CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 14.1.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM PMO Accelerator Produkthandbok Utgåva

2 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen ) tillhandahålles endast i informationssyfte och kan när som helst ändras eller tas bort av CA. Dokumentationen tillhör CA och får inte kopieras, överföras, reproduceras, uppvisas eller kopieras i sin helhet eller i delar, utan skriftligt tillstånd från CA. Utöver det som anges ovan, om du är licensierad användare av en programvaruprodukt som nämns i Dokumentationen kan du skriva ut eller på annat sätt göra tillgängligt ett rimligt antal kopior av Dokumentationen enbart för intern användning av dig och dina kollegor i anslutning till programvaran, förutsatt att alla meddelanden och förklaringar om CA:s upphovsrätt finns med i varje reproducerad kopia. Rättigheten att skriva ut eller på annat sätt göra kopior av Dokumentationen tillgänglig är begränsad till den period under vilken den tillämpliga licensen för sådan programvara är giltig. Om licensen upphör att gälla av något skäl är det ditt eget ansvar att skriftligen certifiera för CA att alla kopior och delvisa kopior av Dokumentationen har returnerats till CA eller att de har förstörts. I DEN OMFATTNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, ERBJUDER CA DENNA DOKUMENTATION "SOM DEN 'ÄR" UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER OCH UTAN GRÄNSER NÄR DET GÄLLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM DESS ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRIHET FRÅN INTRÅNG. CA ÄR INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER MOT TREDJE PART FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, DIREKT ELLER INDIREKT, PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA DOKUMENTATION, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INVESTERINGAR, DRIFTAVBROTT, GOODWILL, ELLER FÖRLORADE DATA, ÄVEN OM CA UTTRYCKLIGEN BLIVIT UNDERRÄTTAD OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. Användningen av programvara som nämns i Dokumentationen gäller under tillämpligt licensavtal och sådana licensavtal ändras inte på något sätt av villkoren i detta meddelande. CA är tillverkaren av Dokumentationen. Begränsade rättigheter gäller. Användade, reproduktion eller uppvisande av Förenta Staternas regering är under restriktionerna angivna i FAR paragraf , och (c)(1) - (2) och DFARS paragraf (b)(3), som gällande, eller avtalets efterföljare. Copyright 2014 CA. Med ensamrätt. Alla här angivna varumärken, handelsnamn och logotyper tillhör respektive företag. Kontakta teknisk support. För teknisk assistans online och en fullständig listga över platser, öppettider och telefonnummer, kontakta Teknisk support på

3 Innehåll Kapitel 1: Översikt 9 Om PMO Accelerator... 9 Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 11 Om projektlivscykel Processer för projektlivscykel Projektmallar Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Skapa en idé Arbeta med processen Skapa stort projekt Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Överför och skicka dokument för granskning Skapa ett projekt från en projektmall Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Skapa ett detaljerat problem Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 25 Om Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter Definiera inriktningsfaktorer Definiera portföljkategorier Skapa en statusrapport Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 33 Sponsor Portleten Projekt KPI efter OBS Portleten Projektschema Portleten Planerad kostnad efter projekttyp Programpanel Portleten Kostnadspanel för programadministration Portleten Schemapanel för programadministration PM-varningar Portleten Schemaprestanda Portleten Milstolpar Portleten Aktuella problem Portleten Bemanning Innehåll 3

4 Projektpanel Portleten Schemapanel Portleten Kostnads- och insatspanel Risker, problem och ändringar Portleten Riskhantering Portleten Problemadministration Portleten Administration av ändringsbegäran Kapitel 5: Portföljsidor och portlets 89 Portföljpanel Kostnader och nytta Roller Kostnad och hälsa Målanalys Investeringsanalys Kapital och drift Investeringspanel för PMO-portfölj Resultatsprotokoll Analys Kapacitet Ekonomi Kapitel 6: Sidor och portlets för program och projekt 139 Om panelvyer PMO-programstatus Sidlayout Portlet Kostnad och schema - Översikt Portleten Schema och förlopp Portleten Resursanvändning PMO Projektstatus Sidlayout Portleten Projektindikatorer Portleten Kommande milstolpar Portleten Projektoriginalplaner Portleten Statusrapportindikatorer Portleten Rapporterat efter transaktionstyp Portleten Teamanvändning Sidlayouten PMO-projektskiss Teamkapacitet Portleten Kommande milstolpar Portleten Problem efter prioritet Detaljer om problem Portleten Intjänat värde - Analys efter fas PMO Accelerator Produkthandbok

5 Kapitel 7: Statusrapportgranskning 163 Om Statusrapportgranskning Statusrapportlista Portleten Statusrapportlista Sena och saknade statusrapporter Portleten Sena statusrapporter Portleten Saknade statusrapporter Kapitel 8: Portlets Administration av resurser 171 Översikt av tidkort Portleten Investering Tidkortssammanfattning Portleten Investering Tidkortsgranskning Portleten Anteckningar för tidkort Portleten Väntande uppskattningar Granskning Portleten Tidkortsgranskning Kapitel 9: Portletarna Ekonomisk administration 179 Om portletarna Ekonomisk administration Portleten Bokad transaktion Granskning Portleten Bokad transaktion Granskning [Investeringsnivå] Kapitel 10: Ytterligare portlets 185 Om Ytterligare portlets Sena uppgifter och milstolpar Portleten Mina tidkort Portleten Process Flaskhalsar Portleten Projektanalys Portleten Projektcykel - Tidsanalys Portleten Projektdokumentgranskning Portleten Projekt Livscykel Granskning Portleten Resursanvändning Procent efter månad Portleten Teammedlem Uppgiftssammanfattning Kapitel 11: Sökmappningsobjekt 203 Om Sökmappning Skapa en lista för sökmappning Ta bort en sökmappningslista Innehåll 5

6 Kapitel 12: Åtkomstgrupper 205 Om åtkomstgrupper PMO Executive Viewer PMO Executive Viewer Extended PMO Financial Administrator PMO Idéskapare PMO Idégranskare PMO Investeringsskapare PMO-investeringsvisning utökad PMO Portfolio Manager PMO Program Manager PMO Project Creator PMO Projektledare PMO Project Manager Extended PMO Project Viewer PMO Resource Administrator PMO Resource Manager PMO Resource Manager Extended PMO System Administrator PMO teammedlem PMO Timesheet Administrator PMO Vendor Management Kapitel 13: Exempeldata 239 Om exempeldata OBS OBS för företagsavdelning OBS för företagets plats Organisatorisk OBS OBS/Resurspool Säkerhet OBS Sidor Åtkomstgrupper PMO-partition IT PMO Process Manager Resurser Tjänster Tillgångar Applikationer Idéer Övrigt arbete Projektmallar PMO Accelerator Produkthandbok

7 Projekt Program Portföljer Bilaga A: PMO Accelerator Objektvyer 253 Om PMO Accelerator objektvyer Tilldelning Tilldelningsegenskaper Vyn Tilldelningslista Originalplan Originalplansegenskaper Listvyer för originalplan Filtervyer för originalplan Change Request Ändra egenskaper för begäran Vyer för lista för ändringsbegäran Vyer för filter för ändringsbegäran Kostnadsplan och Nyttoplan Egenskaper för Kostnadsplan och Nyttoplan Listvyer för Kostnadsplan och Nyttoplan Filtervyer för Kostnadsplan och Nyttoplan Huvudboksallokering och Resurskredit Egenskaper för Huvudboksallokering och Resurskredit Vyer för huvudboksallokering och lista över resurskredit Filtervyer för huvudboksallokering och resurskredit Investeringar Investeringsegenskaper Vyer för investeringslistan Filtervyer för investeringar Problem Utgåveegenskaper Vyer över problemlista Vyer över problemfilter Projekt Projektegenskaper Vyer för projektlista Filtervyer för projekt Resurs Resursegenskaper Listvyer för resurs Filtervyer för resurs Innehåll 7

8 Risk Riskegenskaper Vyer över risklista Vyer över riskfilter Uppgift Uppgift Egenskaper Listvyer för uppgift Filtervyer för uppgift Team Teamegenskaper Listvyer för team Filtervyer för team PMO Accelerator Produkthandbok

9 Kapitel 1: Översikt Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Om PMO Accelerator (på sidan 9) Om PMO Accelerator Tillägget PMO Accelerator är en innehållsuppsättning och visningskonfigurationer som utformats för administration av projektportföljer som inte är bundna till någon viss bransch. I PMO Accelerator finns en samling med CA Clarity PPM färdigt innehåll som din organisation inte behöver skapa. Med tillägget kan du stödja befintliga PMOåtgärder. Tillägget är användbart för att hantera och få insikter i portfölj-, program- och projektprestanda. I ämnena beskrivs funktioner och innehåll samt detaljerad information om följande som ingår i tillägget: Panelsidor Portlets Processer Visa konfigurationer Åtkomstgrupper PMO Accelerator innehåller också exempeldata som tillval i icke-produktiva miljöer. Exempeldata bör aldrig installeras i produktionsmiljöer. Exempeldatan innehåller portföljer, program, projekt, idéer, applikationer, tillgångar, tjänster, övrigt arbete, resurser, resursroller, mallar, ekonomiplaner och organisatoriska analysstrukturer (OBS). De innehåller också den minsta administrationskonfiguration som krävs för det här innehållet. PMO Accelerator-handboken hänvisar till följande CA Clarity PPM handböcker som du kan läsa: Installationshandbok Administrationshandbok Studio Developer Guide Grundläggande funktioner - Användarhandbok Obs! Innehållet i Anpassa CA Clarity - Användarhandbok finns nu i Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Användarhandbok för projektledning Kapitel 1: Översikt 9

10

11 Kapitel 2: Projektlivscykel och processer Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Om projektlivscykel (på sidan 11) Processer för projektlivscykel (på sidan 11) Projektmallar (på sidan 12) Så här arbetar du med idégranskningsprocessen (på sidan 14) Arbeta med processen Skapa stort projekt (på sidan 17) Arbeta med dokumentgranskningsprocessen (på sidan 18) Skapa ett projekt från en projektmall (på sidan 21) Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering (på sidan 23) Om projektlivscykel Idén kan gå igenom en godkännandeprocess eller snabbearbetas till projektskapande. När idén är klar att konverteras startar processen Idégranskning en projektskapandeprocess. Processen baseras på följande kombinationer av idétyp och idékategori. Under projektskapandet konverteras idén till ett projekt med användning av tillämplig projektmall. Dessutom kopieras fältvärden från idén till projektet. Idétyp Idékategori Projektskapande Projektmall Viktigt projekt Inte tillämplig Skapa stort projekt Mallen Stort projekt Infrastruktur Implementering Applikationsändr ing Applikationsändr ing Inte tillämplig Förbättring COTSutvärdering Skapa infrastrukturprojekt Skapa applikationsändringsp rojekt Skapa applikation COTS-projekt Mallen Infrastrukturimplementer ing Applikation - Ändringsmall Mallen Applikation-COTS Processer för projektlivscykel Följande automatiserade processer ingår för att hjälpa dig hantera projektets livscykel med start från idégranskning och godkännande till projektskapande: Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 11

12 Projektmallar Dokumentgranskning Processen Dokumentgranskning hanterar granskningsarbetsflödet för Förslag eller operationstyper för dokument. Idé - Granskning Med idéer kan du utföra analyser som är effektivare i ett tidigare skede. Analysen är ett försök att filtrera bort svåra eller oekonomiska idéer innan de görs till investeringar. Du kan spåra och omvandla idéer till investeringsmöjligheter. Problem - Granskning och eskalering Processen Problem - Granskning och eskalering hanterar granskningsarbetsflödet för projektproblem som har hög prioritet. Skapa applikationsändringsprojekt Processen Skapa applikationsändringsprojekt skapar ett projekt baserat på mallen Applikationsändring. Skapa applikation COTS-projekt Processen Skapa applikation COTS-projekt skapar ett projekt baserat på mallen Applikation COTS. Skapa infrastrukturprojekt Processen Skapa infrastrukturprojekt skapar ett projekt baserat på mallen infrastrukturimplementering. Skapa stort projekt Processen Skapa stort projekt skapar ett projekt baserat på mallen Stort projekt. Projektmallar Med projektmallar kan du skapa projekt baserade på standarduppgifter och rolltilldelningar för den projekttypen. Mallarna ger mer konsekvens och effektivitet när projekt skapas. Processen Idégranskning använder mallarna för att skapa dessa typer av projekt för dig. Du kan också använda mallar för att skapa projekt. 12 PMO Accelerator Produkthandbok

13 Projektmallar Du kan ändra mallarna så att de passar behov och krav i ditt företag. Du kan också kopiera mallarna för att skapa nya projektmallar till varje projekttyp i ditt företag. Viktigt! Om du ska använda godkännande och processer för gategranskning till stora projekt, ändrar du namnen och egenskaperna för de senaste uppgifterna i varje fas. Ändra inte identifierarna. Processen för gategranskning startas när uppgifter med vissa ID är slutförda. Mer information finns i Användarhandbok för projektledning. Följande projektmallar medföljer: Applikationsändring Med mallen Applikationsändring kan man hantera projekt till att ändra programapplikationer. Processen Skapa applikation Ändra projekt använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa projekt för nya applikationsändringar. Applikation COTS Mallen Applikation COTS är utformad att hantera applikationsval för COTS (Commercial Off-the-Shelf). Använd projektmallen till att hantera aktiviteterna när du väljer en leverantör för en ny produkt. COTS-processen Skapa applikation använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa COTS-projekt i applikationen. Infrastruktur Implementering Med mallen Infrastrukturimplementering kan du införa en förbättring av infrastrukturen. Processen Skapa infrastrukturprojekt använder sig av projektmallen. Processen innehåller ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt. Du kan också använda mallen till att skapa projekt för IT-infrastrukturimplementering. Viktigt projekt Mallen Stort projekt ger ett ramverk för applikationsförbättring och utvecklingsprocesser. Med mallen kan projektledaren ta projektet genom alla gategranskningar. Processen Skapa stort projekt använder sig av projektmallen. Processen ger ett automatiserat arbetsflöde för att skapa projekt och hantera arbetsflöden för godkännande och gategranskning. Du kan också använda mallen till att skapa projekt. I mallen ingår ett exempel på nedbrytningsstruktur för arbete (WBS). WBS har sex viktiga faser, var och en med underliggande uppgifter. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 13

14 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Följande uppgifter ingår i idégranskningsprocessen: 1. Den ursprungliga frågeställaren gör följande: a. Skapar idén. (på sidan 15) b. När idén är klar skickas den. (på sidan 15) 2. Idégranskningsprocessen påbörjas och gör något av följande: Snabbspår till projektskapande. Om kryssrutan Snabbspår är markerad, startas projektskapandeprocessen baserat på vald kombination av idétyp och idékategori. En WBS-struktur och originalplan skapas. Processen slutförs för alla projektskapandeprocesser förutom processen Skapa stort projekt. Startar idégranskningsprocessen. Om kryssrutan Snabbspår är avmarkerad, skickas ett åtgärdsalternativ till företagsägaren för att granska idén. 3. Företagsägaren utvärderar de funktionella och tekniska fördelarna samt analyserar idéns kostnadsfördelar. Företagsägaren väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Avvisa. Idéns status är inställd på Avvisad och processen avslutas. Ofullständig. Idéns status är inställd på "Ofullständig. En åtgärd skickas till den ursprungliga frågeställaren för att uppdatera idén med ytterligare information. Dessutom ändras status på åtgärdsalternativet till "Klar. En ny åtgärd skickas till företagsägaren för att idén ska granskas. Godkänn. Idéns status är inställd på "Godkänd. Ett åtgärdsalternativ skickas till den ursprungliga frågeställaren för att status på åtgärdsalternativet ska ändras till "Klar. 4. Projektskapandeprocessen startas. Vilken typ av process som startas baseras på kombinationen av idétyp och idékategori. En WBS-struktur och originalplan skapas. Projektskapandeprocessen avslutas förutom för stora projekt. 5. För stora projekt startas gategranskningsprocessen. (på sidan 17) 14 PMO Accelerator Produkthandbok

15 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Skapa en idé Använd sidan Idéer för att skapa en idé. Du kan spara idén och skicka den när den är klar för godkännande. Du kan också föra idén genom snabbspåret och gå förbi godkännandeprocessen samt konvertera idén till ett projekt. Innan du kan skapa en idé måste autonumrering vara inställt för projektets ID. Kontakta CA Clarity PPM administratören eller se Administrationshandboken för mer information. Följ dessa steg: 1. Öppna Hem, välj Administration av efterfrågan och klicka på Idéer. Sidan Idéer visas. 2. Klicka på Ny. Sidan Skapa sida öppnas. 3. Fyll i följande fält: Ämne Idé-ID Idétyp Definierar idéns översikt/namn. Ämnet länkar investeringen till idén när du konverterar idén till en investering. Ämnet för idén blir investeringens beskrivning. Definierar ett unikt ID för idén. Anger typen av idé. Värden: Viktigt projekt, Infrastrukturimplementering eller Applikationsändring Obligatoriskt: Nej Idékategori Anger idékategori. Vilka värden som är tillgängliga beror på vilken idétyp du valt. Din CA Clarity PPM administratör definierar fältassocieringar. Värden: Ny utveckling, Överensstämmande/regler, Ny produkt eller tjänst, Annat, Förbättring, COTS-utvärdering, Distribuerad, Nätverk/telekom eller Skrivbord Obligatoriskt: Nej Idéprioritet Anger idéns prioritet. Värden: Låg, Medel och Hög Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 15

16 Så här arbetar du med idégranskningsprocessen Snabbspår Mål Anger att idén ska konverteras till ett projekt genom att förbigå granskningsoch godkännandesteget i idégranskningsprocessen. Standard: Avmarkerat Obligatoriskt: Nej Definierar idéns mål. Gräns: 200 tecken Frågeställare Definierar namnet på den resurs som skapade den ursprungliga idén. Standard: Namnet på resursen som är inloggad för tillfället Företagsägare Chef Definierar namnet på den företagsägare som äger idén och godkänner konverteringen av idén till ett projekt. Företagsägaren till idén blir företagsägare av projektet när idén konverterats. Obs! Om kryssrutan Snabbspår är avmarkerad krävs ett värde i fältet av idégranskningsprocessen. Definierar namnet på den resurs som kommer att hantera och äga idén. Den idéansvarige har åtkomst till idéns budget- och schemaegenskaper. Startdatum Definierar startdatum för idén. Slutdatum Mål Definierar slutdatum för idén. Definierar idéns mål. Gräns: 200 tecken Organisations Definierar ett organisatoriskt OBS för idén. Avdelning Definierar ett avdelnings-obs för idén. 16 PMO Accelerator Produkthandbok

17 Arbeta med processen Skapa stort projekt 4. Gör något av följande: Spara idén. Klicka på Skicka för godkännande för att starta idégranskningsprocessen. Idén skapas. Arbeta med processen Skapa stort projekt Hanteringen av stora projekt görs med följande processer: Processen Stort projekt. Startas när ett projekt skapas med mallen Stort projekt. Projekt Gategranskning Delprocess. Hanterar ett arbetsflöde för gategranskning för alla stora projekt. Processen startar tre gånger från processen Skapa stort projekt: För att hantera gategodkännanden när projektet rör sig mot planeringssteget, byggnivån och stängningsnivån. Följande uppgifter ingår i att hantera livscykeln för ett stort projekt med en automatiserad process: 1. När processen Skapa stort projekt startar och projektet skapas, kan projektledaren definiera Project Management Office-intressenten. När projektet är öppet går du till egenskapssidan och i avsnittet Intressenter väljer du Project Management Office-intressent. Klicka sedan på Skicka. Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten som granskar och godkänner projektet. 2. PMO-intressenten väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Godkänd. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att projektet har godkänts. Projektstatusen anges till Godkänd. Processen Skapa stort projekt påbörjar planeringssteget. Avvisad. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att projektet har avvisats. Projektets status anges till Avvisad. 3. När den sista uppgiften i planeringsfasen är slutförd uppdaterar projektledaren uppgiften. Dessutom ändras fältet % klart till 100 procent och statusfältet till Slutfört Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten för godkännande att gå vidare till nästa gate. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 17

18 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen 4. PMO-intressenten väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Godkänd. Projekt Gategranskning Delprocess startar nästa fas. Ett åtgärdsalternativ skickas till var och en av följande: Den ursprungliga frågeställaren underrättas om att PMO-intressenten har godkänt projektet. Projektledaren. När den sista uppgiften i nuvarande fas är slutförd ändras fältet % klart till 100 procent. Status för den sista uppgiften i nuvarande fas till Slutfört. Avvisad. Skicka igen. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att revidera projektinformationen. När den är slutförd ändrar projektledaren status på åtgärdsalternativet till Klart. Ett åtgärdsalternativ skickas till PMO-intressenten om att godkänna projektet och gå vidare till nästa fas. 5. Projekt Gategranskning Delprocess upprepas för kvarvarande faser. 6. När stängningsfasen är slutförd stänger projektledaren projektet. Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Processen Dokumentgranskning tar ett skickat förslag eller funktionsdokument genom följande granskningscykel: 1. Teammedlemmen överför förslaget eller funktionsdokumentet och skickar dokumentet för granskning när det är klart. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren. 2. Projektledaren granskar dokumentet och uppdaterar status för åtgärdsalternativet: Godkänn. Anger dokumentet status till Godkänd. Avvisa. Anger dokumentet status till Avvisad. En åtgärd skickas till dokumentägaren som blir underrättad om projektledarens beslut. Överför och skicka dokument för granskning Du kan använda processen Dokumentgranskning för att flytta projektrelaterade dokument genom en gransknings- och godkännandeprocess. Processen startar när kategorin anges till Förslag eller Åtgärder och dokumentets status anges till Skickad. 18 PMO Accelerator Produkthandbok

19 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Följ dessa steg: 1. Öppna projektet. Egenskapssidan visas. 2. Klicka på Samarbete. Samarbetssidan visas. 3. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Lägg till dokument. Sidan Lägg till flera dokument visas. 4. Fyll i följande fält på sidan: Aktuell placering Visar aktuell plats för dokumentet. Markera filer Status Kategori Anger de filer som du lägger till i mappen. Gränser: Fem filer i taget Anger dokumentets status. Värden: Skickad, Godkänd eller Avvisad Startar granskningsprocessen: Skickad Anger dokumentets kategori. Värden: Förslag, Planering, Utveckling, Implementering och Åtgärder Startar granskningsprocessen: Förslag eller Åtgärder Skapat datum Ägare Definierar det datum när dokumentet överfördes. Definierar den ägare som hanterar dokumentet. Resursen verifierar att dokumentet hanteras och spåras på rätt sätt under dess livslängd. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 19

20 Arbeta med dokumentgranskningsprocessen Åtkomst Anger typen av åtkomst för dokumentet. Värden: Alla deltagare Anger beviljande till alla deltagare i gruppen av läs- /skrivåtkomst till mappen. Välj deltagare Anger att enskilda resurser är från den befintliga deltagargruppen. Standard: Alla deltagare Tillåt icke-deltagare att få åtkomst till dokument Anger att icke-deltagare får åtkomst till dokumentet. Standard: Avmarkerat Aktivera utcheckning Anger om resurser med rätt behörighet kan checka ut och redigera dokumentet. Standard: Valt Aktivera versionshantering Anger att resurser med rätt behörighet kan skapa en annan version av dokumentet. Standard: Valt Meddela resurser/grupper Anger om resurser med rätt behörighet till filerna meddelas när dokument läggs till. Standard: Avmarkerat Beskrivning Definierar beskrivningen av dokumentet. Kommentarer Anger eventuella kommentarer om dokumentet. 5. Klicka på Lägg till. Dokumentet överförs och skickas för granskning. 20 PMO Accelerator Produkthandbok

21 Skapa ett projekt från en projektmall Skapa ett projekt från en projektmall Följ dessa steg: 1. Öppna Hem, välj Portföljadministration och klicka på Projekt. Listsidan visas. 2. Klicka på Ny från mall. Sidan för val visas. 3. Välj någon av följande mallar och klicka på Nästa: Applikation - Ändringsmall Mallen Applikation-COTS Mallen Infrastrukturimplementering Mallen Stort projekt Sidan Skapa projekt visas. 4. Fyll i följande fält: Projektnamn Projektets namn. Gräns: 80 tecken. Obligatoriskt: Ja Projekt ID Anger den unika identifieraren för projektet som vanligtvis är autonumrerat. Gränser: 20 tecken Obligatoriskt: Ja Startdatum Visar datumet när projektet ska startas. Slutdatum Visar det datum när projektet ska slutföras. Mål Definierar målen för detta projekt. Gräns: 200 tecken Status Anger status för uppgiften. Värden: Startad, Inte startad och Slutförd Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 21

22 Skapa ett projekt från en projektmall Förlopp Visar den andel av arbete som är slutfört för uppgifterna. Värden: Slutfört (100 procent) Startat (1-99 procent) Inte startad (0 procent) Standard: Inte startad. Obligatoriskt: Ja Tilldelningspool Anger en pool av resurser som är tillåtna vid tilldelning av resurser i projekt. Värden: Panelvy Endast team Tillåt endast teammedlemmar. Resurs-pool Tillåt teammedlemmar och resurser att få åtkomst för bokning till ett projekt. Med detta alternativ läggs resursen också till som teammedlem när du tilldelar en resurs till ett projekt. Anger den panelvy som har valts för projektet. Klicka på listrutan för att välja ett vyalternativ. Exempel: Använd värdet Standardlayout för projekt för att visa diagram för standardpersonal och teamanvändning på sidan Projektpanel. Värden: PMO Projektstatus, PMO Programstatus, PMO Projektskiss, Programlayout eller Standardlayout för projekt Standard: Standardlayout för projekt Beräkning för % klart Definierar vilken metod som används för att beräkna hur många procent som slutförts av uppgifter i detta projekt. Värden: Manuell, Insats, Varaktighet Organisations Definierar det organisatoriska OBS som är associerat med projektet. Avdelning Definierar det avdelnings-obs som är associerat med projektet. Mallnamn Visar namnet på mallen. 22 PMO Accelerator Produkthandbok

23 Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Skala arbete med Definierar procentandelen ökning eller minskning i uppskattade värden för varje uppgift i det nya projektet, gentemot mallen. Standard: Noll procent innebär ingen förändring Skala budget med Anger en procentandel (positiv eller negativ) som skalningsfaktor för de priser som definieras i projektmallens kostnadsplaner och nyttoplaner. Standard: Noll procent innebär ingen förändring Omvandla resurser till roller Välj detta alternativ för att omvandla alla resurser från projektmallen till roller i det nya projektet. Standard: Avmarkerat 5. Spara ändringarna. Projektet skapas. Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering Processerna för problemgranskning och eskalering är utformade för att ta projektproblem med hög prioritet genom ett arbetsflöde för granskning och eskalering. Starta processen för ett befintligt problem genom att öppna problemet och starta processen i menyn Processer. Mer information finns i Användarhandbok för projektledning. Följande uppgifter ingår i eskaleringen av ett problem: 1. Projektledaren verifierar att PMO och företagsägaren är definierade. När projektet är öppet granskar du dessa fält i avsnittet Intressenter på sidan med allmänna egenskaper. 2. När projektet är öppet kan en teammedlem skapa ett problem (på sidan 24) och ange fältet Prioritet till Hög. Processen Problemgranskning och eskalering startar. Ett åtgärdsalternativ skickas till projektledaren om att granska problemet. 3. Projektledaren granskar problemet och väljer något av följande åtgärdsalternativ: Avvisad. Ett åtgärdsalternativ skickas till problemägaren för att på nytt skicka problemet till granskning. Löst. Ett åtgärdsalternativ skickas till företagsägaren för att godkänna en lösning på problemet. Kapitel 2: Projektlivscykel och processer 23

24 Så här arbetar du med problemgranskning och eskalering 4. Företagsägaren väljer något av följande alternativ som åtgärdsalternativ: Godkänd. Problemets status anges till Löst. Ett åtgärdsalternativ skickas till problemägaren och projektledaren om att problemet är löst. Avvisad. Ett åtgärdsalternativ skickas till problemägaren om att uppdatera lösningen. Processen startas om när problemägaren ändrar åtgärdsalternativets status till Klar. Skapa ett detaljerat problem Följ dessa steg: 1. Öppna projektet och klicka på Risker/Problem/Ändringar. 2. Öppna menyn Risker/Problem/Ändringar och klicka på Problem. 3. Klicka på Ny. 4. Fyll i fälten i avsnittet Allmänt. Följande fält kräver förklaring: Ägare Definierar namnet på den resurs som hanterar risken. Resursen ansvarar för att problemet hanteras och spåras på rätt sätt under dess livslängd. Om du skapar ett problem från en stängd risk, läses värdet in från fältet Ägare på sidan Riskegenskaper. Skapare Standard: Den resurs som är inloggad för tillfället. Namnet på den resurs som skapade problemet. Standard: Den resurs som är inloggad för tillfället. 5. Fyll i fälten i avsnittet Detaljer. 6. Bifoga dokumenten i avsnittet Bifogade objekt. 7. Fyll i fältet Lösning i avsnittet Lösning. 8. Spara dina ändringar. 24 PMO Accelerator Produkthandbok

25 Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Om Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter (på sidan 25) Definiera inriktningsfaktorer (på sidan 26) Definiera portföljkategorier (på sidan 28) Skapa en statusrapport (på sidan 29) Om Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter Följande attribut och objekt finns tillgängliga för att hjälpa dig definiera, mäta, dokumentera och rapportera om dina investeringars affärsinriktning och status. Ange autonumrering av varje objekts ID. Se Studio Developer's Guide för mer information. Affärsinriktning Du kan använda inriktningsfaktorer till att beräkna affärsinriktningen för en investering. Investeringar: Alla investeringar Portföljkategorisering Investeringar inkluderar fyra sökfält för portföljkategorisering. Dessa fält är konfigurerade att visas i egenskaperna för Projekt - Affärsinriktning. Portföljkategorifälten inkluderar inte några värden och ska konfigureras för att hantera dina kategoriseringar. Investeringar: Tillgängliga för alla investeringar, men de konfigureras bara för att visas i projekt. Statusrapporter Du kan skapa statusrapporter för varje vecka, månad eller kvartal. En statusrapport visar hur ett projekt eller program går när det gäller schema, kostnad och omfattning i jämförelse med planen. Investeringar: Projekt och program Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 25

26 Definiera inriktningsfaktorer Innan faktorer för affärsinriktning, portföljkategorier och statusrapporter definieras måste investeringen finnas. Du kan gå till sidorna från egenskapsmenyn i din investering. Definiera inriktningsfaktorer Definiera inriktningsfaktorer för att spåra affärsinriktning, mål och företagsprioritet för dina investeringar. Följ dessa steg: 1. Öppna investeringen. Egenskapssidan visas. 2. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Inriktning och risk. Klicka på Företagsinriktning för projekt. Sidan för inriktning och risk visas. För projekt visas sidan Företagsinriktning. 3. Fyll i följande fält i avsnittet Inriktning och risk: Affärsinriktning Mål Risk Visar poängen för företagsinriktning som ett stoppljus. Poängen är genomsnittet av poäng för varje faktor som valts på denna sida. En högre poäng visar en bättre inriktning. Stoppljus: Röd (0 genom 33). Investeringen stämmer dåligt överens med företaget. Gul (34 genom 67). Investeringen har genomsnittlig inriktning mot företaget. Grön (68 genom 100). Investeringen stämmer överens med företaget. Definierar investeringens mål. Värden: Undvika kostnader, Kostnadsavdrag, Skapa tillväxt för företaget, Förbättring av infrastruktur och Upprätthålla företaget. Definierar investeringens risk. Ett lägre värde anger en lägre risk. För projekt är fältet tillgängligt på sidan för riskklassifikation. Stoppljus: Röd (0 genom 33). Investeringen har en låg risk. Gul (34 genom 67). Investeringen har en medelhög risk. Grön (68 genom 100). Investeringen har en hög risk. 26 PMO Accelerator Produkthandbok

27 Definiera inriktningsfaktorer Obligatoriskt Anger om investeringen krävs för företaget för att göra jämförelser. 4. Fyll i följande alternativ från avsnittet Inriktningsfaktorer och spara. Företagsprioritet Definierar företagsprioriteten för en investering. Stoppljus: Grönt: Investeringen har antingen en hög eller högre prioritet. Gult: Investeringen har en medelhög prioritet. Rött: Investeringen har en låg prioritet. Företagsenhet Prioritet Definierar företagsenhetens prioritet för en investering. Stoppljus: Grönt: Investeringen har antingen en hög eller högre prioritet. Gult: Investeringen har en medelhög prioritet. Rött: Investeringen har en låg prioritet. Arkitektonisk passning Definierar den arkitektoriska passningen för en investering. Stoppljus: Grönt: Investeringen har antingen en hög eller högre passning. Gult: Investeringen har en medelhög passning. Rött: Investeringen har en låg passning. Kommersiellt värde Definierar det kommersiella värde som är associerat med investeringen. Stoppljus: Rött: Investeringen har ett lågt kommersiellt värde. Gult: Investeringen har ett medelhögt kommersiellt värde. Grönt: Investeringen har antingen ett högt eller högre kommersiellt värde. Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 27

28 Definiera portföljkategorier Överensstämmelse med föreskrifter Visar status för överensstämmelsen med föreskrifter för en investering. Stoppljus: Grönt: Investeringen krävs för överensstämmande. Gult: Investeringen stöder överensstämmandeaktiviteter. Rött: Investeringen är inte tillämpligt för överensstämmande. Tekniköverensstämmande Definierar status för tekniköverensstämmande för en investering. Stoppljus: Grönt: Investeringen uppfyller arkitekturstandarder. Gult: Investeringen överensstämmer inte, men är stabil. Rött: Investeringen överensstämmer inte. Inriktningsfaktorn är definierad. Definiera portföljkategorier Definiera portföljkategorier för att klassificera och gruppera investeringar för portföljer och rapporter. Portföljkategorifälten är associerade med sökningar som inte inkluderar några värden och bör konfigureras att stödja dina kategoriseringar. Portföljkategoriattribut är tillgängliga för alla investeringstyper, men de är bara konfigurerade för att visas i egenskaperna för projektaffärsinriktning. Mer information finns i Administrationshandbok. Följ dessa steg: 1. Öppna projektet. Egenskapssidan visas. 2. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Affärsinriktning. Sidan för affärsinriktning visas. 28 PMO Accelerator Produkthandbok

29 Skapa en statusrapport 3. Fyll i följande fält i avsnittet Portföljkategorisering: Portföljkategori 1 Visar användardefinierad portföljkategori 1 för att klassificera ett projekt. Portföljkategori 2 Visar användardefinierad portföljkategori 2 för att klassificera ett projekt. Portföljkategori 3 Visar användardefinierad portföljkategori 3 för att klassificera ett projekt. Portföljkategori 4 Visar användardefinierad portföljkategori 4 för att klassificera ett projekt. Skapa en statusrapport Du kan skapa en statusrapport för att spåra förloppet för ett projekt eller program. Följ dessa steg: 1. Öppna projektet eller programmet. Egenskapssidan visas. 2. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Statusrapporter. 3. Klicka på Ny. Sidan Skapa sida öppnas. 4. Fyll i följande fält: Statusrapport Namn Definierar namnet på statusrapporten. Rapportdatum Visar datumet när rapporten skapades. Rapportstatus Visar rapportens status. Rapportstatusfältet innehåller följande värden: utkast eller färdigbehandlad. Statusrapport Uppdatering Visar övergripande status för projektet eller programmet inklusive de senaste uppdateringarna. Viktiga prestationer Beskriver de viktigaste prestationerna eller leveranserna för den rapporterade perioden. Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 29

30 Skapa en statusrapport Kommande aktiviteter Beskriver kommande aktiviteter. Schemastatus Anger ett stoppljus som visar schemastatus för projektet. Stoppljus: Grönt: Projektet eller programmet följer planeringen. Gult: Projektet eller programmet har mindre avvikelser från schemat. Rött: Projektet eller programmet har avsevärda avvikelser från schemat. Aktuell fas Visar aktuell fas för projektet eller programmet. Nästa milstolpe planenlig? Visar om nästa milstolpe följer tidsplanen. Standard: Avmarkerat Varians Förklaring Ger en förklaring för en avvikelse i projekt- eller programschemat. Gräns: tecken Omfattningsstatus Anger status för projektets eller programmets omfattning. Stoppljus: Grönt: Projektets eller programmets omfattning följer planeringen. Gult: Projektets eller programmets omfattning har mindre avvikelser. Rött: Projektets eller programmets omfattning har avsevärda avvikelser. Omfattningsändring krävs? Visar om en ändring i projektomfattningen krävs. Standard: Avmarkerat Leveransomfång ändrat? Visar om omfattningen av projektleveransen har ändrats. Standard: Avmarkerat Projektmål ändrat? Visar om projektmålet har ändrats. Standard: Avmarkerat 30 PMO Accelerator Produkthandbok

31 Skapa en statusrapport Ändring Förklaring Ger en förklaring till en ändring i projektmålet. Gräns: tecken Kostnad och insats Status Visar projektets status för kostnad och insats. Stoppljus: Grönt: Statusen för kostnad och insats följer planeringen. Gult: Statusen för kostnad och insats har en mindre avvikelse. Rött: Statusen för kostnad och insats har en avsevärd avvikelse. Granska godkännandeproblem? Visar om projektet har stött på några program med granskningsgodkännande. Standard: Avmarkerat Bemanning/Tillgänglighet Problem? Visar om projektet har stött på problem med bemanning/tillgänglighet. Standard: Avmarkerat Påverkas projektet av externa faktorer? Anger om externa faktorer påverkar projektet. Standard: Avmarkerat Kostnad och insats Förklaring Ger en förklaring till status för kostnad och insats. Gräns: tecken 5. Spara ändringarna. Statusrapporten skapas. Kapitel 3: Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter 31

32

33 Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt Det här avsnittet innehåller följande ämnen: Sponsor (på sidan 33) Programpanel (på sidan 39) PM-varningar (på sidan 59) Projektpanel (på sidan 71) Risker, problem och ändringar (på sidan 79) Sponsor Använd sidan Översiktssponsor för att analysera sponsorns vy över projektets justering, risk, budget och schema. Sidan består av följande portlets: Portleten Projekt KPI efter OBS (på sidan 33) Portleten Projektschema (på sidan 37) Portleten Projekt Planerad kostnad (på sidan 38) Följ dessa steg: 1. Öppna Hem och sedan Allmänt från Personligt. Sidan Översikt: Allmänt visas. 2. Klicka på Sponsor. Sidan Översiktssponsor visas. Använd filtret på sidnivå för att filtrera alla portlets samtidigt av företagsägaren. Portleten Projekt KPI efter OBS Portleten Projekt-KPI efter OBS visar viktiga prestandaindikatorer (KPI:er) för projekt som organiseras med OBS. Portleten ger en snabb uppdatering av KPI, som t.ex. affärsinriktning, schema-%, försenat antal dagar, beräknad kostnads- och insatsvarians i %, risk, problem och ändringsbegäranden. I den här portleten visas information från både ett OBS- och ett projektperspektiv. Projektinformationen rullas upp till varje nivå i OBS:en. Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 33

34 Sponsor Den här portleten inkluderar följande fält: OBS/projekt Chef Visar namnet på OBS- eller projektnamnet. Expandera ett OBS-namn för att visa alla projekt som tillhör den OBS:en. Klicka på en projektlänk för att gå till projektegenskaperna. Visar projektledaren. Klicka på en länk om du vill visa egenskaper för resursen. Ikon för e-post Visar en e-postikon. Klicka på ikonen för att skicka ett e-postmeddelande till projektledaren. Affärsinriktning Visar hur väl projektet överensstämmer med organisationens företagsmål. Ju högre värde, desto starkare överensstämmelse. Denna metrik används i portföljanalyser när du använder jämförbara villkor för företagsinriktning för alla portföljinvesteringar. Den genomsnittliga inriktningen beräknas för varje OBSenhet. Stoppljus: Schema % Grön (68 genom 100). Projektet har bra inriktning mot företaget. Gul (34 genom 67). Projektet har genomsnittlig inriktning mot företaget. Röd (0 genom 33). Projektet har dålig inriktning mot företaget. Vitt: Inga inriktningsdata för projektet har definierats. Visar ett stoppljus som anger försenat antal dagar som en procentandel av projektets tidsram, som är slutdatum minus startdatum. Beräkningen beaktar projektets förlopp och originalplan (om det finns någon originalplan). Färgen på stoppljuset visar om projektet följer tidsplanen eller är försenat. Den genomsnittliga procentandelen för schemat beräknas för varje OBS-enhet. Stoppljus: Grönt: Projektet ligger före schemat eller enligt tidsplan. Gult: Projektet är mellan en och tio procent försenat. Rött: Projektet är mer än tio procent försenat. Vitt: Schemats % är odefinierat. 34 PMO Accelerator Produkthandbok

35 Sponsor Försenat antal dagar Visar antal dagar som projektet är försenat med avseende på följande: Om det finns en originalplan Projektets förlopp Det genomsnittliga antalet försenade dagar beräknas för varje OBS-enhet. Om det finns en originalplan beräknas antalet försenade dagar som projektets slutdatum minus originalplanens slutdatum. Ett positivt tal visar att projektet är försenat enligt originalplanen. Ett negativt tal anger att det är i tid enligt originalplanen. Om det finns en originalplan och projektets slutdatum är samma som originalplanens slutdatum, anses projektet försenat om det inte är slutfört och dess sista datum skulle infalla före dagens datum. I detta fall beräknas antalet försenade dagar som dagens datum minus projektets slutdatum. Om det inte finns någon originalplan beräknas antalet försenade dagar om projektets inte är slutfört och dess sista datum inföll före dagens datum. I detta fall beräknas antalet försenade dagar som dagens datum minus projektets slutdatum. Beräknad kostnadsvarians i % Visar ett stoppljus som anger den beräknade kostnadsvariansen som en procentandel av BAC-kostnaden. Den genomsnittliga kostnadsvariansens procentandel beräknas för varje OBS-enhet. Formel: (((ETC-kostnad + rapporterad kostnad (ACWP)) - BAC-kostnad) / BACkostnad) * 100 Stoppljus: Grönt: EAC-kostnaden är mindre än eller lika med originalplan. Gult: EAC-kostnaden är mellan en och tio procent över originalplanen. Rött: EAC-kostnaden är mer än tio procent över originalplanen. Vitt: Det finns inte några originalplansdata. Beräknad insatsvarians i % Visar ett stoppljus som anger den beräknade insatsvariationen som en procentandel av BAC-insatsen. Den genomsnittliga insatsvariansens procentandel beräknas för varje OBS-enhet. Formel: ((EAC-insats BAC-insats) / BAC-insats) * 100 Stoppljus: Grönt: EAC-insatsen är mindre än eller lika med originalplanen. Gult: EAC-insatsen är mellan en och tio procent över originalplanen. Rött: EAC-insatsen är mer än tio procent över originalplanen. Vitt: Det finns inte några originalplansdata. Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 35

36 Sponsor Risk Visar ett stoppljus som baseras på projektets riskpoäng. Projektets riskpoäng bestämmer färgen på stoppljuset. Den genomsnittliga riskpoängen beräknas för varje OBS-enhet. Stoppljus: Problem Grön (0 genom 33). Projektet har låg risk. Gul (34 genom 67).Projektet har medelhög risk. Röd (68 genom 100). Projektet har hög risk. Visar ett stoppljus som baseras på den högsta problemprioriteten för projektets problem. Problem med statusen Löst eller Stängd är undantagna. Problemstoppljuset beräknas som den högsta problemprioriteten för dess projekt i varje OBS-enhet. Stoppljus: Ändring Grönt: Alla problem som finns i projektet har låg prioritet. Gult: Minst ett medelhögt prioritetsproblem och inga problem av hög prioritet finns i projektet. Rött: Det finns minst ett problem av hög prioritet i projektet. Visar en bockmarkering om minst en ändringsbegäran finns i projektet. Ändringsbegäranden med statusen Löst eller Stängd är undantagna. För varje OBS-enhet visas en bockmarkering för ändringen om minst ett projekt i OBSenheten har en ändringsbegäran. Följande fält finns tillgängliga för denna portlet och du kan lägga till dem via alternativet Konfigurera: Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information. Dagar sent % Visar försenat antal dagar som en procentandel av projektets tidsram, vilket är slutdatum minus startdatum. Beräkningen beaktar projektets förlopp och originalplan (om det finns någon originalplan). Procentandelen för försenat antal dagar visar med hur stor andel ett projekt är försenat. En försenad dag i ett halvårsprogram har inte samma påverkan som en försenad dag i ett projekt på en månad. Procentandelen för det genomsnittliga antalet försenade dagar beräknas för varje OBS-enhet. 36 PMO Accelerator Produkthandbok

37 Sponsor Schema Visar ett stoppljus som anger antalet dagar ett projekt är försenat, med hänsyn taget till projektets förlopp och om det finns någon originalplan för projektet. Färgen på stoppljuset visar om projektet följer tidsplanen eller är försenat. Det genomsnittliga schemat beräknas för varje OBS-enhet. Stoppljus: Grönt: Projektet ligger före schemat eller enligt tidsplan. Gult: Projektet är mellan en och tio dagar försenat. Rött: Projektet är mer än tio dagar försenat. Vitt: Schemat är odefinierat. Beräknad kostnadsvarians Visar variationen mellan uppskattning plus rapporterad kostnad och originalplanens kostnad. Den genomsnittliga kostnadsvariansen beräknas för varje OBS-enhet. Formel: ((ETC-kostnad + rapporterad kostnad (ACWP)) - BAC-kostnad) Beräknad insatsvarians Visar variationen mellan EAC-insatsen och grundvärdet för insats. Den genomsnittliga insatsvariansen beräknas för varje OBS-enhet. Formel: (EAC-insats BAC-insats) Portleten Projektschema I portleten Projektschema visas projektets typ, risk, planerad kostnad och schema i en Gantt-graf. Följande fält visas i portleten: Panelikon Projekt Visar en ikon som länkas till projektets panel. Visar namnet på projektet. Klicka på projektnamnets länk om du vill gå till sidan med projektegenskaper. Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 37

38 Sponsor Projekttyp Risk Visar projekttypen. Visar ett stoppljus som hjälper dig att bedöma risk för ett projekt. Projektets totala riskpoäng bestämmer färgen på stoppljuset. Stoppljus: Grön (0 genom 33). Projektet har låg risk. Gul (34 genom 67). Projektet har medelhög risk. Röd (68 genom 100). Projektet har hög risk. Planerad kostnad Schema Visar den planerade kostnaden för projektet. Visar ett Gantt-diagram. Varje Gantt-stapel i diagrammet representerar längden på ett projekt. Mer information finns i Användarhandbok för projektledning. Den här portleten baseras på projektobjektets leverantör. Fält som ingår i objektleverantören finns tillgängliga för denna portlet och kan läggas till med konfigurationsalternativet. Portleten Planerad kostnad efter projekttyp Portleten Planerad kostnad efter projekttyp är ett cirkeldiagram med procentandelen för varje projekttyps planerade kostnad. Varje cirkelsektor motsvarar en projekttyp. Placera muspekaren över en cirkelsektor för att visa det totala planerade kostnadsbeloppet för en projekttyp. Den här portleten baseras på projektobjektets leverantör. Fält som ingår i objektleverantören finns tillgängliga för denna portlet och kan läggas till med konfigurationsalternativet. 38 PMO Accelerator Produkthandbok

39 Programpanel Programpanel Använd sidan Översikt: Programpanel för att granska programmets kostnad och schema. Jämför denna data med kostnad och schema för projekt som tillhör programmen. Sidan ger programadministratörer mer synlighet och kontroll av programmen. Sidan Översikt: Programpanel består av följande portlets: Portleten Kostnadspanel för programadministration (på sidan 39) Portleten Schemapanel för programadministration (på sidan 56) Följ dessa steg: 1. Öppna Hem och sedan Allmänt från Personligt. Sidan Översikt: Allmänt visas. 2. Klicka på Programpanel. Sidan Översikt: Programpanel visas. Använd filtret på sidnivå för att filtrera båda portlets samtidigt av programmet. Portleten Kostnadspanel för programadministration I portleten Programadministration - Kostnadspanel visas kostnads- och insatsprestanda för projekt som tillhör ett program. Denna portlet jämför en programbudget med kostnadsresultat för dess projekt. Informationen som visas i denna portlet finns också tillgängliga i egenskaperna Schema och prestanda samt Ekonomisk sammanfattning för varje projekt. Se Användarhandbok för projektledning och Användarhandbok för ekonomisk administration för mer information. Följande fält visas i portleten: Panelikon Projekt Visar en ikon som länkas till projektets panel. Visar namnet på projektet. Klicka på projektnamnets länk om du vill gå till sidan med projektegenskaper. Kapitel 4: Sidor och portlets i Allmänt 39

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 03.2.00

CA Clarity PPM. PMO Accelerator Produkthandbok. Utgåva 03.2.00 CA Clarity PPM PMO Accelerator Produkthandbok Utgåva 03.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen ) tillhandahålles

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 13.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för ekonomisk administration. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för ekonomisk administration Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.2.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.2.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 14.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Demand Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

SharePoint 2010 för Lunds Universitet

SharePoint 2010 för Lunds Universitet DC LÄROMEDEL SharePoint 2010 för Lunds Universitet grundkurs SP10LU-1 SharePoint 2010 grundkurs för LU, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: Internet: admin@dcutbildning.com

Läs mer

Webforum Project Management

Webforum Project Management Webforum Project Management Manual Senast uppdaterad: 2015-03-30 Copyright Webforum Europe AB 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 5 Inloggning... 6 Flerspråkig webbarbetsplats...

Läs mer

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager Användarprogram: användarhandbok Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 15 oktober 2010 www.novell.com Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

Läs mer

Användarmanual för grundfunktioner

Användarmanual för grundfunktioner Användarmanual för grundfunktioner Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inloggning och huvudmeny... 3 Navigera till ett projekt... 3 Starta ett projekt... 3 Projektets inställningar... 4 Projektdeltagare...

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin Installations- och användarhandbok Version: 3.6 Publiceringsdatum: juni 2012 Pitney Bowes tillgängliggör det här dokumentet för dig, utan avgift, för användning med

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

ActiveRoles 6.8. Bruksanvisning för webbgränssnitt

ActiveRoles 6.8. Bruksanvisning för webbgränssnitt ActiveRoles 6.8 Bruksanvisning för webbgränssnitt 2013 Quest Software, Inc. MED ENSAMRÄTT Den här guien innehåller upphovsrättslig information som skyddas av upphovsrättslagar. Programvaran som beskrivs

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer