Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Huvudområde: Communication for Development Utvärderingsärende reg.nr: Examen: Magisterexamen Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de examensarbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga tecken (cirka 20 A4-sidor), exklusive Högskoleverkets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2011:4 R samt Högskoleverkets beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 1

2 Del 1 För att underlätta bedömarnas arbete rekommenderar vi att ni i möjligaste mån skriver under de angivna delmålsrubrikerna. Mål 1: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 1:1: visa överblick över och kunskap om - Communication for Developments framväxt och vetenskapliga grunder, - mediernas och kommunikationens roll i samhället och i kulturen, historiskt såväl som i samtiden, också globalt, samt i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser - relevanta teorier och begrepp inom Communication for Development, - mediebrukets och kommunikationens olika former och betydelse i olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella sammanhang. Lärosätets svar: I det följande kommer de fem kurser som ingår i magisterprogrammet Communication for Development (ComDev) att beröras: 1. Media, Globalization and Development (15 hp) Delkurs 1.1 Globalization and Communication (7,5 hp) Delkurs 1.2 Culture and Development (7,5 hp) 2. Communication, Culture and Media Analysis (15 hp) Delkurs 2.1 Communication and Development Cooperation (7,5 hp) Delkurs 2.2 Culture and Media Analysis (7,5 hp) 3. New Media, ICT and Development (7,5 hp) 4. Research Methodology (7,5 hp) 5. Degree Project (15 hp) Innan ht-10 var ComDev en magisterkurs (60 hp) som utgjordes av modul 1-6 och avslutande Project Work. Ibland förekommer dessa som källor. Se del 3 för utförligare presentation av utbildningens profil. Alla punkter under delmål 1:1 präglar programmet som helhet. Det är dock tydligt att det är utbildningens första 30 hp som har för avsikt att ge studenterna överblick över och kunskap om ComDevs framväxt. Den första punkten kan exemplifieras med lärandemål och examinationer från utbildningens första 15 hp: 2

3 After completing the course, the student shall demonstrate: a broad understanding of the global transformational processes, with primary focus on communication, culture and media aspects in its political and economic contexts, a deepened understanding of the relationship between culture and identity, with special regard to identity politics, a broad knowledge of current trends in the global media industry, with focus on transnational communications and public spheres, and a general knowledge of international development cooperation: e. g. being able to identify the different agents in the field, at multilateral, bilateral and local level, and to analyse current trends, such as the emphasis on poverty reduction strategies or the tension between development aid and policies for global development. (Kursplan 1 Media, Globalization and Development) Delkurs 1.1 Globalization and Communication behandlar lärandemål 1 och 3 genom att introducera teorier och debatt om globalisering, medier och kommunikation. Kursbeskrivningen uttrycker delkursens syfte: The aim of Course 1.1 Globalization and Communication is to introduce theories and debates of globalization from a media and communication studies perspective and to apply concepts related to cultural globalization on specific cases around the world. Later courses in the MA will explore another key term - development - in more detail. (Kursintroduktion delkurs 1.1, ht-10) I delkurs 1.2 Culture and Development betonas lärandemål 2 och 4 och studenterna examineras genom en individuell essä och en hemtentamen. I hemtentamen ska studenterna visa överblick över och kunskap om ämnets framväxt och vetenskapliga grunder: 1. How do the different paradigms in development theory relate to corresponding paradigms in development communication? Exemplify and discuss the different views on the role of communication. 2. Make a comparison of the post-colonial and the neo-liberal perspectives on development? How do they relate to Pieterse s notion of global development? 3. What does the cultural turn imply for development cooperation in general and development communication in particular? Position yourself in relation to the different definitions of culture and give examples of cultural influences on social change processes. 4. Discuss the roles of ethnicity and gender in the context of development and social change. Choose two or more examples from the course literature and make a comparative analysis. (Hemtentamen delkurs 1.2, ht-10) ComDev kombinerar distansutbildning online med ett par platsförlagda seminarier varje termin där närboende studenter deltar och resterande följer via direktsänd video på nätet (webcast). Den lärarledda online-undervisningen består av webcastade föreläsningar, diskussioner i chatforum, individuell och grupphandledning och diskussioner i undervisningsplattformen It s Learnings diskussionsforum, över skype samt i en specialkonsturerad field diary online. Studenterna arbetar tillsammans i projektarbeten och peer review-övningar. Till stor del utgörs utbildningen av självstudier i form av läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsuppgifter. Kurslitteraturen är därför att betrakta som en viktig förutsättning för måluppfyllelse. Den obligatoriska litteraturlistan på delkurs 1.2 som hemtentamen ovan examinerar ger en indikation om de olika dimensioner som utgör ComDevs vetenskapliga grund: Joint Reading module 1.2 Culture and Development Hemer, Oscar & Thomas Tufte (2005) Media and Glocal Change. Rethinking Communication for Development. Buenos Aires; Göteborg: CLACSO; Nordicom. McEwan, Cheryl (2009) Postcolonialism and Development. London and New York: 3

4 Routledge. Pieterse, Jan Nederveen (2009) Development Theory. 2nd edition. London: Sage. Schech, Susanne & Jane Haggins (2000) Culture and Development. A Critical Introduction. London: Blackwell. (Litteraturlista, delkurs 1.2, ht-10) Även de tre kurser som utgör utbildningens avslutande 30 hp är viktiga för att ge studenterna överblick över och kunskap om ComDevs vetenskapliga grunder. I synnerhet kurs 4 Research Methodology som presenterar de olika typer av forskningsmetoder som är av relevans för ComDev och där examinationsuppgiften har som syfte to reflect upon and discuss methodological issues of relevance for Communication for Development in general, and the study you are planning to pursue during the project work in particular (Examinationsuppgift, module 6 Research Methodology, ht-10). Punkt 2, att visa överblick över och kunskap om mediernas och kommunikationens roll i samhället och i kulturen, historiskt såväl som i samtiden, också globalt, samt i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser genomsyrar utbildningens första 30 hp. Under inledande 15 hp ger delkurs 1.1 en översikt över mediernas och kommunikationens roll i samhället, samhälleliga förändringsprocesser och globalisering. Delkurs 1.2 kopplar samman och fördjupar analysen av globaliseringens kulturella dimensioner, medier och utveckling, historiskt och i samtiden och diskuterar och problematiserar således exempelvis kolonialhistoria och postkolonial diskurs. Följande 15 hp inleds med en inventering av fältet och dess olika aktörer, på global (multilateral), nationell (bilateral) och lokal nivå (delkurs 2.1). Inventeringen och granskningen av olika organisationer följs, i delkurs 2.2 av fördjupat studium av kopplingen mellan kultur, kommunikation och samhälleliga förändringsprocesser genom analys av enskilda fenomen (texter, kampanjer, etc.). De olika dimensionerna i punkt 2 är tätt sammanflätade och redan i delkurs 1.1 där examinationen är uppbyggd kring valbara teman ser vi hur de dyker upp. Mediernas koppling till samhälle och kultur diskuteras kritiskt inom ramen för följande examinationstema: The Media Industries and Globalization. Discuss Hafez argument on the myth of media globalization. Contrast his arguments with one or two related arguments/concepts from either Hopper or Eriksen. You may alternatively also use Hesmondhalgh s book The Cultural Industries, additional reading. Apply to specific case/example. (Examinationsuppgift, delkurs 1.1, ht-10) En historisk förankring är explicit i följande tema: History/histories of Globalization. Discuss Hopper s account of the history of globalization, chapter 1, where he uses Pieterse and others. Relate to other arguments on the history of globalization found in the joint or additional literature. Apply to specific case/example. (Ibid) Den globala dimensionen är närvarande i alla teman, exempelvis här: Nationalism and Transnationalism. Discuss notions of the nation and trans-nationalism in relation to globalization and communication. The theme has a close affinity to theme 5. Use Aksoy & Robins, Chapter 2 in Hemer & Tufte anthology or/and Robins & Morley No Place Like Heimat in Space & Place (and the Robins lecture). Also here you may use Hopper Chapter 4, Hylland-Eriksen s lecture or book, or Anderson. (Ibid) Utvecklingsdimensionen är central, då mediernas och kommunikationens roll i relation till utveckling och samhälleliga förändringsprocesser är den av detta delmåls aspekter som är mest specifik för ComDev i jämförelse med andra utbildnignar inom medie- och 4

5 kommunikationsområdet. Detta kommer till uttryck i alla magisterprogrammets delar. I delkurs 2.1 Communication and Development Cooperation är denna koppling i särskilt fokus. I examinationsuppgifterna (en individuell och en gruppuppgift) analyserar studenterna arbetet med utvecklingskommunikation inom olika internationella samarbetsorganisationer genom analys av en organisations mandat och relevans på ComDev-fältet, samt genom att identifiera och kritiskt granska organisationens perspektiv på utvecklingskommunikation, liksom deras utvecklingskommunikationsplaner och strategier i ljuset av delkursens litteratur. Ett utdrag ur en students individuella examensuppgift illustrerar denna dimension: Karin Gwinn Wilkins (2008) defines development communication within a broader field, in which communication for development, communication about development and communication for social change can be included. It may sometimes be necessary to use the concept social change instead of development to escape historical appeals of the development discourse but it is equally important to ask for whom the social change is directed and in whose interest. When FAO defines communication for development, it includes knowledge and information as essential parts within its social, economic and technological challenges and opportunities. Changes must therefore be effectively shared by people through applicable communication processes in order to relate participatory approaches to agriculture and rural development within the FAO mandate. (Utdrag ur studentpaper, uppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Detta exempel tjänar även som illustration av den tredje punkten, att visa överblick över och kunskap om relevanta teorier och begrepp inom Communication for Development. Denna aspekt är central i hela magisterutbildningen. För betygsättningen av examinationsuppgifter förekommer fem kriterier som underlag för bedömningen; innehåll, tillämpning av begrepp, analytisk förmåga, tydlighet och självständighet. Det andra av dessa berör just teoretiska begrepp: Application of concepts is about how relevant theoretical concepts you are using in your discussion, and how you make use of them. Did you select the most relevant concepts for your discussion? Did you define the concepts well? Do you show an understanding of the concepts? Do you put different concepts in relation to each other? (Examinationsuppgift 2.1:1 och 2.1:2 delkurs 2.1, vt-11) Att vi i just den här citerade examinationsuppgiften lägger vikt vid att förankra beskrivningen och analysen av praktiskt utvecklingskommunikationsarbete i teoretiska diskussioner och resonemang understryks i uppgiftens formulering: [ ] Make sure to refer to organizational documentation available, and to refer to some of the discussions and themes in the course literature as well, using an adequate academic reference system (see student handbook for instructions). It is important that you discuss and analyze the organization and the above-mentioned four questions in relation to theoretical discussions in the literature. (Examinationsuppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Ovan citerade student fick följande kommentar av sin examinator: You make an exemplarily clear and comprehensive overview and analysis of the FAO s ComDev policy, addressing all the four core questions of the assignment and referring to the relevant course literature. In short: excellent! (Examinators kommentar, examinationsuppgift 2.1:1, delkurs 2.1, vt-11) Förhållningssättet till teori och teoretisk reflexivitet byggs upp under hela utbildningen och kulminerar i det avslutande examensarbetet där detta är väsentligt i instruktionerna såväl som i bedömningen. 5

6 Den sista punkten under delmål 1.1, att visa överblick över och kunskap om mediebrukets och kommunikationens olika former och betydelse i olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella sammanhang, är betydelsefullt i flera av kurserna inom programmet. Utbildningen betonar mediernas och kommunikationens koppling till samtida globala transformationsprocesser och således i relation till olika sociala, politiska, organisatoriska och kulturella processer. Kommunikation och utveckling analyseras i termer av globalisering och medieutveckling, och särskilt dess kulturella aspekter. Utvecklingsteorier har traditionellt behandlats i samhällsvetenskapliga discipliner, medan postkoloniala debatter och teorier har sitt ursprung i humaniora, t ex litteratur- och kulturvetenskap (cultural studies), samt i antropologin. Genom att skapa möten mellan utvecklingsteori och postkoloniala teorier och kritik ger ComDev studenterna möjlighet att diskutera vilken roll identitetsdebatter och teman som kulturella praktiker, hybriditet och maktfrågor spelar i konkreta utvecklingsprocesser. Vidare, genom att vända sig till både informatörer och journalister samt studenter och yrkesutövare inom andra delar av kultur- och/eller mediesektorn, försöker utbildningen medvetet överbrygga den åtskillnad som etablerats i det internationella utvecklingssamarbetet mellan medieinsatser (mediebistånd) och kommunikationsstrategier. Särskild vikt läggs vid gestaltningens roll i kommunikationsprocessen och även konstnärliga praktiker ses som en väsentlig del av fältet. Detta kan exemplifieras med instruktionerna för den första av examinationsuppgifterna inom delkurs 1.2 Culture and Development. Här ges studenterna i uppgift att genomföra en analys av valfria representationer av den globaliserade världen (journalistiska texter, skönlitteratur, film, konst etc.), för att illustrera hur olika former av medierade representationer bidrar till att reproducera och eventuellt ifrågasätta världsbilder, maktstrukturer och skillnader. (Essäuppgift, delkurs 1.2, ht-10) I relation till alla punkter under delmål 1:1 är det viktigt att poängtera att ComDevs mångkulturella studentgrupp bidrar till studenternas förutsättningar att tillskansa sig överblick över och kunskap om detta flerdimensionella och globala fält. Studenter från olika delar av världen, med olika kulturell såväl som utbildnings- och yrkesmässig bakgrund samlas i onlineforumen för att diskutera, debattera och samarbeta kring kursernas teman och uppgifter. Delmål 1:2: visa fördjupade kunskaper inom vissa delar av Communication for Development Lärosätets svar: Medan utbildningens inledande 30 hp ger en översikt av fältet, så har följande 30 hp för avsikt att ge mer fördjupade kunskaper och specialiserad inriktning. Detta kan utläsas i utbildningsplanen: There is a clear evolution over the course of the programme, within the specific subject Communication for Development. In the first year, students receive a comprehensive overview of globalisation and a systematic inventory of the entire field. In the second year, students follow specialised courses which end with an independent project concentrating on one of the field s sub-areas. (Studieplan för magisterprogam Communication for Development) Inom ramen för utbildningens sista 30 hp erbjuds specialiseringskursen New Media, ICT and Development (7,5 hp) som ligger i linje med den övergripande forskningsinriktingen på institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) och där kompetens från forskningscentret MEDEA Collaborative Media Initiative vid K3 också utnyttjas och den fördjupande kursen Research Methodology (7,5 hp) och utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete (Degree Project) om 15 hp. Kunskaps- och förståelselärandemålen för New Media, ICT and Development lyder: 6

7 After completing the course, the student shall demonstrate: a deepened understanding of the role of new Information and Communication Technologies (ICTs) for Globalization, and the significance of the digital revolution in a global perspective, with special regard to governance and civic participation, a specific knowledge of the potential for informatization as a development strategy, and for using ICTs in international development cooperation, and demonstrate an understanding of how new media and ICTs are analysed and theorised in media and communication studies. (Kursplan 3 New Media, ICT and Development) Detta illustrerar hur fördjupade kunskaper om nya medier och informations- och kommunikationsteknologier kopplas till diskurser om globalisering, sociala förändringar och utvecklingssamarbete som redan tagits upp under programmets första 30 hp. Det uttrycks i korthet i kursinformationen: This module is an opportunity to reflect on new media from a social change perspective. Theoretical approaches to studying new media cultures and practices are exemplified with case studies. Practical exercises involving the exploration of web-based tools offer hands-on perspective of new media forms. (Kursinformation, modul 5 New Media, ICT and Development, ht-10) Det är emellertid i synnerhet i examensarbetet som delmål 1.2 kommer till uttryck. En lista över titlar på de examensarbeten som examinerades under perioden juni 2010 till februari 2011 illustrerar variationen av vad fördjupade kunskaper inom vissa delar av Communication for Development kan betyda: Social Media for Development - A study of UNESCO: What Discourse for Social Media Tanzanian Youth Use of Online ICTs and Femina HIP. Selecting Social Media Applications to Increase Participatory Communication in the Education-Entertainment project, Femina HIP Analysis of Media Reporting and Xenophobia Violence Among Youth in South Africa Rap: A tool for Promoting Change Amongst Youth in West Africa? The Case of AURA's Poto Poto Project, Conservation 2: Leveraging Social Media for Fundraising in Kenya - the Case of WildlifeDirect Mobile Phones as Tools for Social Change. A Case Study of Mobile Phone Use and Access Amongst Tanzanian Youth Using Participatory Photography to Stimulate Critical Thinking A Collaborative Project Work in Australia and Tanzania Empowering Tanzanian Youth - engaging communities. An experiment in participatory communication Using Personal Digital Assistants to Improve Healthcare Delivery in Uganda Malevolent Staircase: New Swede/Old Swede Immigration Conflicts in Malmö, and an argument for Social Cohesion via Community Radio How has the International Tribunal for Climate Justice used Communication to Achieve their Political Aims? What do the Videos of Thando Mama Communicate? Reflecting Gender Perspective in Development Project: Does Culture Matter? Do You See What I See? A participatory project in Tennant Creek, Australia Design & Development. Does Pedagogy Make a Difference in the Designer's Response to the Needs of a Sustainable Future in India Journalists in Conflict. Reporting in Honduras after the 2009 Coup d état Att så många examensarbeten fokuserade på Afrika under denna period beror delvis på att vi under åren 2009 och 2010 hade södra och östra Afrika som geografiskt tema för utbildningen. I december 2009 genomfördes ett ComDev-seminarium i Dar es Salaam i samarbete med University of Dar es Salaam och det Danida-finansierade forskningsprojektet MEDiEA (Thomas 7

8 Tufte och Norbert Wildermuth, Roskilde University). Inför detta hade ComDev tilldelats fem resestipendier från Spider (Swedish Program for ICT in Developing Regions) för studenter som avsåg genomföra sina Degree Projects i Östafrika (vilket fem studenter också gjorde). Motsvarande geografiska teman har tidigare fokuserat Balkan, Sydafrika och Malmö (se del 3). Delmål 1:3: visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Lärosätets svar: Det första av de tre lärandemålen för examensarbetet uttrycker att kunskap om såväl det akademiska som det praktiska fältet Communication for Development är grundläggande för denna avslutande del av magisterprogrammet: After completing the course, the student shall demonstrate: knowledge about research within the broader academic and practical field of Communication for Development, in-depth insights into current and relevant research in the particular field of study, and in-depth knowledge of a variety of methods of relevance for the field Communication for Development. (Kursplan 5 Degree Project) Studenterna tränas i detta förhållningssätt genom att redan i första delkursens examinationsuppgift teoretiskt reflektera kring specifika valbara teman rörande medier, kommunikation och globalisering i relation till aktuella fallstudier, som de på denna nivå inte behöver genomföra själva utan hämtar i aktuell forskning eller från sina erfarenheter av eget utvecklingsarbete inom fältet; An individual assessment of one of the key themes using the concepts/literatures suggested applied to a specific case/example. I alla examinationsuppgifter uppmanas studenterna att relatera sina egna analyser och reflektioner till litteratur, exempelvis: Notice that a summary and critical discussion of course concepts/literature as well as application of a case/example to the literature is compulsory to pass the exam. (Eaminationsinstruktioner delkurs 1.1, ht-10) You will hopefully find inspiration and ideas to your essay in the lectures and discussion sessions during Seminar 2, as well as in the literature. It is not as important that you refer to the joint literature in this assignment as in the following (assignment 2:2), but note that it is still supposed to be an academic essay in the sense that reference to theoretical discussions and debates will be of value. Make use of the literature of relevance for your particular essay from the different sections of the literature list. Try to make your analysis serve as an illustration of theoretical discussions in the course literature, at the same time as you try to let the theoretical disucssions in the literature inform and deepen your analysis. (Examinationsinstruktioner delkurs 1.2, ht-10) En förutsättning för måluppfyllelse av detta mål är att undervisande lärare har insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. De lärare som är tätast knutna till ComDev är specialrekryterade på grund av sin forskningsinriktning och/eller yrkeslivserfarenhet (se del 2) och bidrar till studenternas kunskaper genom att dela med sig av såväl pågående som avslutade forskningsprojekt. Undervisningen kombinerar online-aktiviteter (där dessa K3-baserade lärare fungerar som kurskoordinatorer, föreläsare, seminarieledare, handledare och examinatorer) och seminarier på plats i Malmö eller på annan ort. Vid seminarierna återkommer några föreläsare från år till år (se del 2) och nya gästföreläsare bjuds ständigt in för att ge inblick i det föränderliga fältet. Under examensarbetet används externa handledare som kan bidra med sina specialkunskaper för att ge studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i självständigt valt forsknings- och utvecklingsarbete. 8

9 En ytterligare förutsättning är att kurslitteraturen är aktuell och relevant. Som exempel kan nämnas att som ett konkret resultat av fem års arbete med ComDev på K3 utkom antologin Media and Glocal Change: Rethinking Communication for Development hösten Boken har redigerats av Oscar Hemer och Thomas Tufte och producerats genom ett samarbete mellan Nordicom och det latinamerikanska universitetsnätverket CLACSO. Ett trettiotal av världens ledande forskare och utövare på området medverkar i antologin. Flera av dem har också gästat Malmö som föreläsare vid ComDev-seminarierna, några är återkommande gästlärare och handledare. Antologin har varit en viktig byggsten i institutionaliseringen av det vetenskapliga fältet Communication for Development och används som huvudbok inom utbildningen på K3 och liknande utbildningar i världen. Utöver denna bok är kurslitteraturlistorna på kurserna omfattande och de uppdateras kontinuerligt för att ge studenterna möjlighet att hänga med i utvecklingen inom fältet. Ofta används artiklar som publicerats i ComDevs eget webmagazin Glocal Times. Till denna bidrar de ordinarie lärarna på programmet, gästföreläsare och inbjudna skribenter utifrån, men även ett antal ComDev-studenter ur varje årskull ges möjlighet att publicera artiklar som bygger på deras Degree Project här. I samarbete mellan Glocal Times och Nordicom pågår för tillfället en special issue av Nordicom Review med ComDev-inriktning och stark förankring i vår verksamhet på K3. Mål 2: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 2:1: visa fördjupad metodkunskap inom Communication for Development Lärosätets svar: Metodkunskaper vävs in som delar i flera av programmets kurser; mest påtagligt i delkurs 2.2 Media and Culture Analysis, kurs 4 Research Methodology där fokus är metod och metodologi i teori och praktik, samt i 5 Degree Project. I den förstnämnda genomför studenterna sitt första större självständiga arbete genom semiotisk, narratologisk, retorisk eller diskursanalys av självvalda medie-/kulturprodukter eller andra texter. I kurs 4 fördjupas kunskaperna enligt lärandemål som uttrycker att studenterna ska visa an understanding of the principles and rationale of a range of research paradigms of relevance for the studies of Communication for Development och in-depth knowledge about advantages and disadvantages of specific research methods, samt the capacity to reflect upon methodological aspects related to various research paradigms, and to see the relationship between theoretical discourse and choice of methods och the capacity to apply research methods in the area of Communication for Development (Kursplan 4 Research Methodology). Examinationsuppgiftens syfte uttrycks på följande vis: The aim of this Resarch Methodology examination assignment is that you on the one hand should get the opportunity to gain practical experience of the usage of (at least) one particular research method of your own choice, and on the other hand to reflect upon and discuss methodological issues of relevance for Communication for Development in general, and the study you are planning to pursue during the project work in particular. The practical part of the exercise could serve as a pilot study for your project work, as you here could try out the method(s) you wish to use, and it could generate ideas and provide you with research material that will prove helpful in your coming project work. The paper you write in this examination 9

10 could hopefully, to some extent, serve as a first version of the methodology chapter in your project work report/thesis. (Module 6 Research Methodology, examinationsuppgift, ht-10) Examinationsuppgiften ovan är utformad som i alla kurser på ComDev som en aktivitet som studenterna genomför under kursens gång. Just denna aktivitet är uppdelad i ett antal moment: formulering av forskningsämne, val av metod(er), val av och läsning av relevant litteratur, skrivande av draft paper, presentation av draft paper och feedback på annan students draft, genomförande av pilotstudie/metodövning, metodologisk reflektion, författande av final paper. I idealfallet fungerar denna uppgift som en pilotstudie utifrån vilken studenten sedan kan formulera forskningsuppgift och utarbeta fältstudie/undersökning inför sitt eget examensarbete. Kurs 5 Degree Project (tidigare Project Work) fungerar som det verkliga gesällprovet när det gäller måluppfyllelse av detta mål. Fyra av lärandemålen i kursplanen för Degree Project uttrycker vikten av fördjupad metodkunskap inom området: After completing the course, the student shall demonstrate: ability to independently identify and formulate research questions, to plan and with the help of adequate methods carry out qualified assignments within given time frames, the ability to combine complex and advanced theoretical and methodological knowledge gained in the program with extensive practical field work, the ability to plan, execute and carry out larger field works and analysis within the field of Communication of Development, ability to both scientifically analyse and practically implement data and experience that has been collected by the student himself/herself (Kursplan 5 Degree Project) Mål 3: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 3:1: visa förmåga att integrera kunskap Lärosätets svar: ComDev är en tvärvetenskaplig disciplin. Av benämningen Communication for Development kan utläsas att det mötet mellan utvecklingsstudier och kommunikationsforskning är centralt, vilket framkommer bland annat i kursplanen för kurs 1: a synergized understanding of different theories of communication and development, and a deeper understanding of the integration of both traditions and their practical application. (Kursplan 1 Communication, Culture and Media Analysis) Kursbeskrivningen för delkurs 1.2 Culture and Development beskriver hur dessa tvärdisciplinära möten kommer till uttryck: Module 2 is a sequel to module 1, tightly connected to the introductory module's discussion on the cultural aspects of globalization. The module deepens the discussion on the relation between culture and identity, while at the same time introducing development theory and linking the cultural dimension to the field of development cooperation. (General outline & key questions, delkurs 1.2, ht-10) 10

11 Följande utdrag ur en students introduktion till essäuppgiften på delkurs 1.2 exemplifierar hur (bra) studenter lyckas integrera kunskap från fälten medie- och kommunikationsvetenskap och utvecklingsteori redan under första kursen på ComDev. Essän har titeln Valentino s Burden. An examination of self-representation by a post colonial subject in the novel What is the What by Dave Eggers : In this essay, I would like to comment on how well this genre works for Deng in reaching and interacting with his audience. [Rigoberta] Menchu s book caused a controversy around alleged fabrications. I will examine how Deng and Eggers address the pitfalls faced by Menchu/Debray. Thirdly, I would like to explore what place Deng s account has in aid and development discourse. I call these three issues Valentino s burden as it is my view that Deng carried the burdens of self-representation, choosing of an appropriate medium, navigating the pitfalls associated with his medium of choice, and engaging and transforming his audience in an already existing discourse on Sudan s war. (Studentessä, uppgift 2:1, modul 2 Culture and Development, ht-08) Som framkommer av detta exempel kopplar huvudämnet samman medie- och kommunikationsvetenskap, utvecklingsstudier och olika former av kulturstudier. Detta uttrycks i lärandemålen i flera av delkurserna, där det exempelvis framgår att studenten ska visa: the ability to critically reflect upon the relationship between globalization, culture, communication and development (Kursplan 2 Media, Globalization and Development) Kursbeskrivningen för delkurs 2.1 uttrycker det på följande vis: The aim of this module is to understand and analyze the relationship between development cooperation and the strategic use of communication for development. You will identify and examine the communication discourses, policies and strategies of organisations, networks and/or partnerships working with development and/or social change. (General outline & key questions, delkurs 2.1, vt-11) ComDev är också ett forskningsfält som i hög grad integrerar teori och praktik, i vilket fältstudier spelar en central roll och i vilket forskningen i stor utsträckning tillämpas i praktiska kommunikationsinsatser. Forskning som handlar om kommunikation och social förändring bedrivs på flera håll i världen, ofta på uppdrag av de internationella bistånds- och utvecklingsorganisationerna. Många av studenterna är yrkesarbetande, vilket skapar en naturlig koppling till arbetslivet och externa intressenter. En viktig dimension igenom utbildningen är således att integrera akademisk och praktisk kunskap. Detta kommer till uttryck redan i den första uppgiften på delkurs 1.1, där studenterna teoretiskt och tematiskt reflekterar över olika fallstudier som de hittar i kursens litteratur eller hämtar från egna arbetslivserfarenheter från olika delar av världen. Liksom i delkurs 2.1 där studenternas undersökningar av olika internationella organisationers arbete med utvecklingskommunikation ska analyseras i ljuset av kursens teoretiska litteratur för att således integrera praktisk och teoretisk kunskap. Att integrera metodkunskaper med teoretiska är en viktig del av examinationen i kursen Research Methodology där utvecklingen av en metodologisk reflexivitet handlar om att förstå hur olika teoretiska paradigm hänger samman med forskningmetodologiska ansatser och dess olika syn på kunskapsproduktion och forskning. Det uttrycks i lärandemålen som the capacity to reflect upon methodological aspects related to various research paradigms, and to see the relationship between theoretical discourse and choice of methods (Kursplan 4 Research Methodology). Detta vidareutvecklas som en viktig dimension och kriterium för examensarbetet: the ability to combine complex and advanced theoretical and methodological knowledge gained in the program with extensive practical field work (Kursplan 5 Degree Project). 11

12 I delkurs 2.2 (tidigare modul 4), är examinationsuppgiften att göra a close-reading analysis of a selected media text(s) or cultural practice in its cultural and thematic context with particular attention to how it contributes to, or addresses, communication for development (Examinationsinstruktion, modul 4 Culture and Media Analysis, vt-10). Följande exempel på en examinators kommentar på en väl godkänd analysuppgift i denna uppgift tjänar till att illustrera att integration av olika perspektiv spelar roll: A well-written piece, XX! An analysis of archetypes and the hero s journey in a Hollywood produced movie could turn out quite a mediocre story that we have kind of read before. But not in your case. You have made a very interesting and in-depth post-colonially inspired analysis of the White Messiah and the exoticized Other syndrom in Avatar with the help of conceptual tools from narratology, semiotics and discourse analysis. Very ambitious to combine the approaches, and this multi-methodological choice contributes to making clear in what ways these different approaches are very much intertwined and complementary of each other, at the same time as it helps to deepen your analysis. Your analysis is truly an in-depth analysis; well-anchored in a solid theoretical conceptual framework, through which you show that you have engaged yourself with relevant core as well as additional course literature. You further skilfully make even your presentation of the narrative a theoretically reflexive and colourful presentation by immediately anchoring it in mythologies. The usage of the director s words as voice for the intended meaning adds an interesting dimension to the analysis of the text, and I like your critical reading (and somewhat ironic tone) in relation to his words. In short, a well structured and analytical academic essay, serving as an independent and original assignment, with a critical and multidimensional approach analysing a quite fascinating film. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 4 Culture and Media Analysis, vt-10) Delmål 3:2: visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Lärosätets svar: Detta delmål innebär, enligt vårt sätt att se det, att studenten ska utveckla en analytisk blick och ett kritiskt förhållningssätt. Vi anser att vi ger studenterna förutsättningar att göra detta genom hela programmet. Genomgående som underlag för bedömning av examinationsuppgifterna återfinns, som nämnts ovan, fem kriterier. Ett av dessa betonar analytisk förmåga och formuleras lite olika i förhållande till de olika kurserna, så här i delkurs 2.1: Analytical skills has to do with your ability to get under the surface of both your selected organizations and their work, and the theoretical discussions, to see trends and tendencies, signs and structures that you can relate to realities outside the object of analysis, outside the books, as well as to the theoretical discussions and debates. (Examinationsinstruktioner delkurs 2.1, vt- 11) I relation till att kunna visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, kan nämnas att fältet Communication for Development befinner sig i en dynamisk fas av omprövning och nytänkande, till följd av globaliseringen och den snabba IT-utvecklingen. Nya sociala medier har radikalt förändrat medielandskapet på alla nivåer och därmed också skapat nya förutsättningar för politiskt handlande och social mobilisering. Klimathot och andra brännande globala utmaningar pockar på kommunikationsinsatser. Hiv/aids-pandemin utgör fortfarande en av de största utmaningarna inom fältet, men andra områden, som exempelvis förebyggande av och medling i våldsamma konflikter, bearbetning av individuella och kollektiva trauman, har under det senaste decenniet blivit allt viktigare. Alla dessa frågor är sådana som diskuteras under utbildningens olika kurser och moment, och som exempelvis tydliggörs i listan över examinerade Degree Projects ovan är 12

13 det sådana komplexa frågor studenterna ägnar sig åt i examinationsuppgifterna. Det kan också exemplifieras med tidigare nämnd tematiskt indelade examinationsuppgift i delkurs 1.1, liksom essäuppgiften i delkurs 1.2. Mål 4: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålets delar. Delmål 4:1: visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar Lärosätets svar: I egenskap av distansutbildning på avancerad nivå fäster programmet stor vikt vid självständigt arbete i alla de kurser som leder till en magisterexamen i ComDev. Självständighet är således ett av de fem kriterier som genomgående används i bedömningen av examinationsuppgifterna inom ComDev, exempelvis: Independence considers how well you manage to create a discussion of your own, in your own words, without just repeating what has been said in class or what is written in the literature. Are you synthesizing discussions and concepts from different sources? Are you carrying out the method exercise individually? Note that plagiarism is strictly forbidden! (Examinationsinstruktioner Research Methodology, ht-10) Förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar är ett krav i nästan alla examinationsuppgifter. Detta förhållningssätt och förmåga initieras redan i examinationsuppgiften i delkurs 1.1. Där har studenten till uppgift att skriva en individuell introduktion till en akademisk artikel, baserad på teoretisk reflektion av självvalda fallstudier inom några valbara teman. När introduktionen är skriven ger studenten skriftlig feedback på två andra studenters introduktioner, i gruppforumen online, och med stöd i kommentarerna de fått sammanfattar varje student sin egen självständiga analys i en konklusion. Alla tre delarna; introduktion, kommentarer och konklusion ingår i examinationen och bedöms av examinatorerna. Peer review-förfarandet av introduktionerna ger övning i att kritiskt granska andras självständigt formulerade frågeställningar, vilket i sin tur leder till att stärka denna förmåga hos sig själv. Senare under programmet, i analysuppgiften i delkurs 2.2, liksom i pilotstudien i kurs 4 förväntas de klara detta själva. Uttryckt enligt följande i den förstnämnda: Do a close-reading/analysis of a selected media text(s) in its cultural and thematic context with particular attention to how it contributes to, or addresses, communication for development. [ ] You should outline a research question and a particular approach to your analysis of the text and its context. Feel free to use the Guidance Forum or your group discussion forum to debate and narrow down your enquiry. Fellow students and the facilitator/teacher may help. (Examinationsinstruktioner, delkurs 2.2. Media and Culture Analysis, vt-11) Slutligen i examensarbetet ska de demonstrera ability to independently identify and formulate research questions, to plan and with the help of adequate methods carry out qualified assignments within given time frames (Kursplan kurs 5 Degree Project). 13

14 Delmål 4:2: visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom Communication for Development genomföra kvalificerade uppgifter Lärosätets svar: Metodkunskaper och därmed också förmågan att planera och genomföra forskningsuppgifter har redan beskrivits ganska utförligt ovan under mål 2. Till detta kan läggas några konkreta studentexempel på hur förmågan att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter kommer till uttryck i examinationsuppgiften i modul 6 Research Methdology, ht-10. Först ett kort utdrag ur en students väl godkända examinationspaper: In order to address the research question it will be necessary to study the behaviors of the immigrants in the Nordstan shopping mall. This contributes to the choice of using participant observation and ethnographic approaches as a method, and is also suggested by Pickering (2008, p.108) [ ] However, observation in itself is not enough to draw complete conclusions and fully address the research question. Despite giving access to primary data, simply observing actions and behaviors of immigrants will not explain the frequency and reasons of coming to this mall, as well as if they experience a feeling of a new life by being there. What is more, observation makes it hard to judge who is an immigrant and who is not and limits the study to draw conclusions mostly on visual appearance. Another limitation of the method is the necessity to do long-enough series of observations in order to catch eventual habits and patterns that could be noticed only if dedicating significant time. This is also one of the general problems with the observation method as the capacity to devote time to observing has been dramatically reduced because of its cost and complexity (Pickering, 2008, p.108). In this sense, combining observation with other methods, such as qualitative interviews, could enrich the material and give depth to the study. It would be important to ask immigrants directly about their activities and views, using what Deacon (2007, p.64) calls interrogation strategy. This could be done using behavior and beliefs types of questions, the answers to which could provide richer, more sensitive insights into the views and activities of respondents (Deacon, 2007, p.83). (Studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Och examinatorns kommentar: Well done. Very reasonable to complement observation with interviewing in this case. A very thorough assignment, strong on method research (notably Deacon, and also Pickering) and reflection in a range of areas. Relevant theoretical domains, as e.g. space, has also been investigated. A few things to add for consideration if you continue in this research area for the thesis (and I think you have prepared very well with this): Observation in shopping malls may allow you to make yourself present, as well as stay invisible to objects observed. You may plan routes and positions and particular flows or people to follow, moving around, covering which ground etc. You already have some thinking along these lines in your assingment. May be interesting to add visual methods too, as you write. [ ]. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Här följer som jämförelse ett utdrag ur en underkänd examinationsuppgift: The data for this study will be drawn from the Station Manager, UNZA Radio, Radio presenters, students and members staff of the University of Zambia. Purposive sampling methods will be used in this study. Purposive sampling was chosen because the researcher needs to seek a wide range of information and respondents that could be studied in depth and will borrow the process from Guba and Lincoln (1994) and Patton (1990). As for members of staff and students, simple random sampling will be used to determine the desired sample size and study respondents will then drawn from two sampling lists- one for students and the other one for members of staff. [ ] (Studentpaper, modul 6 Research Methodology, ht-10) Och examinatorns kommentar: 14

15 You have now, compared to your draft paper, developed the introductory parts better. Nevertheless, this paper does not fulfill the requirements of a final paper for this module. Above all, you were supposed to carry out a methodological exercise; test at least one method and reflect upon the usefulness of this, and other methodological questions related to your research. Furthermore, your conceptual/theoretical framework doesn t seem to be so wellanchored in literature this may be of bigger importance for the actual PW, but also here it is important you find a coherent framework that serves as a base for your choice of methods. Read through the instructions for the assignment again, decide what method to test, conduct the test and reflect upon the methodological questions listed in the instructions. (Examinators kommentar på studentpaper, modul 6, ht-10) Som tidigare nämnts är det i examensarbetet som studenternas metodkunskaper sätts på prov, och därmed också the ability to plan, execute and carry out larger field works and analysis within the field of Communication of Development och ability to both scientifically analyse and practically implement data and experience that has been collected by the student himself/herself (Kursplan 5 Degree Project). I magisterprogrammets kursplaner är progressionen mellan de kurser som leder till en magisterexamen tydligare utmejslad än tidigare. Exempelvis är kurs 4 Research Methodology tänkt att fungera som en förberedelse i idealfallet till och med en pilotstudie för kurs 5 Degree Project. Hur denna progression fungerade ht-09 (innan programmet formellt implementerats och delkurserna fortfarande var moduler) tillfrågades studenterna som tog sin magisterexamen i ComDev 2010 om. Frågan löd: How did you think Module 6 Research Methodology prepared you for doing the brief Project Plan and initiating the Project Work? och av 10 svarande examensstudenter svarade 40% very good, 30% good, 20% ok och 1% bad. Detta utvecklades av några studenter i utförligare svar, exempelvis följande: It was very useful preparation and helped me focus on how I would approach the project work. The examiner comments were very comprehensive and useful. Module 6 was very well introduced. Additionally the assignment helped in preparing for project work and reflecting on methodologies. I think for me the issue was that I was truly busy with work and did not pay enough attention, and I did not understand how important methodology was going to be in my project. Or better said I did not fully grasp what I was expected to do with methodology, it passed me by. May be more emphasis on how the methodology impacts the thesis would be useful, mostly for people who are not in the academic field but more in the practitioners' field (and not research) and who might not be so clued up on things like methodology. May be the module should insist on the basics. Vidare, om vi tittar på det övergripande målet här, att för magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet, vill vi lyfta fram att den pedagogiska modell vi arbetar med inom Comdev en webb-baserad pedagogik som eftersträvar att vara kongenial med utbildningens innehåll ger studenterna en förberedelse för den kvalificerade verksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete som ComDev-studenter ofta strävar efter (eller i flera fall redan arbetar inom). Kursarbetet bygger på gruppdynamik och kollaborativt lärande, för vilket deltagarnas egna erfarenheter utgör en av de viktigaste resurserna. Grupparbetet inom delkurs 2.1 förtjänar att lyftas fram här då det ger tillämpning i den typ av kommunikativa färdigheter och metoder som arbete inom en internationell verksamhet i dagens värld kan kräva. Detta formuleras som följer: 15

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Exempelsamling på Lärandmål

Exempelsamling på Lärandmål Exempelsamling på Lärandmål Innehåll EKONOMI 1 Grundläggande nivå 1 Internationella civilekonomprogrammet 1 Bachelor of Science in Business Administration 2 B.A.(Hons) Business Studies (Corporate Responsibility)

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010

LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010 LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010 Innehållsförteckning Table of Content Looking Closer prefekten inleder 5 Looking Closer Head of Department introduction Masterprogram i Design 10-25 Master s Programme

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY.

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. INNEHÅLLSFÖRTECKNING/CONTENTS Inledning/Introduction 5 Om syfte, tillvägagångssätt och avgränsning/ Regarding

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Examination och det lärande samhället

Examination och det lärande samhället Examination och det lärande samhället Bertil Roos Institutionen för pedagogik Umeå Universitet 901 87 Umeå Kontakt: Bertil.Roos@pedag.umu.se Tel: +46 90 786 95 29 Abstract Artikeln analyserar delar av

Läs mer

Universitetspedagogisk konferens

Universitetspedagogisk konferens Utsikter Insikter Avsikter Universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 28 februari 2007 Konferensrapport Konferensrapporten har utgivits av Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet. Redaktionell

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN

FORSKNING OM HÖGRE UTBILDNING AKTÖRER, MILJÖER OCH TEMAN 2015 Forskning om högre utbildning aktörer, miljöer och teman av Eva Forsberg och Lars Geschwind beskriver förutsättningarna för att bedriva och sprida forskning inom området högre utbildning. Denna forskningskartläggning

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Vetenskap för profession 18:2011 Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Redaktör: Lars Rönnmark VETENSKAP FÖR PROFESSION INNEHÅLL Rapport nr 18, 2011 Brukarens roll i välfärdsforskning

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Medverkande 4 Contributors

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

idskrift för lärarutbildning och forskning Journal of Research in Teacher Education

idskrift för lärarutbildning och forskning Journal of Research in Teacher Education idskrift för lärarutbildning och forskning Journal of Research in Teacher Education nr 1 2007 Tidskrift för lärarutbildning och forskning Nr 1/2007 Årgång 14 FAKULTETSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING The FACULTY

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer