GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR"

Transkript

1 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 6 GRÄNSVÄRDEN, ORO OCH MÄTNINGAR Det finns många frågor och mycken oro vad gäller exponering för fält/strålning. De senaste åren har debatten koncentrerat sig på GSM och 3G basstationer (master, sändare), inte för att problem med kraftledningar eller bildskärmar försvunnit utan eftersom mobiltelefonutbyggnaden är så intensiv och berör så många personer (hela befolkningen). Fokus i debatten från elöverkänsliga ligger snarare på basstationer än själva telefonerna av det enkla skälet att det är ett personligt val att använda mobiltelefonen, medan exponering från en mast placerad intill bostaden är ofrivillig och svår eller omöjlig att undvika. Varför finns gränsvärden? Hur skall de tolkas? Vad kan de skydda mot? Vilka gränsvärden finns? Läs vidare så kanske några frågetecken rätas ut. Gränsvärden, farligt, inte farligt? Statens Strålsäkerhetsmyndighet SSM (fd. Statens Strålskyddsinstitut SSI) förlitar sig helt på rekommendationer från en ideell förening som kallas för ICNIRP. ICNIRP har publicerat rekommendationer för gränsvärden vad gäller icke-joniserande elektromagnetisk strålning. Grunden i detta är vetskapen att ett elektromagnetiskt fält bär energi. Energi som flyttas från en sändare till en mottagare, då energi lämnat källan, så kallas det fysikaliskt sett för strålning. Strålning är alltså förflyttning av energi. Då en person står i vägen för denna strålning absorberas en del strålning, en del reflekteras och en del passerar vid sidan om. Den tvärsnittsyta som kroppen har bestämmer hur stor energimängd som absorberas. Blir energimängden för stor uppstår ett problem, värme! Det krävs ett visst antal watt under en viss tid, dvs. ett visst antal kwh eller Ws eller Joule för att värma upp en liter vatten eller 1 kg kroppsvävnad. När kroppen värms upp i sin helhet över 43 grader så uppstår akut livsfara. Helkroppsuppvärmning av upp till en grads feber anses sakna hälsoeffekt förutom att man känner sig varm. Denna typ av resonemang gäller oavsett sättet att skapa uppvärmningen av kroppen, hett bad eller radiofrekvent strålning anses sakna betydelse, det är bara temperaturhöjningen som anses relevant. Om man då bestämmer t.ex. maximalt en grads feber så motsvarar det ett visst antal watt per kilogram kroppsvikt, detta kan uttryckas i enheten W/kg. Rekommendationer och så kallade gränsvärden baseras alltså på värmealstring mätt i W/kg. Detta är inte något som enkelt kan mätas, därför ser man på den absorberande tvärsnittsytan och hur många watt som måste träffa denna yta för att ge maximalt antal W/kg. Man får alltså ett sekundärt krav på antal watt per kvadratmeter, något man kallar för effekttäthet W/m 2. För yrkesbruk accepteras en säkerhetsmarginal på 10 ggr och för allmänheten en marginal på 50 ggr, för GSM900 hamnar man på 4,5 W/m 2 och för 3G på 10 W/m 2 då alla förutsättningar och omräkningar är klara. Detta är vad SSM (SSI) går ut med som rekommendation. Bryts denna rekommendation måste man specifikt kontrollera om man överskrider gränsvärdet i form av W/kg eller inte. Efter skador på personal under andra världskriget p.g.a. den nya radarn (mikrovågsstrålning) så var det nödvändigt att ta fram gränsvärden. Forskning på femtiotalet gav relativt snabbt besked vad gällde nivåer av akuta värmeskador. Värmeskador är alltid akuta, om man stoppar fingret i kaffekoppen så bränner man sig endera omgående eller aldrig. Det är givetvis kroppsdelar som inte kan transportera bort värme som skadas först och därmed är det testiklar och ögon som drabbas värst. Ögats lins skadas först, det sker genom att äggviteproteiner genomgår en fasomvandling på samma sätt som den genomskinliga äggvitan blir vit i stekpannan över en viss temperatur. Detta gör det enkelt att i laboratorium konstatera när ögats lins blir grumligt (katarakt) på försöksdjuret då man exponerar detta för ett radiofrekvent fält. Denna forskning ligger till grund för dagens gränsvärden. Efter 1950-talet har man väsentligen inte ändrat gränsvärdena. Man VET alltså att om man överskrider det grundläggande gränsvärdet med mer än den inbyggda säkerhetsmarginalen så är det inget tvivel om skador uppstår eller ej, det uppstår med säkerhet en skada! Däremot kan man inte dra någon slutsats överhuvudtaget om risken under gränsvärdet, detta är något som t.o.m. SSI upprepade gånger misstar sig på! Ett gränsvärde, oavsett vilket, kan aldrig någonsin garantera ofarlighet! Däremot kan man för vissa gränsvärden, t.ex. för radiofrekvent strålning, faktisk garantera skadlighet över gränsvärdet. Problemet är språkligt, inte över gränsvärdet tolkas alltså ofta felaktigt som inte farligt vilket är fel. För att ta ett tydligt exempel, gränsvärdet på en väg kan vara 90 km/timme, kör du väsentligt över den säkerhetsmarginal som använts då man satte hastighetsbegränsningen, t.ex. 270 km/t så lär du köra ihjäl dig i första bästa kurva. Men är det ofarligt under gränsvärdet? Nej! Om du kör 70 km/t så kan du givetvis ändå köra ihjäl dig Under gränsvärden finns en gråzon där andra bedömningar krävs, ett gränsvärde kan aldrig användas för att avgöra säkerhet utan enbart användas för att undvika absoluta akuta skador. Det är därför försiktighetsprincipen finns och är så viktig att förstå och använda! Riktvärdena och bakomliggande gränsvärden garanterar alltså att man inte får en akut brännskada.

2 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 2 av 6 Inga garantier finns för några andra hälsoeffekter än för akut brännskada. Termiskt baserade gränsvärden säger ingenting om andra hälsoeffekter såsom t.ex. huvudvärk, cancer, elöverkänslighet, sömnstörningar eller vad som man nu diskuterar. Dessa hälsoeffekter är inte termiskt baserade, de är inte värmeskador och faller utanför nu gällande gränsvärden. Det är därför inte meningsfullt att jämföra mätresultat med gränsvärden eftersom detta inte tillför någon kunskap överhuvudtaget vad gäller folkhälsan. Man kan också konstatera att operatörer skall följa gällande lagar och förordningar, inklusive gränsvärden! Det skall alltså INTE förekomma någon enda situation där gränsvärdet överskrids i någon kommun i någon punkt annat än då man klättrar upp i en mast! Riktvärdet för 3G är 10 W/m 2, det krävs alltså minst 10 watt från sändaren spritt på en yta av en kvadratmeter eller mindre för att överskrida rekommendationen. Eftersom en typisk 3G sändare är på watt så inses lätt att man måste klättra upp i masten och befinna sig direkt framför antennerna för att överskrida gränsvärdet! Det är alltså teoretiskt omöjligt att hitta punkter inom kommunen där gränsvärdet överskrids på grund av GSM, 3G eller dylika sändare. Undantaget är en situation där en antenn monteras på en vägg och riktas längs med väggen och inte rakt ut, då kan en överskridande nivå hittas på insidan av väggen (om denna inte innehåller metall). Detta har bevisligen hänt en gång i en lägenhet i Norrköping, men det är mig veterligen enda konstaterade fallet. Gränsvärden är för folkhälsan verkningslösa I debatten om hälsoeffekter av radiofrekvent strålning dras alltid gränsvärden in vilket bara komplicerar frågan utan att lösa den. Att diskutera gränsvärden är i praktiken helt ovidkommande! 1. Man måste anta att operatörer av radiosändare faktiskt följer de lagar och regler som gäller, inklusive gränsvärden för radiofrekvent strålning. Det är alltså en självklarhet att mätvärden i samhället skall ligga väsentligt under gällande gränsvärden och riktvärden. Debatten rör redan från första början nivåer under gränsvärdena. 2. Gränsvärden förhindrar situationer som ger akuta skador, men gränsvärde är INGET skydd mot skador under gränsvärdet! (Detta är en logisk absolut sanning och inget påstående). För att undanröja den språkliga barriären kan vi ta ett exempel: kör man 70 km/t på 90-väg så är man under gränsvärdet, men man är inte nödvändigtvis säker för det. 3. Gränsvärden för radiofrekvens är idag begränsande för (akuta) värmeskador (termiska effekter), men detta är varken en begränsning eller ett skydd mot andra effekter såsom cancer, huvudvärk, elöverkänslighet eller något annat som inte är en akut värmeskada. Något skydd mot skador som visar sig först efter lång tids exponering existerar heller inte. 4. Gränsvärdet idag är så högt satt att man måste klättra upp i en mast och krama antennerna för att överstiga gränsvärdena. 5. Gränsvärden sätts efter befintlig existerande kunskap. Idag finns kunskap om akuta värmeskador som sker inom 6 minuters tid, och därför är gränsvärdena satta med basis av detta. Gränsvärden sätts efter att en grupp forskare och beslutsfattare nått konsensus, inklusive ekonomiska aspekter. Gränsvärden är alltid en kompromiss och baseras på gamla fakta. Dagens gränsvärden baseras på forskning utförd under talet, senare forskning har inte reviderat gränsvärdet i sig. 6. Debatt och oro gäller egentligen aldrig gränsvärdena, dessa skall ju följas, utan vad som ev. händer under dessa. Debatten och oron faller därför under försiktighetsprincipen, sunt förnuft och pragmatiska lösningar. Gränsvärden för elöverkänsliga? Gränsvärden kan aldrig skydda mot okända effekter, mot sådant vi ännu inte vet. Dit kan elöverkänslighet sägas höra, vi VET visserligen ATT elektromagnetiska fält orsakar elöverkänslighet, men vi vet inte HUR. För elöverkänslighet är det idag inte möjligt att sätta gränsvärden på elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält, inte heller tumregler på avstånd eller liknande. Det saknas kunskap om mätstorhet som bäst beskriver sambandet mellan upplevda symptom och elmiljön. Det saknas såväl teoretiska modeller såväl som epidemiologiska studier som grund för gränsvärden. Däremot finns det gränsvärden för såväl yrkesmässig exponering såväl som för allmänhet både för statiska fält och växelfält.

3 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 3 av 6 Gränsvärden för statiska magnetfält Gränsvärden för statiska magnetfält enligt ICNIRP 94 Grupp Exponering Magnetfält i T Yrkesmässigt Medelvärde för hel arbetsdag Yrkesmässigt Högsta värde för hela kroppen Yrkesmässigt Högsta värde för armar och ben Allmänheten Friska Allmänheten Elektroniska eller ferromagnetiska implantat Allmänheten Pacemakerbärare 500 Teknik Magnetiska media, t.ex. kreditkort Rekommendationer för tillträde i närhet av MR-kameror (medicinsk utrustning, magnetresonanskamera): Skyltning Fältstyrka Tillträde Ingen < 500 T Säkerhetsrisken är liten och behöver normalt inte övervakas. Kan dock störa utrustning (t.ex. CRT). Varning för magnetfält Begränsat tillträde och övervakning. Tillträde förbjudet för obehöriga. >1 500 Övervakat område, tillträde övervakas. Pacemakers kan påverkas. Bildskärmar börjar få bildförvrängningar av statiska magnetfält redan vid tiotalet mikrotesla. Gränsvärden för elektriska och magnetiska växelfält Gränsvärden för elektriska och magnetiska fält enligt diverse organisationer Organisation Exponering Frekvens (Hz) Magnetfält ( T) Elektriskt fält (V/m) ICNIRP 92 Medelvärde för hel arbetsdag Maximalt 2 timmar per dag Extremiteter EG ACGIH 93 < BfS 94 Kontinuerlig exponering Kortvarig lokal exponering Bildskärmar börjar få bildförvrängningar (främst en vibrerande instabil bild) av 50 Hz magnetfält vid 1 T, ibland kan till och med 0,2 T räcka för vissa känsligare skärmar.

4 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 4 av 6 SSM dvs. ICNIRP:S rekommendationer för radiofrekvent elektromagnetisk strålning ICNIRP:s rekommendationer är INTE att betrakta som gränsvärden. Dock har SSM hittills alltid kopierat ICNIRP rakt av och infört dessa som gränsvärden. Etablerade hälsorisker/skador utgör basen för att fastställa en grundrestriktion. Grundrestriktioner kan delas in i tre grupper: 1. Inducerad strömtäthet i A/m 2, under ca 10 MHz. Detta för att undvika muskelryckningar och nervstimulans. 2. specifik absorption SA i J/kg kroppsvikt, SAR i W/kg kroppsvikt, 100 khz till 10 GHz. För att undvika värmeskador. 3. instrålad effekttäthet i W/m 2, över 10 GHz. För att undvika ytliga värmeskador. Grundrestriktionerna har sedan uttryckts som referensnivåer i elektrisk, magnetisk fältstyrka eller flödestäthet, i V/m resp. A/m eller Tesla samt för instrålad effekttäthet i W/m 2, upp till 10 GHz. För elektromagnetiska fält mellan 100 khz och 10 GHz kan helkroppsexponering för elektromagnetiska fält som leder till en ökad kroppstemperatur av mer än 1 C innebära vissa risker. Denna exponering motsvarar ett SAR värde på ca 4 W/kg. För lokal exponering konstaterade man tidigt under 1940 och 1950-tal ögonskador av mikrovågor. Vid lokal exponering av huvudet på kaniner över 100 W/kg har man påvisat linsgrumlingar (grå starr) i ögonen. Dessa väl etablerade effekter som det råder konsensus om utgör grunden för ICNIRP:s rekommendationer för radiofrekventa fält. Sverige genom SSI, EU och även WHO följer ICNIRP:s rekommendationer. ICNIRP säger sig ha utvärderat forskningsstudier på lägre effekter (icke-termiska), detta är dock omöjligt att verifiera eftersom ICNIRP inte är en offentlig instans av något slag utan faktiskt en förening registrerad i Tyskland. Utan insyn kan man inte bedöma vad som görs eller inte görs inom ICNIRP. Man kan dock konstatera att rekommendationerna för radiofrekventa fält kvarstår idag på samma nivå som sattes redan på 1950-talet. Nyare forskning har de facto inte påverkat gränsvärdessättning överhuvudtaget. Grundrestriktionen för MHz innebär att exponering inte bör ge upphov till mer än 0,4 W/kg för yrkesmän och 0,08 W/kg för allmänheten eller en lokal exponering över 10 W/kg resp. 2 W/kg i huvudet eller bålen. För extremiteter tillåter man 20 W/kg resp. 4 W/kg för yrke resp. allmänhet. Dessa SAR värden är medelvärden över 10 gram kroppsvävnad över varje 6 minuters intervall. En exponering av 2 W/kg i huvudet leder till en temperaturhöjning av cirka 0,1 C. För att tydliggöra eventuella önskemål eller krav på jämförelser med gränsvärden så måste man först inse att gränsvärdet beror av frekvens, man måste alltså veta vilken frekvens ett visst mätvärde har för att kunna jämföra med riktlinjer, referensvärden eller grundrestriktioner. Det är därför meningslöst att prata om gränsvärde med avseende på mätresultat av s.k. isotropiska fältstyrkemätare, trots att det är just dessa som används i yrkeshygieniskt bruk för kontroll av gränsvärden! Man måste förutsätta dominant frekvens eller mäta med spektrumanalysator och därmed veta frekvensen. Gränsvärdena kan sammanfattas i form av en tabell: ICNIRP:s rekommendationer 1998 (SSI FS2002:3) Frekvensområde f MHz Elektrisk fält V/m Magnetiska fält A/m Magnetiska fält T Effekttäthet W/m 2 0,1 1 MHz 87/ f 0,73/f 0,92/f MHz 87/ f 0,73/f 0,92/f MHz 28 0,073 0,092 2, MHz 1,375 f 0,0037 f 0,0046 f f/ ,078 0,098 2, ,11 0,14 4, ,20 9, GHz 61 0,16 0,20 10 För frekvens under 1 MHz gäller referensnivån i tabellen endast då man summerar exponering med högre frekvenser, t.ex. då man ser till samtidig exponering från GSM900 och en mellanvågssändare.

5 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 5 av 6 Dessa restriktioner kan tydligare åskådliggöras i diagrammet nedan. dbuv/m Gränsvärde (röda linjen) enligt SSI FS 2002:3, (ICNIRP 1998) EMC Immunitet SSI FS 2002: G TV kanaler GSM900 DECT 80 Minicall GSM FM (medel GSM900) (PTS 52 dbuv/m) EMC emission på 10 m ,0E+0 100,0E+6 200,0E+6 300,0E+6 400,0E+6 500,0E+6 600,0E+6 700,0E+6 800,0E+6 900,0E+6 1,0E+9 1,1E+9 1,2E+9 1,3E+9 1,4E+9 1,5E+9 1,6E+9 1,7E+9 1,8E+9 1,9E+9 2,0E+9 2,1E+9 2,2E+9 2,3E+9 2,4E+9 Hz 2,5E+9 Förutom SSM:s gränsvärde visas en typisk nivå för vad konsumentelektronik testas för att tåla (EMC immunitet) lagts in, ett (högt) mätresultat från en verklig mätning samt vad konsumentelektronik får avge (störa annan utrustning, EMC emission). För det första är det bara att konstatera att vår konsumentelektronik alltså testas att tåla 3 V/m, vilket är betydligt lägre än vad som alltså får finnas i t.ex. en lägenhet enligt SSM. Man kan alltså ha en absurd situation att datorer, teve, radio, telefon och liknande störs av en GSM eller 3G sändare men att lägenheten fortfarande är okej enligt SSM för människor att bo i, att störningarna kan göra lägenheten värdelös är ett tekniskt problem och inget hälsoproblem således. För det andra kan man konstatera att radiosändare är undantagna från EMC emissionskraven, dvs. radiosändare för FM, TV, GSM, 3G etc. får ge nivåer betydligt högre än vad elektronik i övrigt får avge. För det tredje kan man konstatera att nivåer i verkliga livet är långt under gränsvärdet, som redan konstaterats och poängterats på annan plats i detta dokument är det i stora drag omöjligt att överskrida SSI:s gränsvärden för allmänheten. För fristående personer som inte är i kontakt med ledande föremål får den radiofrekventa strömmen inducerad i människokroppen inte överskrida följande värden: Frekvensområde Ström f=frekvens i MHz ma 0,03-0, * f 0, Övriga rekommendationer B I nt ( Hz) B II nt (2-400 KHz) E I V/m ( Hz) E II V/m (2-400 khz) E DC V/m (0 Hz) TCO, bildskärmar <200 <25 <10 <1,0 <+-500 Flera fastighetsförvaltare <200 <10

6 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 6 av 6 Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen godtogs av flertalet ansvariga myndigheter som en vägledning för beslutsfattare, detta innan Miljöbalken uppkom. Även om det inte är möjligt att införa tvingande gränsvärden kan man vidta åtgärder där så är möjligt då misstankarna om hälsoeffekter inte kan förkastas. Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen samt Statens Strålskyddsinstitut rekommenderade gemensamt följande försiktighetsprincip för 50 Hz magnetfält: [Viktigt] Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Syftet är att på sikt reducera exponeringen och risken för att människor eventuella skadas. [anekdot/citat] Försiktighetsprincipen har också kallats ALARA (as low as reasonably achievable) eller prudent avoidance. Det anmärkningsvärda är att SSI år 2007 aktivt går ut med att SSI som myndighet INTE arbetar enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip för radiofrekventa fält (situationen är ännu mer absurd 2013). Lena Sommerstad gjorde offentliga uttalanden i teve om att försiktighetsprincipen inte är applicerbar på mobiltelefoni. Läkare på Karolinska sjukhuset har pratat om faran med accelererande undvikandebeteende då elöverkänsliga själva använt försiktighetsprincipen och undvikit sådant de själva mår dåligt av. Kommunförbund, f.d. infrastrukturminister Ulrika Messing, m.fl. har verkat för att kommuner ska sakna verktyg för att tillämpa försiktighetsprincipen eller Miljöbalken. De dokument som ovanstående myndigheter tog fram för många år sedan har INTE inneburit någonting alls, varken femledarsystem eller plastpackningar för fjärrvärmerör har införts som lag. Inte heller förhindrar man byggandet av nya kontor eller bostäder nära kraftledningar, typexempel på detta finns längs E4 vid avfart mot Danderyd, nya kontor direkt intill större kraftledning. Idag är frågan huruvida Miljöbalken och försiktighetsprincipen bara är pappersprodukter som inte ska användas?

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23

Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Mobiltelefoni och radiovågor Lars-Eric Larsson EMF Manager TeliaSonera Sverige 1 2010-04-23 Hur fungerar mobiltelefoni Mobilnätet med olika basstationer Inomhusnät för mobiltelefoni Mobiltelefonen Elektromagnetiska

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 Copyright 1994-2006 Clas Tegenfeldt BEMI705213.DOC

BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 Copyright 1994-2006 Clas Tegenfeldt BEMI705213.DOC BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 8 MÄTMETODER Dokumentet reder ut en del grundläggande begrepp om mätteknik i samband med kartläggningar av radiofrekventa fält, främst i större sammanhang såsom kommuner

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 20 (32) 30 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om att bl.a. montera

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält och hälsorisker Magnetfält och hälsorisker Innehåll om magnetfält... 5 magnetfält i hemmet... 6 magnetfält på arbetet... 9 andra magnetfält i vår omgivning... 11 hälsorisker... 12 referensvärden för magnetfält... 14 sätt

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Datum 2007-03-24 Dnr REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Detta dokument ersätter förra versionen daterad 2005-12-02 Ändringen gäller säkerhetsgränsen

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520 TETRA-mätningar i med omnejd RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett gemensamt radiokommunikationssystem

Läs mer

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk 12-01738 Bilaga 2 Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk Vindkraftverk Effekt [MW] Toner [Hz] Absolut ljudtrycksnivå @ 1 upa[db] Normerad ljudtrycksnivå 1m Normerad ljudtrycksnivå

Läs mer

Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden

Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden Analys av magnetfält från planerad 130 kv ledning från vindkraftpark Granliden Yngve Hamnerius AB 3 oktober 2010 Yngve Hamnerius AB 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 2 ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

Elektromagnetiska fält i arbetslivet

Elektromagnetiska fält i arbetslivet Elektromagnetiska fält i arbetslivet Förord innehåll Foto: Michael McLain Många människor är idag engagerade i debatten om elektromagnetiska fält och vilka eventuella hälsorisker fälten kan innebära. EU

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Norrköping 2007-12-05. www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM

Norrköping 2007-12-05. www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM Norrköping 2007-12-05 www.bemi.se info@bemi.se Törnevalla g:a skola 585 61 LINGHEM Clas Tegenfeldt civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik LiTH, elautomatik, doktorand, medicinsk bildbehandling

Läs mer

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk.

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. Bakgrund Idag saknar Umeå universitet råd och riktlinjer för radiofrekventa

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter

EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR. Debatten om hälsoeffekter fortsätter EL- OCH MAGNETFÄLT KRING ELLEDNINGAR Debatten om hälsoeffekter fortsätter Kring elsystemen bildas elektriska och magnetiska fält. Forskningen kring de eventuella hälsoeffekterna av dessa fält har varit

Läs mer

2. Myndigheternas försiktighetsprinciper för lågfrekventa elektromagnetiska fält

2. Myndigheternas försiktighetsprinciper för lågfrekventa elektromagnetiska fält IEEE EMC Society Sweden Chapter MINNESANTECKNINGAR FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 19. 1997-09-11, Idéon, Lund. Närvarande 39 varav 21 medlemmar. Temat för mötet var: Potentiella Bioeffekter av Elektromagnetiska

Läs mer

Strålning - risker och åtgärder. Torsdag 21 februari 2008 18.30-21 Entré 40 kr (medlemmar 20 kr) ABF-huset i Stockholm

Strålning - risker och åtgärder. Torsdag 21 februari 2008 18.30-21 Entré 40 kr (medlemmar 20 kr) ABF-huset i Stockholm Strålning - risker och åtgärder - Vad är elektromagnetiska fält, mikrovågor och strålning? - Hur mycket har strålningen ökat? - Hur ser sändarna ut? - Hur kan vi skydda oss? Clas Tegenfeldt fysiker och

Läs mer

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm)

BILAGA I. Icke-koherent optisk strålning. λ (H eff är endast relevant i området 180-400 nm) (L B är endast relevant i området 300-700 nm) Nr 146 707 BILAGA I Icke-koherent optisk strålning De biofysiskt relevanta värdena för exponering för optisk strålning kan fastställas med hjälp av nedanstående formler. Vilka formler som skall användas

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10

Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna Strandväg 96 Telefon: 08-7 40 00 Fax: 08-799 40 10 Basstationer - Mobiltelefoni - SSM http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/magnetfalt--tradlos-teknik/mobi... Page 1 of 2 2010-08-25 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Besöksadress: Solna

Läs mer

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket

Förord. PAUL LINDROTH Enhetschef, Boverket Förord Inomhusmiljön ägnas stor uppmärksamhet vad galler dess betydelse för hälsan och valbefinnandet. En faktor i inomhusmiljön som kommit alltmer i blickpunkten är de elektriska och magnetiska fält som

Läs mer

Hej! Jag heter Bertil Persson och är Professor emeritus i medicinsk strålnings fysik vid Lunds Universitet. Alltsedan 1980 talet har jag sysslat med

Hej! Jag heter Bertil Persson och är Professor emeritus i medicinsk strålnings fysik vid Lunds Universitet. Alltsedan 1980 talet har jag sysslat med Hej! Jag heter Bertil Persson och är Professor emeritus i medicinsk strålnings fysik vid Lunds Universitet. Alltsedan 1980 talet har jag sysslat med medicinska tillämpningar av mikrovågor och dess biologiska

Läs mer

Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer För allt flera har mobiltelefonen blivit en personlig kontaktmetod, som används allt mera. Den nya tekniken används av både gamla och unga. När telefonerna blivit allt vanligare

Läs mer

MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR

MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR MAGNETISKA FÄLT FRÅN KRAFTLEDNINGAR Klas-Göran Sundvall RAPPORT Dnr/ref: 10EV1389 0550-851 23 Magnetiska fält från kraftledningar SAMMANFATTNING I den här rapporten görs en sammanställning av regelverk

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield

Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield Yngve Hamnerius AB 1 Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield 1 INLEDNING 2 2 VAD ÄR ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT? 3 2.1 Elektriska fält 5 2.2 Magnetiska fält

Läs mer

Fiberrik landsbygd. Område 1 Järnboås

Fiberrik landsbygd. Område 1 Järnboås Fiberrik landsbygd Område 1 Järnboås Ca 190 sammanhängande fastighetsägare i omr 1 (70%) 1 st nätleverantör villig att investera i omr 1 st Kommunikations operatör villig att investera 1 nypa engagemang

Läs mer

Juristfirman Unité. Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska fält. Mats Dämvik

Juristfirman Unité. Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska fält. Mats Dämvik Juristfirman Unité Adress: Kyrkogatan 22 A, 434 30 Kungsbacka E-post: juristfirman@unite.se Hemsida: www.unite.se Telefon: 0300-10570 Försiktighetsprincipens tillämpning på risker med elektromagnetiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Mobiltelefoni och hälsoeffekter

Mobiltelefoni och hälsoeffekter Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap (SNRV) Mobiltelefoni och hälsoeffekter Mobiltelefoner är idag praktiskt taget var mans egendom. I Sverige använder nu nästan alla i befolkningen mobiltelefon.

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2014-08-21 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdagen den 4 september kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Hälsorisker med strålning från mobiltelefoner Projekt i Signaler och System

Hälsorisker med strålning från mobiltelefoner Projekt i Signaler och System Hälsorisker med strålning från mobiltelefoner Projekt i Signaler och System 2002-12-11 Martin Alexanderson ITP, Uppsala Universitet Sammanfattning I detta projekt undersöks hälsoriskerna med strålning

Läs mer

2. Elöverkänslighet som funktionshinder

2. Elöverkänslighet som funktionshinder 2004-08-23 Sidan 1 av 7 Remissvar angående: Motion 2002:11 om policy för exponering av elektriska fält Motion 2003:65 om förbättrad vård av elöverkänsliga 1. Inledning Sjukhusen behöver kunna ta emot elöverkänsliga

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Vad är det vi mäter? Hur kommunicerar cellerna?

Vad är det vi mäter? Hur kommunicerar cellerna? Vad är det vi mäter? En del elöverkänsliga säger sig vara frekvenskänsliga och menar att de inte bara känner av elektomagnetiska fält, EMF, som finns i omgivningen. De känner även av frekvensen. Vid tester

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA GEMENSKAPENS KOMMISSION MED ANLEDNING AV ATT GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS AV MEDLEMSSTATEN SVERIGE

KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA GEMENSKAPENS KOMMISSION MED ANLEDNING AV ATT GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS AV MEDLEMSSTATEN SVERIGE KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA GEMENSKAPENS KOMMISSION MED ANLEDNING AV ATT GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS AV MEDLEMSSTATEN SVERIGE KLAGANDE 1. Elöverkänsligas Riksförbund Org.nr. 812400-9484 Adress: Box 9098,

Läs mer

BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER

BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER Råd- och riktlinjer Nordmalings kommun 3G-mobiltelefoni Fastställda av Kommunfullmäktige den 30 september 2002, 91 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3.

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Mobiltelefonmast vid Gudöviken Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Gudöviken Del av fastigheten Näsby 65:1

Läs mer

Mätningar av magnetfält alstrade av kommersiella stöldskyddssystem

Mätningar av magnetfält alstrade av kommersiella stöldskyddssystem Mätningar av magnetfält alstrade av kommersiella stöldskyddssystem Nils Kjellsson, Kjell Hansson Mild, Monica Sandström och Olov Stensson arbetslivsrapport nr 2002:6 issn 1400-8211 http://www.niwl.se/

Läs mer

2004:13 JIMMY TRULSSON. Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer

2004:13 JIMMY TRULSSON. Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer 2004:13 JIMMY TRULSSON Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer FÖRFATTARE/ AUTHOR: Jimmy Trulsson AVDELNING/ DEPARTMENT: Avdelningen för beredskap och miljöövervakning /

Läs mer

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare This text is also available in English Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Försiktighetsprincipen som försvann!

Försiktighetsprincipen som försvann! Försiktighetsprincipen som försvann! Balderarbete 2012 Gabriella Ahlgren 1 Innehållsförteckning Inledning......................................... 2 Frågeställning och tillvägagångssätt...................

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Definitioner och källor Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska

Läs mer

Headsets för det. mobila kontoret.

Headsets för det. mobila kontoret. Headsets för det mobila kontoret. Mobila kontoret Plantronics startade 1962 och har sedan dess enbart inriktat sig på att utveckla bra kommunikationsheadset. Idag är Plantronics världsledande på headset

Läs mer

2009-06-22 Mål nr M 1000-09. Miljödomstolen Bidalite 123

2009-06-22 Mål nr M 1000-09. Miljödomstolen Bidalite 123 1 (antal sidor 1-11) 2009-06-22 Mål nr M 1000-09 Umeå Tingsrätt Solveig Silverin Miljödomstolen Bidalite 123 Box 138 385 95 Torsås 901 04 Umeå Överklagan av Miljödomstolens beslut, vid Umeå Tingsrätts,

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Sida: 1/6 MÄTPROTOKOLL Datum: 2010-03-03 Vår referens: SSM 2010/861 Författare: Jimmy Estenberg Fastställd: Hélène Asp, 2010-03-03 Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Syftet med mätningarna var

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Hjälpmedel för elöverkänsliga

Hjälpmedel för elöverkänsliga 1 1 Hjälpmedel för elöverkänsliga Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade (HET-projektet) drivs av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet gemensamt med medel från Allmänna

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Vi bad dem att i första hand svara svara ja eller nej, men fick ibland mer utförliga svar. Här följer en sammanställning.

Vi bad dem att i första hand svara svara ja eller nej, men fick ibland mer utförliga svar. Här följer en sammanställning. I juni 2010 skickade Vågbrytaren en förfrågan till samtliga riksdagspartier för att få veta hur de ställer sig till flera för oss mycket viktiga frågor. Vågbrytaren är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

Juristfirman Unité Adress: Kyrkogatan 22 A, 434 30 Kungsbacka Webbplats: http://www.unite.se E-post: info@unite.se Telefon: 0300-10570

Juristfirman Unité Adress: Kyrkogatan 22 A, 434 30 Kungsbacka Webbplats: http://www.unite.se E-post: info@unite.se Telefon: 0300-10570 Juristfirman Unité Adress: Kyrkogatan 22 A, 434 30 Kungsbacka Webbplats: http://www.unite.se E-post: info@unite.se Telefon: 0300-10570 Kungsbacka den 2 november 2005 Lågstrålande zoner av Mats Dämvik Innehåll

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

SSI Rapport 2006:03. Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system. Ulrika Estenberg, Gert Anger och Jimmy Trulsson

SSI Rapport 2006:03. Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system. Ulrika Estenberg, Gert Anger och Jimmy Trulsson SSI Rapport 26:3 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system Ulrika Estenberg, Gert Anger och

Läs mer

Reklamskyltars EMCegenskaper. Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16. Henrik Olsson

Reklamskyltars EMCegenskaper. Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16. Henrik Olsson Reklamskyltars EMCegenskaper Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16 Henrik Olsson ELSÄKERHETSVERKET Författare: Henrik Olsson Förord Förord Teknikutvecklingen har gett oss digitala reklamskyltar

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Mobilen ökar risken för cancer

Mobilen ökar risken för cancer Pressmeddelande 19 april 2011 Mona Nilsson Miljöbyrå mona@monanilsson.se 08-560 516 02 Mobilen ökar risken för cancer Ny kinesisk forskning visar kraftig ökning av risken för cancer på öronspottkörteln.

Läs mer

Juridiska säkerhetskrav

Juridiska säkerhetskrav Juridiska säkerhetskrav Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken Grundtyper av

Läs mer

Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner

Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner Forskning visar tydligt hälsorisker med strålning från mobilantenner Det finns i dag (november 2008) totalt 8 studier som studerar människors hälsotillstånd runt sändare för mobiltelefoni (GSM) och samtliga

Läs mer

Mobiltelefoni och hälsoeffekter

Mobiltelefoni och hälsoeffekter Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap (SNRV) nr 2001 Mobiltelefoni och hälsoeffekter Mobiltelefoner är idag praktiskt taget var mans egendom. I Sverige använder nu ca 70 % av befolkningen mobiltelefon

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Det stora misstaget, som aldrig får uppmärksammas av svenska media

Det stora misstaget, som aldrig får uppmärksammas av svenska media Ö Hallberg 2009-02-27B 1 Det stora misstaget, som aldrig får uppmärksammas av svenska media På 1950-talet lyssnade vi ungdomar gärna på Radio Luxemburg. Dåtidens popmusik flödade ur knastriga högtalare

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Mobiltelefonmast i Trinntorp

Mobiltelefonmast i Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast i Trinntorp Del av fastigheten Trinntorp 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

De nya dosgränserna för ögats lins

De nya dosgränserna för ögats lins De nya dosgränserna för ögats lins - Konsekvenserna för personalstrålskyddet Röntgenveckan Uppsala 2013 Innehåll! Vad är på gång och vilka berörs?! Mätning av dosen till ögats lins! Typiska doser vid olika

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Kan de orsakas av strålning från mobiler och trådlösa nätverk?

Kan de orsakas av strålning från mobiler och trådlösa nätverk? Kan de orsakas av strålning från mobiler och trådlösa nätverk? 13-årig flicka Har dyslexi Söker för problem att klara de fyra räknesätten. Är mycket lättstörd, har mycket dålig koncentrationsförmåga, klarar

Läs mer

Uppkopplade BARN. Fakta om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa

Uppkopplade BARN. Fakta om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa Uppkopplade BARN Fakta om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa Vi måste ta riskerna på allvar för barnens skull Användningen av trådlös teknik har ökat lavinartat det senaste decenniet, och det

Läs mer

EMP- kunskapsförmedling Referenser från ett lyckat projekt

EMP- kunskapsförmedling Referenser från ett lyckat projekt Knowing more EMP- kunskapsförmedling Referenser från ett lyckat projekt Agenda Kort om EMP Kundkrav/ Varför EMP Vår lösning Bilder från projektet Resultatet Mål och Syfte med framförandet Informera Kunskapsförmedla

Läs mer

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH HÄLSA

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH HÄLSA EUROPAPARLAMENTET Generaldirektoratet för forskning-direktorat A STOA - Scientific and Technological Options Assessment PE 297.563 Februari 2001 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH HÄLSA SV 0I enlighet med FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

FORSKNINGSÖVERSIKT. Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält

FORSKNINGSÖVERSIKT. Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält FORSKNINGSÖVERSIKT Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält Femte årsrapporten 2008 Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält Femte årsrapporten

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

SSI Rapport 2007:15. Transparensforum om mobiltelefoni utbyggnaden av 3:e generationens mobiltelefoni i Sverige

SSI Rapport 2007:15. Transparensforum om mobiltelefoni utbyggnaden av 3:e generationens mobiltelefoni i Sverige SSI Rapport 2007:15 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se Transparensforum om mobiltelefoni utbyggnaden av 3:e generationens mobiltelefoni i Sverige Björn Hedberg,

Läs mer

Olskroken planskildhet och Västlänken

Olskroken planskildhet och Västlänken Underlag till järnvägsplaner Olskroken planskildhet och Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län TRV 2013/92338 2014-09-01 Titel: Olskroken planskildhet och Västlänken, Utgivningsdatum:

Läs mer