Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Radiotjänst i Kiruna AB"

Transkript

1 1 radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru Årsredovisning 2013 Radiotjänst i Kiruna AB

2 Foto: UR, Radiotjänst, Kent Tunlind, Mikael Andersson, Carl-Johan Söder/SVT 2

3 Innehåll 4 Vd har ordet 6 Om Radiotjänst 11 Förvaltningsberättelse 12 - Bolagsstyrelse 13 - Verksamhet 16 - Rundradiorörelsen 18 - Ekonomi 19 - Resultaträkning 20 - Balansräkning 22 - Kassaflödesanalys 23 - Redovisningsprinciper 24 - Noter till redovisningen 32 Revisionsberättelse 3

4 Vd har ordet Carl-Gustav Johansson, vd 2013 har varit ett av de mest omvälvande åren i vår 25-åriga historia 4

5 FINANSIERINGSMODELL Under hösten 2012 lade en statlig utredning fram ett förslag om att avskaffa nuvarande radio- och tv-avgift och ersätta den med en avgift som alla skattskyldiga skall betala. Denna skulle administreras av Skatteverket. Mentalt var vi inställda på en avveckling av bolaget och radio- och tv-avgiften. Regeringen lade emellertid, i juni, fram en proposition om att nuvarande finansieringsmodell skall bibehållas i ytterligare 6 år. Propositionen behandlades i riksdagen under hösten och klubbades igenom i politisk enighet. SÄNDNINGAR ÖVER INTERNET Under slutet av 2012 påbörjades sändningar av hela svenska tv-kanaler över Internet. I februari 2013 inledde SVT sina sändningar (SVT1 och SVT2) över nätet. Denna teknikutveckling, som lagstiftaren förutsåg redan 2006, innebär att avgiftspliktig utrustning även omfattar internetanslutna datorer och surfplattor. Bolagets avgiftskontroll och information anpassades till denna nya situation. Bland det stora antal nya avgiftsbetalare som tillkommit under 2013 finns det en mindre grupp individer/hushåll som ifrågasatt Radiotjänsts tolkning av lagstiftningen. Detta har fått till följd att antalet omprövningar och överklaganden ökat relativt kraftigt. Överklaganden har ökat från ca 150 till ca 500 det senaste året. I den juridiska prövning som skett i förvaltnings- och kammarrätt har dessa gett Radiotjänst rätt i sin tolkning av vad som är en avgiftspliktig utrustning. Högsta förvaltningsdomstolen kommer att göra en slutlig prövning av dessa domar. AVGIFTSUTVECKLING Under året har nya avgiftsbetalare tillkommit, vilket med mycket stor marginal är det högsta antal som någonsin uppnåtts under ett enskilt år. Det årliga genomsnittet under de senaste 15 åren uppgår till ca avgifter. Denna kraftiga tillväxt innebär att bortfallet minskat med i storleksordning procent och bidrar också med att stärka rundradiokontots ekonomi med 120 miljoner kronor. I förlängningen innebär det även att behovet av befarade kraftiga avgiftshöjningar, från och med 2015, minskar. Kiruna i februari 2014 Carl-Gustav Johansson Verkställande direktör 5

6 Om Radiotjänst UPPDRAG OCH ANSVAR Sveriges riksdag har gett Radiotjänst i Kiruna AB i uppdrag att ansvara för radio- och tv-avgiften. Beslutet fattades 1987 och skälet var främst att göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten startade i Kiruna i april 1989 och regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst inrättades ett särskilt distributionskonto för att finansiera SVT:s och UR:s parallella tv-distribution i samband med övergången från det analoga till det digitala marknätet. Radiotjänst har ansvarat för förvaltningen och redovisningen av distributionskontot på uppdrag av staten. Distributionskontot är avvecklat under Sedan 1998 har bolaget även ansvaret för förvaltningen av rundradiomedlen. De utgörs av de radio- och tv-avgifter som betalas enligt lag. Förvaltningsansvaret innebär bland annat likviditetsplanering, redovisning och bedömningar av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling samt av hur stort avgiftsuttaget bör vara på kort och lång sikt. Dessa bedömningar görs tillsammans med de tre programföretagen Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). UR: 5 % RADIO- OCH TV-AVGIFTEN Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR, men även Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och tv samt Radiotjänsts verksamhet. Insamlade avgiftsmedel placeras på rundradiokontot hos Riksgälden. Riksdagen beslutar om avgiftens storlek och om anslagen till programföretagen, som sedan beslutar om medelstilldelningen till Radiotjänst. Sveriges Radio: 34 % SVT: 61 % Radiotjänst ägs av de tre public service-bolagen. Diagrammet redovisar ägarandelarna för respektive bolag. 6

7 NY TILLÄMPNING AV LAGEN År 2007 anpassades lagstiftningen till den pågående tekniska utvecklingen och tv-tittarnas ändrade beteendemönster. Anpassningen innebar ett utvidgat tv-mottagarbegrepp och datorer, mobiltelefoner, surfplattor mm med Internetuppkoppling blev juridiskt sett tv-mottagare. Så länge det inte fanns ett samlat schemalagt programutbud tillgängligt via Internet var dock inte sådan mottagarutrustning avgiftspliktig. När utsändning av tv-program via Internet blev verklighet, blev innehavet av t ex datorer med Internetuppkoppling avgiftspliktiga. Frågan har prövats i Förvaltningsrätt och Kammarrätt och båda instanserna har gett ett starkt stöd för Radiotjänsts tillämpning av lagen. Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 29 oktober 2013 funnit att det är lagstiftarens avsikt att avgiftsskyldigheten ska knytas till vilka elektroniska apparater som helst - förutsatt att de är konstruerade för att ta emot utsändning av tv-program. Kammarrätten uttalade även att lagens tillämpningsområde inte är beroende av vilken teknik som används. Kammarrätten fann att den överföring av hela programkanaler via Internet som SVT inlett i februari 2013 utgör utsändning eller vidaresändning av tv-program i lagens mening. Frågan om den nya tillämpningen av lagen kommer att avgöras i sista instans - Högsta förvaltningsdomstolen. Dom förväntas tidigast under våren I den händelse Högsta förvaltningsdomstolen kommer till en annan slutsats än Kammarrätten att en internetansluten dator inte är att betrakta som en tv-mottagare medför det konsekvenser för den fortsatta tillämpningen av lagen. Domen är vägledande, vilket innebär att lägre rättsinstanser såväl som Radiotjänst kommer att rätta sig efter densamma. Domen vinner laga kraft omedelbart den meddelas och har ingen retroaktiv verkan. Ett alternativt utfall i Högsta förvaltningsdomstolen är att målet återförvisas till Kammarrätten för en förnyad bedömning. Det skulle i sådant fall exempelvis kunna röra sig om en avgränsning i definitionen av vad som är en avgiftspliktig utrustning. Radiotjänst gör bedömningen att en dom som avviker från Kammarrättens tidigare ställningstagande förefaller osannolik. Lagstiftarens intentioner är mycket tydliga avseende avgiftsplikt för andra utrustningar än traditionella tv-mottagare. 7

8 ÄGARE SVT, Sveriges Radio och UR äger Radiotjänst. Programföretagen, i sin tur, ägs av en förvaltningsstiftelse (Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i public servicekoncernen och har till uppgift att främja programföretagens självständighet. Samtliga programföretag och Radiotjänst konsolideras i förvaltningsstiftelsen. OBEROENDE RADIO OCH TV En av tankarna med public service är att Sverige ska ha tv och radio som är oberoende av kommersiella och politiska intressen. De folkvalda politikerna har, av demokratiskäl, beslutat att systemet med radio- och tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service. Många europeiska länder använder likartade system som Sverige. Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Sveriges Radio AB Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB Sveriges Radio Förvaltnings AB Radiotjänst i Kiruna AB Public servicekoncernens organisation 8

9 Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR 9

10 VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kompetent administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften. UTVECKLING Radio- och tv-avgiften utgör ett mycket stabilt system för finansiering av public service i Sverige. Under 2013 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med ORGANISATION Radiotjänst har ca 120 heltidsanställda medarbetare. Merparten är placerade vid huvudkontoret i Kiruna. Fyra heltidsarbetande kontrollanter är stationerade runt om i landet. De avgiftskontrollanter som tidigare arbetat på uppdrag med avgiftskontroll är sedan hösten 2013 tillsvidareanställda. Det betyder att Radiotjänst ökat sin personalstyrka med ytterligare omkring 80 personer. Varje kväll arbetar ett 50-tal medarbetare i telemarketingverksamheten i Kiruna. LIKABEHANDLING Radiotjänst har en värdegrund som är baserad på respekt och allas lika värde. Vi har även en nollvision en arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi arbetar medvetet för jämställdhet och likabehandling inom alla områden. Radiotjänst ska vara en välfungerande arbetsplats som upplevs som attraktiv, med en mångfald av medarbetare och ett inkluderande förhållningssätt. Arbetsplatsen ska lämpa sig för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, eller ålder. FRISKVÅRD Radiotjänst arbetar aktivt med stimulanser för ökad fysisk aktivitet hos medarbetarna. Syftet är att höja livskvaliteten, minska sjukfrånvaron och öka prestationsförmågan. 10

11 förvaltningsberättelse Radiotjänst i Kiruna AB (organisationsnummer ) Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 1 januari-31 december 2013 Ledning Ledningsgruppen är vd:s berednings- och beslutsforum och består av följande personer: Verkställande direktör Stefan Hämäläinen, t o m 31/ Carl-Gustav Johansson, fr o m 1/ Vd-assistent Anita Svensson Chef Avgiftskontroll Charlotta Elenius Chef Kundtjänst och Telemarketing Peter Lindgren Personalchef Heidi Franz Chef IT Carl-Gustav Johansson, t o m 11/ Marina Edvinsson, fr o m 12/ Ekonomichef Carl-Gustav Johansson, t o m 30/ Ing-Britt Hansson, fr o m 1/ Kommunikationschef Johan Gernandt Projektledare Roger Suup Radiotjänsts kontor i Kiruna 11

12 Bolagsstyrelse Från vänster: Maria Mård, Tom Pettersson, Anita Svensson, Carina Dantoft-Männikkö, Carl-Gustav Johansson, Mats Wikström, Eva Hamilton, Anders Utterström, Cilla Benkö, Anders Appelqvist, Erik Fichtelius, Anders Lundbeck, Jyrki Elo Eva Hamilton, ordförande Vd Sveriges Television AB Cilla Benkö, ledamot Vd Sveriges Radio AB Erik Fichtelius, ledamot Vd Sveriges Utbildningsradio AB Anders Appelqvist, ledamot Senior advisor Sveriges Radio- & Hemelektronikleverantörer (SRL) Mats Wikström, ledamot Generaldirektör Ekonomistyrningsverket Carl-Gustav Johansson, ledamot Vd Radiotjänst i Kiruna AB Maria Mård, ledamot Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarrepresentant Tom Pettersson, ledamot Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarrepresentant Anders Utterström, suppleant Ekonomidirektör Sveriges Television AB Jyrki Elo, suppleant Ekonomi- och teknikdirektör Sveriges Radio AB Anders Lundbeck, suppleant Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB Carina Dantoft Männikkö, suppleant Handläggare/coach Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarrepresentant Anita Svensson, styrelsens sekreterare Vd-assistent Radiotjänst i Kiruna AB 12

13 Verksamhet AKTIVITETER Radiotjänsts aktiviteter syftar till att motivera hushåll, företag och organisationer att betala och vilja betala radio- och tv-avgiften. SERVICE TILL AVGIFTSBETALARNA På kundtjänstavdelningen besvarar 45 personer cirka samtal och administrerar omkring ärenden varje vardag. De vanligaste ärendena är frågor/ändringar kring autogiro, adresser, betalningsplaner samt ny- och avanmälningar av tv-innehav. Vi strävar efter att det ska vara enkelt att kontakta Radiotjänst för personlig service och att bemötandet alltid ska vara kompetent och effektivt. Utvecklingen av servicen sker bland annat genom att vi kontinuerligt mäter kundernas upplevelse av kontakten med oss. Resultaten används både som underlag i den personliga utvecklingen hos handläggaren och vid analys och förändring av kundserviceprocesserna. Avgiftsbetalarna har även möjlighet att lösa många ärenden själv genom hemsidan eller via vår servicetelefon under hela dygnet. För att undvika att kontakta redan betalande hushåll erbjuds avgiftsbetalarna att via webben samregistrera personer som hör till hushållet. Radiotjänst kontaktar inte heller personer som har samma telefonnummer eller fastighetsuppgifter som en registrerad betalare. Alla hushåll som inte betalar radio- och tv-avgift kontaktas regelbundet. AVGIFTSKONTROLL Ett viktigt komplement till övriga aktiviteter i att rekrytera nya avgiftsbetalare är de personliga besöken. Besöken är viktiga för att i dialog kunna informera om radio- och tv-avgiften. Genom besök når vi också hushåll som vi inte lyckas komma i kontakt med via telefon. Med hjälp av utdrag ur vårt kundregister arbetar avgiftskontrollanterna med att besöka de hushåll som inte finns upptagna som avgiftsbetalare. Vid besöket noterar kontrollanten vad som framkommer. Uppgifterna granskas därefter och beslut tas om en avgift ska registreras. Avgiftskontroll genom personliga besök pågår året runt och i hela landet. TELEMARKETING Telemarketing är den aktivitet som bidrar med flest nya radio- och tv-avgiftsbetalare. Hushåll, företag och organisationer kontaktas via telefon och får information om public service och den lagstadgade radio- och tv-avgiften. 13

14 FAKTUROR OCH INFORMATIONSFOLDRAR Radiotjänst skickar varje år ut cirka 15 miljoner fakturor. De flesta får sin faktura fyra gånger per år. Ett växande antal har valt att få sina fakturor i elektronisk form, sk e-faktura. Radiotjänst har tillsammans med Sveriges Radio, SVT och UR fortsatt att informera om public service och vad radio- och tv-avgiften används till. Vid fyra olika tillfällen har fakturafoldrar skickats tillsammans med fakturorna under UTSKICK Radiotjänsts brevutskick är en kompletterande aktivitetet. Ett par gånger per år skickas informationsbrev till de hushåll som inte betalar. Här berättar vi om varför vi har en radio- och tv-avgift och hur den skapar förutsättningar för att vi ska kunna ha ett starkt och oberoende public service i Sverige. Breven informerar också om hur man går tillväga för att anmäla sitt tv-innehav direkt, via bifogad talong, på telefon, på webben eller via SMS. Ny Allsångs-sommar med Måns Zelmerlöw Vi är många som längtar till sommarens höjdpunkt på tv, direktsändningen av Allsång på Skansen. Det är ett program med anor, första gången SVT sände från Sollidenscenen var den 3 augusti 1979, med Bosse Larsson som programledare. Sedan 1990 har programmet blivit en årligt återkommande höjdpunkt i tv:n för många, både på plats på Skansen i Stockholm och framför tvapparaterna. Måns Zelmerlöw medverkade tre gånger som artist innan han 2011 blev programledare. I sommar leder han oss återigen genom åtta fullspäckade program, med mängder av musikaliska, dansanta, härliga och intressanta gäster. Premiär för Allsång på Skansen är den 25 juni och det sänds på tisdagar kl i SVT1. Foldrar med programtips och information om public service distribueras med radio- och tv-avgiftsfakturan. 14

15 KOMMUNIKATION Radiotjänsts kommunikation har som huvudsyfte att få de som ännu inte betalar sin radio- och tv-avgift att börja göra det. Under 2013 har vi fokuserat på att förklara varför vi har en radio- och tv-avgift och hur den skapar förutsättningar för att vi ska kunna ha ett starkt och oberoende public service i Sverige. Genom att också tydliggöra värdet i form av program, tjänster och service från programbolagen ökar möjligheterna till en bättre förståelse för hur avgiften används. All kommunikation genomsyras av detta budskap från de dagliga dialogerna med kund, våra brevutskick och fakturafoldrar, vår hemsida till filmtrailers som sänds på SVT. INFORMATION TILL STUDENTER OCH OLIKA INVANDRARGRUPPER På universitet och högskolor runt om i landet har Radiotjänst via aktiviteter på plats, digitala kampanjer och riktad annonsering informerat studenterna om public service och radio- och tv-avgiften. I digitala kampanjer har vi också kommunicerat med boende i miljonprogramområden. Fokus ligger på de större språkgrupperna och på hemsidan finns motsvarande information på ett 40-tal olika språk och på lättläst svenska. HEMSIDA Radiotjanst.se besöks av personer varje månad. Vi uppgraderar och utvecklar hemsidan kontinuerligt. 15

16 Rundradiorörelsen RUNDRADIOKONTOT Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för samordning, förvaltning och redovisning av rundradiokontot och distributionskontot. Dessa uppdrag regleras i särskilda avtal med staten. Varje år görs en särskild rapport, Rundradiorörelsens samlade ekonomi, som beskriver verksamhetens ställning och resultat. Faktorer som påverkar rundradiorörelsens resultat: radio- och tv-avgiftens storlek antalet betalda avgifter riksdagens medelstilldelning till programföretagen Nedan redovisas ett sammandrag av Rundradiorörelsens samlade ekonomi RADIO- OCH TV-AVGIFTENS STORLEK År Löpande priser, kr Höjning, % 2, Ovanstående tabell visar avgiftens utveckling Riksdagen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad även år ANTAL RADIO- OCH TV-AVGIFTER År Antal avgifter, tal * Tabellen redovisar det genomsnittliga antalet avgifter de senaste åren. Antalet radio- och tv-avgifter uppgick den 31 december 2013 till * Den 1 januari 2010 reducerades antalet avgifter med till följd av förändrade regler för juridiska personer. BETALNINGSEFFEKTIVITET År Betalningseffektivitet, % 97,90 97,75 97,90 97,96 98,00 Betalningseffektiviteten definieras som det totala antalet inbetalningar i förhållande till fakturerade radio- och tv-avgifter. 16

17 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR RUNDRADIORÖRELSEN I SAMMANDRAG Belopp i miljoner kronor Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Årets resultat Belopp i miljoner kronor Balansräkning Kundfordringar Likvida medel Summa tillgångar Ackumulerat resultat Förskottsbetalda radio- och tv-avgifter Lån i Riksgälden avseende distributionskontot 0 58 Övriga skulder Summa skulder och resultat

18 Ekonomi FAKTUROR OCH BETALNINGSEFFEKTIVITET Under året har fakturor ( ) producerats och distribuerats. Betalningsviljan är fortsatt hög. I genomsnitt betalades 94,12 % (93,97) av fakturorna i rätt tid. Betalningseffektiviteten, mätt som kvoten mellan inbetalt belopp och fakturerat belopp, uppgick till 98,00 % (97,96). Under verksamhetsåret 2013 har miljoner kronor (7 280) inbetalats till rundradiokontot hos Riksgälden. RÖRELSENS INTÄKTER Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, SVT, Sverige Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag som tillställs ägarna. Under 2013 uppgick avgiftsmedlen till 166,4 miljoner kronor. RÖRELSENS KOSTNADER Rörelsens kostnader uppgick till 160,1 miljoner kronor (154,5). De ökade kostnaderna består i huvudsak av ökade personalkostnader. Övriga kostnader minskar fortsatt till följd av den pågående övergången från fysiska till elektroniska fakturor. INVESTERINGAR Under 2013 investerades 1,1 miljoner kronor (0,1). Investeringarna bestod i huvudsak av ITutrustning. VINSTDISPOSITION Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att disponera. Fjolårets siffror inom parentes. 18

19 Resultaträkning Belopp i tusental kronor Not Rörelsens intäkter Avgiftsmedel Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader 0-2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Summa finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i tusental kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Datorsystem Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 4 Övriga fordringar 0 2 Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 Belopp i tusental kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skuld koncernföretag 0 23 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

22 Kassaflödesanalys Belopp i tusental kronor LÖPANDE VERKSAMHET Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av materiella anläggninsgstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Redovisningsprinciper REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens anvisningar och allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. AVGIFTSMEDEL OCH SÄRSKILDA SKATTEFÖRHÅLLANDEN Avgiftsmedel som bolaget har erhållit genom att SVT, Sveriges Radio och UR avstått medel till förmån för bolaget och som nyttjats för att täcka drifts- och investeringsutgifter i verksamheten, redovisas i resultaträkningen som intäkter. Avgiftsmedel som erhållits men som inte nyttjats för att täcka utgifter för verksamhetsåret, redovisas som skuld per balansdagen. Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Investeringar finansierade med avgiftsmedel direktavskrivs därför skattemässigt i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och skattemässig avskrivning redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv. MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av datorer och program för uppbördsverksamheten och redovisas på balansräkningens tillgångssida till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan för materiella och immateriella anläggningstillgångar görs på anskaffningsvärdet i förhållande till beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: IT-utrustning 3 år Datorprogram 5 år Kontorsinventarier 5-8 år Fordon 3 år 23

24 Noter till redovisningen Not 1 AVGIFTSMEDEL Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, de tre programbolagen SVT, Sveriges Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag till ägarna. Belopp i tusental kronor Erhållna avgiftsmedel Balanserade avgiftsmedel från föregående år Skuldförda avgiftsmedel Intäktsförda avgiftsmedel Not 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Merparten av övriga externa kostnader utgörs av distributionskostnader som postoch bankgirokostnader, porto, blanketter och kuvert. Vidare ingår administrationskostnader för lokaler, förbrukningsmaterial och telefoni. Inköp från koncernföretag ingår med 0 tkr (86 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Belopp i tusental kronor Arvoden för revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Arvoden, revisionsrelaterade Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Arvoden för skattefrågor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

25 Not 3 PERSONALKOSTNADER Medeltalet anställda, ett genomsnitt av under redovisningsperioden faktiskt anställda, har uppgått till 184 personer (174) varav 114 kvinnor (125) och 70 män (49). Fjolårets siffror inom parentes Styrelseledamöter och ledande Antal på Varav Antal på Varav befattningshavare balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 8 62 % 8 75 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 43 % 6 67 % Belopp i tusental kronor Löner och ersättningar: Styrelse och verkställande direktör, varav vd tkr (1 039 tkr) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader, varav för vd 331 tkr (252 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

26 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR I anställningsavtal mellan bolaget och nuvarande verkställande direktören regleras förutsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkställande direktören har en uppsägningstid på 24 månader, dock längst till Om bolaget väljer att säga upp avtalet efter gäller en uppsägningstid om 18 månader. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har bolaget möjlighet att påfordra 6 månaders uppsägningstid. För verkställande direktören finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställningsvillkor och styrelsen har att ta ställning till dessa. STYRELSEARVODEN Årsstämman har beslutat att de externa styrelseledamöternas arvode ska uppgå till ett prisbasbelopp vilket under 2013 uppgick till kr. Personalrepresentanterna erhåller ett sammanträdesarvode per möte. Övriga ledamöter erhåller inget styrelsearvode. Not 4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Realisationsresultat vid försäljning

27 Not 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER Belopp i tusental kronor Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning Not 6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ackumulerade avskrivningar över plan Bokfört värde

28 Not 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Avyttringar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ackumulerade avskrivningar över plan Bokfört värde 0 0 Not 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgör i huvudsak hyror med 825 tkr (826 tkr), service- och licensavtal med 720 tkr (892 tkr), porto 161 tkr (12 tkr) och telefon och bredband med 32 tkr (32 tkr). Övriga poster uppgår till 682 tkr (888 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. 28

29 Not 9 EGET KAPITAL Aktiekapital, aktier à kvotvärde Not 10 OBESKATTADE RESERVER Belopp i tusental kronor IB Förändring enligt resultaträkningen Summa Obeskattade reserver består av ackumulerade överavskrivningar Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår förutbetalda avgiftsmedel med tkr ( tkr). Övriga poster uppgår till tkr (3 310 tkr). Fjolårets siffror inom parentes. 29

30 30 Radio- och tv-huset i Kiruna

31 Kiruna den 4 april Eva Hamilton Ordförande Cilla Benkö Ledamot Erik Fichtelius Ledamot Anders Appelqvist Ledamot Mats Wikström Ledamot Maria Mård Arbetstagarrepresentant Tom Pettersson Arbetstagarrepresentant Carl-Gustav Johansson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 april 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Camilla Samuelsson Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 31

32 Revisionsberättelse Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Radiotjänst i Kiruna AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Radiotjänst i Kiruna AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 32

33 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Radiotjänst i Kiruna AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 4 april 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Camilla Samuelsson Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen 33

34 34 Radiotjänst i Kiruna AB, Kiruna, Kundtjänst , Org.nr ,

årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB

årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2012 årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2012 201220121 2 Innehåll 4 6 9 11 14 16 17 18 20 21 22 Vd har ordet Om Radiotjänst Förvaltningsberättelse - Verksamhet - Rundradiorörelsen - Ekonomi - Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2011 1 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson Innehåll

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2013 1 Rundradiorörelsens samlade ekonomi 2013 1 januari - 31 december 2 Rundradiorörelsen 2013 Rundradiorörelsen 2013 3 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2011 1 rundradiorörelsens samlade ekonomi 1 januari 2011-31 december 2 Rundradiorörelsen 2011 Rundradiorörelsen 2011 3 Innehåll 4 8 9 10 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer