Välkommen till Vallåsskolan! Barn- och ungdomsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Vallåsskolan! Barn- och ungdomsförvaltningen"

Transkript

1 Välkommen till Vallåsskolan! Barn- och ungdomsförvaltningen

2 Läsårstider 2015/2016 Gäller för förskoleklasser och grundskolan Höstterminen Vårterminen Lovdagar i Halmstads kommun Höstlov vecka Jullov vecka Sportlov vecka Påsklov vecka Lovdag Lokala lovdagar studiedagar: Fritidshemmet är stängt: Ledighet För skolelever Föräldrar uppmanas att respektera elevernas arbetstid i skolan. Förlägg semesterresor och dylikt i största möjliga mån till loven. För elev i grundskolan gäller att klassföreståndare/mentor får bevilja ledighet upp till 10 dagar per läsår. Vid synnerliga skäl kan ytterligare ledighet beviljas av rektor. Blankett för ansökan om lov tillhandahålls av klassföreståndare/mentor, eller kan du hämta dem på webbplatsen Anhållan om ledighet görs alltid i god tid och lämnas till klassföreståndare/mentor.

3 Rektorer och förskolechefer Expedition Lisbeth Gustafsson Rektor F Jan Årstrand Rektor 4-6, SUND Magnus Rudgard Rektor Caroline Ydén Pihl Förskolechef Växthuset, Vallgården Carina Norén Sundén Förskolechef Ängsgård, Rännebacken, Strandvallen, Solrosen Övrig personal Bengt "Bengo" Nilsson Skolvärd Helena Clark Kurator Kristina Abrahamsson Administrativt närstöd Marianne Wadsten Skolsköterska Martin Berglund Vaktmästare Bente Egerdahl Studie- och yrkesvägledare Gudrun Wilhelmsson Specialpedagog F Madelaine Jangmalm Specialpedagog Lena von Uckerman Speciallärare Kök F Kök Vallåsskolan F-3 Fritidshem åk Fritidshem åk Fritidshem åk F-klass A F-klass B F-klass C Christina Leminger Elvira Lindstedt Karin Mathiesen Karin Rydeman Nilsson Lisa Blad Maria Olsson Petra Andersson Sara Larsson Simon Rova

4 Kristina Persson SUND F Anna-Lena Andersson SUND F Jenny Andersson SUND F Pernilla Eriksson SUND F-3 Lisette Nerman SUND F-3 Vallåsskolan 4-6 Personalrum Ann-Margret Nilmarker Charlotte Lund Elin Ancons Gunilla Josefsson/ Linda Lundin Helena Mehlin Maria Rosenbring Marlene Eriksson Patrik Lundin Paulina Lind Andersson Lina Larsson Vallåsskolan 7-9 Personalrum Anette Åkesson Armend Hajra Balazs Biro Bengt Spennare Christina Wennersten Christian Lindell Gunnar Norén Hans Andersson Inger Svantesson Waldt Ing-Marie Neinhart Joakim Sjölund Lena von Uckerman Lise-Lotte Wall Martin Larsson Monika Ekstrand Susanna Lesné Viktor Sjöholm Marcus Palm SUND Camilla Lithander SUND

5 Sjukanmälning Sjukanmälan görs via Skola24 telefonnummer Gäller frånvaron del av skoldag (t.ex. läkarbesök o. dyl.), görs frånvaroanmälan till elevens mentor. Sjukanmälan ska vara meddelad innan kl , därefter gäller anmälan nästkommande dag. Barn- och ungdomsförvaltningen Information Kristina Arleving Assistent personal Karin Nilsson Assistent barn/elev Ann-Louise Svensson Assistent placeringar Maud Musco Controller ekonomi Camilla Persson Skolskjutsar Charlotte Holmgren, BUF Sennans buss

6 Förkortningar och kommentarer till schemat Ämnesförkortningar BI Biologi BL Bild EN Engelska FY Fysik SOÄ Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap HKK Hem- och konsumentkunskap IDH Idrott och hälsa KE Kemi/No-Teknik MA Matematik MU Musik M2DEU Tyska M2ENG Språkval engelska M2FRA Franska M2SPA Spanska NOÄ Naturorienterade ämnen SLTX Textilslöjd SLTM Trä- och Metallslöjd SV Svenska SVA Svenska som andra språk TK Teknik HT VT hösttermin vårtermin

7 Elevhälsa I elevhälsoteamet ingår kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolvärd och skolledningsrepresentant. Elevhälsoteamet ska arbeta förebyggande och vara behjälpliga med att t.ex. upprätta åtgärdsprogram. Personal och föräldrar är välkomna att ta kontakt med elevhälsoteamet vid behov. Gruppen träffas regelbundet. Rutiner vid elevhälsoärende Klassföreståndare/mentor eller annan lärare tar sig an ärendet och hanterar det tillsammans med elev/elever och föräldrar. Arbetslaget diskuterar och försöker gemensamt hitta ett sätt att hantera ärendet, samt upprättar åtgärdsprogram. Vid behov tas ärendet upp till behandling vid närmaste träff med elevhälsoteamet. Rektor kallar föräldrarna till elevvårdsmöte. Skolhälsovård Skolsköterskan följer elevernas hälsa och utveckling under hela skoltiden. Alla elever erbjuds undersökning och samtal i förskoleklass, år 2, 4, 6 och 8. Utöver detta erbjuds undersökning i samråd med förälder. Eleverna kan också söka själva. Du kan som förälder alltid kontakta skolsköterskan. Vi kan hjälpa till med olika slags problem och samverkar med sjukvårdens olika verksamheter. För ytterligare information se: - Förskola&skola - Kvalitet och utveckling Skolhälsa

8 Kurator Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med skolans personal. Skolkuratorn ger stöd åt elever när det gäller hur de mår och hur de har det i skolan, hemma eller på fritiden. Skolkuratorn träffar elever enskilt eller i grupp. Skolkuratorn kan även ge stöd åt förälder/vårdnadshavare. Några saker att tänka på Det är du själv som ansvarar för värdesaker som du tar med dig till skolan, även om du har dem inlåsta i skåp. Skolan ersätter inte förlorade värdesaker. Elevskåpen i skolan är avsedda för förvaring av böcker och andra hjälpmedel för skolarbetet. Skolan har dubblettnycklar till skåpen och skolledningen har rätt att öppna skåpen om det finns anledning till det. Skoldagen Föräldrarna ombeds respektera barnens skoltider. Var vänlig se till att ditt barn kommer i tid till skolan. Om barnet flyttar Anmäl adressändringen till ditt barns förskollärare/klasslärare eller per telefon till barn- och ungdomsförvaltningen Om du flyttar till ett annat rektorsområde, skall ditt barn normalt byta förskola/skola. Om du önskar att ditt barn skall gå kvar trots flytten, ska ansökan lämnas till rektor. Ansökningsblankett får du av barnets klasslärare/mentor. OBS! Om ditt barn flyttar till ett nytt rektorsområde, men får gå kvar på den gamla skolan, måste du själv stå för eventuella skolskjutskostnader.

9 Stöld och förstörelse Stöld av och skadegörelse/åverkan på personlig egendom (cykel, kläder m.m.) anmäls till polisen av den drabbade eller dennes vårdnadshavare Svenska som andra språk Elever med annat modersmål än svenska har rätt till svenska som andraspråk. Det är en av skolans viktigaste uppgifter att skapa goda möjligheter för språkutveckling hos dessa elever. Skolans undervisning skall ge eleverna möjligheter att använda språket i olika situationer och att utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva. Syftet med ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Modersmål Elever som regelbundet talar ett annat språk än svenska i hemmet (eller talar ett annat språk än svenska med en förälder, som inte bor tillsammans med barnet), har rätt till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen äger rum efter skoltid och kan vara förlagd till en annan skola. Skolmåltider Lunch serveras varje dag till alla elever på skolan. (Undantag är det vid avslutningsdagarna före jul-och sommarlovet).

10 Frukost och mellanmål För att orka med arbetet på förmiddagarna är det viktigt att barnen äter ordentligt, innan de går till skolan. De får gärna ha med sig frukt eller smörgås till rasten på förmiddagen. Cykling och säkerhet Barn under 15 år skall alltid ha hjälm när de cyklar. Alla föräldrar bör föregå med gott exempel och inte cykla inne på skolgården eller kör bilen in på skolans område. Olycksfallsförsäkring Kommunen har en olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar inom Halmstad kommuns verksamheter. Mer information om hur ditt barn är försökrat finns på webbplatsen: Tänk på att skolan inte avsvarar för personlig tillhörigheter som skadas eller försvinner under skoltid. Synpunkter och klagomål Om du som vårdnadshavare eller du som elev har synpunkter/klagomål på verksamheten kan du vända dig till Halmstad kommun via och lämna din åsikt.

11 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har en öppen, rak och stödjande kommunikation där arbetet genomsyras av glädje, inflytande och ansvar. Vi lär av varandras erfarenheter och olikheter. I samarbete med hemmen arbetar vi med individuella mål, dokumentation och uppföljning för att utveckla barnens kunskaper och sociala förmågor. Vi erbjuder barn och ungdomar en varm och trygg miljö. Verksamheten och det uppdrag som grundskolorna har styrs av skollagen och den nationella läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns kursplaner i alla ämnen, egna kommunala målsättningar och statliga förordningar. /Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun

12 Vallås verksamhetsområde läsåret 2015/2016 Vallås verksamhetsområde ingår i Skolområde Söder tillsammans med Andersberg, Fyllinge, Snöstorp och Trönninge, samt ett skolkontor. Detta kontor skall svara för allt administrativt arbete inom hela skolområdet och har besöksadress Sperlingsgatan 7, Halmstad. Skolans webbsida: Ledningsvision för Vallås verksamhetsområde Alla barn och ungdomar skall varje dag bli sedda och bekräftade, få lyckas och kunna påverka sin situation i en trygg och stimulerande miljö. Alla barn har rätt till en skolgång som skapar framtidstro. Ledningsvision inom Vallås verksamhetsområde i ett 1-16-års perspektiv Anda Tillsammanskultur Kollegialt lärande Utgångspunkterna tas ur styrdokumentens värdegrund Verka för att barn ska kunna bli sitt bästa jag Vad Minsta gemensamma nämnare vi ska arbeta med Språkutveckling Interkulturellt perspektiv Anpassningar/plan för barn i behov av särskilt stöd Genom att Skapa handlingsplaner för det språkutvecklande arbetet. Processa och implementera Språket Lyfter Utvidga det interkulturella perspektivet och värdegrundarbetet i samtliga verksamheter utifrån paraplyuppdraget i kommunen Identitet, kyskhetskultur och rätt till eget liv samt Föräldrastöd med interkulturellt perspektiv Skapa gemensamma utgångspunkter för övergångar som utarbetas under läsår 2015/2016 Utveckla det samverkande barn- och elevhälsoarbetet genom att involvera all personal

13 Vallåsskolan Besöksadress: Vallås centrum Postadress: Box 275, Halmstad Halmstads kommun Telefon: Foto: Matton, Vallåsskolan Producerad av: KA, BUF Tryck: Taberg Media Group

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Klagshamns rektorsområde

Klagshamns rektorsområde Klagshamns rektorsområde Läsåret 2015-2016 Infoskrift Klagshamns skolområde Innehållsförteckning 1 Välkommen till Klagshamns rektorsområde sid 3 2 Adress och telefon- och personallista sid 4 3 Styrdokument

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. www.gellivare.se. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan

Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. www.gellivare.se. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan Hedskolekatalogen Läsåret 11/12 Besök vår hemsida www.gellivare.se - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan e-post adress: hedskolan@kommun.gellivare.se tele nr. till

Läs mer