SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,"

Transkript

1 SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d, nnehåer varj e nummer edande uttaanden dagens brännande skofrågor samt p orträtt eer andra ustratoner från skovärden j ämte en rkhatg n otsavdenng I ett Svensk stort Läraretdnng annonseras varj e vecka anta e dga ärare tjäns ter och ärarnna Prs för över 1,100 stora kvartsdor endast 4: rr 25 öre pr årgång SVENSK L RARETIDNING ä, nödvändg ör va rje med em av Svepges amänna fokskoära refö,enng som v föja med sn td Orädd och sjävständg, h a r den under tre årtonden fört skoans och /ä,arekå,ens taan Prenumerera på {Utgver barn b boteket och Tummeten, narmas te postanstat Saga, tdnngarna barnkaend ern Jutomten fåge ]31å m m ) Cjrkuär och n ärmare u pph;snngar a n g åen de föragets pubkatoner fås g rats från StJensk Läraretdnngs förag, Stockhom C

2 ( 1,Pedagog ska skrfter" o======o FÖR BARN OCH UNODOM ( B arnbboteket SAGA) utgvas årgen av 1 bar n b b oteket SAGA, d etta n o m barn avä : den m ycket sprdda b b o _ tek s o m granskas a v e n k o m m tte a v s e x sko m n, h a v a under redakton a v E H am m a r u n d h tt s u t k o m m t f ö j a nde 3 2 r k t I u sterade o c h a v ne dan nämnda författare sär s k t för b b oteket utarbetade d e a r : m Sverges amänna fokskoärareförenngs ttera turkommtte t Svenska foksagor av Frdtjuv Berg Första s a m ngen 2 Robnson Kruse av Henrk Wraner 3 Tusen och e n natt av A nna Wahenberg Första s a m n g e n 4 Onke Toms stuga av Amanda Kerfstedt 5 Jorden runt på 80 dagar av Henrk Wra n er 6 Medetdssagor av H Schck 7 Svenska foksagor a v Frdtjuv Berg A n d ra s a m 8 Tusen o c h en natt av A n n a Waherzberg D _ to 9 Trojanska krget av Frdtjuv Berg 10 Guvers underbara resor av H Gyander 11 Styrman Hurtg av Henrk Wraner 12 Franska sagor av Hugo Gyander 13 Hunden Tpp och några andra djurhstorer a v Hennng Wende 1 4 Den unge boerhjäten a v Hugo Gyander 15 G ua Vargen av Henrk Wraner 16 Sagor och berätteser av svenska författare B röderna Grmms sagor av Hugo Gyander 18 Httebarnet av Henrk Wraner 19 Tomteberätteser av Aug Bondeson m f 20 Svenska s ägner a v Hugo Gyander 2 1 K a pten Grants barn av Anna Wahenberg 22 Tomtesagor av Z Topeus, Sema Lageröf m f 2 3 Östan och Västan av Hugo Gyander 24 Sem och Kauu av Henrk Wra n er 25 Tomtefars sagor av Rafae Hertzberg m f 26 J a och nej av Heerza Nybom 27 TV Å ÅRS FERIER efter J u es Verne av A fr Smedberg 28 SILVERTORNET samt a n d ra sagor av Sema Lageröf m f 29 RIDDARSAGOR av H & M Hutenberg 30 Vdmarkens sagor av H Wende och H Gyauder 31 I Hönsösa av Henrk Wraner 32 Damantäpp et av Louse Zegoson Genom 1 I, I I! I! emmar Av de 50 häften, som utkommt, torde särskt persona : H nn g ens m et odk m f, B drag t den p e d ago gska pa toogen 14, Lchfn, Th, Fys o og sk p s ykoog, 22, Tadd, Lb erty, Nya u n dervsnngsmeto der, 43, Hagen, H, Adenoder och skoun dervsnng " gäran; kunna d e erhåas starka, prydga bboteksband å 1 kr 50 öre D e kunna erhåas genom varje väförsedd bokhande eer ock rekvreras genom postanvsnng drekt från föraget Fera av ovanstående arbeten användas som Kr 1,25 /J " " skoa och fokskoa 47, Le/fer, G, Skohygen 2,00 1,50 1,50 2,50 0,30 45, Had, H, Iakttag eseundervsnng små " " 2,25 1,50 Medemmar av Sverges amänna fokskoärare äseböcker fokskoor och fckäroverk _ 2, Bergqvst, B J, Frågans formuerng 7 & 8, Lay, A vv, R ätskrvnngsunder vs1 2, Fuchs, A band endast 1 kr, kotband 1 kr 25 öre ; på särskd be adresser as : Stockh om C hava före nngens ned föj ande kunn a vara t gagn för småskoans ärare Förestående fnt utstyrda barnböcker kosta vardera p app SAGA skrfter tfäe att någon mån föj a det fua uppsag o ch anvsnngar, som omede bart kun nat omsättas det praktska skoarbetet 17 Svens k Läraretdn ngs Förag, pedagogska arbetet utomands samt erhåt värde A G A S Aa skrveser angåe n d e barn b b oteket dessa satts d D=============================== U 1, förenngs tteratursäskap ett pr s av 3 kronor erhåa he årgång t Inträde tteratursäskapet erhåes, om anmäan göres hos fokskonspektören J Franzen, Södertät;e I!

3 I UTMÅRKTA LÅROBÖ CKER FÖR FO L K S K O LAN : Lärobok nearteckn ng Va för fokskoan och dess överbyggnader av ]oh Aande, Lärare vd Esks una fokskoor Pns 70 öre nom Fädernesandets hstora för fokskoan av A Rydfors, ektor vd h atnärov å Norrmam, Stockhom färgtryckta kartor och 45 ustr Andra upp Prs nb 75 öre Frdtjuv Berg : Geograf för fokskoan kartor, bder och skdrngar Förberedande överskt och Sverge (utan andskapsbeskrv nngar) M" d 38 färgtryckta kartor och 8 5 bder Attonde uppagan I starkt och prydgt kotband Prs r kr Fö1:sta deen J1ed andskapsbeskrv nngar Sjunde uppagan Prs nb r kr Andra deen : Europa utom Sverge samt de övrga värdsdearna VIed 2 7 färgtryckta kartor och 200 bder Sjunde upp Prs nb r kr 20 öre Första deen : Mndre ärobok geograf för fok skoan 7 upp! Med r4o kartor och bder, b a kartor färg över Sverges aa andskap Prs nb 65 öre Kartb o k för fokskoan Tredje om F arbetade uppagan Prs go öre Kartrtnngsbad för skooor jämte anvsnngar för dera begagnande I6 bad kuvert Andra uppagan Prs 30 öre Den nya sångmetoden eer fokskoans ärobok sång, utarbetad efter ratonea och strängt pedagogska grundsatser av N E Anjou, organst, ex muskärare Lärarens bok Fyra årsk Ts 3: Barnens bok N : o I Fyra årsk Ts x : I o N : o II Fyraårsk Ts o : S s N:o III FyraårskTs o: so Textbok nysta"ad o : 2 s Lärokurs ferstämmg sång engt formemetoden t tjänst för sångförenn gar och sångkörer, utarbetad av N E Anjou Prs I kr s o öre Läsebok nyare svensk tteratur för am äroverkens meankasser, högre fokskoor samt fckäroverk av ] 5 Bergman, Andre nspektör vd Sock homs fokskoor Med 26 porträtt 2 dear, nb vackra band a I kr 6o Öre Med Svensk Språkära j ämte ordsta fö r fokskoan Efte uppagan Prs nb so 30 Övnngsbok modersmåets skrvnng Femte upp! Prs nb för tre dear nb a 35 öre, utan factbok 30 öre, är under omarbetnng för att ut komma nya, tdsenga uppagor före detta års sut Fokskoans mndre räkneära av Afr Berg Efte förenkade uppagan Prs nb med sknnrygg s o öre ; fact bok I O öre och dess häften a 20 öre skoor Vd re v sors vaet får ej röstas på Frdtjuv Berg, Afr Dan, Sven N y und, J J Daström, J Franzen, Anna L Lesse!, Maurtz Tennman, Per Borgh, J Cederberg, N O Bruce, Gustava Landberg och Gottfrd Björkman, vka under revsonsåret äro centrastyreseedamöter ; ej heer på hrr Otto Bej bom Sträng näs och Afr Frden Lnköpng, vka äro ktarstående revsorer Avgående retsor är hr Ns Lundah Lund vård Lärobok för skoor och sjävstudum av Med c T Ftscher Med förord av Prof Curt Was 25 ustr texten och 3 färgtryckspanscher Andra upp! Inb 6o öre Bbsk hstora för fokskoor Huvud sakgen med bbens egna ord framstäd av Fr Enksson, ärare vd Stockhoms fokskoor Tonde upp! med 2 kartor och 23 ustr Prs nb 2S öre, Kurs pensetecknng för skoa och hem av C Werner, tecknngsärare vd Tre Passa för aa sag av Förenngsrevsor Fokskoans räkneära E Magnussons Tec<nngskurser för nybörjare och mera försgkomna V d centrastyresevaet får ej röstas p å J J Das trö m Stockhom, J Franzen Södert äj e, Anna L Lesse Götehorg, Maurtz Tennman Sandöverken, Per Borgh Lekaryd, J Cederberg Norrköpng, N O Bruce Aröv och Gott frd Björkman Stockhom, vka äro ktarstående edamöter at centrastyresen De avgående äro: Frdtjuv Berg Stockhom, Afred Dan Huskvarna, Sven Nyun d Stockhom och Gustava Landberg Norrköpng ord och satsära samt rätt och uppsats skrvnng för fokskoan av Em Dan Med förord av Professor Ad Noreen Kurs III nb 30 öre, IIIIV nb 4S öre ; kurs III o IV var för sg nb a 2S öre För havtdsskoor passa III Männskokroppen 4 Övnngsbok vårt modersmå Ljud, Afr B erg, f öre fokskoan Andra upp! Prs nb 25 ö re Rättskrvnngsära Fokskoans korapsam och evange Iebok, med fera bhang Prs nbun Borgarskoas utgven av Emy 111eyer Tredje uppagan Omarbetad av Oof Andnfn, ärare vd Stockhoms fokskoor och Stockhom:; Borgarskoa Första häftet 40 öre Andra häftet 7S öre 2 Fjortonde förskrft Stockhoms öre Svensk S p råkära jämte ordsta för fokskoor med kortare kurs upp! Prs nb 2S öre A Centrastyreseedarnöter J J Daströtn : starkt band s Ltvförsäkrngsrevsor: Samtga förenngens medemmar äro vabara men endast de den särskda gruppen vförsäkrngsboaget Sveca försäkrade äga detaga vaet Avgående revsor är J J Daström Stockhom den starkt kotband med sknnrygg r krona Fnnes även utan evangeebok kotb 7S öre, kart 6o öre a m äroverket Lund Vackra b/oer }(/ara färger Jyd/ga anvsnngar Tre häften å so öre I ett häfte r kr 25 öre C E FRITZES B O K FÖRLAGS A KTIE B O LAG 1 atoctholk, 5UaTAJ LIRDaTROMa aojttjt, 1910

4 INNE H Ä L L: Ärenden behandade av kretsarna 1909 : Förvatnngsärenden 3 Naturkunnghetens tämpnng på anthushånngen 4, 81 Medemsavgftens höjande 4 Ärenden u n der centrastyresens behandng : Överbyggnader t fokskoan (författnngar, redogörese, anvsnngar) 6, 85, 98, 103 Fortsättnngsskoan 6, 81 kesutbdnng 7 Fokskoans praktska äggnng 8 derårgas förvärvsarbete 9 skoväsen 10, 108 fokskoan Hjäpkasser 10 Småskoan 1 1 Städernas Semnarernas ombdnng Tecknngs Pedagogska skrfter 15, 1 15 Lärares stu deresor 16, 1 16 Yr Mn Ny normapan 11 Överbefoknngen Lärarekårens fortsatta utbdnng 13, 50 kurser 13, 113 ffreningen Lärobok krstendom 17 Nya äseboken 1 7 söjdundervsnngen 18 Normabetyg för ärjungarna 1 8 Undervsnngsmatere 19, 123 Konsten skoan 19 B arntteratur 20 Bbotek 21 råd och anvsnngar) 22, 125, vårdsförhåanden 24 fokskoan 25 Skoresor (redogörese, 127 Ferebarn 23 Häso Fokskoestatstken 24 Intresse för Skoans ednng och underhå 25 Skoans hstora 27 Fokskoekårens ekonomska och rättsga stä nng 28 Lärarnas naturaförmåner 28, 1 28 Försag t fokskoäraretj änst 29 Fokskoematrke 31, 130 skoekårens ekonomska och rättsga stänng 31 vkares avönng 31 S A F:s organsaton och utveckng 35 38, 48 Eget hem 38 Små sjuk Ombudsmötet Svensk Läraretdnng 39 Ham marunds grav 42, 131 Skomuseet 42, 132 Uppysnngs byrån 42, 134 Gåvomede och ansag 42, 136 Patens dona ton 44 Samverkan med andra nsttutoner 45 säkrng 47, 137 Ärenden u tsända t kretsarna : Lärarekårens fortsatta utbd FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING Lvför Förvatnngsärenden 48 nng 50 TIDSKRIFT FÖR SVERGES ALLMNN! 1910 Lärarnnornas pensonsåder 66 Mnnessta för kretsordförandena 75 Bagor 81 (Se vederbörande rubrker härovan!) Stockhom xgxo_gustaf Lndströms TRE DJ E HÄ FTET

5 / SJI\ÅSKO LEKÅRENS R Ä TTS LI G A och EKON Ofv\ISKA STÄ LLN I N G E N U FFLYSN I N G S S KR I FT T I L L S JV\ Å S K O L E K Å R E N S T J Ä N S T UTGIVEN AV CENTRALSTYRELSEN F ÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING STOCKHO M GUSTAF LINDSTRÖMs BC KTRYCKERI I9IO

6 N N förord I 11 E H Å L L Den rättsga stänngen Sd 5 A Småswärarnnas antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? 7 2 Vka räknas som examnerade småskoärarnnor? 8 3 Huru sker antagandet? 9 4 Kunna kagomå anföras över tsättnngen? 1 0 B Småskoärarnnas entedgande Vka småskoärarnnor ha fastare anstänng? 2 Huru bör en småskoärarnna bevaka sn rätt t fastare anstänng? 3 När kan e n fastare anstäd småskoärarnna ente dgas mot sn vja?, 4 Kunna kagomå anföras över entedgandet? 5 Vka småskoärarnnor sakna fastare anstänng? II Den ekonom ska stän ngen A 15 Vka äro d e agga öneförmånerna? 1 9 Löner (k kungöreserna den 13 jun 1 908) 2 När sker uppfyttnng högre önegrad? Huru utgå_r ersättnngen t vkare vd sj ukdomsfa? 20 4 Huru utgår ersättnngen för övertdsäsnng? 21 B A derdomsunderstöd (k kungöresen den 13 j un 1 908) När är e n småskoärarnna berättgad t het understöd? _ 2 När är en småskoärarnna berättgad t avkortat understöd? 3 Huru beräknas tjänsteåren för erhåande av understöd? 4 Vka äro avgfterna t understödsanstaten? 5 Huru bör man gå t väga vd ansökan om understöd? _

7 I F Ö R O R D amänna fokskoärarefören ng h ar Sverges e n av sna kår ens uppgfter s tä nng att arbeta för förb ättrng a mänhet var o har o ck fören ngen I te för detta ha de ekonomska S verges fok må och,föjas m er satt av som ä rar:e U n der sn trettoårga t än e n gång s ett stt arbe Steg för st,eg av f11amgångar vkor, under vka är;arekåren vd småskoor arbetar, b vt förmång are, och steg för steg har å11ens rättsga stä nng bvt at mer trygga d Ä n n u åter stå em,eue rt!d många önskemå att söka,, <!, r, L r ät ts stämmeser, som nu gäa a1 1r a Denna fråga, vken var d e n f ö r s t a, s o m S verges amänna fokskoärarefö:re nng upptog på stt program o ch utsände t behand ng nom kretsarna, har vsat sg synnergen s vår ö s t et få S ärskt kan frågan om s m å s k o e k å r e n g a s tä n:!i n g nga unka ans,es ö st med de be förverkgade M ång segt mo tstånd har d et gät att Ö vervnna, nnan man y ckats ernå den gr:ad <\V rä,ttsg trygghet, vken n ume ra tk ommer S verg,es s måskoärarnnor, o ch dock ä r den na trygghet cke ännu tfr,edsstäancle förden sku at fortfarande ägn,a sn Förenngen måste å t denna omtank e fråga, vars ö snng d:e torde kunna betraktas såsom sut förrän man fått t stårud fu kstäghet mean gtg, fokskoans på [! och anstän ng småskoans och ärarepersona me d avs eende entedgande Ska dentrastyre s,en kunna verk:a för en dyk ö s nng av frågan, måste den f ö r s t o ch främst h a fu k ä n nedom om huru d e nuvarande bestämmeserna ang ående småsk o,epersona,ens rättsga stän ng stort sett verka, och adees särskt mås t e v erknngarna av k förordn ng J

8 en den 1 7 november gga fut kara D etta sn tur fö:rutsättter, att småskojekåren sjäv är fus,tändgt för trog en med ajt sådant, som rör dess rättgheter hthö rarude avseentden Centr,aJstyrds1en har därför t småsko ekårens tjänst utarbetat denna skrft, som 1 huvudsak! äm nar de uppy1snng a r, vka en småskoä,r,arnna för t_ va ratag1andet av sma agga rättsförmåner behöv,er känna För fuständghetens sku har även medtagts en redo gör,ese för de öne och pensonsförmåne,r, vka engt nu gäande författnngar tkomma småsko ans ärare pers ona På så sätt kommer denna a skrft att gva varje småskoär arnna en tförtg överskt rörande de henne gte nom ag tförsäkradte rä:t tshga och ekonomska evnadsv k oren Sed ah smås:k oekår1e n tagt noggrann kännedom om nnehået denna skrft, torde centrastyresen med ätt het kunna erhåa de uppy:s nngar, av vka den kan vara behov och för ett fortsatt årbet e för förbättr ng a v småskod<:åre ns rättsga stänng I I I! Cen trastyresen Den rättsga stänngen Såsom m edemmar a v s måsko1ekåren, vken för när varand : omfattar ungdär ro,oco med,emmar, räknas cke bott ärar e och ärarnnor vd småskoor utan även ä rare och är afnnor vd mndre fokskoor samt bträdan de ärare och ärarnnor vd foksköor*) För aa des sa gäa så,edes här nedan meddeade bestämmeser rö ranch vkor och sätt för antagände och entedgande A 1 Sm åskoärarnnors antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? För att k unna anstäas som småskoärarnna har än t het nygen ck1e krävts synnergen myck et F ok, sko,estadg a ns paragraf 23 mom I nnehåuer ännu den bestämm,ejsen, att om en person»efter uppnådda 1 8 års åder medest undervsnngsprov euer annoredes för sk,o rådet ådagaagt sg nnehava för den sökta befattnngen erforderga nskter och färdgheter s amt gcd förmåga att meddea undervsnng») så kan hon antagas t ärarn na vd småskoa De, som antagts på dyka grunder, äro s k oexamnerad småskoär:arnnor O vannämnda bestämmese kan emeuertd efter utfärdandet av k kun gördsen dten 1 3 J U angående statsbdrag t b v önande av fok och småskoärare (se sd r 6) ans,es ha va upphört att gäla Engt denna kungordses mom 5 utgår nämg,en statsbdrag tu oexamnerad småda :f:) D å de manga ärarnas anta jämförese med d e kvnn gas är mycket obetydgt, användes det föjande endast ut trycket s h å s k o 1 1 ä r,a r n n o r

9 ""rn 8 1 I \ I! f " t sko ärarnna, som bv t ans täd erft,er den r anuar I 9o8, en dast för t f ä g t f ö r o [r /d n a n ä,e o ch även då bott det fa, att fokskoenspektören vtsorda!r hennes dug ghet samt att examnerad ärar nna ej stått att erhåa I Verkghet,en ford!ras atså a;v var och en, sbrh hä danefter v antagas s om småskoärarnna, att hon är re x a m n e r :a d för detta ändamå 2 9 Över examen eer prövnng, undergånge n på något a v ov:annämnda sätt, ska sökande småskoärarnna kun n a för,ete b 1e t y g, utfärdat e nghet med faststät for muär Det t a exam e ns eer prövnngshetyg är at så en av de hand ngar, varav en småskoärarnna måste vara besttnng för att kunna tgodogöra su:g sna rättgheter Vka räknas so1n examnerade småskoärarnnor? 3 S varet på denna fråga erhåuer man g,enom att sam manstäa vssa paragrater fokskoestadgan, semnare stadgan, stadgan angåjende prövnng vd under offentg kontrot ståjende småskoes,emnarurr den 28 maj samt k kungöresen den 5 j un I 88 5 Av dessa bestäm meser framgår, :att m an kan bva examnerad på något av föjande fyra sätt : a) genom att vd andstngssemnarum euer av k m : t godkänt enskt s1emnarum med mnst åtta månaders under vsnngstd undergå prövnng närvard av en utav chefen för ecdesastkdep:art,em nt,e t förordnad sackunng p erson (k stadgan den 28 maj r 897 paragraf 2 ) ; b) genom att vd ett statens fokskoh semnarum g e nomgå d, två första kasserna och däreher undergå prak tskt Frov övnngsskoans småsm,e avdenng (semnar,e stadgan paragraf s o mo m I ) ; c) g e nom att efter uppnådda 20 års åder o ch ef ter mnst 2 års tjänstgörng vd skoa, som stått under offentg, nspekton, vd ett statens fokskoes,emnarurn, utan,at t där ha vart e v, undergå särskd prövnng un der ednng av semnar ets nspektör (k stadgan den 28 rna j I 897 paragraf 4 ) ; d) genom att avägga fokskoärareexamen vd ett sta tens ernnarum (fokskoestadgan paragraf 23 ) På det f ö r s t n ä m n d a av dessa sätt har det ojäm förgt största anta,et småskoärarnnor förskaffat sg be hörgh t för anstänng vd småsko a A n m D e, som före den I I januar I bvt anstäda vd småskoa och därpå skorådets närvaro Ltndergått prö,v nng a v vederbörande f0kskoenspektör samt därom erhåt ntyg, räknas även såsom examnerade (k kungöresen de n 5 jun I 88 5 paragraf 6) Hu ru sker antagandet? H ärom nnehå,er foksko,e stadgans paragraf 24 fö j ande : I Extra ordnare fokskoärare, b trädande ärare vd fok skoa, ärare vd sådan småskoa eer mndre fokskoa, som b vt upprättad av hea s kodstrktet, ävensom särskda ärare övnngsämnen antagas av skorådet 2 Vd småsko a eer mndre fokskoa, som bvt upprät tad av husfäderna en de av dstrktet, må ärare av dem an tagas, s edan hans b ehörghet bvt, på sätt som föregående paragraf sägs, av skorådet prövad och godkänd Om antagan det göres ofördröjgen s krftg anmäan hos skorådet J Då sådan ärare, som mo1n I och 2 omförmäes, antages av skoråd eer av husfäder, ska detta ske antngen för vss td, som ej må överstga ett äsår, eer ock ts v dare, sstnämnda fa med ömsesdg rätt t mnst fyra må naders uppsägnng, skoråd dock obetaget att, där kyrkostäm man så besutat, enghet med bestämmese r vederbörgen stadfäst regemente, gva ärare vd småskoan en fastare ans tänng 4 P rotokosutdrag eer annat b evs om antagnng ska ofördröjgen utan ösen tstäas den, wm ngt de föregå ende momenten denna paragraf bvt t dyare antagen J Av des s a bestämmeser framgår, att småskoärar n na cke khet med ärare "vd fokskoan antages,:v kyrkostämman utan av skorådet (Undantagsvs kan hon antagas av husfäjderna en dd av dstrktet, sedan dock hennes behörgbet bvt av skorådet prövad och godkänd ) Som synes fnnes ng,e ntng stadgat rörande tjänstens ;u nonserng euer om upprättande av försag euer anstä ande av undervsnngsprov, vk,et naturgtvs dock cke hndrar, att skor det, fa det så fnner för gott, vd tager åtgärder : d yka avs,eenden (Om ett skoråd för tfägt uppehåande av en småskoärarnnetjänst anstä er oexamnerad ärarnna, måste emeert:d ved e rhör:a n de fokskoenspjektör kunna styrka, att examnerad ära f r

10 I I 10 I B rnna 1ej kunnat erhåas, vket torde förutsätta, att annon serng ägt rum men ej ett t resutat) Heträffande t1den för a nstänngen sker anta:gandet på något a v fö jantde tre ;vkor : a) f ö r v s s t d, som ock ej må, överstga ett äsår ; b) t 1 1 s v d a r e med öms, es,dg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng ; c) med den f a s t a r e a n s t ä n n g, som kan va ra före skrven av ky/rkostämman godkänt och av dom kaptet vederbörg ordnng stadfäst ve,g emente H ar småskoärarnna bvt antagen utan några be stämmeser om td och uppsägnng, måste hon anses ha bvt antagen»ts vdare med öms,esdg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng» O m antagnng, n bör fnnas särskd ant ecknng sko rådets protoko, och a n t,a g n n g s b e v s ska ofördröj gen utan ösen tstäas den antagna Antagnngs bevset är en a:v de handngar, som varj e småskoära rnna :nåst e äga för att händje se v behov klnna med framgång bevaka sna agga rättgheter 4 1 Kun na kagomå anföras ö ve1 tsättnngen? Vka småskoärarnnor h a fastare anstänng? Förmånen att kunna nå en fast antänng, d v s a t t ck e av godtyckg anednng kunna cntkk:gas, bev redan från början tförsäkrad fokskoans ärarepcrso na För småskoekår,en där,emot utgj10rde denna förrmån äng e endast ett önsk,emå, som syntes nära nog omöjgt ptt få förverkgat I ett och annat större s amhähe börjad e m an eme ertd skoreg,em,e ntet ntaga be stämmeser,av den art, att de terkände småskoärarnnorna nom dstrkt,et sam m a fatsta anstänng, som tkom ärarepersona n vd fokskoan N är så e n ny U ppaga a v fokskaestad gan d:en w dec(ember I 897 utfärdades, befanns denna ansutnng t nämnda förhåande ha paragraf 24 t ag t den bestämmjesten, att det var skoråd»obetaget ptt, där kyrmstämman så besuta t, e nghet med b estämme ser vederborgen sta fäst r egemente gva ära,re vd småskoan en f astare anstänng» :Det vsad e sg,dock, att högst få skodstrkt begag nade sg a v detta s,ätt att för egen de sörja för sna småskoärarnnors rättsga trygghet Centrastyresen för sverg es amänna fokskoärare förenng rktade vssergen uppr,epade gång,c r t Ve!derbörande e n vädjan att föjå den I 897 års fokskaest adga gvna anvsnngen, och denna v djan förkngade 1: j adees ohörd Något a männare gehör t vann d::n sg emeuertd cke, och den stora massan av småskoans ärare kår var darför at fort farande utsatt för möjghet,::n a;tt på grund a v den obe tydgaste anednng bva uppsagd från tjänste n D å, tkom k förardnngen a v den 7 november I 90 5, vken med avs,eende på här berörda sak har föjande y(dese : Som tsättnng av småskoärar nna sker genom sko rådshesut och,dyka besut ända t hdt nyge n cke annat än vssa fa kunnat ÖVIerkagas, ha be;;vär öv, r små skoärarnnas antagande cke förr kunnat a nföras Ge nom k kungöresen den 29 jun I 908 har emeuertd _rät ten att anföra kagomå bvt utsträckt t att gäa aa skoråjdshesut, som ej äro av 11ent förberedande euer verk stäande art, och föjaktgen fördgger hädanefter ntet formet hnder för att ertt,skorå:ds a ntagande av små skoärarnna ska kunna bva föremå för besvär Men enär, såsom förut Vs:a ts, s korådc t vd sådan antagnng cke är skydgt att genom Upprättande av försag e er på annat sätt taga särskd hänsy n t sökandenas oka merter, torde kagomå härutnn n fortfarande ha föga utskt att vnna beaktande hos högre myndgh!eter De skue sådant fa stödja sg på rent formea oeg,ent gheter, såsom att skorådet ej vart s amat t sådant anta, att det va)t besutn1!ässgt, att s arntga edjam,ö ter ej h vt underrätta:dje om sammanträ,det, e d Smås ko ä rarnnas e nte dgand e r> m ä K M : TS NÅDIGA KUN GÖRELSE n dnzd yae/se av 8 oc!t 33 nådga stadgan angående fokundervs nngen rket den Io dec:ember I 897,: gh en Stockwms sott d1z I7 no?hiii be1 I905, V O S CAR etc göre v tergt : att V, med anednng :t v t Oss nkomna underdånga framstänngar, över vka veder r

11 13 12 börande sg yttrat, funnt gott föpardna, att paragraferna 8 och nådga stadgan angående fokundervsnngen rket den r o december skoa erhåa tföjande ändrade ydese : 33, 11 I! I!!! R 2 Har vederbörande examnerad, pgft ärare, som t be fattnng, varom paragraf 23 förmäes, bvt av skorådet an tagen t s vdare med ömsesdg uppsägnngsrätt, och som ännu ej är t åderdomsunderstöd b erättgad, tjänstgjort samman agt fem år å frågavarande 1eUer f,nnan kartad tjänst, må sådan ärare entoedgas endast av :;ådana orsaker, som omför mäas paragraf 32, eer på grund därav att tjänsten fråga genom en b ehörg ordnng godkänd omorgansaton av skovä sendet ska förändras t fokskoäraretjänst eer ndragas Över skorådets _b esut om sådant entedgande må besvär anföras av äraren på sätt, som omförmäes paragraf 3 2 D enna kungörese träder kraft d e n r januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamgen att efterrätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand underskrvt och med Vårt k sg b ekräfta ått Stockhoms sott den r 7 november O S C A R (L S ) Frdtjur1 Berg Denna förord nng bev av g1e nomgrpande b etydese för S verges småskoärarnnor Den tförsäkrade med ers fas tar1c anstänng åt a 1 1 a o g f t a, e x a m n e r a d e s m å s k o ä r a r n n o r, v k a a v s k o r å d e n b v t a n t a g n a t s v d (a r e m e d ö m s 1e s d g u p p s ä g n n g s r ä t t s a m t d ;e n n a e g e n s k a p t j ä n s t g j o r t s a,!m m a, n a g t f e m å r 2 Hura b ö r e n småskoärarnna b e vaka sn rätt t fastare anstänng? E n smskoärarnna bör så sn,art som möjgt ge nom gr;ansknng av antagnngshevs,et euer genom under söknng a v skorådets protoko vd det sammantr d!e, då hon anstädes, förvssa sg om, hurvda hon är anta gen t 1 1 s v d a r e (med öms,esdg uppsägnngsrätt) samt m ot_satt fa göra v,a;d hon kan för att vnna dyk fn stänng När hon antagts på nämnda vkor, bör hon se t, att dessa också fnnas tydgt a ngvna det a n parat a g n n g s: b: e v I 1s, v ket rengt foksko, e sta;dgans graf 24 mom 4 ska tlstäas henne, 3 [ Vdare bör hon dra;ga försorg om a t sko rådet ej förs ummar att för$e henrue med så;dan t j ä n s t e bj1o k, som!omnämnes re)g ITI!entet för småskoära!es m f åderdom sundersrt ödsanstat p aragraf I 8 (se sd 2 5 ), samt att skoråds,ordföranden vd sutet av varje kaenderår e er roftare, om på grund an ärarnnans förfyttnng t annat skoldstrkt så 1erfror1dra,s, denna bok nför sko ans namn, tjänstgörngens art och undervsnngs den samt med sn namntecknng vtsordar rktgheten av dessa upp gfter Antagnngsbrevsret,o ch tjänsteboken äro de handng ar, genom vka ärarnnan kan styrka, när hon efter anstänng»tjs vdarre» tjänstgj ort samrnanagt f,em åjt: och såunda ej utan vdae kan enteägas 3 Nr k an en fastare anstäd småskoärarnna entedgas mot sn vja? Den rastare anstänng, som såunda genom k för orcnng,en den 1 7 november 1 go 5 bvt vssa småskoä rarrnor tuerkänd, är emeuertd, såsom framgår av sam ma röror:d nng, ;av den beskahenhre t, att nämnda ära rnnor under vssa förhåanden dock kunna endedgas mrot sn vja Detta kan nträf a, ;a) om är;arnnan befnnes oskckg t eer försum g förrättandet av sn tjänst erer ådaga ägger sådant uppförande, att hon ej bör såsom ärarnn:a ängre bbe håas (knande orsak gäer engt foksrorestadgans pa ragraf 32 äv,en om foksrooärare, dock först eftre:r frukt ös hefunnen varnng) ; b) om ärarnn,a n träder gfte ; c) om tjänst en f:r åga genom en behörg ordnng godkänd omto!gansaton av skoväs,endet förändras t fok skoä:rarre tjänst erer ndragre s ; d) orr ärarnnan fyt 6o år och, oaktat hon ej an mät sg vja avg å, ge nom skorådets åtgärd engbet med rregrementet för åtderdomsunderstödsanstat1en para graf I 6 bvt fördarad herättg;a!d t understöd (knan de ;orsak gäuer engt k kungöresen den 14 s eprtembe!r r go6,även om foksrooärarre, som förkarats berättgad t he \penson) O m något av ov:a nstå,en:de fa Nträffar, kan skorå_ _

12 15 I! I j fokskoekåren årata fått da under trycket a v äå ga öne och pe nsonsförhåanden Vssergen ha un der år ens opp smärre förbättrngar, trots av svårt mot stånd, (då och då b vt g e nomförda, men först m)ed år ha småskoekårens ekonomska vkor kommt det äge, att dc ku nna, åtmnstone jämförese med förutvarande förhåanden, anses något så när tfredsstäande Då det ar av vkt för varj e småskoärarnna att kän na de b estämmes er, engt vka hennes öne och pen s onsförmåner utgå, ämnas här en översktg framstä nmg av hthörande förhåanden det m ot småskoärarnnans vja b esuta om be nnes ent e dgande, dock m1ed akttagande av att hon får åtnjuta den uppsägnngsttd, s om är henne tförsäkra:d hennes antagnngs bevs H ärav f;)j er nat,u rgtvs cke a tt skoråd även har s k y d g h oe t att ente d ga en småskoärarnna, så snart hon träder gfte, euer_ att föranstata om prövnng av hennes understö,d srätt, så snart hon fyt 6o år I fa skorådet så fnner ämpgt, kan det åta henne kvarstå 4 Kunna kagom å anföras ö ver entedg andet? Om småskoärarnna kan styrka, att hon bvt på oagga grunder enne;dga<:, äger hon att däröver nom 30 dagar, dter Idet hon a v skorådets hesut erhå t de, an föra kagomå hos ve derbörand dop1kapte D omka f!dets utsag kan sn ordnng ö verkagas hos k m : t 5 A Vka småskoärarnnor sakna fasta1e anstänng? Denna fråga är genom det föregående redan hesva ad, men för fustäncghet1ens sku må här nämnas, v ka småskoärarnnor skoråden ha rätt att ent>e:dga utan särskd anred nng, b ott med akttagande a v va:d som hestämts vd antagandet De äro : a) gfta småskoärarnnor ; b ) är:arnnor, so m antagts för vss td, ej över st gande ett äsår och c) ärarnnor, som antagts ts vdare med omses dg uppsägnngsrätt men ännu ej tjänstgjort s amm anagt fem år K M : T S NÅ DIGA KUNGÖRELSE avönnu om ändrad ydese av 2 nådga kungön/sen mzuående 0 åt äran o vd fokskom och småskoor den I jun I9oo, gven S tockhoms sott den 13 jun I9o8 II Den ekonomska stänngen Det :ä r cke bott fråga om den rättsga stänng en, :småswans ärarekår tmd er en ång föjd av år va rt synnergen a ottad Den har äve n khet med Löner De förb ättrngar småskoekårens önevkor vka d1:er åtskga t dess förmån avgvna pettone kom mo t stånd g1enoan en kung proposton och en av h Frdtjuv B1erg väckt moton vd års rksdag, äro ut tryckta tre kungöres,er, utfärdade av k m : t den 1 3 jun Dessa kungöreser m eddeas här fuständgt J,V GU STAF etc göre vetergt : att sedan rkseagen an!ec mg av des utav Oss gjord framstänng, des o ck s ärsk da no nksd gen väckta motoner medgvt vdtagande a v vs sa andnngar 1 fråga,om avönngsförhåandena för de 2 av nådga kungöres en angå> e nde avönng åt ärare vd fok s oor o ch småskoor d en r jun omförmäda ärare, hava V1, med godkännande av rksdagens :b esut, vad detsamma ke överensstämm 7 med Vår t rksdagen gjorda framstä mng, funmt gott forordna, att 2 nämnda kungöres e ska erhåa föjande ändrade ydese : Lärar, s <? m, efter att hava stadgad ordnng vd ve derbor gt s emmanum ee, engt 6 k kungördsen angå ende onet1skott av amanna mede för ärare och ärarnnor vd f? kskoor o ch småskoor den 5 jun r 88 5, nför fokskoen spektor undergått prövnng för an stänng vd småskoa, vd mnd re fo{ koa e!er vd fokskoa egenskap av bträdande ä rare, bhv1t behonge n antagen t ärare vd någon av förenämn d<: skoor, s ka ön för åtta månaders undervsnng åtnjuta mmst,, soo kronor samt tre åderstägg I 6o kronor vartdera, det forsta efter fem, det andra efter to och det tredje 1efter 11

13 , 16! I! femton års oförvtg tjänstgörng dter undergången stadgad pröv nng, att utgå från och med!början av kaenderåret närmast efter det, varunder det femtej tonde eer femtonde tjänstå:;ret gått t änd 2 Tjänsteår räknas såsom fut, därest äraren under ö pande kajenderår tjänstgjort åttp månader eer J41/2 ve ckor För de kaenderår, under vka äraren undervsat kortare td, verkstäes, efter sammanäggnng av tjänstetderna, en reduk ton t tjänsteår, med beräknng av atta månader på varj e ; dock må för ärare, t vars avönande tskott av amänna mede på grund av k m : ts särskc a medgvande åtnjutts så som för fu tjänstgörng, oaktat den årga undervs ngstden understg e r åtta månader, tjänsteå rets ängd beräknas eng het med den för nämnda önetskotts åtnjutand e faststäda år ga undervsnngstden I ärarens tjänstetd nräknas även den td, varunder på grund av rådande smttsam sjukdom undervsn ngen skoan vart n städ J Sådan ärare, vapom här är fråga, ska skodstrktet förse med t jäng, skoan >eer nära denna beäg en bostad jämte nödg vedbrand eer o ck, där hnder eer svårgheter här för möta, ämna honom ersättnng för nämnda förmånar mnst I o o kronor för år D enna kungörese träder kraft den I januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamngen att efter rätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand un derskrvt och med Vårt k sg bekräfta ått Stockhoms sott den 13 jun G U S T A F (L S) Hugo Hammarskjöd K M:TS N ÅD rga KUNGÖRELSE om ändrad vdese av 2 nådga kungöresen angående statsbamg t avjnande av ärare vd fokskoor och småskoor den I jun I900, gven Stockhom s sott aen I3 jun I908 ; V GU STAF etc göre vetergt : att s edan rksdagen an edn,g av des utav Oss gjord framstänng des ock särsk da nom rkseagen väckta motoner besutt förändrade bestäm meser vssa fa angående statsbdrag t av önande av ärare vd fokskoor och s måsk!öor hava V, med godkännande av rksda gens besut, vad detsamma cke överensstämmer med Vår t rks dagen gjorda framstänng, funnt gott förordna, att 2 nå dga kungöresen angåjende statsbdrag t avönande av ärare vd foksk o or o ch småsmor den I jun I 9oo ska erhåa fö jande ändrade ydese : 1 T avonande av ärare, som, fte r att hava stad gad ordnng vd vederbörgt semnarum eer, en gt 6 kun I( göres en angående önetskott fv _ amänna mede för ärar e och ärarnnor vd fokskolor o ch småskoor den 5 jun I 88 5 ; nför fokskoenspektör undergått prövnng för anstänng vd småskoa vd mndre fokskoa eer vd fokskoa egenskap av b trädande ärare, bvt behörgen antagen t ärare vd nägon av förenämnda skoor, o c som årg ön åtnjuter, u tom föreskrvna förmåner av husrum och vedbrand eer :stadgad er sättnng därför, mnst soo kronor, samt t avönande av varje annan t dyk befattnng före den I januar I 908 behörgen antagen ärare, som årg ön erhåer, förutom nämnda na turaförmåner eer ersättnng därför, mnst soo kronor, äger sko dstrktet att av statsne de bekomma ett årg t bdrag av 333 kro nor 3 3 öre, dock under vkor att småskoan motsvarar sådan skoas ändamå att meddea förberedande undervsnng, att mndre fokskoa är nrättad under så d ana förhåanden, som engt gäande fokskoestadga göra densamma berättgad, att fokskoan ej der men därav att bträdande ärare stäet för examnerad foksmärare därvd är anstäd, samt att ärare meddear,undervsnng sk an mnst åtta månader av året eer den kortare td, uncer vken undervs nngen 1 een skoa, var han är anstäd, på grund av k m : ts särskda medgvanden årgen meddeas, D ärest vd någon av de före gående mom omförmä 2 da skoor anstäd ärare, som undergått sådan prövrung, var om _ samma mom nämnts, oförvtgt _ tjänstgjort under sam managt fef tjänsteår, och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervsnng med mnst s 6o kronor jämte de ag bestämda naturaförmåner "eer ersättnng däj:för, äger sko dstrktet erhåa statsbdrag med 373 kronor 33 öte J Har sådan ärare, varom nästföregåeptje mom är nämnt, oförvtgt tjänstgjort uneer sammanagt to tjänsteår, o ch öner t honqrr: såe des utgår för åtta må)aders undervsn)g med mnst 6zo kronor jämte de ag bes_tämda naturaförmå ner euer ersättnng därföt:, _ager s_kodst kt att erhåa stat,s bdrag med krod;or 33 öre 4 Om så:can ärare, varom" IIJ Om 2 och 3 sägs, oför vtgt tjänstgjort urder t hopa femton tjä)steår och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervs)ng med mnst 686 kronm jämt e d;e ag hestämda naturaförmåner eh r "er sättnng <ärför äger kodstrktet att erhåa statsbdrag med 4 53 kro no 33 öre;, 5 Utan hnder av bestämmes e n föreg ende moment om statsbdrag end st för sådan oexamnerad ärare, som, bvt an, städ före den r januar I 9o8, må statsbdrag utb ekommas med 3oo kronor för år räknat det fa, att sådan äraretjänst, som omförmäes mom r, vd f örfa fö r tjärstennehavaren euer vd nträffad edghet måst tfägtvs uppehåas av ärar e, som cke avagt sådan p,rövnng, som samma mom omnämnes, så vda fökskoenspektören vtsordar, att vecerbörgen examn::rad ärare ej kunnat erhåas, att den antagne befunnts dugg, och att! :: J, 2 :

uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

uridik A~KI\)E. Rättsutlåtande; Inledning 14/01 2011 14:32 FAX 0858188888 A~K\)E." 0856165686 HD 141 002/015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag

Läs mer

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg ,, l! lar -ar m. ORGAN FÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENNG N r 37. (2432.) STOCKHOLM, 12 SEPTEMBER 1928 47:e fe y- n, d. ' := er a. ig :h ör n- g. i : - Prenumerationspris: Redaktion: Expedition:

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

Stade.j. JO... ~... 28... l... 25... 1'... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan.

Stade.j. JO... ~... 28... l... 25... 1'... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan. ... Marcus 110 Skeppetz Nampn. 'd' i zto. F ortuna.... j Ga: S: Jacob.... Kre~fer. S: Peter.... Stooreek och! qvaitet. Swenske Redare. j JO... ~.... 26....... J2... t 28....... Skeppare./. Marten Li.ibke.

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg:

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg: # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund FACKLIGT: Anders Wahlberg föreslås bli ny ordförande FACKLIGT: FS-förslag om Specialistordningen FORSKNING: Tillämpad Beteendeanalys effektiv vid autism ECP 2013

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet

Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet Sjökaptener i hamn Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet 2011:1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden genom Ålands Mål 3-program 2007-2013. E-publikation

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer