Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)"

Transkript

1 Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion Menyer Roller Status 2 2. Skapa nytt kursförslag Nytt kursförslag Spara kursförslag och avbryt editering Inmatning av kursförslag Funktionerna Lägg till och Stryk 8 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen 8 4. Rapport för utskrift 9 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/ 10 examinators handläggare 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen 10

2 1. Introduktion Kursdatabasen hittas på https://weblap.abo.fi:4040/minplan/ Kursdatabasen stöds av följande webbläsare: Mozilla 1.4 (eller högre) Internet Explorer 5.5 (eller högre) Netscape 7.2 (eller högre) För inloggning till kursdatabasen krävs Åbo Akademis användarnamn samt Unixlösenord (samma som till e-posten). 1.1 Menyer Kursdatabasens första sida innehåller endast ett fåtal menyer. I menybalken till vänster hittas Mina kurser med tillhörande undermenyer, Allmänna funktioner med tillhörande undermenyer och information om den person som för tillfället är inloggad (se figur 1). Figur 1 Menybalken till vänster fungerar så att nya menyer kommer upp i och med att en viss länk aktiveras. T.ex. länken Skapa nytt kursförslag under rubriken Mina kurser ger menyn Editera kursbeskrivning under rubriken Kursbeskrivning. Mina kurser Denna meny är den som används vid skapandet av kursförslag. Genom att klicka Skapa nytt kursförslag kommer man åt undermenyerna Editera kursbeskrivning och Spara. Allmänna funktioner Under denna meny finns endast fyra undermenyer: Utbildning och studier, Maximera arbetsutrymmet, Hjälp och Logga ut. En del av dessa länkar hör till kommande moduler av MinPlan och finns således inte ännu. Länken Maximera arbetsutrymmet utvidgar huvudskärmen över hela skärmen och menybalken göms. Längst ner på balken till vänster hittas länkar för byte av språk i kursdatabasen, samt en direktlänk till Åbo Akademis webbplats. Kursdatabasen har en layout som kommer att vara likadan i hela MinPlan. 1

3 1.2 Roller I kursdatabasen finns tre olika roller: Lärare: person som ger undervisning för en studie-/delprestation. I kursdatabasen den som planerar kurser. Examinator/examinators handläggare: ämnesansvarig, ämnets examinator, fungerar likadant som rollen lärare, men har ett antal utökade rättigheter. Skickar även in kursplaner till fakulteten för godkännande Fakultet: den enhet som måste godkänna kursförslaget Benämningen på dessa roller finns i kursdatabasen för att man ska kunna skilja på de olika rättigheter som personer har i databasen. Rollerna motsvarar alltså inte nödvändigtvis den jobbtitel som personerna som använder databasen har. För lärare och examinator/examinators handläggare skiljer sig kursdatabasen i fråga om funktionen Lämna in, som examinatorn har. Att lämna in en kurs innebär att kursen skickas in till fakulteten för godkännande (se Inlämnande av kursplan för godkännande). Examinator/examinators handläggare kan också editera de kursplaner som en person med rollen lärare har skapat. Däremot kan en person med rollen lärare inte editera sådana kursplaner som skapats av andra lärare. Vilken roll man har hittas nere till vänster i menybalken under Din roll är. 1.3 Status Kurserna i kursdatabasen kan ha olika status. En kurs under planering är en plan, en kurs som är inskickad till fakulteten men som ännu inte godkänts är ett kursförslag och en kurs godkänd av fakulteten är en (godkänd) kurs. Vilken status kursen har hittas under fliken Översikt (när kursen är vald). Figur 2 Under huvudfliken Mina kurser i huvudskärmen (se figur 2) hittas flikarna Mina kurser, Mina kursförslag och Sök kurser. Godkända kurser hittas under Mina kurser-fliken och kurser under planering, samt färdiga kursförslag hittas under Mina kursförslag-fliken. Mina kurser fliken är även den flik som är aktiverad vid inloggning. Förutom dessa finns även en sökfunktion under Sök kurser-fliken. För närmare beskrivning av dessa flikar se Hitta inmatade kurser i kursdatabasen. Genom att klicka på länken Mina kurser uppe till vänster på huvudskärmen kommer man tillbaka till databasens första sida. 2

4 2. Skapa nytt kursförslag 2.1 Nytt kursförslag Välj Skapa nytt kursförslag från menyn i balken till vänster (se figur 3). Figur 3 Aktivera menyn Editera kursbeskrivning, som hittas under rubriken Kursbeskrivning i balken till vänster. När detta har gjorts kan man börja mata in information om kursen under flikarna (se figur 4). Figur Spara kursförslag och avbryt editering Figur 5 Kursen sparas genom att klicka på Spara under rubriken Kursbeskrivning (se figur 5). Man kan när som helst avbryta editeringen genom att välja Avbryt editering (se figur 3). Ifall osparade förändringar finns ger kursdatabasen alternativen gå tillbaka till kursbeskrivningen för att spara eller avbryta utan att spara. För att återuppta editeringen väljs på nytt Editera kursbeskrivning. Nedan följer en mera detaljerad beskrivning om vilken information som ska matas in under de olika flikarna: 2.3 Inmatning av kursförslag Översikt Figur 6 Här hittas kursens statusinformation (se figur 6) och information om utrymmesbokningar (ej ännu klart för användning). Statusinformationen uppdateras automatiskt i och med att en kursplan sparas. Det är alltså inte meningen att den som skapar kursförslag ska föra in något här. 3

5 Figur 7 Grunddata Anordnande enhet (se figur 7): välj först Fakultet/ Enhet ur rullmenyn. Följande rullmeny uppdateras automatiskt enligt det alternativ som valts under Fakultet/ Enhet. Välj sedan Institution och klicka Lägg till. Flera anordnande enheter kan väljas vid behov. Välj orten där kursen hålls ur rullmenyn. En anordnande enhet är obligatorisk. Figur 8 Grunduppgifter (se figur 8): Kursens skede uppdateras automatiskt av systemet beroende på i vilket skede kursen är. Kurskod fastställs av fakulteten, men kursplaneraren kan ge förslag till kurskod. Kursnamn på svenska och engelska är obligatorisk information. Ersätter eller motsvarar följande kurs(er): Ifall att motsvarande eller nästan samma kurs finns från tidigare eller kursen ska ersätta någon annan kurs väljs Sök och den kurs som ska ersättas väljs. Ifall den kurs som ska ersättas inte finns inmatad i kursdatabasen kan den ifrågavarande kursen skrivas in med fritext. Omfattning i poäng: matas in i enlighet med de poäng som en kurs är värd. Omfattning i tid kan även väljas (endast för FC). Rörelsehinder: Ifall rörelsehinder kan försvåra genomförandet av kursen sätts kryss i rutan och en motivering skrivs in med fritext. Förkunskaper: eventuella förkunskaper som kursen kräver fylls i med fritext här. Typ: Välj till vilken nivå/typ kursen hör från rullmenyn. Flera typer kan väljas. Ifall kursen hör till flera typer sätts en etta (1) för den typ där kursen främst hör hemma. Klicka Lägg till efter varje vald typ. Ämne: väljs från rullmenyn. Endast ett alternativ kan väljas. Utbildningsområde (se figur 9): Väljs från rullmenyn, endast ett alternativ kan väljas. Figur 9 Godkännande enhet (figur 10): välj en eller flera enheter som ska godkänna kursförlaget i sitt Figur 10 4

6 kursprogram för att den planerade kursen ska kunna godkännas och klicka Lägg till (en gång per enhet som väljs). Minst en godkännande enhet måste väljas. Figur 11 Obligatorisk prestation (se figur 11): Dessa fält finns för att specificera närmare vilken grupp av studerande som den aktuella studieprestationen är avsedd för. Genom att fylla i uppgifterna här placeras kursen i utbildningsstrukturen. Ur varje rullmeny kan väljas flera alternativ, men varje gång man valt ett alternativ från alla menyer ska de alternativ man valt aktiveras separat genom att klicka Lägg till. Figur 12 Delprestationer (se figur 12): Ifall kursen som planeras (kurskod xxxxxx.0) bildas av flera delprestationer (kurskod xxxxxx.1, xxxxxx.2, xxxxxx.3 osv.) ifylls de delprestationer som ska ingå här. Om delprestationerna redan finns inmatade i kursdatabasen kan de sökas genom att välja Sök, annars kan delprestationerna fyllas i med fritext. Beskrivning Här kommer den beskrivning av kursen som utgör information för studiehandboken. Målsättning och substans eller innehåll Målsättning, Kunskaper, Uppnådda färdigheter, Innehåll (se figur 13): här matas den information in som är lämplig för de olika fälten, d.v.s. den information som används i praktiken av enheten som planerar kursen. Varje fakultet ger egna direktiv om hur dessa fält ska användas utgående från hur utbildningen byggs upp. Kursens hemsida: ifall kursen har en hemsida kan webbadressen för denna sida fyllas i här. Målgrupp/ studieprestationen är avsedd för: här kan man specificera ifall den planerade kursen är avsedd för någon viss grupp av studerande. Figur 13 5

7 Antal deltagare: minimi- och/eller maximiantal deltagare på kursen kan fyllas i här. Annat kursmaterial: här fylls i kursmaterial i annan form (ej böcker). Övriga anmärkning: här kan man fylla i övrig information som man anser att de studerande behöver ha angående kursen. Figur 14 Arbete Delmoment och arbetsmängd De olika delmomenten väljs från en lista på delmoment (se figur 14). Varje delmoment bör aktiveras separat genom att man klickar på Lägg till. För de olika delmomenten ska specificeras hur stor del av slutvitsordet de utgör i procent, hur stor procentandel av dem som krävs för godkänd studieprestation, hur många timmar i anspråk de tar och om delmomenten krävs för tentamen. Här kan också ges ett datum för när delmomenten senast ska vara utförda och väljas flera grupper ifall sådana behövs. För vissa moment, beroende på momentets typ, kan en del av de ovan nämnda procentsatserna inte specificeras. Enhetliga benämningar för delmomenten rekommenderas inom fakulteterna. Figur 15 Tentamensrätt Tentamensrätt uppnås, minimikrav för att få delta i tentamen (se figur 15): här kan med fritext skrivas in vad som krävs av de studerande för att tenträtt i kursen ska uppnås. Tentamensrätt upphör: här kan väljas att antingen ge ett exakt datum för när de studerande inte mera har rätt att tentera kursen eller ge en beskrivning med fritext. Hjälpmedel vid tentamen: här fylls i de eventuella hjälpmedel som får användas vid tentamenstillfället. Undervisning Informationen som fylls i här är den som kommer att användas i undervisningsprogrammet. 6

8 Figur 16 Grunduppgifter till undervisningsprogrammet: (se figur 16). Läsår: här ifylls det läsår då kursen kommer att hållas. Formatet ska vara xxxx-yyyy, t.ex Termin: här kan ett eller flera alternativ väljas. Varje alternativ aktiveras separat genom att klicka på Lägg till. Kräver förhandsanmälan: Ifall kursen kräver förhandsanmälan kryssas rutan i här och tiden när förhandsanmälan äger rum ifylls i rutorna. Datumen ifylls i formatet dd.mm.åååå, t.ex Nätbaserad kurs: Ifall kursen är nätbaserad kan man välja graden av nätstöd för kursen. Alternativen är Helt nätstödd kurs, Nätbaserad kurs med flerformsundervisning och Nätbaserad kurs med materialbank. Det färdigt ifyllda alternativet är Ej valt, vilket innebär att kursen inte är nätbaserad. ÖPU-kurs: ifall kursen hålls inom Öppna universitetet sätts ett kryss i rutan här. JOO-kurs: ifall kursen är öppen för studerande från andra universitet (som Åbo Akademi har samarbetsavtal med) sätts ett kryss i rutan här. Rutan bör som regel fyllas i. Ämnets examinator: här väljs den person som är examinator för ämnet i fråga, d.v.s. professorn i ämnet eller den ämnesansvariga. Personen kan väljas endast bland de personer som har examinatorroll i kursdatabasen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Examinators handläggare: fungerar likadant som ämnets examinator. Här kan ifyllas en person utsedd av ämnet som handhar examinators uppgifter i kursdatabasen. Handläggare får sina rättigheter av fakulteten i fråga. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Kontaktperson/Koordinator/Planerare: Ifall kursen planeras av utomstående person (ej kursens tentator) kan här fyllas i vem som ansvarar för kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Tentator: här ifylls den person som i praktiken håller kursen, d.v.s. den person för vilken studerandena tenterar kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Lärare per delmoment: Ifall något eller alla av de olika delmomenten hålls av olika lärare, kan dessa fyllas i här. Det delmoment och den grupp som avses (ifall det finns flera grupper) väljs från rullmenyerna och personens namn skrivs in med fritext. Klicka Lägg till för att aktivera. Fritextfältet är speciellt bra ifall kursens föreläsare t.ex. är okänd eller något delmoment hålls t.ex. av en assistent. Här kan man också söka personen genom att använda funktionen Sök (se nedan). Ifall hela kursen sköts av tentator är denna information överflödig. Förslag till tidpunkt och utrymme samt önskemål om utrustning: här kan med fritext skrivas in förslag gällande de olika delmomenten. Eftersom fälten här baserar sig på de delmoment som valts under arbete-fliken kan det finnas överflödiga fält här. 7

9 Sök: Genom att välja Sök får man Figur 17 upp en ruta med olika sökalternativ (se figur 17). Här kan man söka t.ex. på en persons förnamn eller efternamn, samt på delar av namn. Sökresultaten kommer i form av en lista från vilken man aktiverar den person man sökt genom att klicka på Lägg till. Ifall ingen person väljs kommer man tillbaka till kursbeskrivningen genom att klicka Tillbaka till kursbeskrivning i gråa balken till vänster. Här finns också länken Sök på nytt med vilken man kommer tillbaka till rutan med sökalternativ. Utvärdering: Här väljs på vilket sätt kursen kommer att utvärderas av deltagarna och på vilket sätt studerandena får eventuell respons på sin utvärdering. Figur 18 Utvärdering: (se figur 18) Studerandena inlämnar: här väljs det alternativ enligt vilket utvärdering av kursen kommer att ske. Ett datum för när utvärderingen senast ska vara inlämnad kan specificeras. Respons åt studerande: här väljs det alternativ enligt vilket respons åt studerandena ges. Även här kan ett datum för när studerandena senast får sin respons specificeras. 2.4 Lägg till och Stryk Lägg till-knappen som finns på ett antal ställen i kursdatabasen används för att aktivera det alternativ som valts ur en rullmeny eller den text som skrivits in vid det ställe där knappen finns. Lägg till knappen finns både vid rullmenyer och fritextfält. För att aktivera alternativet klickar man på Lägg till en gång. Stryk-länken används för att radera det som man lagt till. Länken kommer alltid fram efter att man använt sig av Lägg till oberoende om det är ett alternativ från en rullmeny eller något med fritext som matats in. 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen Figur 19 Mina kurser Under fliken Mina kurser (se figur 19) hittas de kurser som man själv har skapat eller kurser som någon annan skapat men med vilka man har något samband (examinator, handläggare, tentator osv.) och som är godkända av en enhet som valts under Enheter som bör godkänna prestationen i sitt undervisningsprogram (se nedan). 8

10 Mina kursförslag Figur 20 Under denna flik (se figur 20) sorteras de kursplaner man själv har skapat samt kursplaner som på något annat sätt är associerade med den inloggade personen (examinator, handläggare, tentator osv.). Kursplanerna sorteras enligt om kursen har kurskod (Existerande kurser med kurskod) eller är utan kurskod (Nya kurser utan kurskod). Under Existerande kurser med kurskod kommer sådana kurser som fått en kurskod tilldelad åt sig av fakulteten, men som inte ännu är godkända som kurser. Under Nya kurser utan kurskod kommer alla de kurser som skapas av lärare som har ett kurskodförslag eller är helt utan kurskod. Kurser utan kurskod sorteras alfabetiskt, medan kurser med kurskod sorteras utgående ifrån var kursen finns i utbildningsstrukturen. Figur 21 Sök kurser Med denna sökfunktion (se figur 21) kan man söka bland alla kurser, d.v.s. kursförslag (inlämnade till fakulteten) och färdiga, godkända kurser. Dock kommer man inte åt att se på sina egna eller andra personers kursplaner, så dessa hittas inte heller med sökfunktionen. Vid sökning av kurser kan man använda sig av flera olika sökkriterier. De som finns att tillgå är: kurskod, fakultet/enhet, utbildning, ämne och kursnamn/målsättning/innehåll. Det förstnämnda och det sistnämnda kriteriet är en fritextsökning, medan de andra väljs ur fördefinierade listor. Vidare kan man välja om man vill söka bland alla kurser eller endast kurser som är aktiva. 4. Rapport för utskrift I kursdatabasen finns en funktion för att skriva ut den information om en kurs som matats in. När man klickar Rapport för utskrift (se figur 22) öppnas ett nytt fönster i webbläsaren som visar alla fält i kursdatabasen uppräknade efter varandra och detta i en utskriftsvänlig version. Figur 22 Figur 23 I det nya fönstret som öppnas kan man välja att dölja sådana fält som man inte vill att ska synas på utskriften. Detta görs genom att man klickar på det tankstreck - (se figur 23) som finns framför varje rubrik (ej statusinformationen). Tankstrecket blir till ett plus + när informationen är dold (se figur 24) och för att få fram informationen igen klickar man på pluset. Figur 24 9

11 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/examinators handläggare De kursplaner som skapas av lärarna/ämnena ska lämnas in till en godkännande enhet (fakultet) för godkännande. Den enhet som kursplanen skickas in till har valts under fliken Grunddata och Enheter som bör godkänna prestationen i sitt program. Om här har valts flera enheter skickas planen till alla dessa. Det räcker med att en enhet godkänner prestationen för att den ska bli en godkänd kurs. Dock måste alla berörda enheter skilt behandla och eventuellt godkänna kursen i sitt eget undervisningsprogram. Figur 25 Kursplaner skickas in för godkännande genom att den ämnesansvarige (ämnets examinator) eller en utsedd handläggare (examinators handläggare) klickar på länken Lämna in som hittas i gråa balken till vänster, när en kursplan är vald (Se figur 25). Inlämning av kursplaner sker automatiskt via kursdatabasen. I och med att Lämna in har valts kommer kursplanen att vara tillgänglig för den godkännande enheten, som även kan editera kursens innehåll. Kursplanens skede ändras i och med att den skickas in för godkännande. En inskickad kurs blir ett kursförslag. När den godkännande enheten har godkänt kursen kommer detta att synas genom att kursen får ny status: godkänd. 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen Den information som matas in i kursdatabasen ska utgöra en komplett beskrivning av en kurs. Utgående ifrån informationen ska det gå att sammanställa undervisningsprogram och studiehandböcker, samt att få statistiska uppgifter. Hur den information som presenteras åt studenterna kommer att se ut är inte ännu klart, men ingalunda kommer studenterna att se databasen likadant som de lärare som planerar kurserna. Undervisningsprogram och studiehandböcker kommer antagligen att se ungefär likadana ut som tidigare, med den skillnaden att informationen som dessa baserar sig på nu är enhetlig för hela Åbo Akademi. 10

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

WebUntis en kort introduktion

WebUntis en kort introduktion WebUntis en kort introduktion Alla kan på hemsidan se schema för klass, lärare och sal utan inlogg. Testa att ta fram såväl en klass som till exempel en lärare och välj olika veckor för att lära dig funktionen.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor

Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor Manus för instruktionsfilm: Öppna och lösenordsskyddade sidor Innehåll Introduktion: Startsida... 1 Courses.ki.se... 3 Inställningar för publicering... 4 Inställningar på aktivitetsnivå... 5 Inställningar

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Att söka kurser Via webbansökan

Att söka kurser Via webbansökan Att söka kurser Via webbansökan Samt att bifoga betyg, läsa meddelanden och antagningsbesked från Komvux och hur du gör för att bekräfta (tacka ja) till en kurs. Så här gör du för att söka kurser! Gå in

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer