Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr Räkenskapsår /12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret /12/31 Styrelsen för Idrottsklubben Studenterna i Umeå avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Idrottsklubben Studenterna i Umeå är en öppen, ideell förening. Antalet medlemmar per den 31 december 2012 uppgår till st. IKSU vill på alla nivåer bedriva idrotts-, frilufts- och friskvårdsaktiviteter så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. IKSU bedriver träningsverksamhet vid de tre anläggningarna Sport, Spa och Plus. I föreningen finns också 16 sektioner som bedriver en mängd aktiviteter i och utanför våra lokaler. Denna verksamhet bedrivs på såväl motions- som elitnivå. I dotterbolaget IKSU Hälsa AB bedrivs verksamhet inom träning mot företagskunder, friskvård, rehabilitering och rekreation. Även konferensverksamhet och produktförsäljning återfinns i bolaget. Den 1 januari 2012 flyttades företagsavtal från IKSU till dotterbolaget IKSU Hälsa AB, vilket påverkat omsättningen. För övrig beskrivning av verksamheten i IKSU hänvisas till separat upprättad verksamhetsberättelse. Koncernens Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förskott Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernens Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Flerårsöversikt (tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 30,7 31,5 27,8 31,2 24,0 Antal anställda Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 38,5 33,9 30,6 37,0 28,6 Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att i ny räkning överföres

2 Koncernens Balansräkning Koncernens Kassaflödesanalys 2011/12/31 Moderföreningens Balansräkning Moderföreningens Kassaflödesanalys Eget kapital och skulder Den löpande verksamheten Tillgångar Den löpande verksamheten Rörelseresultat Anläggningstillgångar Rörelseresultat Eget kapital 6 Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Utvecklingsfond Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Avskrivning enligt plan Rearesultat sålda/utrangerade anläggningstillgångar 146 Förändring avsättningar Erhållen ränta Erlagt ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 9, Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivning enligt plan Förändring avsättningar Erhållen ränta Erlagd ränta -6-5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Renoveringsfond Summa avsättningar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Omsättningstillgångar Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 17 0 Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga skulder Investeringar i materiellaanläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Förändring finansiella anläggningstillgångar 667 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Aktuella skattefordringar 0 73 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lämnat villkorat aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa eget kapital och skulder Årets kassaflöde Kassa och bank Årets kassaflöde Poster inom linjen Ställda säkerheter Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ansvarsförbindelser Inga Inga Eget Kapital Och Skulder Eget kapital 6 Moderföreningens Resultaträlning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avsättningar Utvecklingsfond Renoveringsfond Summa avsättningar Rörelseresultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Resultat från finansiella poster Nedskrivning av aktier i dotterbolag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder 65 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Resultat före skatt Summa eget kapital och skulder Årets resultat POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 32 33

3 Tilläggsupplysningar 1: Verksamhetsintäkter 2: Anställda och personalkostnader Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar Moderföreningen, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar Moderföreningens egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Balanserade utgifter, licenser 20 Licenser 10 Datorer och bokningsprogram Inventarier, verktyg och installationer Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Koncernen Nettoomsättningen per rörelsegren Idrottsintäkter Försäljning, sponsring reklam etc Medlemsavgifter Bidrag Kommun Stat Övriga bidrag Nettoomsättning i dotterbolag Moderföreningen Nettoomsättningen per rörelsegren Idrottsintäkter Försäljning, sponsring reklam etc Medlemsavgifter Bidrag Kommun Stat Övriga bidrag Avgår koncerninternaidrottsintäkter mm Koncernen Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar Övriga personalkostnader Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 % Andel män i styrelsen 60 % 60 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 57 % 57 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 43 % 43 % Moderföreningen Medelantalet anställda Kvinnor 35 Män Löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar Övriga personalkostnader Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

4 3: Licenser 5: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8: Inköp och försäljning inom koncernen 11: Ställda säkerheter Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Förutbetalda hyror Årets inköp från koncernbolag För skulder till kreditinstitut: Försäljning/utrangeringar Övriga förutbetalda kostnader Årets försäljning till koncernbolag Företagsinteckningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Upplupna intäkter Ingående avskrivningar Försälning/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter : Förändring av eget kapital 9: Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Villkorat aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden För bankgaranti: Spärrkonto För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar : Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Koncernen Fria Årets Reserver resultat Belopp vid årets ingång Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar För bankgaranti: Spärrkonto Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Utgående redovisat värde Ingående avskrivningar Moderföreningen Balanserat Årets 10: Specifikation andelar i koncernföretag Försäljningar/utrangeringar Resultat resultat Moderföreningen Årets avskrivningar Belopp vid årets ingång Namn Kapital andel Antal andelar Bokfört värde Utgående ackumulerade avskrivningar Disposition enligt beslut av årets årsstämma: IKSU Hälsa AB 100% Utgående redovisat värde Årets resultat Belopp vid årets utgång Org.nr Säte Eget kapital Resultat IKSU Hälsa AB Umeå Moderföreningen 7: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 10 0 Löneskuld Semesterlöneskuld Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övriga poster Umeå den 1 mars 2013 Årets avskrivningar Henrik Stenwall/ Ordförande Agneta Andersson Utgående ackumulerade avskrivningar Löneskuld Utgående redovisat värde Semesterlöneskuld Magnus Ferry Malin Rönnblom Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övriga poster Maria Wallin-Wållberg Jörgen Wikström Hans Sundberg Vår revisionsberättelse har lämnats 28/2/2013 Patric Birgersson/ Auktoriserad revisor Gunder Nyström/ Lekmannarevisor 36 37

5 Vad är nästa GREJ? Trenden är att använda sig mer av film och bild i sin kommunikation. Det hoppas vi kommer att avspegla sig på olika sätt i IKSU. Ny webbplats på väg IKSU:s webbplats är navet i all kommunikation på webben. För att möta kommande behov av information och på vilket sätt medlemmar i framtiden interagerar med IKSU har vi under 2012 sett över den befintliga webbplatsen. Vi hoppas kunna lansera en ny sådan under 2013 som har intressant innehåll och många nya trevliga funktioner. Inpassering och biljettsystem Ett annat område som vi sneglar på är hur vi på sikt kan effektivisera inpasseringar och förbättra bijettsystem till pass. Kanske är det ett armband istället för ett träningskort man har? Digitala anslagstavlor Något vi tittar på är att i större utsträckning använda digitala anslagstavlor för att på ett bättre och enklare sätt delge uppdaterad information i de olika anläggningarna. Tiden får utvisa om det blir verklighet Design: Dohi Sweden Fotografer: Andreas Nilsson / Andreas Strand Tryck: NRA 38

6

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB Årsredovisning för Bankpension Sverige AB 556695-8194 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556695-8194 1 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Bankpension Sverige AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Stiftelsen Tjolöholm

Stiftelsen Tjolöholm Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Poster inom linjen 5 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer