Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram."

Transkript

1 LEGAL# v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA) Lindab International AB:s styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Bolagsstyrningskoden ). Enligt Bolagsstyrningskoden skall ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort. Ersättningsutskottet har under 2010 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Utfallet av programmen för rörlig ersättning har presenterats för styrelsen, varvid konstaterades att dessa varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2010 i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna, samt att de riktlinjer och ersättningsstrukturer som antagits och föreslås till årsstämman väl uppfyller de huvudmål som angivits. Ersättningsutskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Utskottet anser dock att det finns anledning att komplettera nuvarande ersättningsstrukturer genom införande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram. Vad avser rörlig ersättning och aktierelaterade incitamentsprogram har styrelsen i enlighet med angiven förklaring vid årsstämma 2010, låtit genomföra en extern utvärdering genom Nordea, vilken utvärdering bilägges, bilaga 1. Sammanfattningsvis stöder utvärderingen styrelsens och ersättningsutskottets bedömning avseende såväl rörlig ersättning som införandet av ett prestationsbaserat incitamentsprogram. Avseende rörlig ersättning framgår att densamma grundas på tydliga mål baserat på uppfyllandet av koncernens strategiska mål. Den rörliga ersättningen utbetalas först efter uppföljning av uppfyllandet av mål och godkännande av ersättningsutskottet. Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. Båstad i april 2011 Styrelsen

2 Styrelsens Ersättningsutskott Lindab International AB (publ) Järnvägsgatan Båstad Sverige Sammanfattning av utvärdering av rörlig ersättning Lindab International AB (publ) ( Lindab ) styrelses ( Styrelsen ) Ersättningsutskott har bett Nordea Corporate Finance (en division inom Nordea Bank AB (publ)) ( Nordea ) att under oktober och november 2010 samt februari 2011, utföra en utvärdering av de tre utestående långsiktiga aktierelaterade programmen ( LTIPs ) i Lindab 1. Utöver detta har Styrelsen bett Nordea att utföra en utvärdering av kontantbaserad rörliga ersättningen till koncernledningen. Utvärderingen omfattar emellertid inte en utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilken omfattas av Lindabs revisorer Bertel Enlund och Staffan Landéns, båda Ernst & Young AB, revisorsuppdrag. Utvärdering av utestående aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, LTIPs Utvärdering av LTIPs omfattade följande: i) en jämförelseanalys av det totala ersättningspaketet, med fokus på LTIPs, i Lindab och i en referensgrupp bestående av 12 noterade bolag; ii) iii) iv) en anonym undersökning ställd till optionsinnehavare i något av de tre LTIPs, som var anställd i Lindab koncernen när undersökningen utfördes; telefonintervjuer med en begränsad grupp LTIP deltagare; och diskussioner med Lindabs koncernledning. Nedan följer en sammanfattning av rapporten Nordea färdigställde i samband med undersökningen. Jämförelseanalys I jämförelseanalysen jämfördes Nordeas totala ersättning för koncernchef och verkställande direktör och andra medlemmar av koncernledningen med fokus på LTIPs. I jämförelseanalysen delades den totala ersättningen upp i fem komponenter; fast lön, rörlig lön, pension, tjänsteförmåner och ett uppskattat värde av tilldelad LTIP. 1 Incitamentsprogram 2008/2011, Incitamentsprogram 2009/2012 och Incitamentsprogram 2010/2013.

3 Som utgångspunkt för denna jämförelseanalys har Nordea granskat och tagit i beaktande offentliggjorda finansiella rapporter och förslag till årsstämmor under våren Nordea har förlitat sig på riktigheten och fullständigheten i denna information utan att utföra en självständig verifiering. Utöver detta har Nordea gjort antaganden som bedömts nödvändiga eller lämpliga som grund för analysen. Huvudresultatet av analysen var att beträffande total ersättning till koncernchef och verkställande direktör och medlemmar av koncernledningen placerar sig Lindab i mitten av referensgruppen. Ungefär hälften av Lindabs referensbolag lanserade ett LTIP 2009 eller under våren Jämfört med andra bolag i referensgruppen vilka lanserat ett LTIP, var värdet för deltagarna vid lanseringen av Lindabs LTIP relativt lågt. Orsaken till detta är att Lindab-optionerna köps till marknadspris, den enda förmånen involverad är den komponent av kontantkompensation som betalas under löptiden av LTIPs. Undersökningen, intervjuer med deltagare samt diskussion med koncernledningen Den allmänna uppfattningen bland LTIP-deltagarna är att det är uppskattat att Lindab erbjuder ett incitamentsprogram. Gruppen anser dock att LTIP 2008 inte har utgjort ett incitament då det lanserades nära Lindab-aktiens högsta nivå följt av att aktien har handlats betydligt under lösenkursen. I motsats till LTIP 2008 uppfattas 2009 och 2010 års LTIPs som mer motivationshöjande då lösenkursen för dessa två program är närmre vad Lindab-aktien för närvarande handlas i. Vad gäller strukturen på LTIPs, är gruppen överens om att den treåriga löptiden på incitamentsprogrammet är tillräckligt långt för att skapa långsiktigt fokus och att en längre löptid anses vara för långt. Vidare anser deltagarna att lösenkursen om 120 procent av det initiala aktiepriset är i högsta laget. Den nuvarande situationen för det första programmet 2008 har haft en negativ inverkan på det sammanlagda intrycket för deltagarna. Deltagargraden har sjunkit vid varje efterföljande LTIP. Det finns en uppfattning att vissa personer, till viss del, snarare deltar av lojalitet än en eventuell finansiell belöning från programmen. En orsak som ofta nämns är att förmånen av kontantkompensationskomponenten är för låg jämfört med den risk som tas vid en investering av en option till marknadspris. Flera deltagare har uttryckt åsikten att de skulle föredra ett aktiebaserat incitamentsprogram istället för ett optionsprogram. Slutsats Nordeas undersökning visar att den generella uppfattningen bland LTIP-deltagarna är positiv till förekomsten av långsiktiga incitamentsprogram som sådana. Deltagarna är emellertid av den åsikten att vissa inslag i LTIPs inte är optimala från ett risk/belöningsperspektiv, dvs en lösenkurs om 120 procent av aktiepriset vid lansering i kombination med priset för optionen. Deltagarnas åsikt stöds till viss del av resultatet av den jämförelseanalys som indikerar att jämfört med andra bolag i referensgruppen är det uppskattade värdet för deltagarna i Lindabs LTIP relativt lågt. I den mån Ersättningsutskottet anser det på sin plats att föreslå att ett nytt långsiktigt incitamentsprogram lanseras, rekommenderar Nordea, baserat på undersökningen som redogjorts för ovan, att den nuvarande strukturen på LTIPs granskas och ändras för att förbättra attraktionen av att delta eller att en ny typ av incitamentsplan övervägs, till exempel en prestationsbaserad aktie- och matchningsplan.

4 Utvärdering av den kontantbaserade rörliga ersättningen till koncernledningen Utvärderingen av den kontantbaserade rörliga ersättningen till koncernledningen omfattade följande: i. en jämförelseanalys av kontantbaserad rörlig ersättning, hämtade från analysen om det totala ersättningspaketet. Analysen baserades på information från årsredovisningen från 2009, dvs. faktiska kostnader för fast lön och kontantbaserade rörlig ersättning samt information om det möjliga utfallet för koncernledningen i Lindab och dess referensgrupp. ii. iii. en utvärdering av bestämmande av mål och en utvärdering av uppfyllandet av målen i den kontantbaserade rörliga ersättningsplanen för Lindabs koncernledning för 2010; och diskussion med Lindabs koncernledning. Nedan följer en sammanfattning av rapporten Nordea färdigställde i samband med undersökningen. Jämförelseanalysen I jämförelseanalysen jämförde Nordea den kontantbaserade rörliga ersättningen för koncernchef och verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen med fokus på faktiskt utfall och möjligt utfall för Som utgångspunkt för denna jämförelseanalys har Nordea granskat och tagit i beaktande offentliggjorda årsredovisningar för 2009, innehållande information för koncernchef och verkställande direktör samt samlad data för övriga medlemmar av koncernledningen. Nordea har förlitat sig på riktigheten och fullständigheten i denna information utan att utföra en självständig verifiering. Utöver detta har Nordea erhållit interna dokument från Lindab gällande den rörliga ersättningsplanen. För 2009 utgick ingen kontantbaserad rörlig ersättning till koncernchef och verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen i Lindab, detta var också fallet för fyra andra bolag i referensgruppen beträffande rörlig ersättning till koncernchef och verkställande direktör samt i ett bolag beträffande övriga medlemmar i koncernledningen. Huvudresultatet av analysen härrör därför från möjligt utfall för kontantbaserad rörlig ersättning. Beträffande den förväntade kontantbaserade rörliga ersättningen i relation till fast lön, är den kontantbaserade rörliga ersättningen i den högsta kvartilen i referensgruppen men i den andra kvartilen i absoluta termer. För övriga medlemmar av koncernledningen är Lindab i den tredje kvartilen både beträffande relativa och absoluta termer. Beträffande total ersättning (fast lön, möjlig kontantbaserad rörlig ersättning, pension, tjänsteförmåner och ett rimligt uppskattat värde av tilldelad LTIP), är Lindab i mitten av referensgruppen, strax ovanför medianen i referensgruppen, både vad gäller koncernchef och verkställande direktör och beträffande samlad information för övriga medlemmar av koncernledningen. Undersökning av bestämmandet av mål och en undersökning av uppfyllelsen av målen för 2010 Principerna för den kontantbaserade rörliga ersättningen till koncernledning var oförändrad från 2009 till Rörlig ersättning ska betalas vid fullständigt uppfyllande av tydliga fasta mål för Lindab-koncernen och för individen. Den rörliga ersättningen ska betalas i relation till den fasta lönen och ska ha ett fast tak.

5 Målen är uppdelade på 80 procent finansiella mål (affärsområdesmål, koncernmål) och 20 procent individuella mål (mätbara). De 80 procenten finansiella mål är normalt uppdelade i tre delar: EBIT, kassaflöde och försäljningsvolym. Målen för den kontantbaserade ersättningen undantar förvärv och engångsposter. Årsredovisningen för Lindab-koncernen utgör grunden för beräkningen av den kontantbaserade ersättningen. De individuella målen bestäms av eller i samråd med ordföranden av styrelsen och Ersättningsutskottet, Svend Holst-Nielsen. Slutsats Baserat på den utförda undersökningen är slutsatsen att systemet för den kontantbaserade rörliga ersättningen till koncernledningen löper årsvis med tydliga och definierade finansiella mål och mätbara individuella mål. Målen har fastställts i linje med de strategiska planerna och budgeterna för Lindab-koncernen och/eller affärsområdena. Målnivåerna är inte självuppfyllande. Dessutom följs målen upp efter räkenskapsåret. Enligt koncernledningen är det kontantbaserade ersättningssystemet ett bra instrument för att främja affärsutvecklingen och skapandet av aktieägarvärde. Nordeas undersökning visar att Lindabs nuvarande principer och bestämmande av mål för den kontantbaserade rörliga ersättningen till koncernledningen förefaller vara skälig för Lindab. Undersökningen av referensgruppen beträffande möjligt utfall visar också att Lindabs ersättningsnivå för kontantbaserad rörlig ersättning är relativt i linje med bolagen i referensgruppen. Stockholm, 25 februari 2011 Nordea Bank AB (publ), Corporate Finance Nordeas analys baseras på information erhållen av Nordea till och med datumet för analysen. Händelser eller omständigheter som sker eller blir kända efter datumet härav kan göra att denna analys blir helt eller delvis obsolet. Nordea åtar sig inga skyldigheter att uppdatera eller omarbeta denna analys för att återspegla sådana händelser eller omständigheter. Denna rapport tillhandahålls endast till förmån för Lindabs styrelses Ersättningsutskott med syftet att utvärdera nuvarande utestående LTIPs och plan för kontantbaserade rörliga ersättningar. Ingen annan part är berättigad att förlita sig på denna rapport eller annars ges några rättigheter härmed. Detta yttrande får inte offentliggöras till, eller användas av någon annan part eller för något annat syfte utan i förväg inhämtat skriftligt samtycke från Nordea.

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska. dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2015.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska. dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2015. Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 17.00 på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Årsstämma i Loomis AB (publ)

Årsstämma i Loomis AB (publ) Årsstämma i Loomis AB (publ) Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015, kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

Bilaga 2 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA Bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Årsstämma i Saab AB RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Årsstämma i Saab AB RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN 1 (11) Årsstämma i Saab AB Aktieägarna i Saab Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Stockholm, torsdagen den 19 april 2012 kl 15.00. Insläpp och registrering

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015 Pressmeddelande 20 april 2015 kl. 08:00 CET Årsstämma i (publ) den 19 maj 2015 Aktieägarna i (publ) ( Eltel ) kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 19 maj 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer