Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)"

Transkript

1 Manual för kursdatabasen ( , v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion Menyer Roller Status 2 2. Skapa nytt kursförslag Nytt kursförslag Spara kursförslag och avbryt editering Inmatning av kursförslag Funktionerna Lägg till och Stryk 8 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen 8 4. Rapport för utskrift 9 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/ 10 examinators handläggare 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen 10

2 1. Introduktion Kursdatabasen hittas på https://weblap.abo.fi:4040/minplan/ Kursdatabasen stöds av följande webbläsare: Mozilla 1.4 (eller högre) Internet Explorer 5.5 (eller högre) Netscape 7.2 (eller högre) För inloggning till kursdatabasen krävs Åbo Akademis användarnamn samt Unixlösenord (samma som till e-posten). 1.1 Menyer Kursdatabasens första sida innehåller endast ett fåtal menyer. I menybalken till vänster hittas Mina kurser med tillhörande undermenyer, Allmänna funktioner med tillhörande undermenyer och information om den person som för tillfället är inloggad (se figur 1). Figur 1 Menybalken till vänster fungerar så att nya menyer kommer upp i och med att en viss länk aktiveras. T.ex. länken Skapa nytt kursförslag under rubriken Mina kurser ger menyn Editera kursbeskrivning under rubriken Kursbeskrivning. Mina kurser Denna meny är den som används vid skapandet av kursförslag. Genom att klicka Skapa nytt kursförslag kommer man åt undermenyerna Editera kursbeskrivning och Spara. Allmänna funktioner Under denna meny finns endast fyra undermenyer: Utbildning och studier, Maximera arbetsutrymmet, Hjälp och Logga ut. En del av dessa länkar hör till kommande moduler av MinPlan och finns således inte ännu. Länken Maximera arbetsutrymmet utvidgar huvudskärmen över hela skärmen och menybalken göms. Längst ner på balken till vänster hittas länkar för byte av språk i kursdatabasen, samt en direktlänk till Åbo Akademis webbplats. Kursdatabasen har en layout som kommer att vara likadan i hela MinPlan. 1

3 1.2 Roller I kursdatabasen finns tre olika roller: Lärare: person som ger undervisning för en studie-/delprestation. I kursdatabasen den som planerar kurser. Examinator/examinators handläggare: ämnesansvarig, ämnets examinator, fungerar likadant som rollen lärare, men har ett antal utökade rättigheter. Skickar även in kursplaner till fakulteten för godkännande Fakultet: den enhet som måste godkänna kursförslaget Benämningen på dessa roller finns i kursdatabasen för att man ska kunna skilja på de olika rättigheter som personer har i databasen. Rollerna motsvarar alltså inte nödvändigtvis den jobbtitel som personerna som använder databasen har. För lärare och examinator/examinators handläggare skiljer sig kursdatabasen i fråga om funktionen Lämna in, som examinatorn har. Att lämna in en kurs innebär att kursen skickas in till fakulteten för godkännande (se Inlämnande av kursplan för godkännande). Examinator/examinators handläggare kan också editera de kursplaner som en person med rollen lärare har skapat. Däremot kan en person med rollen lärare inte editera sådana kursplaner som skapats av andra lärare. Vilken roll man har hittas nere till vänster i menybalken under Din roll är. 1.3 Status Kurserna i kursdatabasen kan ha olika status. En kurs under planering är en plan, en kurs som är inskickad till fakulteten men som ännu inte godkänts är ett kursförslag och en kurs godkänd av fakulteten är en (godkänd) kurs. Vilken status kursen har hittas under fliken Översikt (när kursen är vald). Figur 2 Under huvudfliken Mina kurser i huvudskärmen (se figur 2) hittas flikarna Mina kurser, Mina kursförslag och Sök kurser. Godkända kurser hittas under Mina kurser-fliken och kurser under planering, samt färdiga kursförslag hittas under Mina kursförslag-fliken. Mina kurser fliken är även den flik som är aktiverad vid inloggning. Förutom dessa finns även en sökfunktion under Sök kurser-fliken. För närmare beskrivning av dessa flikar se Hitta inmatade kurser i kursdatabasen. Genom att klicka på länken Mina kurser uppe till vänster på huvudskärmen kommer man tillbaka till databasens första sida. 2

4 2. Skapa nytt kursförslag 2.1 Nytt kursförslag Välj Skapa nytt kursförslag från menyn i balken till vänster (se figur 3). Figur 3 Aktivera menyn Editera kursbeskrivning, som hittas under rubriken Kursbeskrivning i balken till vänster. När detta har gjorts kan man börja mata in information om kursen under flikarna (se figur 4). Figur Spara kursförslag och avbryt editering Figur 5 Kursen sparas genom att klicka på Spara under rubriken Kursbeskrivning (se figur 5). Man kan när som helst avbryta editeringen genom att välja Avbryt editering (se figur 3). Ifall osparade förändringar finns ger kursdatabasen alternativen gå tillbaka till kursbeskrivningen för att spara eller avbryta utan att spara. För att återuppta editeringen väljs på nytt Editera kursbeskrivning. Nedan följer en mera detaljerad beskrivning om vilken information som ska matas in under de olika flikarna: 2.3 Inmatning av kursförslag Översikt Figur 6 Här hittas kursens statusinformation (se figur 6) och information om utrymmesbokningar (ej ännu klart för användning). Statusinformationen uppdateras automatiskt i och med att en kursplan sparas. Det är alltså inte meningen att den som skapar kursförslag ska föra in något här. 3

5 Figur 7 Grunddata Anordnande enhet (se figur 7): välj först Fakultet/ Enhet ur rullmenyn. Följande rullmeny uppdateras automatiskt enligt det alternativ som valts under Fakultet/ Enhet. Välj sedan Institution och klicka Lägg till. Flera anordnande enheter kan väljas vid behov. Välj orten där kursen hålls ur rullmenyn. En anordnande enhet är obligatorisk. Figur 8 Grunduppgifter (se figur 8): Kursens skede uppdateras automatiskt av systemet beroende på i vilket skede kursen är. Kurskod fastställs av fakulteten, men kursplaneraren kan ge förslag till kurskod. Kursnamn på svenska och engelska är obligatorisk information. Ersätter eller motsvarar följande kurs(er): Ifall att motsvarande eller nästan samma kurs finns från tidigare eller kursen ska ersätta någon annan kurs väljs Sök och den kurs som ska ersättas väljs. Ifall den kurs som ska ersättas inte finns inmatad i kursdatabasen kan den ifrågavarande kursen skrivas in med fritext. Omfattning i poäng: matas in i enlighet med de poäng som en kurs är värd. Omfattning i tid kan även väljas (endast för FC). Rörelsehinder: Ifall rörelsehinder kan försvåra genomförandet av kursen sätts kryss i rutan och en motivering skrivs in med fritext. Förkunskaper: eventuella förkunskaper som kursen kräver fylls i med fritext här. Typ: Välj till vilken nivå/typ kursen hör från rullmenyn. Flera typer kan väljas. Ifall kursen hör till flera typer sätts en etta (1) för den typ där kursen främst hör hemma. Klicka Lägg till efter varje vald typ. Ämne: väljs från rullmenyn. Endast ett alternativ kan väljas. Utbildningsområde (se figur 9): Väljs från rullmenyn, endast ett alternativ kan väljas. Figur 9 Godkännande enhet (figur 10): välj en eller flera enheter som ska godkänna kursförlaget i sitt Figur 10 4

6 kursprogram för att den planerade kursen ska kunna godkännas och klicka Lägg till (en gång per enhet som väljs). Minst en godkännande enhet måste väljas. Figur 11 Obligatorisk prestation (se figur 11): Dessa fält finns för att specificera närmare vilken grupp av studerande som den aktuella studieprestationen är avsedd för. Genom att fylla i uppgifterna här placeras kursen i utbildningsstrukturen. Ur varje rullmeny kan väljas flera alternativ, men varje gång man valt ett alternativ från alla menyer ska de alternativ man valt aktiveras separat genom att klicka Lägg till. Figur 12 Delprestationer (se figur 12): Ifall kursen som planeras (kurskod xxxxxx.0) bildas av flera delprestationer (kurskod xxxxxx.1, xxxxxx.2, xxxxxx.3 osv.) ifylls de delprestationer som ska ingå här. Om delprestationerna redan finns inmatade i kursdatabasen kan de sökas genom att välja Sök, annars kan delprestationerna fyllas i med fritext. Beskrivning Här kommer den beskrivning av kursen som utgör information för studiehandboken. Målsättning och substans eller innehåll Målsättning, Kunskaper, Uppnådda färdigheter, Innehåll (se figur 13): här matas den information in som är lämplig för de olika fälten, d.v.s. den information som används i praktiken av enheten som planerar kursen. Varje fakultet ger egna direktiv om hur dessa fält ska användas utgående från hur utbildningen byggs upp. Kursens hemsida: ifall kursen har en hemsida kan webbadressen för denna sida fyllas i här. Målgrupp/ studieprestationen är avsedd för: här kan man specificera ifall den planerade kursen är avsedd för någon viss grupp av studerande. Figur 13 5

7 Antal deltagare: minimi- och/eller maximiantal deltagare på kursen kan fyllas i här. Annat kursmaterial: här fylls i kursmaterial i annan form (ej böcker). Övriga anmärkning: här kan man fylla i övrig information som man anser att de studerande behöver ha angående kursen. Figur 14 Arbete Delmoment och arbetsmängd De olika delmomenten väljs från en lista på delmoment (se figur 14). Varje delmoment bör aktiveras separat genom att man klickar på Lägg till. För de olika delmomenten ska specificeras hur stor del av slutvitsordet de utgör i procent, hur stor procentandel av dem som krävs för godkänd studieprestation, hur många timmar i anspråk de tar och om delmomenten krävs för tentamen. Här kan också ges ett datum för när delmomenten senast ska vara utförda och väljas flera grupper ifall sådana behövs. För vissa moment, beroende på momentets typ, kan en del av de ovan nämnda procentsatserna inte specificeras. Enhetliga benämningar för delmomenten rekommenderas inom fakulteterna. Figur 15 Tentamensrätt Tentamensrätt uppnås, minimikrav för att få delta i tentamen (se figur 15): här kan med fritext skrivas in vad som krävs av de studerande för att tenträtt i kursen ska uppnås. Tentamensrätt upphör: här kan väljas att antingen ge ett exakt datum för när de studerande inte mera har rätt att tentera kursen eller ge en beskrivning med fritext. Hjälpmedel vid tentamen: här fylls i de eventuella hjälpmedel som får användas vid tentamenstillfället. Undervisning Informationen som fylls i här är den som kommer att användas i undervisningsprogrammet. 6

8 Figur 16 Grunduppgifter till undervisningsprogrammet: (se figur 16). Läsår: här ifylls det läsår då kursen kommer att hållas. Formatet ska vara xxxx-yyyy, t.ex Termin: här kan ett eller flera alternativ väljas. Varje alternativ aktiveras separat genom att klicka på Lägg till. Kräver förhandsanmälan: Ifall kursen kräver förhandsanmälan kryssas rutan i här och tiden när förhandsanmälan äger rum ifylls i rutorna. Datumen ifylls i formatet dd.mm.åååå, t.ex Nätbaserad kurs: Ifall kursen är nätbaserad kan man välja graden av nätstöd för kursen. Alternativen är Helt nätstödd kurs, Nätbaserad kurs med flerformsundervisning och Nätbaserad kurs med materialbank. Det färdigt ifyllda alternativet är Ej valt, vilket innebär att kursen inte är nätbaserad. ÖPU-kurs: ifall kursen hålls inom Öppna universitetet sätts ett kryss i rutan här. JOO-kurs: ifall kursen är öppen för studerande från andra universitet (som Åbo Akademi har samarbetsavtal med) sätts ett kryss i rutan här. Rutan bör som regel fyllas i. Ämnets examinator: här väljs den person som är examinator för ämnet i fråga, d.v.s. professorn i ämnet eller den ämnesansvariga. Personen kan väljas endast bland de personer som har examinatorroll i kursdatabasen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Examinators handläggare: fungerar likadant som ämnets examinator. Här kan ifyllas en person utsedd av ämnet som handhar examinators uppgifter i kursdatabasen. Handläggare får sina rättigheter av fakulteten i fråga. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Kontaktperson/Koordinator/Planerare: Ifall kursen planeras av utomstående person (ej kursens tentator) kan här fyllas i vem som ansvarar för kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Tentator: här ifylls den person som i praktiken håller kursen, d.v.s. den person för vilken studerandena tenterar kursen. Personen hittas genom att välja Sök (se nedan). Här kan väljas bland alla personer som har en roll i kursdatabasen. Lärare per delmoment: Ifall något eller alla av de olika delmomenten hålls av olika lärare, kan dessa fyllas i här. Det delmoment och den grupp som avses (ifall det finns flera grupper) väljs från rullmenyerna och personens namn skrivs in med fritext. Klicka Lägg till för att aktivera. Fritextfältet är speciellt bra ifall kursens föreläsare t.ex. är okänd eller något delmoment hålls t.ex. av en assistent. Här kan man också söka personen genom att använda funktionen Sök (se nedan). Ifall hela kursen sköts av tentator är denna information överflödig. Förslag till tidpunkt och utrymme samt önskemål om utrustning: här kan med fritext skrivas in förslag gällande de olika delmomenten. Eftersom fälten här baserar sig på de delmoment som valts under arbete-fliken kan det finnas överflödiga fält här. 7

9 Sök: Genom att välja Sök får man Figur 17 upp en ruta med olika sökalternativ (se figur 17). Här kan man söka t.ex. på en persons förnamn eller efternamn, samt på delar av namn. Sökresultaten kommer i form av en lista från vilken man aktiverar den person man sökt genom att klicka på Lägg till. Ifall ingen person väljs kommer man tillbaka till kursbeskrivningen genom att klicka Tillbaka till kursbeskrivning i gråa balken till vänster. Här finns också länken Sök på nytt med vilken man kommer tillbaka till rutan med sökalternativ. Utvärdering: Här väljs på vilket sätt kursen kommer att utvärderas av deltagarna och på vilket sätt studerandena får eventuell respons på sin utvärdering. Figur 18 Utvärdering: (se figur 18) Studerandena inlämnar: här väljs det alternativ enligt vilket utvärdering av kursen kommer att ske. Ett datum för när utvärderingen senast ska vara inlämnad kan specificeras. Respons åt studerande: här väljs det alternativ enligt vilket respons åt studerandena ges. Även här kan ett datum för när studerandena senast får sin respons specificeras. 2.4 Lägg till och Stryk Lägg till-knappen som finns på ett antal ställen i kursdatabasen används för att aktivera det alternativ som valts ur en rullmeny eller den text som skrivits in vid det ställe där knappen finns. Lägg till knappen finns både vid rullmenyer och fritextfält. För att aktivera alternativet klickar man på Lägg till en gång. Stryk-länken används för att radera det som man lagt till. Länken kommer alltid fram efter att man använt sig av Lägg till oberoende om det är ett alternativ från en rullmeny eller något med fritext som matats in. 3. Hitta inmatade kurser i kursdatabasen Figur 19 Mina kurser Under fliken Mina kurser (se figur 19) hittas de kurser som man själv har skapat eller kurser som någon annan skapat men med vilka man har något samband (examinator, handläggare, tentator osv.) och som är godkända av en enhet som valts under Enheter som bör godkänna prestationen i sitt undervisningsprogram (se nedan). 8

10 Mina kursförslag Figur 20 Under denna flik (se figur 20) sorteras de kursplaner man själv har skapat samt kursplaner som på något annat sätt är associerade med den inloggade personen (examinator, handläggare, tentator osv.). Kursplanerna sorteras enligt om kursen har kurskod (Existerande kurser med kurskod) eller är utan kurskod (Nya kurser utan kurskod). Under Existerande kurser med kurskod kommer sådana kurser som fått en kurskod tilldelad åt sig av fakulteten, men som inte ännu är godkända som kurser. Under Nya kurser utan kurskod kommer alla de kurser som skapas av lärare som har ett kurskodförslag eller är helt utan kurskod. Kurser utan kurskod sorteras alfabetiskt, medan kurser med kurskod sorteras utgående ifrån var kursen finns i utbildningsstrukturen. Figur 21 Sök kurser Med denna sökfunktion (se figur 21) kan man söka bland alla kurser, d.v.s. kursförslag (inlämnade till fakulteten) och färdiga, godkända kurser. Dock kommer man inte åt att se på sina egna eller andra personers kursplaner, så dessa hittas inte heller med sökfunktionen. Vid sökning av kurser kan man använda sig av flera olika sökkriterier. De som finns att tillgå är: kurskod, fakultet/enhet, utbildning, ämne och kursnamn/målsättning/innehåll. Det förstnämnda och det sistnämnda kriteriet är en fritextsökning, medan de andra väljs ur fördefinierade listor. Vidare kan man välja om man vill söka bland alla kurser eller endast kurser som är aktiva. 4. Rapport för utskrift I kursdatabasen finns en funktion för att skriva ut den information om en kurs som matats in. När man klickar Rapport för utskrift (se figur 22) öppnas ett nytt fönster i webbläsaren som visar alla fält i kursdatabasen uppräknade efter varandra och detta i en utskriftsvänlig version. Figur 22 Figur 23 I det nya fönstret som öppnas kan man välja att dölja sådana fält som man inte vill att ska synas på utskriften. Detta görs genom att man klickar på det tankstreck - (se figur 23) som finns framför varje rubrik (ej statusinformationen). Tankstrecket blir till ett plus + när informationen är dold (se figur 24) och för att få fram informationen igen klickar man på pluset. Figur 24 9

11 5. Inlämnande av kursplan för godkännande: examinator/examinators handläggare De kursplaner som skapas av lärarna/ämnena ska lämnas in till en godkännande enhet (fakultet) för godkännande. Den enhet som kursplanen skickas in till har valts under fliken Grunddata och Enheter som bör godkänna prestationen i sitt program. Om här har valts flera enheter skickas planen till alla dessa. Det räcker med att en enhet godkänner prestationen för att den ska bli en godkänd kurs. Dock måste alla berörda enheter skilt behandla och eventuellt godkänna kursen i sitt eget undervisningsprogram. Figur 25 Kursplaner skickas in för godkännande genom att den ämnesansvarige (ämnets examinator) eller en utsedd handläggare (examinators handläggare) klickar på länken Lämna in som hittas i gråa balken till vänster, när en kursplan är vald (Se figur 25). Inlämning av kursplaner sker automatiskt via kursdatabasen. I och med att Lämna in har valts kommer kursplanen att vara tillgänglig för den godkännande enheten, som även kan editera kursens innehåll. Kursplanens skede ändras i och med att den skickas in för godkännande. En inskickad kurs blir ett kursförslag. När den godkännande enheten har godkänt kursen kommer detta att synas genom att kursen får ny status: godkänd. 6. Hur informationen tas ut ur kursdatabasen Den information som matas in i kursdatabasen ska utgöra en komplett beskrivning av en kurs. Utgående ifrån informationen ska det gå att sammanställa undervisningsprogram och studiehandböcker, samt att få statistiska uppgifter. Hur den information som presenteras åt studenterna kommer att se ut är inte ännu klart, men ingalunda kommer studenterna att se databasen likadant som de lärare som planerar kurserna. Undervisningsprogram och studiehandböcker kommer antagligen att se ungefär likadana ut som tidigare, med den skillnaden att informationen som dessa baserar sig på nu är enhetlig för hela Åbo Akademi. 10

Manual för kursdatabasen ( , v. 1.6)

Manual för kursdatabasen ( , v. 1.6) Manual för kursdatabasen (23.5.2005, v. 1.6) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 6

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 6 LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE Version 0-0-9 Sida av 6 INTRODUKTION... HANDLÄGGNING AV EGENRAPPORTERAT KOMPETENSÄRENDE... HANDLÄGGNING AV ANNAN ANSTÄLLDS KOMPETENSÄRENDE.... Sida av

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande

NyA-webben. Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande NyA-webben Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande Har du frågor om NyA-webben kontakta: Elin Carlsson på 1926, alt elin.carlsson@uadm.uu.se eller Peter Larsson på 7554, alt peter.larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet 8.2.2017 Tua Henriksson Joanna Anckar, Marina Hamberg, Minna Lostedt, Reeta Marjamaa, Monica Nylund,Tuija-Liisa Pohja

Läs mer

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4

Innehå ll. 1. Mata in information om kursanmälan... 4 Innehå ll 1. Mata in information om kursanmälan... 4 1.1. Förhandsanmälan kopplas på samtidigt som en kurs skapas eller uppdateras inför ett nytt läsår... 4 1.2. Förhandsanmälan kopplas på i efterhand

Läs mer

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( )

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( ) MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 (19.2.2007) 1. Kursanmälan 1 1.1 Kursanmälan öppen 1 1.2 Anmälan till kurs 1 1.3 Anmälan till kurser utanför studieplanen 1 1.4 Återta anmälan 2 1.5 Bekräftan

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE Version 00-08- Sida av 5 INTRODUKTION... HANDLÄGGNING AV EGENRAPPORTERAT KOMPETENSÄRENDE... HANDLÄGGNING AV ANNAN ANSTÄLLDS KOMPETENSÄRENDE.... Sida av

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Institutionsrollen, uppdaterad 09/2010 Innehåll 1. Information... 1 1.1 Mina meddelanden... 1 1.2 Aktuella kurser... 1 1.3 Studieplanering... 1 2. Våra studerande...

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers.

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Engelsk webbinfo Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Underlag tas fram av ämnesansvarig och internationell

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Bilaga A. Grundläggande funktioner

Bilaga A. Grundläggande funktioner Bilaga A. Grundläggande funktioner version 2006-03-24 A.1 Bilaga A. Grundläggande funktioner Den här bilagan beskriver hur grundläggande funktioner i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom

Läs mer

Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen. Manual nya Ladok. Rapportera resultat

Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen. Manual nya Ladok. Rapportera resultat Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen Manual nya Ladok Rapportera resultat 1 Liten begreppsordlista Examinator/attestant: Den person som fattar det slutgiltiga beslut om en students betyg. Motsvarar

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord.

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på  Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. LISAM Logga in Du loggar in på http://lisam.liu.se Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. Din personliga sida (Min Sida) skapas första gången du loggar in så det kan ta en liten stund innan den

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Schemaunderlag i Kopps

Schemaunderlag i Kopps Schemaunderlag i Kopps Mycket av den information som läggs in i schemaunderlaget läses in automatiskt i vårt schemaläggningssystem och därför är det viktigt att underlaget fylls i noggrant! Defaultvärden

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL 2016-02- 16 Nu har det äntligen blivit dags att lansera första delen av det uppdaterade gränssnittet i Journal Digital. Fokus i vår utveckling har legat på att skapa

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet 2013 En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE TILL ATT BÖRJA MED Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom att klicka

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer