Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)"

Transkript

1 Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion Menyer Roller Status 2 2. Skapa nytt kursförslag Nytt kursförslag Spara kursförslag och avbryt editering Inmatning av kursförslag Funktionerna Lägg till och Stryk 8 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen 8 4. Rapport för utskrift 9 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/ 10 examinators handläggare 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen 10

2 1. Introduktion Kursdatabasen hittas på https://weblap.abo.fi:4040/minplan/ Kursdatabasen stöds av följande webbläsare: Mozilla 1.4 (eller högre) Internet Explorer 5.5 (eller högre) Netscape 7.2 (eller högre) För inloggning till kursdatabasen krävs Åbo Akademis användarnamn samt Unixlösenord (samma som till e-posten). 1.1 Menyer Kursdatabasens första sida innehåller endast ett fåtal menyer. I menybalken till vänster hittas Mina kurser med tillhörande undermenyer, Allmänna funktioner med tillhörande undermenyer och information om den person som för tillfället är inloggad (se figur 1). Figur 1 Menybalken till vänster fungerar så att nya menyer kommer upp i och med att en viss länk aktiveras. T.ex. länken Skapa nytt kursförslag under rubriken Mina kurser ger menyn Editera kursbeskrivning under rubriken Kursbeskrivning. Mina kurser Denna meny är den som används vid skapandet av kursförslag. Genom att klicka Skapa nytt kursförslag kommer man åt undermenyerna Editera kursbeskrivning och Spara. Allmänna funktioner Under denna meny finns endast fyra undermenyer: Utbildning och studier, Maximera arbetsutrymmet, Hjälp och Logga ut. En del av dessa länkar hör till kommande moduler av MinPlan och finns således inte ännu. Länken Maximera arbetsutrymmet utvidgar huvudskärmen över hela skärmen och menybalken göms. Längst ner på balken till vänster hittas länkar för byte av språk i kursdatabasen, samt en direktlänk till Åbo Akademis webbplats. Kursdatabasen har en layout som kommer att vara likadan i hela MinPlan. 1

3 1.2 Roller I kursdatabasen finns tre olika roller: Lärare: person som ger undervisning för en studie-/delprestation. I kursdatabasen den som planerar kurser. Examinator/examinators handläggare: ämnesansvarig, ämnets examinator, fungerar likadant som rollen lärare, men har ett antal utökade rättigheter. Skickar även in kursplaner till fakulteten för godkännande Fakultet: den enhet som måste godkänna kursförslaget Benämningen på dessa roller finns i kursdatabasen för att man ska kunna skilja på de olika rättigheter som personer har i databasen. Rollerna motsvarar alltså inte nödvändigtvis den jobbtitel som personerna som använder databasen har. För lärare och examinator/examinators handläggare skiljer sig kursdatabasen i fråga om funktionen Lämna in, som examinatorn har. Att lämna in en kurs innebär att kursen skickas in till fakulteten för godkännande (se Inlämnande av kursplan för godkännande). Examinator/examinators handläggare kan också editera de kursplaner som en person med rollen lärare har skapat. Däremot kan en person med rollen lärare inte editera sådana kursplaner som skapats av andra lärare. Vilken roll man har hittas nere till vänster i menybalken under Din roll är. 1.3 Status Kurserna i kursdatabasen kan ha olika status. En kurs under planering är en plan, en kurs som är inskickad till fakulteten men som ännu inte godkänts är ett kursförslag och en kurs godkänd av fakulteten är en (godkänd) kurs. Vilken status kursen har hittas under fliken Översikt (när kursen är vald). Figur 2 Under huvudfliken Mina kurser i huvudskärmen (se figur 2) hittas flikarna Mina kurser, Mina kursförslag och Sök kurser. Godkända kurser hittas under Mina kurser-fliken och kurser under planering, samt färdiga kursförslag hittas under Mina kursförslag-fliken. Mina kurser fliken är även den flik som är aktiverad vid inloggning. Förutom dessa finns även en sökfunktion under Sök kurser-fliken. För närmare beskrivning av dessa flikar se Hitta inmatade kurser i kursdatabasen. Genom att klicka på länken Mina kurser uppe till vänster på huvudskärmen kommer man tillbaka till databasens första sida. 2

4 2. Skapa nytt kursförslag 2.1 Nytt kursförslag Välj Skapa nytt kursförslag från menyn i balken till vänster (se figur 3). Figur 3 Aktivera menyn Editera kursbeskrivning, som hittas under rubriken Kursbeskrivning i balken till vänster. När detta har gjorts kan man börja mata in information om kursen under flikarna (se figur 4). Figur Spara kursförslag och avbryt editering Figur 5 Kursen sparas genom att klicka på Spara under rubriken Kursbeskrivning (se figur 5). Man kan när som helst avbryta editeringen genom att välja Avbryt editering (se figur 3). Ifall osparade förändringar finns ger kursdatabasen alternativen gå tillbaka till kursbeskrivningen för att spara eller avbryta utan att spara. För att återuppta editeringen väljs på nytt Editera kursbeskrivning. Nedan följer en mera detaljerad beskrivning om vilken information som ska matas in under de olika flikarna: 2.3 Inmatning av kursförslag Översikt Figur 6 Här hittas kursens statusinformation (se figur 6) och information om utrymmesbokningar (ej ännu klart för användning). Statusinformationen uppdateras automatiskt i och med att en kursplan sparas. Det är alltså inte meningen att den som skapar kursförslag ska föra in något här. 3

5 Figur 7 Grunddata Anordnande enhet (se figur 7): välj först Fakultet/ Enhet ur rullmenyn. Följande rullmeny uppdateras automatiskt enligt det alternativ som valts under Fakultet/ Enhet. Välj sedan Institution och klicka Lägg till. Flera anordnande enheter kan väljas vid behov. Välj orten där kursen hålls ur rullmenyn. En anordnande enhet är obligatorisk. Figur 8 Grunduppgifter (se figur 8): Kursens skede uppdateras automatiskt av systemet beroende på i vilket skede kursen är. Kurskod fastställs av fakulteten, men kursplaneraren kan ge förslag till kurskod. Kursnamn på svenska och engelska är obligatorisk information. Ersätter eller motsvarar följande kurs(er): Ifall att motsvarande eller nästan samma kurs finns från tidigare eller kursen ska ersätta någon annan kurs väljs Sök och den kurs som ska ersättas väljs. Ifall den kurs som ska ersättas inte finns inmatad i kursdatabasen kan den ifrågavarande kursen skrivas in med fritext. Omfattning i poäng: matas in i enlighet med de poäng som en kurs är värd. Omfattning i tid kan även väljas (endast för FC). Rörelsehinder: Ifall rörelsehinder kan försvåra genomförandet av kursen sätts kryss i rutan och en motivering skrivs in med fritext. Förkunskaper: eventuella förkunskaper som kursen kräver fylls i med fritext här. Typ: Välj till vilken nivå/typ kursen hör från rullmenyn. Flera typer kan väljas. Ifall kursen hör till flera typer sätts en etta (1) för den typ där kursen främst hör hemma. Klicka Lägg till efter varje vald typ. Ämne: väljs från rullmenyn. Endast ett alternativ kan väljas. Utbildningsområde (se figur 9): Väljs från rullmenyn, endast ett alternativ kan väljas. Figur 9 Godkännande enhet (figur 10): välj en eller flera enheter som ska godkänna kursförlaget i sitt Figur 10 4

6 kursprogram för att den planerade kursen ska kunna godkännas och klicka Lägg till (en gång per enhet som väljs). Minst en godkännande enhet måste väljas. Figur 11 Obligatorisk prestation (se figur 11): Dessa fält finns för att specificera närmare vilken grupp av studerande som den aktuella studieprestationen är avsedd för. Genom att fylla i uppgifterna här placeras kursen i utbildningsstrukturen. Ur varje rullmeny kan väljas flera alternativ, men varje gång man valt ett alternativ från alla menyer ska de alternativ man valt aktiveras separat genom att klicka Lägg till. Figur 12 Delprestationer (se figur 12): Ifall kursen som planeras (kurskod xxxxxx.0) bildas av flera delprestationer (kurskod xxxxxx.1, xxxxxx.2, xxxxxx.3 osv.) ifylls de delprestationer som ska ingå här. Om delprestationerna redan finns inmatade i kursdatabasen kan de sökas genom att välja Sök, annars kan delprestationerna fyllas i med fritext. Beskrivning Här kommer den beskrivning av kursen som utgör information för studiehandboken. Målsättning och substans eller innehåll Målsättning, Kunskaper, Uppnådda färdigheter, Innehåll (se figur 13): här matas den information in som är lämplig för de olika fälten, d.v.s. den information som används i praktiken av enheten som planerar kursen. Varje fakultet ger egna direktiv om hur dessa fält ska användas utgående från hur utbildningen byggs upp. Kursens hemsida: ifall kursen har en hemsida kan webbadressen för denna sida fyllas i här. Målgrupp/ studieprestationen är avsedd för: här kan man specificera ifall den planerade kursen är avsedd för någon viss grupp av studerande. Figur 13 5

7 Antal deltagare: minimi- och/eller maximiantal deltagare på kursen kan fyllas i här. Annat kursmaterial: här fylls i kursmaterial i annan form (ej böcker). Övriga anmärkning: här kan man fylla i övrig information som man anser att de studerande behöver ha angående kursen. Figur 14 Arbete Delmoment och arbetsmängd De olika delmomenten väljs från en lista på delmoment (se figur 14). Varje delmoment bör aktiveras separat genom att man klickar på Lägg till. För de olika delmomenten ska specificeras hur stor del av slutvitsordet de utgör i procent, hur stor procentandel av dem som krävs för godkänd studieprestation, hur många timmar i anspråk de tar och om delmomenten krävs för tentamen. Här kan också ges ett datum för när delmomenten senast ska vara utförda och väljas flera grupper ifall sådana behövs. För vissa moment, beroende på momentets typ, kan en del av de ovan nämnda procentsatserna inte specificeras. Enhetliga benämningar för delmomenten rekommenderas inom fakulteterna. Figur 15 Tentamensrätt Tentamensrätt uppnås, minimikrav för att få delta i tentamen (se figur 15): här kan med fritext skrivas in vad som krävs av de studerande för att tenträtt i kursen ska uppnås. Tentamensrätt upphör: här kan väljas att antingen ge ett exakt datum för när de studerande inte mera har rätt att tentera kursen eller ge en beskrivning med fritext. Hjälpmedel vid tentamen: här fylls i de eventuella hjälpmedel som får användas vid tentamenstillfället. Undervisning Informationen som fylls i här är den som kommer att användas i undervisningsprogrammet. 6

8 Figur 16 Grunduppgifter till undervisningsprogrammet: (se figur 16). Läsår: här ifylls det läsår då kursen kommer att hållas. Formatet ska vara xxxx-yyyy, t.ex Termin: här kan ett eller flera alternativ väljas. Varje alternativ aktiveras separat genom att klicka på Lägg till. Kräver förhandsanmälan: Ifall kursen kräver förhandsanmälan kryssas rutan i här och tiden när förhandsanmälan äger rum ifylls i rutorna. Datumen ifylls i formatet dd.mm.åååå, t.ex Nätbaserad kurs: Ifall kursen är nätbaserad kan man välja graden av nätstöd för kursen. Alternativen är Helt nätstödd kurs, Nätbaserad kurs med flerformsundervisning och Nätbaserad kurs med materialbank. Det färdigt ifyllda alternativet är Ej valt, vilket innebär att kursen inte är nätbaserad. ÖPU-kurs: ifall kursen hålls inom Öppna universitetet sätts ett kryss i rutan här. JOO-kurs: ifall kursen är öppen för studerande från andra universitet (som Åbo Akademi har samarbetsavtal med) sätts ett kryss i rutan här. Rutan bör som regel fyllas i. Ämnets examinator: här väljs den person som är examinator för ämnet i fråga, d.v.s. professorn i ämnet eller den ämnesansvariga. Personen kan väljas endast bland de personer som har examinatorroll i kursdatabasen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Examinators handläggare: fungerar likadant som ämnets examinator. Här kan ifyllas en person utsedd av ämnet som handhar examinators uppgifter i kursdatabasen. Handläggare får sina rättigheter av fakulteten i fråga. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Kontaktperson/Koordinator/Planerare: Ifall kursen planeras av utomstående person (ej kursens tentator) kan här fyllas i vem som ansvarar för kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Tentator: här ifylls den person som i praktiken håller kursen, d.v.s. den person för vilken studerandena tenterar kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Lärare per delmoment: Ifall något eller alla av de olika delmomenten hålls av olika lärare, kan dessa fyllas i här. Det delmoment och den grupp som avses (ifall det finns flera grupper) väljs från rullmenyerna och personens namn skrivs in med fritext. Klicka Lägg till för att aktivera. Fritextfältet är speciellt bra ifall kursens föreläsare t.ex. är okänd eller något delmoment hålls t.ex. av en assistent. Här kan man också söka personen genom att använda funktionen Sök (se nedan). Ifall hela kursen sköts av tentator är denna information överflödig. Förslag till tidpunkt och utrymme samt önskemål om utrustning: här kan med fritext skrivas in förslag gällande de olika delmomenten. Eftersom fälten här baserar sig på de delmoment som valts under arbete-fliken kan det finnas överflödiga fält här. 7

9 Sök: Genom att välja Sök får man Figur 17 upp en ruta med olika sökalternativ (se figur 17). Här kan man söka t.ex. på en persons förnamn eller efternamn, samt på delar av namn. Sökresultaten kommer i form av en lista från vilken man aktiverar den person man sökt genom att klicka på Lägg till. Ifall ingen person väljs kommer man tillbaka till kursbeskrivningen genom att klicka Tillbaka till kursbeskrivning i gråa balken till vänster. Här finns också länken Sök på nytt med vilken man kommer tillbaka till rutan med sökalternativ. Utvärdering: Här väljs på vilket sätt kursen kommer att utvärderas av deltagarna och på vilket sätt studerandena får eventuell respons på sin utvärdering. Figur 18 Utvärdering: (se figur 18) Studerandena inlämnar: här väljs det alternativ enligt vilket utvärdering av kursen kommer att ske. Ett datum för när utvärderingen senast ska vara inlämnad kan specificeras. Respons åt studerande: här väljs det alternativ enligt vilket respons åt studerandena ges. Även här kan ett datum för när studerandena senast får sin respons specificeras. 2.4 Lägg till och Stryk Lägg till-knappen som finns på ett antal ställen i kursdatabasen används för att aktivera det alternativ som valts ur en rullmeny eller den text som skrivits in vid det ställe där knappen finns. Lägg till knappen finns både vid rullmenyer och fritextfält. För att aktivera alternativet klickar man på Lägg till en gång. Stryk-länken används för att radera det som man lagt till. Länken kommer alltid fram efter att man använt sig av Lägg till oberoende om det är ett alternativ från en rullmeny eller något med fritext som matats in. 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen Figur 19 Mina kurser Under fliken Mina kurser (se figur 19) hittas de kurser som man själv har skapat eller kurser som någon annan skapat men med vilka man har något samband (examinator, handläggare, tentator osv.) och som är godkända av en enhet som valts under Enheter som bör godkänna prestationen i sitt undervisningsprogram (se nedan). 8

10 Mina kursförslag Figur 20 Under denna flik (se figur 20) sorteras de kursplaner man själv har skapat samt kursplaner som på något annat sätt är associerade med den inloggade personen (examinator, handläggare, tentator osv.). Kursplanerna sorteras enligt om kursen har kurskod (Existerande kurser med kurskod) eller är utan kurskod (Nya kurser utan kurskod). Under Existerande kurser med kurskod kommer sådana kurser som fått en kurskod tilldelad åt sig av fakulteten, men som inte ännu är godkända som kurser. Under Nya kurser utan kurskod kommer alla de kurser som skapas av lärare som har ett kurskodförslag eller är helt utan kurskod. Kurser utan kurskod sorteras alfabetiskt, medan kurser med kurskod sorteras utgående ifrån var kursen finns i utbildningsstrukturen. Figur 21 Sök kurser Med denna sökfunktion (se figur 21) kan man söka bland alla kurser, d.v.s. kursförslag (inlämnade till fakulteten) och färdiga, godkända kurser. Dock kommer man inte åt att se på sina egna eller andra personers kursplaner, så dessa hittas inte heller med sökfunktionen. Vid sökning av kurser kan man använda sig av flera olika sökkriterier. De som finns att tillgå är: kurskod, fakultet/enhet, utbildning, ämne och kursnamn/målsättning/innehåll. Det förstnämnda och det sistnämnda kriteriet är en fritextsökning, medan de andra väljs ur fördefinierade listor. Vidare kan man välja om man vill söka bland alla kurser eller endast kurser som är aktiva. 4. Rapport för utskrift I kursdatabasen finns en funktion för att skriva ut den information om en kurs som matats in. När man klickar Rapport för utskrift (se figur 22) öppnas ett nytt fönster i webbläsaren som visar alla fält i kursdatabasen uppräknade efter varandra och detta i en utskriftsvänlig version. Figur 22 Figur 23 I det nya fönstret som öppnas kan man välja att dölja sådana fält som man inte vill att ska synas på utskriften. Detta görs genom att man klickar på det tankstreck - (se figur 23) som finns framför varje rubrik (ej statusinformationen). Tankstrecket blir till ett plus + när informationen är dold (se figur 24) och för att få fram informationen igen klickar man på pluset. Figur 24 9

11 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/examinators handläggare De kursplaner som skapas av lärarna/ämnena ska lämnas in till en godkännande enhet (fakultet) för godkännande. Den enhet som kursplanen skickas in till har valts under fliken Grunddata och Enheter som bör godkänna prestationen i sitt program. Om här har valts flera enheter skickas planen till alla dessa. Det räcker med att en enhet godkänner prestationen för att den ska bli en godkänd kurs. Dock måste alla berörda enheter skilt behandla och eventuellt godkänna kursen i sitt eget undervisningsprogram. Figur 25 Kursplaner skickas in för godkännande genom att den ämnesansvarige (ämnets examinator) eller en utsedd handläggare (examinators handläggare) klickar på länken Lämna in som hittas i gråa balken till vänster, när en kursplan är vald (Se figur 25). Inlämning av kursplaner sker automatiskt via kursdatabasen. I och med att Lämna in har valts kommer kursplanen att vara tillgänglig för den godkännande enheten, som även kan editera kursens innehåll. Kursplanens skede ändras i och med att den skickas in för godkännande. En inskickad kurs blir ett kursförslag. När den godkännande enheten har godkänt kursen kommer detta att synas genom att kursen får ny status: godkänd. 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen Den information som matas in i kursdatabasen ska utgöra en komplett beskrivning av en kurs. Utgående ifrån informationen ska det gå att sammanställa undervisningsprogram och studiehandböcker, samt att få statistiska uppgifter. Hur den information som presenteras åt studenterna kommer att se ut är inte ännu klart, men ingalunda kommer studenterna att se databasen likadant som de lärare som planerar kurserna. Undervisningsprogram och studiehandböcker kommer antagligen att se ungefär likadana ut som tidigare, med den skillnaden att informationen som dessa baserar sig på nu är enhetlig för hela Åbo Akademi. 10

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Snabbguide: E-lomake

Snabbguide: E-lomake : E-lomake Användargränssnittets fält... 2 Symboler... 3 Användning av modellblanketter... 3 Skapande av en ny blankett... 4 Fält:... 4 Textfält:... 4 Textområde:... 5 Rullgardinsmeny:... 6 Valruta:...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Vårdpersonal. version 6.4.1

Vårdpersonal. version 6.4.1 Vårdpersonal version 6.4.1 Innehåll Mina vårdkontakter... 4 Support... 4 Behörigheter... 5 Ärendetyper... 6 Skaffa konto... 9 Skaffa konto med e-legitimation (kort)... 9 Skaffa konto med e-legitimation

Läs mer