om dig och din trygghet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om dig och din trygghet."

Transkript

1 EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda i vårdyrket och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 VÅRDFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är medlem i Vårdförbundet kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna att gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. Är du ny medlem i Vårdförbundet och fullt arbetsför* bjuder vi under de tre första månaderna på ett baspaket av försäkringar som består av livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och stick- och skärskada. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständig information och villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Stick- och Skärskada s. 6 Livförsäkring utan åldersreduktion s. 7 Sjukkapital s. 10 Sjukförsäkring s. 12 Olycksfallsförsäkring för hela familjen s. 14 Barnsjukförsäkring s. 18 Kritisk sjukdom s. 26 Ansökan s. 19 Viktig information om försäkringarna s. 28 *Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Välj bland dessa 5

6 Det bästa med försäkringen:» Unik produkt för Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar.» Ingår automatiskt när du har en betald försäkring» Ersätter vid stick- och skärskador smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA» En skattefri klumpsumma utbetalas på 2,5 pbb ( kronor) Stick- och Skärskada För dig som jobbar inom vården finns alltid risken att du blir smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i ditt yrkesutövande. Både på fritiden och på jobbet. Därför har SalusAnsvar tillsammans med Vårdförbundet tagit fram den unika försäkringen stick- och skärskada. Försäkringen är gratis för dig som redan har en betald försäkring och ger dig ersättning med ett engångsbelopp på 2,5 pbb*. Hela beloppet 2,5 pbb ( kronor) utbetalas som en klumpsumma, när du råkar ut för en händelse. Pengarna kan du till exempel använda om du behöver ta ledigt från ditt arbete för att vila upp dig. Allmänna regler Stick- och skärskada kan du inte teckna utan den ingår automatiskt utan extra kostnad för dig som medlem under förutsättning att du har en annan betald personförsäkring. Försäkringen ger ersättning vid stick- och skärskador för smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRS A i samband med yrkesutövning i Sverige. Alla kriterier som måste uppfyllas för händelsen går att läsa i villkoret. Försäkringen upphör vid 65 års ålder. *Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. stick- och skärskada. Premie per månad (år) Försäkringsbelopp år 2,5 pbb, kr 0 kr (0 kr) Endast medlem! 6 Stick- och Skärskada

7 Livförsäkring utan åldersreduktion Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard. Din livförsäkring hos oss har dessutom ett par extra fördelar. Du kan välja vilket belopp som utbetalas om du går bort, upp till 30 pbb ( kronor). I din livförsäkring ingår utan extra kostnad ett barnskydd, som är en begränsad gravid- och barnförsäkring. Det bästa med försäkringen:» Upp till 30 pbb* ( kronor)» Ingen åldersreduktion» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår. Barnskydd ger ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp Barnskydd ger ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och dina barn som är upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen ger även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller oavsett vilken av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Barnskydd är inte en komplett barnförsäkring. Ersättning lämnas bara från en försäkring även om ni har fler försäkringar hos oss. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter Livförsäkring utan åldersreduktion 7

8 teckna direkt! salusansvar.se/vf En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva som ni gör idag om något skulle hända. Därför kan även din partner skaffa samma försäkringsskydd som du, under förutsättning att du har tecknat en försäkring. Skydda dina efterlevande och dig själv SalusAnsvars livförsäkring har ingen åldersreduktion vilket innebär att fram till det att du fyller 65 år betalas hela försäkringsbeloppet ut till dina efterlevande. För att du inte ska riskera att hamna i en ekonomisk kris om din partner skulle avlida, är det viktigt att även din medförsäkrade tecknar en egen livförsäkring. Allmänna regler För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Vårdförbundet och yngre än 60 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter att vara medlem i Vårdförbundet. Efter 65 år är livbeloppet 1 pbb, som tillfaller dödsboet. Barnskyddet upphör den sista dagen den månad barnet fyller 18 år. Försäkringen gäller inte om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år. 8 Livförsäkring utan åldersreduktion

9 Förmånstagare vem får ersättningen Om du avlider utbetalas livbeloppet till förmånstagare. Per automatik är förmånstagare i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Efter att du fyllt 65 år utbetalas livbeloppet, 1 pbb ( kronor) till dödsboet. Du kan ändra förmånstagare genom att skriftligen anmäla det till SalusAnsvar på en särskild blankett. Blanketten Ändring av förmånstagarförordnande hämtar du på eller beställer från Salus- Ansvar Kundcenter, telefon Räkneexempel ersättning. Per, 40 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 45 års ålder och ingen åldersreduktion sker av försäkringsbeloppet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år år år 65+ Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 28 kr ( 336 kr) 50 kr ( 600 kr) 124 kr (1 488 kr) 20 pbb, kr 56 kr ( 672 kr) 99 kr (1 188 kr) 247 kr (2 964 kr) 30 pbb, kr 85 kr (1 020 kr) 149 kr (1 788 kr) 373 kr (4 476 kr) Från 65 år 1 pbb, kr 55 kr (660 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Livförsäkring utan åldersreduktion 9

10 Sjukkapital Den här försäkringen ger dig ersättning om du skulle drabbas av en sjukdom eller olycksfall som gör dig arbets oförmögen. Pengarna är tänkta att göra det lättare för dig att behålla din livsstil och anpassa dig till din nya situation. Ersättningen utbetalas som ett engångs belopp på upp till 30 pbb ( kronor). Det bästa med försäkringen:» Skattefri klumpsumma» Kan tecknas upp till 30 pbb» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Ansök på Allmänna regler Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan någon ersättning kan utbetalas, är 36 månader. För att få rätt till ersättning krävs att du är minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Ersättningen utbetalas om du varit arbetsoförmögen under minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader och arbetsoförmågan bedöms som bestående. Sjukersättning som ej är tidsbegränsad jämställs med bestående arbetsoförmåga. Storleken på ersättningen beräknas på graden av arbetsoförmåga och reduceras med 5 procentenheter per år från och med 46 år. Du måste teckna försäkringen före 62 år och den upphör att gälla när du fyller 65 år. Se exemplet på nästa sida. Stöd när du som mest behöver det! 10 Sjukkapital

11 Räkneexempel ersättning. Sara, 35 år, tecknar en Sjukkapitalförsäkring på 20 pbb. Vid 45 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 50 %. Efter en karenstid på 36 månader efter olyckan bedöms Sara vara bestående arbetsoförmögen till 50 % och hon får rätt till ersättning vid 48 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 5 % av det tecknade beloppet per år från fyllda 46 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras med 5 % av kr = kr/år från 46 år till 48 år, det vill säga 3 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr x 50 % = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. Sjukkapital. premie per månad (år) Sjukkapital Försäkringsbelopp år 10 pbb, kr 49 kr ( 588 kr) 20 pbb, kr 99 kr (1 188 kr) 30 pbb, kr 147 kr (1 764 kr) Sjukkapital 11

12 Sjukförsäkring Den här försäkringen gör det lättare för dig att fortsätta med din vanliga livsstil och ha råd med mycket av det du är van vid även vid en längre tids sjukskrivning. Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Det bästa med försäkringen:» Skattefri månadsersättning» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Tillgång till Hälsoombud» Ansök på En längre tids sjukskrivning medför för de flesta en rejäl minskning i inkomst. Däremot blir sällan utgifterna färre eller mindre bara för att man är sjuk snarare tvärtom. Därför är det viktigt med en sjukförsäkring som drygar ut den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Du väljer själv om du ska kunna få ersättning i 12 månader eller tills du fyller 65 år, se nästa sida. Optionsrätt - rätten att enklare höja försäkringsbelopp När du väljer försäkringsbelopp utgår du ifrån din nuvarande lön. Optionsrätt gör att du vid en löneförändring enkelt kan höja ditt försäkringsbelopp en nivå per treårsperiod upp till 55 års ålder. Om du byter anställning har du rätt att höja två nivåer. För att ändra försäkringsbelopp räcker det med att du fyller i en förenklad hälsodeklaration och är fullt arbetsför. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig Hälsodeklaration för Gruppförsäkring och är under 60 år. Medförsäkrad kan teckna en egen försäkring Vi vet att det blir ekonomiskt kännbart om en av inkomsterna i familjen minskar under en längre tids sjukskrivning. Naturligtvis vill vi att du och din familj ska kunna fortsätta med er vanliga livsstil oavsett vem av familjeförsörjarna som blir drabbad. Därför kan nu även din partner teckna en egen Sjukförsäkring till samma pris och villkor som du kan göra. 12 Sjukförsäkring

13 Hälsoombud Blir du sjukskriven i mer än tre veckor kan du få hjälp av ett hälsoombud. Hälsoombudet guidar dig och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. Allmänna regler Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Hur stor ersättningen blir beror på din lön och ditt kollektivavtal. Om din lön vid sjukskrivning är under kronor (sjukpenningtaket för 2014) har försäkringen 12 månaders karens och om din lön är över kronor är karensen 3 månader. Din totala ersättning kan aldrig överskrida 90 % av din lön. Ersättningen från försäkringen är skattefri. Om du tycker att det låter komplicerat så ring oss på telefon så berättar vi vad som gäller för just dig. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 65 år. Räkneexempel ersättning. Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring med ett försäkringsbelopp på kr/ månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Efter gällande karenstid utbetalas en ersättning enligt följande: Vid 25 % arbetsoförmåga = 525 kr/mån. Vid 100 % arbetsoförmåga = 2 100kr/mån. När Kalle är 25 % sjuk skriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från sin Sjukförsäkring. sjukförsäkring. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Sjukförsäkring Sjukförsäkring nivå 12 mån 65 år Under kr 700 kr/mån 11 kr (132 kr) 32 kr ( 384 kr) kr kr/mån 19 kr (228 kr) 55 kr ( 660 kr) kr kr/mån 22 kr (264 kr) 64 kr ( 768 kr) kr kr/mån 29 kr (348 kr) 83 kr ( 996 kr) kr kr/mån 33 kr (396 kr) 96 kr (1 152 kr) Över kr/mån 45 kr (540 kr) 129 kr (1 548 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Sjukförsäkring 13

14 Olycksfallsförsäkring för hela familjen Det bästa med försäkringen:» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet upp till 30 pbb» En premie för hela familjen» Ersätter även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Ingen självrisk Vi på SalusAnsvar vill att du och din familj själva ska kunna behålla er livsstil även om någon av er skulle drabbas av en olycka. Därför vill vi att du tecknar en olycksfallsförsäkring för hela familjen, även barn upp till 25 år ingår. Försäkringen kan inte förhindra en olyckshändelse, men den lindrar de ekonomiska följderna. Försäkringen du kan få hos oss ger en extra trygghet dygnet runt, ersättningen är helt skattefri och utan självrisk. Din försäkring hos oss ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) eller ekonomisk invaliditet (bestående nedsatt arbetsförmåga). Du får ersättning för den invaliditet som ger högst ersättning. För barn ges ersättning om barnet blir arbetsoförmögen i framtiden, förvärvsmässig månadsersättning. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skadan, till exempel Akut hemstöd och Hälsoombud. Detta räknas som ett olycksfall Vår definition av olycksfall är en kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld, kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett. Allmänna regler Ersättning för ekonomisk invaliditet inträffar då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 25 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år för varje år åldern överstiger 45 år. Ekonomisk invaliditet upphör att gälla vid 57 år, men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 57 år. 14 Olycksfallsförsäkring för hela familjen

15 Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet reduceras med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 55 år. Efter 65 år begränsas försäkringen och försäkringsbeloppet blir 3 pbb ( kronor) för medicinsk invaliditet. Du måste teckna försäkringen före 65 år och kan behålla den så länge du fortsätter att vara medlem i Vårdförbundet. Premien grundar sig på din ålder men försäkringen gäller för hela familjen (du själv, medförsäkrad och barn upp till 25 år). Ersättningen vid en olyckshändelse utgår från den försäkrades ålder. Det innebär att om du är 65 år är premien 49 kronor per månad och försäkringsbeloppet för dig är 3 pbb. Har du medförsäkrad under 65 år och barn under 25 år är försäkringsbeloppet upp till 30 pbb för dem även om du har fyllt 65 år. För medförsäkrad reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år efter 55 år. Efter 65 år begränsas försäkringen och försäkringsbeloppet blir 3 pbb ( kronor) för medicinsk invaliditet. DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGen för hela familjen: Medicinsk invaliditet, vuxen och barn Ekonomisk invaliditet, vuxen (upphör vid 57 år) Försäkringsbelopp 15 pbb, kr 25 pbb, kr (barn) 30 pbb, kr Medicinsk invaliditet Från 65 år Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Förvärvsmässig månadsersättning, barn Försäkringsbelopp 25 pbb 4,5 % av 1 pbb = kr/månad 30 pbb 5,4 % av 1 pbb = kr/månad Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr (från 65 år, 1 pbb, kr) Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk, från 18 år (upphör vid 65 år) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud (upphör vid 65 år) Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, kan ersättning lämnas från försäkringen. Om skadan påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du få kompensation för det. Ersättning ges för den typ av invaliditet som ger den högsta ersättningen. Om olycksfallsskadan påverkar ditt barns framtida arbetsförmåga och barnet beviljas minst 50 % aktivitetsersättning, utbetalas även en månatlig ersättning, förvärvsmässig månadsersättning, som kan vara upp till kr (vid 100 % arbetsoförmåga). Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden behöver anlita någon för att t.ex. rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t.ex. cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Olycksfallsförsäkring för hela familjen 15

16 DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGen för hela familjen: Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 7,5 % av 1 pbb, kr Livshot (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Ersättning vid sjukhusvård, barn Försäkringsbelopp 100 kr per dag > 3 dagar Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dagar, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t.ex. städhjälp efter sjukhusvistelsen. Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn under livshot, utgår ersättning med ett halvt pbb. Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t.ex. någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Barn som efter en olycksfallsskada blir inskrivet på sjukhus i mer än tre dagar kan få 100 kr per dygn i upp till 90 dagar, kr. Ersättningen utbetalas då från inskrivningsdagen. Ersättning kan utbetalas från 6 månaders ålder och upp till 18 år. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. 16 Olycksfallsförsäkring för hela familjen

17 Räkneexempel ersättning Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 30 pbb ( kronor). Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp: 30 pbb x kr = kr. Den ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Akut hemstöd, kr. Läkeoch resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING för hela familjen. Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Medlem år Medlem år Medlem 65 år + Vuxen 15 pbb, kr 54 kr (648 kr) 69 kr ( 828 kr) - Barn 25 pbb, kr Ingår Ingår Vuxen 30 pbb, kr 82 kr (984 kr) 102 kr (1 224 kr) - Barn 30 pbb, kr Ingår Ingår pbb, kr - 49 kr (588 kr) Olycksfallsförsäkring för hela familjen 17

18 Barnsjukförsäkring (Tillägg) Vi på SalusAnsvar bryr oss om barn. Om du är förälder förstår vi att du också gör det. Många föräldrar tar för givet att just deras barn kommer att kunna försörja sig när de blir vuxna och vill slippa oroa sig för att barnen ska drabbas av en sjukdom som gör livet tufft för dem. Det är precis det som du kan göra efter du har tecknat denna försäkring. Barnsjukförsäkring är ett tillägg till Olycksfallsförsäkring för hela familjen och kan endast tecknas i kombination med den. Det bästa med försäkringen:» Ingen hälsodeklaration» En premie för alla barn i familjen» Ersätter både Medicinsk invalidtet och» Gäller dygnet runt Förvärvsmässig månadsersättning» Teckna upp till 40 pbb. Ditt barn får ersättning vid sjukdom och skyddet gäller till slutet av den försäkringsperiod då han eller hon fyller 25 år. Försäkringen ersätter både medicinsk invaliditet (bestående fuktionsnedsättning) och förvärvsmässig månadsersättning (om barnet blir arbetsoförmögen i framtiden). Om ditt barns sjukdom skulle leda till en nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, utbetalar vi ersättning utifrån det försäkringsbelopp som du väljer när du tecknar försäkringen och den fastställda invaliditetsgraden. Utöver detta kan en förvärvsmässig månadsersättning utbetalas varje månad från 19 år till 65 år. Förutsättningen är att Försäkringskassan, på grund av sjukdomen, beviljat aktivitets- eller sjukersättning till minst 50% under försäkringstiden. Utbetalning sker så länge ett sådant beslut gäller. Allmänna regler Inträde i försäkringen måste ske före barnets 18-årsdag men sedan gäller den tills barnet fyllt 25 år. Därefter har barnet rätt att teckna Olycksfallsförsäkring på upp till 20 pbb ( kronor) och Livförsäkring på 0,5 pbb ( kronor) utan att lämna in en hälsodeklaration. 18 Barnsjukförsäkring (Tillägg)

19 Jag är medlem i Vårdförbundet och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: Livförsäkring Premie Per månad (år) Vuxen (medförsäkrad = mf) Försäkringsbelopp medlem år mf år medlem år mf år medlem år mf år 10 pbb, kr 28 kr ( 336 kr) 28 kr 50 kr ( 600 kr) 50 kr 124 kr (1 488 kr) 124 kr 20 pbb, kr 56 kr ( 672 kr) 56 kr 99 kr (1 188 kr) 99 kr 247 kr (2 964 kr) 247 kr 30 pbb, kr 85 kr (1 020 kr) 85 kr 149 kr (1 788 kr) 149 kr 373 kr (4 476 kr) 373 kr sjukkapital Premie Per månad (år) Vuxen Försäkringsbelopp medlem medförsäkrad 10 pbb, kr 49 kr ( 588 kr) 49 kr ( 588 kr) 20 pbb, kr 99 kr (1 188 kr) 99 kr (1 188 kr) 30 pbb, kr 147 kr (1 764 kr) 147 kr (1 764 kr) sjukförsäkring Premie Per månad (år) Vuxen (medförsäkrad = mf) Sjukförsäkring 12 mån Sjukförsäkring 65 år Löneintervall/mån Försäkringsbelopp medlem mf medlem mf Under kr 700 kr/mån 11 kr (132 kr) 11 kr 32 kr ( 384 kr) 32 kr kr kr/mån 19 kr (228 kr) 19 kr 55 kr ( 660 kr) 55 kr kr kr/mån 22 kr (264 kr) 22 kr 64 kr ( 768 kr) 64 kr kr kr/mån 29 kr (348 kr) 29 kr 83 kr ( 996 kr) 83 kr kr kr/mån 33 kr (396 kr) 33 kr 96 kr (1 152 kr) 96 kr Över kr kr/mån 45 kr (540 kr) 45 kr 129 kr (1 548 kr) 129 kr Optionshöjning (upp till 55 år). Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej familjeolycksfallsförsäkring Premie Per månad (år) För hela familjen Försäkringsbelopp medlem - 30 år medlem år Vuxen 15 pbb, kr 54 kr (648 kr) 69 kr ( 828 kr) Barn 25 pbb, kr Ingår Ingår Vuxen 30 pbb, kr 82 kr (984 kr) 102 kr (1 224 kr) Barn 30 pbb, kr Ingår Ingår Barnsjukförsäkring Premie Per månad (år) medlem kom ihåg att FyLLa i HäLSodekLarationen och SkriVa under På baksidan! ansökan och HäLSodekLaration FÖr GruPP- FÖrSäkrinG

20 » Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Vid ansökan av Kritisk sjukdom över 2,5 pbb behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring fyllas i. Du kan enkelt ladda ner ansökan från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.. För ansökan av Olycksfallsförsäkring, samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Medlem Medförsäkrad 1. Är du fullt arbetsför? Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring Ja Nej Ja Nej 2. Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3. Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4. Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5. Längd och vikt cm kg cm kg 6. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjda Fråga nr 6-8 måste fyllas i vid ansökan av blodfetter, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, tarmsjukdom, neurologisk sjukdom, lungsjukdom, Kritisk sjukdom 2,5 pbb synnedsättning, hörselnedsättning, någon form av cancer eller tumör, muskelsjukdom, led- eller skelettsjukdom? Ja Nej Ja Nej 7. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för alkohol-/andra berusningsmedel/läkemedels-/ narkotikaberoende eller psykiska besvär? Ja Nej Ja Nej 8. Har du lämnat blodprov för HIV-test (AIDS-virus)? Ja Nej Ja Nej Medlem: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Medförsäkrad: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-8, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Medlem Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Medlem Medförsäkrad

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Personnr (år, mån, dag och nr) Efternamn, tilltalsnamn Yrke/sysselsättning Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefonnr Är du inskriven i svensk försäkringskassa?

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer