Framtidens vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens vuxenutbildning"

Transkript

1 KAIROS FUTURE AB Framtidens vuxenutbildning PRESSRAPPORT 7 APRIL 2013 Consultants for Strategic Futures.

2 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE Kairos Future har på uppdrag av Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) och ett antal andra medarrangörer genomfört en studie om vuxenutbildning i framtiden. Några grundläggande frågeställningar för studien är: Vilka omvärldsförändringar påverkar vuxenutbildningen mot 2030? Vad har olika intressenter för uppfattningar om vuxenutbildningen idag och i framtiden? Vilka krav ställer omvärldsförändringar på vuxenutbildningen mot 2030? Vilka tänkbara scenarier finns för vuxenutbildningen år 2030? Med vuxenutbildning avses i studien SFI-utbildning, den kommunala och gymnasiala vuxenutbildningen, samt KY/YH-utbildning. Studien bygger på resultat från flera olika delstudier. En litteraturstudie och grundläggande research följdes av ett expertseminarium med forskare och andra personer med kunskap om utbildning för vuxna. Slutligen genomfördes en enkätundersökning med 5405 deltagare i vuxenutbildning, 436 lärare inom vuxenutbildning, samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer. Studiens slutsatser baseras på den samlade bilden av dessa moment. I den här rapporten presenteras några nedslag från den slutrapport som medarrangörerna sedan kommer att ta del av. 2(13)

3 TRENDER SOM PÅVERKAR VUXEN- UTBILDNINGEN Alla verksamheter är idag under ett starkt externt förändringstryck, vilket ställer höga krav, men också erbjuder möjligheter. I studien har ett antal tunga omvärldstrender identifierats som pekar på att vuxenutbildningen kan komma att få en betydligt viktigare roll i framtiden. VI RÖR OSS MOT EN ALLTMER RAPLEX VÄRLD Genom fortsatt internationalisering och ökad konkurrens mellan länder och regioner i världen ökar också flödet av varor, människor, information, tankar och idéer. Detta tillsammans med den digitala erans mobilitet och transparens driver upp både förändringshastighet och komplexitet i samhälle och arbetsliv. Vi rör oss mot en alltmer raplex verklighet (rapidly changing, increasingly complex) där branscher, jobb och yrkesroller förändras i ett rasande tempo. Kunskapskraven och behovet av specialisering ökar i alla sektorer. Många enkla arbeten försvinner till utlandet, eller in i snabbt växande automatiserade sektorn samtidigt som nya skapas. När samhällets och arbetslivets förändringstakt drivs upp, förändras också värdet av olika kunskaper och kompetenser allt snabbare. Vi börjar nu se hur jobbcyklerna är kortare än utbildningscyklerna, d.v.s. att den kunskap man tillgodogör sig under en utbildning till del är irrelevant när utbildningstiden väl är slut. Att allt färre människor kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång pekar på vuxenutbildningens avgörande roll i framtiden. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning, längre upp i åldrarna, utbildas oftare, och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. EN ÅLDRANDE OCH MER HETEROGEN BEFOLKNING Andelen äldre växer kraftigt i Sverige. Färre unga ska försörja fler gamla, och om vi ska ha en chans att upprätthålla våra välfärdssystem kommer fler behöva arbeta längre. Samtidigt ökar heterogeniteten bland de äldre och skillnader när det gäller hälsa, ork och kompetens tenderar att öka. Även i stort genomgår vårt samhälle en omvandling från relativt homogenitet, till ett samhälle präglat av allt större mångfald. Orsakerna är flera individualisering och skiftande livsstilar, ökad etnisk mångfald samt växande ekonomiska klyftor. Effekten totalt sett är att människor i olika åldrar, med vitt skilda bakgrunder och värderingar kommer behöva tas emot i vuxenutbildningen. Detta kommer ställa stora krav på ökad flexibilitet och individuell anpassning i såväl utformning som leverans av utbildningstjänster. 3(13)

4 VÄXANDE GLAPP I UTBILDNINGSSYSTEMET Dagens utveckling pekar på en grund- och gymnasieskola som tenderar att få allt större problem att nå sina högt ställda mål. Kunskapsresultaten sjunker och det verkar bli allt svårare att motivera unga till studier. Samtidigt blir högskolan alltmer abstrakt och diffus till sin karaktär ett direkt svar på arbetslivets utveckling i samma riktning, där fler måste behärska konsten att definiera sitt eget jobb. Högskolevärlden är inte rustad att ta emot människor med bristande grundkunskaper och det är på väg att uppstå ett växande glapp i utbildningssystemet. I det här glappet har vuxenutbildningen en allt större roll att fylla. NYA DIGITALA MÖJLIGHETER Den digitala världen öppnar upp nya möjligheter till mer flexibelt, fritt tillgängligt, mer individualiserat och engagerande utbildningar. Efter pionjären Khan Academy är en ny typ av utbildningsaktörer nu på väg att göra entré. Stora summor satsas nu världen över på att utveckla koncept och affärsmodeller för digitala utbildningar och lärosäten som Coursera, EdX, Udemy och Udacity. Vi kan utgå ifrån att utvecklingen av verktyg och verksamhetskoncept på detta område bara är i sin linda, och det är svårt att se framför sig en vuxenutbildning som inte har de digitala möjligheterna som en given utgångspunkt om 20 år. Det är dessutom lätt att föreställa sig hur nya typer av aktörer etablerat sig på vuxenutbildningsarenan, med automatiserat lärande i kärnan av sin verksamhetsidé. Vad betyder detta för vuxenutbildningen? Dessa förändringar pekar mot att vuxenutbildningen kommer fylla en allt viktigare roll i framtiden. Detta för att kompetensbehoven i arbetslivet växer och samtidigt förändras allt snabbare över tid. Fler vuxna människor kommer behöva kompetensväxla oftare och längre upp i åldrarna, samtidigt som glappet mellan grundskola/gymnasium och högskola växer. Dessutom erbjuder digitaliseringen av utbildningar stora möjligheter för snabbare, mer specialiserade vuxenutbildningar. Åldrande och ökande heterogenitet Växande glapp i utbildningssystemet En raplexare värld Viktigare med Vux Digitaliserade utbildningar Figur 1. Tunga omvärldstrender pekar på vuxenutbildningens ökade betydelse. 4(13)

5 NULÄGE: SYNEN PÅ VUXENUTBILD- NING IDAG 5405 deltagare i vuxenutbildning, 436 lärare inom vuxenutbildning, samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer har besvarat en enkät som rör deras syn på vuxenutbildning idag. Nedan presenteras ett axplock av resultatet från enkätundersökningen. INKLUDERING, (UT)BILDNING, ARBETE OCH PERSONLIG UTVECKLING. DESSA ÄR VUXENUTBILDNINGENS HUVUDSYFTEN Vad ska vuxenutbildningen vara bra för? Den kan naturligtvis ha en rad tänkbara syften beroende på vem man frågar. I enkäten har deltagare (elever) fått ta ställning till hur viktiga ett antal anledningar att delta i vuxenutbildning är. De fem viktigaste anledningarna till att delta i vuxenutbildning beroende på vilken typ av vuxenutbildning man deltar i framgår av figur 2 nedan. SFI-deltagare Komvux-deltagare, grundläggande nivå Komvux-deltagare, gymnasial nivå Deltagare på KY/YHutbildning Lära mig bättre svenska (78%) Lära mig bättre svenska (71%) Få behörighet till högre utbildning (64%) Få kompetens till ett visst yrke (71%) Integreras bättre i det svenska samhället (64%) Utvecklas som person (59%) Få kompetens till ett visst yrke (59%) Stärka min ställning i arbetslivet (62%) Så snabbt som möjligt få ett jobb (56%) Så snabbt som möjligt få ett jobb (56%) Stärka min ställning i arbetslivet (55%) Så snabbt som möjligt få ett jobb (61%) Stärka min ställning i arbetslivet (56%) Stärka min ställning i arbetslivet (56%) Utvecklas som person (53%) Utvecklas som person (53%) Lära mig för livet, bli mer bildad (50%) Få kompetens till ett visst yrke (55%) Lära mig för livet, bli mer bildad (50%) Lära mig för livet, bli mer bildad (50%) Figur 2. Andel av deltagarna som tycker att respektive anledning är mycket viktig anledning till att de deltar. Skillnaderna mellan olika deltagargrupper är väntade. Exempelvis är SFIdeltagarna mer fokuserade på att lära sig svenska och integreras bättre i det svenska samhället, medan komvuxdeltagare på gymnasial nivå är mest fokuserade på behörighet till högre utbildning. Deltagare på KY/YH-utbildningar är i sin tur mest fokuserade på arbete. När man analyserar svaren statistiskt framträder fyra huvudsyften, där det finns två motsatspar: Inkludering, att lära sig bättre svenska, integreras bättre i det svenska samhället kontra utveckling, att omskola sig från ett yrke till ett annat och att hitta det man brinner för. (Ut)bildning, att få behörighet till högre utbildning och att bli mer bildad kontra arbete, att så snabbt som möjligt få ett jobb och att stärka sin ställning i arbetslivet 5(13)

6 Dessa två motsatspar formar en karta (figur 3 nedan), där varje respondent och grupp av respondenter har en position beroende på vad man tycker är viktigast. Lärare och beslutsfattare är mer fokuserade på inkludering och arbete än deltagarna När vi studerar olika gruppers positioner i figur 3 nedan syns en skillnad mellan deltagare, lärare och beslutsfattare. Lärare och beslutsfattare ligger längre västerut i kartan jämfört med den genomsnittliga deltagaren, beslutsfattarna ligger därtill en bra bit längre söderut. Lärare och beslutsfattare har alltså mer inkluderingsfokus och fokus på arbete än den genomsnittliga deltagaren som är i mitten av kartan. De har mindre fokus på deltagarnas egen utveckling än deltagarna. Exempelvis tycker 43% av eleverna att det är mycket viktigt att de ska hitta vad de brinner för i vuxenutbildningen, medan 31% av lärarna och 15% av beslutsfattarna delar den uppfattningen. Lärare (53%) och beslutsfattare (44%) tycker istället oftare att det är mycket viktigt att deltagarna genom vuxenutbildning integreras bättre i det svenska samhället än deltagarna (37%). Idealt sett är deltagare, lärare och beslutsfattare eniga om vuxenutbildningens syfte. Det finns en antydan till att lärare och beslutsfattare är för inriktade på att deltagarna ska komma in i samhället och prioriterar den enskilda deltagarens utveckling för lågt. Samtidigt är det naturligtvis en svår uppgift att se till varje deltagares unika behov med begränsade resurser. (UT)BILDNING B_KomvuxGrund L_SFI INKLUDERING L_KomvuxGrund L_KomvuxGymn DELTAGARE LÄRARE B_KomvuxGymn D_KomvuxGrund D_SFI BESLUTSFATTARE B_SFI L_KY/YH B_KY/YH D_KomvuxGymn D_KY/YH UTVECKLING ARBETE Figur 3. Syfteskartan för vuxenutbildningen. Hur olika grupper skiljer sig från den genomsnittliga deltagaren i vuxenutbildning. Orange färg visar olika deltagargrupper (SFIdeltagare, komvuxdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå, samt i KY/YHutbildning). Brun färg visar motsvarande grupper av lärare, medan blå färg visar beslutsfattare med insyn i olika typer av vuxenutbildning. 6(13)

7 DELTAGARE OCH LÄRARE ÄR NÖJDA MED VUXENUTBILDNINGEN, FRÄMST MED SIN EGEN INSATS Deltagarna i vuxenutbildning är generellt nöjda med vuxenutbildningen. Mest nöjd är man med sin egen insats, minst nöjd är man med lärarnas pedagogiska förmåga. Lärarna själva är i sin tur i stort sett alltid nöjda med sin egen pedagogiska förmåga och sina ämneskunskaper, medan de är mindre nöjda med deltagarnas arbetsinsats (se figur 4 nedan). Det som deltagarna i öppna svar pekar ut som viktigast för att vuxenutbildnignen handlar oftast om just bättre lärare. Det lärarna pekar ut som viktigast för att förbättra vuxenutbildningen i framtiden är mer tid för undervisning, samt att bättra på deltagarnas förkunskaper. DELTAGARE LÄRARE Lärarens/Lärarnas ämneskunskaper 77% Mina ämneskunskaper 96% Lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga 67% Min pedagogiska förmåga 97% Utbildningens innehåll 71% Utbildningens innehåll 82% Min egen arbetsinsats 85% Deltagarns arbetsinsats 62% Utbildningen som helhet 76% Utbildningen som helhet 74% 0% 50% 100% 0% 50% 100% Figur 4. Andel deltagare och lärare som är nöjda med olika aspekter av vuxenutbildningen. Personlig utveckling, bra lärare och status viktiga nöjdhetsskapare Ett av de starkaste sambanden med att vara nöjd med vuxenutbildningen är just att ha upplevt personlig utveckling det verkar vara betydligt viktigare än t. ex att ha blivit mer integrerad i samhället. Det understryker ytterligare vikten av att inte fastna i ensidigt inkludering/arbete-fokus. Den absolut viktigaste faktorn (tillsammans med utbildningens innehåll) för att vara nöjd med utbildningen är dock pedagogiska och kunniga lärare. En tredje nöjdhetsskapande faktor är om man upplever deltagande i vuxenutbildning som statusfyllt. Här finns en betydande skillnad mellan utrikes födda, där 35% anser deltagandet förknippat med hög status, jämfört med endast 8% bland inrikes födda. Detta skildrar de olika resor inrikes resp. utrikes födda faktiskt befinner sig på när de går genom vuxenutbildningen. För inrikes födda är det uppenbarligen något man är mindre stolt över att man deltar i. 7(13)

8 I FRAMTIDEN DIKTERAR NÄRINGSLIVET VUXENUTBILDNINGEN, EN- LIGT LÄRARE OCH BESLUTSFATTARE Lärare och beslutsfattare har fått ta ställning till ett antal påståenden om vad som kommer att prägla vuxenutbildningen år Enligt dem är det framförallt anpassningen till näringslivets behov som kommer att prägla vuxenutbildningen Många tror även att det kommer att vara stor brist på enkla jobb i framtiden, samt att kunskapsskillnaderna kommer att vara större....vuxenutbildning vara betydligt mer anpassad efter näringslivets behov än idag...det finnas betydligt färre "enkla" jobb utan krav på eftergymnasial utbildning...skillnaden i kunskapsnivå mellan olika unga vuxna vara betydligt större än idag...vuxenutbildning vara betydligt mer inriktad på bildning än idag...deltagarna inom vuxenutbildning lära sig i nätverk med andra, med minimal ledning av...vuxenutbildningens innehåll vara beslutad på EU-nivå...vuxenutbildningen ske helt på distans, utan att vare sig elever eller lärare möts fysiskt...individer få betala själva för den vuxenutbildning man får gratis idag...all pedagogik inom vuxenutbildning vara baserad på neurovetenskaplig forskning om...lärande på vuxenutbildningen i stark utsträckning ske genom olika typer av spel...vuxenutbildning inte finnas kvar som utbildingsform 20% 17% 15% 15% 5% 13% 34% 29% 21% 31% 18% 31% 19% 29% 14% 31% 71% 58% 48% 58% 77% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beslutsfattare Lärare Figur 5. Lärares och beslutsfattares syn på framtiden. Andel som instämmer i påståendena. År 2030 kommer Återknyter vi till de fyra syftena tror lärare och beslutsfattare på en förstärkning av huvudsyftet arbete, möjligen tillsammans med huvudsyftet inkludering, alltså en rörelse ännu längre mot sydväst i syfteskartan. Frågan är om det går att kombinera med deltagarnas strävan efter individuell utveckling? VUXENUTBILDNINGENS FRAMTID: FYRA SCENARIER Scenarier är alternativa, möjliga och troliga bilder av framtiden och syftet är att skapa en beredskap i tanken, inte exakt beskriva vad som kommer att hända. Två osäkerheter identifierades i studien som får stark påverkan på vuxenutbildningen beroende på vilket utfallet blir. Osäkerheterna ligger till grund för fyra framtidsscenarier. 8(13)

9 TVÅ AVGÖRANDE OSÄKERHETER FORMAR VUXENUTBILDNINGENS FRAMTID 1: Sammanhållet eller fragmenterat samhälle Den första osäkerheten handlar om samhällets utveckling i stora drag, huruvida samhället kan hålla ihop eller fragmenteras. Fragmenteringen avser olika skillnader t.ex. mellan människor, i boende och ekonomi, mellan stad och land samt mellan utbildade och icke utbildade. Här ligger politiken på efterkälken och får lita till marknadskrafterna. Det sammanhållna samhället formas av att nya tillväxtområden tillkommer, fler kommer i arbete och utbildning samt att vi får en jämnare fördelning av inkomster, fler arbetstillfällen och att fler samhällen blomstrar, inte bara storstäder och större orter. Här är politiken stark och nydanande och stimulerar till utveckling. 2. Individens behov av utveckling styr eller arbetslivets behov av kompetens styr Den andra osäkerheten handlar om utbildningens fokus. Kommer individens behov av utveckling och val av utbildning att starkare stå i fokus i framtiden, utbildning för den egna personliga utvecklingen? Detta när det råder brist på arbetskraft och kompetens. Det andra alternativet är när arbetslivets behov av kompetens styr i större utsträckning i en situation när det generellt sett är gott om kompetens. FYRA SCENARIER FRAMÅT Kombinationen av osäkerheterna ger oss följande fyra scenarier: Sammanhållet samhälle Förverkliga dig själv Är du anställningsbar, lille vän? Individens behov av utveckling styr Du är en av tusen Blommor Skaffa dig ett jobb Arbetslivets behov av kompetens styr Fragmenterat samhälle Figur 6. Fyra scenarier för vuxenutbildningen i framtiden. 9(13)

10 Förverkliga dig själv I det här scenariot har staten och politikerna en stor del av kontrollen över utbildningssystemen i balans med arbetsmarknadens behov. Vi har fortfarande en generell välfärd till alla. I många branscher råder kompetensbrist. Det råder stor enighet om det offentligas roll och uppgift. Staten satsar stort på innovation och företagande och människor rustas genom utbildningssystemen för att möta och ta vara på möjligheterna i en föränderlig värld. En stark entreprenörsanda råder i samhället. Vuxenutbildningen kännetecknas i det här scenariot av en stor flexibilitet och utgår från individens behov, men med en stark strävan att fostra demokratiska medborgare. Grundfilosofin är att ge alla en stabil individanpassad grund att stå på, för att deltagarna senare ska söka sig till arbetsmarknaden. (Ut)bildning och personlig utveckling är de syften med vuxenutbildning som har förstärkts mest sedan Är du anställningsbar, lille vän? I detta scenario är den ekonomiska tillväxten också relativt god och välfärden är fortsatt generell. Däremot har det skett stora strukturomvandlingar som kan liknas vid vad som inträffade när textil- och varvsindustrin lades ned. Vi har en situation med ökad arbetslöshet, samtidigt som många branscher har brist på kompetens. Politiken och näringslivet ingår breda uppgörelser vilket leder till många jobbskapande åtgärder, regionala satsningar och en utbyggd offentlig sektor. Individen är mer hänvisad till utbildningar som ger störst chans till jobb. Det har skett ett stort uppsving för yrkesutbildningar, både gymnasiala och eftergymnasiala. Det offentliga finansierar men det är främst privata utförare och arbetsgivare som driver utvecklingen av vuxenutbildningen och högskolan erbjuder allt fler uppdragsutbildningar. Den kommunala vuxenutbildningen fokuserar på anställningsbarhet och lever i ständig symbios med arbetsliv och arbetsgivare. (Ut)bildning och arbete är de syften med vuxenutbildning som har förstärkts mest sedan Skaffa dig ett jobb Här sker en avmattning i den ekonomiska tillväxten sedan en tid. De regionala skillnaderna är stora, där storstäderna och vissa högskoleorter utgör kreativa centra och går som tåget medan andra släpar efter och dras med hög arbetslöshet. Politiken ligger på efterkälken och kämpar för att hitta sin roll i en föränderlig värld. Marknadskrafterna har tagit över mer och den generella välfärden har luckrats upp. De flesta stora och medelstora företag satsar på egna utbildningar för att säkra sin kompetensförsörjning och de leder tillsammans med de stora bemanningsföretagen utvecklingen av vuxenutbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen lägger grunden och garanterar en lägstanivå och är i huvudsak kompensatorisk. Valfriheten är begränsad och inriktningen är att göra människor anställningsbara och rustade för vidare utbildning. SFI har en stark ställning. Inkludering och arbete är de syften med vuxenutbildning som har förstärkts mest sedan Detta scenario antyder lärarna och beslutsfattarna i enkätundersökningen att vi är på väg mot. 10(13)

11 Du är en av tusen blommor Den ekonomiska tillväxten lyser med sin frånvaro. Några få storstadsregioner och högskoleorter går starkt framåt men klyftorna sliter isär landet. Även mellan människor ökar klyftorna i inkomst, utbildning och boende. Den generella välfärden är även i detta scenario kraftigt försvagad. På arbetsmarknaden har rörligheten ökat markant, det har blivit enklare och billigare att anställa. Även om vi dras med en hög arbetslöshet råder en stark entreprenörsanda. Vissa branscher har skriande kompetensbehov och för att säkra kompetensen blir on the job training allt vanligare på företagen. Obetalda praktiktjänster är också en vanlig inkörsport till arbetsmarknaden, även för högskoleutbildade. Det finns en mångfald av alternativ på en helt avreglerad utbildningsmarknad där företagen betalar många utbildningar men även individen betalar delar av eller hela sin utbildning. Bemanningsföretag är de dominerande aktörerna inom vuxenutbildning som också driver och förnyar den. Kommunal vuxenutbildning lägger även i detta scenario en grund och garanterar en lägsta nivå men här är valfriheten stor och inriktningen är att individen genom entreprenörskap ska ges en chans till att stärka sin ställning i samhället. Inkludering och utveckling är de syften med vuxenutbildning som har förstärkts mest sedan FEM REKOMMENDATIONER FRAMÅT Baserat på studiens resultat har Kairos Future följande rekommendationer till aktörer inom vuxenutbildning: Våga stå upp för vuxenutbildningens allt viktigare roll i samhället. Tunga samhällsförändringar pekar på att vuxenutbildningen får en viktigare roll framöver. De flesta skriver under på att de huvudsyften som vuxenutbildningen har är helt centrala för Sveriges framtid. När skolan inte håller måttet är vuxenutbildningen ett av de viktigaste verktygen för att hantera frågor kring främst inkludering och arbete. Öka tempot. Arbetslivet blir mer snabbföränderligt. Allt som kan göras för att snabbare kunna tillgodose arbetsgivares behov kommer göra vuxenutbildningen mer relevant. Vi kommer se fler korta, mer fokuserade utbildningar som är inriktade mot vissa kompetenser, färdigheter och yrkesroller. Vuxenutbildningen behöver hitta en infrastruktur som tillåter mer dynamik och snabba omställningar utifrån arbetslivets behov. Tillämpningen av digitala verktyg och utbildningskoncept kommer bli viktigare i den strävan. Glöm inte bort den individuella utvecklingen. Inkludering och arbete bedöms bli viktigare av lärare och beslutsfattare. Men för att deltagarna ska vara motiverade och behöver även behoven av personlig utveckling tillgodoses. I ett mer heterogent samhälle blir likriktning alltmer irrelevant. Bra lärare är enda vägen framåt. Lärarna är nöjda med sig själva, men deltagarna håller inte alltid med. Lärarna på vuxenutbildningen kräver mer tid till undervisning och det finns goda skäl att lyssna på det. Överväg ytterligare differentiering av deltagarna. Många respondenter vittnar om hur de verkar ha hamnat helt fel, med andra deltagare som är på 11(13)

12 en annan nivå eller med andra behov. I synnerhet i ett mer heterogent och fragmenterat samhälle kan det finnas anledning att differentiera ytterligare efter nivå, bakgrund, intressen, lärstilar eller annat. Vuxenutbildningen fyller en allt viktigare funktion i samhället eftersom den möter de stora framtidsutmaningarna. Det finns alla möjligheter för vuxenutbildningens aktörer att ta på sig en ledartröja för att möta dessa. Det kräver dock ett stort mått av framsynthet och mod att våga ändra på gamla strukturer som framstår som allt trögare i förhållande till ett snabbt föränderligt arbetsliv. Vuxenutbildningen har varit reaktiv till sin natur eftersom den ska stödja det reguljära utbildningssystemet. Förhoppningsvis kan den här studien bidra till en ökad proaktivitet. 12(13)

13 OM STUDIEN Studien bygger på resultat från flera olika delstudier, genomförda med olika metoder. En litteraturstudie och grundläggande research, ett expertseminarium med forskare och andra personer med kunskap om utbildning för vuxna, samt en enkätundersökning med 5405 deltagare i vuxenutbildning (20% svarsfrekvens), 436 lärare inom vuxenutbildning (42% svarsfrekvens), samt 257 kommunalråd och förvaltningschefer (36% svarsfrekvens). Deltagare och lärare i enkätundersökningen kommer från kommunerna som deltar i studien. Resultaten är därför inte självklart generaliserbara för Sverige som helhet, även om det finns goda skäl att de i stor utsträckning representerar uppfattningar som omfattas av långt fler. Beslutsfattarna är däremot spridda över hela Sverige och därmed representativa för riket som helhet. Ett stort tack till våra medarrangörer som har gjort studien möjlig och bidragit med analyser: Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) Växjö kommun Linköpings kommun Stockholms stad Jönköpings kommun Nacka kommun Göteborgs stad Trelleborgs kommun Malmö stad Anton B Nilsen Utbildning AB För ytterligare information om studien, kontakta Göran Krafft: KAIROS FUTURE Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Shanghai och Barcelona, samt samarbetspartners över hela världen. För mer information, se 13(13)

Framtidens vuxenutbildning

Framtidens vuxenutbildning KAIROS FUTURE AB Framtidens vuxenutbildning SLUTRAPPORT 25 APRIL 2013 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN Följande rapport utgör den sjätte framtidsstudien som Kairos Future

Läs mer

Stora Jobbstudien Framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov. Ett multiklientprojekt av Kairos Future

Stora Jobbstudien Framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov. Ett multiklientprojekt av Kairos Future Stora Jobbstudien Framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov Ett multiklientprojekt av Kairos Future Om Stora Jobbstudien Dagens samhällen är uppbyggda kring vad människor sysselsatt sig med genom

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures.

Morgondagens arbetsplatser 2025. En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten. Consultants for Strategic Futures. Morgondagens arbetsplatser 2025 En studie om de nya digitala och mobila arbetsplatserna och de nya arbetssätten Consultants for Strategic Futures. HUR KOMMER MORGONDAGENS ARBETSPLATSER SE UT? Arbetsplatserna

Läs mer

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy&

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy& Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen UMEÅ KOMMUN, 31 mars 2014 - Daniel Lindén FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy& enforcement&!

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Kompetensförsörjning. I dag, i morgon och i framtiden. Utbildningschefsnätverket

Kompetensförsörjning. I dag, i morgon och i framtiden. Utbildningschefsnätverket Kompetensförsörjning I dag, i morgon och i framtiden Utbildningschefsnätverket 2015-11-27 Utmaningen 2015 2018 2023 ff. I dag I morgon I framtiden Nuvarande medarbetare i skolan Medarbetare på väg in Framtidens

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Regional utveckling och förnyelse för framtiden

Regional utveckling och förnyelse för framtiden Regional utveckling och förnyelse för framtiden Tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, Skaraborg 8 november 2013 Katrien Vanhaverbeke Sveriges nya geografi 2013 Den lokala och regionala utvecklingen

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Regional tillväxt 2015

Regional tillväxt 2015 Regional tillväxt 2015 Wolfgang Pichler 13 maj 2016 Konferens - Hållbar regional utveckling Utgångspunkter En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Utmaningar Klimat, miljö

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Utveckling mot en allt tätare värld. Framtid Skellefteå. Den nya världen: Platt eller spetsig? Thomas Friedman vs. Richard Florida

Utveckling mot en allt tätare värld. Framtid Skellefteå. Den nya världen: Platt eller spetsig? Thomas Friedman vs. Richard Florida Framtid Skellefteå Framtidsdag 23 oktober 2014 Ulf Boman, Kairos Future Utveckling mot en allt tätare värld Den nya världen: Platt eller spetsig? Thomas Friedman vs. Richard Florida Båda har rätt: T-samhället

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Månadens fråga april 2014. Standardrapport

Månadens fråga april 2014. Standardrapport Månadens fråga april 2014 Standardrapport Procent Antal Arbetslösheten ökar totalt sett 15,1 117 Arbetslösheten minskar totalt sett 54,5 422 Arbetslösheten varken ökar eller minskar totalt sett 30,4 235

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN

FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN FÖRSTÄRKT JOBBSKAPANDE I KALMAR LÄN Kalmar den 9 juni 2016 Lars Niklasson, Linköpings universitet och OECD Tre OECD-rapporter Nationell rapport om jobbskapande Jobbskapande i Kalmar län Nationell rapport

Läs mer

Varför framtidsscenarier?

Varför framtidsscenarier? F U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Varför framtidsscenarier? En bild av framtiden 1 Eller flera bilder Prognos Scenarier Spådomar De säkra trenderna pekar ut den mest sannolika framtida utvecklingen

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad

Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad Klicka här för att ändra format Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Arbetsmarknaden förändras Digitalisering Klicka här för att ändra format Hälften av världens

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa

I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa I det visionära planerandet finns ofta ett glapp mellan hur människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på en framtida människa (Arnstberg och Bergström 2001) Planering för framsteg

Läs mer