Planeringsmodeller lsofrämjande arbete Del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsmodeller lsofrämjande arbete Del 2"

Transkript

1 Planeringsmodeller för r hälsofrh lsofrämjande arbete Del 2 Kursen: Hälsofrämjande och preventivt arbete, 5 poäng 6 april Stockholm Bo J A Haglund / Per Tillgren Den grundläggande orsaksmodellen för hälsofrämjande arbete Intervention Förändring i riskbeteende Förändring av risker i miljön Förändring i sjukdom/ skador KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för folkhälsovetenskap Avd för socialmedicin Pathogenesis of Diabetes social class ethnic group Styrning och ledning av folkhälsoarbetet lsoarbetet tobacco stress social network factors alcohol physical activity drugs obesity diet hyperlipidemia pregnancy STYRDOKUMENT Politiska intentioner t ex via lagstiftning, policy dokument Normal Prediabetes PD Sensitivity Insulin production Impaired glucose tolerance IGT cardiovascular diseases Manifest Diabetes MD MANAGEMENT Ledning genom bl a mobilisering, organisationsutveckling, alliansbyggande Befolkningens Hälsa STYRINTRUMENT Metoder för bl a planering, genomförande, kvalitetssäkring och utvärdering pt Ansatser Vad betyder olika ansatser /synsätt? Aspekter Hälsovård Deltagande Rollen för Utbildning Utvärdering Finasiering professionella av hälsoarbetare Varför planeringsmodeller? Medicinsk Planerar Folkligt deltagande Viktigaste program komponenten Nödvändig För att men ej tillräcklig för hälsoförbättring Medel för mobilisering För att ge god service maximera resurser För att skapa förbättrad social struktur Nyckel Komponent Del av nent Resurs Del av servicen servicen - medel för förändring Hälsostatus statistik Effekter Medel för förändring effektivitets mätningar Utbildnings processer Från alla möjliga källor Från extern till intern Själv finansiering primärt mål Hälsans bestämningsfaktorer är komplexa Etisk fråga hur kan begränsade resurser maximera befolkningens hälsa Krav på kunskapsbaserade insatser Folkhälsoarbetets professionalisering Folkhälsans globalisering och arbetets internationalisering 1

2 Why planning Den teoretiska fördelningen över tid av utfallet i befolkningsinriktat hälsofrämjande och sjukdomsförbyggande arbete It ensures a systematic and logical approach to establishing priorities It helps direct resources to where they will have most impact It makes clear what is to be achieved, the methods and how sucess will be demonstrated Ökad medvetenhet och deltagande Tidsenheter Det kortsiktiga programresultatet Riskförändring socialt och beteende mässigt Förändring av hälsa och sjukdom Six Stages of strategies Six Stages of strategies contin. 1. Getting people involved. Identifying likely partners and eveloping a team 2. Where are we now? Analysing the current situation and building an information baseline 3. Where do we want to go? What outcomes do we want?what do other people want?analyzing evidence from needs assessments. Prioritizinng and setting objectives. Naidoo and Wills How do we get there? Identifying activities 5. What may stop us getting there? Understanding the factors that may affect what we want to achieve 6. How will we know if we have got there? Evaluating the effects of activities and mapping these against stated objectives Naidoo and Wills 2009 Den grundläggande planeringsmodellen Analys Plan Utvärdera Systemteoretisk modell för planering och utvärdering av folkhälsoarbete i lokalsamhället I Inflöde 1: inflöde... aktiviteter Grad av måluppfyllelse Implementera III Aktiviteter III Exponering IV Attityder Beteende V Morbiditet Mortalitet 2: aktiviteter... exponering 3: exponering... vanor attityder Efter Sanderson och Svanström Scand J Soc Med 1988;10:289-97j 4: t ex fysisk aktivitet..... morbiditet mortalitet 2

3 Aktiviteter Finans- Planering eller Implementering erings- källor Hållbarhet Services Behovs analys Partenarskaps utveckling Utveckla aktiviter Söka finnanisering Feasibility studier Definera mål En steg modell för f r programutveckling Definera åtgärdsteorier Uppskatta resursbehov Service Personal monitoring och handledning Aktiviteter för berörd målgrupp Resurs monitoring Kombinera aktiviteter och service Säkerställa reurser Utvärderings aktiviteter Placera aktiviter i regelverk och procedurer Införliva aktiviteterna i närmiljön Ewles and Simnet planning framework (2003) Stage 1: identify needs and priorities Gant Chart Stage 2 set aims and objectives SMART (specific,measurable, achievable, realistic, and time-bound Stage 3. identify appropriate methods for achieving the objectives Developed with Pluye, 2002 Ewles and Simnet planning framework (2003) contin Stage 4: identify resources budget including staff costs, capital costs, and costs of specific activities Stage 5 plan evaluat ion methods Stage 6 set action plan Log frames or program theories Stage 7 action, or implementation of the plan Theory helps to clarify how and when change can be achieved in targets for intervention 3 Theory indicates how to achieve organisation change, and raise community awareness Health Promotion Planning and Evaluation Cycle 2 4 Theory provides a benchmark against which actual ca be compared with ideal program. Theory helps identify what are targets for intervention 1 5 Stage five, six and seven: Theory defines outcomes and measurements for use in evaluation After Nutbeam and Harris 7 6 Programmets parallella processer Modell för social marknadsföring Implementering Planering Vidmakthållande Utvärdering Efter Botwin och Pluye,

4 Brachts 5-stegs modell för utveckling av lokalt folkhälsoarbete Brachts 5-stegs modell för utveckling av lokalt folkhälsoarbete Är en planerings- och genomförande modell (hjulmodell) Utgår från flera teorier och modeller för lokalt förändringsarbete. Fokus på maktmobilsering (empowerment) i lokalsamhället och lokalt deltagande (participation). 1. Samhällsanalys 5. Spridning/ åter samhälls- Stegen i organisation 4. Vidmakthållande/konsolidering 3. Implementering 2. Program utformning Efter Bracht et al, 1990, 1999 Bracht/Kingsbury/Rissel s: Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 1. Samhällsanalys 1. Definiera vad som är samhället 2. Samla och analysera olika typer av data (hälsa, demografi, information om samhällets resurser, historia och beredskap för handling) 3. Bedöm samhällets förmåga (capacity) genom bl a att identifiera nyckelpersoner och grupper, beskriva organisationsstrukturer, behov av resurser för åtgärdsprogrammet och åtgärder som är nödvändiga för att öka förmågan för genomförandet. 4. Analysera och bedöm potentiella hinder för förändringsarbetet. 5. Bedöm samhällets beredskap för förändring 6. Gör en syntes av det sammantagna insamlade materialet (data) och gör erforderliga prioriteringar Steg 2. Design och initiering 1. Bilda en ansvarig planeringsgrupp och välj ut lokala organisatörer eller koordinatorer 2. Välj ut en organisationsstruktur för hur arbetet skall organiseras (Bygg upp olika koalitioner, utse strategiska ledningsgrupper [community boards, task forces], utveckla gräsrotsarbete och strukturer, identifiera och rekrytera personer från organisationerna, definiera organisationernas uppgift och mål, klargör roller, utbilda och ge erkännande. Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 3. Implementering 1. Bestäm och prioritera interventions akiviteterna 2. Utveckla en arbetsplan 3. Generera ett brett medborgare deltagande 4. Planera media interventioner 5. Skaffa erfoderliga resurser 6. Utveckla ett övervaknings system för att få feed-back på interventionen Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 4. Vidmakthållande av programmet - konsolidering 1. Integrera interventionsaktiviteterna i samhällets befintliga struktur och nätverk 2. Etablera ett positivt organisationsklimat för verksamheten 3. Upprätta en rullande rekryteringsplan av medarbetare 4. Ge ett erkännande för de frivilliga insatser som medverkar i programmet 4

5 Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 5. Spridning av erfarenheter och återbedöm programmet 1. Uppdatera den tidigare genomförda samhällsanalysen (steg 1) 2. Bedöm interventionsprogrammets effektivitet 3. Summera resultatet och klargör den framtida inriktningen för programmet SESAME - Aktionsmodell för att skapa stödjande miljöer för hälsa (Supportive EnvironmentS Action ModEl - SESAME) Är en dynamisk och processinriktad genomförande modell för att främst utveckla stödjande miljöer för hälsa. Bygger på kunskap och erfarenhet från ca 1500 internationellt genomförda folkhälsoprojekt och utvecklades i samband med WHO:s tredje världskonferens om hälsofrämjande arbete i Sundsvall SESAME-Aktionsmodell för att skapa stödjande miljöer för hälsa (Supportive EnvironmentS Action ModEl - SESAME) 2. Etablera samverkan 1. Identifiera behov och problem 3 a/ Formulera och konkretisera mål b/ Utveckla strategier c/ Planera utvärdering 6. Skapa strukturer för att vidmakthålla 5. Implementera verksamheten - utveckla stödjande miljöer 4. Utforma genomförandet och mobilisera resurser 7. Följa upp och utvärdera 8. Förnya, förändra och/eller förstärka Källa: Haglund et al, 1996 Health Promotion Strategy Analysis Model HELPSAM Modell för analys av hälsofrämjande strategier 1. Att utveckla policy 2. Lagar och reglemente 3. Omorientera organisationen 4. Förespråka 5. Samverka och förmedla 6. Möjliggöra 7. Mobilisera/ utveckla självbestämmande Medel & Ansatser Hur? Aktörer Målgrupp Nivåer & Arenor Vem? För Vem? Var? Genomförande Strategier Tillvägagångssätt Förväntade resultat Vad? Till vad nytta? Nyckelstrategier 1. Policyutveckling 2. Lagar och regleringar 3. Omorientering av organisation/er 4. Förespråka hälsointressen 5. Samverkan 6. Skapa förutsättningar för hälsa - möjliggöra 7. Mobilisering och utveckling av självbestämmande HELPSAM Begreppets innebörd och praktiska tillämpning Att på olika nivåer i samhället ta stöd i arbetet av hälsoinriktade policy beslut - t ex rökfria arbetsplatser baserade på en lokal policy. I arbetet lyfta fram och använda sig av skrivna som oskrivna lagar som har betydelse för folkhälsan. Syftet är att i befintliga organisation/er omorientera verksamheten så att den på bästa sätt kan verka för att främja folkhälsan. Detta kan ske i olika sammanhang och på olika sätt och nivåer i samhället t ex genom massmedia bearbetning eller lobby-verksamhet för att nå beslutsfattare och myndigheter. Innebär att på olika sätt bygga nya allianser med olika intressenter och arenor för ett målinriktat gränsöverskridande hälsoarbete. Avser att ge grundläggande förutsättningar som underlättar för människor t.ex. produktutveckling i säkerhetsfrämjande arbete (tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatser), miljöförändringar (rökfria miljöer, allergisäkrade hus), planering och organisering av aktiviteter som främjar hälsa. Är att vinna uppslutning och stöd för hälsoinriktade insatser och få ett aktivt deltagande av olika intressenter och individer som också har makt och självbestämmande över sin medverkan (empowerment). Verktyg för styrning och uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och dess relation till SESAME-Aktionsmodell för stödjande miljöer för hälsa 2. Etablera samverkan 1. Identifiera behov och problem Lokala Välfärdsbokslut Hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB) Kvalitets säkring Benchmarking 3 a/ Formulera och konkretisera mål b/ Utveckla strategier c/ Planera utvärdering 6. Skapa strukturer för att vidmakthålla 5. Implementera verksamheten - utveckla stödjande miljöer 4. Utforma genomförandet och mobilisera resurser 7. Följa upp och utvärdera 8. Förnya, förändra och/eller förstärka 5

6 Precede/Proceed Modellen Predisposing, Reinforcing and Eabling Constructs in Ecosystem Diagnosis and Evaluatio Policy, Regulating or resourcing,, and Organizing for Educational and Environmental Development Är en modell för komplex program planering, implementering och utvärdering utifrån ett ekologisk perspektiv på hälsa. Baseras på kunskap från epidemiologi, hälsoupplysning och hälsoadministration. Utgår från att hälsan påverkas av flera bestämningsfaktorer. Förutsättningen för en förändring är att den omfattas av flera dimensioner och berör flera sektorer i samhället. Precede Fas 5 Administrativ och policy HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE Hälsoupplysning Policy föreskrifter organisering Fas 6 Implementering Proceed Predisposing, Reinforcing and Eabling Constructs in EcosystemDiagnosis and Evaluation Fas 4 Utbildnings och ekologisk Möjliggörande faktorer Fas 7 Process utvärdering Fas 3 Beteende och miljö Beteende och levnadsvanor Miljö Fas 8 Resultat utvärdering Fas 2 Epidemiologisk Hälsa Fas 1 Social Fas 9 Utfallsutvärdering Mottaglighetsfaktorer Förstärkningsfaktorer Livskvalitét Policy, Regulating or resourcing,, and Organizing for Educational and Environmental Development Precede Proceed as an Organisational Framework Diagnostic Phase BEGREPP Definitioner BEGREPP Definitioner Lokalsamhälle (Community) En given grupp individer, som ofta lever inom ett givet geografiskt område, som delar en gemensam kultur, gemensamma värderingar och normer och är inordnade i en social struktur enligt de relationer som utvecklats i lokalsamhället över tid. Lokalsamhällets medlemmar får sin personliga och sociala identitet genom delade gemensamma uppfattning, värderingar och normer som tidigare utvecklats inom lokalsamhället och som kan ändras i framtiden. De uppvisar en medvetenhet om sin gruppidentitet och delar gemensamma behov och ett engagemang för att möta dessa behov. I många lokalsamhällen, särskilt i utvecklingsländerna, tillhör individer inte en enda, tydligt urskiljbar gemenskap utan upprätthåller snarare medlemskap i en rad lokalsamhällen utifrån variabler som geografi, yrke, sociala intressen och fritidsintressen. Medlemmar i ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller som i övrigt är förbundna i informationsutbyte kallas ibland för virtuellt samhälle. Källa: EU/HP-glossary, 2001 pt Samhällsarbete (Community Organization) är en planerad process för att aktivera ett samhälle för att använda dess egna social struktur och andra tillgängliga resurser för att fullfölja de mål som huvudsakligen bestämts av samhällets representanter och som i allmänt överensstämmer med lokala värderingar. En meningsfull social förändring är huvudsakligen organiserad inifrån samhället och utav enskilda individer, grupper, eller organisationer - för att uppnå och hålla vid liv en förbättring i samhället och/eller nya möjligheter. 6

7 BEGREPP Definitioner Utifrån Rothman s - tre modeller för samhällsarbete: Swedner s definition av samhällsarbete: en form för målmedvetet och rationellt förändringsarbete på mesonivå (inom organisationer, institutioner, bostadsområden etc) som syftar till att förbättra levnadsförhållandenna för resursfattiga och problemdrabbade grupper och individer. Källa: Swedner H, 1983 Fokus på en lokal tillämpning Modell A Modell B (Social Planing) (Locality Development) Community Development Community organization/planning själv-hjälp, samhällets förmåga och integrering (process mål) problemlösning som tar hänsyn till verkliga samhällsproblem (uppgifts mål) Modell C (Social Action) Community Action Granskapsarbete Granskapsplanering Aktionsinriktat samhällsarbete förflyttning av maktförhållande och resurser, grundläggande institutionell förändring (uppgifts- eller process mål) Strategier enligt Bracht et al bred medverkan av samhället och att verksamheten ägs av invånarna är en förutsättning använder betydande samhällsplaneringsstrategier för behovs och analysarbete tillämpning av flera strategier t ex, lagstiftning, policy Health Promotion Forskning i spänningsfältet mellan politik och praxis PRINCIPER KONTEXTEN Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete Jämlikhet Politik Folkhälsoarbets praktik Vidmakt hållande Flera strategier Miljö Struktur Organisation Grundläggande principer för hälsofrämjande arbete Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete att inspirera och möjliggöra mer makt för individer och samhälle över faktorer (personliga, socioekonomiska och miljömässiga) som påverkar hälsotillståndet i befolkningen. de som berörs och involveras ges ett reellt inflytandet och medverkan i planering, genomförande och utvärdering. på hälsa - omfattar fysisk, mental och social hälsa. innebär ett samarbete med relevanta organisationer och myndigheter i olika sektorer i samhället. Forts... forts... Grundläggande principer för hälsofrämjande arbete Jämlikhet Vidmakthållande i hälsa - insatser skall vägledas utifrån jämlikhet och social rättvisa och kan t ex vara mellan olika grupper, kön, geografiska områden. och utveckling av verksamheten - att insatser som görs kan bestå även när projektmedel upphör samt att redan gjorda investeringar kvalitets förbättras och vidareutvecklas. E-book / KI Flera strategier används och kombineras i det praktiska arbetet - omfattar bl a policyutveckling, organisationsförändring, samhällsarbete, lagstiftning, utbildning och kommunikation. 7

8 Community empowerment for strategic planning 9 Domains Improves participation Develops local leadership Build empowering organizational structures Increases problem assessment capacities Enhances the ability of the community to ask why (critical awareness) Imporve resource mobilization Strengthens links to other organizations and people Creates an equitable relationsship with outside agents Increases control over programme management Strategic planning for community empowerment Preparation, including the development of a culturally appropriate definition for empowerment Setting a baseline for each domain Strategic planning and the assessment of resources Evaluation and visual presentation Spider webb Participation Do Critical assessment Village organizations Plan Research integrated Work-process Evaluate Project management Leadership Implement Evidence-process Publish Project management Problem assessment Resource mobilization Judge Review Collect 8

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Föredrag vid SALUS 2013 Göran Ejlertsson Professor, Högskolan Kristianstad Salutogenes Vad är salutogenes? Vad är salutogenes inom arbetet? Hur

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk

Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk Anneli Linde 0702-282875, Projektdirektiv Projektplan Slutrapport TG0 TG1 TG2 TG3 TG4 Beslut att starta initieringsfasen Beslut att genomföra planeringsfasen

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du. Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.se Varför? Centrala begrepp Metoder för att stödja implementering

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Trondheimserklaeringen

Trondheimserklaeringen Trondheimserklaeringen Tankar och hållpunkter för ett statement Bosse Pettersson & Tone P. Torgersen, 11:e Nordiska folkhälsokonferensen, 27 juni 2014 i Trondheim, Norge Starten gick 1986 med WHO:s första

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova

TACTICS Handbook on Cluster Internationalization. Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova TACTICS Handbook on Cluster Internationalization Cecilia Johansson och Emily Wise Vinnova Syftet med denna workshop Presentera the Internationalisation Journey och The internationalisation handbook. Dela

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Mappning av ADL-taxonomin till ICF

Mappning av ADL-taxonomin till ICF The International Classification of Functioning, Disability and more commonly as ICF, provides a standard language and fram description of health and health-related states. Like the first ver by the World

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Bakgrund Den fjärde internationella kongressen om hälsofrämjande: New Players for a New Era Leading Health Promotion

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Pratar ideella sektorn och privata näringslivet samma språk? Är det en förutsättning för att attrahera pengar?

Pratar ideella sektorn och privata näringslivet samma språk? Är det en förutsättning för att attrahera pengar? Pratar ideella sektorn och privata näringslivet samma språk? Är det en förutsättning för att attrahera pengar? Frukostseminarium Hörsalen, KPMG 15 September 2011 Agenda KPMG:s frukostseminarium 15 september

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet Lena Morgan Projektledare/Leg Biomedicinsk analytiker Swedish Standards Institute 2013-10-07 1 2013-10-07 2011-02-08 2 2 Och det gäller även inom

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10

Läs mer

Naturens Betydelse för Folkhälsa Forskning & Evidens. Dr Matilda (Annerstedt) van den Bosch

Naturens Betydelse för Folkhälsa Forskning & Evidens. Dr Matilda (Annerstedt) van den Bosch Naturens Betydelse för Folkhälsa Forskning & Evidens Dr Matilda (Annerstedt) van den Bosch Varför behöver vi veta det här? Läkemedel måste ibland användas som ett komplement Icke-farmakologiska behandlingar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Politiska mål Stadens reglemente Kunskap & forskning Lagstöd Sammanfallande intresse Direktörernas gemensamma sociala målbild 2013 Tydliga politiska mål i

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv

Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Den goda arbetsplatsen Hållbart arbetsliv En konferens om friskfaktorer i arbetslivet Ett praktiker- och utbildningsperspektiv Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Teori - Forskning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Exempel på en intervention där Precede-Proceed har använts - SCIP-School i Österåker

Exempel på en intervention där Precede-Proceed har använts - SCIP-School i Österåker Exempel på en intervention där Precede-Proceed har använts - SCIP-School i Österåker Liselotte Schäfer Elinder, docent Avd. för interventions- och implementeringsforskning Institutionen för folkhälsovetenskap

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn

Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn Hur förebygger vi olyckor och skadehändelser i framtiden? - med tillämpningar på barn Lucie Laflamme, professor och äldre Karolinska Institutet Institutionen Lucie Laflamme, för folkhälsovetenskap professor

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering Implementering av forskningsresultat vad vet vi om det? Jönköping 15 november 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder Använda

Läs mer

Implementering. Mårten Åhström. marten.ahstrom@sll.se. Stockholms läns landsting. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Implementering. Mårten Åhström. marten.ahstrom@sll.se. Stockholms läns landsting. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 1 Implementering Mårten Åhström Stockholms läns landsting Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Enheten för implementering marten.ahstrom@sll.se 2 Definition implementering En sammansättning specifika

Läs mer

Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas?

Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? Implementering av nya arbetsmetoder innefattar en process där medarbetare förändrar sitt arbetssätt i linje med den nya metoden (Grimshaw

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Varför strategiskt viktigt? Hur gör ni? Vart vill ni?

Varför strategiskt viktigt? Hur gör ni? Vart vill ni? Spelplanen förändras hur hantera kulturella skillnader? ta vara på Swerea IVF: Ulrika Harlin, Per Gullander Linköpings Universitet: Martina Berglund, Promporn Wangwacharakul 1 Produktframtagning Produktutveckling

Läs mer