GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR"

Transkript

1 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 6 GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR Det finns många frågor och mycken oro vad gäller exponering för fält/strålning. De senaste åren har debatten koncentrerat sig på GSM och 3G basstationer (master, sändare), inte för att problem med kraftledningar eller bildskärmar försvunnit utan eftersom mobiltelefonutbyggnaden är så intensiv och berör så många personer (hela befolkningen). Fokus i debatten från elöverkänsliga ligger snarare på basstationer än själva telefonerna av det enkla skälet att det är ett personligt val att använda mobiltelefonen, medan exponering från en mast placerad intill bostaden är ofrivillig och svår eller omöjlig att undvika. Varför finns gränsvärden? Hur skall de tolkas? Vad kan de skydda mot? Vilka gränsvärden finns? Läs vidare så kanske några frågetecken rätas ut. Gränsvärden, farligt, inte farligt? Statens Strålsäkerhetsmyndighet SSM (fd. Statens Strålskyddsinstitut SSI) förlitar sig helt på rekommendationer från en ideell förening som kallas för ICNIRP. ICNIRP har publicerat rekommendationer för gränsvärden vad gäller icke-joniserande elektromagnetisk strålning. Grunden i detta är vetskapen att ett elektromagnetiskt fält bär energi. Energi som flyttas från en sändare till en mottagare, då energi lämnat källan, så kallas det fysikaliskt sett för strålning. Strålning är alltså förflyttning av energi. Då en person står i vägen för denna strålning absorberas en del strålning, en del reflekteras och en del passerar vid sidan om. Den tvärsnittsyta som kroppen har bestämmer hur stor energimängd som absorberas. Blir energimängden för stor uppstår ett problem, värme! Det krävs ett visst antal watt under en viss tid, dvs. ett visst antal kwh eller Ws eller Joule för att värma upp en liter vatten eller 1 kg kroppsvävnad. När kroppen värms upp i sin helhet över 43 grader så uppstår akut livsfara. Helkroppsuppvärmning av upp till en grads feber anses sakna hälsoeffekt förutom att man känner sig varm. Denna typ av resonemang gäller oavsett sättet att skapa uppvärmningen av kroppen, hett bad eller radiofrekvent strålning anses sakna betydelse, det är bara temperaturhöjningen som anses relevant. Om man då bestämmer t.ex. maximalt en grads feber så motsvarar det ett visst antal watt per kilogram kroppsvikt, detta kan uttryckas i enheten W/kg. Rekommendationer och så kallade gränsvärden baseras alltså på värmealstring mätt i W/kg. Detta är inte något som enkelt kan mätas, därför ser man på den absorberande tvärsnittsytan och hur många watt som måste träffa denna yta för att ge maximalt antal W/kg. Man får alltså ett sekundärt krav på antal watt per kvadratmeter, något man kallar för effekttäthet W/m 2. För yrkesbruk accepteras en säkerhetsmarginal på 10 ggr och för allmänheten en marginal på 50 ggr, för GSM900 hamnar man på 4,5 W/m 2 och för 3G på 10 W/m 2 då alla förutsättningar och omräkningar är klara. Detta är vad SSM (SSI) går ut med som rekommendation. Bryts denna rekommendation måste man specifikt kontrollera om man överskrider gränsvärdet i form av W/kg eller inte. Efter skador på personal under andra världskriget p.g.a. den nya radarn (mikrovågsstrålning) så var det nödvändigt att ta fram gränsvärden. Forskning på femtiotalet gav relativt snabbt besked vad gällde nivåer av akuta värmeskador. Värmeskador är alltid akuta, om man stoppar fingret i kaffekoppen så bränner man sig endera omgående eller aldrig. Det är givetvis kroppsdelar som inte kan transportera bort värme som skadas först och därmed är det testiklar och ögon som drabbas värst. Ögats lins skadas först, det sker genom att äggviteproteiner genomgår en fasomvandling på samma sätt som den genomskinliga äggvitan blir vit i stekpannan över en viss temperatur. Detta gör det enkelt att i laboratorium konstatera när ögats lins blir grumligt (katarakt) på försöksdjuret då man exponerar detta för ett radiofrekvent fält. Denna forskning ligger till grund för dagens gränsvärden. Efter 1950-talet har man väsentligen inte ändrat gränsvärdena. Man VET alltså att om man överskrider det grundläggande gränsvärdet med mer än den inbyggda säkerhetsmarginalen så är det inget tvivel om skador uppstår eller ej, det uppstår med säkerhet en skada! Däremot kan man inte dra någon slutsats överhuvudtaget om risken under gränsvärdet, detta är något som t.o.m. SSI upprepade gånger misstar sig på! Ett gränsvärde, oavsett vilket, kan aldrig någonsin garantera ofarlighet! Däremot kan man för vissa gränsvärden, t.ex. för radiofrekvent strålning, faktisk garantera skadlighet över gränsvärdet. Problemet är språkligt, inte över gränsvärdet tolkas alltså ofta felaktigt som inte farligt vilket är fel. För att ta ett tydligt exempel, gränsvärdet på en väg kan vara 90 km/timme, kör du väsentligt över den säkerhetsmarginal som använts då man satte hastighetsbegränsningen, t.ex. 270 km/t så lär du köra ihjäl dig i första bästa kurva. Men är det ofarligt under gränsvärdet? Nej! Om du kör 70 km/t så kan du givetvis ändå köra ihjäl dig Under gränsvärden finns en gråzon där andra bedömningar krävs, ett gränsvärde kan aldrig användas för att avgöra säkerhet utan enbart användas för att undvika absoluta akuta skador. Det är därför försiktighetsprincipen finns och är så viktig att förstå och använda! Riktvärdena och bakomliggande gränsvärden garanterar alltså att man inte får en akut brännskada.

2 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 2 av 6 Inga garantier finns för några andra hälsoeffekter än för akut brännskada. Termiskt baserade gränsvärden säger ingenting om andra hälsoeffekter såsom t.ex. huvudvärk, cancer, elöverkänslighet, sömnstörningar eller vad som man nu diskuterar. Dessa hälsoeffekter är inte termiskt baserade, de är inte värmeskador och faller utanför nu gällande gränsvärden. Det är därför inte meningsfullt att jämföra mätresultat med gränsvärden eftersom detta inte tillför någon kunskap överhuvudtaget vad gäller folkhälsan. Man kan också konstatera att operatörer skall följa gällande lagar och förordningar, inklusive gränsvärden! Det skall alltså INTE förekomma någon enda situation där gränsvärdet överskrids i någon kommun i någon punkt annat än då man klättrar upp i en mast! Riktvärdet för 3G är 10 W/m 2, det krävs alltså minst 10 watt från sändaren spritt på en yta av en kvadratmeter eller mindre för att överskrida rekommendationen. Eftersom en typisk 3G sändare är på watt så inses lätt att man måste klättra upp i masten och befinna sig direkt framför antennerna för att överskrida gränsvärdet! Det är alltså teoretiskt omöjligt att hitta punkter inom kommunen där gränsvärdet överskrids på grund av GSM, 3G eller dylika sändare. Undantaget är en situation där en antenn monteras på en vägg och riktas längs med väggen och inte rakt ut, då kan en överskridande nivå hittas på insidan av väggen (om denna inte innehåller metall). Detta har bevisligen hänt en gång i en lägenhet i Norrköping, men det är mig veterligen enda konstaterade fallet. Gränsvärden är för folkhälsan verkningslösa I debatten om hälsoeffekter av radiofrekvent strålning dras alltid gränsvärden in vilket bara komplicerar frågan utan att lösa den. Att diskutera gränsvärden är i praktiken helt ovidkommande! 1. Man måste anta att operatörer av radiosändare faktiskt följer de lagar och regler som gäller, inklusive gränsvärden för radiofrekvent strålning. Det är alltså en självklarhet att mätvärden i samhället skall ligga väsentligt under gällande gränsvärden och riktvärden. Debatten rör redan från första början nivåer under gränsvärdena. 2. Gränsvärden förhindrar situationer som ger akuta skador, men gränsvärde är INGET skydd mot skador under gränsvärdet! (Detta är en logisk absolut sanning och inget påstående). För att undanröja den språkliga barriären kan vi ta ett exempel: kör man 70 km/t på 90-väg så är man under gränsvärdet, men man är inte nödvändigtvis säker för det. 3. Gränsvärden för radiofrekvens är idag begränsande för (akuta) värmeskador (termiska effekter), men detta är varken en begränsning eller ett skydd mot andra effekter såsom cancer, huvudvärk, elöverkänslighet eller något annat som inte är en akut värmeskada. Något skydd mot skador som visar sig först efter lång tids exponering existerar heller inte. 4. Gränsvärdet idag är så högt satt att man måste klättra upp i en mast och krama antennerna för att överstiga gränsvärdena. 5. Gränsvärden sätts efter befintlig existerande kunskap. Idag finns kunskap om akuta värmeskador som sker inom 6 minuters tid, och därför är gränsvärdena satta med basis av detta. Gränsvärden sätts efter att en grupp forskare och beslutsfattare nått konsensus, inklusive ekonomiska aspekter. Gränsvärden är alltid en kompromiss och baseras på gamla fakta. Dagens gränsvärden baseras på forskning utförd under talet, senare forskning har inte reviderat gränsvärdet i sig. 6. Debatt och oro gäller egentligen aldrig gränsvärdena, dessa skall ju följas, utan vad som ev. händer under dessa. Debatten och oron faller därför under försiktighetsprincipen, sunt förnuft och pragmatiska lösningar. Gränsvärden för elöverkänsliga? Gränsvärden kan aldrig skydda mot okända effekter, mot sådant vi ännu inte vet. Dit kan elöverkänslighet sägas höra, vi VET visserligen ATT elektromagnetiska fält orsakar elöverkänslighet, men vi vet inte HUR. För elöverkänslighet är det idag inte möjligt att sätta gränsvärden på elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält, inte heller tumregler på avstånd eller liknande. Det saknas kunskap om mätstorhet som bäst beskriver sambandet mellan upplevda symptom och elmiljön. Det saknas såväl teoretiska modeller såväl som epidemiologiska studier som grund för gränsvärden. Däremot finns det gränsvärden för såväl yrkesmässig exponering såväl som för allmänhet både för statiska fält och växelfält.

3 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 3 av 6 Gränsvärden för statiska magnetfält Gränsvärden för statiska magnetfält enligt ICNIRP 94 Grupp Exponering Magnetfält i T Yrkesmässigt Medelvärde för hel arbetsdag Yrkesmässigt Högsta värde för hela kroppen Yrkesmässigt Högsta värde för armar och ben Allmänheten Friska Allmänheten Elektroniska eller ferromagnetiska implantat Allmänheten Pacemakerbärare 500 Teknik Magnetiska media, t.ex. kreditkort Rekommendationer för tillträde i närhet av MR-kameror (medicinsk utrustning, magnetresonanskamera): Skyltning Fältstyrka Tillträde Ingen < 500 T Säkerhetsrisken är liten och behöver normalt inte övervakas. Kan dock störa utrustning (t.ex. CRT). Varning för magnetfält Begränsat tillträde och övervakning. Tillträde förbjudet för obehöriga. >1 500 Övervakat område, tillträde övervakas. Pacemakers kan påverkas. Bildskärmar börjar få bildförvrängningar av statiska magnetfält redan vid tiotalet mikrotesla. Gränsvärden för elektriska och magnetiska växelfält Gränsvärden för elektriska och magnetiska fält enligt diverse organisationer Organisation Exponering Frekvens (Hz) Magnetfält ( T) Elektriskt fält (V/m) ICNIRP 92 Medelvärde för hel arbetsdag Maximalt 2 timmar per dag Extremiteter EG ACGIH 93 < BfS 94 Kontinuerlig exponering Kortvarig lokal exponering Bildskärmar börjar få bildförvrängningar (främst en vibrerande instabil bild) av 50 Hz magnetfält vid 1 T, ibland kan till och med 0,2 T räcka för vissa känsligare skärmar.

4 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 4 av 6 SSM dvs. ICNIRP:S rekommendationer för radiofrekvent elektromagnetisk strålning ICNIRP:s rekommendationer är INTE att betrakta som gränsvärden. Dock har SSM hittills alltid kopierat ICNIRP rakt av och infört dessa som gränsvärden. Etablerade hälsorisker/skador utgör basen för att fastställa en grundrestriktion. Grundrestriktioner kan delas in i tre grupper: 1. Inducerad strömtäthet i A/m 2, under ca 10 MHz. Detta för att undvika muskelryckningar och nervstimulans. 2. specifik absorption SA i J/kg kroppsvikt, SAR i W/kg kroppsvikt, 100 khz till 10 GHz. För att undvika värmeskador. 3. instrålad effekttäthet i W/m 2, över 10 GHz. För att undvika ytliga värmeskador. Grundrestriktionerna har sedan uttryckts som referensnivåer i elektrisk, magnetisk fältstyrka eller flödestäthet, i V/m resp. A/m eller Tesla samt för instrålad effekttäthet i W/m 2, upp till 10 GHz. För elektromagnetiska fält mellan 100 khz och 10 GHz kan helkroppsexponering för elektromagnetiska fält som leder till en ökad kroppstemperatur av mer än 1 C innebära vissa risker. Denna exponering motsvarar ett SAR värde på ca 4 W/kg. För lokal exponering konstaterade man tidigt under 1940 och 1950-tal ögonskador av mikrovågor. Vid lokal exponering av huvudet på kaniner över 100 W/kg har man påvisat linsgrumlingar (grå starr) i ögonen. Dessa väl etablerade effekter som det råder konsensus om utgör grunden för ICNIRP:s rekommendationer för radiofrekventa fält. Sverige genom SSI, EU och även WHO följer ICNIRP:s rekommendationer. ICNIRP säger sig ha utvärderat forskningsstudier på lägre effekter (icke-termiska), detta är dock omöjligt att verifiera eftersom ICNIRP inte är en offentlig instans av något slag utan faktiskt en förening registrerad i Tyskland. Utan insyn kan man inte bedöma vad som görs eller inte görs inom ICNIRP. Man kan dock konstatera att rekommendationerna för radiofrekventa fält kvarstår idag på samma nivå som sattes redan på 1950-talet. Nyare forskning har de facto inte påverkat gränsvärdessättning överhuvudtaget. Grundrestriktionen för MHz innebär att exponering inte bör ge upphov till mer än 0,4 W/kg för yrkesmän och 0,08 W/kg för allmänheten eller en lokal exponering över 10 W/kg resp. 2 W/kg i huvudet eller bålen. För extremiteter tillåter man 20 W/kg resp. 4 W/kg för yrke resp. allmänhet. Dessa SAR värden är medelvärden över 10 gram kroppsvävnad över varje 6 minuters intervall. En exponering av 2 W/kg i huvudet leder till en temperaturhöjning av cirka 0,1 C. För att tydliggöra eventuella önskemål eller krav på jämförelser med gränsvärden så måste man först inse att gränsvärdet beror av frekvens, man måste alltså veta vilken frekvens ett visst mätvärde har för att kunna jämföra med riktlinjer, referensvärden eller grundrestriktioner. Det är därför meningslöst att prata om gränsvärde med avseende på mätresultat av s.k. isotropiska fältstyrkemätare, trots att det är just dessa som används i yrkeshygieniskt bruk för kontroll av gränsvärden! Man måste förutsätta dominant frekvens eller mäta med spektrumanalysator och därmed veta frekvensen. Gränsvärdena kan sammanfattas i form av en tabell: ICNIRP:s rekommendationer 1998 (SSI FS2002:3) Frekvensområde f MHz Elektrisk fält V/m Magnetiska fält A/m Magnetiska fält T Effekttäthet W/m 2 0,1 1 MHz 87/ f 0,73/f 0,92/f MHz 87/ f 0,73/f 0,92/f MHz 28 0,073 0,092 2, MHz 1,375 f 0,0037 f 0,0046 f f/ ,078 0,098 2, ,11 0,14 4, ,20 9, GHz 61 0,16 0,20 10 För frekvens under 1 MHz gäller referensnivån i tabellen endast då man summerar exponering med högre frekvenser, t.ex. då man ser till samtidig exponering från GSM900 och en mellanvågssändare.

5 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 5 av 6 Dessa restriktioner kan tydligare åskådliggöras i diagrammet nedan. dbuv/m Gränsvärde (röda linjen) enligt SSI FS 2002:3, (ICNIRP 1998) EMC Immunitet SSI FS 2002: G TV kanaler GSM900 DECT 80 Minicall GSM FM (medel GSM900) (PTS 52 dbuv/m) EMC emission på 10 m ,0E+0 100,0E+6 200,0E+6 300,0E+6 400,0E+6 500,0E+6 600,0E+6 700,0E+6 800,0E+6 900,0E+6 1,0E+9 1,1E+9 1,2E+9 1,3E+9 1,4E+9 1,5E+9 1,6E+9 1,7E+9 1,8E+9 1,9E+9 2,0E+9 2,1E+9 2,2E+9 2,3E+9 2,4E+9 Hz 2,5E+9 Förutom SSM:s gränsvärde visas en typisk nivå för vad konsumentelektronik testas för att tåla (EMC immunitet) lagts in, ett (högt) mätresultat från en verklig mätning samt vad konsumentelektronik får avge (störa annan utrustning, EMC emission). För det första är det bara att konstatera att vår konsumentelektronik alltså testas att tåla 3 V/m, vilket är betydligt lägre än vad som alltså får finnas i t.ex. en lägenhet enligt SSM. Man kan alltså ha en absurd situation att datorer, teve, radio, telefon och liknande störs av en GSM eller 3G sändare men att lägenheten fortfarande är okej enligt SSM för människor att bo i, att störningarna kan göra lägenheten värdelös är ett tekniskt problem och inget hälsoproblem således. För det andra kan man konstatera att radiosändare är undantagna från EMC emissionskraven, dvs. radiosändare för FM, TV, GSM, 3G etc. får ge nivåer betydligt högre än vad elektronik i övrigt får avge. För det tredje kan man konstatera att nivåer i verkliga livet är långt under gränsvärdet, som redan konstaterats och poängterats på annan plats i detta dokument är det i stora drag omöjligt att överskrida SSI:s gränsvärden för allmänheten. För fristående personer som inte är i kontakt med ledande föremål får den radiofrekventa strömmen inducerad i människokroppen inte överskrida följande värden: Frekvensområde Ström f=frekvens i MHz ma 0,03-0, * f 0, Övriga rekommendationer B I nt ( Hz) B II nt (2-400 KHz) E I V/m ( Hz) E II V/m (2-400 khz) E DC V/m (0 Hz) TCO, bildskärmar <200 <25 <10 <1,0 <+-500 Flera fastighetsförvaltare <200 <10

6 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 6 av 6 Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen godtogs av flertalet ansvariga myndigheter som en vägledning för beslutsfattare, detta innan Miljöbalken uppkom. Även om det inte är möjligt att införa tvingande gränsvärden kan man vidta åtgärder där så är möjligt då misstankarna om hälsoeffekter inte kan förkastas. Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen samt Statens Strålskyddsinstitut rekommenderade gemensamt följande försiktighetsprincip för 50 Hz magnetfält: [Viktigt] Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Syftet är att på sikt reducera exponeringen och risken för att människor eventuella skadas. [anekdot/citat] Försiktighetsprincipen har också kallats ALARA (as low as reasonably achievable) eller prudent avoidance. Det anmärkningsvärda är att SSI år 2007 aktivt går ut med att SSI som myndighet INTE arbetar enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip för radiofrekventa fält (situationen är ännu mer absurd 2013). Lena Sommerstad gjorde offentliga uttalanden i teve om att försiktighetsprincipen inte är applicerbar på mobiltelefoni. Läkare på Karolinska sjukhuset har pratat om faran med accelererande undvikandebeteende då elöverkänsliga själva använt försiktighetsprincipen och undvikit sådant de själva mår dåligt av. Kommunförbund, f.d. infrastrukturminister Ulrika Messing, m.fl. har verkat för att kommuner ska sakna verktyg för att tillämpa försiktighetsprincipen eller Miljöbalken. De dokument som ovanstående myndigheter tog fram för många år sedan har INTE inneburit någonting alls, varken femledarsystem eller plastpackningar för fjärrvärmerör har införts som lag. Inte heller förhindrar man byggandet av nya kontor eller bostäder nära kraftledningar, typexempel på detta finns längs E4 vid avfart mot Danderyd, nya kontor direkt intill större kraftledning. Idag är frågan huruvida Miljöbalken och försiktighetsprincipen bara är pappersprodukter som inte ska användas?

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 03475468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSI FS 00:3 Sakbeteckning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000

www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000 www.bemi.se info@bemi.se fax 013-134700 tel. 013-74000 Clas Tegenfeldt civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik LiTH, elautomatik, doktorand, medicinsk bildbehandling Grundade BEMI 1995 Författare

Läs mer

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Hur fungerar mobiltelefoni Mobilnätet med olika basstationer Inomhusnät för mobiltelefoni Mobiltelefonen Elektromagnetiska

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 20 (32) 30 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om att bl.a. montera

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Göteborg den 9 november 2006 Helena Sandén Leg.läkare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 Copyright 1994-2006 Clas Tegenfeldt BEMI705213.DOC

BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 Copyright 1994-2006 Clas Tegenfeldt BEMI705213.DOC BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 MÄTMETODER Dokumentet reder ut en del grundläggande begrepp om mätteknik i samband med kartläggningar av radiofrekventa fält, främst i större sammanhang såsom kommuner

Läs mer

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN 1(7) KV. TYGELN 2 SOLNA MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN STOCKHOLM 2014-10-14 Rev. 2015-03-02 ÅF-INFRASTRUCTURE Frösundaleden 2A 169 99 STOCKHOLM Uppdragsansvarig: Bo Juslin Tfn 010-50514 61 Fax 010-505

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen Elektromagnetiska fält omkring järnvägen 1 2 Förord Allt fler ställer frågor om elektromagnetiska fält. Vad är elektromagnetiska fält? Var i vår omgivning finns de? Påverkar elektromagnetiska fält vår

Läs mer

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson

Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson Vad innebär nya EU direktivet för EMF? Göran Olsson 1 Elektriska och magnetiska fält i arbetslivet och i allmänna miljöer. Av: Göran Olsson 2 Elektriska och magnetiska fält Omedelbara effekter - Exponering

Läs mer

www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM

www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM Mätning av radiofrekvens Kalmar kommun 2011 Mätning radiofrekventa fält 1-3000 MHz, 1 ggr/sekund längs vägnätet. FM, TV, GSM, 3G, etc. syns

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av

Läs mer

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor

Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor Elektromagnetiska fält (kapitel 10) Maria Feychting Professor 2017-05-29 Maria Feychting 1 Det elektromagnetiska spektrumet Källa: Jimmy Estenberg, SSM Kraftfrekventa elektromagnetiska fält Genereras i

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 2011-10-21 1 INNEHÅLL HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT... 1 1 GRÄNSVÄRDEN... 3 2 ANSVAR... 6 3 UTBILDNING OCH INFORMATION... 6 4 ÅTGÄRDER VID BEFARAD ÖVEREXPONERING...

Läs mer

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07 Åke Amundin Combinova AB Agenda Kort presentation av Combinova och mig själv Magnetfält är det farligt? Biologiska effekter av EMF. Regelverk från WHO

Läs mer

Parlamentariska församlingen

Parlamentariska församlingen Resolution 1815 (2011) 1(5) Parlamentariska församlingen Europarådet Resolution 1815 (2011) 1 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön 1. Den parlamentariska församlingen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår på grund av elektromagnetiska fält I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002): 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) 32 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART- PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 5 Törnevalla 2013-05-05 Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun RAPPORT BEMI#1304041 Antal exemplar: 1 Uppdrag: Kartläggande mätning av radiofrekvent strålning samt

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712 Wimax-mätningar i kommun WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är en teknik som används för

Läs mer

Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest!

Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest! Kalle Hellberg, Medborgarförslag 2016 Bilaga 1 (5 sid.) Trådlös teknik skadar alla, men barnen mest! Elektromagnetisk strålning från Wi-fi, datorer, trådlösa telefoner, surfplattor, mobilmaster, mobiltelefoner

Läs mer

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY Lagar, föreskrifter och sunt förnuft Hans SM0UTY hans@codium.se Mattekurs Onsdag kl 19.00 I Am Not A Lawyer ITU RR - Radioreglementet Amatörradio är en radiotjänst definerad av ITU - Internationella Tele

Läs mer

BILAGA - FÄLT, ENHETER, OMVANDLINGAR, FREKVENSOMRÅDEN ATT MÄTA FÄLT OCH STRÅLNING. Elektriska fält

BILAGA - FÄLT, ENHETER, OMVANDLINGAR, FREKVENSOMRÅDEN ATT MÄTA FÄLT OCH STRÅLNING. Elektriska fält FÄLT, ENHETER, DECIBEL, OMVANDLINGAR, FREKVENSOMRÅDEN BEMI#911031 Sida 1 av 8 BILAGA - FÄLT, ENHETER, OMVANDLINGAR, FREKVENSOMRÅDEN Att mäta Fält strålning Elektriska fält Magnetiska fält Elektromagnetisk

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

SSI Rapport 2008:13. Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz. Åren 2001 till 2007 i Sverige

SSI Rapport 2008:13. Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz. Åren 2001 till 2007 i Sverige SSI Rapport 2008:13 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz Åren 2001 till

Läs mer

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT 4 i1 SKYDD MOT ELEKTRISKA FÄLT VIT FÄRG ANTISTATISK TÄCKNING GRUNDFÄRG NoEM ELECTRO PROTECTOR 4I1 är världens första produkt som skyddar genom att absorbera skadlig

Läs mer

Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält och hälsorisker Magnetfält och hälsorisker Innehåll om magnetfält... 5 magnetfält i hemmet... 6 magnetfält på arbetet... 9 andra magnetfält i vår omgivning... 11 hälsorisker... 12 referensvärden för magnetfält... 14 sätt

Läs mer

Fältmätning av amatörradioanläggningar

Fältmätning av amatörradioanläggningar Dokumentstatus: Godkänt Rapport Datum: 2015-12-16 Handläggare: Jimmy Estenberg Diarienr: SSM2015-4097 Fältmätning av amatörradioanläggningar Sammanfattning Radiofrekventa elektriska och magnetiska fält

Läs mer

Nr Bilaga 1. Det rekommenderade värdet för flödestätheten i ett statiskt magnetiskt fält (0 Hz).

Nr Bilaga 1. Det rekommenderade värdet för flödestätheten i ett statiskt magnetiskt fält (0 Hz). Nr 94 641 Bilaga 1. Det rekommederade värdet för flödestäthete i ett statiskt magetiskt fält (0 Hz). Expoerig Hela kroppe (fortgåede) Magetisk flödestäthet 40 mt Förklarigar till tabelle Äve lägre magetisk

Läs mer

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin ? Kan inte påverka biologisk materia överhuvudtaget Hjärntumörer Annan

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520 TETRA-mätningar i med omnejd RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett gemensamt radiokommunikationssystem

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2008 KOM(2008) 532 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OM TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS REKOMMENDATION AV DEN 12 JULI 1999 (1999/519/EG) OM BEGRÄNSNING

Läs mer

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt).

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt). mätning Uppdrag Ringvägen Upplands-Bro, mätning elektromagnetiska fält Mötets syfte/typ Mätning / Utredning Mötesdatum 2016-10-10 Tid 10-16 Plats Byggarbetsplats, Kungsängens Kyrkby 2:1, Upplands-Bro förare

Läs mer

Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Sida: 1/6 KONSEKVENSUTREDNING Datum: 2010-09-24 Vår referens: SSM 2010/3307 Konsekvensutredning av Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor 1. Problembeskrivning och önskat resultat

Läs mer

EMC vad é de? Magnus Stridsman. Säkerhetschef Medicinsk Teknik Östergötland Ledamot TK 62 / MT 23

EMC vad é de? Magnus Stridsman. Säkerhetschef Medicinsk Teknik Östergötland Ledamot TK 62 / MT 23 EMC vad é de? Magnus Stridsman Säkerhetschef Medicinsk Teknik Östergötland Ledamot TK 62 / MT 23 E-fält (teori) Maxwells andra ekvation Termer Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) En eller flera apparaters

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 och 12 strålskyddsförordningen (1988:293) följande.

Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 och 12 strålskyddsförordningen (1988:293) följande. SSI FS 1993:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om lasrar; beslutade den 16 september 1993. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 och 12 strålskyddsförordningen (1988:293) följande.

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Datum 2007-03-24 Dnr REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Detta dokument ersätter förra versionen daterad 2005-12-02 Ändringen gäller säkerhetsgränsen

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Meddelandeblad. Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus

Meddelandeblad. Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus Meddelandeblad Mottagare: Hälso och sjukvården Oktober 2003 Mobiltelefoni och annan radiokommunikation på sjukhus Socialstyrelsens rådgivande nämnd för medicinteknisk säkerhet har i tidigare meddelandeblad

Läs mer

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk 12-01738 Bilaga 2 Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk Vindkraftverk Effekt [MW] Toner [Hz] Absolut ljudtrycksnivå @ 1 upa[db] Normerad ljudtrycksnivå 1m Normerad ljudtrycksnivå

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden

Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden Yngve Hamnerius AB 3 oktober 2010 Yngve Hamnerius AB 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 2 ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT

Läs mer

Strålning från mobiltelefoner

Strålning från mobiltelefoner 1 Strålning från mobiltelefoner Projekt i Mätteknik för Z2. 2002-04-18 Anders Abelmann Nils Bjerkås Rasmus Sameby Johan Wiqvist Z-programmet Chalmers tekniska högskola Göteborg 2 Sammanfattning Eftersom

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett

Läs mer

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm)

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm) Nr 146 707 BILAGA I Icke-koherent optisk strålning De biofysiskt relevanta värdena för exponering för optisk strålning kan fastställas med hjälp av nedanstående formler. Vilka formler som skall användas

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 8: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Den gul-orange färgen i den smidda detaljen på bilden visar den synliga delen av den termiska strålningen. Värme

Läs mer

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk.

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. Bakgrund Idag saknar Umeå universitet råd och riktlinjer för radiofrekventa

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 3

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 3 EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 3 Daniel Sjöberg daniel.sjoberg@eit.lth.se Institutionen för elektro- och informationsteknik Lunds universitet April 2014 Outline 1 Introduktion

Läs mer

Din vän i arbetslivet.

Din vän i arbetslivet. Din vän i arbetslivet. Varför ska man använda Plantronics headsets? Plantronics startades 1962 av två piloter som hade en ambition om att göra det ultimata headsetet. Sedan dess har Plantronics headset

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 9: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Värme kan överföras från en kropp till en annan genom strålning (värmestrålning). Det är därför vi kan känna solens

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska fält vid höga frekvenser

Läs mer

Elektromagnetiska fält i arbetslivet

Elektromagnetiska fält i arbetslivet Elektromagnetiska fält i arbetslivet Förord innehåll Foto: Michael McLain Många människor är idag engagerade i debatten om elektromagnetiska fält och vilka eventuella hälsorisker fälten kan innebära. EU

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014

Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014 Polisförbundets RAKEL projekt; Kortfattad Sammanfattning & Statusrapport Nov. 2014 L.O. Strömberg, KTH & Hans Olsson, Polisförbundet Mikael Kandelin, Polisförbundet Västmanland Sammanfattning RAKEL förefaller

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Norrköping 2007-12-05. www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM

Norrköping 2007-12-05. www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM Norrköping 2007-12-05 www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM Clas Tegenfeldt civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik LiTH, elautomatik, doktorand, medicinsk bildbehandling

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10 Basstationer - Mobiltelefoni - SSM http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/magnetfalt--tradlos-teknik/mobi... Page 1 of 2 2010-08-25 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna

Läs mer

Strålning - risker och åtgärder. Torsdag 21 februari 2008 18.30-21 Entré 40 kr (medlemmar 20 kr) ABF-huset i Stockholm

Strålning - risker och åtgärder. Torsdag 21 februari 2008 18.30-21 Entré 40 kr (medlemmar 20 kr) ABF-huset i Stockholm Strålning - risker och åtgärder - Vad är elektromagnetiska fält, mikrovågor och strålning? - Hur mycket har strålningen ökat? - Hur ser sändarna ut? - Hur kan vi skydda oss? Clas Tegenfeldt fysiker och

Läs mer

EMC-direktivet En belastning eller tillgång?

EMC-direktivet En belastning eller tillgång? EMC-direktivet En belastning eller tillgång? 1 EMC-direktivet Bengt-Arne Walldén Automation Responsible Stora Enso Sweden 2 EMC-direktivet Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet och direktivet ingår i

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer Vibrationer Med vibrationer menas: Ett föremåls svängning kring ett viloläge. Mäts... Frekvens (Hz) Förflyttning (m) Acceleration med enheten m/s 2 eller db I tre dimensioner, x-, y- och z-led där gränsvärdena

Läs mer

Mårtensdal i Hammarby

Mårtensdal i Hammarby Stockholm 7 april 2013 Stadsbyggnads- och exploateringsnämndens funktionshinderråd Bengt Håkansson Elöverkänsligas förening Mårtensdal i Hammarby Ny detaljplan april 2013 med ny transformatorstation och

Läs mer

2. Myndigheternas försiktighetsprinciper för lågfrekventa elektromagnetiska fält

2. Myndigheternas försiktighetsprinciper för lågfrekventa elektromagnetiska fält IEEE EMC Society Sweden Chapter MINNESANTECKNINGAR FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 19. 1997-09-11, Idéon, Lund. Närvarande 39 varav 21 medlemmar. Temat för mötet var: Potentiella Bioeffekter av Elektromagnetiska

Läs mer

Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen

Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen 2012-08-10 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M 2010-000624 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Klagomål på elektromagnetiska fält från kraftledning, Tollare 1:126 m.fl, Värmdöleden - Värmdövägen Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Dnr 03-410-3507:4 Gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 03-410-3507:4 Gatu- och fastighetsnämnden GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-03-23 Handläggare: Gert Abelt Staben 2004-03-23 Tel: 508 270 66 gert.abelt@gfk.stockholm.se Dnr 03-410-3507:4 Till Gatu- och fastighetsnämnden Tillfälligt

Läs mer

Oslo tel. +46 (0) Törnevalla ga skola SE LINGHEM, Sverige

Oslo tel. +46 (0) Törnevalla ga skola SE LINGHEM, Sverige Oslo 2004-10-20 www.bemi.se info@bemi.se tel. +46 (0)13-74000 Törnevalla ga skola SE-590 62 LINGHEM, Sverige Om företaget konsultföretag som arbetar för en bättre teknisk och biologisk elmiljö teoretiskt

Läs mer

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN INLEDNING En amatörradiostation genererar signaler för att kommunicera trådlöst med hela världen. Detta sker med signaler som kallas elektromagnetiska fält (EMF).

Läs mer

Komplettering till PRÖVNINGSTILLSTÅND ang. överklagan av beviljat bygglov för 3G-mast på Spjälkö 1:36, RONNEBY KOMMUN

Komplettering till PRÖVNINGSTILLSTÅND ang. överklagan av beviljat bygglov för 3G-mast på Spjälkö 1:36, RONNEBY KOMMUN S P J Ä L K Ö S A M F Ä L L I H E T S F Ö R E N I N G B J Ö R K B A C K E N 26 oktober 2008 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Mål nr: 1169-08, Rotel 103 Daterad: 081003 Komplettering till PRÖVNINGSTILLSTÅND ang.

Läs mer

HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård.

HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård. Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård Handläggare: Magna Andreen Sachs HSU 2004-11-16 p 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-30 LS 0209-0379 LS 0310-2606 1 (6) Yttrande över motioner av dels Lena-Maj

Läs mer

KOMMENTARER TILL STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUTS FÖRESKRIFTER (SSI FS 2005:4) OM LASRAR

KOMMENTARER TILL STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUTS FÖRESKRIFTER (SSI FS 2005:4) OM LASRAR KOMMENTARER TILL STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUTS FÖRESKRIFTER (SSI FS 2005:4) OM LASRAR I denna information återges de värden och regler som utgör exponeringsgränser för laserstrålning enligt svensk standard

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Delprov A2. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Delprov A2. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2016/2017 Fysik Delprov A2 Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 179/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och

Läs mer

Autism hos barn har ökat kraftigt. För 30 år sedan var det 1 av 10 000 som fick den diagnosen, nu 1 av 100.

Autism hos barn har ökat kraftigt. För 30 år sedan var det 1 av 10 000 som fick den diagnosen, nu 1 av 100. 1 Är inte följande axplock alarmerande? Det borde det vara för varje sund människa! Allt fler drabbas av elöverkänslighet, med symtom av mycket varierande slag, ofta ej diagnostiserbart inom sjukvården!

Läs mer

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket Förord Inomhusmiljön ägnas stor uppmärksamhet vad galler dess betydelse för hälsan och valbefinnandet. En faktor i inomhusmiljön som kommit alltmer i blickpunkten är de elektriska och magnetiska fält som

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard.

Definitionerna i tabell 1 utgör grunden för de begrepp, som kommer till användning i denna standard. 1 1 (7) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION PROVNING AV SYSTEM INNEHÅLLANDE ELEKTRISKA TÄNDARE ORIENTERING Denna standard definierar hotbild, provningsmetoder och utvärdering vid provning av elektrisk

Läs mer

Icke joniserande icke optisk strålning. Belysning. Ljus och belysning

Icke joniserande icke optisk strålning. Belysning. Ljus och belysning Ljus Hur vi upplever vår omvärld är till stor del upp till 80 %, beroende på de synintryck vi tar emot. Ljus är elektromagnetisk strålning liksom radiovågor och röntgenstrålning. Ljus och belysning 10-9

Läs mer

Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer För allt flera har mobiltelefonen blivit en personlig kontaktmetod, som används allt mera. Den nya tekniken används av både gamla och unga. När telefonerna blivit allt vanligare

Läs mer

Norrköping Törnevalla g:a skola LINGHEM

Norrköping Törnevalla g:a skola LINGHEM Norrköping 2006-12-14 www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 590 62 LINGHEM Clas Tegenfeldt civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik LiTH, elautomatik, doktorand, medicinsk bildbehandling

Läs mer

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR Debatten om hälsoeffekter fortsätter Kring elsystemen bildas elektriska och magnetiska fält. Forskningen kring de eventuella hälsoeffekterna av dessa fält har varit

Läs mer

Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält

Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält P6_TA(2009)0216 Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer