Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata"

Transkript

1 Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan

2 Arbetsprocessen vid intervjustudie Gör en problemformulering Precisera och konkretisera vilken information man behöver Bestämma urvalsförfarandet Utforma en intervjuplan Utföra datainsamling Transkribering Analys Tolkning av resultat Rapportering

3 En modell för uppgift och samspel i intervju Uppgift Samspel Forskningsfråga Typ av intervju Innehåll och upplägg Analys, databearbetning Ramverk Inre referenssystem Intervjuare Respondent Förståelse av frågeområdet

4 Typer av intervjuer Personliga intervjuer Gruppintervjuer Fokusgrupper Besöksintervjuer Telefonintervjuer

5 Olika former av intervjuer Karaktär Öppen Öppen, riktad Halvstrukturerad Strukturerad Förförståelse Utgångspunkter Modell begrepp Modell begrepp, Teori relationer relationer Frågeställning Ett fenomens kvalitet & Ett fenomens kvalitet Ett fenomens kvalitet, Relationer betydelse kvantitet Kvantitet Kontext Empatiskt Empatiskt Förbestämt Förbestämt intervjuare Upplägg Vid fråga Öppna svar Frågeområden Öppna svar Bestämd ordning, Öppna - fasta Fasta frågor, svarsalternativ Analys Pussel Begränsad Jämföra Kvantitativ

6 Strukturerade intervjuer Färdiga frågor i given ordning och med svarskort/svarsalternativ Utförs lika över alla respondenter Standardiserad - kvantifierad Kan likna en enkät men intervjuaren fyller i den Passar ovan intervjuare Kvantitativ analys

7 Semistrukturerade intervjuer Formulering av frågorna Ordningsföljd på frågorna är samma Svarsalternativ: fixa eller öppna Layout Avsluta/komma tillbaka Kvalitativ och ev. kvantitativ analys

8 Ostrukturerade intervjuer Känt frågeområde låta respondenten guida följdfrågor utan styrning Icke-standardiserad svaralternativ Kräver van intervjuare Kvalitativ analys

9 Intervjuplaner Intervjuform Innehåll och omfång Problemformulering Upplägg Inledning Öppen, ostrukturerad Förförståelse, mening tid och kontextbestämt Vilken betydelse har arbete för dig? Vid fråga, öppna svar Samma Strukturerad Teori, begrepp, relationer, hypotes Leder ett enformigt arbete till en passiv fritid? Bestämda frågor i given följd, bundna svarsalternativ Samma

10 Intervjuplaner Intervjuform Bakgrundsinfo. Ex. på frågor Öppen, ostrukturerad Går ej att bestämma före intervjun Följdfrågor: Varför ger respon. arbetet unik betydelse: Vad är just nu viktigast för dig? Berätta om din familj. Varför ville du bli ekonom? Strukturerad Yrke, utbildning, erfarenhet, socioekonomiskstatus Hur bedömer du arbetsmängden för egen del? Händer det att du tycker arbetsuppg. inkräktar på din fritid? Känner du dig uttröttad efter dagens arbete? kroppsligt trött efter dagens arb?

11 Att formulera intervjufrågor Aldrig två frågor i en fråga E. vad tycker du om tentor och hemtentor? Ej hypotetiska frågor Ex. vad skulle du göra om du vann en miljon? Inte överlappande frågor Undvik frågor som lätt besvaras med ja eller nej Ex. tycker du om glass? Undvik allt fikonspråk Ex. tycker du att interaktionen med datorn var intuitiv? Lagom många frågor för tillgänglig tid samt anpassat till intervjuform Inte känsliga frågor utan välgrundad anledning Inte frågor som inte handlar om uppgett frågeområde Ej frågor som avslöjar intervjuarens värderingar.

12 OBS! Pilottesta frågorna

13 Genomförande av intervjun Information Om syftet med intervjun Hur lång tid hela mötet kommer att ta Att data kommer att vara konfidentiell Fråga om det är ok att använda bandspelare eller videokamera Informera om att de har rätt att avbryta intervjun Att de kan få ta del av rapporten när den är klar Fråga om respondenten har frågor Inkludera tid i början för att dämpa ev. oro

14 Genomförande av intervjun Intervjusituationen - Sitta i 90 graders vinkel - Var uppmärksam på den andres personliga behov av utrymme - Välj ett ostört rum - Se till att ingen stör utifrån - Se till att alla telefoner är avstängda

15 Genomförande av intervjun intervjuaren ska föra intervjun (olika roller) Skevhet ledande frågor intervjuar-effekt objektivitet Samla in data formulär, anteckna, spela in på band eller video ställa frågorna (bakgrund, frågeomr.) kunna stimulera till svar

16 Genomförande av intervjun Samla in data, forts. tillåta tystnad avbryta och gå vidare avbryta och ta paus för att diskutera svårigheter summera (under hand, korrekt, ngt nytt) avsluta intervjun.

17 Genomförande av intervjun Som intervjuare ska man ha ett objektivt förhållningssätt: bortse från oss själva bortse från vår referensram och tidigare kunskap bortse från vad vi känner Att inte påverka respondentens utsaga genom att visa gillande eller ogillande. I en intervjusituation uppstår en dynamik. Vi är människor och vi reagerar på varandra. Detta ska vi inte blunda för men det ska inte ta över intervjusituationen.

18 Genomförande av intervjun Det uppstår alltid ömsesidig påverkan men.. Positivistisk tradition - objektivitet Antipositivistisk tradition - objektivitet existerar inte Följdfråga kräver att intervjuaren förstått det föregående svaret. Förståelse, mening förutsätter tolkning, subjektivitet blir därmed nödvändig.

19 Genomförande av intervjun Ömsesidig påverkan beror på Både intervjuare & respondent Intervjusituation Typ av intervju Syftet med intervjun Ålder, etnisk härkomst, social tillhörighet, klädval, språk påverkar samspelet. SeniorNet Sweden, företag, högskola Förståelse, mening förutsätter tolkning, subjektivitet blir därmed nödvändig. Välj rätt intervjuare till rätt respondent!

20 Ramverk En klar, avgränsad och tydlig ram minskar anspänningen i intervjusituationen. Ger ett professionellt intryck Intervjuaren inger förtroende genom att visa vad man kan förvänta sig, förutsägbarhet. En fast ram är inte i motsatsförhållande till avsteg och förändring. Behov uppkommer ofta att ändra ramförutsättningarna under intervjun. Förändringar kan vara baserade på: Rationella skäl uppgiftsrelaterat, arbetskapacitet, tid, kompletteringsbehov Irrationella skäl olust inför uppgiften, dålig kontakt

21 Inre referenssystem Individen förstår och ger mening utifrån sig själv. Allt är föremål för tolkning och får därigenom mening. Tolkning innebär att ge mening. Tolkning är selektiv och subjektiv och individen tolkar mot bakgrund av: förväntningar, önskningar, tidigare erfarenheter.

22 Intervjuare - respondent Det går inte att intervjua förutsättningslöst. Välkomna på ett avdramatiserat sätt! Vem är på hemmaplan? Oro, nervositet När vi möter en ny situation och en okänd person är det nya inte helt nytt för oss. Påverkansprocess Kommunicerar via verbal, icke verbal, tystnad, ögonkontakt eller ej, medvetet omedvetet.

23 Intervjuare - respondent Etiska regler Professionell relation Instrumentell, uppgiftsorienterad, aldrig ömsesidig Intervjuaren och respondenten har olika förväntningar på varandra Relationen i sig har inget egenvärde. Balans mellan intellekt och känsla - empati förväxlas med sympati - skilja på mig/dig - professionell intervju.

24 Intervjuare - respondent Väcker alltid känslor Uppmärksam på de egna reaktionerna så de inte styr samspelet. Inte ett privat utbyte Psykologiska försvarsmekanismer Projektion: bli arg på examinator som gav otydliga direktiv Min intervju gick inte bra, min respondent hade inte tänkt på varför.. Rationalisering: jag läste inte så mycket för jag är inte så intresserad Det här är bara undervisning. Hade det varit på riktigt. Förnekande: det måste vara något fel, de har glömt mitt namn över godkända. Glömde tiden för intervjun.

25 Intervjuare - respondent Överföring av känslor, attityder, värderingar och tankar till en ny individ kommer ur tidigare möten Jag gillade honom direkt, han liknade min morbror, Auktoritet - elev Intagande av roller I vilken grad påverkar samspelet intervjuns tillförlitlighet och giltighet? Verkligheten kan förvrängas. En del frågor ställs andra inte då man redan vet svaret.

26 Analys av intervjudata Struktureringsgrad Öppen Kvalitativ analys Öppen riktad intervju Kvantitativ analys Halvstrukturerad intervju Helt strukturerad intervju

27 Arbetsprocessen vid analys av intervjudata Datainsamling Bilda dimensioner Datareduktion Söka mönster Granska slutsatser

28 Förbereda datamaterialet Man kan transkribera materialet på olika nivåer svaren sammanfattas varje ord skrivs ned hummanden, pauser, pausers längd och mimik noteras Rådata är det urval av den totala mängden information som finns att hämta ur intervjun, som kommer med i transkriptet och som kommer att utgöra underlaget för analysen Reducera materialet innehållsligt, vilken info är relevant för att besvara frågeställningen formmässigt, behövs en viss form av info ex. pauser

29 Bilda dimensioner Dela in materialet i analysenheter. Tillskriv varje analysenhet en kod eller kategori (numrera). Sammanfattande ord/mening eller symbol för en analysenhet. Sortera de enskilda analysenheterna från olika personer i meningsfulla dimensioner. Interbedömarreliabilitet vid kodning.

30 Dimensioner KOMMUNIKATION I: Är platskanalen öppen för alla eller? R: Ja I: Så varenda brandman kan prata när som helst och höra allt som pågår? R: Ja, vi kör bara öppen trafik vi kör inget selektivt. INFORMATION KOORDINERING I: Vad skulle hända då? R: Om vi hade selektivt? Vi är rädda att vi ska missa en massa information då, ofta hör man information som är bra att höra va när två stycken pratar med varandra även om man inte pratar själv. R: Då är det räddningsledaren som bestämmer hur man ska jobba, men vi är uppdelade i enheter kan man säga, en rökdykargrupp består av en chaufför, som försörjer dem med vatten, en rökdykarledare som är utanför och håller radiokontakten, och två killar som är inne och jobbar så en rökdykargrupp är fyra stycken det är bara så.

31 Söka mönster i materialet Syntes Tolka vad resultatet gällande de enskilda delarna betyder på en abstraherad nivå. Övergripande princip/er. Undersöka om variabler verkar påverka varandra i någon riktning. Det räcker inte att bara beskriva ett fenomen innehållsligt. Det krävs också en syntes och tolkning.

32 Teoriförankring Är det möjligt att utifrån en teori (deduktivt) fördjupa förståelsen för det resultat man fått i den induktiva analysen? Glappet mellan teorin och respondenternas utsagor får inte vara för stort. Kan man dra slutsatser som förklarar intervjuns övergripande frågeställning? Validitet genom utskriftsutdrag: Vi är rädda att vi ska missa en massa information då, ofta hör man information som är bra att höra när två stycken pratar med varandra även om man inte pratar själv.

33 Fördelar med intervjuer Ger djup och detaljer som gör det möjligt att få en helhetsbild och att förstå komplexa frågeställningar. Man får ta dela av personers resonemang kring en fråga. Man kan kontrollera informationen med följdfrågor vilket ger hög validitet. Flexibel datainsamlingsmetod Hög svarsfrekvens och personlig kontakt med respondenten

34 Nackdelar med intervjuer Databearbetningen är tidskrävande, mindre urval. Inte lika objektiv metod pga intervjuareffekter och analysmetod. Inte lika anonym datainsamlingteknik. Intrång i privatlivet, känsliga frågor kan vara kränkande. Resurskrävande

35 Metodövning Begrunda ert vetenskapliga synsätt, typen av intervju samt er frågeställning. Intervjua två personer du inte känner och utgå från en intervjuguide. Gör två 10 minuters intervjuer varav en ska spelas in på video, den andra kan spelas in med bandspelare. Information till respondenten: berätta om tid att det är en inlärningssituation & att fokus är på er som intervjuare att det kommer att visas för er lärare och ett par andra studenter att banden raderas efter kursmomentet Redovisning den 28/9 i grupp då vi tittar på de videoinspelade intervjuerna. Rapport skickas den 27/9 till Eva-Lotta. Läs noga vad som ska ingå i rapporten + Hassmén 1.

36 Videokameror Videokameror och stativ hämtas hos mig.

37 Grounded theory Så förutsättningslöst som möjligt. Forskningsfrågor ska vara så öppna som möjligt. Problemspecificeringen är slutprodukten inte förutsättningen. Datainsamling och kodning sker parallellt. Ny datainsamling ska styras av internt framväxande teori. Intervjufrågorna revideras och kompletteras kontinuerligt.

38 Grounded theory Kategori Egenskaper liknande företeelser som bildar ett mönster är karaktäristika hos en kategori Öppen kodning - ej utgå från dimensioner i en teori - man frågar sig vilket begrepp som kan representera varje företeelses innebörd Selektiv kodning när en teori börjar skönjas fokuseras kodningen mot en huvudvariabel

39 Grounded theory Substantiva koder (deskription) disciplinbundna begrepp vardagliga begrepp Teoretiska koder (teori) typfamiljen kulturella familjen processfamiljen orsak verkanfamiljen

40 Grounded theory Mättnad När nya datainsamlingar inte tillför mer information gällande en kategori.

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Huvudområde: pedagogik Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Anna Blomkvist & Anna Fritz-Sundström Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2009 FÖRORD

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Framgångsfaktorer för adoption av intranät

Framgångsfaktorer för adoption av intranät MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik Framgångsfaktorer för adoption av intranät Eskilstuna, 2003-06-03 EI0040 C-Uppsats i informatik Bengtsson, Magnus Blomqvist, Maria Johansson,

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Emil Sjögren Business Intelligence En kvalitativ studie för att beskriva utmaningar ur ett ledningsperspektiv med exempel från praktiken Business Intelligence A Qualitative Study to Describe the Challenges

Läs mer

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning?

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg Uppsatsarbete, SSC122 Vårterminen 2009 Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? En

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

Utanförskap i Barngruppen

Utanförskap i Barngruppen Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Utanförskap i Barngruppen Vikten av samspel och gemenskap Pernilla Ljungqvist & Sofia Hirsch Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Rätt för mig men fel för dig

Rätt för mig men fel för dig Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Sociologi Höstterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Rätt för mig men fel för dig En studie om pengabedrägerier mot

Läs mer

Man måste pleasa alla samtidigt

Man måste pleasa alla samtidigt Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Man måste pleasa alla samtidigt - en studie om förhållningssätt i individmötet för studieoch yrkesvägledares olika yrkesroller

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:206 Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess Sara Bäckström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer