LEADER DALSLAND OCH ARJANG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEADER DALSLAND OCH ARJANG"

Transkript

1 PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina Mildn Jacobsson, Bo Carlsson Kerstin S6derlund, Helena Andreasson Carina Bohm $ I Miitet iippnas Ordftirande Per Jonsson hiilsade vzilkommen och ijppnade miitet. $ 2 MiitesfunktionArer Till mdtesordlijrande valdes Per Jonsson, till sekreterare lttr miitet valdes Kerstin Siiderlund och till att j:imte ordliiranden j ustera dagens protokoll valdes Torgny At:vidsson. $ 3 Dagordning Dagordningen faststelldes utan tillagg. $,l Fiiregiende protokoll Genomgang av liiregaende mtites protokoll Protokollet lades med godkzinnande till handlingama. $ 5 Liigesrapport Ekonomi. F'tedlagnl']'g av kassiiren, Torgny Arvidsson. Rapporterades att V:inersborgs kommun har inkommit med medfinansiering fdr innevarande ar. DZirmed har samtliga sex kommuner gjort sdlurda.. F6r dagen finns pi LAGs konto SEK. Torgny hiilsade 11elena Andreasson vdlkommen tillm6tet, och till det gemensammarbetet med Leader i vart omrdde. Helena zir i egenskap a! redovisningskonsult hos LRF Konsult en del av Leaders kansli och kommer att arbeta i nfua samarbete med verksamhetsledaren. r Helena redogiorde liir att bokltiringen nu?ir inlagd i bokltj ngssystemet Briljant. Efter samrad med /7.<,o \6

2 verksamhetsledaren zt bokiiiringen organiserad i tva delar - driften och projekt. Va{e enskilt projekt konner ockse att sanedovisas iiir god dverblick och sparbarhet.. Helena presenteradekonomisk rapport som biliiggs Fotokollet, bilaga 1. Admini"'tration. Helerla Andreasson, LRF Konsult, kommer ocksi att arbeta med handlaggning och ftir den uppgiften utbildas vid SJVs grundutbildningar. Inlbmaliok. Rappofied[g av genomliirda infomationsmiiten i kommunema. Verksamhetsledaren har medverkat vid sarntliga mdten, tillsammans med ledamiiter ften LAG i sina respektive hemkommuner.. Bengtsfon. 25 aug, Per och Mats medverkade frin LAG. C:a 25 personer ocksa har m6aga nya ansikten. Bra hiijd pi diskussionen, bra frigor. o Amil, 26 aug, Gaby och Anne medverkade fran LAG. C:a 25 pelsoner. Mest kanda ansikten, mest kultudntresserade vilket kan ltirmodas bero pd att miitet var iiirlagt till Not Quite.. Dals Ed.27 aug, Torgny medverkade frdn LAG. C:a 15 personer. Krockade med andra mdten, men bla inhesse fran de n:inarande.. Mellerud, 1 sep, Chdstina medverkade frin LAG. C:a 30 personer. Bra intresse, flera konkreta projektidder.. Bralanda. 3 sep. Christina och Bosse medverkade fran LAG. Nya ansikte bredvid de lijrv?intade, mycket tankar och saker pa gang.. fuj:ing, 17 sep, Kjell-Arne medverkade frin LAG. C:a 60 personer varav manga nya ansikten. Flera projekt under planering. Sammanfattningsvis bra mdten med bra diskussioner och bredd pi deltagandet fran sivlil liireningslivet, ltiretagen och kommunema. Diskuterades att anordna ).tterligare ett mijte i Amil eftersom det genomlijrda mijtet fr?jmst lockade liirenings-,&ultudntesserade. Diskuterades verksamhetsledarens niirvaro i kommunema framledes. - an uppdra Al verksamhelsledaren all,lnnonsera n:irvaro i kommunema i kommande nyhetsbrev, pa saitt som denne finner l:impligl. pṫ 9(t

3 Ulbi ldning. V etksatnhetsledaren ltiredrog LAG och kansliets deltagande i kommande utbildningar: SIV Gruntlut biltlning, Sreg 1. l-2 okt, Arlanda Anmiilda: Helena, Christina, Torgny, Bosse Sm Grunduthildning, S/eg 2, 7-8 okt, Jtjnkdping Anmelda: Helena och Kerstin Ovligt FdredEgning av verksamhetsledare. Genomgang av de projektidder som verksamhetsledaren har varit i kontakt med, pa mdten eller via telefon/e-post. Principdiskussion om konket projektidd som stracker sig dver kommungrainsen Mellerud,/Fiirgelanda. - Att i de fall planerade projekt geografiskt berijr Fairgelanda kommun, uppmana projekt?igaren att ta kontakt med F?irgelanda kommun ftir dialog om finansiering av den kostnad som berdr Fargelanda kommun. - Att i dessa fall sdka finna liisningar som inte hammar utvecklingen inom omrddet Leader Dalsland och Arjiing. S 6 Driftsbudget Verksamhetsledaren informerade om lijriindmde lijrutsattningar liir LAGS driftsbudget liir innevarande ir. L?insstyrelsen har enligt egen uppgift lagt in en budget i LB-systemet som uppgar till SEK. Denna summa utgdr 70 % av driftsbudgeten, d\.riga 30 o/o utgtirs av kommunal medfinansiering. Summrm som anges ovan motsvarar er total driftsbudget som uppgar till SEK, att jiimliira med den budget som tidigare beslutats av LAG och godkiints av Lainsst)'relsen som uppgar till SEK. Det senare beloppet grundas pa av LiinsstFelsen anvisade 18 o% av den totala o{fentliga medfinansieringen. $ 7 Ansiikan projektstiid driften, Lensstyrelsen. Verksarnhetsledaren infomerade om att den ffiriindrade d ftsbudgeten (se S 6) paverkar den anstikan om projektstijd till driften, som LAG beviljade vid iiirra miitet, EnligI anvisningar fran tjansteman pa L:insstyrelsen (Lennart Johansson) kan fragan hanteras sa att en tjiinsteanteckning om lijr:in&at belopp l?iggs i akten. Det Zir ocksa tiinkbart, enligt Liinsst$elsen, att beloppetjusteras )'lterligare under den konmande tiden. M<-,6

4 L:insstyrelsen har dessutom efterftagat en utftirligare specifikation av den driftsbudget som bilagts ansdkan om projektstdd ftir dfiften, alltsa en komplettering av redan beviljad ansdkan. Verksamhetsledaren presenteradett fiirslag till komplettering, bilaga 2. - Att anteckning om liiriindrad driftsbudget laggs i akten. - Att godkii.nna kompletteringen av ans6kan utan tillagg eller zindringar. $ 8 PolicyfrAgoriirande projekt Fo,.s,tot. Diskuterades on, och i sd fall vlirdet av att, projektegare ska kunna sitka liilskott av medel till beviljade projekt. - Aft lijrskott av medel till beviljade projekt kan siikas med upp till 20 o/o av den offentliga finansieringen eller max kr. Kommuner i partnetsl<apet Diskuterades villen och viirdet av kommuners engagemang i enskilda proiekt. - Att det ar en stlrka om kommuner ingar i enskilda projekts partnerskap med tanke pi kaften i trepartnerskap - men inte ett absolut krav. S 9 Niitverkstriiffar g l0 dvriga fragor Verksamhetsledaren lbredrog LAG och kansliets deltagande i nafterkst:iffar: Folkungaland 9-10 sep. Nationell trafi Torgny och Kerstin rapportemde. Intressanta dagar med bra gruppdiskussioner. Sjuhnlad 22 sep.regional traff. Kerstin och Chistina Ar anmalda. Vdrmland 18 sep. Regional traff. lngen representation fren vart omrade vid denna trafi Diarieplan. Verksamhetsledaren lijredrog och presenteradett ftirslag till diarieplan lor Leader Dalsland och Arjiing, bilaga 3. Planen iir ftamtagen med hjalp av Kerstin Johanssoq namndseketerare vid Dalslands Miljiikontor. A'-z 4 l;/,\ (,

5 Berlut - Att anta diarieplanen ut,n endringar eller till6gg. S 11 Nlsia m6te Bcalui - Att Torgny bokar lokal och fika och om mdjligt kommunahedet! $ 12 M6tet rvrlut$ Ordfdranden tackade de ndrvarande och avslutade m6tet. Ordf6rande 4 Jonsson Seloaerare 'egna Kelstin Sdde und

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Tid: Måndagen den 27 september 2010 kl. 15.00-19.00 Plats: Bygdegården Vika Sundet Beslutande: Närvarande: Thomas Björklund Siv Eliasson

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer