ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2012

2 BRAATHENS AVIATION 2012 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETEN 3 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 5 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 6 FLYGPLANSFLOTTA 6 MILJÖINFORMATION 7 BRAATHENS AVIATION 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 9 FINANSIELLA RAPPORTER 10 RESULTATRÄKNING - KONCERN 11 BALANSRÄKNING - KONCERN 12 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN 14 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG 16 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG 17 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG 19 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 32

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BRAATHENS AVIATION AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Braathens Aviation AB (publ) (org nr ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN KONCERN Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern som bedriver flygrelaterad verksamhet i huvudsak på den svenska inrikes flygmarknaden. Under 2012 var marknadens volymtillväxt relativt moderat samtidigt som produktionskapaciteten var hög. Därmed pressades enhetsintäkten ned, vilket var tydligast under första halvåret för att sedan vända något under andra halvåret. För de av koncernens dotterföretag som bedriver linjetrafik har mätningar som genomförts under 2012 visat en mycket hög kundnöjdhet. Bromma Stockholm Airport är navet i koncernens flygverksamhet och de åtgärder som påbörjades under 2011 med att synkronisera tidtabellerna för Braathens Aviation-koncernens flygbolag har under 2012 gett positiva effekter. Ett större antal resenärer än tidigare år använde Bromma Stockholm Airport för snabb transferering mellan inrikesflygningar. Det har under 2012 varit stort fokus på att planera för mottagandet av Braathens Aviation-koncernens tio stycken nya, miljömässigt moderna CSeriesflygplan från Bombardier Inc med leverans under 2014 och Det gångna året har präglats av stor fluktuation i USD-kurs och bränslepris, men genom löpande terminssäkringar för del av flödet i USD och flygplansbränsle har resultateffekterna reducerats. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 69 MSEK (69), vilket är i nivå med förväntningarna och i förhållande till den generella utvecklingen i flygbranschen ett bra resultat. DOTTERFÖRETAGENS VERKSAMHET UNDER 2012 Malmö Aviation AB:s verksamhet omfattar linjetrafik inrikes samt charterflygningar. Under 2012 var marknadstillväxten på de linjer som trafikeras positiv och Malmö Aviation upprätthöll sin marknadsandel trots ökad produktion från konkurrenterna. Charterverksamheten utvecklades positivt i förhållande till tidigare år. Malmö Aviation förbättrade sitt resultat 2012 i förhållande till föregående år. Sverigeflyg AB bedriver genom dotterföretag regional linjetrafik i Sverige såsom flygorganisatör. Sverigeflygs marknadsandel ökade väsentligt trots en svagare marknad på flera av de linjer som trafikeras. Sverigeflyg uppnådde 2012 det bästa resultatet i sin historia där Gotlandsflyg och Kullaflyg stod för merparten av det positiva resultatet. 3

4 VERKSAMHETEN BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2012 Övriga företag uppnådde inte tillfredsställande resultat och åtgärder har vidtagits för att skapa framtida lönsamhet. Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB) förvärvades under Verksamheten omfattar ACMI-lease (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) och utgörs av linjetrafik åt andra flygoperatörer, både inom Braathens Aviation-koncernen och åt externa flygbolag. Under året trafikerade Braathens Regional även en flyglinje från Trollhättan till Bromma Stockholm Airport. Denna har under år 2013 överförts till Sverigeflyg. Braathens Regional uppnådde ett positivt resultat för räkenskapsåret. Braathens Technical AB:s verksamhet omfattar teknisk underhålls- och konsultverksamhet för i första hand flygbolag. Under det gångna året har den operationella effektiviteten förbättrats bland annat genom implementering av Lean-konceptet. Årets resultat är över fastställda mål. Braathens Training AB:s verksamhet omfattar primärt utbildning av piloter för svenska och utländska flygbolag där svag efterfrågan påverkat årets resultat negativt. Från 2013 kommer all utbildning för flygande personal inom Braathens Aviation-koncernen att ske i Braathens Trainings regi. Braathens Leasing Ltd. beställde under år 2011 tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc med option på ytterligare tio flygplan. Under det gångna året har utbetalning av förskott till Bombardier påbörjats. MODERBOLAGET Braathens Aviation AB (publ) är moderbolag i en koncern där Bramora AS (org. nr , säte i Oslo, Norge) är det slutliga moderbolaget. Bolaget ägs till 100% av Braganza AB (org.nr , säte i Stockholm). För information om den ekonomiska ställningen och resultatet för den koncern Braathens Aviation AB (publ) ingår i hänvisas till koncernredovisningen för Braganza AS. Moderbolagets verksamhet omfattar att bedriva investerings- och konsultverksamhet i rese- och transportbolag. Verksamheten har under 2012 varit inriktad på managementverksamhet för företag inom Braathens Aviation-koncernen. Under det gångna året förvärvade moderbolaget de resterande aktierna i Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) och äger således 100% av aktierna i Sverigeflyg AB. Under året förvärvades även 100% av aktierna i Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Under 2012 har det genomförts nyemissioner i Braathens Leasing Ltd., vilka finansierats genom lån från koncernföretag och därmed belastat årets resultat med ökade räntekostnader i förhållande till föregående år. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 29 MSEK (-13), vilket inkluderar effekt på 40 MSEK för resultat från andelar i koncernföretag. 4

5 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING KONCERN Inför 2013 råder en viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen i Sverige, flygbränslepris och produktionskapacitet på marknaden. Det förväntas att den svenska inrikesmarknaden kommer vara på samma nivå som För Braathens Aviation-koncernen har året startat med bättre resultat än föregående år och resultatförväntningen för helåret 2013 är ett resultat i nivå med föregående år. MODERBOLAGET I början av 2013 förvärvades samtliga aktier i Sverigeflyg Leasing AB från dotterföretaget Aviation Holding Sverige AB, vilket är del i en process för att förenkla och förtydliga dotterföretagsstrukturen. Den 14 februari 2013 ändrades Braathens Aviation AB från privat till publikt aktiebolag. 5

6 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER BRAATHENS AVIATION ÅRSREDOVISNING 2012 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER Braathens Aviation-koncernen arbetar strategiskt med riskhantering för att hantera stora svängningar i verksamheten genom handlingsplaner och policies. Gällande policy för säkring av USD och flygbränsle är att cirka 50% av beräknat behov för kommande 12 månader ska vara säkrat. FLYGPLANSFLOTTA Braathens Aviation-koncernens flygplansflotta 31 december 2012: Ägda Leasade Totalt Varav i egen trafik *) Braathens Leasing Ltd. har beställt tio stycken nya CSeries-flygplan från Bombardier Inc, varav fem stycken CS100 med 125 säten och fem stycken av den större modellen CS300 med 145 säten, med leverans under åren De nya CSeries-flygplanen kommer successivt att ersätta Malmö Aviations befintliga flygplansflotta och bidra till minskad miljöpåverkan genom betydligt lägre bullernivå, reducerad bränsleförbrukning och lägre utsläpp i jämförelse med dagens flygplansflotta. Braathens Leasing Ltd. har option på ytterligare tio stycken nya CSeries-flygplan. AVRO RJ AVRO RJ ATR Saab Saab SUMMA *) Utöver finns ett ATP-flygplan som opereras av inhyrd flygoperatör som bedriver flygtransport för Sverigeflyg. 6

7 MILJÖINFORMATION MILJÖINFORMATION Braathens Aviation-koncernen bedriver ett aktivt arbete med att minska påverkan på miljö och klimat. Nio av dotterföretagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för att säkerställa systematiska och kontrollerade miljöförbättringar. Att minska vår klimatpåverkan är ständigt i fokus, främst genom bränslebesparande åtgärder som att minimera vikten på flygplanen, finslipa de flygoperationella processerna och implementera ny teknik. Braathens Aviation-koncernen är aktiv i Svenska Flygbranschens miljöråd och samarbetar med branschen i EcoFly, ett projekt i samarbete med bland annat LFV. Under 2012 har samarbetet mellan dotterföretagens miljöchefer fördjupats genom gemensamma miljörevisioner och utbildningar, vilket främjar de goda exemplen och att nå synergieffekter. Inom de områden där koncernen påverkar miljön arbetas det ständigt för en förbättrad miljöprestanda. De miljöcertifierade dotterföretagen har fastställda miljömål för utsläpp till luft, buller, inköp och avfall. Under 2013 kommer det att tas ytterligare steg för att stärka koncernens hållbarhetsarbete. 7

8 B R A AT H E N S A V I AT I O N B R A A T H E N S A V I A T I O N Å R S R E D O V I S N I N G BRAATHENS AVIATION I Braathens Aviation ingår förutom ovan nämnda dotterföretag även Braathens IT Solutions AS som utvecklar och säljer IT-lösningar primärt inom flygbranschen, men också till andra verksamheter med behov av biljett- och inträdessystem. Braathens IT Solutions AS ägs av Braganza AS och ingår således inte i den legala Braathens Aviation-koncernen. 8

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , behandlas enligt följande: I ny räkning överföres Summa Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp är i tusentals kronor (TSEK) där ej annat anges. 9

10 BRAATHENS AVIATION 2012 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER REVISIONSBERÄTTELSE

11 RESULTATRÄKNING - KONCERN RESULTATRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar 9, Upplösning negativ goodwill Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Årets skatt ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING - KONCERN BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Slots och linje Varumärken Systeminvesteringar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Flygplan Förskott avseende flygplan Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Reservdelslager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING - KONCERN BALANSRÄKNING - KONCERN (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Skulder Avsättningar Negativ goodwill Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Förskott från kunder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - KONCERN (Belopp i TSEK) Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 19 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) 2012 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av lager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Ökning/minskning av långfristiga fordringar Ökning/minskning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

15 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN (Belopp i TSEK) Erhållen ränta Erlagd ränta LIKVIDA MEDEL Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel och kortfristiga placeringar per avser i sin helhet kassa och bank EFFEKT AV FÖRVÄRV AV BRAATHENS REGIONAL AB 2012 Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Avsättningar Rörelseskulder FÖRVÄRVADE NETTOTILLGÅNGAR

16 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

17 BALANSRÄKNING - MODERBOLAG BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 11 Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BALANSRÄKNING- MODERBOLAG BALANSRÄKNING - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Skulder Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 19 Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser

19 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m - - Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Lämnade aktieägartillskott Ökning/minskning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT

20 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG (Belopp i TSEK) Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Kassa och bank SUMMA LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR

21 BOKSLUTSKOMMENTARER BOKSLUTSKOMMENTARER REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper följer Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och uttalanden samt de av Redovisningsrådets rekommendationer som anges i beskrivningar av koncernens och moderbolagets värderingsprinciper enligt nedan. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt Årsredovisningslagen 1 kap 4. FORDRINGAR Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och de belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Koncernen och moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, vilket innebär att fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella poster. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 15, Immateriella tillgångar. Goodwill och Systeminvesteringar skrivs av systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående uppställning; Goodwill Systeminvesteringar 10 år 2-10 år Som immateriella anläggningstillgångar i koncernens balansräkning redovisas även Slots och linje samt Varumärken. En Slot är en rättighet att landa eller starta från en flygplats inklusive tillgång till flygplatsterminalen för passagerare och besättning. Posten Slots och linje i koncernens balansräkning har uppkommit i samband med förvärvet av Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Tillgångens återvinningsvärde prövas en gång per år och någon avskrivning har ej gjorts under Detsamma gäller för posten Varumärken som uppkom i samband med förvärvet av Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) med dotterföretag under år MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 12, Materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående uppställning; Flygplan Datorer Övriga inventarier 5-15 år 3 år 5-10 år 21

22 BOKSLUTSKOMMENTARER UNDERHÅLL AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Flygplan är föremål för regelmässiga översyner, så kallat tungt underhåll. Utgifterna för översynen med täta intervall har kostnadsförts direkt. För de översyner som löper med glesare intervaller, beräknas en kostnad, som skuldförs som upplupen kostnad och regleras vid nästa översynstillfälle. SKATTER Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på företagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas inom överskådlig framtid. 22

23 NOTER NOTER (Samtliga belopp i TSEK, om ej annat anges) NOT 1. NETTOOMSÄTTNING Koncernen och moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 11, Intäkter. Koncernens biljettförsäljning redovisas som trafikintäkt när flygtransporten genomförts. Värdet av sålda biljetter som ännu inte utnyttjats redovisas som en kortfristig biljettavräkningsskuld. Vid uthyrning av flygkapacitet så redovisas intäkten den månad då uthyrningen äger rum. NOT 2. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2% (3) av inköpen och 0% (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör (Bramora AS med dotterföretag). Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 28% (24) av inköpen och 100% (100) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som moderbolaget tillhör (Bramora AS med dotterföretag). 6% (8) av inköpen och 100% (100) av försäljningen avser företag inom den koncern som omfattas av Årsredovisningslagens bestämmelser (Braathens Aviation AB (publ) med dotterföretag). NOT 3. PERSONAL Koncern Moderbolag Medelantalet anställda fördelat på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Koncern Moderbolag Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD Män: - Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl. VD Totalt Koncern Löner och ersättningar Styrelsen och VD samt koncernledning (varav tantiem och därmed jämställd ersättning) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Av koncernens pensionskostnader avser (1 453) styrelse och VD. I anställningsavtal träffade med VD är uppsägningstiden sex - tolv månader ömsesidig beroende på företag. Styrelsearvoden i koncernen har utgått med 509 (1 212). 23

24 NOTER Moderbolag Löner och ersättningar Styrelsen och VD (varav tantiem och därmed jämställd ersättning) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Av moderbolagets pensionskostnader avser 586 (502) styrelse och VD. I anställningsavtal träffat med VD är uppsägningstiden sex månader ömsesidig. Styrelsearvoden i moderbolaget har utgått med 375 (950). NOT 4. ARVODE TILL REVISORER Koncern Moderbolag Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster, t.ex. juridiska tjänster vid sidan av revisionsverksamheten som rör annat än skatt KPMG Revisionsuppdrag ERNST & YOUNG Revisionsuppdrag Summa NOT 5. RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncern Moderbolag Ränteintäkter Ränteintäkter koncernföretag Ränteintäkter NOT 6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncern Moderbolag Räntekostnader Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader

25 NOTER NOT 7. SKATTER Koncern Moderbolag Uppskjutna skattefordringar Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Bokförda uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar, ej redovisade Av koncernen och moderbolagets ej utnyttjade underskottsavdrag kan till 100% utnyttjas utan tidsbegränsning. Årets skatt upptagen i moderbolaget avser skatteeffekten på lämnat koncernbidrag. Koncern Moderbolag Skatt på årets resultat Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Årets förändring uppskjuten skatt Summa NOT 8. LEASINGAVTAL Koncernens leasade flygplansflotta består av 18 stycken flygplan där framtida avtalade minimileaseavgifter förfaller till betalning: År År År 2017 och senare - För räkenskapsåret 2012 uppgår koncernens leasingkostnad till ( ). Framtida minimileaseavgifter är omräknade till balansdagens kurs. NOT 9. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncern Moderbolag Goodwill Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Goodwillbeloppet skrivs av linjärt över 10 år. 25

26 NOTER Koncern Moderbolag Slots och linje Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets anskaffningar Redovisat värde vid periodens slut En Slot är en rättighet att landa eller starta från en flygplats inklusive tillgång till flygplatsterminalen för passagerare och besättning. Posten har uppkommit i samband med förvärvet av Braathens Regional AB (tidigare Golden Air Flyg AB). Koncern Moderbolag Varumärken Vid periodens början Årets anskaffningar Redovisat värde vid periodens slut Varumärken har uppkommit i samband med förvärvet av Sverigeflyg AB (tidigare Lokalflyg Sverige AB) med dotterföretag under år Koncern Moderbolag Systeminvesteringar Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Försäljning/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Tillgångar som förvärvats i samband med förvärv av dotterföretag redovisas i sammanställningen ovan till sitt nettovärde det vill säga nettot av de övertagna anskaffningsvärdena minus de övertagna ackumulerade avskrivningarna vid förvärvstidpunkten. Som avskrivningsunderlag används dock de ursprungliga anskaffningsvärdena. 26

27 NOTER NOT 10. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncern Moderbolag Flygplan Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Tillgångar som förvärvats i samband med förvärv av dotterföretag redovisas i sammanställningen ovan till sitt nettovärde det vill säga nettot av de övertagna anskaffningsvärdena minus de övertagna ackumulerade avskrivningarna vid förvärvstidpunkten. Som avskrivningsunderlag används dock de ursprungliga anskaffningsvärdena. Koncern Moderbolag Förskott avseende flygplan Vid periodens början Under året utbetalda förskott Redovisat värde vid periodens slut Avser förskott till Bombardier Inc för tio stycken nya CSeries-flygplan. Koncern Moderbolag Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp (netto) från förvärv av dotterföretag Årets inköp Pågående projekt Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

28 NOTER NOT 11. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Direkt och indirekt ägda Organisationsnummer Säte INNEHAVETS OMFATTNING Antal andelar Kapitalandel (rösträttsandel) % Bokfört värde Malmö Aviation AB Malmö , Transwede Airways AB Göteborg ,00 0 Braathens Technical AB Malmö , Braathens Training AB Stockholm , Braathens IT Solutions AB Malmö , Braathens Leasing AB Malmö , Braathens Leasing Ltd. C Sliema , Braathens Regional AB Trollhättan , Sverigeflyg AB Stockholm , Gotlandsflyg AB Gotland ,00 - Kullaflyg AB Ängelholm ,00 - Sundsvallsflyg AB Sundsvall ,00 - Blekingeflyg AB Karlskrona ,00 - Kalmarflyg AB Kalmar ,46 - Flysmaland VXO AB Växjö ,20 - Golden Air AB Gotland ,00 - Östersundsflyg AB Östersund ,50 - Sverigeflyg Försäljning AB Gotland ,00 - Aviation Holding Sverige AB Nyköping ,00 - Aviation Transport i Norden AB Stockholm ,00 - Sverigeflyg Leasing AB Göteborg ,00 - Sverigeflyg Service AB Gotland ,00 - Summa Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Lämnat aktieägartillskott Utgående anskaffningsvärde och redovisat värde Moderbolag Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning Summa

29 NOTER NOT 12. ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Koncern Moderbolag Depositioner Summa NOT 13. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncern Moderbolag Förutbetalda försäkringar Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa NOT 14. KORTFRISTIGA PLACERINGAR Koncern Moderbolag Placeringskonto Summa NOT 15. KASSA OCH BANK Samtliga banktillgodohavanden är omräknade till balansdagens kurs. NOT 16. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång enligt fastställd årsredovisning Utdelning Aktieägartillskott Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Omräkningsdifferens Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

30 NOTER Moderbolag Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd årsredovisning Utdelning Aktieägartillskott Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG Ackumulerat erhållna s.k. villkorade aktieägartillskott uppgår per till ( ). De utgör enligt svensk lag fritt eget kapital och en eventuell återbetalning kan endast ske enligt aktiebolagslagens regler för vinstutdelning. Således måste på ordinarie årsstämma konstateras att moderbolaget har fritt eget kapital och att en sådan återbetalning inte står i strid med god affärssed. Om förutsättning föreligger för återbetalning av aktieägartillskottet kan återbetalning genomföras efter överenskommelse mellan aktieägare. NOT 17. NEGATIV GOODWILL Koncern Moderbolag Årets inköp från förvärv av dotterföretag Årets upplösning Utgående balans Negativ goodwill övertogs i samband med förvärv av Malmö Aviation AB och upplösning av densamma gjordes under 2011 enligt ursprunglig plan. NOT 18. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncern Moderbolag Personalrelaterade kostnader Flygplansrelaterade kostnader Agent- och kreditkortsprovisioner Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

31 NOTER NOT 19. STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Koncern Moderbolag Ställda säkerheter Företagsinteckningar Depositioner Spärrade medel Lämnade garantier Flygplan Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantier Summa ansvarsförbindelser Stockholm den 28 februari 2013 Per G. Braathen Knut A. Solberg Geir Stormorken Styrelseordförande Verkställande direktör Trond R. Johannessen Anders Eslander Anders Källsson Min revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2013 Torbjörn Svensson Auktoriserad revisor 31

32 B R A A T H E N S A V I A T I O N Å R S R E D O V I S N I N G R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 3 2

33 BRAATHENS AVIATION AB (publ) Jägershillgatan 18, P.O. Box Malmö +46 (0)

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013

ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013 ÅRSREDOVISNING BRAATHENS AVIATION 2013 1 2 BRAATHENS AVIATION 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 VERKSAMHETEN 5 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 7 RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 8 FLYGPLANSFLOTTA 8 MILJÖ

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer