SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,"

Transkript

1 SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d, nnehåer varj e nummer edande uttaanden dagens brännande skofrågor samt p orträtt eer andra ustratoner från skovärden j ämte en rkhatg n otsavdenng I ett Svensk stort Läraretdnng annonseras varj e vecka anta e dga ärare tjäns ter och ärarnna Prs för över 1,100 stora kvartsdor endast 4: rr 25 öre pr årgång SVENSK L RARETIDNING ä, nödvändg ör va rje med em av Svepges amänna fokskoära refö,enng som v föja med sn td Orädd och sjävständg, h a r den under tre årtonden fört skoans och /ä,arekå,ens taan Prenumerera på {Utgver barn b boteket och Tummeten, narmas te postanstat Saga, tdnngarna barnkaend ern Jutomten fåge ]31å m m ) Cjrkuär och n ärmare u pph;snngar a n g åen de föragets pubkatoner fås g rats från StJensk Läraretdnngs förag, Stockhom C

2 ( 1,Pedagog ska skrfter" o======o FÖR BARN OCH UNODOM ( B arnbboteket SAGA) utgvas årgen av 1 bar n b b oteket SAGA, d etta n o m barn avä : den m ycket sprdda b b o _ tek s o m granskas a v e n k o m m tte a v s e x sko m n, h a v a under redakton a v E H am m a r u n d h tt s u t k o m m t f ö j a nde 3 2 r k t I u sterade o c h a v ne dan nämnda författare sär s k t för b b oteket utarbetade d e a r : m Sverges amänna fokskoärareförenngs ttera turkommtte t Svenska foksagor av Frdtjuv Berg Första s a m ngen 2 Robnson Kruse av Henrk Wraner 3 Tusen och e n natt av A nna Wahenberg Första s a m n g e n 4 Onke Toms stuga av Amanda Kerfstedt 5 Jorden runt på 80 dagar av Henrk Wra n er 6 Medetdssagor av H Schck 7 Svenska foksagor a v Frdtjuv Berg A n d ra s a m 8 Tusen o c h en natt av A n n a Waherzberg D _ to 9 Trojanska krget av Frdtjuv Berg 10 Guvers underbara resor av H Gyander 11 Styrman Hurtg av Henrk Wraner 12 Franska sagor av Hugo Gyander 13 Hunden Tpp och några andra djurhstorer a v Hennng Wende 1 4 Den unge boerhjäten a v Hugo Gyander 15 G ua Vargen av Henrk Wraner 16 Sagor och berätteser av svenska författare B röderna Grmms sagor av Hugo Gyander 18 Httebarnet av Henrk Wraner 19 Tomteberätteser av Aug Bondeson m f 20 Svenska s ägner a v Hugo Gyander 2 1 K a pten Grants barn av Anna Wahenberg 22 Tomtesagor av Z Topeus, Sema Lageröf m f 2 3 Östan och Västan av Hugo Gyander 24 Sem och Kauu av Henrk Wra n er 25 Tomtefars sagor av Rafae Hertzberg m f 26 J a och nej av Heerza Nybom 27 TV Å ÅRS FERIER efter J u es Verne av A fr Smedberg 28 SILVERTORNET samt a n d ra sagor av Sema Lageröf m f 29 RIDDARSAGOR av H & M Hutenberg 30 Vdmarkens sagor av H Wende och H Gyauder 31 I Hönsösa av Henrk Wraner 32 Damantäpp et av Louse Zegoson Genom 1 I, I I! I! emmar Av de 50 häften, som utkommt, torde särskt persona : H nn g ens m et odk m f, B drag t den p e d ago gska pa toogen 14, Lchfn, Th, Fys o og sk p s ykoog, 22, Tadd, Lb erty, Nya u n dervsnngsmeto der, 43, Hagen, H, Adenoder och skoun dervsnng " gäran; kunna d e erhåas starka, prydga bboteksband å 1 kr 50 öre D e kunna erhåas genom varje väförsedd bokhande eer ock rekvreras genom postanvsnng drekt från föraget Fera av ovanstående arbeten användas som Kr 1,25 /J " " skoa och fokskoa 47, Le/fer, G, Skohygen 2,00 1,50 1,50 2,50 0,30 45, Had, H, Iakttag eseundervsnng små " " 2,25 1,50 Medemmar av Sverges amänna fokskoärare äseböcker fokskoor och fckäroverk _ 2, Bergqvst, B J, Frågans formuerng 7 & 8, Lay, A vv, R ätskrvnngsunder vs1 2, Fuchs, A band endast 1 kr, kotband 1 kr 25 öre ; på särskd be adresser as : Stockh om C hava före nngens ned föj ande kunn a vara t gagn för småskoans ärare Förestående fnt utstyrda barnböcker kosta vardera p app SAGA skrfter tfäe att någon mån föj a det fua uppsag o ch anvsnngar, som omede bart kun nat omsättas det praktska skoarbetet 17 Svens k Läraretdn ngs Förag, pedagogska arbetet utomands samt erhåt värde A G A S Aa skrveser angåe n d e barn b b oteket dessa satts d D=============================== U 1, förenngs tteratursäskap ett pr s av 3 kronor erhåa he årgång t Inträde tteratursäskapet erhåes, om anmäan göres hos fokskonspektören J Franzen, Södertät;e I!

3 I UTMÅRKTA LÅROBÖ CKER FÖR FO L K S K O LAN : Lärobok nearteckn ng Va för fokskoan och dess överbyggnader av ]oh Aande, Lärare vd Esks una fokskoor Pns 70 öre nom Fädernesandets hstora för fokskoan av A Rydfors, ektor vd h atnärov å Norrmam, Stockhom färgtryckta kartor och 45 ustr Andra upp Prs nb 75 öre Frdtjuv Berg : Geograf för fokskoan kartor, bder och skdrngar Förberedande överskt och Sverge (utan andskapsbeskrv nngar) M" d 38 färgtryckta kartor och 8 5 bder Attonde uppagan I starkt och prydgt kotband Prs r kr Fö1:sta deen J1ed andskapsbeskrv nngar Sjunde uppagan Prs nb r kr Andra deen : Europa utom Sverge samt de övrga värdsdearna VIed 2 7 färgtryckta kartor och 200 bder Sjunde upp Prs nb r kr 20 öre Första deen : Mndre ärobok geograf för fok skoan 7 upp! Med r4o kartor och bder, b a kartor färg över Sverges aa andskap Prs nb 65 öre Kartb o k för fokskoan Tredje om F arbetade uppagan Prs go öre Kartrtnngsbad för skooor jämte anvsnngar för dera begagnande I6 bad kuvert Andra uppagan Prs 30 öre Den nya sångmetoden eer fokskoans ärobok sång, utarbetad efter ratonea och strängt pedagogska grundsatser av N E Anjou, organst, ex muskärare Lärarens bok Fyra årsk Ts 3: Barnens bok N : o I Fyra årsk Ts x : I o N : o II Fyraårsk Ts o : S s N:o III FyraårskTs o: so Textbok nysta"ad o : 2 s Lärokurs ferstämmg sång engt formemetoden t tjänst för sångförenn gar och sångkörer, utarbetad av N E Anjou Prs I kr s o öre Läsebok nyare svensk tteratur för am äroverkens meankasser, högre fokskoor samt fckäroverk av ] 5 Bergman, Andre nspektör vd Sock homs fokskoor Med 26 porträtt 2 dear, nb vackra band a I kr 6o Öre Med Svensk Språkära j ämte ordsta fö r fokskoan Efte uppagan Prs nb so 30 Övnngsbok modersmåets skrvnng Femte upp! Prs nb för tre dear nb a 35 öre, utan factbok 30 öre, är under omarbetnng för att ut komma nya, tdsenga uppagor före detta års sut Fokskoans mndre räkneära av Afr Berg Efte förenkade uppagan Prs nb med sknnrygg s o öre ; fact bok I O öre och dess häften a 20 öre skoor Vd re v sors vaet får ej röstas på Frdtjuv Berg, Afr Dan, Sven N y und, J J Daström, J Franzen, Anna L Lesse!, Maurtz Tennman, Per Borgh, J Cederberg, N O Bruce, Gustava Landberg och Gottfrd Björkman, vka under revsonsåret äro centrastyreseedamöter ; ej heer på hrr Otto Bej bom Sträng näs och Afr Frden Lnköpng, vka äro ktarstående revsorer Avgående retsor är hr Ns Lundah Lund vård Lärobok för skoor och sjävstudum av Med c T Ftscher Med förord av Prof Curt Was 25 ustr texten och 3 färgtryckspanscher Andra upp! Inb 6o öre Bbsk hstora för fokskoor Huvud sakgen med bbens egna ord framstäd av Fr Enksson, ärare vd Stockhoms fokskoor Tonde upp! med 2 kartor och 23 ustr Prs nb 2S öre, Kurs pensetecknng för skoa och hem av C Werner, tecknngsärare vd Tre Passa för aa sag av Förenngsrevsor Fokskoans räkneära E Magnussons Tec<nngskurser för nybörjare och mera försgkomna V d centrastyresevaet får ej röstas p å J J Das trö m Stockhom, J Franzen Södert äj e, Anna L Lesse Götehorg, Maurtz Tennman Sandöverken, Per Borgh Lekaryd, J Cederberg Norrköpng, N O Bruce Aröv och Gott frd Björkman Stockhom, vka äro ktarstående edamöter at centrastyresen De avgående äro: Frdtjuv Berg Stockhom, Afred Dan Huskvarna, Sven Nyun d Stockhom och Gustava Landberg Norrköpng ord och satsära samt rätt och uppsats skrvnng för fokskoan av Em Dan Med förord av Professor Ad Noreen Kurs III nb 30 öre, IIIIV nb 4S öre ; kurs III o IV var för sg nb a 2S öre För havtdsskoor passa III Männskokroppen 4 Övnngsbok vårt modersmå Ljud, Afr B erg, f öre fokskoan Andra upp! Prs nb 25 ö re Rättskrvnngsära Fokskoans korapsam och evange Iebok, med fera bhang Prs nbun Borgarskoas utgven av Emy 111eyer Tredje uppagan Omarbetad av Oof Andnfn, ärare vd Stockhoms fokskoor och Stockhom:; Borgarskoa Första häftet 40 öre Andra häftet 7S öre 2 Fjortonde förskrft Stockhoms öre Svensk S p råkära jämte ordsta för fokskoor med kortare kurs upp! Prs nb 2S öre A Centrastyreseedarnöter J J Daströtn : starkt band s Ltvförsäkrngsrevsor: Samtga förenngens medemmar äro vabara men endast de den särskda gruppen vförsäkrngsboaget Sveca försäkrade äga detaga vaet Avgående revsor är J J Daström Stockhom den starkt kotband med sknnrygg r krona Fnnes även utan evangeebok kotb 7S öre, kart 6o öre a m äroverket Lund Vackra b/oer }(/ara färger Jyd/ga anvsnngar Tre häften å so öre I ett häfte r kr 25 öre C E FRITZES B O K FÖRLAGS A KTIE B O LAG 1 atoctholk, 5UaTAJ LIRDaTROMa aojttjt, 1910

4 INNE H Ä L L: Ärenden behandade av kretsarna 1909 : Förvatnngsärenden 3 Naturkunnghetens tämpnng på anthushånngen 4, 81 Medemsavgftens höjande 4 Ärenden u n der centrastyresens behandng : Överbyggnader t fokskoan (författnngar, redogörese, anvsnngar) 6, 85, 98, 103 Fortsättnngsskoan 6, 81 kesutbdnng 7 Fokskoans praktska äggnng 8 derårgas förvärvsarbete 9 skoväsen 10, 108 fokskoan Hjäpkasser 10 Småskoan 1 1 Städernas Semnarernas ombdnng Tecknngs Pedagogska skrfter 15, 1 15 Lärares stu deresor 16, 1 16 Yr Mn Ny normapan 11 Överbefoknngen Lärarekårens fortsatta utbdnng 13, 50 kurser 13, 113 ffreningen Lärobok krstendom 17 Nya äseboken 1 7 söjdundervsnngen 18 Normabetyg för ärjungarna 1 8 Undervsnngsmatere 19, 123 Konsten skoan 19 B arntteratur 20 Bbotek 21 råd och anvsnngar) 22, 125, vårdsförhåanden 24 fokskoan 25 Skoresor (redogörese, 127 Ferebarn 23 Häso Fokskoestatstken 24 Intresse för Skoans ednng och underhå 25 Skoans hstora 27 Fokskoekårens ekonomska och rättsga stä nng 28 Lärarnas naturaförmåner 28, 1 28 Försag t fokskoäraretj änst 29 Fokskoematrke 31, 130 skoekårens ekonomska och rättsga stänng 31 vkares avönng 31 S A F:s organsaton och utveckng 35 38, 48 Eget hem 38 Små sjuk Ombudsmötet Svensk Läraretdnng 39 Ham marunds grav 42, 131 Skomuseet 42, 132 Uppysnngs byrån 42, 134 Gåvomede och ansag 42, 136 Patens dona ton 44 Samverkan med andra nsttutoner 45 säkrng 47, 137 Ärenden u tsända t kretsarna : Lärarekårens fortsatta utbd FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING Lvför Förvatnngsärenden 48 nng 50 TIDSKRIFT FÖR SVERGES ALLMNN! 1910 Lärarnnornas pensonsåder 66 Mnnessta för kretsordförandena 75 Bagor 81 (Se vederbörande rubrker härovan!) Stockhom xgxo_gustaf Lndströms TRE DJ E HÄ FTET

5 / SJI\ÅSKO LEKÅRENS R Ä TTS LI G A och EKON Ofv\ISKA STÄ LLN I N G E N U FFLYSN I N G S S KR I FT T I L L S JV\ Å S K O L E K Å R E N S T J Ä N S T UTGIVEN AV CENTRALSTYRELSEN F ÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING STOCKHO M GUSTAF LINDSTRÖMs BC KTRYCKERI I9IO

6 N N förord I 11 E H Å L L Den rättsga stänngen Sd 5 A Småswärarnnas antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? 7 2 Vka räknas som examnerade småskoärarnnor? 8 3 Huru sker antagandet? 9 4 Kunna kagomå anföras över tsättnngen? 1 0 B Småskoärarnnas entedgande Vka småskoärarnnor ha fastare anstänng? 2 Huru bör en småskoärarnna bevaka sn rätt t fastare anstänng? 3 När kan e n fastare anstäd småskoärarnna ente dgas mot sn vja?, 4 Kunna kagomå anföras över entedgandet? 5 Vka småskoärarnnor sakna fastare anstänng? II Den ekonom ska stän ngen A 15 Vka äro d e agga öneförmånerna? 1 9 Löner (k kungöreserna den 13 jun 1 908) 2 När sker uppfyttnng högre önegrad? Huru utgå_r ersättnngen t vkare vd sj ukdomsfa? 20 4 Huru utgår ersättnngen för övertdsäsnng? 21 B A derdomsunderstöd (k kungöresen den 13 j un 1 908) När är e n småskoärarnna berättgad t het understöd? _ 2 När är en småskoärarnna berättgad t avkortat understöd? 3 Huru beräknas tjänsteåren för erhåande av understöd? 4 Vka äro avgfterna t understödsanstaten? 5 Huru bör man gå t väga vd ansökan om understöd? _

7 I F Ö R O R D amänna fokskoärarefören ng h ar Sverges e n av sna kår ens uppgfter s tä nng att arbeta för förb ättrng a mänhet var o har o ck fören ngen I te för detta ha de ekonomska S verges fok må och,föjas m er satt av som ä rar:e U n der sn trettoårga t än e n gång s ett stt arbe Steg för st,eg av f11amgångar vkor, under vka är;arekåren vd småskoor arbetar, b vt förmång are, och steg för steg har å11ens rättsga stä nng bvt at mer trygga d Ä n n u åter stå em,eue rt!d många önskemå att söka,, <!, r, L r ät ts stämmeser, som nu gäa a1 1r a Denna fråga, vken var d e n f ö r s t a, s o m S verges amänna fokskoärarefö:re nng upptog på stt program o ch utsände t behand ng nom kretsarna, har vsat sg synnergen s vår ö s t et få S ärskt kan frågan om s m å s k o e k å r e n g a s tä n:!i n g nga unka ans,es ö st med de be förverkgade M ång segt mo tstånd har d et gät att Ö vervnna, nnan man y ckats ernå den gr:ad <\V rä,ttsg trygghet, vken n ume ra tk ommer S verg,es s måskoärarnnor, o ch dock ä r den na trygghet cke ännu tfr,edsstäancle förden sku at fortfarande ägn,a sn Förenngen måste å t denna omtank e fråga, vars ö snng d:e torde kunna betraktas såsom sut förrän man fått t stårud fu kstäghet mean gtg, fokskoans på [! och anstän ng småskoans och ärarepersona me d avs eende entedgande Ska dentrastyre s,en kunna verk:a för en dyk ö s nng av frågan, måste den f ö r s t o ch främst h a fu k ä n nedom om huru d e nuvarande bestämmeserna ang ående småsk o,epersona,ens rättsga stän ng stort sett verka, och adees särskt mås t e v erknngarna av k förordn ng J

8 en den 1 7 november gga fut kara D etta sn tur fö:rutsättter, att småskojekåren sjäv är fus,tändgt för trog en med ajt sådant, som rör dess rättgheter hthö rarude avseentden Centr,aJstyrds1en har därför t småsko ekårens tjänst utarbetat denna skrft, som 1 huvudsak! äm nar de uppy1snng a r, vka en småskoä,r,arnna för t_ va ratag1andet av sma agga rättsförmåner behöv,er känna För fuständghetens sku har även medtagts en redo gör,ese för de öne och pensonsförmåne,r, vka engt nu gäande författnngar tkomma småsko ans ärare pers ona På så sätt kommer denna a skrft att gva varje småskoär arnna en tförtg överskt rörande de henne gte nom ag tförsäkradte rä:t tshga och ekonomska evnadsv k oren Sed ah smås:k oekår1e n tagt noggrann kännedom om nnehået denna skrft, torde centrastyresen med ätt het kunna erhåa de uppy:s nngar, av vka den kan vara behov och för ett fortsatt årbet e för förbättr ng a v småskod<:åre ns rättsga stänng I I I! Cen trastyresen Den rättsga stänngen Såsom m edemmar a v s måsko1ekåren, vken för när varand : omfattar ungdär ro,oco med,emmar, räknas cke bott ärar e och ärarnnor vd småskoor utan även ä rare och är afnnor vd mndre fokskoor samt bträdan de ärare och ärarnnor vd foksköor*) För aa des sa gäa så,edes här nedan meddeade bestämmeser rö ranch vkor och sätt för antagände och entedgande A 1 Sm åskoärarnnors antagande Vka kunna antagas som småskoärarnnor? För att k unna anstäas som småskoärarnna har än t het nygen ck1e krävts synnergen myck et F ok, sko,estadg a ns paragraf 23 mom I nnehåuer ännu den bestämm,ejsen, att om en person»efter uppnådda 1 8 års åder medest undervsnngsprov euer annoredes för sk,o rådet ådagaagt sg nnehava för den sökta befattnngen erforderga nskter och färdgheter s amt gcd förmåga att meddea undervsnng») så kan hon antagas t ärarn na vd småskoa De, som antagts på dyka grunder, äro s k oexamnerad småskoär:arnnor O vannämnda bestämmese kan emeuertd efter utfärdandet av k kun gördsen dten 1 3 J U angående statsbdrag t b v önande av fok och småskoärare (se sd r 6) ans,es ha va upphört att gäla Engt denna kungordses mom 5 utgår nämg,en statsbdrag tu oexamnerad småda :f:) D å de manga ärarnas anta jämförese med d e kvnn gas är mycket obetydgt, användes det föjande endast ut trycket s h å s k o 1 1 ä r,a r n n o r

9 ""rn 8 1 I \ I! f " t sko ärarnna, som bv t ans täd erft,er den r anuar I 9o8, en dast för t f ä g t f ö r o [r /d n a n ä,e o ch även då bott det fa, att fokskoenspektören vtsorda!r hennes dug ghet samt att examnerad ärar nna ej stått att erhåa I Verkghet,en ford!ras atså a;v var och en, sbrh hä danefter v antagas s om småskoärarnna, att hon är re x a m n e r :a d för detta ändamå 2 9 Över examen eer prövnng, undergånge n på något a v ov:annämnda sätt, ska sökande småskoärarnna kun n a för,ete b 1e t y g, utfärdat e nghet med faststät for muär Det t a exam e ns eer prövnngshetyg är at så en av de hand ngar, varav en småskoärarnna måste vara besttnng för att kunna tgodogöra su:g sna rättgheter Vka räknas so1n examnerade småskoärarnnor? 3 S varet på denna fråga erhåuer man g,enom att sam manstäa vssa paragrater fokskoestadgan, semnare stadgan, stadgan angåjende prövnng vd under offentg kontrot ståjende småskoes,emnarurr den 28 maj samt k kungöresen den 5 j un I 88 5 Av dessa bestäm meser framgår, :att m an kan bva examnerad på något av föjande fyra sätt : a) genom att vd andstngssemnarum euer av k m : t godkänt enskt s1emnarum med mnst åtta månaders under vsnngstd undergå prövnng närvard av en utav chefen för ecdesastkdep:art,em nt,e t förordnad sackunng p erson (k stadgan den 28 maj r 897 paragraf 2 ) ; b) genom att vd ett statens fokskoh semnarum g e nomgå d, två första kasserna och däreher undergå prak tskt Frov övnngsskoans småsm,e avdenng (semnar,e stadgan paragraf s o mo m I ) ; c) g e nom att efter uppnådda 20 års åder o ch ef ter mnst 2 års tjänstgörng vd skoa, som stått under offentg, nspekton, vd ett statens fokskoes,emnarurn, utan,at t där ha vart e v, undergå särskd prövnng un der ednng av semnar ets nspektör (k stadgan den 28 rna j I 897 paragraf 4 ) ; d) genom att avägga fokskoärareexamen vd ett sta tens ernnarum (fokskoestadgan paragraf 23 ) På det f ö r s t n ä m n d a av dessa sätt har det ojäm förgt största anta,et småskoärarnnor förskaffat sg be hörgh t för anstänng vd småsko a A n m D e, som före den I I januar I bvt anstäda vd småskoa och därpå skorådets närvaro Ltndergått prö,v nng a v vederbörande f0kskoenspektör samt därom erhåt ntyg, räknas även såsom examnerade (k kungöresen de n 5 jun I 88 5 paragraf 6) Hu ru sker antagandet? H ärom nnehå,er foksko,e stadgans paragraf 24 fö j ande : I Extra ordnare fokskoärare, b trädande ärare vd fok skoa, ärare vd sådan småskoa eer mndre fokskoa, som b vt upprättad av hea s kodstrktet, ävensom särskda ärare övnngsämnen antagas av skorådet 2 Vd småsko a eer mndre fokskoa, som bvt upprät tad av husfäderna en de av dstrktet, må ärare av dem an tagas, s edan hans b ehörghet bvt, på sätt som föregående paragraf sägs, av skorådet prövad och godkänd Om antagan det göres ofördröjgen s krftg anmäan hos skorådet J Då sådan ärare, som mo1n I och 2 omförmäes, antages av skoråd eer av husfäder, ska detta ske antngen för vss td, som ej må överstga ett äsår, eer ock ts v dare, sstnämnda fa med ömsesdg rätt t mnst fyra må naders uppsägnng, skoråd dock obetaget att, där kyrkostäm man så besutat, enghet med bestämmese r vederbörgen stadfäst regemente, gva ärare vd småskoan en fastare ans tänng 4 P rotokosutdrag eer annat b evs om antagnng ska ofördröjgen utan ösen tstäas den, wm ngt de föregå ende momenten denna paragraf bvt t dyare antagen J Av des s a bestämmeser framgår, att småskoärar n na cke khet med ärare "vd fokskoan antages,:v kyrkostämman utan av skorådet (Undantagsvs kan hon antagas av husfäjderna en dd av dstrktet, sedan dock hennes behörgbet bvt av skorådet prövad och godkänd ) Som synes fnnes ng,e ntng stadgat rörande tjänstens ;u nonserng euer om upprättande av försag euer anstä ande av undervsnngsprov, vk,et naturgtvs dock cke hndrar, att skor det, fa det så fnner för gott, vd tager åtgärder : d yka avs,eenden (Om ett skoråd för tfägt uppehåande av en småskoärarnnetjänst anstä er oexamnerad ärarnna, måste emeert:d ved e rhör:a n de fokskoenspjektör kunna styrka, att examnerad ära f r

10 I I 10 I B rnna 1ej kunnat erhåas, vket torde förutsätta, att annon serng ägt rum men ej ett t resutat) Heträffande t1den för a nstänngen sker anta:gandet på något a v fö jantde tre ;vkor : a) f ö r v s s t d, som ock ej må, överstga ett äsår ; b) t 1 1 s v d a r e med öms, es,dg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng ; c) med den f a s t a r e a n s t ä n n g, som kan va ra före skrven av ky/rkostämman godkänt och av dom kaptet vederbörg ordnng stadfäst ve,g emente H ar småskoärarnna bvt antagen utan några be stämmeser om td och uppsägnng, måste hon anses ha bvt antagen»ts vdare med öms,esdg rätt t mnst fyra månaders uppsägnng» O m antagnng, n bör fnnas särskd ant ecknng sko rådets protoko, och a n t,a g n n g s b e v s ska ofördröj gen utan ösen tstäas den antagna Antagnngs bevset är en a:v de handngar, som varj e småskoära rnna :nåst e äga för att händje se v behov klnna med framgång bevaka sna agga rättgheter 4 1 Kun na kagomå anföras ö ve1 tsättnngen? Vka småskoärarnnor h a fastare anstänng? Förmånen att kunna nå en fast antänng, d v s a t t ck e av godtyckg anednng kunna cntkk:gas, bev redan från början tförsäkrad fokskoans ärarepcrso na För småskoekår,en där,emot utgj10rde denna förrmån äng e endast ett önsk,emå, som syntes nära nog omöjgt ptt få förverkgat I ett och annat större s amhähe börjad e m an eme ertd skoreg,em,e ntet ntaga be stämmeser,av den art, att de terkände småskoärarnnorna nom dstrkt,et sam m a fatsta anstänng, som tkom ärarepersona n vd fokskoan N är så e n ny U ppaga a v fokskaestad gan d:en w dec(ember I 897 utfärdades, befanns denna ansutnng t nämnda förhåande ha paragraf 24 t ag t den bestämmjesten, att det var skoråd»obetaget ptt, där kyrmstämman så besuta t, e nghet med b estämme ser vederborgen sta fäst r egemente gva ära,re vd småskoan en f astare anstänng» :Det vsad e sg,dock, att högst få skodstrkt begag nade sg a v detta s,ätt att för egen de sörja för sna småskoärarnnors rättsga trygghet Centrastyresen för sverg es amänna fokskoärare förenng rktade vssergen uppr,epade gång,c r t Ve!derbörande e n vädjan att föjå den I 897 års fokskaest adga gvna anvsnngen, och denna v djan förkngade 1: j adees ohörd Något a männare gehör t vann d::n sg emeuertd cke, och den stora massan av småskoans ärare kår var darför at fort farande utsatt för möjghet,::n a;tt på grund a v den obe tydgaste anednng bva uppsagd från tjänste n D å, tkom k förardnngen a v den 7 november I 90 5, vken med avs,eende på här berörda sak har föjande y(dese : Som tsättnng av småskoärar nna sker genom sko rådshesut och,dyka besut ända t hdt nyge n cke annat än vssa fa kunnat ÖVIerkagas, ha be;;vär öv, r små skoärarnnas antagande cke förr kunnat a nföras Ge nom k kungöresen den 29 jun I 908 har emeuertd _rät ten att anföra kagomå bvt utsträckt t att gäa aa skoråjdshesut, som ej äro av 11ent förberedande euer verk stäande art, och föjaktgen fördgger hädanefter ntet formet hnder för att ertt,skorå:ds a ntagande av små skoärarnna ska kunna bva föremå för besvär Men enär, såsom förut Vs:a ts, s korådc t vd sådan antagnng cke är skydgt att genom Upprättande av försag e er på annat sätt taga särskd hänsy n t sökandenas oka merter, torde kagomå härutnn n fortfarande ha föga utskt att vnna beaktande hos högre myndgh!eter De skue sådant fa stödja sg på rent formea oeg,ent gheter, såsom att skorådet ej vart s amat t sådant anta, att det va)t besutn1!ässgt, att s arntga edjam,ö ter ej h vt underrätta:dje om sammanträ,det, e d Smås ko ä rarnnas e nte dgand e r> m ä K M : TS NÅDIGA KUN GÖRELSE n dnzd yae/se av 8 oc!t 33 nådga stadgan angående fokundervs nngen rket den Io dec:ember I 897,: gh en Stockwms sott d1z I7 no?hiii be1 I905, V O S CAR etc göre v tergt : att V, med anednng :t v t Oss nkomna underdånga framstänngar, över vka veder r

11 13 12 börande sg yttrat, funnt gott föpardna, att paragraferna 8 och nådga stadgan angående fokundervsnngen rket den r o december skoa erhåa tföjande ändrade ydese : 33, 11 I! I!!! R 2 Har vederbörande examnerad, pgft ärare, som t be fattnng, varom paragraf 23 förmäes, bvt av skorådet an tagen t s vdare med ömsesdg uppsägnngsrätt, och som ännu ej är t åderdomsunderstöd b erättgad, tjänstgjort samman agt fem år å frågavarande 1eUer f,nnan kartad tjänst, må sådan ärare entoedgas endast av :;ådana orsaker, som omför mäas paragraf 32, eer på grund därav att tjänsten fråga genom en b ehörg ordnng godkänd omorgansaton av skovä sendet ska förändras t fokskoäraretjänst eer ndragas Över skorådets _b esut om sådant entedgande må besvär anföras av äraren på sätt, som omförmäes paragraf 3 2 D enna kungörese träder kraft d e n r januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamgen att efterrätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand underskrvt och med Vårt k sg b ekräfta ått Stockhoms sott den r 7 november O S C A R (L S ) Frdtjur1 Berg Denna förord nng bev av g1e nomgrpande b etydese för S verges småskoärarnnor Den tförsäkrade med ers fas tar1c anstänng åt a 1 1 a o g f t a, e x a m n e r a d e s m å s k o ä r a r n n o r, v k a a v s k o r å d e n b v t a n t a g n a t s v d (a r e m e d ö m s 1e s d g u p p s ä g n n g s r ä t t s a m t d ;e n n a e g e n s k a p t j ä n s t g j o r t s a,!m m a, n a g t f e m å r 2 Hura b ö r e n småskoärarnna b e vaka sn rätt t fastare anstänng? E n smskoärarnna bör så sn,art som möjgt ge nom gr;ansknng av antagnngshevs,et euer genom under söknng a v skorådets protoko vd det sammantr d!e, då hon anstädes, förvssa sg om, hurvda hon är anta gen t 1 1 s v d a r e (med öms,esdg uppsägnngsrätt) samt m ot_satt fa göra v,a;d hon kan för att vnna dyk fn stänng När hon antagts på nämnda vkor, bör hon se t, att dessa också fnnas tydgt a ngvna det a n parat a g n n g s: b: e v I 1s, v ket rengt foksko, e sta;dgans graf 24 mom 4 ska tlstäas henne, 3 [ Vdare bör hon dra;ga försorg om a t sko rådet ej förs ummar att för$e henrue med så;dan t j ä n s t e bj1o k, som!omnämnes re)g ITI!entet för småskoära!es m f åderdom sundersrt ödsanstat p aragraf I 8 (se sd 2 5 ), samt att skoråds,ordföranden vd sutet av varje kaenderår e er roftare, om på grund an ärarnnans förfyttnng t annat skoldstrkt så 1erfror1dra,s, denna bok nför sko ans namn, tjänstgörngens art och undervsnngs den samt med sn namntecknng vtsordar rktgheten av dessa upp gfter Antagnngsbrevsret,o ch tjänsteboken äro de handng ar, genom vka ärarnnan kan styrka, när hon efter anstänng»tjs vdarre» tjänstgj ort samrnanagt f,em åjt: och såunda ej utan vdae kan enteägas 3 Nr k an en fastare anstäd småskoärarnna entedgas mot sn vja? Den rastare anstänng, som såunda genom k för orcnng,en den 1 7 november 1 go 5 bvt vssa småskoä rarrnor tuerkänd, är emeuertd, såsom framgår av sam ma röror:d nng, ;av den beskahenhre t, att nämnda ära rnnor under vssa förhåanden dock kunna endedgas mrot sn vja Detta kan nträf a, ;a) om är;arnnan befnnes oskckg t eer försum g förrättandet av sn tjänst erer ådaga ägger sådant uppförande, att hon ej bör såsom ärarnn:a ängre bbe håas (knande orsak gäer engt foksrorestadgans pa ragraf 32 äv,en om foksrooärare, dock först eftre:r frukt ös hefunnen varnng) ; b) om ärarnn,a n träder gfte ; c) om tjänst en f:r åga genom en behörg ordnng godkänd omto!gansaton av skoväs,endet förändras t fok skoä:rarre tjänst erer ndragre s ; d) orr ärarnnan fyt 6o år och, oaktat hon ej an mät sg vja avg å, ge nom skorådets åtgärd engbet med rregrementet för åtderdomsunderstödsanstat1en para graf I 6 bvt fördarad herättg;a!d t understöd (knan de ;orsak gäuer engt k kungöresen den 14 s eprtembe!r r go6,även om foksrooärarre, som förkarats berättgad t he \penson) O m något av ov:a nstå,en:de fa Nträffar, kan skorå_ _

12 15 I! I j fokskoekåren årata fått da under trycket a v äå ga öne och pe nsonsförhåanden Vssergen ha un der år ens opp smärre förbättrngar, trots av svårt mot stånd, (då och då b vt g e nomförda, men först m)ed år ha småskoekårens ekonomska vkor kommt det äge, att dc ku nna, åtmnstone jämförese med förutvarande förhåanden, anses något så när tfredsstäande Då det ar av vkt för varj e småskoärarnna att kän na de b estämmes er, engt vka hennes öne och pen s onsförmåner utgå, ämnas här en översktg framstä nmg av hthörande förhåanden det m ot småskoärarnnans vja b esuta om be nnes ent e dgande, dock m1ed akttagande av att hon får åtnjuta den uppsägnngsttd, s om är henne tförsäkra:d hennes antagnngs bevs H ärav f;)j er nat,u rgtvs cke a tt skoråd även har s k y d g h oe t att ente d ga en småskoärarnna, så snart hon träder gfte, euer_ att föranstata om prövnng av hennes understö,d srätt, så snart hon fyt 6o år I fa skorådet så fnner ämpgt, kan det åta henne kvarstå 4 Kunna kagom å anföras ö ver entedg andet? Om småskoärarnna kan styrka, att hon bvt på oagga grunder enne;dga<:, äger hon att däröver nom 30 dagar, dter Idet hon a v skorådets hesut erhå t de, an föra kagomå hos ve derbörand dop1kapte D omka f!dets utsag kan sn ordnng ö verkagas hos k m : t 5 A Vka småskoärarnnor sakna fasta1e anstänng? Denna fråga är genom det föregående redan hesva ad, men för fustäncghet1ens sku må här nämnas, v ka småskoärarnnor skoråden ha rätt att ent>e:dga utan särskd anred nng, b ott med akttagande a v va:d som hestämts vd antagandet De äro : a) gfta småskoärarnnor ; b ) är:arnnor, so m antagts för vss td, ej över st gande ett äsår och c) ärarnnor, som antagts ts vdare med omses dg uppsägnngsrätt men ännu ej tjänstgjort s amm anagt fem år K M : T S NÅ DIGA KUNGÖRELSE avönnu om ändrad ydese av 2 nådga kungön/sen mzuående 0 åt äran o vd fokskom och småskoor den I jun I9oo, gven S tockhoms sott den 13 jun I9o8 II Den ekonomska stänngen Det :ä r cke bott fråga om den rättsga stänng en, :småswans ärarekår tmd er en ång föjd av år va rt synnergen a ottad Den har äve n khet med Löner De förb ättrngar småskoekårens önevkor vka d1:er åtskga t dess förmån avgvna pettone kom mo t stånd g1enoan en kung proposton och en av h Frdtjuv B1erg väckt moton vd års rksdag, äro ut tryckta tre kungöres,er, utfärdade av k m : t den 1 3 jun Dessa kungöreser m eddeas här fuständgt J,V GU STAF etc göre vetergt : att sedan rkseagen an!ec mg av des utav Oss gjord framstänng, des o ck s ärsk da no nksd gen väckta motoner medgvt vdtagande a v vs sa andnngar 1 fråga,om avönngsförhåandena för de 2 av nådga kungöres en angå> e nde avönng åt ärare vd fok s oor o ch småskoor d en r jun omförmäda ärare, hava V1, med godkännande av rksdagens :b esut, vad detsamma ke överensstämm 7 med Vår t rksdagen gjorda framstä mng, funmt gott forordna, att 2 nämnda kungöres e ska erhåa föjande ändrade ydese : Lärar, s <? m, efter att hava stadgad ordnng vd ve derbor gt s emmanum ee, engt 6 k kungördsen angå ende onet1skott av amanna mede för ärare och ärarnnor vd f? kskoor o ch småskoor den 5 jun r 88 5, nför fokskoen spektor undergått prövnng för an stänng vd småskoa, vd mnd re fo{ koa e!er vd fokskoa egenskap av bträdande ä rare, bhv1t behonge n antagen t ärare vd någon av förenämn d<: skoor, s ka ön för åtta månaders undervsnng åtnjuta mmst,, soo kronor samt tre åderstägg I 6o kronor vartdera, det forsta efter fem, det andra efter to och det tredje 1efter 11

13 , 16! I! femton års oförvtg tjänstgörng dter undergången stadgad pröv nng, att utgå från och med!början av kaenderåret närmast efter det, varunder det femtej tonde eer femtonde tjänstå:;ret gått t änd 2 Tjänsteår räknas såsom fut, därest äraren under ö pande kajenderår tjänstgjort åttp månader eer J41/2 ve ckor För de kaenderår, under vka äraren undervsat kortare td, verkstäes, efter sammanäggnng av tjänstetderna, en reduk ton t tjänsteår, med beräknng av atta månader på varj e ; dock må för ärare, t vars avönande tskott av amänna mede på grund av k m : ts särskc a medgvande åtnjutts så som för fu tjänstgörng, oaktat den årga undervs ngstden understg e r åtta månader, tjänsteå rets ängd beräknas eng het med den för nämnda önetskotts åtnjutand e faststäda år ga undervsnngstden I ärarens tjänstetd nräknas även den td, varunder på grund av rådande smttsam sjukdom undervsn ngen skoan vart n städ J Sådan ärare, vapom här är fråga, ska skodstrktet förse med t jäng, skoan >eer nära denna beäg en bostad jämte nödg vedbrand eer o ck, där hnder eer svårgheter här för möta, ämna honom ersättnng för nämnda förmånar mnst I o o kronor för år D enna kungörese träder kraft den I januar D et aa, som vederbör, hava sg hörsamngen att efter rätta T yttermera vsso hava V detta med egen hand un derskrvt och med Vårt k sg bekräfta ått Stockhoms sott den 13 jun G U S T A F (L S) Hugo Hammarskjöd K M:TS N ÅD rga KUNGÖRELSE om ändrad vdese av 2 nådga kungöresen angående statsbamg t avjnande av ärare vd fokskoor och småskoor den I jun I900, gven Stockhom s sott aen I3 jun I908 ; V GU STAF etc göre vetergt : att s edan rksdagen an edn,g av des utav Oss gjord framstänng des ock särsk da nom rkseagen väckta motoner besutt förändrade bestäm meser vssa fa angående statsbdrag t av önande av ärare vd fokskoor och s måsk!öor hava V, med godkännande av rksda gens besut, vad detsamma cke överensstämmer med Vår t rks dagen gjorda framstänng, funnt gott förordna, att 2 nå dga kungöresen angåjende statsbdrag t avönande av ärare vd foksk o or o ch småsmor den I jun I 9oo ska erhåa fö jande ändrade ydese : 1 T avonande av ärare, som, fte r att hava stad gad ordnng vd vederbörgt semnarum eer, en gt 6 kun I( göres en angående önetskott fv _ amänna mede för ärar e och ärarnnor vd fokskolor o ch småskoor den 5 jun I 88 5 ; nför fokskoenspektör undergått prövnng för anstänng vd småskoa vd mndre fokskoa eer vd fokskoa egenskap av b trädande ärare, bvt behörgen antagen t ärare vd nägon av förenämnda skoor, o c som årg ön åtnjuter, u tom föreskrvna förmåner av husrum och vedbrand eer :stadgad er sättnng därför, mnst soo kronor, samt t avönande av varje annan t dyk befattnng före den I januar I 908 behörgen antagen ärare, som årg ön erhåer, förutom nämnda na turaförmåner eer ersättnng därför, mnst soo kronor, äger sko dstrktet att av statsne de bekomma ett årg t bdrag av 333 kro nor 3 3 öre, dock under vkor att småskoan motsvarar sådan skoas ändamå att meddea förberedande undervsnng, att mndre fokskoa är nrättad under så d ana förhåanden, som engt gäande fokskoestadga göra densamma berättgad, att fokskoan ej der men därav att bträdande ärare stäet för examnerad foksmärare därvd är anstäd, samt att ärare meddear,undervsnng sk an mnst åtta månader av året eer den kortare td, uncer vken undervs nngen 1 een skoa, var han är anstäd, på grund av k m : ts särskda medgvanden årgen meddeas, D ärest vd någon av de före gående mom omförmä 2 da skoor anstäd ärare, som undergått sådan prövrung, var om _ samma mom nämnts, oförvtgt _ tjänstgjort under sam managt fef tjänsteår, och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervsnng med mnst s 6o kronor jämte de ag bestämda naturaförmåner "eer ersättnng däj:för, äger sko dstrktet erhåa statsbdrag med 373 kronor 33 öte J Har sådan ärare, varom nästföregåeptje mom är nämnt, oförvtgt tjänstgjort uneer sammanagt to tjänsteår, o ch öner t honqrr: såe des utgår för åtta må)aders undervsn)g med mnst 6zo kronor jämte de ag bes_tämda naturaförmå ner euer ersättnng därföt:, _ager s_kodst kt att erhåa stat,s bdrag med krod;or 33 öre 4 Om så:can ärare, varom" IIJ Om 2 och 3 sägs, oför vtgt tjänstgjort urder t hopa femton tjä)steår och önen t honom såedes utgår för åtta månaders undervs)ng med mnst 686 kronm jämt e d;e ag hestämda naturaförmåner eh r "er sättnng <ärför äger kodstrktet att erhåa statsbdrag med 4 53 kro no 33 öre;, 5 Utan hnder av bestämmes e n föreg ende moment om statsbdrag end st för sådan oexamnerad ärare, som, bvt an, städ före den r januar I 9o8, må statsbdrag utb ekommas med 3oo kronor för år räknat det fa, att sådan äraretjänst, som omförmäes mom r, vd f örfa fö r tjärstennehavaren euer vd nträffad edghet måst tfägtvs uppehåas av ärar e, som cke avagt sådan p,rövnng, som samma mom omnämnes, så vda fökskoenspektören vtsordar, att vecerbörgen examn::rad ärare ej kunnat erhåas, att den antagne befunnts dugg, och att! :: J, 2 :

DOM 2012-12-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-21 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdenng 2 DOM 2012-12-21 Meddead Stockhom Sda (2) Må nr 8661-12 KLAGANDE Wahd Mohammad Bagher, 821090-4655 Ombud och offentgt bträde: Jur.kand. Jens Lf Advokaterna af Kercker &

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

LANTMÄTERIET. Fastighetsförteckning till detaljplan för Hulan 3:5 ffi fl =========================== ---,

LANTMÄTERIET. Fastighetsförteckning till detaljplan för Hulan 3:5 ffi fl =========================== ---, " " LANTMÄTERET Sda (6) Fast gh etsförteckn ng Ärendenummer 0091677 Handäggare Eva Nsson Ärende Fastghetsförtecknng t detajpan för Huan 35 ff f Kommun Guspång Län Västra Götaand ===========================

Läs mer

uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

uridik A~KI\)E. Rättsutlåtande; Inledning 14/01 2011 14:32 FAX 0858188888 A~K\)E." 0856165686 HD 141 002/015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Quality Hotel Winn Haninge Lokalt avtal. Hotell och konferenstjänster 2016-2017. mellan

Quality Hotel Winn Haninge Lokalt avtal. Hotell och konferenstjänster 2016-2017. mellan Quaty Hote Wnn Hannge Lokat avta / Hote och konferenstjänster 2016-2017 mean Handkappförbunden och dess medemsförbund Sturegatan 4, Box 1386 172 27 Sundbyberg Kontaktperson: Annka Nyström Karsson Teefon:

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

W W '1 25. D/Dnr;Z [ ;;]O,I

W W '1 25. D/Dnr;Z [ ;;]O,I ENERGWARKNADSINSPEKTIONEN,, VATTENFALL W W '1 25 J' b DDnr;Z [ ;;]O,I w Datum 201240-19 Energmarknadsnspektonen HandäggareRno Huth BOX155 631 03 Eskstuna 34 34 Te 070-379 rnohuth@vattenfaiicom Ansökan

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Nuvarande bilparkering och bussgarage vid stationen flyttas till väster om stationen.

Nuvarande bilparkering och bussgarage vid stationen flyttas till väster om stationen. Medborgarförsag beträffande statonsområdet och en "Rnged" runt Ängehom Ängehom den 2 mars 2015 Ängehoms Kommun Kundtjänst ISgn 2015-03- o 3 Inämnat av Lef Ahberg, Kaj Schreweus och Lars Franzen Påstående:

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

elt10-1f,91rk, ~1~~(;11 lo 01 'CAYl. hlat.-lc;s:on ~veq~.se Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

elt10-1f,91rk, ~1~~(;11 lo 01 'CAYl. hlat.-lc;s:on ~veq~.se Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken AN&KAN 1 (4) om ds frå &ra1dskydd a11. 7 k 1s Mj9baka1 ÄNGELHOLMs KOMMUN Ansökan om dspens från strandskyddet engt 7 kap 15 Mjöbaken..., 1013-09- 11. Ansökan skckas t Kommun&yresa1 Ängehoms kommun ö&rav2

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 ojdaláter gsåväla fnnas q v l _ J 24 November Stockholm 188 fölrøaltnngsutskottet Sedan» ner prestbetyg skrfnng nanläsnng, na, kmer sökande ut Det erlägga bostad Norrnäs

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

DEL I. Matematiska Institutionen KTH 1 Matematsa Insttutonen KTH Lösnngar tll tentamenssrvnng på ursen Dsret Matemat, moment A, för D och F, SF1631 och SF1630, den 4 jun 009 l 08.00-13.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tllåtna på tentamenssrvnngen.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

C? m det därjämte m edgåv es, att understöd fing e utgå äv en till h o. gre folkskola å ort, där a l l mä nt lärov erk fi n n e, så sk.

C? m det därjämte m edgåv es, att understöd fing e utgå äv en till h o. gre folkskola å ort, där a l l mä nt lärov erk fi n n e, så sk. 88 dagen uppföt såsom mom (Se hä nedan ) Emeetd ä denna fåga den vkt, att ksdagen besutat hos Edes k m : t anhåa om utednng och fösag t efntvt onn;: m de denna äaekås önngs- -och pensonsfö håanden Rkseagen

Läs mer

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Heinrich Schütz. Vår Frälsare Jesu Kristi Sju Ord på Korset. Kör

Heinrich Schütz. Vår Frälsare Jesu Kristi Sju Ord på Korset. Kör Henrch chütz Vår Frälsare Jesu Krst ju Ord på Korset Kör nders Gustavsson 20072016 Denna verson av Henrch chütz Jesu sju ord är en bearbetnng av Ingvar ahlns verson, utgven på Nordska muskförlaget 1936.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samngar Dgtaserad år 2013 Bästat bgaete ^ vnrrennennne Ryanr p Rudophs & FAHNEHJELM co & 42 42 Karabergsgaan STOCKHOLM wng Ett dga konstruera, & Rudophs pera rngsmâga De o kunna re betar bfvt apparater

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samngar Dgtaserad år 2013 \. f A4 (4*4H. S. z k.4.tk 1-0...- J GÖTEBORG,. WALD.ZACHRISSONS BOKTRYCKERI 1891., z I,.. 4â;._ _, t Generassmus! En af de mest tvngande nödvändgheterna att utvecka

Läs mer

De fyra främsta befattning ärna hava unde r J årspe rioden bestri tts av följan de perso ner :

De fyra främsta befattning ärna hava unde r J årspe rioden bestri tts av följan de perso ner : 66 ökades från I 8g6 ti 9 och från I 902 ti I 2 Före sistnämnda år utsågos årigen även suppeanter i cen trastyresen ti ett anta v tre Sedan I 8g6 a även ärarinnor varit medemmar av styresen Ar I 9 0 2

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

ansl& 3,2OO.000 kronor utgdrande beriiknad produkt ionskostnad. CBK arbetet startade byggnadsarbetet, klar alln?inheten samt visades f6r

ansl& 3,2OO.000 kronor utgdrande beriiknad produkt ionskostnad. CBK arbetet startade byggnadsarbetet, klar alln?inheten samt visades f6r g * t s-;1;;., t. r Gno Smha.Ll - PM ver 1972 Hlstork Novenber 1969 valde \- Oktober 1970 konmunfullnlctge Decenber 19?0 utreda snhallen Gmo. besldt koumunfulln5ktge sl-ag, - en kommtt6, pdbjrjade efter

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Välkommen in i konfirmandens egen bibel!

Välkommen in i konfirmandens egen bibel! L Välkoe kofrades ege bbel! Upptäck Bbel tllsaas ed kofrade! Lbrs ya kofradutgåva av Bbel har två huvudpersoer: Jesus so är Bbels kära och stjära och de uga äska so ärar sg Bbel och tro. Ordet kofrad äs

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer