alla som visste om den kallade den för dampklassen. En utvärdering av Resursskolan genom kvalitativa intervjuer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "alla som visste om den kallade den för dampklassen. En utvärdering av Resursskolan genom kvalitativa intervjuer"

Transkript

1 alla som visste om den kallade den för dampklassen. En utvärdering av Resursskolan genom kvalitativa intervjuer 1

2 Abstract Titel: Författare: - Alla som visste om den kallade den för damp-klassen En utvärdering av Resursskolan genom kvalitativa intervjuer. Stina Börjesson & Stina Lindahl Kurs: Samhällskunskap, fortsättningskurs 2 Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2006 Handledare: Mirzet Tursunovic Antal sidor: 41 Sökord: Syfte: En skola för alla, Integrering, Segregering, Elever i behov av särskilt stöd, Koncentrationssvårigheter Syftet är att utifrån intervjuer med före detta elever och före detta elevers föräldrar på Resursskolan utvärdera skolans verksamhet utifrån begreppet en skola för alla. Frågeställningar: Varför fungerade det inte för dessa elever i den vanliga skolan? Har Resursskolan lyckats med sina mål? Vad har Resursskolan haft för inverkan på sina elever såväl som på de föräldrar vars barn gått där? Metod: Material: Huvudresultat: Kvalitativa intervjuer Tidigare forskning och teorier samt intervjuer Vi anser att på grund av de stora klasserna och brist på resurser så fungerade det inte för dessa elever i deras ordinarie klasser. Vårt empiriska material visar på att Resursskolan har uppnått sina delmål och därigenom sitt huvudmål. Resursskolan har haft en genomgående positiv inverkan på såväl elever som föräldrar. 2

3 1 Innehåll 1 Inledning Begrepp Bakgrund Skolans utveckling Skolan idag Synen på barn med svårigheter Intelligenstest Tidigare forskning Gränslandet mellan grundskola och särskola Elever med skolsvårigheter En skola för alla Integrering och segregering.9 5 Teori Resursskolan.13 7 Syfte Frågeställningar Metod Urval Avgränsningar Genomförande Validitet och reliabilitet Analysarbete Elevernas synpunkter Föräldrarnas synpunkter Sammanfattning Resultat Varför fungerade det inte för Resursskolans elever i den vanliga skolan Har Resursskolan uppnått sina mål Vad har Resursskolan haft för inverkan på sina elever såväl som de föräldrar vars barn har gått där Egna reflektioner

4 12.1 Förslag på förbättringar inom Resursskolan Vidare forskning Källförteckning.. 41 Bilaga 1 Intervjuguide Bilaga 2 Verksamhetsbeskrivning och lokal arbetsplan för Resursskolan i Backa Inledning Vi har väl alla i någon årskurs under vår skolgång gått i samma klass som den där jobbiga killen. Ni vet, han som aldrig kunde sitta still och alltid skulle bråka med alla. Kanske hette han Anton och man avfärdade honom med en suck eller en trött blick, eller så var han ganska tacksam att reta och blev klassens hackkyckling. Vi borde alla ha stött på honom eftersom ca 10 % av alla barn som börjar skolan lider av koncentrationssvårigheter enligt socialstyrelsens rapport från Men vad händer egentligen med verklighetens Anton? Hur känns det att vilja lära sig men inte klara av att ta in informationen för att det pågår så mycket annat i klassrummet? Hur känns det att alltid vara den som ligger sist i matteboken eftersom man varken kan läsa eller skriva ordentligt? Hur känns det att i hemlighet önska att man var precis som alla andra? Vad gör skolan för att hjälpa och stödja dessa elever och vad är den bästa behandlingen? Ska dessa barn integreras i en skola för alla eller segregeras till mindre klasser? Vi blev intresserade av att göra denna undersökning eftersom vi inte kunde hitta så mycket forskning om vad som händer med barn och ungdomar som inte klarar av att gå i vanliga klasser i grundskolan men som inte är särskolemässiga. Vi var även nyfikna på hur skolan hanterar dessa situationer. En skola för alla är ett mycket populärt begrepp, som spelar en betydande roll i dagens skolpolitik. Skolverkets rapporter under 2005 visar på att allt fler skolbarn och ungdomar har svårt att nå den kunskap och de mål som är uppsatta inom skolan. Barn som varken kan läsa eller räkna ordentligt när de kommer upp i de högre årskurserna och många elever som inte kommer in på sin gymnasieval utan får gå på de individuella programmen. Hur kommer det sig när vi ska ha en skola för alla? En sådan skola måste betyda att alla kan vara och verka där. 4

5 Vi hittade Resursskolan på ex-jobb poolen på Internet. Personalen som arbetar där ville göra en utvärdering av verksamheten men hade inte själva resurserna att göra det. Vi åtog oss uppdraget med förbehållningen att det är en vetenskaplig undersökning och att det är de vetenskapliga principerna som styr och inte Resursskolans egna önskemål. Vår utvärdering bygger på kvalitativa intervjuer med före detta elever och föräldrar till elever från Resursskolan. Vi valde att koppla denna utvärdering till dagens skolpolitik och det populära begreppet en skola för alla. Resursskolan är en liten skola på Backa, Hisingen som arbetar med barn som lider av koncentrationssvårigheter, ADHD och DAMP o.s.v. Dessa barn har alla på ett eller annat sätt farit illa under sin skolgång i lågstadiet och kommer därför till Resursskolan någon gång under mellanstadiet. Resursskolan har funnits i tio år och haft sin nuvarande verksamhet i åtta år. De två första åren kallades skolan för en Heldagsskola eftersom man tog hand om eleverna från morgon till kväll. Detta ändrade man på och nu fungerar Resursskolan som en vanlig skola. Resursskolan är ett alternativ till den vanliga skolgången där eleverna undervisas i små grupper. Detta går stick i stäv med skolans mål och politiken om en skola för alla, men kan det vara så att Resursskolan är en nödvändighet i skolans verksamhet, en tillgång rent av? Vi anser att detta är en viktig studie, eftersom det är i skolan som barn och ungdomar ska utvecklas till att fungera och verka i samhället. Det är viktigt att de får en bra grund att stå på både vad gäller kunskap och värderingar. Idag är detta dock ingen självklarhet med allt större klasser, utarbetade lärare o.s.v. Som blivande lärare tycker vi att det är viktig att belysa frågan om skolan verkligen har skapat en miljö där alla passar in. Vi kommer all säkerhet att stöta på elever som Anton och anser att detta som alla lärare borde fundera på. 2 Begrepp Här följer definitioner av olika begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. ADHD ADHD är en förkortning av Attention, Deficit, Hyperactivity Disorder. Och innebär svårigheter med avledbarhet och aktivitetskontroll. Koncentrationssvårigheterna är varaktiga och kommer till uttryck på en rad olika sätt, impulsivitet, uppmärksamhet osv. 5

6 Ärftligheten spelar en avgörande roll när det gäller förekomsten av ADHD. 1 DAMP DAMP är en förkortning av Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorisk-kontroll och Perception. ADHD och DAMP är inte liktydiga, DAMP är en kombination av ADHD-symptom och motoriska-perceptuella svårigheter. DAMP är därför ett snävare begrepp än ADHD. 2 Integrering Begreppet integration kommer från det latinska adjektivet integer, ett adjektiv som i sin tur är uppbyggt av motsatsprefixet in- och verbet tangere, som betyder röra. Integer brukar därför på svenska översättas med orörd, hel, odelad, jungfrulig. I dessa svenska adjektiv framstår själva ursprungsidén med integrationen. Uttrycket säger nämligen att integration innebär något helt, något som inte kan, får eller bör delas. Den utvecklade betydelsen av begreppet innebär en medveten restauration eller en rekonstruktion av en skola/skolklass genom att sammanföra elever med olika förutsättningar med förhoppningen att detta skall leda till en helhet. Detta har betydelse för den process vi kallar skolintegrering. 3 Segregering Begreppet segregation kommer från latinets prefix se- eller sed-, vilket betyder bort, ifrån och substantivet grex, som betyder flock. Att segregera betyder sålunda en aktiv och kanske medveten process där man tar bort någon från dess naturliga hemvist, nämligen den flock denna tillhör. 4 3 Bakgrund 3.1 Skolans utveckling Dagens skolpolitik har lett fram till mer inflytande och större valfrihet för elever och föräldrar som t.ex. att välja skola. Skolans decentralisering och förändringar över tid bör ses i relation till förändringar av välfärdsstatens karaktär, d.v.s. resursbrist, problem med styrning och legitimitet. Förändringarna inom skolområdet har i detta perspektiv ett sammanhang med den Rosenqvist, 2001, s Ibid. s. 28 6

7 allmänna förändringen av välfärdssamhället. 5 Kommunalisering av skolan och många andra förändringar inom skolområdet såsom nya ämnescentrerade läroplaner, integrering av sexåringar har skett, samtidigt som skolan har varit föremål för kraftiga nedskärningar. Besparingarna i skolan under 1990-talet har bland annat resulterat i: Färre speciallärare Nedskärning av elevvårdspersonal som t ex kuratorer och psykologer Större klasser Minskad fortbildning och personal Gamla läromedel Inga vikarier vid kortare sjukfrånvaro Ökad administration för skolledare 1990-talet visar bland annat att bristande resurser överskuggar förnyelsearbetet och att det är dålig kontroll och tillsyn över den kommunala skolverksamheten. Förändringen i skolan sker samtidigt som utbildningens betydelse har ökat och spelar en allt större roll för individens framtida inkomst och välfärd. En förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden i dagens kunskapssamhälle är ofta minst 12 års skolgång. 6 I mitten av 1970-talet gjordes en utredning om skolans inre arbete (SIA) där det framkom att skolans arbetssätt skulle anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar, och inte tvärtom, liksom att integrering av elever i behov av särskilt stöd skulle eftersträvas. Dessa principer kvarstår huvudsakligen i den svenska skolpolitiken idag Skolan idag I Lpo 94 står det, under rubriken "Skolans värdegrund och uppdrag", att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen aldrig 5 Tideman, 1998, s Tideman, 1998, s Skolverkets rapport, 1998, s. 7 7

8 göras lika för alla. 8 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I första hand ska stödet ges inom ramen för den klass eller grupp där eleven befinner sig. Specialundervisning eller annat stöd kan omfatta allt från några timmar till elevens hela skoltid. Behovet av stöd kan hos många elever vara tillfälligt och skolans generella undervisning och/eller miljö kan antingen eliminera behovet eller framkalla det. 9 I skollagen står det; Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 10 Detta är något som alla skolor ska rätta sig efter och kontinuerligt arbeta med. Skolverkets utvärderingar visar att det finns många skolor som finner innovativa och kreativa lösningar, men också skolor där varken en god generell undervisning eller bra stöd kan ges på ett tillfredsställande sätt. Vissa barn som behöver stöd får inte det, andra elever får stöd men dock inte tillräckligt. Enligt skolverket finns det många exempel på att kompetensen blivit lägre när det gäller särskilt stöd till elever i skolan. Elevvårdspersonal av olika kategorier får ta över uppgifter från varandra, uppgifter för vilka de har viss men ibland inte tillräcklig kompetens. Elevassistenter används som ersättare för pedagoger. Lärare med allmän lärarutbildning och otillräcklig fortbildning används i avsaknad av speciallärare för specialpedagogiska uppgifter. Uppenbarligen krävs analyser av kompetensbehov men också både fortbildning, ett annat utnyttjande av befintlig kompetens och rekrytering av specialpedagoger Synen på barn med svårigheter Det har alltid funnits uppdelning av människor i olika kategorier och avståndstagande från dem som avviker från det som anses vara normalt. För att skilja ut någon som är onormal eller särskild finns en föreställning om vad som är normalt. Det normala är dels det mot vilket allt kan jämföras, d.v.s. det genomsnittliga, det vanliga, dels en moralisk idé om hur det bör vara. Det har funnits olika skäl till avskiljning och utpekande vid olika skilda tider och skiftande kulturer. Vilka grupper och individer som har varit objekt för segregerande åtgärder har därmed skiftat över tid. Leprasjuka, vansinniga, fattiga, vagabonder, utvecklingsstörda, kriminella är några grupper som pekats ut som avvikande under det senaste århundradet, men 8 fxg297r/skola_lpo_94.htm 9 Skolverkets rapport, 1998, s Skollagen (1985:1100), kap.1, 2 11 Skolverkets rapport, 1998, s

9 exemplen kan mångdubblas. Vårt sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja olika människor hänger samman med vilka värderingar och idéstrukturer som finns i samhället. Det innebär att diagnoser och problembestämningar kommer och går och från en tid till en annan varierar synsätt och vad som är i fokus, så även i skolan. Skolan är där barns svårigheter ofta uppdagas inte för att barn nödvändigtvis har problem utan för att skolan vid varje tidpunkt kräver ett visst sätt att fungera. 12 Skolsystemet har alltid medvetet sorterat i grupper, klasser och skolformer, men motiv och konsekvenser har inte alltid varit uppenbara. 13 Innan ansåg man att elevers olika skolframgångar berodde på deras olika karaktärsegenskaper, men sedan intelligensbegreppet infördes förklaras det som långsam eller svag intelligensutveckling. 14 Inom skolans värld har man under lång tid använt orden normalklass och normalplan. I normala klasser undervisas elever vars egenskaper uppfattas som vanliga och önskvärda. 15 Det är alltså skolan som kräver och vill ha det som ses som normalt. Med detta synsätt finns problemet alltså hos eleven och inte hos skolan. 3.4 Intelligenstest IQ-skalan är ett klassiskt sätt att beskriva begåvning på. Den konstruerades ursprungligen av en fransk psykolog, Alfred Binet, som ville jämföra barns begåvning. IQ är ursprungligen en kvot mellan det enskilda barnets resultat och det normala resultatet för barnets åldersgrupp. IQ-skalan har ett medelvärde på 100, och en standardavvikelse på 15. Det innebär att de allra flesta, 68 %, har en IQ mellan 85 och 115. Endast 2 % har en IQ på 131 eller mer. 16 Med hjälp av testteknik, det vill säga med så kallad IQ test, har skolan sorterat upp eleverna i en huvudfåra med s.k. normalklasser och vi sidan av dessa har de som varit svaga hamnat i s.k. svagklasser, specialklasser osv. Elever som hamnar på ett IQ under 70 ska hamna i särskolan. Det här är något man fortfarande använder sig av. 4 Tidigare forskning 12 Tideman, 1998, s Frithiof, 2001 s Ibid, s Ibid, s

10 Vi har valt att fokusera på Anderssons och Tidemans forskning trots att vi är medvetna om att Tideman inriktar sig på relationen mellan grundskola och särskola. Resursskolan är ingen särskola och lyder under grundskolans läroplan men vi anser att både Tidemans och Anderssons forskning visar på liknande problem som personerna i vår undersökning har upplevt. 4.1 Gränslandet mellan grundskola och särskola Magnus Tideman har i sin studie I gränslandet mellan grundskola och särskola intervjuat föräldrar till elever som gått i grundskolan men sedan av olika anledningar blivit inskrivna i särskolan. Det handlar både om elever med och utan diagnos. Det finns ett gränsland mellan grundskola och grundsärskola där dessa elever med intellektuella tillkortakommanden befinner sig. Han menar att så länge det finns två skolformer (särskola och grundskola), måste en sortering av eleverna ske. Detta stämmer dock inte överens med den skolpolitiska parollen En skola för alla som syftar till en skola där alla elever oavsett förmåga, kön, klass o.s.v. ska kunna gå och få en tillräcklig och god undervisning. 17 De omfattande nedskärningarna som gjorts i grundskolan som resultat av den samhällsekonomiska krisen har lämnat mindre resurser till elever som är i behov av extra hjälp och stöd. Detta resulterar i sin tur i en ökning av inskrivna elever i särskolan. 18 Det kan alltså röra sig om elever som inte är särskolemässiga men som har sådana svårigheter i skolan att det inte finns resurser att hjälpa dem. Dessa barn behöver oftast bara extra tid och hjälp i lugna miljöer och det är ofta snarare brist på självförtroende än på begåvning som håller dem tillbaka. Tideman menar att när skolan inte förmår att möta elever och ge dem det de behöver måste en urskiljning ske. Han har i sin rapport kommit fram till att genom att bevara en särskild skolform, särskolan, vidmaktshålls en människosyn där människor får olika värde och där fokus snarare ligger på olikheter än likheter. Elever som befinner sig i gränslandet, som har svårigheter och inte hör hemma i särskolan om grundskolan har tillräckligt med resurser, riskerar att komma i kläm mellan skolformerna. Tideman anser att det med en sådan 17 Tideman, 1998, s Ibid. s

11 konstruktion av det obligatoriska skolväsendet är svårt att förverkliga visionen om en skola för alla Elever med skolsvårigheter Inga Andersson är skolpsykolog och har lång erfarenhet av arbete med elever med svårigheter i skolan. Hon menar att problemen i skolan uppstår vid relationer, i ett samspel mellan individ och miljö, att problem uppstår i mötet mellan barns behov och omgivningens förmåga att tillfredsställa dessa. Problemet kan inte ses som ett individuellt problem utan alla personer runt eleven är inblandade på olika sätt. Vidare anser hon att vid användandet av begreppet elever med särskilda behov så försöker man förklara elevernas skolproblem med att det är de som har särskilda behov. Alla elever är unika och har sina enskilda behov, men det finns också grundläggande behov för alla elever, att i skolmiljön få uppleva: materiell trygghet, social trygghet, uppskattning, kompetens, självständighet, meningsfullhet, identitet och positiv självvärdering. Utifrån detta synsätt har elever med svårigheter helt enkelt inte fått sina grundläggande behov i skolmiljön tillgodosedda. 20 Orsaken till problemet hittas alltså enligt Andersson i skolan. 4.3 En skola för alla Sverige ska ha en skola för alla, detta innebär att alla elever ska ha tillgång till och få en likvärdig utbildning. För att barn och ungdomar ska orka arbeta med det som är svårt i skolan krävs att skolan tar tillvara och vidareutvecklar alla barns och ungdomars starka sidor. Alla elever måste få arbeta utifrån sina förutsättningar. För det behövs i första hand en god inlärningsmiljö som väcker lust och nyfikenhet att lära. Men dessutom behöver de barn och ungdomar som får svårigheter speciell hjälp. I första hand behöver de bli sedda, hörda och bekräftade. De vill också i möjligaste mån vara kvar i det vanliga, i den egna gruppen och den gruppens verksamhet Ibid. s Andersson, 1996 s Skolverkets rapport, 1998, s Andersson, 1996, s

12 Inga Andersson ställer sig vidare frågan om skolan kan vara rättvis och utvecklande för alla elever? Den normalitet som skolan utgår ifrån definieras utifrån skolans krav och dess villkor. Elever som av olika anledningar är missgynnade i starten kan få sina svårigheter mer och mer förstärkta under skoltiden. Eleverna förlorar successivt sitt självförtroende, kommer alltmer efter i arbetstakten och därmed accelereras deras problem. 22 En skola för alla måste kunna tillfredställa elevernas grundläggande behov av att trivas, vara nöjda med sig själva och ha en framtidstro. Eleverna måste också få uppleva goda relationer till kamrater och till de vuxna på skolan, de måste få uppleva en personlig och trygg relation till lärarna. Andersson skriver att problem uppstår när man ser ett beteende som man vill förändra och inte vet hur man ska bära sig åt. När det uppstår problem runt en elev i skolan handlar det alltså egentligen inte om elevens särskilda behov eller om elevens beteende, inte heller om lärarens beteende utan om elevernas och lärarnas upplevelser. Då eleverna upplever att de inte förstår eller inte kan lära sig eller att de inte är accepterade får de dåligt självförtroende. När lärare i sin tur upplever att de inte räcker till eller inte når fram till eleven förlorar de kontrollen. Enligt Andersson så upphör problemen då man slutar vilja förändra beteendet eller då man hittar verktyg för att åstadkomma förändringar. Det handlar således om upplevelser och resurser. 23 Andersson pekar på att så länge undervisningen kräver att eleverna är så lika som möjligt kommer olikheter att vålla problem. Problemen beror på att skolans krav och förväntningar inte stämmer överens med elevernas olika förutsättningar. Sådana problem benämns ofta som svagpresterande elever eller elever med skolsvårigheter, mer sällan som skolor med elevsvårigheter. Med andra ord, problematiken ses snarare som individrelaterad och individbaserad än undervisningsrelaterad Integrering och segregering Inga Andersson är av uppfattningen att skolan i sin nuvarande stela konstruktion inte passar alla barn, men att hon önskar att så vore fallet. Hon anser att eftersom skolan ser ut som den gör i dagsläget kan det många gånger hjälpa elever att få komma till en speciell verksamhet. 23 Andersson, 1996, s Ibid, s

13 Hon ser två huvudskäl till att segregera elever. Det ena är att man vill rädda eleven, det andra är att man vill rädda klassen. Det ena handlar om att man vill ge bästa möjliga betingelser för att eleverna ska få stöd och hjälp. Det andra handlar om att man vill bli av med störande och hindrande elever i de vanliga undervisningssituationerna. De stora klasserna och den opersonliga skolmiljön skapar problem för elever som har behov av enskilda instruktioner och nära vuxenkontakt. Elever som har en långsammare mognad har behov av en långsammare inlärningstakt och får idag svårt att klara av den stress som finns i många klasser. Prestationskraven i skolan är höga och får de mindre duktiga att känna sig mindervärdiga. Klassrumsmiljön kan vara splittrad och orolig, vilket får elever som har koncentrationssvårigheter att må bättre i en lugnare och tryggare miljö. Tonvikten på de praktiska ämnena skapar problem för elever som har större praktisk än teoretisk förmåga. Barn som kommer från hem med andra värderingar än skolans kan också få svårigheter. Listan på förhållanden som bidrar till att elever kan få svårigheter i skolan kan göras mycket lång, allt detta kan skolan idag inte hantera och det är eleverna som blir lidande. Andersson menar att problem uppstår i mötet mellan elevernas förutsättningar och skolans förväntningar och krav. Fördelen med att differentiera elever i olika undervisningsgrupper eller specialklasser är bl.a. följande: Där finns färre elever vilket innebär att det blir en närmare vuxenkontakt. Där finns oftast engagerade och kompetenta lärare. Undervisningstakten är lugnare och man har sänkta krav, vilket ger eleverna större självförtroende. I undervisningen betonar man ett helhetsperspektiv på elevens utveckling där både den känslomässiga och den sociala utvecklingen får stort utrymme. Lärarna använder en metodik som är anpassad efter elevernas förutsättningar. Allt detta kan bidra till att många elever får fler chanser att lyckas och att de också då mår bättre. Nackdelen med segregering är att det gärna uppstår en stämpling av eleverna. De får en etikett eller diagnos som det blir svårt att bli fri från senare i livet. Deras känsla av att vara annorlunda förstärks, vilket negativt påverkar deras självkänsla. Ofta är kontakten med övriga elever på skolan mycket dålig, vilket påverkar deras relationer till kamrater. Lärarna kan ibland vara isolerade från övriga kolleger, vilket gör att de kan känna sig ensamma och utan stöd. Man sänker ofta förväntningarna på elever med särskilda behov, vilket gör att de kan hamna i onda cirklar där de lever upp till de låga eller negativa förväntningar som omgivningen har. 13

14 En annan nackdel med segregering är att om man skapar en homogen grupp i ett avseende, t.ex. begåvning, så återstår det faktum att eleverna i alla andra avseenden är heterogena och att dessa olikheter är så stora att undervisningen blir problematisk. I en liten grupp är det ofta lättare att individualisera undervisningen bl.a. beroende på att läraren har mer tid till varje elev. Man har större möjligheter att ge eleverna en chans att arbeta utifrån sina egna förutsättningar med arbetsuppgifter som till innehåll och utformning är anpassade till eleven. Men till de individuella behoven hör också möjligheten att få känna sig accepterad och tillhörig den vanliga, normala gemenskapen och få stimulans av elever som har rikare förutsättningar. Dessutom kan de elever som har svårigheter känna en utmaning i och bli "pushade" av att försöka hänga med de andra eleverna och få lite draghjälp Teori Vi valde att använda oss av Emanuelssons teori om integrering eftersom vi tycker att den speglar verkligheten i dagens skola på ett riktigt sätt. Ingmar Emanuelsson är professor i specialpedagogik vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Enligt honom så råder det stor förvirring kring begreppet integration, detta kan leda till missvisning kring skolans mål. Begreppet integrering handlar om en ideologisk målsättning, som skall leda till en skola för alla. Dessutom skall det stå för utvecklingsprocesser som leder till målet integration. Skolan ska vara en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde. Integration som mål kommer av en demokratisk människosyn som bl.a. ser olikheter mellan människor mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som orsaker till problem och svårigheter. Hot mot den integrerade gemenskapen är alltså ett hot mot helhetens möjligheter till förverkligande. 26 Vad Emanuelsson hävdar är att integrering idag används som om det handlar om en placering eller en organisatorisk åtgärd där den elev som har svårigheter flyttas in i vanliga klasser. Det handlar då istället om en särkategorisering. När man utvärderar och skriver rapporter kring integreringen fokuseras det allt för ofta på den integrerade eleven och inte på hela gruppen där integreringen skulle utvecklas i strävan att nå den ideologiska målsättningen. 25 Andersson, 1996 s Emanuelsson, 2001, s.11 14

15 Emanuelsson riktar kritik mot att det finns många i skolan som missbrukar integrering och talar om att det har gått för långt. Han menar att integreringen inte fungerar och används inte så som det var tänkt från början. Emanuelsson anser att det idag bland personal på skolor finns en attityd som säger att det finns elever som inte skall vistas i skolmiljön, att de har andra behov och skulle må bättre av att vistas i en annan inlärningsmiljö. Dessutom finns det andra elever som störs av att ha dessa elever i sina klasser. Eleverna själva och skolan skulle fungera bättre om dessa flyttades. Vid sådana tankegångar lägger man återigen fokus på den enskilde individen när man säger att det är på grund av dessa individer som det finns problem i skolan. Enligt Emanuelsson så skall integration och en skola för alla handla om en skola och ett arbetssätt som utvecklas utifrån de olikheter som finns i gruppen. Det är först när man utnyttjar alla olikheter och får sammanhållna grupper med olika elever som man kan upptäcka och utmanas av de problem som uppstår. Vidare är Emanuelsson kritisk till de konsekvenser som uppstått kring olika integreringsförsök och som lett till att de integrerade eleverna efter ett tag har flyttats till någon form av speciell verksamhet. Ansvaret och förklaringen för en icke fungerande integrering skall inte läggas på den avvikande eleven utan främst på villkoren för deltagande i gruppens verksamhet och gemenskap. Om man letar efter en förklaring till att det inte fungerar hos den avvikande eleven och dess medhjälpare leder detta istället till segregation. En sådan ansvars fördelning innebär att man lägger det på den avvikande och på hans/hennes stödperson att åstadkomma anpassningen till gruppen, medan det är resten av gruppen som dikterar villkoren för gemenskapen. Enligt Emanuelsson är det inte det att människor i samhället är olika och har olika förutsättningar som är problemet utan de sätt som olikheter värderas i (den medmänskliga samvaron) samhället. Hotet mot en framgångsrik utveckling av integration finns i utpekanden av avvikelser, det kan leda till utstötning av de mindre värda. 27 Integrering kräver insatser av specialpedagogiskt utbildad personal, men det ska också ligga på det gemensamma ansvarstagandet i arbetslaget. Specialpedagogiska åtgärder behövs inte bara för dem som har ett handikapp utan också för många andra. 28 Läroplanen slår fast att om en elev får svårigheter i skolan ska det upprättas ett åtgärdsprogram för denne för att komma tillrätta med problemen.(lpo -94) Först när man har provat sådana åtgärder, alltså i den klassen som 27 Emanuelsson, 2001, s Ibid, s

16 eleven befinner sig i, kan man börja prata om en förflyttning av eleven. Åtgärdsprogrammen bör dessutom komma till genom ett samarbete mellan skolan, föräldrar och eleven. 29 Emanuelsson menar att det inte bara är eleverna som har problem, det är också skolan som är oförmögen att lösa dessa problem. Man borde tala om skolans elevsvårigheter istället för om elevers skolsvårigheter för att flytta fokus från den enskilda individen till skolan som organisation. Dessa problem är naturligtvis inte alltid lätta att lösa och därför ser skolan gärna att elever med svårigheter flyttas till specialklasser eller specialskolor. Man väljer alltså att flytta på problemen istället för att ta ansvar över dem. Dock är särskild undervisning inte alltid av ondo, ibland är det den enda möjligheten men målsättningen måste alltid vara att eleven slutligen ska komma tillbaka till den ursprungliga gruppen. 30 Emanuelsson menar att en del av problemet ligger i att kursplaner och styrdokument ofta fokuserar på undervisningskvalitet istället för inlärningskvalitet. Detta innebär att man lägger vikten vid vad som ska presenteras och gås igenom snarare än hur det faktiska inlärningsresultatet ser ut efter utbildningen. Detta skapar orealistiska förväntningar om att det som eleverna blivit undervisade om ska de också ha lärt sig. Eftersom alla elever är olika, har olika behov och lär sig på olika sätt är det omöjligt att tro att alla kan ha lärt sig lika mycket. På det här sättet blir även betygssystemet Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd problematiskt. Godkänd eller inte godkänd i förhållande till vad? Gränsen för att bli godkänd talar om att det finns en norm och alla som faller under den är icke godkända av skolan. I en skola för alla finns även allas rätt att lära vilket stämmer illa överens med att man bedömer det som olika individer har lärt och tillägnat sig som olika mycket värt, även om de lagt ned lika mycket arbete på sitt lärande. Planeringen av skolans innehåll och verksamhet är baserad på krav och förväntningar. Redan här begränsar man allas rätt att lära till de anpassades rätt att lära Resursskolan 32 Den nuvarande Resursskolan vid Selma Lagerlöfstorg på Hisingen grundades för tio år sedan. Det var den dåvarande rektorn för Brudbergsskolan Maj-Britt Wingård som genom sin 29 Ibid, s Emanuelsson, 2001, s Ibid. s Följande avsnitt bygger på (om inte annat anges) besök och samtal med lärarna på Resursskolan (14/3, 18/4 och 16/5-06) och på deras verksamhetsbeskrivning och lokala arbetsplan. Se bilaga 1. 16

17 tidigare arbetsplats hade erfarenhet av en heldagsskola och ansåg att behovet även fanns på Brudbergsskolan. Hon tog kontakt med nämnden i Backa och politikerna och fick igenom förslaget startade verksamheten som då var en heldagsskola, det vill säga att barnen vistades där under hela dagen. För åtta år sedan ändrades verksamheten, och Resursskolan fick sitt nuvarande namn och form. Resursskolan tar hand om de elever vars skolgång under lågstadiet och början av mellanstadiet inte fungerat. Det handlar främst om elever med koncentrationsstörningar, DAMP, ADHD o.s.v. Resursskolan är en mellanstadieskola och ingen särskola utan följer samma läroplan som grundskolan, den enda skillnaden är att klassen är betydligt mindre än en vanlig grundskoleklass. Tre lärare jobbar på skolan, varav en speciallärare, en fritidspedagog och en högstadielärare. Alla tre har dessutom tidigare jobbat på behandlingshem och utredningshem. Eleverna på Resursskolan kan börja där i årskurs fyra, fem eller sex men lärarna menar att de helst vill ha minst två år på sig för att jobba med eleven, annars är det svårt att få fram positiva resultat. Det är grundskolan som tar kontakt med Resursskolan angående elever som ska börja där, Resursskolan kräver dock att skolan har satt in stöd och utarbetat ett åtgärdsprogram för den berörda eleven, om detta inte är gjort får skolan först vidta dessa åtgärder och löser det sig inte då får de återkomma med en ny ansökan. Innan skola kan ansöka till Resursskolan måste skolan ha haft en elevkonferens med föräldrarna/föräldern. En skriftlig ansökan ska göras före den 15 februari för de elever som önskar börja på Resursskolan. Resursskolan har efter det möte med föräldrar, skolan och andra parter som kan vara inblandade så som socialen för att få information om eleven, då man bara tar in de man tror sig kunna hjälpa. Föräldern blir då informerad om Resursskolans verksamhet för att därefter fatta beslut om deras barn skall börja där. Sedan skall en rad papper fyllas i, och eleven blir utskriven från sin gamla skola och inskriven på Resursskolan. Därefter kallas elever och föräldrar till ett informationsmöte. Man har också en tradition att samla ihop de elever som ska börja till hösten redan före sommaren så att de får en chans att lära känna varandra. 17

18 Personalen på Resursskolan menar att man i denna sorts verksamhet, utöver de styrdokument som finns för grundskolan, även måste fokusera på andra frågor. Detta p.g.a. att dessa elever ofta har helt andra typer av problem än bara att nå sina kunskapsmässiga mål, det kan handla om uppfostrings frågor o.s.v. Deras lokala arbetsplan lägger stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla, öka motivationen för skolarbetet och arbeta med sociala relationer så som konflikthantering. De är mycket noga med att lösa de konflikter som uppstår med en gång, och att inte ringa till föräldrar/förälder om det inte är absolut nödvändigt. Deras mål är att skapa de förutsättningar som eleverna behöver för att lyckas med både skolarbete och sociala relationer och därmed stärka deras självuppfattning så att de senare kan gå tillbaka till ordinarie klass. För att nå dit använder man sig av följande delmål; - Genom att göra skolarbetet till något positivt ska eleverna tycka om att komma till och vara i skolan. - Låta de arbeta utifrån sin egen förmåga och känna att de lyckas. - Lära eleven att koncentrera sig på sina uppgifter och slutföra dem. - Träna elevernas förmåga att hantera konflikter. - Få eleverna att kunna samarbeta och fungera i lag. - Skapa intresse hos eleven för natur och miljö. - Uppmuntra självständighet. - Ha ett gott samarbete med föräldrarna. När eleven skall börja på Resursskolan så kräver personalen att både elev och föräldrar skriver under ett kontrakt, detta kontrakt innebär bl.a. att eleven skickas i tid till skolan varje morgon och skall då ha ätit frukost m.m. Det finns även en individuell handlingsplan för varje elev som går på Resursskolan men det handlar inte alltid om att sätta kunskapsmål. Dessa elever har ofta problem med det sociala och umgänge som först måste åtgärdas. Det kan handla om saker som att komma i tid på morgonen, inte svära eller säga fula saker o.s.v. Denna handlingsplan utarbetas tillsammans med elever och föräldrar. Personalen ger förslag till vad som skall åtgärdas, eleven får komma med synpunkter på detta. När alla är överens om vad man skall jobba med så sätter man upp gemensamma mål och tillvägagångssätt. Efter en tid sker en utvärdering då både föräldrar och elev medverkar och om det behövs så sätter man då upp nya mål. 18

19 Det är inte alltid lätt när eleverna ska börja på Resursskolan. Många är rädda och oroliga och det är svårt med förändringar för barn med koncentrationssvårigheter etc. Men för vissa elever är det en lättnad att få komma till Resursskolan. I Resursskolans klassrum är elevernas bänkar utrustade med skärmar framför varje bänk. Dessutom är bänkarna uppställda på rad efter väggen, eleverna sitter alltså inte bredvid varandra. Varje elev har tillgång till hörselskydd som de kan använda om ljudnivån i klassrummet blir för hög. Man arbetar med de böcker som används inom grundskolan men på grund av att många elever redan ligger så mycket efter i skolan måste man prioritera och fokusera på det som är viktigast. Främst lägger man fokus på läsning, skrivning och matematik. Man tillämpar såväl skriftliga som muntliga prov, dock medverkar man inte vid de nationella proven. Personalen anser att det finns en risk att eleverna skulle tappa självförtroende då de nationella proven skulle jämföra dem med elever som haft en normal skolgång och därför många gånger ligger före kunskapsmässigt. För att stärka eleverna ytterligare så använder man sig av övningar och uppgifter där det är lätt för eleven att märka en förbättring över tid. Lärarna är överlag nöjda med de resurser som finns inom Resursskolan. Både lokalerna och utrustningen uppfattas som bra och dessutom söker man extra pengar till klassresor och liknande genom olika privata fonder. Resursskolan har en tydlig fokus på friluftsliv och satsar mycket på att vara ute i naturen med eleverna. En gång per år åker man dessutom iväg på ett längre läger, där man paddlar kanot och fiskar. Dessa läger handlar inte bara om friluftsliv utan medför även att eleverna lär sig att planera och ta ansvar. Innan lägret får eleverna därför en budget och utifrån denna ska de tillsammans med en klasskamrat bl.a. planerna inköp av mat o.s.v. Detta leder till att de övas i samarbete och även att kompromissa. En annan mycket viktig aspekt med dessa kanotläger är att elevernas självförtroende förstärks allt eftersom de klarar av utmaningarna som lägret innebär. Det är viktigt att påpeka att koncentrationssvårigheter inte har något med intelligens att göra. Dessa elever kan med rätt metod, och ibland medicinering, lära sig precis som vem som helst. Koncentrationssvårigheterna hänger givetvis ihop med en viss grad av kunskapsbrist, på 19

20 grund av att eleven haft svårt att koncentrera sig i de stora klasserna under lågstadiet har det lett till att de haft svårt att tillgodo göra sig kunskap. Enligt lärarna på Resursskolan skulle det vara svårt, om inte omöjligt, för dessa elever att gå i vanliga grundskoleklasser även om det fanns ytterligare resurser. Det är just storleken på klassen som är viktig när det handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Att gå i en vanlig grundskoleklass förutsätter för det mesta att man kan hantera en aning stökig miljö men om man har koncentrationssvårigheter kan man inte hantera detta och därför är det a och o att klassen är väldigt liten. Det är också viktigt för dessa elever att få en ganska styrd undervisning och dagens skola går ut på att barnen t.ex. själva ska leta rätt på information, detta blir för mycket då de många gånger inte kan hantera mycket information. 7 Syfte Syftet är att utifrån intervjuer med före detta elever och före detta elevers föräldrar på Resursskolan utvärdera skolans verksamhet utifrån begreppet en skola för alla. 8 Frågeställning Varför fungerade det inte för Resursskolans elever i den vanliga skolan? Har Resursskolan uppnått sina mål? Vad har Resursskolan haft för inverkan på sina elever såväl som på de föräldrar vars barn gått där? 9 Metod Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att genomföra vår undersökning, d.v.s. en utvärdering av Resursskolans verksamhet. Eftersom det handlade om ett tjugotal elever och deras föräldrar funderade vi först på någon form av enkätundersökning. Men vi kom fram till att vi skulle kunna få fram bättre och mer intressanta svar genom att välja ut ett fåtal respondenter och genomföra mer djupgående intervjuer med dessa. Kvalitativa intervjuer var för oss den optimala metoden eftersom vår studie går ut på att förstå hur människor tänker, känner o.s.v. Detta uppnås bäst av mer informella och personliga intervjuer. 33 Vi utformade även våra intervjuer så att de var standardiserade, det vill säga att frågorna och miljön var, så 33 Trost, 2005, s

21 långt det gick, lika för alla som vi intervjuade, detta för att lättare kunna komma fram till något resultat. Självklart förekom det variationer eftersom alla människor är olika, så vi anser att vi hade en medelgrad av standardisering. Däremot var det viktigt med en hög grad av struktur eftersom vi hade ett uppdrag. Här gäller det att få respondenterna att prata om det man är intresserad av och inte komma in på en massa annat, man måste alltså styra intervjun till en viss del. 34 Som en del av processen med intervjuerna fick vi skriva på sekretesspapper där vi ålade oss att förstöra allt material så som bandinspelningar och anteckningar. All information från alla berörda parter var sekretessbelagd och av en mycket känslig natur. Våra kontaktpersoner på Resursskolan ringde först upp de personer vi skulle intervjua och berättade vad saken gällde, sedan frågade de om tillåtelse att lämna ut dessa personers telefonnummer till oss. Därefter ringde vi upp personerna i fråga och bestämde tid och plats för intervjun. Självklart var vi noga med att redan på detta stadium försäkra de vi skulle intervjua om att de skulle vara helt anonyma, förutom inför oss eftersom vi kände till deras namn, men att inget i vår uppsats skulle kunna avslöja dem. 35 Eftersom hälften av våra respondenter är ungdomar var det viktigt att få föräldrarnas tillåtelse för att göra intervjuerna. Vår ansats med utvärderingen var att genom att prata med människor få en bild av hur de upplevt Resursskolan respektive den vanliga grundskolan. Vi ämnar inte uttala oss generellt om alla elever och föräldrar som haft kontakt med specialklasser och dylikt utan riktar vår studie specifikt mot den grupp som under de senaste åtta åren haft kontakt med Resursskolan. 9.1 Urval På Resursskolan fanns en lista med namn på elever som var kontaktbara, det vill säga att de bodde kvar inom Göteborgsområdet. Denna lista bestod av tjugotre namn. Vi hade ingen annan information om eleverna. När vi hade bestämt oss för att genomföra kvalitativa intervjuer var vi självfallet tvungna att korta ned listan. Efter överläggning och tidsplanering kom vi fram till att fem elever och fem föräldrar skulle bli ett lämpligt antal för att ge oss en tydlig bild. Detta betydde att det sammanlagt blev tio personer. Efter det fortsatte diskussionen och vi kom fram till att vi inte skulle använda föräldrarna till de fem elever vi 34 Ibid. s Trost, 2005, s

22 skulle intervjua. Detta på grund av dels att det skulle bli allt för mycket data då vi skulle behöva analysera och sammanställa skillnaderna mellan eleverna och föräldrarnas svar, och dels för att vi ville ha en bredare bild av verksamheten. Sedan kom vi också fram till att vi skulle stryka de elever som fortfarande gick på Resursskolan eftersom de var mitt i sin skolgång och därför antagligen har svårare att utvärdera den, samt att svara på hur Resursskolan har påverkat deras liv. Vi bestämde oss även för att inte lägga någon vikt vid att vissa elever hade diagnoser som t.ex. ADHD och DAMP. Detta för att det finns en hel djungel av grader på diagnoserna och vissa har endast symptom samt att många aldrig fått någon diagnos. Vilken betydelse diagnosen haft för elevernas skolgång är vi inte intresserade av. Sedan visade det sig att det fanns ett fåtal föräldrar som hade sådana språkproblem att det skulle behövas tolk för att intervjua dem. Dessa föräldrar bad vi skulle strykas från listan. Nu återstod det inte så många namn och samtliga av dessa kontaktades eftersom det inte kan garanteras att alla vill ställa upp. 36 Vårt urval kallas för ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet handlar om att få en så heterogen grupp med respondenter som möjligt, d.v.s. att inte bara intervjuar personer som liknar varandra. Naturligtvis kommer denna heterogena grupp från en ganska homogen grupp, i vårt fall har ju alla ungdomar gått på Resursskolan, alla ungdomar har någon sorts koncentrationsstörning och alla föräldrar har haft sina barn på Resursskolan. 37 Vårt mål var att få en spridning på de före detta eleverna så att vi fick några som det hade gått relativt bra för efter tiden på Resursskolan och några som det inte hade gått så bra för. Vi hade fått kännedom i förväg om att vissa elever hade fortsatt sin skolgång i vanliga grundskoleklasser och nu läser vanliga gymnasieprogram medan andra inte har klarat av sin skolgång så bra och en del befinner sig på behandlingshem. Vi tyckte att det var viktigt för vår utvärdering att prata med ungdomar som efter Resursskolan har klarat sig olika bra eftersom detta antagligen skulle ge oss en mer nyanserad bild av Resursskolans betydelse. Slutligen gick urvalet till på följande sätt, efter det att de elever och föräldrar som inte passade in på våra önskemål hade strukits från listan fick vi listan med de namn som återstod. Vi hade fortfarande ingen annan information om eleverna och föräldrarna annat än deras namn. Vi 36 Esaiasson m.fl. 2005, s Trost, 2005, s

23 valde att sätta ett E eller ett F bakom varannan elev för att på så sätt markera om det var den före detta eleven vi skulle intervjua eller deras föräldrar. För att gardera oss om någon inte skulle ställa upp på intervjun valde vi även två föräldrar samt två före detta elever i reserv. 9.2 Avgränsningar Vi valde att avgränsa vår uppsats främst genom att skära ned på antalet personer vi intervjuade. Det hade blivit alldeles för stort och svårhanterligt om vi hade intervjuat alla elever som gått och går på Resursskolan, samt att tiden inte hade räckt till. Vi drog även andra gränser för att underlätta och få ner storleken på uppsatsen. Vi beslutade att inte intervjua, i den mån det var möjligt, elever med diagnoser som t.ex. DAMP eller ADHD. Detta på grund av att det råder en stor oenighet kring dessa diagnoser så väl inom forskar som läkarvärlden. Det finns många olika grader av diagnostisering och även symptomliknande tillstånd. Vi har förklarat begreppen ADHD och DAMP eftersom Resursskolan jobbar med detta men för övrigt har vi inte lagt någon vikt vid dessa diagnoser. Vi tog detta beslut eftersom eleverna har liknande svårigheter med eller utan diagnos. Dessutom är vi inte intresserade av hur en diagnostiserar eventuellt påverkar skolgången. Vi valde att inte intervjua föräldrarna till de före detta elever vi intervjuade. Vi valde fem andra elever och tog enbart kontakt med deras föräldrar. Detta gjorde vi med tanke på analysen, om vi hade intervjuat föräldrarna till de ungdomar vi intervjuat skulle det gå åt mycket jobb med att jämföra deras svar och analysen skulle därmed utvidgas. Detta skulle även innebära att vi analyserade sådant som inte var relevant för vår undersökning. Vår ambition har varit att utifrån föräldrar och elevers synpunkter och upplevelser utvärdera Resursskolans verksamhet. Därför har avgränsningarna även varit föräldrar och elevers perspektiv, vi har alltså inte intervjuat politiker, rektorer eller lärare. Vi har heller inga ambitioner att uttala oss statistiskt om alla som haft kontakt med specialskolor och liknande. Detta är en kvalitativ studie som i första hand ämnar belysa och utvärdera Resursskolans verksamhet. 9.3 Genomförande 23

24 Genomförandet av våra intervjuer underlättades av att vår kontaktperson på Resursskolan först tog kontakt med de utvalda respondenterna. Detta eftersom de inte har rätt att lämna ut namn och telefonnummer till oss. Föräldrar och elever som är inskrivna i skolan skyddas av sekretesslagen. Detta var en ganska lämplig början eftersom personalen då också kunde passa på att informera eleverna och föräldrarna om undersökningen och vad den syftade till. Om personerna i fråga gav sitt medgivande lämnades namn och telefonnummer vidare till oss. Vi ringde sedan upp de personerna och bestämde tid och plats för intervju. Vi hade bestämt oss för att i den utsträckning det var möjligt, vara båda två under intervjuerna. Detta för att underlätta arbetet, en kan koncentrera sig på att ställa frågorna medan en för mer noggranna anteckningar. Dessutom hade vi en bandspelare med oss för att kunna lyssna igenom intervjuerna senare och försäkra oss att vi inte hade missat något. Detta innebär att våra intervjuer är transkriberade. Beslutet att vara två stycken under intervjuerna togs med vetskapen att den som blev intervjuad kanske skulle känna sig underlägsen eller nervös. Men vi ansåg att den risken var värd att ta, dessutom är vi två lugna och sansade unga kvinnor och risken att våra intervjuobjekt skulle känna sig överväldigade eller obekväma såg vi som liten. Vi lät respondenterna välja plats för intervjuerna för att underlätta för dem, och för att de antagligen skulle känna sig tryggare om de fick vara på en plats där de kände sig hemma. Vi hade bara ett enda krav och det var att det inte fick finnas någon direkt tidsbegränsning vid vårt möte. Vi ville alltså inte göra intervjun på personens lunchrast osv. 9.4 Reliabilitet och validitet För att uppnå hög reliabilitet har vi tagit hänsyn till dessa fyra punkter 1. Kongruens, frågor som ska mäta samma saker ska vara likadana. Därför valde vi att ställa liknande frågor till både de före detta eleverna och föräldrarna 2. Precision, hur intervjuaren registrerar svaren. Vi använde bandspelare för att kunna gå tillbaka och höra exakt vad respondenten hade sagt samt att en av oss förde anteckningar under intervjun. 3. Objektivitet, om det finns två intervjuare och de registrerar svaren på samma sätt har de hög objektivitet. Vi gjorde allt tillsammans och jämförde våra anteckningar 4. Konstans, har med tidsaspekten att göra, förutsätter att fenomenet eller attityden inte ändrar sig. Därför valde vi före detta elever och föräldrar som redan haft sina barn i Resursskolan, det har hunnit gå en tid sedan de gick ut Resursskolan och vi förväntar oss att det har bildat sin uppfattning om saker och ting och inte kommer att ändra den uppfattningen. Detta vore risken med att intervjua nuvarande elever på 24

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Å ena sidan men å andra sidan

Å ena sidan men å andra sidan EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:55 Å ena sidan men å andra sidan En enkätundersökning kring åtgärdsprogram i förskolan Lisa Johnsson & Veronica

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

En attitydundersökning av synen på specialpedagogik. gällande Karlshamns kommun

En attitydundersökning av synen på specialpedagogik. gällande Karlshamns kommun Malmö Högskola Lärarutbildningen Specialpedagogiska programmet Höstterminen 2001 En attitydundersökning av synen på specialpedagogik inom förskolan gällande Karlshamns kommun Thomas Bonnedal Malmö Högskola

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Diagnos eller inte - hur olika får man lov att vara

Diagnos eller inte - hur olika får man lov att vara Diagnos eller inte - hur olika får man lov att vara En studie om några pedagogers syn på diagnostisering vid ADHD i förskolan Irina Carlsson & Johanna Helsing 2011 Examensarbete, högskolenivå, 15 hp Pedagogik

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Elevassistentens yrkesroll i den obligatoriska särskolan Emma Croona Lis Svensson

Elevassistentens yrkesroll i den obligatoriska särskolan Emma Croona Lis Svensson Elevassistentens yrkesroll i den obligatoriska särskolan Emma Croona Lis Svensson C - uppsats i Pedagogik 61-90 hp Handledare Gunvie Möllås Höstterminen 2011 Examinator Elsie Anderberg HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Christin Backsten, Cecilia Torbjörnsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Liss Kerstin Sylvén

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 EXAMENSARBETE 2007:025 Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 Lina Johansson Stina Wiklundh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Anna Rynning och Hanna Svensson Examensarbete: LAU390 Handledare: Lena Fridlund Examinator:Anna-Lena Lilliestam

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer