SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,"

Transkript

1 SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d, nnehåer varj e nummer edande uttaanden dagens brännande skofrågor samt p orträtt eer andra ustratoner från skovärden j ämte en rkhatg n otsavdenng I ett Svensk stort Läraretdnng annonseras varj e vecka anta e dga ärare tjäns ter och ärarnna Prs för över 1,100 stora kvartsdor endast 4: rr 25 öre pr årgång SVENSK L RARETIDNING ä, nödvändg ör va rje med em av Svepges amänna fokskoära refö,enng som v föja med sn td Orädd och sjävständg, h a r den under tre årtonden fört skoans och /ä,arekå,ens taan Prenumerera på {Utgver barn b boteket och Tummeten, narmas te postanstat Saga, tdnngarna barnkaend ern Jutomten fåge ]31å m m ) Cjrkuär och n ärmare u pph;snngar a n g åen de föragets pubkatoner fås g rats från StJensk Läraretdnngs förag, Stockhom C

2 ( 1,Pedagog ska skrfter" o======o FÖR BARN OCH UNODOM ( B arnbboteket SAGA) utgvas årgen av 1 bar n b b oteket SAGA, d etta n o m barn avä : den m ycket sprdda b b o _ tek s o m granskas a v e n k o m m tte a v s e x sko m n, h a v a under redakton a v E H am m a r u n d h tt s u t k o m m t f ö j a nde 3 2 r k t I u sterade o c h a v ne dan nämnda författare sär s k t för b b oteket utarbetade d e a r : m Sverges amänna fokskoärareförenngs ttera turkommtte t Svenska foksagor av Frdtjuv Berg Första s a m ngen 2 Robnson Kruse av Henrk Wraner 3 Tusen och e n natt av A nna Wahenberg Första s a m n g e n 4 Onke Toms stuga av Amanda Kerfstedt 5 Jorden runt på 80 dagar av Henrk Wra n er 6 Medetdssagor av H Schck 7 Svenska foksagor a v Frdtjuv Berg A n d ra s a m 8 Tusen o c h en natt av A n n a Waherzberg D _ to 9 Trojanska krget av Frdtjuv Berg 10 Guvers underbara resor av H Gyander 11 Styrman Hurtg av Henrk Wraner 12 Franska sagor av Hugo Gyander 13 Hunden Tpp och några andra djurhstorer a v Hennng Wende 1 4 Den unge boerhjäten a v Hugo Gyander 15 G ua Vargen av Henrk Wraner 16 Sagor och berätteser av svenska författare B röderna Grmms sagor av Hugo Gyander 18 Httebarnet av Henrk Wraner 19 Tomteberätteser av Aug Bondeson m f 20 Svenska s ägner a v Hugo Gyander 2 1 K a pten Grants barn av Anna Wahenberg 22 Tomtesagor av Z Topeus, Sema Lageröf m f 2 3 Östan och Västan av Hugo Gyander 24 Sem och Kauu av Henrk Wra n er 25 Tomtefars sagor av Rafae Hertzberg m f 26 J a och nej av Heerza Nybom 27 TV Å ÅRS FERIER efter J u es Verne av A fr Smedberg 28 SILVERTORNET samt a n d ra sagor av Sema Lageröf m f 29 RIDDARSAGOR av H & M Hutenberg 30 Vdmarkens sagor av H Wende och H Gyauder 31 I Hönsösa av Henrk Wraner 32 Damantäpp et av Louse Zegoson Genom 1 I, I I! I! emmar Av de 50 häften, som utkommt, torde särskt persona : H nn g ens m et odk m f, B drag t den p e d ago gska pa toogen 14, Lchfn, Th, Fys o og sk p s ykoog, 22, Tadd, Lb erty, Nya u n dervsnngsmeto der, 43, Hagen, H, Adenoder och skoun dervsnng " gäran; kunna d e erhåas starka, prydga bboteksband å 1 kr 50 öre D e kunna erhåas genom varje väförsedd bokhande eer ock rekvreras genom postanvsnng drekt från föraget Fera av ovanstående arbeten användas som Kr 1,25 /J " " skoa och fokskoa 47, Le/fer, G, Skohygen 2,00 1,50 1,50 2,50 0,30 45, Had, H, Iakttag eseundervsnng små " " 2,25 1,50 Medemmar av Sverges amänna fokskoärare äseböcker fokskoor och fckäroverk _ 2, Bergqvst, B J, Frågans formuerng 7 & 8, Lay, A vv, R ätskrvnngsunder vs1 2, Fuchs, A band endast 1 kr, kotband 1 kr 25 öre ; på särskd be adresser as : Stockh om C hava före nngens ned föj ande kunn a vara t gagn för småskoans ärare Förestående fnt utstyrda barnböcker kosta vardera p app SAGA skrfter tfäe att någon mån föj a det fua uppsag o ch anvsnngar, som omede bart kun nat omsättas det praktska skoarbetet 17 Svens k Läraretdn ngs Förag, pedagogska arbetet utomands samt erhåt värde A G A S Aa skrveser angåe n d e barn b b oteket dessa satts d D=============================== U 1, förenngs tteratursäskap ett pr s av 3 kronor erhåa he årgång t Inträde tteratursäskapet erhåes, om anmäan göres hos fokskonspektören J Franzen, Södertät;e I!

3 I UTMÅRKTA LÅROBÖ CKER FÖR FO L K S K O LAN : Lärobok nearteckn ng Va för fokskoan och dess överbyggnader av ]oh Aande, Lärare vd Esks una fokskoor Pns 70 öre nom Fädernesandets hstora för fokskoan av A Rydfors, ektor vd h atnärov å Norrmam, Stockhom färgtryckta kartor och 45 ustr Andra upp Prs nb 75 öre Frdtjuv Berg : Geograf för fokskoan kartor, bder och skdrngar Förberedande överskt och Sverge (utan andskapsbeskrv nngar) M" d 38 färgtryckta kartor och 8 5 bder Attonde uppagan I starkt och prydgt kotband Prs r kr Fö1:sta deen J1ed andskapsbeskrv nngar Sjunde uppagan Prs nb r kr Andra deen : Europa utom Sverge samt de övrga värdsdearna VIed 2 7 färgtryckta kartor och 200 bder Sjunde upp Prs nb r kr 20 öre Första deen : Mndre ärobok geograf för fok skoan 7 upp! Med r4o kartor och bder, b a kartor färg över Sverges aa andskap Prs nb 65 öre Kartb o k för fokskoan Tredje om F arbetade uppagan Prs go öre Kartrtnngsbad för skooor jämte anvsnngar för dera begagnande I6 bad kuvert Andra uppagan Prs 30 öre Den nya sångmetoden eer fokskoans ärobok sång, utarbetad efter ratonea och strängt pedagogska grundsatser av N E Anjou, organst, ex muskärare Lärarens bok Fyra årsk Ts 3: Barnens bok N : o I Fyra årsk Ts x : I o N : o II Fyraårsk Ts o : S s N:o III FyraårskTs o: so Textbok nysta"ad o : 2 s Lärokurs ferstämmg sång engt formemetoden t tjänst för sångförenn gar och sångkörer, utarbetad av N E Anjou Prs I kr s o öre Läsebok nyare svensk tteratur för am äroverkens meankasser, högre fokskoor samt fckäroverk av ] 5 Bergman, Andre nspektör vd Sock homs fokskoor Med 26 porträtt 2 dear, nb vackra band a I kr 6o Öre Med Svensk Språkära j ämte ordsta fö r fokskoan Efte uppagan Prs nb so 30 Övnngsbok modersmåets skrvnng Femte upp! Prs nb för tre dear nb a 35 öre, utan factbok 30 öre, är under omarbetnng för att ut komma nya, tdsenga uppagor före detta års sut Fokskoans mndre räkneära av Afr Berg Efte förenkade uppagan Prs nb med sknnrygg s o öre ; fact bok I O öre och dess häften a 20 öre skoor Vd re v sors vaet får ej röstas på Frdtjuv Berg, Afr Dan, Sven N y und, J J Daström, J Franzen, Anna L Lesse!, Maurtz Tennman, Per Borgh, J Cederberg, N O Bruce, Gustava Landberg och Gottfrd Björkman, vka under revsonsåret äro centrastyreseedamöter ; ej heer på hrr Otto Bej bom Sträng näs och Afr Frden Lnköpng, vka äro ktarstående revsorer Avgående retsor är hr Ns Lundah Lund vård Lärobok för skoor och sjävstudum av Med c T Ftscher Med förord av Prof Curt Was 25 ustr texten och 3 färgtryckspanscher Andra upp! Inb 6o öre Bbsk hstora för fokskoor Huvud sakgen med bbens egna ord framstäd av Fr Enksson, ärare vd Stockhoms fokskoor Tonde upp! med 2 kartor och 23 ustr Prs nb 2S öre, Kurs pensetecknng för skoa och hem av C Werner, tecknngsärare vd Tre Passa för aa sag av Förenngsrevsor Fokskoans räkneära E Magnussons Tec<nngskurser för nybörjare och mera försgkomna V d centrastyresevaet får ej röstas p å J J Das trö m Stockhom, J Franzen Södert äj e, Anna L Lesse Götehorg, Maurtz Tennman Sandöverken, Per Borgh Lekaryd, J Cederberg Norrköpng, N O Bruce Aröv och Gott frd Björkman Stockhom, vka äro ktarstående edamöter at centrastyresen De avgående äro: Frdtjuv Berg Stockhom, Afred Dan Huskvarna, Sven Nyun d Stockhom och Gustava Landberg Norrköpng ord och satsära samt rätt och uppsats skrvnng för fokskoan av Em Dan Med förord av Professor Ad Noreen Kurs III nb 30 öre, IIIIV nb 4S öre ; kurs III o IV var för sg nb a 2S öre För havtdsskoor passa III Männskokroppen 4 Övnngsbok vårt modersmå Ljud, Afr B erg, f öre fokskoan Andra upp! Prs nb 25 ö re Rättskrvnngsära Fokskoans korapsam och evange Iebok, med fera bhang Prs nbun Borgarskoas utgven av Emy 111eyer Tredje uppagan Omarbetad av Oof Andnfn, ärare vd Stockhoms fokskoor och Stockhom:; Borgarskoa Första häftet 40 öre Andra häftet 7S öre 2 Fjortonde förskrft Stockhoms öre Svensk S p råkära jämte ordsta för fokskoor med kortare kurs upp! Prs nb 2S öre A Centrastyreseedarnöter J J Daströtn : starkt band s Ltvförsäkrngsrevsor: Samtga förenngens medemmar äro vabara men endast de den särskda gruppen vförsäkrngsboaget Sveca försäkrade äga detaga vaet Avgående revsor är J J Daström Stockhom den starkt kotband med sknnrygg r krona Fnnes även utan evangeebok kotb 7S öre, kart 6o öre a m äroverket Lund Vackra b/oer }(/ara färger Jyd/ga anvsnngar Tre häften å so öre I ett häfte r kr 25 öre C E FRITZES B O K FÖRLAGS A KTIE B O LAG 1 atoctholk, 5UaTAJ LIRDaTROMa aojttjt, 1910

4 INNE H Ä L L: Ärenden behandade av kretsarna 1909 : Förvatnngsärenden 3 Naturkunnghetens tämpnng på anthushånngen 4, 81 Medemsavgftens höjande 4 Ärenden u n der centrastyresens behandng : Överbyggnader t fokskoan (författnngar, redogörese, anvsnngar) 6, 85, 98, 103 Fortsättnngsskoan 6, 81 kesutbdnng 7 Fokskoans praktska äggnng 8 derårgas förvärvsarbete 9 skoväsen 10, 108 fokskoan Hjäpkasser 10 Småskoan 1 1 Städernas Semnarernas ombdnng Tecknngs Pedagogska skrfter 15, 1 15 Lärares stu deresor 16, 1 16 Yr Mn Ny normapan 11 Överbefoknngen Lärarekårens fortsatta utbdnng 13, 50 kurser 13, 113 ffreningen Lärobok krstendom 17 Nya äseboken 1 7 söjdundervsnngen 18 Normabetyg för ärjungarna 1 8 Undervsnngsmatere 19, 123 Konsten skoan 19 B arntteratur 20 Bbotek 21 råd och anvsnngar) 22, 125, vårdsförhåanden 24 fokskoan 25 Skoresor (redogörese, 127 Ferebarn 23 Häso Fokskoestatstken 24 Intresse för Skoans ednng och underhå 25 Skoans hstora 27 Fokskoekårens ekonomska och rättsga stä nng 28 Lärarnas naturaförmåner 28, 1 28 Försag t fokskoäraretj änst 29 Fokskoematrke 31, 130 skoekårens ekonomska och rättsga stänng 31 vkares avönng 31 S A F:s organsaton och utveckng 35 38, 48 Eget hem 38 Små sjuk Ombudsmötet Svensk Läraretdnng 39 Ham marunds grav 42, 131 Skomuseet 42, 132 Uppysnngs byrån 42, 134 Gåvomede och ansag 42, 136 Patens dona ton 44 Samverkan med andra nsttutoner 45 säkrng 47, 137 Ärenden u tsända t kretsarna : Lärarekårens fortsatta utbd FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING Lvför Förvatnngsärenden 48 nng 50 TIDSKRIFT FÖR SVERGES ALLMNN! 1910 Lärarnnornas pensonsåder 66 Mnnessta för kretsordförandena 75 Bagor 81 (Se vederbörande rubrker härovan!) Stockhom xgxo_gustaf Lndströms TRE DJ E HÄ FTET

5 / SJI\ÅSKO LEKÅRENS R Ä TTS LI G A och EKON Ofv\ISKA STÄ LLN I N G E N U FFLYSN I N G S S KR I FT T I L L S JV\ Å S K O L E K Å R E N S T J Ä N S T UTGIVEN AV CENTRALSTYRELSEN F ÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING STOCKHO M GUSTAF LINDSTRÖMs BC KTRYCKERI I9IO

6 N N förord I 11 E H Å L L Den rättsga stänngen Sd 5 A Småswärarnnas antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? 7 2 Vka räknas som examnerade småskoärarnnor? 8 3 Huru sker antagandet? 9 4 Kunna kagomå anföras över tsättnngen? 1 0 B Småskoärarnnas entedgande Vka småskoärarnnor ha fastare anstänng? 2 Huru bör en småskoärarnna bevaka sn rätt t fastare anstänng? 3 När kan e n fastare anstäd småskoärarnna ente dgas mot sn vja?, 4 Kunna kagomå anföras över entedgandet? 5 Vka småskoärarnnor sakna fastare anstänng? II Den ekonom ska stän ngen A 15 Vka äro d e agga öneförmånerna? 1 9 Löner (k kungöreserna den 13 jun 1 908) 2 När sker uppfyttnng högre önegrad? Huru utgå_r ersättnngen t vkare vd sj ukdomsfa? 20 4 Huru utgår ersättnngen för övertdsäsnng? 21 B A derdomsunderstöd (k kungöresen den 13 j un 1 908) När är e n småskoärarnna berättgad t het understöd? _ 2 När är en småskoärarnna berättgad t avkortat understöd? 3 Huru beräknas tjänsteåren för erhåande av understöd? 4 Vka äro avgfterna t understödsanstaten? 5 Huru bör man gå t väga vd ansökan om understöd? _

7 I F Ö R O R D amänna fokskoärarefören ng h ar Sverges e n av sna kår ens uppgfter s tä nng att arbeta för förb ättrng a mänhet var o har o ck fören ngen I te för detta ha de ekonomska S verges fok må och,föjas m er satt av som ä rar:e U n der sn trettoårga t än e n gång s ett stt arbe Steg för st,eg av f11amgångar vkor, under vka är;arekåren vd småskoor arbetar, b vt förmång are, och steg för steg har å11ens rättsga stä nng bvt at mer trygga d Ä n n u åter stå em,eue rt!d många önskemå att söka,, <!, r, L r ät ts stämmeser, som nu gäa a1 1r a Denna fråga, vken var d e n f ö r s t a, s o m S verges amänna fokskoärarefö:re nng upptog på stt program o ch utsände t behand ng nom kretsarna, har vsat sg synnergen s vår ö s t et få S ärskt kan frågan om s m å s k o e k å r e n g a s tä n:!i n g nga unka ans,es ö st med de be förverkgade M ång segt mo tstånd har d et gät att Ö vervnna, nnan man y ckats ernå den gr:ad <\V rä,ttsg trygghet, vken n ume ra tk ommer S verg,es s måskoärarnnor, o ch dock ä r den na trygghet cke ännu tfr,edsstäancle förden sku at fortfarande ägn,a sn Förenngen måste å t denna omtank e fråga, vars ö snng d:e torde kunna betraktas såsom sut förrän man fått t stårud fu kstäghet mean gtg, fokskoans på [! och anstän ng småskoans och ärarepersona me d avs eende entedgande Ska dentrastyre s,en kunna verk:a för en dyk ö s nng av frågan, måste den f ö r s t o ch främst h a fu k ä n nedom om huru d e nuvarande bestämmeserna ang ående småsk o,epersona,ens rättsga stän ng stort sett verka, och adees särskt mås t e v erknngarna av k förordn ng J

8 en den 1 7 november gga fut kara D etta sn tur fö:rutsättter, att småskojekåren sjäv är fus,tändgt för trog en med ajt sådant, som rör dess rättgheter hthö rarude avseentden Centr,aJstyrds1en har därför t småsko ekårens tjänst utarbetat denna skrft, som 1 huvudsak! äm nar de uppy1snng a r, vka en småskoä,r,arnna för t_ va ratag1andet av sma agga rättsförmåner behöv,er känna För fuständghetens sku har även medtagts en redo gör,ese för de öne och pensonsförmåne,r, vka engt nu gäande författnngar tkomma småsko ans ärare pers ona På så sätt kommer denna a skrft att gva varje småskoär arnna en tförtg överskt rörande de henne gte nom ag tförsäkradte rä:t tshga och ekonomska evnadsv k oren Sed ah smås:k oekår1e n tagt noggrann kännedom om nnehået denna skrft, torde centrastyresen med ätt het kunna erhåa de uppy:s nngar, av vka den kan vara behov och för ett fortsatt årbet e för förbättr ng a v småskod<:åre ns rättsga stänng I I I! Cen trastyresen Den rättsga stänngen Såsom m edemmar a v s måsko1ekåren, vken för när varand : omfattar ungdär ro,oco med,emmar, räknas cke bott ärar e och ärarnnor vd småskoor utan även ä rare och är afnnor vd mndre fokskoor samt bträdan de ärare och ärarnnor vd foksköor*) För aa des sa gäa så,edes här nedan meddeade bestämmeser rö ranch vkor och sätt för antagände och entedgande A 1 Sm åskoärarnnors antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? För att k unna anstäas som småskoärarnna har än t het nygen ck1e krävts synnergen myck et F ok, sko,estadg a ns paragraf 23 mom I nnehåuer ännu den bestämm,ejsen, att om en person»efter uppnådda 1 8 års åder medest undervsnngsprov euer annoredes för sk,o rådet ådagaagt sg nnehava för den sökta befattnngen erforderga nskter och färdgheter s amt gcd förmåga att meddea undervsnng») så kan hon antagas t ärarn na vd småskoa De, som antagts på dyka grunder, äro s k oexamnerad småskoär:arnnor O vannämnda bestämmese kan emeuertd efter utfärdandet av k kun gördsen dten 1 3 J U angående statsbdrag t b v önande av fok och småskoärare (se sd r 6) ans,es ha va upphört att gäla Engt denna kungordses mom 5 utgår nämg,en statsbdrag tu oexamnerad småda :f:) D å de manga ärarnas anta jämförese med d e kvnn gas är mycket obetydgt, användes det föjande endast ut trycket s h å s k o 1 1 ä r,a r n n o r

9 ""rn 8 1 I \ I! f " t sko ärarnna, som bv t ans täd erft,er den r anuar I 9o8, en dast för t f ä g t f ö r o [r /d n a n ä,e o ch även då bott det fa, att fokskoenspektören vtsorda!r hennes dug ghet samt att examnerad ärar nna ej stått att erhåa I Verkghet,en ford!ras atså a;v var och en, sbrh hä danefter v antagas s om småskoärarnna, att hon är re x a m n e r :a d för detta ändamå 2 9 Över examen eer prövnng, undergånge n på något a v ov:annämnda sätt, ska sökande småskoärarnna kun n a för,ete b 1e t y g, utfärdat e nghet med faststät for muär Det t a exam e ns eer prövnngshetyg är at så en av de hand ngar, varav en småskoärarnna måste vara besttnng för att kunna tgodogöra su:g sna rättgheter Vka räknas so1n examnerade småskoärarnnor? 3 S varet på denna fråga erhåuer man g,enom att sam manstäa vssa paragrater fokskoestadgan, semnare stadgan, stadgan angåjende prövnng vd under offentg kontrot ståjende småskoes,emnarurr den 28 maj samt k kungöresen den 5 j un I 88 5 Av dessa bestäm meser framgår, :att m an kan bva examnerad på något av föjande fyra sätt : a) genom att vd andstngssemnarum euer av k m : t godkänt enskt s1emnarum med mnst åtta månaders under vsnngstd undergå prövnng närvard av en utav chefen för ecdesastkdep:art,em nt,e t förordnad sackunng p erson (k stadgan den 28 maj r 897 paragraf 2 ) ; b) genom att vd ett statens fokskoh semnarum g e nomgå d, två första kasserna och däreher undergå prak tskt Frov övnngsskoans småsm,e avdenng (semnar,e stadgan paragraf s o mo m I ) ; c) g e nom att efter uppnådda 20 års åder o ch ef ter mnst 2 års tjänstgörng vd skoa, som stått under offentg, nspekton, vd ett statens fokskoes,emnarurn, utan,at t där ha vart e v, undergå särskd prövnng un der ednng av semnar ets nspektör (k stadgan den 28 rna j I 897 paragraf 4 ) ; d) genom att avägga fokskoärareexamen vd ett sta tens ernnarum (fokskoestadgan paragraf 23 ) På det f ö r s t n ä m n d a av dessa sätt har det ojäm förgt största anta,et småskoärarnnor förskaffat sg be hörgh t för anstänng vd småsko a A n m D e, som före den I I januar I bvt anstäda vd småskoa och därpå skorådets närvaro Ltndergått prö,v nng a v vederbörande f0kskoenspektör samt därom erhåt ntyg, räknas även såsom examnerade (k kungöresen de n 5 jun I 88 5 paragraf 6) Hu ru sker antagandet? H ärom nnehå,er foksko,e stadgans paragraf 24 fö j ande : I Extra ordnare fokskoärare, b trädande ärare vd fok skoa, ärare vd sådan småskoa eer mndre fokskoa, som b vt upprättad av hea s kodstrktet, ävensom särskda ärare övnngsämnen antagas av skorådet 2 Vd småsko a eer mndre fokskoa, som bvt upprät tad av husfäderna en de av dstrktet, må ärare av dem an tagas, s edan hans b ehörghet bvt, på sätt som föregående paragraf sägs, av skorådet prövad och godkänd Om antagan det göres ofördröjgen s krftg anmäan hos skorådet J Då sådan ärare, som mo1n I och 2 omförmäes, antages av skoråd eer av husfäder, ska detta ske antngen för vss td, som ej må överstga ett äsår, eer ock ts v dare, sstnämnda fa med ömsesdg rätt t mnst fyra må naders uppsägnng, skoråd dock obetaget att, där kyrkostäm man så besutat, enghet med bestämmese r vederbörgen stadfäst regemente, gva ärare vd småskoan en fastare ans tänng 4 P rotokosutdrag eer annat b evs om antagnng ska ofördröjgen utan ösen tstäas den, wm ngt de föregå ende momenten denna paragraf bvt t dyare antagen J Av des s a bestämmeser framgår, att småskoärar n na cke khet med ärare "vd fokskoan antages,:v kyrkostämman utan av skorådet (Undantagsvs kan hon antagas av husfäjderna en dd av dstrktet, sedan dock hennes behörgbet bvt av skorådet prövad och godkänd ) Som synes fnnes ng,e ntng stadgat rörande tjänstens ;u nonserng euer om upprättande av försag euer anstä ande av undervsnngsprov, vk,et naturgtvs dock cke hndrar, att skor det, fa det så fnner för gott, vd tager åtgärder : d yka avs,eenden (Om ett skoråd för tfägt uppehåande av en småskoärarnnetjänst anstä er oexamnerad ärarnna, måste emeert:d ved e rhör:a n de fokskoenspjektör kunna styrka, att examnerad ära f r

10 I I 10 I B rnna 1ej kunnat erhåas, vket torde förutsätta, att annon serng ägt rum men ej ett t resutat) Heträffande t1den för a nstänngen sker anta:gandet på något a v fö jantde tre ;vkor : a) f ö r v s s t d, som ock ej må, överstga ett äsår ; b) t 1 1 s v d a r e med öms, es,dg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng ; c) med den f a s t a r e a n s t ä n n g, som kan va ra före skrven av ky/rkostämman godkänt och av dom kaptet vederbörg ordnng stadfäst ve,g emente H ar småskoärarnna bvt antagen utan några be stämmeser om td och uppsägnng, måste hon anses ha bvt antagen»ts vdare med öms,esdg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng» O m antagnng, n bör fnnas särskd ant ecknng sko rådets protoko, och a n t,a g n n g s b e v s ska ofördröj gen utan ösen tstäas den antagna Antagnngs bevset är en a:v de handngar, som varj e småskoära rnna :nåst e äga för att händje se v behov klnna med framgång bevaka sna agga rättgheter 4 1 Kun na kagomå anföras ö ve1 tsättnngen? Vka småskoärarnnor h a fastare anstänng? Förmånen att kunna nå en fast antänng, d v s a t t ck e av godtyckg anednng kunna cntkk:gas, bev redan från början tförsäkrad fokskoans ärarepcrso na För småskoekår,en där,emot utgj10rde denna förrmån äng e endast ett önsk,emå, som syntes nära nog omöjgt ptt få förverkgat I ett och annat större s amhähe börjad e m an eme ertd skoreg,em,e ntet ntaga be stämmeser,av den art, att de terkände småskoärarnnorna nom dstrkt,et sam m a fatsta anstänng, som tkom ärarepersona n vd fokskoan N är så e n ny U ppaga a v fokskaestad gan d:en w dec(ember I 897 utfärdades, befanns denna ansutnng t nämnda förhåande ha paragraf 24 t ag t den bestämmjesten, att det var skoråd»obetaget ptt, där kyrmstämman så besuta t, e nghet med b estämme ser vederborgen sta fäst r egemente gva ära,re vd småskoan en f astare anstänng» :Det vsad e sg,dock, att högst få skodstrkt begag nade sg a v detta s,ätt att för egen de sörja för sna småskoärarnnors rättsga trygghet Centrastyresen för sverg es amänna fokskoärare förenng rktade vssergen uppr,epade gång,c r t Ve!derbörande e n vädjan att föjå den I 897 års fokskaest adga gvna anvsnngen, och denna v djan förkngade 1: j adees ohörd Något a männare gehör t vann d::n sg emeuertd cke, och den stora massan av småskoans ärare kår var darför at fort farande utsatt för möjghet,::n a;tt på grund a v den obe tydgaste anednng bva uppsagd från tjänste n D å, tkom k förardnngen a v den 7 november I 90 5, vken med avs,eende på här berörda sak har föjande y(dese : Som tsättnng av småskoärar nna sker genom sko rådshesut och,dyka besut ända t hdt nyge n cke annat än vssa fa kunnat ÖVIerkagas, ha be;;vär öv, r små skoärarnnas antagande cke förr kunnat a nföras Ge nom k kungöresen den 29 jun I 908 har emeuertd _rät ten att anföra kagomå bvt utsträckt t att gäa aa skoråjdshesut, som ej äro av 11ent förberedande euer verk stäande art, och föjaktgen fördgger hädanefter ntet formet hnder för att ertt,skorå:ds a ntagande av små skoärarnna ska kunna bva föremå för besvär Men enär, såsom förut Vs:a ts, s korådc t vd sådan antagnng cke är skydgt att genom Upprättande av försag e er på annat sätt taga särskd hänsy n t sökandenas oka merter, torde kagomå härutnn n fortfarande ha föga utskt att vnna beaktande hos högre myndgh!eter De skue sådant fa stödja sg på rent formea oeg,ent gheter, såsom att skorådet ej vart s amat t sådant anta, att det va)t besutn1!ässgt, att s arntga edjam,ö ter ej h vt underrätta:dje om sammanträ,det, e d Smås ko ä rarnnas e nte dgand e r> m ä K M : TS NÅDIGA KUN GÖRELSE n dnzd yae/se av 8 oc!t 33 nådga stadgan angående fokundervs nngen rket den Io dec:ember I 897,: gh en Stockwms sott d1z I7 no?hiii be1 I905, V O S CAR etc göre v tergt : att V, med anednng :t v t Oss nkomna underdånga framstänngar, över vka veder r

11 13 12 börande sg yttrat, funnt gott föpardna, att paragraferna 8 och nådga stadgan angående fokundervsnngen rket den r o december skoa erhåa tföjande ändrade ydese : 33, 11 I! I!!! R 2 Har vederbörande examnerad, pgft ärare, som t be fattnng, varom paragraf 23 förmäes, bvt av skorådet an tagen t s vdare med ömsesdg uppsägnngsrätt, och som ännu ej är t åderdomsunderstöd b erättgad, tjänstgjort samman agt fem år å frågavarande 1eUer f,nnan kartad tjänst, må sådan ärare entoedgas endast av :;ådana orsaker, som omför mäas paragraf 32, eer på grund därav att tjänsten fråga genom en b ehörg ordnng godkänd omorgansaton av skovä sendet ska förändras t fokskoäraretjänst eer ndragas Över skorådets _b esut om sådant entedgande må besvär anföras av äraren på sätt, som omförmäes paragraf 3 2 D enna kungörese träder kraft d e n r januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamgen att efterrätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand underskrvt och med Vårt k sg b ekräfta ått Stockhoms sott den r 7 november O S C A R (L S ) Frdtjur1 Berg Denna förord nng bev av g1e nomgrpande b etydese för S verges småskoärarnnor Den tförsäkrade med ers fas tar1c anstänng åt a 1 1 a o g f t a, e x a m n e r a d e s m å s k o ä r a r n n o r, v k a a v s k o r å d e n b v t a n t a g n a t s v d (a r e m e d ö m s 1e s d g u p p s ä g n n g s r ä t t s a m t d ;e n n a e g e n s k a p t j ä n s t g j o r t s a,!m m a, n a g t f e m å r 2 Hura b ö r e n småskoärarnna b e vaka sn rätt t fastare anstänng? E n smskoärarnna bör så sn,art som möjgt ge nom gr;ansknng av antagnngshevs,et euer genom under söknng a v skorådets protoko vd det sammantr d!e, då hon anstädes, förvssa sg om, hurvda hon är anta gen t 1 1 s v d a r e (med öms,esdg uppsägnngsrätt) samt m ot_satt fa göra v,a;d hon kan för att vnna dyk fn stänng När hon antagts på nämnda vkor, bör hon se t, att dessa också fnnas tydgt a ngvna det a n parat a g n n g s: b: e v I 1s, v ket rengt foksko, e sta;dgans graf 24 mom 4 ska tlstäas henne, 3 [ Vdare bör hon dra;ga försorg om a t sko rådet ej förs ummar att för$e henrue med så;dan t j ä n s t e bj1o k, som!omnämnes re)g ITI!entet för småskoära!es m f åderdom sundersrt ödsanstat p aragraf I 8 (se sd 2 5 ), samt att skoråds,ordföranden vd sutet av varje kaenderår e er roftare, om på grund an ärarnnans förfyttnng t annat skoldstrkt så 1erfror1dra,s, denna bok nför sko ans namn, tjänstgörngens art och undervsnngs den samt med sn namntecknng vtsordar rktgheten av dessa upp gfter Antagnngsbrevsret,o ch tjänsteboken äro de handng ar, genom vka ärarnnan kan styrka, när hon efter anstänng»tjs vdarre» tjänstgj ort samrnanagt f,em åjt: och såunda ej utan vdae kan enteägas 3 Nr k an en fastare anstäd småskoärarnna entedgas mot sn vja? Den rastare anstänng, som såunda genom k för orcnng,en den 1 7 november 1 go 5 bvt vssa småskoä rarrnor tuerkänd, är emeuertd, såsom framgår av sam ma röror:d nng, ;av den beskahenhre t, att nämnda ära rnnor under vssa förhåanden dock kunna endedgas mrot sn vja Detta kan nträf a, ;a) om är;arnnan befnnes oskckg t eer försum g förrättandet av sn tjänst erer ådaga ägger sådant uppförande, att hon ej bör såsom ärarnn:a ängre bbe håas (knande orsak gäer engt foksrorestadgans pa ragraf 32 äv,en om foksrooärare, dock först eftre:r frukt ös hefunnen varnng) ; b) om ärarnn,a n träder gfte ; c) om tjänst en f:r åga genom en behörg ordnng godkänd omto!gansaton av skoväs,endet förändras t fok skoä:rarre tjänst erer ndragre s ; d) orr ärarnnan fyt 6o år och, oaktat hon ej an mät sg vja avg å, ge nom skorådets åtgärd engbet med rregrementet för åtderdomsunderstödsanstat1en para graf I 6 bvt fördarad herättg;a!d t understöd (knan de ;orsak gäuer engt k kungöresen den 14 s eprtembe!r r go6,även om foksrooärarre, som förkarats berättgad t he \penson) O m något av ov:a nstå,en:de fa Nträffar, kan skorå_ _

12 15 I! I j fokskoekåren årata fått da under trycket a v äå ga öne och pe nsonsförhåanden Vssergen ha un der år ens opp smärre förbättrngar, trots av svårt mot stånd, (då och då b vt g e nomförda, men först m)ed år ha småskoekårens ekonomska vkor kommt det äge, att dc ku nna, åtmnstone jämförese med förutvarande förhåanden, anses något så när tfredsstäande Då det ar av vkt för varj e småskoärarnna att kän na de b estämmes er, engt vka hennes öne och pen s onsförmåner utgå, ämnas här en översktg framstä nmg av hthörande förhåanden det m ot småskoärarnnans vja b esuta om be nnes ent e dgande, dock m1ed akttagande av att hon får åtnjuta den uppsägnngsttd, s om är henne tförsäkra:d hennes antagnngs bevs H ärav f;)j er nat,u rgtvs cke a tt skoråd även har s k y d g h oe t att ente d ga en småskoärarnna, så snart hon träder gfte, euer_ att föranstata om prövnng av hennes understö,d srätt, så snart hon fyt 6o år I fa skorådet så fnner ämpgt, kan det åta henne kvarstå 4 Kunna kagom å anföras ö ver entedg andet? Om småskoärarnna kan styrka, att hon bvt på oagga grunder enne;dga<:, äger hon att däröver nom 30 dagar, dter Idet hon a v skorådets hesut erhå t de, an föra kagomå hos ve derbörand dop1kapte D omka f!dets utsag kan sn ordnng ö verkagas hos k m : t 5 A Vka småskoärarnnor sakna fasta1e anstänng? Denna fråga är genom det föregående redan hesva ad, men för fustäncghet1ens sku må här nämnas, v ka småskoärarnnor skoråden ha rätt att ent>e:dga utan särskd anred nng, b ott med akttagande a v va:d som hestämts vd antagandet De äro : a) gfta småskoärarnnor ; b ) är:arnnor, so m antagts för vss td, ej över st gande ett äsår och c) ärarnnor, som antagts ts vdare med omses dg uppsägnngsrätt men ännu ej tjänstgjort s amm anagt fem år K M : T S NÅ DIGA KUNGÖRELSE avönnu om ändrad ydese av 2 nådga kungön/sen mzuående 0 åt äran o vd fokskom och småskoor den I jun I9oo, gven S tockhoms sott den 13 jun I9o8 II Den ekonomska stänngen Det :ä r cke bott fråga om den rättsga stänng en, :småswans ärarekår tmd er en ång föjd av år va rt synnergen a ottad Den har äve n khet med Löner De förb ättrngar småskoekårens önevkor vka d1:er åtskga t dess förmån avgvna pettone kom mo t stånd g1enoan en kung proposton och en av h Frdtjuv B1erg väckt moton vd års rksdag, äro ut tryckta tre kungöres,er, utfärdade av k m : t den 1 3 jun Dessa kungöreser m eddeas här fuständgt J,V GU STAF etc göre vetergt : att sedan rkseagen an!ec mg av des utav Oss gjord framstänng, des o ck s ärsk da no nksd gen väckta motoner medgvt vdtagande a v vs sa andnngar 1 fråga,om avönngsförhåandena för de 2 av nådga kungöres en angå> e nde avönng åt ärare vd fok s oor o ch småskoor d en r jun omförmäda ärare, hava V1, med godkännande av rksdagens :b esut, vad detsamma ke överensstämm 7 med Vår t rksdagen gjorda framstä mng, funmt gott forordna, att 2 nämnda kungöres e ska erhåa föjande ändrade ydese : Lärar, s <? m, efter att hava stadgad ordnng vd ve derbor gt s emmanum ee, engt 6 k kungördsen angå ende onet1skott av amanna mede för ärare och ärarnnor vd f? kskoor o ch småskoor den 5 jun r 88 5, nför fokskoen spektor undergått prövnng för an stänng vd småskoa, vd mnd re fo{ koa e!er vd fokskoa egenskap av bträdande ä rare, bhv1t behonge n antagen t ärare vd någon av förenämn d<: skoor, s ka ön för åtta månaders undervsnng åtnjuta mmst,, soo kronor samt tre åderstägg I 6o kronor vartdera, det forsta efter fem, det andra efter to och det tredje 1efter 11

13 , 16! I! femton års oförvtg tjänstgörng dter undergången stadgad pröv nng, att utgå från och med!början av kaenderåret närmast efter det, varunder det femtej tonde eer femtonde tjänstå:;ret gått t änd 2 Tjänsteår räknas såsom fut, därest äraren under ö pande kajenderår tjänstgjort åttp månader eer J41/2 ve ckor För de kaenderår, under vka äraren undervsat kortare td, verkstäes, efter sammanäggnng av tjänstetderna, en reduk ton t tjänsteår, med beräknng av atta månader på varj e ; dock må för ärare, t vars avönande tskott av amänna mede på grund av k m : ts särskc a medgvande åtnjutts så som för fu tjänstgörng, oaktat den årga undervs ngstden understg e r åtta månader, tjänsteå rets ängd beräknas eng het med den för nämnda önetskotts åtnjutand e faststäda år ga undervsnngstden I ärarens tjänstetd nräknas även den td, varunder på grund av rådande smttsam sjukdom undervsn ngen skoan vart n städ J Sådan ärare, vapom här är fråga, ska skodstrktet förse med t jäng, skoan >eer nära denna beäg en bostad jämte nödg vedbrand eer o ck, där hnder eer svårgheter här för möta, ämna honom ersättnng för nämnda förmånar mnst I o o kronor för år D enna kungörese träder kraft den I januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamngen att efter rätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand un derskrvt och med Vårt k sg bekräfta ått Stockhoms sott den 13 jun G U S T A F (L S) Hugo Hammarskjöd K M:TS N ÅD rga KUNGÖRELSE om ändrad vdese av 2 nådga kungöresen angående statsbamg t avjnande av ärare vd fokskoor och småskoor den I jun I900, gven Stockhom s sott aen I3 jun I908 ; V GU STAF etc göre vetergt : att s edan rksdagen an edn,g av des utav Oss gjord framstänng des ock särsk da nom rkseagen väckta motoner besutt förändrade bestäm meser vssa fa angående statsbdrag t av önande av ärare vd fokskoor och s måsk!öor hava V, med godkännande av rksda gens besut, vad detsamma cke överensstämmer med Vår t rks dagen gjorda framstänng, funnt gott förordna, att 2 nå dga kungöresen angåjende statsbdrag t avönande av ärare vd foksk o or o ch småsmor den I jun I 9oo ska erhåa fö jande ändrade ydese : 1 T avonande av ärare, som, fte r att hava stad gad ordnng vd vederbörgt semnarum eer, en gt 6 kun I( göres en angående önetskott fv _ amänna mede för ärar e och ärarnnor vd fokskolor o ch småskoor den 5 jun I 88 5 ; nför fokskoenspektör undergått prövnng för anstänng vd småskoa vd mndre fokskoa eer vd fokskoa egenskap av b trädande ärare, bvt behörgen antagen t ärare vd nägon av förenämnda skoor, o c som årg ön åtnjuter, u tom föreskrvna förmåner av husrum och vedbrand eer :stadgad er sättnng därför, mnst soo kronor, samt t avönande av varje annan t dyk befattnng före den I januar I 908 behörgen antagen ärare, som årg ön erhåer, förutom nämnda na turaförmåner eer ersättnng därför, mnst soo kronor, äger sko dstrktet att av statsne de bekomma ett årg t bdrag av 333 kro nor 3 3 öre, dock under vkor att småskoan motsvarar sådan skoas ändamå att meddea förberedande undervsnng, att mndre fokskoa är nrättad under så d ana förhåanden, som engt gäande fokskoestadga göra densamma berättgad, att fokskoan ej der men därav att bträdande ärare stäet för examnerad foksmärare därvd är anstäd, samt att ärare meddear,undervsnng sk an mnst åtta månader av året eer den kortare td, uncer vken undervs nngen 1 een skoa, var han är anstäd, på grund av k m : ts särskda medgvanden årgen meddeas, D ärest vd någon av de före gående mom omförmä 2 da skoor anstäd ärare, som undergått sådan prövrung, var om _ samma mom nämnts, oförvtgt _ tjänstgjort under sam managt fef tjänsteår, och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervsnng med mnst s 6o kronor jämte de ag bestämda naturaförmåner "eer ersättnng däj:för, äger sko dstrktet erhåa statsbdrag med 373 kronor 33 öte J Har sådan ärare, varom nästföregåeptje mom är nämnt, oförvtgt tjänstgjort uneer sammanagt to tjänsteår, o ch öner t honqrr: såe des utgår för åtta må)aders undervsn)g med mnst 6zo kronor jämte de ag bes_tämda naturaförmå ner euer ersättnng därföt:, _ager s_kodst kt att erhåa stat,s bdrag med krod;or 33 öre 4 Om så:can ärare, varom" IIJ Om 2 och 3 sägs, oför vtgt tjänstgjort urder t hopa femton tjä)steår och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervs)ng med mnst 686 kronm jämt e d;e ag hestämda naturaförmåner eh r "er sättnng <ärför äger kodstrktet att erhåa statsbdrag med 4 53 kro no 33 öre;, 5 Utan hnder av bestämmes e n föreg ende moment om statsbdrag end st för sådan oexamnerad ärare, som, bvt an, städ före den r januar I 9o8, må statsbdrag utb ekommas med 3oo kronor för år räknat det fa, att sådan äraretjänst, som omförmäes mom r, vd f örfa fö r tjärstennehavaren euer vd nträffad edghet måst tfägtvs uppehåas av ärar e, som cke avagt sådan p,rövnng, som samma mom omnämnes, så vda fökskoenspektören vtsordar, att vecerbörgen examn::rad ärare ej kunnat erhåas, att den antagne befunnts dugg, och att! :: J, 2 :

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

uridik A~KI\)E. Rättsutlåtande; Inledning 14/01 2011 14:32 FAX 0858188888 A~K\)E." 0856165686 HD 141 002/015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919 Bonas produkter för hemmafxare Produktkataog 202 PROFFSENS VAL SEDAN 99 Introdukton Steg för steg Inomhus Lack 5 Färg 6 Oja 6 Utomhus Oja 9 Rengörng 9 Grovrengörng 9 Govvård Trägov Knker & amnat Tbehör

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 Ambition och verkighet av Gudrun Spetze. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Uppsaa Universitet_sbibiotek Bäsenhusbibioteket

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1951 1:19 Meddeande från Kung. Örogsmanna:: säskapet nr 2/51. Ordinarie sammanträde den 7 februari 1951.. Förkarade ordföranden sammanträdet öppnat och meddeade att sedan

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé.

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé. En bra dé om du v sara ege: En bra dé. Som ngenjör och medem Unonen har du 75% raba på Lomsjöaademns enreprenörsubdnng som hjäper dg som v vdareuveca en affärsdé och sara ege. Läs mer och b medem på unonen.se/ngenjor

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna Stadgar för Fastighetsentreprenörerna 1 Firma Föreningens firma är Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation. Föreningen skall verka under benämningen Fastighetsentreprenörerna. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Alice. Barn h ar ock så. i tillvaron. Tema: Barn & psoriasis. D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får

Alice. Barn h ar ock så. i tillvaron. Tema: Barn & psoriasis. D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får Barn h ar ock så psoriasis! D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får sju k domen före 25 års ålder. Barn får och beh över ofta hjälp av sina föräldrar med beh andling en

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Ungdomar, mobbning och stress. Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006

Ungdomar, mobbning och stress. Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006 Ungdomar, mobbning och stress Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006 Bakgrund Mobbning är enligt flera studier ett stort problem i svenska skolor. Konsekvenserna av mobbningen kan påverka den psykiska

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer