Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Huvudområde: Communication for Development Utvärderingsärende reg.nr: Examen: Magisterexamen Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de examensarbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga tecken (cirka 20 A4-sidor), exklusive Högskoleverkets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2011:4 R samt Högskoleverkets beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 1

2 Del 1 För att underlätta bedömarnas arbete rekommenderar vi att ni i möjligaste mån skriver under de angivna delmålsrubrikerna. Mål 1: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 1:1: visa överblick över och kunskap om - Communication for Developments framväxt och vetenskapliga grunder, - mediernas och kommunikationens roll i samhället och i kulturen, historiskt såväl som i samtiden, också globalt, samt i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser - relevanta teorier och begrepp inom Communication for Development, - mediebrukets och kommunikationens olika former och betydelse i olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella sammanhang. Lärosätets svar: I det följande kommer de fem kurser som ingår i magisterprogrammet Communication for Development (ComDev) att beröras: 1. Media, Globalization and Development (15 hp) Delkurs 1.1 Globalization and Communication (7,5 hp) Delkurs 1.2 Culture and Development (7,5 hp) 2. Communication, Culture and Media Analysis (15 hp) Delkurs 2.1 Communication and Development Cooperation (7,5 hp) Delkurs 2.2 Culture and Media Analysis (7,5 hp) 3. New Media, ICT and Development (7,5 hp) 4. Research Methodology (7,5 hp) 5. Degree Project (15 hp) Innan ht-10 var ComDev en magisterkurs (60 hp) som utgjordes av modul 1-6 och avslutande Project Work. Ibland förekommer dessa som källor. Se del 3 för utförligare presentation av utbildningens profil. Alla punkter under delmål 1:1 präglar programmet som helhet. Det är dock tydligt att det är utbildningens första 30 hp som har för avsikt att ge studenterna överblick över och kunskap om ComDevs framväxt. Den första punkten kan exemplifieras med lärandemål och examinationer från utbildningens första 15 hp: 2

3 After completing the course, the student shall demonstrate: a broad understanding of the global transformational processes, with primary focus on communication, culture and media aspects in its political and economic contexts, a deepened understanding of the relationship between culture and identity, with special regard to identity politics, a broad knowledge of current trends in the global media industry, with focus on transnational communications and public spheres, and a general knowledge of international development cooperation: e. g. being able to identify the different agents in the field, at multilateral, bilateral and local level, and to analyse current trends, such as the emphasis on poverty reduction strategies or the tension between development aid and policies for global development. (Kursplan 1 Media, Globalization and Development) Delkurs 1.1 Globalization and Communication behandlar lärandemål 1 och 3 genom att introducera teorier och debatt om globalisering, medier och kommunikation. Kursbeskrivningen uttrycker delkursens syfte: The aim of Course 1.1 Globalization and Communication is to introduce theories and debates of globalization from a media and communication studies perspective and to apply concepts related to cultural globalization on specific cases around the world. Later courses in the MA will explore another key term - development - in more detail. (Kursintroduktion delkurs 1.1, ht-10) I delkurs 1.2 Culture and Development betonas lärandemål 2 och 4 och studenterna examineras genom en individuell essä och en hemtentamen. I hemtentamen ska studenterna visa överblick över och kunskap om ämnets framväxt och vetenskapliga grunder: 1. How do the different paradigms in development theory relate to corresponding paradigms in development communication? Exemplify and discuss the different views on the role of communication. 2. Make a comparison of the post-colonial and the neo-liberal perspectives on development? How do they relate to Pieterse s notion of global development? 3. What does the cultural turn imply for development cooperation in general and development communication in particular? Position yourself in relation to the different definitions of culture and give examples of cultural influences on social change processes. 4. Discuss the roles of ethnicity and gender in the context of development and social change. Choose two or more examples from the course literature and make a comparative analysis. (Hemtentamen delkurs 1.2, ht-10) ComDev kombinerar distansutbildning online med ett par platsförlagda seminarier varje termin där närboende studenter deltar och resterande följer via direktsänd video på nätet (webcast). Den lärarledda online-undervisningen består av webcastade föreläsningar, diskussioner i chatforum, individuell och grupphandledning och diskussioner i undervisningsplattformen It s Learnings diskussionsforum, över skype samt i en specialkonsturerad field diary online. Studenterna arbetar tillsammans i projektarbeten och peer review-övningar. Till stor del utgörs utbildningen av självstudier i form av läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsuppgifter. Kurslitteraturen är därför att betrakta som en viktig förutsättning för måluppfyllelse. Den obligatoriska litteraturlistan på delkurs 1.2 som hemtentamen ovan examinerar ger en indikation om de olika dimensioner som utgör ComDevs vetenskapliga grund: Joint Reading module 1.2 Culture and Development Hemer, Oscar & Thomas Tufte (2005) Media and Glocal Change. Rethinking Communication for Development. Buenos Aires; Göteborg: CLACSO; Nordicom. McEwan, Cheryl (2009) Postcolonialism and Development. London and New York: 3

4 Routledge. Pieterse, Jan Nederveen (2009) Development Theory. 2nd edition. London: Sage. Schech, Susanne & Jane Haggins (2000) Culture and Development. A Critical Introduction. London: Blackwell. (Litteraturlista, delkurs 1.2, ht-10) Även de tre kurser som utgör utbildningens avslutande 30 hp är viktiga för att ge studenterna överblick över och kunskap om ComDevs vetenskapliga grunder. I synnerhet kurs 4 Research Methodology som presenterar de olika typer av forskningsmetoder som är av relevans för ComDev och där examinationsuppgiften har som syfte to reflect upon and discuss methodological issues of relevance for Communication for Development in general, and the study you are planning to pursue during the project work in particular (Examinationsuppgift, module 6 Research Methodology, ht-10). Punkt 2, att visa överblick över och kunskap om mediernas och kommunikationens roll i samhället och i kulturen, historiskt såväl som i samtiden, också globalt, samt i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser genomsyrar utbildningens första 30 hp. Under inledande 15 hp ger delkurs 1.1 en översikt över mediernas och kommunikationens roll i samhället, samhälleliga förändringsprocesser och globalisering. Delkurs 1.2 kopplar samman och fördjupar analysen av globaliseringens kulturella dimensioner, medier och utveckling, historiskt och i samtiden och diskuterar och problematiserar således exempelvis kolonialhistoria och postkolonial diskurs. Följande 15 hp inleds med en inventering av fältet och dess olika aktörer, på global (multilateral), nationell (bilateral) och lokal nivå (delkurs 2.1). Inventeringen och granskningen av olika organisationer följs, i delkurs 2.2 av fördjupat studium av kopplingen mellan kultur, kommunikation och samhälleliga förändringsprocesser genom analys av enskilda fenomen (texter, kampanjer, etc.). De olika dimensionerna i punkt 2 är tätt sammanflätade och redan i delkurs 1.1 där examinationen är uppbyggd kring valbara teman ser vi hur de dyker upp. Mediernas koppling till samhälle och kultur diskuteras kritiskt inom ramen för följande examinationstema: The Media Industries and Globalization. Discuss Hafez argument on the myth of media globalization. Contrast his arguments with one or two related arguments/concepts from either Hopper or Eriksen. You may alternatively also use Hesmondhalgh s book The Cultural Industries, additional reading. Apply to specific case/example. (Examinationsuppgift, delkurs 1.1, ht-10) En historisk förankring är explicit i följande tema: History/histories of Globalization. Discuss Hopper s account of the history of globalization, chapter 1, where he uses Pieterse and others. Relate to other arguments on the history of globalization found in the joint or additional literature. Apply to specific case/example. (Ibid) Den globala dimensionen är närvarande i alla teman, exempelvis här: Nationalism and Transnationalism. Discuss notions of the nation and trans-nationalism in relation to globalization and communication. The theme has a close affinity to theme 5. Use Aksoy & Robins, Chapter 2 in Hemer & Tufte anthology or/and Robins & Morley No Place Like Heimat in Space & Place (and the Robins lecture). Also here you may use Hopper Chapter 4, Hylland-Eriksen s lecture or book, or Anderson. (Ibid) Utvecklingsdimensionen är central, då mediernas och kommunikationens roll i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser är den av detta delmåls aspekter som är mest specifik för ComDev i jämförelse med andra utbildnignar inom medie- och 4

5 kommunikationsområdet. Detta kommer till uttryck i alla magisterprogrammets delar. I delkurs 2.1 Communication and Development Cooperation är denna koppling i särskilt fokus. I examinationsuppgifterna (en individuell och en gruppuppgift) analyserar studenterna arbetet med utvecklingskommunikation inom olika internationella samarbetsorganisationer genom analys av en organisations mandat och relevans på ComDev-fältet, samt genom att identifiera och kritiskt granska organisationens perspektiv på utvecklingskommunikation, liksom deras utvecklingskommunikationsplaner och strategier i ljuset av delkursens litteratur. Ett utdrag ur en students individuella examensuppgift illustrerar denna dimension: Karin Gwinn Wilkins (2008) defines development communication within a broader field, in which communication for development, communication about development and communication for social change can be included. It may sometimes be necessary to use the concept social change instead of development to escape historical appeals of the development discourse but it is equally important to ask for whom the social change is directed and in whose interest. When FAO defines communication for development, it includes knowledge and information as essential parts within its social, economic and technological challenges and opportunities. Changes must therefore be effectively shared by people through applicable communication processes in order to relate participatory approaches to agriculture and rural development within the FAO mandate. (Utdrag ur studentpaper, uppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Detta exempel tjänar även som illustration av den tredje punkten, att visa överblick över och kunskap om relevanta teorier och begrepp inom Communication for Development. Denna aspekt är central i hela magisterutbildningen. För betygsättningen av examinationsuppgifter förekommer fem kriterier som underlag för bedömningen; innehåll, tillämpning av begrepp, analytisk förmåga, tydlighet och självständighet. Det andra av dessa berör just teoretiska begrepp: Application of concepts is about how relevant theoretical concepts you are using in your discussion, and how you make use of them. Did you select the most relevant concepts for your discussion? Did you define the concepts well? Do you show an understanding of the concepts? Do you put different concepts in relation to each other? (Examinationsuppgift 2.1:1 och 2.1:2 delkurs 2.1, vt-11) Att vi i just den här citerade examinationsuppgiften lägger vikt vid att förankra beskrivningen och analysen av praktiskt utvecklingskommunikationsarbete i teoretiska diskussioner och resonemang understryks i uppgiftens formulering: [ ] Make sure to refer to organizational documentation available, and to refer to some of the discussions and themes in the course literature as well, using an adequate academic reference system (see student handbook for instructions). It is important that you discuss and analyze the organization and the above-mentioned four questions in relation to theoretical discussions in the literature. (Examinationsuppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Ovan citerade student fick följande kommentar av sin examinator: You make an exemplarily clear and comprehensive overview and analysis of the FAO s ComDev policy, addressing all the four core questions of the assignment and referring to the relevant course literature. In short: excellent! (Examinators kommentar, examinationsuppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Förhållningssättet till teori och teoretisk reflexivitet byggs upp under hela utbildningen och kulminerar i det avslutande examensarbetet där detta är väsentligt i instruktionerna såväl som i bedömningen. 5

6 Den sista punkten under delmål 1.1, att visa överblick över och kunskap om mediebrukets och kommunikationens olika former och betydelse i olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella sammanhang, är betydelsefullt i flera av kurserna inom programmet. Utbildningen betonar mediernas och kommunikationens koppling till samtida globala transformationsprocesser och således i relation till olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella processer. Kommunikation och utveckling analyseras i termer av globalisering och medieutveckling, och särskilt dess kulturella aspekter. Utvecklingsteorier har traditionellt behandlats i samhällsvetenskapliga discipliner, medan postkoloniala debatter och teorier har sitt ursprung i humaniora, t ex litteratur- och kulturvetenskap (cultural studies), samt i antropologin. Genom att skapa möten mellan utvecklingsteori och postkoloniala teorier och kritik ger ComDev studenterna möjlighet att diskutera vilken roll identitetsdebatter och teman som kulturella praktiker, hybriditet och maktfrågor spelar i konkreta utvecklingsprocesser. Vidare, genom att vända sig till både informatörer och journalister samt studenter och yrkesutövare inom andra delar av kultur- och/eller mediesektorn, försöker utbildningen medvetet överbrygga den åtskillnad som etablerats i det internationella utvecklingssamarbetet mellan medieinsatser (mediebistånd) och kommunikationsstrategier. Särskild vikt läggs vid gestaltningens roll i kommunikationsprocessen och även konstnärliga praktiker ses som en väsentlig del av fältet. Detta kan exemplifieras med instruktionerna för den första av examinationsuppgifterna inom delkurs 1.2 Culture and Development. Här ges studenterna i uppgift att genomföra en analys av valfria representationer av den globaliserade världen (journalistiska texter, skönlitteratur, film, konst etc.), för att illustrera hur olika former av medierade representationer bidrar till att reproducera och eventuellt ifrågasätta världsbilder, maktstrukturer och skillnader. (Essäuppgift, delkurs 1.2, ht-10) I relation till alla punkter under delmål 1:1 är det viktigt att poängtera att ComDevs mångkulturella studentgrupp bidrar till studenternas förutsättningar att tillskansa sig överblick över och kunskap om detta flerdimensionella och globala fält. Studenter från olika delar av världen, med olika kulturell såväl som utbildnings- och yrkesmässig bakgrund samlas i onlineforumen för att diskutera, debattera och samarbeta kring kursernas teman och uppgifter. Delmål 1:2: visa fördjupade kunskaper inom vissa delar av Communication for Development Lärosätets svar: Medan utbildningens inledande 30 hp ger en översikt av fältet, så har följande 30 hp för avsikt att ge mer fördjupade kunskaper och specialiserad inriktning. Detta kan utläsas i utbildningsplanen: There is a clear evolution over the course of the programme, within the specific subject Communication for Development. In the first year, students receive a comprehensive overview of globalisation and a systematic inventory of the entire field. In the second year, students follow specialised courses which end with an independent project concentrating on one of the field s sub-areas. (Studieplan för magisterprogam Communication for Development) Inom ramen för utbildningens sista 30 hp erbjuds specialiseringskursen New Media, ICT and Development (7,5 hp) som ligger i linje med den övergripande forskningsinriktingen på institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) och där kompetens från forskningscentret MEDEA Collaborative Media Initiative vid K3 också utnyttjas och den fördjupande kursen Research Methodology (7,5 hp) och utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete (Degree Project) om 15 hp. Kunskaps- och förståelselärandemålen för New Media, ICT and Development lyder: 6

7 After completing the course, the student shall demonstrate: a deepened understanding of the role of new Information and Communication Technologies (ICTs) for Globalization, and the significance of the digital revolution in a global perspective, with special regard to governance and civic participation, a specific knowledge of the potential for informatization as a development strategy, and for using ICTs in international development cooperation, and demonstrate an understanding of how new media and ICTs are analysed and theorised in media and communication studies. (Kursplan 3 New Media, ICT and Development) Detta illustrerar hur fördjupade kunskaper om nya medier och informations- och kommunikationsteknologier kopplas till diskurser om globalisering, sociala förändringar och utvecklingssamarbete som redan tagits upp under programmets första 30 hp. Det uttrycks i korthet i kursinformationen: This module is an opportunity to reflect on new media from a social change perspective. Theoretical approaches to studying new media cultures and practices are exemplified with case studies. Practical exercises involving the exploration of web-based tools offer hands-on perspective of new media forms. (Kursinformation, modul 5 New Media, ICT and Development, ht-10) Det är emellertid i synnerhet i examensarbetet som delmål 1.2 kommer till uttryck. En lista över titlar på de examensarbeten som examinerades under perioden juni 2010 till februari 2011 illustrerar variationen av vad fördjupade kunskaper inom vissa delar av Communication for Development kan betyda: Social Media for Development - A study of UNESCO: What Discourse for Social Media Tanzanian Youth Use of Online ICTs and Femina HIP. Selecting Social Media Applications to Increase Participatory Communication in the Education-Entertainment project, Femina HIP Analysis of Media Reporting and Xenophobia Violence Among Youth in South Africa Rap: A tool for Promoting Change Amongst Youth in West Africa? The Case of AURA's Poto Poto Project, Conservation 2: Leveraging Social Media for Fundraising in Kenya - the Case of WildlifeDirect Mobile Phones as Tools for Social Change. A Case Study of Mobile Phone Use and Access Amongst Tanzanian Youth Using Participatory Photography to Stimulate Critical Thinking A Collaborative Project Work in Australia and Tanzania Empowering Tanzanian Youth - engaging communities. An experiment in participatory communication Using Personal Digital Assistants to Improve Healthcare Delivery in Uganda Malevolent Staircase: New Swede/Old Swede Immigration Conflicts in Malmö, and an argument for Social Cohesion via Community Radio How has the International Tribunal for Climate Justice used Communication to Achieve their Political Aims? What do the Videos of Thando Mama Communicate? Reflecting Gender Perspective in Development Project: Does Culture Matter? Do You See What I See? A participatory project in Tennant Creek, Australia Design & Development. Does Pedagogy Make a Difference in the Designer's Response to the Needs of a Sustainable Future in India Journalists in Conflict. Reporting in Honduras after the 2009 Coup d état Att så många examensarbeten fokuserade på Afrika under denna period beror delvis på att vi under åren 2009 och 2010 hade södra och östra Afrika som geografiskt tema för utbildningen. I december 2009 genomfördes ett ComDev-seminarium i Dar es Salaam i samarbete med University of Dar es Salaam och det Danida-finansierade forskningsprojektet MEDiEA (Thomas 7

8 Tufte och Norbert Wildermuth, Roskilde University). Inför detta hade ComDev tilldelats fem resestipendier från Spider (Swedish Program for ICT in Developing Regions) för studenter som avsåg genomföra sina Degree Projects i Östafrika (vilket fem studenter också gjorde). Motsvarande geografiska teman har tidigare fokuserat Balkan, Sydafrika och Malmö (se del 3). Delmål 1:3: visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Lärosätets svar: Det första av de tre lärandemålen för examensarbetet uttrycker att kunskap om såväl det akademiska som det praktiska fältet Communication for Development är grundläggande för denna avslutande del av magisterprogrammet: After completing the course, the student shall demonstrate: knowledge about research within the broader academic and practical field of Communication for Development, in-depth insights into current and relevant research in the particular field of study, and in-depth knowledge of a variety of methods of relevance for the field Communication for Development. (Kursplan 5 Degree Project) Studenterna tränas i detta förhållningssätt genom att redan i första delkursens examinationsuppgift teoretiskt reflektera kring specifika valbara teman rörande medier, kommunikation och globalisering i relation till aktuella fallstudier, som de på denna nivå inte behöver genomföra själva utan hämtar i aktuell forskning eller från sina erfarenheter av eget utvecklingsarbete inom fältet; An individual assessment of one of the key themes using the concepts/literatures suggested applied to a specific case/example. I alla examinationsuppgifter uppmanas studenterna att relatera sina egna analyser och reflektioner till litteratur, exempelvis: Notice that a summary and critical discussion of course concepts/literature as well as application of a case/example to the literature is compulsory to pass the exam. (Eaminationsinstruktioner delkurs 1.1, ht-10) You will hopefully find inspiration and ideas to your essay in the lectures and discussion sessions during Seminar 2, as well as in the literature. It is not as important that you refer to the joint literature in this assignment as in the following (assignment 2:2), but note that it is still supposed to be an academic essay in the sense that reference to theoretical discussions and debates will be of value. Make use of the literature of relevance for your particular essay from the different sections of the literature list. Try to make your analysis serve as an illustration of theoretical discussions in the course literature, at the same time as you try to let the theoretical disucssions in the literature inform and deepen your analysis. (Examinationsinstruktioner delkurs 1.2, ht-10) En förutsättning för måluppfyllelse av detta mål är att undervisande lärare har insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. De lärare som är tätast knutna till ComDev är specialrekryterade på grund av sin forskningsinriktning och/eller yrkeslivserfarenhet (se del 2) och bidrar till studenternas kunskaper genom att dela med sig av såväl pågående som avslutade forskningsprojekt. Undervisningen kombinerar online-aktiviteter (där dessa K3-baserade lärare fungerar som kurskoordinatorer, föreläsare, seminarieledare, handledare och examinatorer) och seminarier på plats i Malmö eller på annan ort. Vid seminarierna återkommer några föreläsare från år till år (se del 2) och nya gästföreläsare bjuds ständigt in för att ge inblick i det föränderliga fältet. Under examensarbetet används externa handledare som kan bidra med sina specialkunskaper för att ge studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i självständigt valt forsknings- och utvecklingsarbete. 8

9 En ytterligare förutsättning är att kurslitteraturen är aktuell och relevant. Som exempel kan nämnas att som ett konkret resultat av fem års arbete med ComDev på K3 utkom antologin Media and Glocal Change: Rethinking Communication for Development hösten Boken har redigerats av Oscar Hemer och Thomas Tufte och producerats genom ett samarbete mellan Nordicom och det latinamerikanska universitetsnätverket CLACSO. Ett trettiotal av världens ledande forskare och utövare på området medverkar i antologin. Flera av dem har också gästat Malmö som föreläsare vid ComDev-seminarierna, några är återkommande gästlärare och handledare. Antologin har varit en viktig byggsten i institutionaliseringen av det vetenskapliga fältet Communication for Development och används som huvudbok inom utbildningen på K3 och liknande utbildningar i världen. Utöver denna bok är kurslitteraturlistorna på kurserna omfattande och de uppdateras kontinuerligt för att ge studenterna möjlighet att hänga med i utvecklingen inom fältet. Ofta används artiklar som publicerats i ComDevs eget webmagazin Glocal Times. Till denna bidrar de ordinarie lärarna på programmet, gästföreläsare och inbjudna skribenter utifrån, men även ett antal ComDev-studenter ur varje årskull ges möjlighet att publicera artiklar som bygger på deras Degree Project här. I samarbete mellan Glocal Times och Nordicom pågår för tillfället en special issue av Nordicom Review med ComDev-inriktning och stark förankring i vår verksamhet på K3. Mål 2: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 2:1: visa fördjupad metodkunskap inom Communication for Development Lärosätets svar: Metodkunskaper vävs in som delar i flera av programmets kurser; mest påtagligt i delkurs 2.2 Media and Culture Analysis, kurs 4 Research Methodology där fokus är metod och metodologi i teori och praktik, samt i 5 Degree Project. I den förstnämnda genomför studenterna sitt första större självständiga arbete genom semiotisk, narratologisk, retorisk eller diskursanalys av självvalda medie-/kulturprodukter eller andra texter. I kurs 4 fördjupas kunskaperna enligt lärandemål som uttrycker att studenterna ska visa an understanding of the principles and rationale of a range of research paradigms of relevance for the studies of Communication for Development och in-depth knowledge about advantages and disadvantages of specific research methods, samt the capacity to reflect upon methodological aspects related to various research paradigms, and to see the relationship between theoretical discourse and choice of methods och the capacity to apply research methods in the area of Communication for Development (Kursplan 4 Research Methodology). Examinationsuppgiftens syfte uttrycks på följande vis: The aim of this Resarch Methodology examination assignment is that you on the one hand should get the opportunity to gain practical experience of the usage of (at least) one particular research method of your own choice, and on the other hand to reflect upon and discuss methodological issues of relevance for Communication for Development in general, and the study you are planning to pursue during the project work in particular. The practical part of the exercise could serve as a pilot study for your project work, as you here could try out the method(s) you wish to use, and it could generate ideas and provide you with research material that will prove helpful in your coming project work. The paper you write in this examination 9

10 could hopefully, to some extent, serve as a first version of the methodology chapter in your project work report/thesis. (Module 6 Research Methodology, examinationsuppgift, ht-10) Examinationsuppgiften ovan är utformad som i alla kurser på ComDev som en aktivitet som studenterna genomför under kursens gång. Just denna aktivitet är uppdelad i ett antal moment: formulering av forskningsämne, val av metod(er), val av och läsning av relevant litteratur, skrivande av draft paper, presentation av draft paper och feedback på annan students draft, genomförande av pilotstudie/metodövning, metodologisk reflektion, författande av final paper. I idealfallet fungerar denna uppgift som en pilotstudie utifrån vilken studenten sedan kan formulera forskningsuppgift och utarbeta fältstudie/undersökning inför sitt eget examensarbete. Kurs 5 Degree Project (tidigare Project Work) fungerar som det verkliga gesällprovet när det gäller måluppfyllelse av detta mål. Fyra av lärandemålen i kursplanen för Degree Project uttrycker vikten av fördjupad metodkunskap inom området: After completing the course, the student shall demonstrate: ability to independently identify and formulate research questions, to plan and with the help of adequate methods carry out qualified assignments within given time frames, the ability to combine complex and advanced theoretical and methodological knowledge gained in the program with extensive practical field work, the ability to plan, execute and carry out larger field works and analysis within the field of Communication of Development, ability to both scientifically analyse and practically implement data and experience that has been collected by the student himself/herself (Kursplan 5 Degree Project) Mål 3: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 3:1: visa förmåga att integrera kunskap Lärosätets svar: ComDev är en tvärvetenskaplig disciplin. Av benämningen Communication for Development kan utläsas att det mötet mellan utvecklingsstudier och kommunikationsforskning är centralt, vilket framkommer bland annat i kursplanen för kurs 1: a synergized understanding of different theories of communication and development, and a deeper understanding of the integration of both traditions and their practical application. (Kursplan 1 Communication, Culture and Media Analysis) Kursbeskrivningen för delkurs 1.2 Culture and Development beskriver hur dessa tvärdisciplinära möten kommer till uttryck: Module 2 is a sequel to module 1, tightly connected to the introductory module's discussion on the cultural aspects of globalization. The module deepens the discussion on the relation between culture and identity, while at the same time introducing development theory and linking the cultural dimension to the field of development cooperation. (General outline & key questions, delkurs 1.2, ht-10) 10

11 Följande utdrag ur en students introduktion till essäuppgiften på delkurs 1.2 exemplifierar hur (bra) studenter lyckas integrera kunskap från fälten medie- och kommunikationsvetenskap och utvecklingsteori redan under första kursen på ComDev. Essän har titeln Valentino s Burden. An examination of self-representation by a post colonial subject in the novel What is the What by Dave Eggers : In this essay, I would like to comment on how well this genre works for Deng in reaching and interacting with his audience. [Rigoberta] Menchu s book caused a controversy around alleged fabrications. I will examine how Deng and Eggers address the pitfalls faced by Menchu/Debray. Thirdly, I would like to explore what place Deng s account has in aid and development discourse. I call these three issues Valentino s burden as it is my view that Deng carried the burdens of self-representation, choosing of an appropriate medium, navigating the pitfalls associated with his medium of choice, and engaging and transforming his audience in an already existing discourse on Sudan s war. (Studentessä, uppgift 2:1, modul 2 Culture and Development, ht-08) Som framkommer av detta exempel kopplar huvudämnet samman medie- och kommunikationsvetenskap, utvecklingsstudier och olika former av kulturstudier. Detta uttrycks i lärandemålen i flera av delkurserna, där det exempelvis framgår att studenten ska visa: the ability to critically reflect upon the relationship between globalization, culture, communication and development (Kursplan 2 Media, Globalization and Development) Kursbeskrivningen för delkurs 2.1 uttrycker det på följande vis: The aim of this module is to understand and analyze the relationship between development cooperation and the strategic use of communication for development. You will identify and examine the communication discourses, policies and strategies of organisations, networks and/or partnerships working with development and/or social change. (General outline & key questions, delkurs 2.1, vt-11) ComDev är också ett forskningsfält som i hög grad integrerar teori och praktik, i vilket fältstudier spelar en central roll och i vilket forskningen i stor utsträckning tillämpas i praktiska kommunikationsinsatser. Forskning som handlar om kommunikation och social förändring bedrivs på flera håll i världen, ofta på uppdrag av de internationella bistånds- och utvecklingsorganisationerna. Många av studenterna är yrkesarbetande, vilket skapar en naturlig koppling till arbetslivet och externa intressenter. En viktig dimension igenom utbildningen är således att integrera akademisk och praktisk kunskap. Detta kommer till uttryck redan i den första uppgiften på delkurs 1.1, där studenterna teoretiskt och tematiskt reflekterar över olika fallstudier som de hittar i kursens litteratur eller hämtar från egna arbetslivserfarenheter från olika delar av världen. Liksom i delkurs 2.1 där studenternas undersökningar av olika internationella organisationers arbete med utvecklingskommunikation ska analyseras i ljuset av kursens teoretiska litteratur för att således integrera praktisk och teoretisk kunskap. Att integrera metodkunskaper med teoretiska är en viktig del av examinationen i kursen Research Methodology där utvecklingen av en metodologisk reflexivitet handlar om att förstå hur olika teoretiska paradigm hänger samman med forskningmetodologiska ansatser och dess olika syn på kunskapsproduktion och forskning. Det uttrycks i lärandemålen som the capacity to reflect upon methodological aspects related to various research paradigms, and to see the relationship between theoretical discourse and choice of methods (Kursplan 4 Research Methodology). Detta vidareutvecklas som en viktig dimension och kriterium för examensarbetet: the ability to combine complex and advanced theoretical and methodological knowledge gained in the program with extensive practical field work (Kursplan 5 Degree Project). 11

12 I delkurs 2.2 (tidigare modul 4), är examinationsuppgiften att göra a close-reading analysis of a selected media text(s) or cultural practice in its cultural and thematic context with particular attention to how it contributes to, or addresses, communication for development (Examinationsinstruktion, modul 4 Culture and Media Analysis, vt-10). Följande exempel på en examinators kommentar på en väl godkänd analysuppgift i denna uppgift tjänar till att illustrera att integration av olika perspektiv spelar roll: A well-written piece, XX! An analysis of archetypes and the hero s journey in a Hollywood produced movie could turn out quite a mediocre story that we have kind of read before. But not in your case. You have made a very interesting and in-depth post-colonially inspired analysis of the White Messiah and the exoticized Other syndrom in Avatar with the help of conceptual tools from narratology, semiotics and discourse analysis. Very ambitious to combine the approaches, and this multi-methodological choice contributes to making clear in what ways these different approaches are very much intertwined and complementary of each other, at the same time as it helps to deepen your analysis. Your analysis is truly an in-depth analysis; well-anchored in a solid theoretical conceptual framework, through which you show that you have engaged yourself with relevant core as well as additional course literature. You further skilfully make even your presentation of the narrative a theoretically reflexive and colourful presentation by immediately anchoring it in mythologies. The usage of the director s words as voice for the intended meaning adds an interesting dimension to the analysis of the text, and I like your critical reading (and somewhat ironic tone) in relation to his words. In short, a well structured and analytical academic essay, serving as an independent and original assignment, with a critical and multidimensional approach analysing a quite fascinating film. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 4 Culture and Media Analysis, vt-10) Delmål 3:2: visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Lärosätets svar: Detta delmål innebär, enligt vårt sätt att se det, att studenten ska utveckla en analytisk blick och ett kritiskt förhållningssätt. Vi anser att vi ger studenterna förutsättningar att göra detta genom hela programmet. Genomgående som underlag för bedömning av examinationsuppgifterna återfinns, som nämnts ovan, fem kriterier. Ett av dessa betonar analytisk förmåga och formuleras lite olika i förhållande till de olika kurserna, så här i delkurs 2.1: Analytical skills has to do with your ability to get under the surface of both your selected organizations and their work, and the theoretical discussions, to see trends and tendencies, signs and structures that you can relate to realities outside the object of analysis, outside the books, as well as to the theoretical discussions and debates. (Examinationsinstruktioner delkurs 2.1, vt- 11) I relation till att kunna visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, kan nämnas att fältet Communication for Development befinner sig i en dynamisk fas av omprövning och nytänkande, till följd av globaliseringen och den snabba IT-utvecklingen. Nya sociala medier har radikalt förändrat medielandskapet på alla nivåer och därmed också skapat nya förutsättningar för politiskt handlande och social mobilisering. Klimathot och andra brännande globala utmaningar pockar på kommunikationsinsatser. Hiv/aids-pandemin utgör fortfarande en av de största utmaningarna inom fältet, men andra områden, som exempelvis förebyggande av och medling i våldsamma konflikter, bearbetning av individuella och kollektiva trauman, har under det senaste decenniet blivit allt viktigare. Alla dessa frågor är sådana som diskuteras under utbildningens olika kurser och moment, och som exempelvis tydliggörs i listan över examinerade Degree Projects ovan är 12

13 det sådana komplexa frågor studenterna ägnar sig åt i examinationsuppgifterna. Det kan också exemplifieras med tidigare nämnd tematiskt indelade examinationsuppgift i delkurs 1.1, liksom essäuppgiften i delkurs 1.2. Mål 4: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 4:1: visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar Lärosätets svar: I egenskap av distansutbildning på avancerad nivå fäster programmet stor vikt vid självständigt arbete i alla de kurser som leder till en magisterexamen i ComDev. Självständighet är således ett av de fem kriterier som genomgående används i bedömningen av examinationsuppgifterna inom ComDev, exempelvis: Independence considers how well you manage to create a discussion of your own, in your own words, without just repeating what has been said in class or what is written in the literature. Are you synthesizing discussions and concepts from different sources? Are you carrying out the method exercise individually? Note that plagiarism is strictly forbidden! (Examinationsinstruktioner Research Methodology, ht-10) Förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar är ett krav i nästan alla examinationsuppgifter. Detta förhållningssätt och förmåga initieras redan i examinationsuppgiften i delkurs 1.1. Där har studenten till uppgift att skriva en individuell introduktion till en akademisk artikel, baserad på teoretisk reflektion av självvalda fallstudier inom några valbara teman. När introduktionen är skriven ger studenten skriftlig feedback på två andra studenters introduktioner, i gruppforumen online, och med stöd i kommentarerna de fått sammanfattar varje student sin egen självständiga analys i en konklusion. Alla tre delarna; introduktion, kommentarer och konklusion ingår i examinationen och bedöms av examinatorerna. Peer review-förfarandet av introduktionerna ger övning i att kritiskt granska andras självständigt formulerade frågeställningar, vilket i sin tur leder till att stärka denna förmåga hos sig själv. Senare under programmet, i analysuppgiften i delkurs 2.2, liksom i pilotstudien i kurs 4 förväntas de klara detta själva. Uttryckt enligt följande i den förstnämnda: Do a close-reading/analysis of a selected media text(s) in its cultural and thematic context with particular attention to how it contributes to, or addresses, communication for development. [ ] You should outline a research question and a particular approach to your analysis of the text and its context. Feel free to use the Guidance Forum or your group discussion forum to debate and narrow down your enquiry. Fellow students and the facilitator/teacher may help. (Examinationsinstruktioner, delkurs 2.2. Media and Culture Analysis, vt-11) Slutligen i examensarbetet ska de demonstrera ability to independently identify and formulate research questions, to plan and with the help of adequate methods carry out qualified assignments within given time frames (Kursplan kurs 5 Degree Project). 13

14 Delmål 4:2: visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom Communication for Development genomföra kvalificerade uppgifter Lärosätets svar: Metodkunskaper och därmed också förmågan att planera och genomföra forskningsuppgifter har redan beskrivits ganska utförligt ovan under mål 2. Till detta kan läggas några konkreta studentexempel på hur förmågan att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter kommer till uttryck i examinationsuppgiften i modul 6 Research Methdology, ht-10. Först ett kort utdrag ur en students väl godkända examinationspaper: In order to address the research question it will be necessary to study the behaviors of the immigrants in the Nordstan shopping mall. This contributes to the choice of using participant observation and ethnographic approaches as a method, and is also suggested by Pickering (2008, p.108) [ ] However, observation in itself is not enough to draw complete conclusions and fully address the research question. Despite giving access to primary data, simply observing actions and behaviors of immigrants will not explain the frequency and reasons of coming to this mall, as well as if they experience a feeling of a new life by being there. What is more, observation makes it hard to judge who is an immigrant and who is not and limits the study to draw conclusions mostly on visual appearance. Another limitation of the method is the necessity to do long-enough series of observations in order to catch eventual habits and patterns that could be noticed only if dedicating significant time. This is also one of the general problems with the observation method as the capacity to devote time to observing has been dramatically reduced because of its cost and complexity (Pickering, 2008, p.108). In this sense, combining observation with other methods, such as qualitative interviews, could enrich the material and give depth to the study. It would be important to ask immigrants directly about their activities and views, using what Deacon (2007, p.64) calls interrogation strategy. This could be done using behavior and beliefs types of questions, the answers to which could provide richer, more sensitive insights into the views and activities of respondents (Deacon, 2007, p.83). (Studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Och examinatorns kommentar: Well done. Very reasonable to complement observation with interviewing in this case. A very thorough assignment, strong on method research (notably Deacon, and also Pickering) and reflection in a range of areas. Relevant theoretical domains, as e.g. space, has also been investigated. A few things to add for consideration if you continue in this research area for the thesis (and I think you have prepared very well with this): Observation in shopping malls may allow you to make yourself present, as well as stay invisible to objects observed. You may plan routes and positions and particular flows or people to follow, moving around, covering which ground etc. You already have some thinking along these lines in your assingment. May be interesting to add visual methods too, as you write. [ ]. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Här följer som jämförelse ett utdrag ur en underkänd examinationsuppgift: The data for this study will be drawn from the Station Manager, UNZA Radio, Radio presenters, students and members staff of the University of Zambia. Purposive sampling methods will be used in this study. Purposive sampling was chosen because the researcher needs to seek a wide range of information and respondents that could be studied in depth and will borrow the process from Guba and Lincoln (1994) and Patton (1990). As for members of staff and students, simple random sampling will be used to determine the desired sample size and study respondents will then drawn from two sampling lists- one for students and the other one for members of staff. [ ] (Studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Och examinatorns kommentar: 14

15 You have now, compared to your draft paper, developed the introductory parts better. Nevertheless, this paper does not fulfill the requirements of a final paper for this module. Above all, you were supposed to carry out a methodological exercise; test at least one method and reflect upon the usefulness of this, and other methodological questions related to your research. Furthermore, your conceptual/theoretical framework doesn t seem to be so wellanchored in literature this may be of bigger importance for the actual PW, but also here it is important you find a coherent framework that serves as a base for your choice of methods. Read through the instructions for the assignment again, decide what method to test, conduct the test and reflect upon the methodological questions listed in the instructions. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 6, ht-10) Som tidigare nämnts är det i examensarbetet som studenternas metodkunskaper sätts på prov, och därmed också the ability to plan, execute and carry out larger field works and analysis within the field of Communication of Development och ability to both scientifically analyse and practically implement data and experience that has been collected by the student himself/herself (Kursplan 5 Degree Project). I magisterprogrammets kursplaner är progressionen mellan de kurser som leder till en magisterexamen tydligare utmejslad än tidigare. Exempelvis är kurs 4 Research Methodology tänkt att fungera som en förberedelse i idealfallet till och med en pilotstudie för kurs 5 Degree Project. Hur denna progression fungerade ht-09 (innan programmet formellt implementerats och delkurserna fortfarande var moduler) tillfrågades studenterna som tog sin magisterexamen i ComDev 2010 om. Frågan löd: How did you think Module 6 Research Methodology prepared you for doing the brief Project Plan and initiating the Project Work? och av 10 svarande examensstudenter svarade 40% very good, 30% good, 20% ok och 1% bad. Detta utvecklades av några studenter i utförligare svar, exempelvis följande: It was very useful preparation and helped me focus on how I would approach the project work. The examiner comments were very comprehensive and useful. Module 6 was very well introduced. Additionally the assignment helped in preparing for project work and reflecting on methodologies. I think for me the issue was that I was truly busy with work and did not pay enough attention, and I did not understand how important methodology was going to be in my project. Or better said I did not fully grasp what I was expected to do with methodology, it passed me by. May be more emphasis on how the methodology impacts the thesis would be useful, mostly for people who are not in the academic field but more in the practitioners' field (and not research) and who might not be so clued up on things like methodology. May be the module should insist on the basics. Vidare, om vi tittar på det övergripande målet här, att för magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet, vill vi lyfta fram att den pedagogiska modell vi arbetar med inom Comdev en webb-baserad pedagogik som eftersträvar att vara kongenial med utbildningens innehåll ger studenterna en förberedelse för den kvalificerade verksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete som ComDev-studenter ofta strävar efter (eller i flera fall redan arbetar inom). Kursarbetet bygger på gruppdynamik och kollaborativt lärande, för vilket deltagarnas egna erfarenheter utgör en av de viktigaste resurserna. Grupparbetet inom delkurs 2.1 förtjänar att lyftas fram här då det ger tillämpning i den typ av kommunikativa färdigheter och metoder som arbete inom en internationell verksamhet i dagens värld kan kräva. Detta formuleras som följer: 15

16 Assignment 2.1:2 will be carried out as group work. [ ] Each group will consist of 6-8 members. When the groups are formed each group will get their own "work space" (discussion forum) here in it's learning, where the communication and organization of the group work should take place. Your first group task is to choose an organization for analysis [ ] Please note that the actual group collaboration, the ability to reach strategic agreements in order to fulfil the common goal, will be regarded an essential skill for the purpose of this assignment. Each individual member of a group will be responsible for making his/her contribution to the overall assignment to be delivered, and for communicating effectively with other group members to fulfil the common goal. Each group will deliver a joint report, all sub-sections must be fully integrated. At the same time, each group member's core contribution should be identified as such, to the extent possible. Identifying each group member s contribution can be done e.g. by including a table of contents for the assignment and indicating in it which member was primarily responsible for which sub-section, or by including an introductory paragraph that describes how the responsibilities were shared and addressed. (Grupparbetesinstruktioner, examination delkurs 2.1, vt-11) Detta tjänar som ett exempel på hur studenterna genom examinationsuppgiften får övning i, och uppvisar förmåga att planera arbetet och med relevanta metoder för kommunikation och genom organiserat samarbete genomföra kvalificerade uppgifter. Studenternas egna ord om hur den här delkursen bidrar till deras pågående eller framtida karriärer har nedan hämtats ur mitterminsvärdering som gjorts under vt-11. På frågan In what way do you think that the module "Communication and Development Cooperation" is or is not relevant to your future/current career? Please, mention what you do/wish to do, and give examples and suggestions for improvement fick vi exempelvis följande svar (24 studenter av 53 som vid tillfället hade avslutat den delkursen svarade): The module "Communication and Development Cooperation" is relevant to my curent career. Learning how to analyse media examples of 'ComDev at work' helped me to be able to create effective media texts according to communication for development plans and strategies. It is relevant in the sense that it deepened my understanding of what communication for development is all about. I would like to research 'communication & development cooperation' related matters in the future. I find it relevant because it provides a holistic outlook for both my journalistic practice and more importantly, it is going to help me in my NGO activities, since we often have to cooperate with international development co operations like the ILO etc It is always very useful for me. For my career and for me as an individual. I want to utilize my learning in reaching the remote areas in India and reach out to those who need help, specially in my native region where a major development is required. Delmål 4:4: visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper Lärosätets svar: Alla kurser på ComDev examineras skriftligt (och i vissa fall även muntligt). Skrivandet bedöms också i den mening att det ingår som ett kriterium för att bli godkänd på examinationerna att skriva klart och tydligt, välformulerat och anpassat för uppgiften. Detta uttrycks i ett av de fem återkommande kriterierna vi använder som underlag för bedömning: Clarity this refers to your writing capability in terms of clear argumentation and definition of the concepts you are using. In addition to this, the text of course should be proof-read and well polished. (Examinationsinstruktioner Research Methodology, ht-09) 16

17 I den utförliga manualen för arbetet med examensarbetet (Degree Project) finns följande rekommendationer för skrivandet: Language must be academic and formal. This means using a clear, concise, direct, lively and sophistcated language. The report should be proof read, preferable by a second reader (not the author) before submission. Do not generalize; i.e. do not write third world countries when referring to specific countries in Africa. (Manual, Project Work, vt-11) I en av de fem kursernas examinationsuppgifter finns en formulering som tydligt anger att en text ska vara målgruppsanpassad, dvs visar aspekten att kunna kommunicera skriftligt med olika grupper. Det är grupparbetet på delkurs 2.1, där studenterna ska producera dels en akademisk rapport och dels en addtitional text som ska vara targeted at a certain audience : The analysis should be developed in light of the module s literature, drawing connection between the theoretical material and the information gathered by the group about the organization s approach to communication for development. Appropriate references for information gathered via the web should be provided in all cases, as well as adequate referencing to literature used. The group report should be between 24,000 characters (with spaces) and 32,000 characters (with spaces). In addition to the report the groups should also produce another form of text, of your own choice, targeted at a certain audience. It could for example be a powerpoint presentation aimed for a presentation of the project to the staff working at your analyzed organization, or a web text aimed for the (public) ComDev portal and targeted to ComDev students and others interested in ComDev. Use your own imagination, describe the target group and the purpose of the additional text, write it, and include it as an appendix to the report. The length of this additional text should be shorter than the report itself, but the length will be dependent on purpose and target audience. (uppgift 2.1:2, delkurs 2.1, vt-11) Delmål 4:3: visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper Lärosätets svar: Eftersom ComDev ges på distans är det endast vid ett fåtal tillfällen som studenterna ges möjlighet till muntlig presentation. I den just ovan nämnda gruppuppgiften ingick det under vt-11 att presentera the additional text muntligt över skype, men det var inte en en obligatorisk del av examinationen. I två kurser är muntlig presentation ett krav i examinationen; kurs 5 Degree Project och delkurs 2.2 Media and Cultural Analysis. I den senare fungerar presentation och peerreview-förfarande som en förberedelse inför examinationen av examensarbetet. Studenterna presenterar sina egna analyser i grupper online över skype (för dem som deltar på distans) eller på plats vid det seminarium som avslutar det första årets studier: Between 14:00-17:00 Friday June 3rd as part of Seminar 4 you will present your essay to a group of students, you could then use some of the feedback to inform your presentation (Examinationsinstruktioner, delkurs 2.2, vt-11). I lärandemålen i kursplanen för kurs 5 Degree Project återfinns följande formulering om vad studenten ska visa efter avslutad kurs: ability to, both in oral and written form, clearly present and discuss his/her conclusions, as well as the knowledge and argumentation that form the basis of these in dialogue with different groups (Kursplan 5 Degree Project) För att bli godkänd på examensarbetet är den muntliga presentationen av examensarbetet ett krav. Det ingår sedan i bedömningen av examensarbetet, som tydliggörs i manualen för 17

18 examensarbetet: For setting the final grade for the project work, the written thesis/project work is of major importance, but all stages of the examination will be taken into consideration, including the oral presentation, the oral defense, and being an opponent for a fellow student. (Manual, Project Work, vt-11) Här följer ett exempel på examinators omdöme för en väl godkänd magisteruppsats, som illustrerar vikten av den muntliga presentationen i examinationen av examensarbetet: Viva: XX performed excellently in her oral presentation, confirming my judgement of the high quality of the dissertation. Her ability to discuss the issues was of the highest order; her awareness of those issues very sophisticated. The powerpoint presentation was extremely professional. Above all, the intellectual content was of a high calibre. (Utdrag ur examinators kommentar på Project Work, vt-10) Delmål 4:5: visa förmåga att med andra relevanta uttrycksformer klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa med olika grupper Lärosätets svar: Det som benämns en additional text ovan resulterade under vt-11 i tidskriftsartiklar, powerpoint-presentationer, comics for development etc. riktade till specifika målgrupper. Ett annat exempel på när studenterna ska visa förmåga att med andra relevanta uttrycksformer kommunicera med olika grupper är i kurs 3 New Media, ICT and Development (tidigare modul 5) där intentionen är att såväl metoden som uttrycksformerna ska vara kongeniala med innehållet. Här får studenterna undervisning i olika webbaserade verktyg, som Wikis, bloggverktyg etc. och utöver att skriva akademiska rapporter i denna kurs ingår i examinationsuppgiften att presentera sina observationer och undersökningar inom temana Community Media, New Media Activism och Social Media i andra relevanta uttrycksformer: The group essays are to be submitted in 2 phases. Deadline for the first phase, where you submit the synopsis for your group assignemnt is 1st September The length for the synopsis of your group assignment is 500 words. The module tutors will comment on your progress by 15th September 2008 and you resume your group work to submit the final version of the essays by 6th October The group essay is a common document for each of the five groups and is created by you wiki-style in the ComDev Module 5 Wiki (see Work Forum). Essay length should be characters, not including blank spaces. (Examinationsinstruktioner, modul 5 New Media, ICT and Development, ht-08) Utmärkande för utbildningar på K3 är föreningen teori och gestaltning. Det betyder att studenterna på exempelvis MKV läser både teoretiska MKV-kurser och gestaltande kurser i fotografisk bild, film, radioproduktion etc. Examensarbetena i MKV består också av två integrerade delar en (diskursiv) uppsats och den andra en medial gestaltning som tillsammans utgör den examinerade produkten. I examensarbetet på ComDev ställs inte något krav på gestaltande delar, men vi betonar i kommunikationen med studenterna möjligheten att integrera gestaltande moment i genomförandet av examensarbetet eller att komplettera den skriftliga uppsatsen med andra relevanta uttrycksformer. I den utförliga manualen för Project Work formuleras några idéer om hur studenter kan arbeta med gestaltande dimensioner, både metodiskt och som resultat: Academic form of the Project Work The Project Work can, alternatively, be presented in the form of a combined academic and 18

19 creative work, which is assessed on artistic grounds as well. The creative work can be in the form of an extended essay, a competent documentary (in the form of a book or broadcast for radio), a documentary film, or a cd-rom. This does not remove the academic requirements: they still apply. Such cases are rare and should be planned ad-hoc. Contact the ComDev staff before submission. Project Work dissemination Your project work can be communicated or presented/visualised in a selected medium (or several media) and format of your own choice. Some project works may be more suitable for exhibiting purposes or visual presentations than others - but all are given the option. Your presentation/communication of the project work should give the reader access to what the work is about, who it involves, what the main points are (in an accesible language for the target group in mind) and what the findings were. This may be a website, short film, graphic/visual brochure, poster or leaflet, or other. This communication/exhibition option is voluntarily. Contact us to arrange how to curate/make visible the essentials of your project work. The visitors at the exhibition (students in general, parents to students, teachers, passers-by) may not be your main target group. However, you may explain in writing the use and target groups of the media communication piece. (Manual, Project Work, vt-11) Detta har en rad studenter utnyttjat, genom produktion av film, radio, fotografi/visuell etnografi som metod, problematisering och resultat. ComDev-studenter har också under examensarbetet samarbetat med andra utbildningar på K3 eller med institutioner/aktörer i utlandet där gestaltande element/produktioner har haft en central roll. Bland annat projektet Memories of Modernity med magisterprogrammet Kultur och Medieproduktion (K3) och Kwa-Zulu Natal-universitetet och konstnärer i Sydafrika ( ). Och projektet Visual Interventions med Praktisk Filmkurs (K3) och Department of Fine and Performing Art vid University of Dar es Salaam ( ). Delmål 4:6: visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Lärosätets svar: Varje kurs har en angiven tidsram, vilken till uttryck i att examinationsuppgifterna ska levereras innan angiven deadline. De som inte levererar i tid får vänta på omtentamenstillfället några veckor efter avslutad kurs/delkurs, då även de som underkänts får lämna in igen, eller till uppsamlingstillfälle i januari och augusti. En aspekt av tidsdisciplineringen är att flera av delkurserna/kurserna är uppbyggda i ett antal steg där den enskilda studenten är beroende av sina gruppmedlemmar för att färdigställa examinationsuppgiften, antingen i form av att arbetet utförs som kollaborativt grupparbete/projekt (delkurs 1.1, delkurs 2.1 och kurs 3), eller att de läser och kommenterar varandras arbeten i en peer review-process (delkurs 1.1, 1.2, 2.2 och 4). För essäuppgiften i delkurs 1.2 uttrycks tidsramarna som följer: When the essay is posted in the Work Forum each student should make a peer review of another student s assignment (3000 characters, including spaces) according to a schedule that will be announced in due time before the deadline. Deadlines: - Post title and short description of your essay in the Work Forum no later than 19 November. - Post your essay in the Work Forum 3 December, by 12 Midnight GMT. - Finish and post your peer review in the Work Forum by 10 December, by 12 Midnight GMT. (Essay assignment, delkurs 1.2, ht-10) I delkurs 2.1 är det ett krav att göra och leverera den individuella examinationsuppgiften innan man blir indelad i grupper och kan genomföra grupparbetet, vilket skärper tidsdisciplineringen : 19

20 Assignment 2.1:2 will be carried out as group work. Note that we, the teachers on this module, will form the groups for you. This will be done after you have handed in the individual assignment, and means that only those that have fulfilled the first assignment will be able to go on doing the second assignment. We will announce the groups two days after the assignment 2.1:1 deadline (6 March). (Group assignment, delkurs 2.1, vt-11) Kring examensarbetet råder speciella omständigheter. Muntlig presentation och försvar, liksom opposition på en annan uppsats, är en del av lärandemålen här, vilket innebär att studenter inte kan examineras när som helst. Vi erbjuder ett ordinarie examenstillfälle i slutet av vårterminen och ett extra examenstillfälle i september, samt ibland även någon gång i anslutning till seminarierna under terminen (oktober/november och februari) för att samla upp eftersläntrare. Tidsaspekten är egentligen inte något som examineras. En enskild student kan ta flera år på sig att genomföra sitt examensarbete, vilket vi inte lägger några formella hinder för, förutom indragna handledningsresurser när dessa är förbrukade. ComDev som ges på distans och på halvfart har för avsikt att attrahera studenter som är yrkesverksamma. Många arbetar i en internationell miljö, där de flyttar runt mellan länder och kontinenter. Det är mot bakgrund av aspekter som dessa mer regel än undantag att utbildningen tar mer än två år i anspråk. Mål 5: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 5:1: visa förmåga att inom Communication for Development göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter Lärosätets svar: Studenternas vetenskapliga förhållningssätt byggs upp under alla kurserna inom huvudområdet, inklusive examensarbetet (Degree Project). Det handlar om att studenten skall förvärva en vetenskaplig medvetenhet och reflexivitet, visa förmåga till vetenskapliga resonemang i relation till fältet och uppvisa vetenskaplighet i de uppgifter de genomför. Det handlar om att kunna tillämpa kunskaper i nya situationer, i bemärkelsen att de kan göra relevanta teoretiska, metodologiska och analytiska val i olika situationer. Detta vetenskapliga förhållningssätt skall fullbordas genom examensarbetet där det akademiska målet uttrycks enligt följande: After completing the Communication for Development programme you should be able to carry out advanced analysis of relevant questions in the field of Communication for Development. You will have the competence to deal with different forms of media contribution within projects related to international development cooperation. (Manual, Project Work, vt-11) I bedömningen av Degree Project (och Project Proposal som skrivs på vägen till denna) är vetenskaplighet en mycket viktig dimension. Här följer ett urval av de vetenskapliga kriterier som formuleras i manualen för examensarbetet: Relevant existing research on the subject must be presented and critically commented upon. 20

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ 1 (5) TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Kostas Sarakinos Magnus Johansson Kurskod TFYA41 Examinator Kostas Sarakinos Kursen gavs

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Sida 1(6) Utbildningsplan Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Business Intelligence: Master Programme 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(5) Kursplan Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Language and Literacy Development in Preschool and Preschool Class 15 Credits*, First Cycle

Läs mer

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng

Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng Sida 1(8) Utbildningsplan Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus 60 högskolepoäng Master Program in Business Studies with an International Focus 60 Credits* 1. Programmets mål

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Examensarbete Degree Project work

Examensarbete Degree Project work Examensarbete Degree Project work 2011-11-21 Ulrica Nylén Uppsatsansvarig ulrica.nylen@usbe.umu.se 1 Challenges to be met! Choosing a topic formulating a research problem Enter deeply into a theoretical

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng

Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng Sida 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet - för hälsa och idrott 180 högskolepoäng Coaching Programme - Health and Sports 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT

OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT Kerstin Frenckner, tel 08 790 9754, e-mail:. kfrenck@csc.kth.se2 February 12, 2009 Copyright CSC, KTH OPPOSITION FOR MASTER S PROJECT The duties of an opponent are to: Critically review the report in question

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Gendering Practices. 120 högskolepoäng

Gendering Practices. 120 högskolepoäng Utbildningsplan för masterprogram i Gendering Practices 120 högskolepoäng Avancerad nivå H2GPR G 2014/304 (rev. av G 2012/228) 1. Benämning och omfattning Genuspraktiker: masterprogram, H2GPR, 120 högskolepoäng

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles Inst. för pedagogik Course syllabus Course Code MUB3 Reg.No. 184/02-51 Date of decision Revised 02-08- 03-09-16 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject Swedish points

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer