Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen)"

Transkript

1 50-miljonerskommunerna Redovisning av projektmedel avseende Lokalt sektorsöverskridande arbete för barn och ungdomar (50 miljoners satsningen) Redovisning som lämnas den 1 juni omfattar tiden till och med 30 april Redovisning som lämnas den 1 december omfattar tiden till och med 31 oktober Kommunens namn: Östersunds Kommun Organisationsnummer: Telefon: Postadress: Östersund E-post: Rapporten lämnas av Namn: Björn Wickström Funktion: Projektledare Telefon: , Tidsperiod rapporten avser: E-post: d.se Redovisningens frågeställningar har utgångspunkt dels från formuleringarna i regeringsuppdraget, dels från ingånget avtal mellan Statens folkhälsoinstitut och berörd kommun samt ytterligare ett antal frågeställningar som bedömts väsentliga för att kunna följa hur projekten framskrider och utvecklas. Följande frågeställningar ska besvaras, vilket kan göras direkt i dokumentet: Redovisningsfrågor med bäring på ingånget avtal Arbetet i projektet skall präglas av systematiskt kvalitetsarbete där implementering av metoder och en plan för det ingår 1. Vilken verksamhet eller vilka aktiviteter har genomförts som en del av implementeringen? Förteckning av befintliga insatser. Analys av gjorda datainsamlingar, dels utifrån användbarhet i forskningssammanhang, dels utifrån avgivna svar. Avsikten med detta är att finna en lämplig samarbetsskola. 2. Vilka strategier har valts för att genomföra insatsen och förverkliga målen? En participatorisk strategi, där bilden av skolans utvecklingsområden klarnar via enkäter och fokusgrupper, vidare till val av lämpliga metoder för en intervention. Statens folkhälsoinstitut Avdelningen för Analys och Uppföljning Postadress Telefon Telefax E-post dir dir vx vx ÖSTERSUND Besöksadress Forskarens väg 3

2 Projektet skall utveckla tvärsektoriella samarbetsformer, där nätverkstänkande skall prägla arbetet, såväl horisontellt med samarbetspartners som vertikalt inom den egna organisationen. Projektet skall tillvarata och/eller utveckla gemensamma arenor/strukturer 1. Beskriv hur arbetet med att utveckla tvärsektoriella samarbetsformer ser ut och har utvecklats: a) inom den egna kommunala organisationen b) med samarbetspartners utanför den egna organisationen a) Under den begränsade tid som projektet pågått handlar det främst om att ledningsoch styrgruppen innefattar personer från såväl kommunledning,och förvaltningar såsom kultur och fritid, socialtjänst och barn och ungdom b) kontakter har tagits med ungdomsmottagningen, projekt Rondellen( länskulturen, ungdomsstyrelsen och EU), navigatorcentrum, Kommunens FOU-enhet med implementeringsansvar för LUPP 2. Beskriv hur projektet tillvaratar och/eller utvecklar gemensamma arenor/strukturer Planerar för ett ev samarbete med Rondellen som också har mötesplatser på sin agenda. Planerar också för en konferens kring hälsofrågor under sept. för att öka medvetenheten kring området. Projektet skall innehålla moment/inslag för att åstadkomma eller direkt visa på effektivisering Beskriv moment/inslag som har till syfte att åstadkomma effektivisering alternativt har åstadkommit effektivisering Genomgången av befintliga metoder och datainsamlingar, samt stöd i omarbetning av en av enkäterna kommer säkerligen medföra effektiviseringar även om det vid genomförandet inte varit det uttalade syftet. Möjligheten till samverkan med frivilligorganisationer skall beaktas i projektet Beskriv med vilka och hur eventuell samverkan med frivilligorganisationer pågår i projektet? Vi har haft direkt kontakt med Unf och via kontakterna med Rondellen räknar vi med att bå ytterligare frivilligorganisationer. Kommunen svarar för fortlöpande informationsspridning om hur arbetet bedrivs och fortskrider samt vilka resultat som uppnås inom den egna kommunen och gentemot samarbetspartners 2 (8)

3 Beskriv hur kommunen jobbar med att sprida information om att projektet pågår och vilka resultat som uppnås information dels inom den egna kommunen, dels gentemot samarbetspartners (exempelvis via webben, tidningar etc.). Ange gärna länk till webbsida. Frågan lite för tidigt ställd. Kommunen förbinder sig med att i skälig omfattning sprida sina erfarenheter från arbetet ( t.ex.. via konferenser, seminarier etc.) Har kommunen deltagit i exempelvis konferenser, seminarier i syfte att berätta om pågående projekt? Vid konferens med partnersskap kring barnkonventionen i Östersund Var projektet en programpunkt. Kommunen svarar för att teckna avtal med forskningslärosätet/forskarna och andra eventuellt förekommande externa resurser man samarbetar med Kopia på tecknade avtal skall skickas till FHI i samband med första rapporteringstillfället, juni 2009 *********************************************************************** Politiskt engagemang 1. Beskriv det politiska engagemanget i projektet (exempelvis organisering via styrgrupp/referensgrupp, politiska beslut, uttalanden, deltagande/värdskap för evenemang, tillskott av resurser) Ledningsgruppen består av Ordf i BOUN, Soc, Gymnasieförbundet. Kommundirektören har personligen och med framgång engagerat sig i avtalet med MIUN. 2. Vilka politiska nivåer får/har fått information om projektet och hur ofta (exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder) 3. Ovan nämnda ordf har tom deltagit i två ledningsgruppsmöten 4. Hur ofta och på vilket sätt har projektledaren kontakt med för projektet ansvariga politiker? 3 (8)

4 Vid upptakten i Stockholm samt på ledningmöten + ytterligare några ad hockontakter. 5. Vilka aktiviteter med bäring på projektet har politikerna deltagit i? (exempelvis utbildningar, nätverksmöten, konferenser) Första träffen på SKL i Stockholm besöktes av två politiker. Forskarnas engagemang Till redovisningen ska även en lägesbeskrivning (1-2 A4-sidor) från forskarna bifogas, samt en ekonomisk redovisning av hur tilldelade medel använts! Sammanfattning av forskarnas aktiviteter januari april Under de första fyra månaderna har en doktorand anställts. Det var tretton sökande varav åtta hade en magisterutbildning i folkhälsovetenskap. Dessutom har ytterligare en licentiand anställts. Hon kommer inte vara finansierad av projektmedel från FHI men göra sina delstudier inom ramen för Östersundsprojektet. Preliminära planeringar av delstudier har gjorts. Projektdoktoranden började arbeta heltid den 18 maj och arbetade halvtid fyra veckor dessförinnan. Litentianden påbörjar sin tjänst (50 procent) den 1 januari De enkäter som redovisats i projektplanen (Hälsosamtal, CAN, LUPP, kommunens elevenkät, gymnasieenkät, CAN) har granskats ytterligare för att bedöma om de är tillräckliga för att kunna användas i en utvärdering av interventionsprojekt i skolor. Diskussioner har förts med ansvariga för enkäterna. I nuläget har det beslutats att vi behöver genomföra en longitudinell studie. Samarbetspartners för diskussioner av gemensamma projekt har kontaktats, t ex kommunens forskningsenhet, elevhälsan och Vintersportcentrum. LUPP-studien kommer att genomföras i alla kommuner i Jämtlands läns landsting och den seniora forskaren har deltagit i en LUPP-konferens. Om datainsamlingen sker på ett rekommenderat sätt kommer vissa frågor att kunna analyseras och användas för vetenskapliga analyser. Planering av implementeringsforskning av LUPP-enkätens resultat har påbörjats. Första månaderna har ägnats till förankring på olika sätt, bland annat har forskarna påbörjat ett arbete för att styrgruppen och kommunens representanter ska få en diskussion och en gemensam syn på hälsa, hälsofrämjande, empowerment och genusperspektiv, som ett första led i den participatoriska ansatsen. 4 (8)

5 Forskaren har läst in sig på teorier och metoder som skulle kunna användas i projektet. Samarbete med internationella forskare har påbörjats för att utveckla nya perspektiv och metoder i ett hälsofrämjande arbete ur ett genusperspektiv. 1. Hur ofta och på vilket sätt har projektledaren kontakt med i projektet engagerade forskare? Normalt varje vecka per telefon och därutöver ett antal träffar där vi gemensamt bedrivit planeringsarbete och genomfört bedömningar av genomförda enkäter. Forskaren har haft besök av en forskare från USA som genomfört studiebesök kommunen. 2. Vilka aktiviteter med bäring på projektet har forskarna deltagit i? (exempelvis utbildningar, nätverksmöten, konferenser, andra typer av träffar) Senniorforskaren deltog i upptaktsmötet. Deltar även normalt i lednings/styrgruppsmöten. Finansiering Har ytterligare ekonomiska resurser tillförts projektet utöver tilldelade medel från Statens folkhälsoinstitut? Om ja, ange hur mycket och anledningen till detta. Nej Genomförande 1. Vilken verksamhet eller vilka aktiviteter har genomförts med stöd av bidraget? Inga verksamheter eller aktiviteter som dragit kostnader har genomförts. Kostnader ligger på löner och vissa expenser i samband med projektstart. 2. Har verksamheten/aktiviteterna genomförts planenligt? Ange skälen om så inte är fallet. Resultat 5 (8)

6 1. Beskriv vad de aktiviteter som genomförts har medfört exempelvis i engagemang, antal deltagare 2. Om syftet inte uppnåtts, vilka är skälen för detta? Utvärdering Har delar av aktiviteterna/insatserna utvärderats? Om ja, beskriv kortfattat hur och bifoga befintlig dokumentation om utvärdering. Långsiktighet 1. Vilka metoder/kunskaper kommer att införas/har införts som kommer att användas i fortsatt verksamhet? 2. Vad görs/har gjorts under aktiviteternas genomförande för att säkra en fortsatt verksamhet efter projektets slut? Samarbetspartner(s) 1. Ange vilka externa samarbetspartners kommunen har i projektet (organisation och kontaktperson) Kontakterna har inte nått den nivån att vi kan rubricera dem som samarbetspartners. Organisation: Kontaktperson: 6 (8)

7 Ekonomisk redovisning Bidragsmottagaren ska kunna särredovisa den verksamhet som bidraget avser. I avtalet mellan kommunen och Statens folkhälsoinstitut framgår att bidraget skall hanteras på ett räntebärande konto (avtalspunkt 3.4). I redovisningen nedan skall därför även den ränta som projektmedlen genererar redovisas. Den ekonomiska redovisningen ska vara underskriven av bidragsmottagaren. Redogör för hur beviljade medel har förbrukats under den period som rapporten avser. Intäkter Bidrag som erhållits från Statens folkhälsoinstitut: Eventuellt egna insatta medel: SEK SEK Avkastning på beviljat bidrag: ,34 SEK Kostnader inom kommunen Löner och sociala avgifter som avser projektet: Kostnader för genomförda aktiviteter: Kostnader för forskardelen Avtalet precis klart, redovisning kommer nästa period för forskardelen SEK Löner och sociala avgifter SEK som avser projektet: OH: SEK SEK Kostnader för SEK genomförda aktiviteter: Resor: SEK Resor: SEK Övrigt: 5046 SEK Övrigt: SEK Ort och datum: Östersund Underskrift av 7 (8)

8 bidragsmottagaren: Namnförtydligande:... Björn Wickström Ett underskrivet pappersexemplar av denna rapportering ska sändas till: Statens folkhälsoinstitut Östersund 8 (8)

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen) GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2008/22 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm BIDRAG TILL TREDJE PROJEKTÅRET Underlag för ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser SAMMANFATTNING

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014

Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014 Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Syfte... 7 Disposition... 8 Metod... 9 Underlag... 9 Analys... 9

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer