Årsredovisning Kollegiet för utvecklingsstudier Uppsala Universitet. Sammanfattning. 1. Organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. Kollegiet för utvecklingsstudier Uppsala Universitet. Sammanfattning. 1. Organisation"

Transkript

1 Kollegiet för utvecklingsstudier Uppsala Universitet Årsredovisning 2004 Sammanfattning Kollegiet har under året organiserat och genomfört åtta korta seminarier, tre halvdagsseminarier, fyra heldagsseminarier, två tvådagarskonferenser, fyra heldagsworkshops samt en halvdagsworkshop. Vidare har Kollegiet publicerat två skrifter i serien Utsikt mot utveckling, varav en är en kartläggning av hela universitetets aktiviteter inom internationellt utvecklingssamarbete som är publicerad såväl på svenska som på engelska. En informationsfolder som producerats föregående år har även översatts till engelska. En särskild studie av internflyktingsproblematiken i Colombia har genomförts och överlämnats till Sida. Flera nya projekt och aktiviteter har tillkommit eller vidareutvecklats under året, bl.a. de tematiska områdena om genus och konflikter samt ICT och utveckling. Större konferenser har anordnats av Colombia Forum samt temaområdet Demokrati och utveckling. Kollegiet har under året fått en ny styrelse som hållit sina första sammanträden. Föreläsningar, handledning, rådgivning och remissvar m.m. har även utgjort viktiga arbetsuppgifter för Kollegiet. Kollegiet medverkade bl.a. mycket aktivt till att förse Högskoleverket med underlag för dess internationaliseringsutvärdering. I utvärderingen rankades Uppsala universitet som Sveriges bäst internationaliserade universitet. 1. Organisation 1.1 Styrelsen för Kollegiet Sammansättningen av Kollegiets nya styrelse beslutades av rektor Bo Sundqvist den 11 maj. Sammanträden har hållits den 23 juni, 5 oktober och 23 november. Styrelsen bestod under år 2004 av följande ordinarie ledamöter: Ordf. Malin Åkerblom, Programdirektör, International Science Program V. ordf. Bo Sundqvist, Rektor, Professor Maria Edin, Forskare, Statsvetenskapliga institutionen Lars-Åke Persson, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Gunnar Niklasson, Professor, Institutionen för teknikvetenskaper Lennart Prage, Byråchef, SLU Omvärld, Sveriges Lantbruksuniversitet Ingemar Gustafsson, Senior rådgivare för policyfrågor, Policy- och metodavdelningen, Sida Studeranderepresentant Farmaceutiska studentkåren: Roberth Andersson Studeranderepresentant, Uppsala studentkår: doktorand Daniel Bergquist, Kulturgeografiska inst. Suppleanter: Gunnel Cederlöf, Forskare, Historiska institutionen Lars Bohlin, Professor, Institutionen för läkemedelskemi Karin Gerhardt, Forskare, Institutionen för ekologi och evolution, Centrum för biologisk mångfald Lars-Olof Höök, Senior rådgivare för policyfrågor, Policy- och metodavdelningen, Sida Madeleine Krieg, Studeranderepresentant, Farmaceutiska Studentkåren.

2 Beslut har även tagits om ny instruktion. Enligt denna är föreståndaren för Kollegiet ständigt adjungerad samt fungerar som styrelsens sekreterare. Instruktionen ger även personalen rätt att utse en personalrepresentant utöver föreståndaren. 1.2 Kollegiet internt Anställda Under året har Kollegiet haft ca 5,5 heltidsekvivalenter anställda, fördelade på följande personer: - Roland Anrup, forskare (Colombia Forum) 100%, 1 jan - 31 mars; docent i historia,. - Klara Jacobsson, vik. SDS koordinator 30%, sept-dec.; fil.mag. i biologi, - Eva Karlsson, ekonomi- och personalassistent, 50% - Ingrid Karlsson, föreståndare, 75% (+25% på särskilda medel från universitetet); AgrD i hydroteknik - Gunilla Lindestam, vik. projektsamordnare, 100% t.o.m. 30 jun, därefter 50%; Master i Development Studies - Mia Melin, koordinator, 75%; leg. psykolog, psykoterapeut, journalist - Heidi Moksnes, SDS koordinatör samt forskare 30+70%; sjukskriven sept-dec; FD i antropologi - Stina Powell, projektsamordnare, 1 maj -30 juni 80%, vik. 75% 1 sept-30 dec; fil.mag. i kulturantropologi och u-landskunskap - Anders Rudqvist, bitr. föreståndare, 75%; docent i sociologi - Lars Rudebeck, SDS koordinator, 30%; professor i statskunskap Personalfrågor Individuella utvecklingssamtal mellan föreståndaren och medarbetarna genomfördes under mars-april. Friskvårdsinsatser har delvis subventionerats för motionsaktiviteter samt för förebyggande hälsovård. Föreståndaren Ingrid Karlsson har deltagit i universitetets prefekt- och föreståndarutbildning samt i vissa andra kortare ledarskapsutbildningar. I övrigt har personalen följt kurser i universitetets och Sidas regi samt åkt på konferenser och gjort korta studiebesök Praktikanter Kollegiet ser det som en viktig uppgift att vara en intressant praktikplats för personer som vill arbeta med utvecklingsfrågor, och vi har utarbetat ett koncept för hur handledning ska gå till, för avrapportering mm. Antalet praktikanter har ökat för varje år. Kollegiet har under året haft följande praktikanter, varav de tre första varit förmedlade via Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF: - Monica Wulfing, pol.mag. stud., Uppsala universitet, 2 februari-20 februari - Anette Nilsson, fil.kand. i socialantropologi, Lunds universitet, 26 april-19 maj. - Johan Hellström, systemvetarstudent från Göteborgs universitet, 13 september-1 oktober. - Emma Frankl, Fil.kand. i statsvetenskap och u-landskunskap, Stockholms universitet; 8 veckor med början 22 september Upphandlade konsultuppdrag Fröjdlunds Grafisk Form AB och IT Lärostaden har anlitats för att förnya och förbättra Kollegiets hemsida. Företaget Scantext i England har gjort översättning till engelska av foldern Med världen som arbetsfält samt av rapporten med samma namn. Detta företag översatte även Kollegiets verksamhetsplan och årsredovisning. Teknisk redigering av den engelska översättningen av Utsikt mot Utveckling 21 ( Working Worldwide ) har utförts av Knappens tryckeri i Karlstad. Det har även tryckt den engelska 2

3 översättningen av foldern om utvecklingssamarbete The World is our Workplace. Denna redigerades av Maria Larsson, Liv Journalistik Planering Den 14 januari hölls en halvdags måldiskussion med Kollegiets personal. Den 26 januari följdes detta möte upp med ett halvdags möte om arbetsfördelning inför vårens arbete. Den 24 maj hölls ett halvdags planeringsmöte för fastställande av 2004 års verksamhetsplanering. Den 30 augusti hade Kollegiet en halvdags planeringsmöte för höstens verksamhet. 2. Utvecklingsfrågor i teori och praktik Under denna rubrik redovisas verksamhet av generell karaktär. Publikationer, seminarier och konferenser med speciell anknytning till viss verksamhet eller vissa tematiska områden redovisas separat under under 3. Verksamheten inom Seminariet för utvecklingsstudier redovisas i ett sammanhang under Information och publikationer Kollegiets publikationer I rapportserien Utsikt mot utveckling har under året utkommit följande publikationer (samtliga rapporter i serien trycks men läggs även ut på Kollegiets hemsida, varifrån de kan laddas ned): - Nr 21 Med världen som arbetsfält Kartläggning av Uppsala universitets samarbete med forskning och undervisning i tredje världen (101 s). - Nr.21 (engelsk översättning av ovanstående) Working Worldwide (105 s.) - Nr 22, Developing Participation Challenges for Policy and Practice in Approaches to Poverty Reduction and Democratisation (83 s.) Foldern The World is our Workplace (19 s.), en översättning från den svenska folder som producerades under 2003, utkom i september. Roland Anrup färdigställde sin rapport "Antígona en Colombia, Una reflexión teórica sobre resistencia al Estado y autonomía comunitaria en medio del teatro de la guerra. Rapporten är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan ombudsmannainstitutionen för mänskliga rättigheter i Colombia, Defensoría del Pueblo och Colombia Forum under och kommer att publiceras på Kollegiets hemsida Övriga publikationer Heidi Moksnes har under året publicerat två vetenskapliga artiklar: Militarized Democracies: The Neoliberal Mexican State and the Chiapas Uprising för tidskriften Social Analysis, the International Journal of Cultural and Social Practice Vol. 48, No. 1, Spring Samma text publicerades också i volymen State, Sovereignty, War: Civil Violence in Emerging Global Realities, redigerad av Bruce Kapferer, publicerad som del i serien Critical Interventions: A Forum for Social Analysis, av Berghahn Books, New York och Oxford,

4 Factionalism and Counterinsurgency in Chiapas: Contextualizing the Acteal Massacre, för tidskriften European Review of Latin American and Carribean Studies, April Lars Rudebeck har publicerat följande artiklar: Democratisation and Civil Society in a West-African Village, in Decentralisation in Practice. Power, Livelihoods and Cultural Meaning in West Africa, International Workshop Highlights, Uppsala, Sweden, May 4-6, 2004, IIED (International Institute for E nvironment and Development), London and Department of Cultural Anthropology and Ethnology. Uppsala University, Uppsala (brochure + CD-ROM). Review article of Joshua S. Forrest s book Lineages of State Fragility. Rural Civil Society in Guinea- Bissau, James Currey and Ohio University Press, Oxford and Athens, Ohio, 2003, in African Affairs. The Journal of the Royal African Society. Reading, January, Marknadsföring av Kollegiets verksamhet Arbetet med ny grafisk form och struktur på Kollegiets nya hemsida färdigställdes under året i samarbete med IT Lärostaden och Fröjdlund Grafisk Form AB. De flesta av Kollegiets sidor finns på såväl svenska som engelska och en stor andel dokument finns även på spanska. Utsikt mot utveckling nr 21, Working Worldwide, har sänts ut till samtliga prefekter och föreståndare inom Uppsala universitet. Torsdagen 1 april inbjöd Kollegiet och Akademihotellet till möte med gemensam middag för en nutritions- och datakurs, som stötts av Sida och organiserats av SLU (under ledning av Britta Antonsson Ogle vid Inst. för landsbygdsutveckling) i samarbete bl.a. med personer från medicinska fakulteten vid UU. Klaus Pontvik från Ekokaféet talade om svenska och latinamerikanska mattraditioner, och Ingrid Karlsson informerade om Kollegiets verksamhet för de 26 nutritionsexperterna från alla världsdelar. Därefter fyllde de deltagande i en minienkät och en diskussion följde om IT-användningen inom hälsosektorn i deltagarnas hemländer Kollegiet i media Den 28 september hölls en presskonferens om ICT-konferensen för lokal, nationell och fackpress. Den 30 september publicerades i UNT en 6-spaltig artikel om ICT-konferensen. Samma dag fanns även en notis om konferensen på Sidas intranät. Kollegiets aktivitet om kvicksilver som miljöfara vid guldvaskning uppmärksammades bl.a. på Sidas intranät, Vetenskapsradion, samt i en artikel i Ny Teknik den 24 november 2004 (nr. 48, s. 11). 2.2 Seminarier och konferenser Allmän seminarieserie om utvecklingsproblem i olika sammanhang Tvärvetenskap för miljö och internationellt samarbete - en metodkonferens Den 13 januari arrangerade Kollegiet i samarbete med Cemus ett heldagssymposium med ca 40 deltagare, med titeln Tvärvetenskap för miljö och internationellt samarbete - en metodkonferens. Understanding Peace-Building in the Context of Burma Vid ett seminarium den 6 maj med Run Pen Sakhong, tidigare praktikant på Kollegiet, diskuterades hennes NOHA-uppsats om fredsbyggande aktiviteter i Burma. Opponent var Pedro Valenzuela från Universidad Javeriana i Bogotá, Colombia. Seminariet hade ett tjugotal deltagare. 4

5 A More Than Human World Den 7 september samarrangerade Cemus och Kollegiet ett seminarium med titeln A more than human world. Talare var David Abram, som arbetar med kulturella och ekologiska dimensioner av sinnesintryck och språk. Han är även grundare av the Alliance for Wild Ethics. Seminariet hade 45 besökare. Queens without Crowns- Women s Role in the Decision-making Process in Somaliland Ett tvåtimmarsseminarium som arrangerades i samarbete med Life & Peace Institute i Uppsala den 26 oktober intresserade ca 25 personer. Talare var Amina Warsame, Research Coordinator of the Somaliland Women's Research and Action Group (tidigare sekreterare i UNESCO National Commission for Somalia) Seminarieserie med naturvetenskapligt/tekniskt fokus Food Security and Biodiversity - who has the power? I samarbete med SwedBio/Centrum för biodiversitet, Cemus forskarskola, samt SLU Omvärld anordnades ett heldagsseminarium den 15 oktober på SLU om biodiversitetens betydelse för livsmedelssäkerhet i ett internationellt perspektiv. Konferensen hölls i anslutning till FAOs World Food Day den 16 oktober. Ca 50 deltagare kom till seminariet. Vart tar Sveriges kvicksilver vägen? Om miljöfarlig verksamhet i utvecklingsländer Halvdagsseminarium den 16 november om kvicksilveranvändning och kvicksilverexport i samarbete med forskarskolan vid CEMUS. Ett 40-tal deltagare deltog under dagen. Talare var bl.a. docent Lars Hylander vid inst. för geovetenskaper, Petra Ekblom från Kemikalieinspektionen, Lars-Åke Lindahl från Metallgruppen, Lars-Erik Birgegård (konsult), samt Sofie Lücke och Jenny Öhlander som gjort examensarbete om alternativa guldvaskningsmetoder Seminarieserie med medicinskt/farmaceutiskt fokus Ayurvedic Treatment of Rheumatic Arthritis Den 5 mars arrangerades tvåtimmarsseminariet Alternative Medicine: Ayurvedic Treatment of Rheumatic Arthritis. A Case Study from Sri Lanka. Talare var Lina Rådmark, M.Sc (Pharm), och diskussant var Dr Juan Carlos Gumucio, Institutionen för kulturantropologi och Etnologi vid Uppsala universitet. Detta seminarium hade 6 deltagare. Management of health work in humanitarian catastrophes: Rebuildning Health Services after war Den 19 november arrangerade Kollegiet i samarbete med Centre for Public Health in Humanitarian Assistance vid International Maternal and Child Health, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, ett tvåtimmarsseminarium med Dr. Hugh Annett från England, för ca 20 deltagare. 2.3 Seminariet för utvecklingsstudier (SDS) SDS fick i februari en ny koordinatör i professor Lars Rudebeck, en av SDS grundare. Han efterträdde Staffan Löfving SDS rådgivande kommitté SDS verkställande kommitté består nu av SDS-koordinatörerna Lars Rudebeck och Heidi Moksnes tillsammans med Kollegiets föreståndare Ingrid Karlsson. Fr o m november 2004 vikarierade Klara Jacobsson för Heidi. Kommittén har tjugo medlemmar, doktorander och disputerade forskare från olika discipliner och fakulteter, främst vid Uppsala universitet men även vid SLU och Stockholms universitet. 5

6 Kommittén har haft möten den 26 februari, den 25 mars, samt den 1 juni. Under mötena har diskuterats hur kommittén i större utsträckning ska aktiveras i utformningen av SDS seminarier så att dessa bättre motsvarar respektive forskningsintressen. Dessutom har koordinatörernas roll, utvärdering av verksamheten samt planering för kommande seminarier diskuterats. Tre större seminarier/workshops i regi av respektive arbetsgrupper planerades. Ämnen för dessa var mikrofinansiering, gender and development och urbanisering ( Making it in the city ) Seminarier och workshops inom SDS Crafting Freedom? Swedish -South African Art & Craft Cooperation. Formation of Identity, Aesthetics and Freedom at Rorke's Drift Arts & Craft Centre Dr Berit Sahlström, Högskolan i Gävle, presenterade på ett tvåtimmarsseminarium den 26 februari ett nytt forskningsprojekt som belyser hantverksproduktionen sedan 1960-talet vid den svenskstödda konstskolan och hur den kommit att inkorporera både sydafrikanska och nordiska hantverkstraditioner och estetiska ideal. Samtidigt kom hantverket att få en politisk roll i apartheidmotståndet, också det understött av de svenska lärarna och finansiärerna. Opponent var Mai Palmberg, Nordiska Afrikainstitutet. Seminariet hade 8 deltagare. Militarized Democracies: The Neoliberal Mexican State, Human Rights, and the Zapatista Uprising Den 25 mars hölls ett tvåtimmarsseminarium med Dr. Heidi Moksnes, Kollegiet för Utvecklingsstudier, om de strukturella motsättningar som ibland uppstår i de krav som idag ställs av långivare på utvecklingsländers regeringar: att dels säkra ekonomisk och politisk stabilitet, dels stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Med exempel från hur den mexikanska regeringen svarat på det indianska zapatistupproret diskuterades hur paramilitärt våld blivit ett medel att kontrollera folkligt missnöje, och därmed lugna investerare, utan att spoliera regeringens rykte. Opponent var Amin Kamete, Nordiska Afrikainstitutet. Seminariet hade 5-6 deltagare. Economic Growth and the Environment: What has Happened to Sustainable Development? Den 4 maj 2004 hölls en halvdags workshop med inbjudna specialister och 24 förhandsanmälda deltagare förutom inledarna. Planeringen hade skötts av arbetsgruppen för hållbar utveckling bestående av Klara Jacobsson, CEMUS och Philip Malmgren, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Inledare var Maria Berlekom, SwedBio, Lars Drake, Naturvårdsverket och Dennis Pamlin, WWF. Nationalism and the Politics of Language Den 11 juni 2004 arrangerades en heldags workshop med inbjudna specialister och 31 förhandsanmälda deltagare förutom inledarna. Planeringen hade skötts av Staffan Löfving, tidigare koordinatör för SDS, nu forskare vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet, tillsammans med Heidi Moksnes och Lars Rudebeck. Ordförande under dagen var Staffan Löfving, Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, och inledare var Cathie Carmichael, Associate Professor, Department of History, University of East Anglia, Norwich, U.K., Jasenka Trtak, PhD Candidate, Centre for Multiethnic Research, Uppsala University, Zilkia Janer, Assistant Professor, Department of Romance Languages and Literatures, Hofstra University, U.S.,Redie Bereketeab, Research Fellow, The Nordic Africa Institute, Uppsala University, Laura Álvarez Lopez, Research Fellow, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, Stockholm University, Leena Huss, Associate Professor, Centre for Multiethnic Research, Uppsala University. Participatory Democracy and Local Development in Central America. Strategies and Challe nges for Civil Society and the State Den 2 september hölls ett två timmars seminarium med centralamerikanska gäster, arrangerat i samarbete med Diakonia. Seminariet hade 12 deltagare. 6

7 Microfinance: Future Directions Den 24 september hölls ett stort heldagsseminarium om mikrofinanskrediter med över 50 deltagare. Dagen arrangerades i samarbete med Svenska kyrkans internationella avdelning. Särskilt inbjuden huvudtalare var professor emeritus Marguerite Robinson, Harvard University. Övriga talare var: Emilia Liljefrost, doktorand vid inst. för ekonomisk historia vid Uppsala universitet; Jan Grafström, enhetschef på Sida/INEC, Enheten för finansiering och kapitalmarknad; Akhil Malaki, doktorand på inst. för ekonomisk historia vid Stockholms universitet, samt Maria Taddesse, oberoende konsult i utvecklingsfrågor. Southern Perceptions of Gender Equality and Citizenship Den 18 oktober hölls detta tretimmars seminarium med omkring 25 deltagare. Särskilt inbjudna huvudtalare var Professor Naila Kabeer, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, Visiting Professor at PADRIGU, Göteborg och Dr. Monica Erwér, Centre for Global Gender Studies, PADRIGU, Göteborg. Indigenous Peoples Struggles against Oil Industry Expansion into the Southern Equadorian Amazon Den 17 december hölls ett seminarium under två timmar, med omkring tio deltagare. Särskilt inbjudna deltagare var Erika Bjureby, King s College, London och Anders Sirén, Institutionen för landsbygdsutveckling, SLU, Uppsala Andra aktiviteter inom SDS Arbete har pågått under året med sammanställning av de två första publikationerna i SDS nya publikationsserie Interface. Den första bygger på en SDS-workshop i april 2003 med Stephen Gudeman om Cultural Economics, och redigeras av Staffan Löfving. Det kan noteras att Löfvings arbete med skriftserien utförs inom ramen för hans arbete som forskare vid Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Den andra bygger på workshopen Communal Sovereignty in the Era of Globalization: A View from Latin America, som hölls i oktober 2003, och redigeras av Jorge Calbucura. Ingrid Karlsson och Mia Melin har under hösten förhandlat fram finansiering från Sida och Svenska Kyrkan för en sammanställning av materialet från mikrofinansseminariet i september; denna skall publiceras i serien Utsikt mot utveckling under våren Särskilda uppdrag En preliminär version av kartläggningen av u-landsaktiviteter inom universitetet (ca 100 s.) sändes i mitten av mars över till Lars Fransson, Internationella kansliet, för att inges till Högskoleverkets utvärderingsgrupp av universitetets internationalisering. Därutöver gavs allmänna synpunkter på det remissvar som Internationella kansliet sammanställt om universitetets internationaliseringsarbete inom universitetet. Ingrid Karlsson representerar Kollegiet i Cemus samrådsgrupp för forskarutbildning. Ingrid Karlsson har även deltagit i en av arbetsgrupperna för Cemus-kursen A Sustainable Baltic Region och mot ersättning hjälpt Cemus att kommentera och föreslå betygsättning på hälften av de seminarieuppsatser som är obligatoriska inom kursen. Ingrid Karlsson har också varit extra handledare för en masteruppsats av Eva Almgren inom Public Health-kursen på Inst. för kvinnors och barns hälsa, avd. för internationell mödra- och barnhälsovård. Mia Melin omvaldes vid vårens årsmöte i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) till styrelsen, och hon kommer också att sitta med i FUF:s arbetsutskott med särskilt ansvar för de anställda. 7

8 Stina Powell var den 14 oktober inbjuden av organisationen Kvinna till Kvinna att vara moderator för en av arbetsgrupperna vid ett seminarium om kvinnor och våld i Stockholm. I mars- april deltog Ingrid Karlsson i skrivandet av universitetets remiss på Internationella kulturutredningen (SOU 2003:121), vilken sammanställdes av Peter Liljenstolpe på kansliet för humaniora och samhällsvetenskap. I maj skrev Ingrid Karlsson tillsammans med rektor ett remissvar till UD (Dnr UFV 2004/754) angående förslag till direktiv och två förslag till rekommendationer för att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Europeiska gemenskapen i forskningssyfte. Lars Rudebeck var under tiden 7-20 september på tjänsteresa till Kap Verde, inbjuden att föreläsa vid en konferens till minne av den nationalistiske ledaren och befrielseteoretikern Amilcar Cabrals födelse för 80 år sedan. Rudebecks bidrag hade titeln Reading Cabral on Democracy. I november var Lars Rudebeck en av tre examinatorer på en doktorsavhandling i statskunskap vid Universitetet i Århus samt (också i november) en av två examinatorer på en magisteravhandling i statskunskap vid Universitetet i Oslo, båda med "development"-inriktning. Vidare har Lars Rudebeck under året handlett en doktorand i statskunskap i (traditionella hövdingar/demokrati i Sydafrika), samt två författare av MFS-uppsatser på D-nivå i statskunskap och tre på C-nivån i u-landskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Handledning (som bihandledare) har under perioden även givits av Anders Rudqvist till doktorand Oscar Jansson, Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Jansson har under större delen av perioden varit i Spanien och Colombia för fältarbete relaterat till avhandlingsprojektet. Anders Rudqvist har under HT-03 och VT-04 tjänstgjort som handledare för Per Karlssons magisteruppsats Enskilda Organisationer och biståndsarbete. Karlssons arbete ventilerades och godkändes den 6 juni vid Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet. Ingrid Karlsson har deltagit som universitetets representant (utsedd av rektor) vid tre möten på KTH med anledning av Mälardalssamarbetet Stockholm-Uppsala Synergies for Global Development (SUSY). Gruppens mål har varit att förbereda för internationellt samarbete mellan universiteten Stockholms universitet, Kungl. Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet). I början av december översändes remissyttrande (Dnr UFV 2004/2061) över Kemikalieinspektionens rapport 2/04 Kvicksilver utredning om ett generellt nationellt förbud Rapport från ett regeringsuppdrag till miljödepartementet. Remissen hade inkommit till juridiska institutionen men Ingrid Karlsson och Lars Hylander tog på eget initiativ kontakt med Charlotta Zetterberg och remissyttrandet skrevs sedan i samarbete med henne. 3. Tematiskt arbete 3.1. Uppsala Humanitarian Forum, UHF Uppsala Humanitarian Forum har inte haft någon verksamhet sedan Sida i december 2003 beslöt att inte stöda fortsatta aktiviteter. 8

9 3.2. Demokrati Konferenser och seminarier Political Corruption and Democracy the Role of Development Assistance I nära samarbete med Sida anordnades den mars den tredje konferensen om demokratibistånd, detta år med fokus på politisk korruption och hur biståndsinsatser kan användas till att bekämpa den alternativt komma att användas i korruptionens tjänst. En av huvudtalarna var, liksom vid de båda tidigare konferenserna, Marina Ottoway från Carnegie Endowment for International Peace i Washington, DC. Övriga talare kom från Transparency Internationals huvudkontor i Tyskland (Diana Rodriguez) respektive en underavdelning i Ryssland (Elena Panfilova), samt från organisationer i Afrika (Phil Matsheza) och USA (Shari Bryan) som arbetar aktivt mot korruption. Vidare medverkade Bo Rothstein från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och en forskare från Christian Michelsen Instituttet i Bergen: Gisela Geisler. Dessa konferenser har kommit att väcka ett ständigt ökande intresse, och i år deltog drygt 140 personer den första dagen, ca 110 den andra. Forskare och studenter från såväl Uppsala universitet som andra svenska universitet utgjorde ungefär hälften av deltagarna, representanter från Sida, NGOs, UD samt andra intressenter den andra hälften. De norska och danska biståndsmyndigheterna fanns representerade, liksom forskare från andra nordiska och utländska institut. Huvudansvarig för för detta projekt från Kollegiets sida är Mia Melin i samarbete med Lars Rudebeck. Arbetet innefattar också publicering av konferensbidragen i serien Utsikt mot utveckling. Supporting Political Party Systems Den 13 oktober anordnades inom ramen för samma samarbete med Sida som de stora demokratibiståndskonferenserna en workshop, Supporting Political Party Systems, på Hammarskogs herrgård. Enligt överenskommelse vänder sig dessa höst-workshops till speciella, mindre målgrupper, och denna gång var målgruppen representanter för alla s.k. partinära organisationer som arbetar med stöd till systerpartier i tredje världen. Dessutom deltog ett antal inbjudna forskare från Uppsala universitet. Tre inbjudna talare fanns med på programmet: Tom Carothers från Carnegiestiftelsen i Washington, DC, Lars Svåsand från Institutet för jämförande politik vid Bergens universitet samt Olle Törnquist från Institutionen för statsvetenskap och utvecklingsforskning vid Oslo universitet. Lars Rudebeck var ordförande under dagen, som samlade ett 40-tal deltagare. En rapport från denna workshop produceras av Sida Colombia Forum Roland Anrup avslutade sitt uppdrag om internflyktingsproblematiken för Kollegiet i mars 2004, och lämnade därefter sin rapport (se nedan). Rapporten har levererats till Sida/RELA, samt till Defensoría del Pueblo, ombudsmannainstitutionen för mänskliga rättigheter i Colombia. Det förutvarande avtalet mellan Kollegiet för utvecklingsstudier och Sida avseende Colombia Forum 2003 gick ut, rapporterades och redovisades för Sida i juni Ett nytt förslag om fortsatt verksamhet för Colombia Forum lämnades till RELA, Sida, under höstterminen 2004 och godkändes i januari Colombia Forum har medverkat genom insatser och kontakter gällande studenten Oscar Diaz handledning (16 oktober-2 november) av professor Vernon Cooray på Institutionen för teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet (se vidare under 5.1). 9

10 CFs referensgrupp Inget referensgruppsmöte har hållits under året, men möten och underhandskontakter med handläggare på Sida och referensgruppsmedlemmar har kontinuerlig ägt rum med avseende på olika specifika aktiviteter Seminarier Cultivation of Illicit Crops and Alternative Development, The case of Colombia as compared to Laos and Afghanistan Colombia Forum arrangerade den 17 mars ett heldagsseminarium i Uppsala om illegala grödor och alternativ utveckling. Seminariet behandlade produktion och handel med illegala droger i Colombia, Afghanistan och Laos samt hur den illegala droghandeln påverkat väpnade konflikter. De olika politiska linjer som förts fram av EU, FN (alternativ utveckling) och USA (flygbesprutning, polisär/militär repression) presenterades. Ansatsernas praktiska resultat jämfördes och diskuterades med utgångspunkt från situationen och praktiken i Colombia i jämförelse med motsvarande i Afghanistan och Laos. Seminariet hade ca 40 deltagare. Föreläsare var sociologen Ricardo Vargas Meza, ledare för Acción Andina, Colombia and forskare vid Transnational Institute, Holland. Oscar Jansson, Institutionen för kulturantropologi och Etnologi, Uppsala universitet, Ian Christoplos, Department of Rural Development and Agroecology, SLU, Uppsala, Sandro Calvani, chef för UNODC (UN Office on Drugs and Crime) i Bogotá. Seminariet avslutades med en paneldiskussion på temat Prerequisites and possibilities for reduction of illicit drug cultivation and trafficking. The Role of Sweden, the EU and the UN, ledd av Pernilla Trägårdh, Sida. Seminariet följdes upp med ett möte på Sida i Stockholm. Presentation och diskussion av National Report on Human Development for Colombia 2003 Den 20 april anordnade Colombia Forum och Latinamerikainstitutet i Stockholm ett seminarium i Stockholm för presentation av rapporten National Report on Human Development for Colombia 2003, producerad av UNDP Colombia med stöd från bl.a. Sida. Rapporten presenterades av Alfredo Witschi Cestari, chef för UNDP i Colombia samt Hernando Gómez Buendía, ledare för det colombianska team som producerat rapporten. Diskussionsledare var Anders Rudqvist, Kollegiet för Utvecklingsstudier Publikationer Bidragen till seminariet Cultivation of Illicit Crops and Alternative Development, The case of Colombia as compared to Laos and Afghanistan vilket hölls i Uppsala den 17 mars redigerades och har publicerats på Colombia Forums hemsida. En uppdatering och utvidgning har också gjorts av Colombia Forums hemsida ifråga om aktiviteter som genomförts i Colombia av de kvinnor som deltog i konferensen Las Mujeres y la Paz en Colombia (Lejondals slott, september 2001) efter konferensen. Ytterligare ett antal andra artiklar från seminarier arrangerade i Colombia Forums regi har färdigställts och lagts ut på hemsidan. Roland Anrups rapport Antígona en Colombia, Una reflexión teórica sobre resistencia al Estado y autonomía comunitaria en medio del teatro de la guerra, på c:a 100 sidor är klar för publicering på Kollegiets hemsida. Rapporten har även levererats till RELA, Sida, samt till Defensoría del Pueblo, ombudsmannainstitutionen för mänskliga rättigheter i Colombia Handledning Handledning och kontakter för samarbete inom ramen för Colombia Forum har under den gångna perioden ägt rum med Oscar Jansson, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Jakob Evertsson, historia, Wadham College, Oxford University, Marcelo Díaz, statsvetenskap, MFS-studie i Colombia, Johan Lindroth, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala, samt Daniel Bergquist, doktorand, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala, som fått hjälp med rådgivning och 10

11 inledande kontakter med forskare i Colombia inför besök och studier i landet fr.o.m. juli Claudia Polo Valderama, Pacifistas sin Fronteras, har fått rådgivning i samband med uppläggning av en konferens om Colombia i Sverige CF samarbetsaktiviteter Anders Rudqvist hade den 10 juni ett möte med Colombias nye ambassadör i Stockholm samt deltog i juni i ett seminarium på Sida med Martin von Hildebrand, Fundación Gaia, Colombia. Seminariet behandlade indianbefolkningens ekonomiska och kulturella situation i Amazonas samt utvecklingsprojekt i området som genomförs i samarbete med Sida. Anders Rudqvist var under perioden 14 september-31 oktober tjänstledig för uppdrag i Colombia. Uppdraget gällde en utvärdering av EU-kommissionens program Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio. En kortare del av tiden i Colombia kunde även ägnas åt ärenden och kontakter gällande Colombia Forum. Möten hölls med personal på svenska ambassaden i Bogotá, Sandro Calvani UNODC, Daniel Fonseca och Mauricio Katz, Omar Gutiérrez och Raúl Rosende, UNDP, samt Alfredo Molano, Alvaro Camacho och Ricardo Vargas, samhällsvetenskapliga forskare som på olika sätt medverkat i Colombia Forum. Dessutom deltog Rudqvist i konferensen Encuentro Nacional de Mujeres Contra la Guerra i Barrancabermeja, anordnad av Organización Femenina Popular, den 4-5 oktober, samt i ett möte för svenska biståndsarbetare i Colombia anordnat av svenska ambassaden den 28 oktober Föreläsningar och uppdrag Under våren 2003 tog Colombiaforum initiativ till en studie av kokaodling och alternativ utveckling i södra Bolívar. Fältarbeten utfördes under samma år av ett colombianskt forskarteam. Under vår och sommar 2003 har Anders Rudqvist varit koordinatör för denna studie som genomförts i samarbete med UNDP i Bogotá och Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Syftet med studien är att analysera den ekonomiska, politiska och sociala situationen i området i förhållande till kokaodlingen. Studien ska identifiera problem och möjligheter samt handlingslinjer och förslag till uppläggning av projekt för alternativ utveckling i regionen södra Bolívar. Projekt för alternativ utveckling kommer att genomföras av det EU-stödda Magdalena Medioprojektet. Anders Rudqvist deltog i studiens avslutande analysfas i Bogotá under februari Den preliminära rapporten från studien presenterades under samma månad i Barrancabermeja för nyckelpersoner från Magdalena Medioprojektet samt vid ett möte på UNDP i Bogotá med deltagande av svenska ambassaden, EUdelegationen och UNODC. Rapporten kommer att sampubliceras av Sida och UNDP. Anders Rudqvist medverkade den 12 maj 2004 i paneldiskussionen Latinamerika och de nya säkerhetspolitiska utmaningarna anordnad av Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Diskussionen byggde på anföranden av Per Norström, UD, USA och Latinamerika, Anders Rudqvist, President Uribes säkerhetspolitik och den colombianska konfliktens inflytande på grannländerna, Andrés Rivarola, LAIS, "Kirschner, Lula och MERCOSUR: mot en regional utrikespolitik Genus och fredsprocesser Nätverksarbete Regelbundna utskick har gjorts till Nätverket Gender and Peace Processes. Telefonmöte har hållits med Svenska Räddningsverket angående deras arbete med att integrera ett genusperspektiv i sin verksamhet. I samband med studien om FN-resolution 1325 hölls den 14 september och den 25 oktober möten med referensgruppen (se 3.4.3). 11

12 3.4.2 Seminarier Assessing the DD&R and the situation of abducted girls and women in Sierra Leone Den 3 november hölls ett tvåtimmarsseminarium om demobilisering och avväpning av stridande parter i Sierra Leone. Talare var Chris Coulter, doktorand vid inst. för etnologi och kulturantropologi vid Uppsala universitet. Seminariet besöktes av ca 20 personer Studie om FN:s resolution 1325 Kollegiet har tillsammans med Prudence Woodford-Berger, UD:s Enhet för global utveckling, utarbetat ett avtal om en studie om implementeringen av FN:s Säkerhetsrådsresolution Detta arbete påbörjades i augusti I enlighet med avtalet med UD överlämnades en preliminär arbetsrapport inom 1325-arbetet den 15 november. Denna rapport hade skrivits av Gunilla de Vries Lindestam, projektsamordnare och ansvarig för studien. En referensgrupp och en expertgrupp bestående av olika kategorier av experter forskare, enskilda organisationer och myndighetsföreträdare har knutits till studien. Följande institutioner från UU är representerade: Inst. för freds- och konfliktforskning, Inst. för genusvetenskap, Inst. för juridik, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet & Uppsala universitet samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa: Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH). I övrigt har referens- och expertgrupperna medlemmar från andra universitet och högskolor, olika departement och myndigheter samt enskilda organisationer. 3.5 Psykosocial rehabilitering Kollegiets arbete med att skapa ett nätverk för forskare och praktiker engagerade i psykosocialt rehabiliteringsarbete inom internationellt biståndssamarbete fortskrider. Internationella avdelningen vid Socialhögskolan i Stockholm deltar och en arbetsgrupp har inrättats där Mia Melin från Kollegiet, själv psykolog och terapeut, är sammankallande och där professor Sven Hessle och föreståndare Ronald Penton tillsammans med representanter från Lutherhjälpen och Röda korset ingår Seminarier Fokus på barn En första workshop för nätverket anordnades i Uppsala i februari. Psykoterapeut Kerstin Bergh Johannesson från Kunskapscentrum för traumatisk stress samt professor Sven Hessle från Socialhögskolan i Stockholm föreläste. Ett 20-tal deltagare från såväl forskarvärlden som biståndsorganisationer deltog. Rapport har publicerats på Kollegiets. Att häva stigmatisering hos flickor och kvinnor som utsatts för våld, 18 november Seminariet inleddes med anföranden av två kvinnor från Sudan, Joy Kwaje och Safaa Elagib Adam, som var i Sverige med anledning av en större fredskonferens. Representanter för enskilda organisationer och forskare deltog i de efterföljande diskussionerna. Dessutom medverkade Hans Lind från Rädda barnen, Åsa Carlman från Kvinna till kvinna, Göran Tesfai Skoglund från Svenska kyrkan samt Leila Quaraee från Kvinnors nätverk i Afghanistan som inledningstalare. Ett 20-tal personer deltog. 12

13 3.6. IT och utveckling Nätverksarbete och uppbyggnad av arbetsgrupp Mia Melin och Gunilla Lindestam deltog den 13 januari i en workshop arrangerad av IT-universitetet i Kista. Workshopen handlade om det uppdrag Sida har givit IT-universitet i Kista/KTH att i samverkan med andra högskolor utarbeta en plan för ett svenskt program för information och kommunikation i utvecklingsländer. Under denna workshop togs inledande kontakter för att även arrangera en konferens i Kollegiets regi. Möten har därefter hållits med professor Ewert Bengtsson, IT-rådet vid Uppsala universitet och Johan Holmberg ideal/it4africa för att utarbeta en gemensam skrivelse från Uppsala universitet angående Kistas förslag till program för det svenska universitetsnätverket om ICT för utveckling(proposal for the Establishment of a Swedish University Program for ICT in Developing Regions and Countries). Den för UU gemensamma skrivelsen till Sida skickades in den 5 mars till IT-gruppen på Sida med kopia till IT-universitetet i Kista. Ingrid Karlsson och Gunilla Lindestam har även deltagit vid ett möte med prorektor för IT-universitetet i Kista Gunnar Landgren och representanter för Uppsala universitet för att diskutera programförslaget Konferens ICT - A tool for Poverty Reduction? Challenges for Development Cooperation Kollegiet i samarbete med Ewert Bengtsson, IT-rådet vid Uppsala universitet, och Johan Holmberg, ideal/it4africa, arrangerade den september en konferens om informations- och kommunikationsteknologins konsekvenser för den fattiga delen av världen, med titeln ICT - A tool for Poverty Reduction? Challenges for Development Cooperation. Konferensen finansierades av Sida, Uppsala universitets virtuella IT-fakultet, IT-universitetet i Kista, British Council, Föreningen för Utvecklingsfrågor, samt Kollegiet för utvecklingsstudier. Dag 1 var en konferensdag öppen för allmänheten och i denna deltog ca 140 personer, varav ca 40 från u-länder. Dag 2 hade utformats som en workshop dit deltagare med såväl djup som bred kompetens i ICT-frågor inbjudits. Man diskuterade näringslivets roll för ICT-tillgänglighet i fattiga länder, samt policyfrågor för utvecklingssamarbete i relation till ICT. Talare var: Dag 1 Carin Jämtin, biståndsminister (skriftligt bidrag) John Gage, forskningschef och vicepresident för Sun Microsystems (Open Source-baserat företag och ett alternativ till Microsoft) forskningsavdelning Bernardo Sorj, professor i sociologi vid Federal University i Rio de Janeiro, Brasilien, och som arbetat med datorisering bland sluminnevånare i Rio de Janeiro Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap vid IT-universitetet i Kista Peter McFarren, ansvarig för FNs speciella IT-enhets (UN ICT Task Force) skolinitiativ i Bolivia, Angela Nakafeero, representant för Women of Uganda Network (WOUGNET) som stödjer kvinnor och kvinnogrupper i Uganda i deras datoranvändning. Patricia McFadden, doktor i sociologi och genusforskare vid Southern African Research Institute for Policy Studies (SARIPS) i Harare, Zimbabwe Dag 2 Kenneth King, professor i International and Comparative Education och ordförande för Centre of African Studies, Edinburgh University, UK Julius Akinyemi, chef vid avdelningen för ny teknik, PepsiCo, USA David Kanamugire, generaldirektör vid Office of the President i Rwanda och ansvarig för utvecklingen av ICT inom landet, bl.a. inom försoningsarbetet. Kollegiet har även fått finansiering från Sida för att under 2005 redigera och utge en rapport från konferensen. 13

14 3.7. Forskning om mänskliga rättigheter Den första mars påbörjade socialantropologen Heidi Moksnes ett forskningsprojekt kallat Human Rights and Local Needs: Possibilities and Limitations of Rights Focused Political Agency finansierat av Sarec. Forskningsprojektet löper under tre år på 70% av heltid. Under året har Moksnes bl.a. skrivit en artikeln för tidskriften Social Analysis, the International Journal of Cultural and Social Practice (se 2.1.2). Moksnes deltog även den juni i en internationell konferens i Göteborg, Globalisation and Marginalisation: Implementing Human Rights, arrangerad av Centrum för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet. 4. Övrigt Den 13 april deltog Ingrid Karlsson, Mia Melin och Gunilla Lindestam i ett seminarium i Stockholm arrangerat av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) om Arab Human Development Report. Den april deltog Ingrid Karlsson i en workshop i Sigtuna arrangerad av inst. för arkeologi och antikens historia med titeln Workshop on African Environmental History and Applied Research. Den april deltog Ingrid Karlsson i NOHA(Network on Humanitarian Assistance)-kursens studieresa till Libanon. Hon kunde under denna resa bl.a. knyta kontakter på några av universiteten som besöktes. Den 12 maj deltog Ingrid Karlsson i en IT-konferens i Kista: 2nd International Workshop on Open Access Under större delen av året har Ingrid Karlsson arbetat tillsammans med Dan Svensson, biolog, Elin Carlsson, kulturgeograf samt Moses Ssemakula, naturresursekonom för att sammanställa en ansökan om planeringsstöd från Sidas forskningsavdelning Sarec, inom det tvärvetenskapliga området ekoturism. Titeln på projektet är Ecotourism in the Lake Victoria Region an interdisciplinary analysis of poverty reduction, socio -cultural impact and ecological carrying capacity. På denna ansökan stod Ingrid Karlsson som sökande medan Cemus ordförande Hans Liljenström skrev under som prefekt/ansvarig. De forskningsområden som i första hand ingår i detta tvärvetenskapliga område har identifierats vara kulturgeografi, naturresursekonomi och biologi/ekologi.. Ingrid Karlsson har fungerat som koordinator och handledare i projektplaneringsfasen och har därmed också anvisat de tre studenterna att söka sig till institutioner inom universitetet där så småningom handledning inom egna ämnesområdet kan ske. Ingrid Karlsson har på initiativ från forskningssekreterarna Boel Åström och Olaf Svenningsen på kansliet för naturvetenskap och teknik, deltagit i ett par sammanträffanden för att sammanföra kompetens inom s.k. fund raising inom universitetet. Bl.a. diskuterades användningen av en webbaserad tjänst (Research Research) och Kollegiets eventuella aktiva deltagande i informationsspridning om forskningsfinansieringsinformation inom globalt utvecklingssamarbete. Den 19 och 20 oktober medverkade Ingrid Karlsson som ett resultat av planeringen med forskningssekreterarna, i två UU-interna informationsmöten om möjligheterna till internationella postdoc-vistelser. Dessa seminarier var välbesökta och skedde dels på Ekonomikum, dels på BMC. Ingrids bidrag till detta var att svara på frågor om vilka möjligheter det finns utanför EU och de vanliga västländerna. Anders Rudqvist deltog den 7 juni i ett informationsmöte om Inter-amerikanska utvecklingsbankens, IDB, rekrytering av experter. Mötet var arrangerat av Sida och UD och ägde rum i Stockholm. 14

15 Ingrid Karlsson var i egenskap av universitetets representant i Mälardalssamarbetet mellan de sex forskningsuniversiteten med för att marknadsföra samarbetet i UN-Habitat-konferensen i Barcelona World Urban Forum II september Hela konferensen samlade 5000 deltagare från alla delar av världen. Den 14 september presenterade hon under denna konferens samarbetet under ett tre timmars nätverksseminarium tillsammans med vicerektor Ramon Wyss och Nils Viking från KTH och Linda Johansson, doktorand vid inst. för data- och systemvetenskap vid It-universitetet i Kista (samlokaliserad institution för Stockholms universitet och KTH). Detta miniseminarium hade ca 35 besökare. Ingrid Karlsson var den 30 augusti inbjuden till SLU för en presentation av den nya fakultetsorganisationen. Eftermiddagen avslutades med en buffé. Ingrid Karlsson och Stina Powell var den 22 september inbjudna till Dag Hammarskjölds-fondens särskilda lunchseminarium med årets Dag Hammarskjöldsföreläsare Dr Noeleen Heyzer, chef för FN:s Kvinnofond (UNIFEM). Seminariet handlade om Women Peace and Security: An Urgent Agenda och följdes av en lunch. Mia Melin och praktikanten Emma Frankl deltog i Sidas årliga fattigdomsseminarium den 15 oktober i Stockholm. Flera av Kollegiets anställda har deltagit i Föreningens för utvecklingsfrågor seminarier i Stockholm. Den 22 oktober hade Ingrid Karlsson möte med Lars Holmkvist från Lunds universitet, bl.a. för att beskriva Kollegiets verksamhet och för att utröna om eventuellt samarbete kunde etableras. Den 4 november besökte ambassadör Mats Åberg och Jens Andersson, av regeringen utsedda utredare för ett institut för handelsrelaterad kapacitetsuppbyggnad, Uppsala universitet. De hade bl.a. intresse av att ta reda på Kollegiets organisationsform, att eventuellt appliceras på det tilltänkta institutet. Besökarna anmälde sitt besök med mycket sent varsel vilket innebar att kontaktade personer i ledningen för vetenskapsområdet humaniora/samhällsvetenskap inte kunde delta. Den 7 december organiserade Kollegiet ett arbetsmöte med Landskapsgruppen på Uppsala universitet. Det är en tvärvetenskaplig grupp med representanter från bl.a. arkeologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Kulturgeografi, Kulturantropologi samt Landskapsplanering på SLU. Gruppen kommer att arbeta vidare under våren med Ingvar Backéus som sammankallande. 5. Ekonomi 5.1 Avtal Colombia Forum fick under året tillskottsfinansering, dels i form av för Roland Anrups förlängning, dels genom att få disponera de ca kr som fanns kvar sedan kvinnokonferensen Ett nytt avtal på ca kr rörande redigering och tryckning av Utsikt mot utveckling nr 22, Developing Participation, har tecknats med Sida/DESO. Sida/INEC stödde deltagande från Syd på konferensen om ICT och utveckling med kr samt ytterligare kr för rapport från konferensen. IT-rådet vid UU bidrog med ytterligare kr och IT-universitetet i Kista har bidragit med kr. Ytterligare mindre bidrag till denna konferens kom från British Council och Föreningen för utvecklingsfrågor. UD fattade den 23 juni ett beslut om att anlita Kollegiet för genomförandet av en studie av implementeringen av FN:s resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, för en kostnad av högst kr, fördelat över Avtalet formulerades som ett konsultuppdrag till 15

16 Kollegiet och innebär såväl genomförande av studie, sammankallande av referensgrupp, arrangerande av mindre workshop samt publicering av en rapport att överlämnas i slutet av våren En överenskommelse om ett litet projekt på kr, som innebar att Kollegiet administrativt tog hand om MSc studenten Oscar Diaz från Colombia, ingicks med Sidas representant vid ambassaden i Colombia. Oscar vistades vid institutionen för teknikvetenskaper i tre veckor i oktober-november och fick där handledning av professor Vernon Cooray. Under hösten kom Kollegiet överens med Sida om ett bidrag kr samt med Svenska kyrkan om ett bidrag på kr till rapporten om mikrofinanskrediter, en sammanställning av föredragen och diskussionerna som hölls den 24 september Denna ska publiceras Ansökningar om ekonomiskt bidrag som fått avslag Ansökan om ekoturismforskning Ansökan om planeringsbidrag om kr till Sida/Sarec för ekoturism (inlämnat av Cemus) inlämnades den 30 september, men fick avslag vid slutet av året. I projektbeskrivningen är Kollegiet tilltänkt att ha en koordinerande funktion Ansökan om koordinering av en forskningsworkshop om ICT och utveckling i Uganda En ansökan om ekonomiskt stöd för projekt inom ICT-området inlämnades den 1 november till SPIDER, IT-universitetet i Kista, gemensamt av Kollegiet och Inst. för datavetenskap (tillsammans med universitetslektor Sverker Holmgren, Institutionen för informationsteknologi, Teknisk databehandling). Titeln på ansökan var 1) Efficient use of computer capacity - Grid Computing in a Developing Country 2) Workshop: ICT as means for strengthening of communication and information - Teacher training for ICT education Ingrid Karlsson deltog inte bara med idéer för Kollegiets medverkan utan gav också en del kommentarer och försla g till förbättringar på den del som hade med forskning inom inst. för datavetenskap att göra. För den första delen av ansökan tilldelades medel på kr + ytterligare ett bidrag på kr. Del 2, för vilket Kollegiet stod som huvudman, fick avslag på ansökan med motiveringen att det inte hade direkt anknytning med pågående forskning. 5.3 Ekonomiskt stöd till andra verksamheter Ekonomiskt stöd med kr har lämnats från Kollegiet till Masterkursen i humanitärt bistånd (NOHA), ett samarbete mellan UU-institutioner. Detta stöd lämnas i enlighet med överenskommelse med Sida vid förhandlingen av Kollegiets basbidrag. Vidare har ett stipendium på 3640 kr betalats till M.Sc. studenten Oscar Diaz för studier vid Inst. för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, på uppdrag från Sida. 5.4 Bokslut för 2004 Bokslutet för 2004 visade ett positivt verksamhetsutfall på kr. Årets relativt stora positiva resultat beror till viss del på att ett projekt inte kunnat upparbetas på grund av sjuk- och föräldraledighet. Budgetutfallet visar att utfallet på såväl intäkts- som kostnadssidan blivit något lägre än beräknat vid årets början (se fig. 1). Intäkterna ökade dock betydligt, ca 1 miljon kr, jämfört med år

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 2 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer... 11 Urbana processer... 14 Konflikt,

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2014

Årsredovisning. Budgetåret 2014 Årsredovisning Budgetåret 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande... 11 Städers

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76)

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Table of contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 7 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa

Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa en kartläggning med inriktning på låg- och medelinkomstländer Christer Hogstedt och Carin Håkansta Finansiärsamverkan för forskning om global folkhälsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER...

STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER... Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7 1. INLEDNING... 7 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN...

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Genomlysning av Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor Lennart Båge

Genomlysning av Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor Lennart Båge Genomlysning av Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor Lennart Båge På uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Genomlysning av Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor 1. Inledning 1.1.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING Högskoleverkets rapportserie 2005:6 R Utgiven av Högskoleverket 2005 Högskoleverkets rapportserie 2005:6 R ISSN 1400-948X INNEHÅLL Högskoleverket, utredningsavdelningen,

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T 2 Design/produktion: Tweed & Wognum Omslagsbild: Kristina Larsson Om omslagsbilden: Många strumpor dumpades på

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer