ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012

2 BRAATHENS AVIATION 2012 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETEN 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 6 FLYGPLANSFLOTTA 6 MILJÖINFORMATION 7 BRAATHENS AVIATION 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 9 FINANSIELLA RAPPORTER 10 RESULTATRÄKNING - KONCERN 11 BALANSRÄKNING - KONCERN 12 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN 14 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG 16 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG 17 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG 19 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 32

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BRAATHENS AVIATION AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Braathens Aviation AB (publ) (org nr ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN KONCERN Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern som bedriver flygrelaterad verksamhet i huvudsak på den svenska inrikes flygmarknaden. Under 2012 var marknadens volymtillväxt relativt moderat samtidigt som produktionskapaciteten var hög. Därmed pressades enhetsintäkten ned, vilket var tydligast under första halvåret för att sedan vända något under andra halvåret. För de av koncernens dotterföretag som bedriver linjetrafik har mätningar som genomförts under 2012 visat en mycket hög kundnöjdhet. Bromma Stockholm Airport är navet i koncernens flygverksamhet och de åtgärder som påbörjades under 2011 med att synkronisera tidtabellerna för Braathens Aviation-koncernens flygbolag har under 2012 gett positiva effekter. Ett större antal resenärer än tidigare år använde Bromma Stockholm Airport för snabb transferering mellan inrikesflygningar. Det har under 2012 varit stort fokus på att planera för mottagandet av Braathens Aviation-koncernens tio stycken nya, miljömässigt moderna CSeriesflygplan från Bombardier Inc med leverans under 2014 och Det gångna året har präglats av stor fluktuation i USD-kurs och bränslepris, men genom löpande terminssäkringar för del av flödet i USD och flygplansbränsle har resultateffekterna reducerats. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 69 MSEK (69), vilket är i nivå med förväntningarna och i förhållande till den generella utvecklingen i flygbranschen ett bra resultat. DOTTERFÖRETAGENS VERKSAMHET UNDER 2012 Malmö Aviation AB:s verksamhet omfattar linjetrafik inrikes samt charterflygningar. Under 2012 var marknadstillväxten på de linjer som trafikeras positiv och Malmö Aviation upprätthöll sin marknadsandel trots ökad produktion från konkurrenterna. Charterverksamheten utvecklades positivt i förhållande till tidigare år. Malmö Aviation förbättrade sitt resultat 2012 i förhållande till föregående år. Sverigeflyg AB bedriver genom dotterföretag regional linjetrafik i Sverige såsom flygorganisatör. Sverigeflygs marknadsandel ökade väsentligt trots en svagare marknad på flera av de linjer som trafikeras. Sverigeflyg uppnådde 2012 det bästa resultatet i sin historia där Gotlandsflyg och Kullaflyg stod för merparten av det positiva resultatet. 3

4 VERKSAMHETEN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2012 Övriga företag uppnådde inte tillfredsställande resultat och åtgärder har vidtagits för att skapa framtida lönsamhet. Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB) förvärvades under Verksamheten omfattar ACMI-lease (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) och utgörs av linjetrafik åt andra flygoperatörer, både inom Braathens Aviation-koncernen och åt externa flygbolag. Under året trafikerade Braathens Regional även en flyglinje från Trollhättan till Bromma Stockholm Airport. Denna har under år 2013 överförts till Sverigeflyg. Braathens Regional uppnådde ett positivt resultat för räkenskapsåret. Braathens Technical AB:s verksamhet omfattar teknisk underhålls- och konsultverksamhet för i första hand flygbolag. Under det gångna året har den operationella effektiviteten förbättrats bland annat genom implementering av Lean-konceptet. Årets resultat är över fastställda mål. Braathens Training AB:s verksamhet omfattar primärt utbildning av piloter för svenska och utländska flygbolag där svag efterfrågan påverkat årets resultat negativt. Från 2013 kommer all utbildning för flygande personal inom Braathens Aviation-koncernen att ske i Braathens Trainings regi. Braathens Leasing Ltd. beställde under år 2011 tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc med option på ytterligare tio flygplan. Under det gångna året har utbetalning av förskott till Bombardier påbörjats. MODERBOLAGET Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern där Bramora AS (org. nr , säte i Oslo, Norge) är det slutliga moderbolaget. Bolaget ägs till 100% av Braganza AB (org.nr , säte i Stockholm). För information om den ekonomiska ställningen och resultatet för den koncern Braathens Aviation AB (publ) ingår i hänvisas till koncernredovisningen för Braganza AS. Moderbolagets verksamhet omfattar att bedriva investerings- och konsultverksamhet i rese- och transportbolag. Verksamheten har under 2012 varit inriktad på managementverksamhet för företag inom Braathens Aviation-koncernen. Under det gångna året förvärvade moderbolaget de resterande aktierna i Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) och äger således 100% av aktierna i Sverigeflyg AB. Under året förvärvades även 100% av aktierna i Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Under 2012 har det genomförts nyemissioner i Braathens Leasing Ltd., vilka finansierats genom lån från koncernföretag och därmed belastat årets resultat med ökade räntekostnader i förhållande till föregående år. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 29 MSEK (-13), vilket inkluderar effekt på 40 MSEK för resultat från andelar i koncernföretag. 4

5 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING KONCERN Inför 2013 råder en viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen i Sverige, flygbränslepris och produktionskapacitet på marknaden. Det förväntas att den svenska inrikesmarknaden kommer vara på samma nivå som För Braathens Aviation-koncernen har året startat med bättre resultat än föregående år och resultatförväntningen för helåret 2013 är ett resultat i nivå med föregående år. MODERBOLAGET I början av 2013 förvärvades samtliga aktier i Sverigeflyg Leasing AB från dotterföretaget Aviation Holding Sverige AB, vilket är del i en process för att förenkla och förtydliga dotterföretagsstrukturen. Den 14 februari 2013 ändrades Braathens Aviation AB från privat till publikt aktiebolag. 5

6 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2012 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER Braathens Aviation-koncernen arbetar strategiskt med riskhantering för att hantera stora svängningar i verksamheten genom handlingsplaner och policies. Gällande policy för säkring av USD och flygbränsle är att cirka 50% av beräknat behov för kommande 12 månader ska vara säkrat. FLYGPLANSFLOTTA Braathens Aviation-koncernens flygplansflotta 31 december 2012: Ägda Leasade Totalt Varav i egen trafik *) Braathens Leasing Ltd. har beställt tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc, varav fem stycken CS100 med 125 säten och fem stycken av den större modellen CS300 med 145 säten, med leverans under åren De nya CSeries-flygplanen kommer successivt att ersätta Malmö Aviations befintliga flygplansflotta och bidra till minskad miljöpåverkan genom betydligt lägre bullernivå, reducerad bränsleförbrukning och lägre utsläpp i jämförelse med dagens flygplansflotta. Braathens Leasing Ltd. har option på ytterligare tio stycken nya CSeries-flygplan. AVRO RJ AVRO RJ ATR Saab Saab SUMMA *) Utöver finns ett ATP-flygplan som opereras av inhyrd flygoperatör som bedriver flygtransport för Sverigeflyg. 6

7 MILJÖINFORMATION MILJÖINFORMATION Braathens Aviation-koncernen bedriver ett aktivt arbete med att minska påverkan på miljö och klimat. Nio av dotterföretagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för att säkerställa systematiska och kontrollerade miljöförbättringar. Att minska vår klimatpåverkan är ständigt i fokus, främst genom bränslebesparande åtgärder som att minimera vikten på flygplanen, finslipa de flygoperationella processerna och implementera ny teknik. Braathens Aviation-koncernen är aktiv i Svenska Flygbranschens miljöråd och samarbetar med branschen i EcoFly, ett projekt i samarbete med bland annat LFV. Under 2012 har samarbetet mellan dotterföretagens miljöchefer fördjupats genom gemensamma miljörevisioner och utbildningar, vilket främjar de goda exemplen och att nå synergieffekter. Inom de områden där koncernen påverkar miljön arbetas det ständigt för en förbättrad miljöprestanda. De miljöcertifierade dotterföretagen har fastställda miljömål för utsläpp till luft, buller, inköp och avfall. Under 2013 kommer det att tas ytterligare steg för att stärka koncernens hållbarhetsarbete. 7

8 B R A AT H E N S A V I AT I O N B R A A T H E N S A V I A T I O N Å R S R E D O V I S N I N G BRAATHENS AVIATION I Braathens Aviation ingår förutom ovan nämnda dotterföretag även Braathens IT Solutions AS som utvecklar och säljer IT-lösningar primärt inom flygbranschen, men också till andra verksamheter med behov av biljett- och inträdessystem. Braathens IT Solutions AS ägs av Braganza AS och ingår således inte i den legala Braathens Aviation-koncernen. 8

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , behandlas enligt följande: I ny räkning överföres Summa Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp är i tusentals kronor (TSEK) där ej annat anges. 9

10 BRAATHENS AVIATION 2012 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER REVISIONSBERÄTTELSE

11 RESULTATRÄKNING - KONCERN RESULTATRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar 9, Upplösning negativ goodwill Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Årets skatt ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING - KONCERN BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Slots och linje Varumärken Systeminvesteringar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Flygplan Förskott avseende flygplan Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Reservdelslager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING - KONCERN BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Skulder Avsättningar Negativ goodwill Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Förskott från kunder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - KONCERN (Belopp i TSEK) Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 19 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) 2012 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av lager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Ökning/minskning av långfristiga fordringar Ökning/minskning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

15 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) Erhållen ränta Erlagd ränta LIKVIDA MEDEL Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel och kortfristiga placeringar per avser i sin helhet kassa och bank EFFEKT AV FÖRVÄRV AV BRAATHENS REGIONAL AB 2012 Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Avsättningar Rörelseskulder FÖRVÄRVADE NETTOTILLGÅNGAR

16 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

17 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 11 Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BALANSRÄKNING- MODERBOLAG BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Skulder Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 19 Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser

19 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m - - Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Lämnade aktieägartillskott Ökning/minskning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

20 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Kassa och bank SUMMA LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR

21 BOKSLUTSKOMMENTARER BOKSLUTSKOMMENTARER REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper följer Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och uttalanden samt de av Redovisningsrådets rekommendationer som anges i beskrivningar av koncernens och moderbolagets värderingsprinciper enligt nedan. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt Årsredovisningslagen 1 kap 4. FORDRINGAR Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och de belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Koncernen och moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, vilket innebär att fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella poster. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 15, Immateriella tillgångar. Goodwill och Systeminvesteringar skrivs av systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående uppställning; Goodwill Systeminvesteringar 10 år 2-10 år Som immateriella anläggningstillgångar i koncernens balansräkning redovisas även Slots och linje samt Varumärken. En Slot är en rättighet att landa eller starta från en flygplats inklusive tillgång till flygplatsterminalen för passagerare och besättning. Posten Slots och linje i koncernens balansräkning har uppkommit i samband med förvärvet av Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Tillgångens återvinningsvärde prövas en gång per år och någon avskrivning har ej gjorts under Detsamma gäller för posten Varumärken som uppkom i samband med förvärvet av Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) med dotterföretag under år MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 12, Materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående uppställning; Flygplan Datorer Övriga inventarier 5-15 år 3 år 5-10 år 21

22 BOKSLUTSKOMMENTARER UNDERHÅLL AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Flygplan är föremål för regelmässiga översyner, så kallat tungt underhåll. Utgifterna för översynen med täta intervall har kostnadsförts direkt. För de översyner som löper med glesare intervaller, beräknas en kostnad, som skuldförs som upplupen kostnad och regleras vid nästa översynstillfälle. SKATTER Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på företagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas inom överskådlig framtid. 22

23 NOTER NOTER (Samtliga belopp i TSEK, om ej annat anges) NOT 1. NETTOOMSÄTTNING Koncernen och moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 11, Intäkter. Koncernens biljettförsäljning redovisas som trafikintäkt när flygtransporten genomförts. Värdet av sålda biljetter som ännu inte utnyttjats redovisas som en kortfristig biljettavräkningsskuld. Vid uthyrning av flygkapacitet så redovisas intäkten den månad då uthyrningen äger rum. NOT 2. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2% (3) av inköpen och 0% (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör (Bramora AS med dotterföretag). Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 28% (24) av inköpen och 100% (100) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som moderbolaget tillhör (Bramora AS med dotterföretag). 6% (8) av inköpen och 100% (100) av försäljningen avser företag inom den koncern som omfattas av Årsredovisningslagens bestämmelser (Braathens Aviation AB (publ) med dotterföretag). NOT 3. PERSONAL Koncern Moderbolag Medelantalet anställda fördelat på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Koncern Moderbolag Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD Män: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD Totalt Koncern Löner och ersättningar Styrelsen och VD samt koncernledning (varav tantiem och därmed jämställd ersättning) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Av koncernens pensionskostnader avser (1 453) styrelse och VD. I anställningsavtal träffade med VD är uppsägningstiden sex - tolv månader ömsesidig beroende på företag. Styrelsearvoden i koncernen har utgått med 509 (1 212). 23

24 NOTER Moderbolag Löner och ersättningar Styrelsen och VD (varav tantiem och därmed jämställd ersättning) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Av moderbolagets pensionskostnader avser 586 (502) styrelse och VD. I anställningsavtal träffat med VD är uppsägningstiden sex månader ömsesidig. Styrelsearvoden i moderbolaget har utgått med 375 (950). NOT 4. ARVODE TILL REVISORER Koncern Moderbolag Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster, t.ex. juridiska tjänster vid sidan av revisionsverksamheten som rör annat än skatt KPMG Revisionsuppdrag ERNST & YOUNG Revisionsuppdrag Summa NOT 5. RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncern Moderbolag Ränteintäkter Ränteintäkter koncernföretag Ränteintäkter NOT 6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncern Moderbolag Räntekostnader Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader

25 NOTER NOT 7. SKATTER Koncern Moderbolag Uppskjutna skattefordringar Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Bokförda uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar, ej redovisade Av koncernen och moderbolagets ej utnyttjade underskottsavdrag kan till 100% utnyttjas utan tidsbegränsning. Årets skatt upptagen i moderbolaget avser skatteeffekten på lämnat koncernbidrag. Koncern Moderbolag Skatt på årets resultat Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Årets förändring uppskjuten skatt Summa NOT 8. LEASINGAVTAL Koncernens leasade flygplansflotta består av 18 stycken flygplan där framtida avtalade minimileaseavgifter förfaller till betalning: År År År 2017 och senare - För räkenskapsåret 2012 uppgår koncernens leasingkostnad till ( ). Framtida minimileaseavgifter är omräknade till balansdagens kurs. NOT 9. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncern Moderbolag Goodwill Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Goodwillbeloppet skrivs av linjärt över 10 år. 25

26 NOTER Koncern Moderbolag Slots och linje Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets anskaffningar Redovisat värde vid periodens slut En Slot är en rättighet att landa eller starta från en flygplats inklusive tillgång till flygplatsterminalen för passagerare och besättning. Posten har uppkommit i samband med förvärvet av Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Koncern Moderbolag Varumärken Vid periodens början Årets anskaffningar Redovisat värde vid periodens slut Varumärken har uppkommit i samband med förvärvet av Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) med dotterföretag under år Koncern Moderbolag Systeminvesteringar Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Försäljning/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Tillgångar som förvärvats i samband med förvärv av dotterföretag redovisas i sammanställningen ovan till sitt nettovärde det vill säga nettot av de övertagna anskaffningsvärdena minus de övertagna ackumulerade avskrivningarna vid förvärvstidpunkten. Som avskrivningsunderlag används dock de ursprungliga anskaffningsvärdena. 26

27 NOTER NOT 10. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncern Moderbolag Flygplan Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Tillgångar som förvärvats i samband med förvärv av dotterföretag redovisas i sammanställningen ovan till sitt nettovärde det vill säga nettot av de övertagna anskaffningsvärdena minus de övertagna ackumulerade avskrivningarna vid förvärvstidpunkten. Som avskrivningsunderlag används dock de ursprungliga anskaffningsvärdena. Koncern Moderbolag Förskott avseende flygplan Vid periodens början Under året utbetalda förskott Redovisat värde vid periodens slut Avser förskott till Bombardier Inc för tio stycken nya CSeries-flygplan. Koncern Moderbolag Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Pågående projekt Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

28 NOTER NOT 11. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Direkt och indirekt ägda Organisationsnummer Säte INNEHAVETS OMFATTNING Antal andelar Kapitalandel (rösträttsandel) % Bokfört värde Malmö Aviation AB Malmö , Transwede Airways AB Göteborg ,00 0 Braathens Technical AB Malmö , Braathens Training AB Stockholm , Braathens IT Solutions AB Malmö , Braathens Leasing AB Malmö , Braathens Leasing Ltd. C Sliema , Braathens Regional AB Trollhättan , Sverigeflyg AB Stockholm , Gotlandsflyg AB Gotland ,00 - Kullaflyg AB Ängelholm ,00 - Sundsvallsflyg AB Sundsvall ,00 - Blekingeflyg AB Karlskrona ,00 - Kalmarflyg AB Kalmar ,46 - Flysmaland VXO AB Växjö ,20 - Golden Air AB Gotland ,00 - Östersundsflyg AB Östersund ,50 - Sverigeflyg Försäljning AB Gotland ,00 - Aviation Holding Sverige AB Nyköping ,00 - Aviation Transport i Norden AB Stockholm ,00 - Sverigeflyg Leasing AB Göteborg ,00 - Sverigeflyg Service AB Gotland ,00 - Summa Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Lämnat aktieägartillskott Utgående anskaffningsvärde och redovisat värde Moderbolag Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning Summa

29 NOTER NOT 12. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Koncern Moderbolag Depositioner Summa NOT 13. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncern Moderbolag Förutbetalda försäkringar Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa NOT 14. KORTFRISTIGA PLACERINGAR Koncern Moderbolag Placeringskonto Summa NOT 15. KASSA OCH BANK Samtliga banktillgodohavanden är omräknade till balansdagens kurs. NOT 16. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång enligt fastställd årsredovisning Utdelning Aktieägartillskott Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Omräkningsdifferens Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

30 NOTER Moderbolag Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd årsredovisning Utdelning Aktieägartillskott Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG Ackumulerat erhållna s.k. villkorade aktieägartillskott uppgår per till ( ). De utgör enligt svensk lag fritt eget kapital och en eventuell återbetalning kan endast ske enligt aktiebolagslagens regler för vinstutdelning. Således måste på ordinarie årsstämma konstateras att moderbolaget har fritt eget kapital och att en sådan återbetalning inte står i strid med god affärssed. Om förutsättning föreligger för återbetalning av aktieägartillskottet kan återbetalning genomföras efter överenskommelse mellan aktieägare. NOT 17. NEGATIV GOODWILL Koncern Moderbolag Årets inköp från förvärv av dotterföretag Årets upplösning Utgående balans Negativ goodwill övertogs i samband med förvärv av Malmö Aviation AB och upplösning av densamma gjordes under 2011 enligt ursprunglig plan. NOT 18. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncern Moderbolag Personalrelaterade kostnader Flygplansrelaterade kostnader Agent- och kreditkortsprovisioner Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

31 NOTER NOT 19. STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Koncern Moderbolag Ställda säkerheter Företagsinteckningar Depositioner Spärrade medel Lämnade garantier Flygplan Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantier Summa ansvarsförbindelser Stockholm den 28 februari 2013 Per G. Braathen Knut A. Solberg Geir Stormorken Styrelseordförande Verkställande direktör Trond R. Johannessen Anders Eslander Anders Källsson Min revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2013 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor 31

32 B R A A T H E N S A V I A T I O N Å R S R E D O V I S N I N G R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 3 2

33 BRAATHENS AVIATION AB (publ) Jägershillgatan 18, P.O. Box Malmö +46 (0)

Årsredovisning Braathens Aviation 2014

Årsredovisning Braathens Aviation 2014 Årsredovisning Braathens Aviation 2014 1 BRAATHENS AVIATION 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMheten 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 risk- och osäkerhetsfaktorer 6 flygplansflotta 7 MILJÖ

Läs mer

Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord.

Bolaget har ett välutvecklad servicekoncept för resenärerna med egna lounger på flygplatserna och kostnadsfri mat, dryck och tidningar ombord. Malmö Aviation AB 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2007 MALMÖ AVIATION AB Styrelsen och verkställande direktören för Malmö Aviation AB avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2007-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 INNEHÅLL 1 2 4 6 10 10 11 12 12 13 13 14 16 22 24 26 28 30 34 35 36 40 42 46 50 51 52 VD:ord - Förbättringar har skapat möjligheter Året i korthet 2012 Nöjda kunder i

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer