Planeringsmodeller lsofrämjande arbete Del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsmodeller lsofrämjande arbete Del 2"

Transkript

1 Planeringsmodeller för r hälsofrh lsofrämjande arbete Del 2 Kursen: Hälsofrämjande och preventivt arbete, 5 poäng 6 april Stockholm Bo J A Haglund / Per Tillgren Den grundläggande orsaksmodellen för hälsofrämjande arbete Intervention Förändring i riskbeteende Förändring av risker i miljön Förändring i sjukdom/ skador KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för folkhälsovetenskap Avd för socialmedicin Pathogenesis of Diabetes social class ethnic group Styrning och ledning av folkhälsoarbetet lsoarbetet tobacco stress social network factors alcohol physical activity drugs obesity diet hyperlipidemia pregnancy STYRDOKUMENT Politiska intentioner t ex via lagstiftning, policy dokument Normal Prediabetes PD Sensitivity Insulin production Impaired glucose tolerance IGT cardiovascular diseases Manifest Diabetes MD MANAGEMENT Ledning genom bl a mobilisering, organisationsutveckling, alliansbyggande Befolkningens Hälsa STYRINTRUMENT Metoder för bl a planering, genomförande, kvalitetssäkring och utvärdering pt Ansatser Vad betyder olika ansatser /synsätt? Aspekter Hälsovård Deltagande Rollen för Utbildning Utvärdering Finasiering professionella av hälsoarbetare Varför planeringsmodeller? Medicinsk Planerar Folkligt deltagande Viktigaste program komponenten Nödvändig För att men ej tillräcklig för hälsoförbättring Medel för mobilisering För att ge god service maximera resurser För att skapa förbättrad social struktur Nyckel Komponent Del av nent Resurs Del av servicen servicen - medel för förändring Hälsostatus statistik Effekter Medel för förändring effektivitets mätningar Utbildnings processer Från alla möjliga källor Från extern till intern Själv finansiering primärt mål Hälsans bestämningsfaktorer är komplexa Etisk fråga hur kan begränsade resurser maximera befolkningens hälsa Krav på kunskapsbaserade insatser Folkhälsoarbetets professionalisering Folkhälsans globalisering och arbetets internationalisering 1

2 Why planning Den teoretiska fördelningen över tid av utfallet i befolkningsinriktat hälsofrämjande och sjukdomsförbyggande arbete It ensures a systematic and logical approach to establishing priorities It helps direct resources to where they will have most impact It makes clear what is to be achieved, the methods and how sucess will be demonstrated Ökad medvetenhet och deltagande Tidsenheter Det kortsiktiga programresultatet Riskförändring socialt och beteende mässigt Förändring av hälsa och sjukdom Six Stages of strategies Six Stages of strategies contin. 1. Getting people involved. Identifying likely partners and eveloping a team 2. Where are we now? Analysing the current situation and building an information baseline 3. Where do we want to go? What outcomes do we want?what do other people want?analyzing evidence from needs assessments. Prioritizinng and setting objectives. Naidoo and Wills How do we get there? Identifying activities 5. What may stop us getting there? Understanding the factors that may affect what we want to achieve 6. How will we know if we have got there? Evaluating the effects of activities and mapping these against stated objectives Naidoo and Wills 2009 Den grundläggande planeringsmodellen Analys Plan Utvärdera Systemteoretisk modell för planering och utvärdering av folkhälsoarbete i lokalsamhället I Inflöde 1: inflöde... aktiviteter Grad av måluppfyllelse Implementera III Aktiviteter III Exponering IV Attityder Beteende V Morbiditet Mortalitet 2: aktiviteter... exponering 3: exponering... vanor attityder Efter Sanderson och Svanström Scand J Soc Med 1988;10:289-97j 4: t ex fysisk aktivitet..... morbiditet mortalitet 2

3 Aktiviteter Finans- Planering eller Implementering erings- källor Hållbarhet Services Behovs analys Partenarskaps utveckling Utveckla aktiviter Söka finnanisering Feasibility studier Definera mål En steg modell för f r programutveckling Definera åtgärdsteorier Uppskatta resursbehov Service Personal monitoring och handledning Aktiviteter för berörd målgrupp Resurs monitoring Kombinera aktiviteter och service Säkerställa reurser Utvärderings aktiviteter Placera aktiviter i regelverk och procedurer Införliva aktiviteterna i närmiljön Ewles and Simnet planning framework (2003) Stage 1: identify needs and priorities Gant Chart Stage 2 set aims and objectives SMART (specific,measurable, achievable, realistic, and time-bound Stage 3. identify appropriate methods for achieving the objectives Developed with Pluye, 2002 Ewles and Simnet planning framework (2003) contin Stage 4: identify resources budget including staff costs, capital costs, and costs of specific activities Stage 5 plan evaluat ion methods Stage 6 set action plan Log frames or program theories Stage 7 action, or implementation of the plan Theory helps to clarify how and when change can be achieved in targets for intervention 3 Theory indicates how to achieve organisation change, and raise community awareness Health Promotion Planning and Evaluation Cycle 2 4 Theory provides a benchmark against which actual ca be compared with ideal program. Theory helps identify what are targets for intervention 1 5 Stage five, six and seven: Theory defines outcomes and measurements for use in evaluation After Nutbeam and Harris 7 6 Programmets parallella processer Modell för social marknadsföring Implementering Planering Vidmakthållande Utvärdering Efter Botwin och Pluye,

4 Brachts 5-stegs modell för utveckling av lokalt folkhälsoarbete Brachts 5-stegs modell för utveckling av lokalt folkhälsoarbete Är en planerings- och genomförande modell (hjulmodell) Utgår från flera teorier och modeller för lokalt förändringsarbete. Fokus på maktmobilsering (empowerment) i lokalsamhället och lokalt deltagande (participation). 1. Samhällsanalys 5. Spridning/ åter samhälls- Stegen i organisation 4. Vidmakthållande/konsolidering 3. Implementering 2. Program utformning Efter Bracht et al, 1990, 1999 Bracht/Kingsbury/Rissel s: Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 1. Samhällsanalys 1. Definiera vad som är samhället 2. Samla och analysera olika typer av data (hälsa, demografi, information om samhällets resurser, historia och beredskap för handling) 3. Bedöm samhällets förmåga (capacity) genom bl a att identifiera nyckelpersoner och grupper, beskriva organisationsstrukturer, behov av resurser för åtgärdsprogrammet och åtgärder som är nödvändiga för att öka förmågan för genomförandet. 4. Analysera och bedöm potentiella hinder för förändringsarbetet. 5. Bedöm samhällets beredskap för förändring 6. Gör en syntes av det sammantagna insamlade materialet (data) och gör erforderliga prioriteringar Steg 2. Design och initiering 1. Bilda en ansvarig planeringsgrupp och välj ut lokala organisatörer eller koordinatorer 2. Välj ut en organisationsstruktur för hur arbetet skall organiseras (Bygg upp olika koalitioner, utse strategiska ledningsgrupper [community boards, task forces], utveckla gräsrotsarbete och strukturer, identifiera och rekrytera personer från organisationerna, definiera organisationernas uppgift och mål, klargör roller, utbilda och ge erkännande. Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 3. Implementering 1. Bestäm och prioritera interventions akiviteterna 2. Utveckla en arbetsplan 3. Generera ett brett medborgare deltagande 4. Planera media interventioner 5. Skaffa erfoderliga resurser 6. Utveckla ett övervaknings system för att få feed-back på interventionen Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 4. Vidmakthållande av programmet - konsolidering 1. Integrera interventionsaktiviteterna i samhällets befintliga struktur och nätverk 2. Etablera ett positivt organisationsklimat för verksamheten 3. Upprätta en rullande rekryteringsplan av medarbetare 4. Ge ett erkännande för de frivilliga insatser som medverkar i programmet 4

5 Bracht/Kingsbury/Rissel s: Steg 5. Spridning av erfarenheter och återbedöm programmet 1. Uppdatera den tidigare genomförda samhällsanalysen (steg 1) 2. Bedöm interventionsprogrammets effektivitet 3. Summera resultatet och klargör den framtida inriktningen för programmet SESAME - Aktionsmodell för att skapa stödjande miljöer för hälsa (Supportive EnvironmentS Action ModEl - SESAME) Är en dynamisk och processinriktad genomförande modell för att främst utveckla stödjande miljöer för hälsa. Bygger på kunskap och erfarenhet från ca 1500 internationellt genomförda folkhälsoprojekt och utvecklades i samband med WHO:s tredje världskonferens om hälsofrämjande arbete i Sundsvall SESAME-Aktionsmodell för att skapa stödjande miljöer för hälsa (Supportive EnvironmentS Action ModEl - SESAME) 2. Etablera samverkan 1. Identifiera behov och problem 3 a/ Formulera och konkretisera mål b/ Utveckla strategier c/ Planera utvärdering 6. Skapa strukturer för att vidmakthålla 5. Implementera verksamheten - utveckla stödjande miljöer 4. Utforma genomförandet och mobilisera resurser 7. Följa upp och utvärdera 8. Förnya, förändra och/eller förstärka Källa: Haglund et al, 1996 Health Promotion Strategy Analysis Model HELPSAM Modell för analys av hälsofrämjande strategier 1. Att utveckla policy 2. Lagar och reglemente 3. Omorientera organisationen 4. Förespråka 5. Samverka och förmedla 6. Möjliggöra 7. Mobilisera/ utveckla självbestämmande Medel & Ansatser Hur? Aktörer Målgrupp Nivåer & Arenor Vem? För Vem? Var? Genomförande Strategier Tillvägagångssätt Förväntade resultat Vad? Till vad nytta? Nyckelstrategier 1. Policyutveckling 2. Lagar och regleringar 3. Omorientering av organisation/er 4. Förespråka hälsointressen 5. Samverkan 6. Skapa förutsättningar för hälsa - möjliggöra 7. Mobilisering och utveckling av självbestämmande HELPSAM Begreppets innebörd och praktiska tillämpning Att på olika nivåer i samhället ta stöd i arbetet av hälsoinriktade policy beslut - t ex rökfria arbetsplatser baserade på en lokal policy. I arbetet lyfta fram och använda sig av skrivna som oskrivna lagar som har betydelse för folkhälsan. Syftet är att i befintliga organisation/er omorientera verksamheten så att den på bästa sätt kan verka för att främja folkhälsan. Detta kan ske i olika sammanhang och på olika sätt och nivåer i samhället t ex genom massmedia bearbetning eller lobby-verksamhet för att nå beslutsfattare och myndigheter. Innebär att på olika sätt bygga nya allianser med olika intressenter och arenor för ett målinriktat gränsöverskridande hälsoarbete. Avser att ge grundläggande förutsättningar som underlättar för människor t.ex. produktutveckling i säkerhetsfrämjande arbete (tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatser), miljöförändringar (rökfria miljöer, allergisäkrade hus), planering och organisering av aktiviteter som främjar hälsa. Är att vinna uppslutning och stöd för hälsoinriktade insatser och få ett aktivt deltagande av olika intressenter och individer som också har makt och självbestämmande över sin medverkan (empowerment). Verktyg för styrning och uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och dess relation till SESAME-Aktionsmodell för stödjande miljöer för hälsa 2. Etablera samverkan 1. Identifiera behov och problem Lokala Välfärdsbokslut Hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB) Kvalitets säkring Benchmarking 3 a/ Formulera och konkretisera mål b/ Utveckla strategier c/ Planera utvärdering 6. Skapa strukturer för att vidmakthålla 5. Implementera verksamheten - utveckla stödjande miljöer 4. Utforma genomförandet och mobilisera resurser 7. Följa upp och utvärdera 8. Förnya, förändra och/eller förstärka 5

6 Precede/Proceed Modellen Predisposing, Reinforcing and Eabling Constructs in Ecosystem Diagnosis and Evaluatio Policy, Regulating or resourcing,, and Organizing for Educational and Environmental Development Är en modell för komplex program planering, implementering och utvärdering utifrån ett ekologisk perspektiv på hälsa. Baseras på kunskap från epidemiologi, hälsoupplysning och hälsoadministration. Utgår från att hälsan påverkas av flera bestämningsfaktorer. Förutsättningen för en förändring är att den omfattas av flera dimensioner och berör flera sektorer i samhället. Precede Fas 5 Administrativ och policy HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE Hälsoupplysning Policy föreskrifter organisering Fas 6 Implementering Proceed Predisposing, Reinforcing and Eabling Constructs in EcosystemDiagnosis and Evaluation Fas 4 Utbildnings och ekologisk Möjliggörande faktorer Fas 7 Process utvärdering Fas 3 Beteende och miljö Beteende och levnadsvanor Miljö Fas 8 Resultat utvärdering Fas 2 Epidemiologisk Hälsa Fas 1 Social Fas 9 Utfallsutvärdering Mottaglighetsfaktorer Förstärkningsfaktorer Livskvalitét Policy, Regulating or resourcing,, and Organizing for Educational and Environmental Development Precede Proceed as an Organisational Framework Diagnostic Phase BEGREPP Definitioner BEGREPP Definitioner Lokalsamhälle (Community) En given grupp individer, som ofta lever inom ett givet geografiskt område, som delar en gemensam kultur, gemensamma värderingar och normer och är inordnade i en social struktur enligt de relationer som utvecklats i lokalsamhället över tid. Lokalsamhällets medlemmar får sin personliga och sociala identitet genom delade gemensamma uppfattning, värderingar och normer som tidigare utvecklats inom lokalsamhället och som kan ändras i framtiden. De uppvisar en medvetenhet om sin gruppidentitet och delar gemensamma behov och ett engagemang för att möta dessa behov. I många lokalsamhällen, särskilt i utvecklingsländerna, tillhör individer inte en enda, tydligt urskiljbar gemenskap utan upprätthåller snarare medlemskap i en rad lokalsamhällen utifrån variabler som geografi, yrke, sociala intressen och fritidsintressen. Medlemmar i ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller som i övrigt är förbundna i informationsutbyte kallas ibland för virtuellt samhälle. Källa: EU/HP-glossary, 2001 pt Samhällsarbete (Community Organization) är en planerad process för att aktivera ett samhälle för att använda dess egna social struktur och andra tillgängliga resurser för att fullfölja de mål som huvudsakligen bestämts av samhällets representanter och som i allmänt överensstämmer med lokala värderingar. En meningsfull social förändring är huvudsakligen organiserad inifrån samhället och utav enskilda individer, grupper, eller organisationer - för att uppnå och hålla vid liv en förbättring i samhället och/eller nya möjligheter. 6

7 BEGREPP Definitioner Utifrån Rothman s - tre modeller för samhällsarbete: Swedner s definition av samhällsarbete: en form för målmedvetet och rationellt förändringsarbete på mesonivå (inom organisationer, institutioner, bostadsområden etc) som syftar till att förbättra levnadsförhållandenna för resursfattiga och problemdrabbade grupper och individer. Källa: Swedner H, 1983 Fokus på en lokal tillämpning Modell A Modell B (Social Planing) (Locality Development) Community Development Community organization/planning själv-hjälp, samhällets förmåga och integrering (process mål) problemlösning som tar hänsyn till verkliga samhällsproblem (uppgifts mål) Modell C (Social Action) Community Action Granskapsarbete Granskapsplanering Aktionsinriktat samhällsarbete förflyttning av maktförhållande och resurser, grundläggande institutionell förändring (uppgifts- eller process mål) Strategier enligt Bracht et al bred medverkan av samhället och att verksamheten ägs av invånarna är en förutsättning använder betydande samhällsplaneringsstrategier för behovs och analysarbete tillämpning av flera strategier t ex, lagstiftning, policy Health Promotion Forskning i spänningsfältet mellan politik och praxis PRINCIPER KONTEXTEN Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete Jämlikhet Politik Folkhälsoarbets praktik Vidmakt hållande Flera strategier Miljö Struktur Organisation Grundläggande principer för hälsofrämjande arbete Empowerment Delaktighet Helhetssyn Tvärsektoriellt samarbete att inspirera och möjliggöra mer makt för individer och samhälle över faktorer (personliga, socioekonomiska och miljömässiga) som påverkar hälsotillståndet i befolkningen. de som berörs och involveras ges ett reellt inflytandet och medverkan i planering, genomförande och utvärdering. på hälsa - omfattar fysisk, mental och social hälsa. innebär ett samarbete med relevanta organisationer och myndigheter i olika sektorer i samhället. Forts... forts... Grundläggande principer för hälsofrämjande arbete Jämlikhet Vidmakthållande i hälsa - insatser skall vägledas utifrån jämlikhet och social rättvisa och kan t ex vara mellan olika grupper, kön, geografiska områden. och utveckling av verksamheten - att insatser som görs kan bestå även när projektmedel upphör samt att redan gjorda investeringar kvalitets förbättras och vidareutvecklas. E-book / KI Flera strategier används och kombineras i det praktiska arbetet - omfattar bl a policyutveckling, organisationsförändring, samhällsarbete, lagstiftning, utbildning och kommunikation. 7

8 Community empowerment for strategic planning 9 Domains Improves participation Develops local leadership Build empowering organizational structures Increases problem assessment capacities Enhances the ability of the community to ask why (critical awareness) Imporve resource mobilization Strengthens links to other organizations and people Creates an equitable relationsship with outside agents Increases control over programme management Strategic planning for community empowerment Preparation, including the development of a culturally appropriate definition for empowerment Setting a baseline for each domain Strategic planning and the assessment of resources Evaluation and visual presentation Spider webb Participation Do Critical assessment Village organizations Plan Research integrated Work-process Evaluate Project management Leadership Implement Evidence-process Publish Project management Problem assessment Resource mobilization Judge Review Collect 8

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

Bo J A Haglund Abstract

Bo J A Haglund Abstract Särtryck i Socialmedicinsk tidskrift temanummer om Hälsa och miljö, 1996 Stödjande miljöer för hälsa - en strategiskt begrepp för det hälsofrämjande arbetet Bo J A Haglund Abstract Sedan Ottawakonferensen

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskap och medicin Hälsoutvecklarprogrammet Folkhälsovetenskap C, 30 hp Självständigt arbete, 15 hp Elin Bergström HT 2013 Det gemensamma ansvaret för lokal

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 Lokalt och regionalt folkhälsoarbete Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Metod och projekterfarenheter

Metod och projekterfarenheter Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011, R 2011:22 ISSN

Läs mer

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken Examensarbete, 30 hp, Alnarp 2012/2013

Läs mer

Om folkhälsorapportering

Om folkhälsorapportering Om folkhälsorapportering Ett bidrag till en förbättrad spridning och användning av kunskap om befolkningens hälsa Slutrapport Ola Westin och Johanna Alfredsson (red.) Rapport från Nätverket för folkhälsorapportering

Läs mer

Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod

Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2012:04 Samverkan för en hållbar landsbygdsutveckling en studie av EU:s Leadermetod Collaboration for a sustainable rural development a study of the EU Leader approach

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)

Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) APRIL 2005 EO-ENHETEN Systemrevision av Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) Executive summary Systems audit of the UBV organisation Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) has been assigned by Sida

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER PETRA HANSSON LINA SMITH Examensarbete i Socialt arbete Malmö högskola 91-120 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet 205 06 Malmö Mars 2013 IMPLEMENTATIONEVALUATION

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Logical Framework Approach (LFA)

Logical Framework Approach (LFA) JANUARI 2003 METODENHETEN En sammanfattning av LFA-teorin Logical Framework Approach (LFA) Innehåll 1. Vad är LFA?... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vad leder till framgång i ett projekt?... 4 2. LFA-metodens

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer