Effekterna av jordbruksreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekterna av jordbruksreformen"

Transkript

1 1(12) Referenser: Harald Svensson, 036/155113, 070/ Bengt Johnsson, 036/ Lägesrapportering nr 5 Effekterna av jordbruksreformen - Jämfört med lägesrapporteringen i juni 2005 är den största förändringen att antalet födda kalvar har minskat från maj månad. Minskningen för perioden maj-augusti uppgår till 9 procent jämfört med samma månader under För perioden januari-april var avvikelsen jämfört med 2004 liten. - I lägesrapporteringen i juni redovisades de arealförändringar som skett på länsnivå mellan 2004 och Det fortsatta arbetet med handläggningen av ansökningarna om gårdsstödet har inte nämnvärt ändrat de resultat som redovisades i juni. I huvudsak hänvisas till denna redovisning: -- Den redovisade totala åkerarealen har ökat med preliminärt 2 procent både jämfört med 2003 och Den redovisade arealen betesmark ökade starkt mellan 2003 och Ökningen mellan 2003 och 2005 uppgår till 9 procent men till endast 1 procent mellan 2004 och Spannmålsodlingen har minskat med 9 procent sedan I Skåne och på Gotland är förändringen minst med 4 procent och störst i Kronobergs och Västerbottens län med 20 procent. - Antalet inseminationer var 2 procent lägre under perioden januari-augusti 2005 jämfört med samma period Invägningen av mjölk var 2 procent lägre under perioden januari-augusti 2005 jämfört med samma period Slakten av storboskap har minskat med 5 procent under perioden januariaugusti jämfört med samma period Priset på mjölk under januari-augusti 2005 var 4 procent lägre än under samma period Priset på nötkött var 7 procent högre än under samma period för ett år sedan. - Priset på mjölkkvot är lågt och uppgår till ca 60 öre per kg kvot i södra Sverige och till 90 öre per kg kvot i norra Sverige. - Enligt uppgifter om förprövningar av djurstallar har det skett en minskning av antalet berörda stallar och stallplatser för nötkreatur under perioden För t.ex. mjölkkor har antalet nästan halverats. - Investeringarna i traktorer har ökat med 7 procent under första halvåret 2005 jämfört med samma period Det är dock inte klarlagt i vilken utsträckning traktorerna används för jordbruksändamål eller för annat. - Priserna på jordbruksmark och arrendepriserna har fortsatt att öka under 2004 på ungefär samma sätt som tidigare. Jordbruksverket, Jönköping Tfn: vx, fax: E-post: Internet:

2 Jordbruksverket (12) Jordbruksverket följer kontinuerligt utvecklingen i jordbruket särskilt med hänsyn till effekterna av jordbruksreformen. Jordbruksverket redovisade i september 2004 en analys 1 av de långsiktiga effekter som reformen kan komma att ge upphov till. En ytterligare redovisning gjordes februari 2005 i verkets årsredovisning 2. Utöver analyser av effekterna på längre sikt, behövs också en kontinuerlig bevakning av utvecklingen. Särskilda rapporteringar har tidigare skett vid fyra tillfällen. I dessa rapporteringar diskuteras inte i vad mån det kan finnas andra orsaker till de förändringar som redovisas. Den övergripande bedömningen är emellertid att huvuddelen av de förändringar som redovisas beror på reformen. Reformen om frikoppling av de generella direktstöden trädde i huvudsak i kraft den 1 januari Ett undantag är mjölkområdet där ett mjölkbidrag är kopplat till innehavet av kvot. Detta system, som också hänger samman med den s.k. Agenda-reformen, började tillämpas redan Mjölkbidraget kommer att höjas successivt, samtidigt som de administrativa priserna på mjölkområdet sänks, till Även mjölkbidraget kommer att frikopplas, men först från Jordbruksverket har upprättat ett system med indikatorer för att kunna följa utvecklingen. Utvecklingen kommer att följas med särskild uppmärksamhet mot produktområdena spannmål, mjölk och nötkött. Flertalet indikatorer kan uppdateras månatligen eller i varje fall flera gånger per år. Preliminär arealanvändning under 2005 För 2005 skulle jordbrukarna senast den 27 april lämna in sina deklarationer för ansökan om LBU-stöd och gårdsstöd. De jordbrukare som enbart söker gårdsstöd kunde dock vänta med att lämna in ansökan till den 15 maj. Handläggningen har nu kommit så långt att det inte är troligt att det fortsatta arbetet märkbart kommer att påverka redovisningen av den areal som det sökts stöd för. Enligt de genomförda bearbetningarna har summan av åker- och betesmark ökat med 2 procent jämfört med 2004 till totalt 3,24 milj. ha 4. Enbart åkerarealen har ökat med 2 procent och arealen betesmark med 1 procent. Jämfört med 2003 har dock betesmarksarealen ökat med hela 9 procent. För några län i norra Sverige noteras avsevärda ökningar av såväl åkermark som betesmark. I dessa län blev ökningen 5-10 procent. Det har ännu inte analyserats vad dessa ökningar kan bero på. En tänkbar förklaring kan vara att arealerna tidigare inte har behövts års jordbrukspolitiska reform effekter av frikopplingen på produktion och strukturutveckling. Rapport 2004:16. 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004 från Jordbruksverket, sid. 15ff. 3 En närmare beskrivning av det nya systemet med gårdsstöd finns på se Gårdsstödet under fliken Stöd och mjölkkvoter. 4 Denna arealuppgift avser den totala areal som angetts i jordbrukarnas stödansökningar. Gårdsstödet kommer att betalas ut på en lägre areal eftersom hela arealen inte är stödberättigande och att vissa arealer kommer att reduceras bort under den fortsatta handläggningen. Den areal som det kommer att betalas ut gårdsstöd för kommer troligen att bli 3,2 milj. ha eller obetydligt mer.

3 Jordbruksverket (12) som foderarealer eller att de inte har varit berättigande för någon LBU-ersättning. Förändringarna av spannmålsodlingen (-9 procent), vallodlingen (+10 procent), träda (+18 procent). Diagram 1. Åkerarealens förändring mellan 2004 och 2005, procent 12% 8% 4% 0% -4% -8% Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Hela landet För betesmarkerna 5 blev ökningen mellan 2004 och procent, men 9 procent om jämförelsen sker mellan 2003 och Även för betesmarkerna var det en avsevärd ökning i norra Sverige. Betesmarksarealerna är dock små i norra Sverige. De förändringar som redovisas mellan 2004 och 2005 bör ses sammantaget med den ökning som inträffade mellan 2003 och För några län i södra Sverige noteras smärre minskningar mellan 2004 och Detta kan bero på att det under 2004 deklarerades arealer där det i vissa fall visat sig bli svårt att klara skötselkraven. Brukarna kan därför ha valt att inte föra upp sådana arealer i ansökan om gårdsstödet Denna problematik kommer att analyseras närmare under året. 5 Avser den areal som redovisas av jordbrukarna. Den areal som det kommer att betalas ut betesmarksersättning för är lägre eftersom jordbrukarna inte sökt sådan ersättning för hela betesmarksarealen.

4 Jordbruksverket (12) Diagram 2. Betesmarkens förändring mellan 2003 och 2005, procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hela landet Norrbottens Västerbottens Jämtlands Västernorrlands Gävleborgs Dalarnas Västmanlands Örebro Värmlands Västra Götalands Hallands Skåne Blekinge Gotlands Kalmar Kronobergs Jönköpings Östergötlands Södermanlands Uppsala Stockholms Spannmålsodlingen i Sverige beräknas minska med 9 procent jämfört med fjolåret. Både höstsådden och vårsådden blev mindre. Kravet på arealuttag har ökat från 5 till 10 procent. Detta kan i någon utsträckning ha påverkat odlingen i områden med stor andel spannmål. Därmed blir 2005 års odling av spannmål mindre än när omställningsprogrammet efter 1990 års reform hade sin största omfattning. Sett till olika delar av landet är skillnaderna minst mot fjolåret i södra Sverige. Den minsta förändringen noteras för Skåne och Gotlands län. Övriga slättbygdslän i Götaland hamnar runt eller under genomsnittet för landet. Län i Götalands skogsbygder, Svealand och Norrland uppvisar däremot i allmänhet en större minskning än genomsnitt för hela landet. För Västerbottens, Kronobergs, Västernorrlands, Värmlands och Norrbottens län uppgår minskningen till mellan 15 och 20 procent.

5 Jordbruksverket (12) Diagram 3. Spannmålsodlingens förändring mellan 2004 och 2005, procent 0% -5% -10% Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Hela landet -15% -20% -25% Generellt sett var minskningarna av spannmålsodlingen större för äldre brukare än för yngre. Minskningen i ålderskategorin 55 år och äldre (för företag drivna av fysisk person) uppgick till 16 procent medan minskningen i ålderskategorin år samt för företag drivna som juridisk person blev 5 procent. För företag drivna av brukare yngre än 35 år blev det å andra sidan en ökning med 4 procent. Det finns också skillnader om jämförelsen istället avser storleken på företagen. För företag med ha åker blev minskningen av spannmålsodlingen 12 procent, men endast 4 procent för företag med mer än 100 ha åker. En ytterligare jämförelse som har gjorts är om förändringen av spannmålsodlingen är olika stor för olika företagsstorlekar i områden med hög avkastning jämfört med områden med lägre avkastning. Skåne län har härvid jämförts med Södermanlands län som båda har en omfattande spannmålsodling. Analysen har visat att i Södermanlands län har odlingen minskat avsevärt även vid företag med mer än 100 ha åker (9 procent). I Skåne län däremot var minskningen i denna storleksgrupp liten (1 procent). Totalt sett uppgick minskningen i Södermanlands län till 11 procent och i Skåne län till 4 procent. Det har under 2005 kommit till mark i stödsystemet som de senaste åren inte anmälts för någon stödform eller som foderareal. Totalt uppgick sådana arealer för 2005 till ha, vilket motsvarar 1 procent av den totala arealen jordbruksmark. Av de hektaren svarar åkermark för ca 60 procent. Avkastningen i spannmålsodlingen blev god under 2005 vilket medför att totalskörden beräknas bli 0,4 milj. ton lägre än förra året. Eftersom förbrukningen väntas minska något beräknas överskottet bli knappt 1,0 milj. ton.

6 Jordbruksverket (12) Ännu är tidigt att bedöma hur stor spannmålsodlingen kan komma att bli under För höstsådden 2005, för skörd 2006, indikeras att den trots goda väderförhållanden under hösten kan komma att bli endast något större än höstsådden Höstsådden 2004 var, sett i ett historiskt perspektiv, låg. Intresset för vårsådden är det ännu för tidigt att uttala sig om. Inte minst beror omfattningen av sådden på prisutvecklingen under vintern. Det kan emellertid noteras att trots de minskningar som inträffat inom spannmålsodlingen under 2005, så fanns det fortfarande omfattande arealer i odling med låg avkastning, t.ex. under 4000 kg/ha. Mjölk Följande diagram visar utvecklingen av invägningen av mjölk. Utvecklingen under 2004 har följt mönstret väl under åren För 2005 föreligger officiella uppgifter för januari-augusti. Diagram 4. Invägning av mjölk vid mejeri tal ton jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Invägningen av mjölk under januari-augusti 2005 var 2 procent lägre än under motsvarande period Antalet besättningar med mjölkkor har under en längre period minskat med ca 6 procent per år. Uppgifter på månadsbasis visar för 2005 fortfarande samma minskningstakt. Utvecklingen av antalet födda kalvar kan följas med uppgifter från det centrala nötkreatursregistret (CDB). Enligt de uppgifter som kan hämtas från CDB uppgick antalet födda kalvar under 2004 till ca vilket är en minskning med ca 1,5 procent (8000) jämfört med I diagram 5 redovisas utvecklingen av

7 Jordbruksverket (12) antalet födda kalvar. Enligt siffrorna från CDB var antalet födda kalvar under perioden januari-april 2005 ungefär lika stort som under samma period Under perioden maj augusti visar siffrorna för 2005 en genomsnittlig minskning med 9 procent i förhållande till samma månader Om jämförelsen avser endast mjölkraskalvar blir det för dessa månader istället en minskning med 10 procent. Diagram 5. Förändring av antalet födda kalvar enligt nötkreatursregistret (CDB), index 2003= År 2004 År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uppgifter från Svensk Mjölk om semineringar under januari augusti 2005 visar en minskning med nästan 2 procent jämfört med samma period Den förändring av antalet födda kalvar som redovisas i diagram 5 överensstämmer inte med hur antalet semineringar utvecklade sig under senare delen av Antalet semineringar under den delen av 2004 indikerade att antalet födda kalvar under sommaren 2005 skulle ha kunnat hållas betydligt närmare 2004 års nivå. Vidare kommer Jordbruksverket inom kort att publicera uppgifter om antalet kor enligt 2005 års räkning. Dessa uppgifter indikerar inte någon nämnvärd minskning av totalantalet kor, men däremot någon förskjutning från mjölkkor mot dikor. Innan en säker bedömning om utvecklingen på nötkreatursområdet kan göras måste vi avvakta underlag för en längre period. I diagram 6 redovisas utvecklingen av avräkningspriset för mjölk. Som framgår av diagrammet har priset fallit ytterligare under fjärde kvartalet 2004 och låg i slutet av året öre/kg lägre än de senaste åren. Under januari 2005 har priset fallit ytterligare något, men minskningen har varit liten därefter. Prissänkningen är större än vad som motsvaras av det nyligen införda mjölkbidraget. Importen av ost visade en minskning med 7 procent under första halvåret 2005 jämfört med samma period under Importen av yoghurt ökade däremot med 15 procent.

8 Jordbruksverket (12) Diagram 6. Avräkningspris för mjölk Kr/100 kg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Priset på mjölkkvot är en ytterligare indikator som kan följas. När huvuddragen i den kommande reformen blev kända tidigt 2003 steg priset på kvot enligt Svensk Mjölks kvotbörs och pendlade under året mellan 0,80 och 1,00 kr per kg kvot. Under 2004 har priset pendlat runt 0,80 kr per kg kvot och har i den södra regionen legat ytterligare något lägre hittills under 2005 (0,60-0,70 kr per kg kvot). I den norra regionen uppgår priset till 0,80-0,90 kr per kg kvot. Antalet avslut på Svensk Mjölks kvotbörs är emellertid lågt fram till runt årsskiftet. Om förväntade framtida utbetalningar av mjölkbidrag och den kommande frikopplingen av mjölkbidraget beaktas, måste de noteringar som redovisas betraktas som låga. Priserna i Sverige är lägre än i Danmark som dessutom noterar ökande priser på mjölkkvot. Nötkött I diagram 7 redovisas utvecklingen av slakten av storboskap. Slakten av storboskap under 2004 följer väl hur slakten har fördelat sig månadsvis de senaste åren. Slakten under november och december 2004 kan dock ha påverkats positivt genom att flera av djurbidragsformerna frikopplades den 1 januari Detta kan bekräftas av att slakten under januari och februari 2005 var påtagligt lägre än under tidigare år. Vidare ökade slakten kraftigt under mars Denna högre slakt under mars kan förmodligen till stor del förklaras med att 25 procent av handjursbidraget frikopplades fr.o.m. april Under april 2005 har slakten, bl.a. som en följd av detta, minskat. Orsaken till den fluktuation som redovisas för sommarmånaderna 2005 är inte utredd.

9 Jordbruksverket (12) Diagram 7. Slakt av storboskap tal ton jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec EU-kommissionen har i samarbete med branschföreträdare gjort en prognos över nötköttsproduktionen fram t.o.m Prognosen visar en nedgång för både 2005 och Som indikator för prisutvecklingen har här valts prisutvecklingen för tjurar. Reformbeslutet innehåller inga förändringar av administrativa priser på kött. Indikatorn har tagits med för att ge en bild av i vilken grad konkurrenssituationen förändras. Priset var högt när reformens innebörd blev känd våren Under 2004 har priset legat på en lägre nivå än under 2003 med undantag för november och december då priset var detsamma under båda åren. Priset under januariseptember 2005 var högre än för motsvarande månader Den prishöjning som skett för kött är emellertid betydligt mindre än vad som motsvaras av bortfallet av direktstöd.

10 Jordbruksverket (12) Diagram 8. Avräkningspris för tjurar Kr/100 kg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Priset på livkalvar kan vara en indikator på jordbrukarnas intresse för köttproduktion. Priset har under 2004 och januari-september 2005 varit lägre än under Utvecklingen av priset på livkalvar kan vara en indikation på att intresset för köttproduktion har minskat. Enligt tillgängliga uppgifter har priset på livkalvar stigit avsevärt mera i Danmark än i Sverige. Diagram 9. Pris på livkalvar Kr/100 kg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Uppgifter om antalet födda kalvar och om semineringar redovisades ovan i avsnittet om mjölk.

11 Jordbruksverket (12) Uppgifter om förprövningar av djurstallar för nötkreatur under 2004 Enligt uppgifter om förprövningar av djurstallar har det skett en minskning av antalet berörda stallar och stallplatser för nötkreatur under perioden För t.ex. mjölkkor har antalet nästan halverats. För får och hästar har det däremot skett en ökning. Investeringar i maskiner och redskap Nya uppgifter föreligger för närvarande endast för registreringar av traktorer. Enligt tillgängliga uppgifter har det under det första halvåret skett en ökning med 7 procent. Det är emellertid inte klarlagt i vilken utsträckning traktorerna kommer att användas för jordbruksändamål eller för andra ändamål. Prisutvecklingen för jordbruksmark och arrendemark Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde För Sverige totalt ligger genomsnittspriserna på jordbruksmark 2004 mer än dubbelt så högt som den nivå de låg på Förändringen mellan 1995 och 2004 är procentuellt sett större i områden med höga priser i södra Sverige än i de mer nordliga områdena. Mellan 2003 och 2004 har priserna på jordbruksmark i genomsnitt stigit med hela 15 %, där framförallt priserna i slättbygderna ökat markant. Både priser på åker- och betesmark ökar markant mellan dessa år. En viktig förklaring till prisökningarna är de låga räntorna. Diagram 10. Priser på åkermark per produktionsområde, tkr/ha Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder 10 Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

12 Jordbruksverket (12) Takten på arrendeprisökningen har avtagit under de senaste åren. Efter att priserna stigit med i genomsnitt 3 procent per år under en längre tid steg de med 1,3 procent mellan 2002 och 2003 och med endast 0,2 procent mellan 2003 och Arrendepriserna har de senaste åren stigit mest för jordbruksmark i områden med höga prisnivåer medan mark i områden med lägre priser, framför allt Norrland, inte ökat nämnvärt. Diagram 11. Utvecklingen av arrendepriser för jordburksmark , inklusive gratisarrenden kr/ha Sydsverige Västsverige Östra Mellansverige Småland med öarna 400 Norra Mellansverige Norra Sverige

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Jordbrukets utveckling

Jordbrukets utveckling 1(20) 2006-10-25 Referenser: Harald Svensson, 036/155113, 070/5539564 Bengt Johnsson, 036/155138 Lägesrapportering nr 7 Jordbrukets utveckling - De priser som jordbrukarna i Sverige får vid sina leveranser

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Jordbrukets utveckling

Jordbrukets utveckling 1(19) 2008-04-02 Referenser: Harald Svensson, 036/155113, 070/5539564 Bengt Johnsson, 036/155138 Lägesrapportering nr 11 Jordbrukets utveckling - Spannmålsodlingen ökar kraftigt mellan och 2008. Ökningen

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Jerker Moström, Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Strukturomvandling Strukturomvandling

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:5 Svenskt jordbruk under 10 år i EU Tabeller, diagram och kommentarer samt jämförelser med andra EU-länder Swedish agriculture during 10 years in the

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer