Verksamhetsplan 2013 Fastställd Uppföljningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14. Uppföljningsrapport"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Fastställd och Uppföljningsrapport Januari April Fastställd datum Januari Augusti Fastställd datum Januari December Fastställd datum Kemikalieinspektionen

2 Innehåll INNEHÅLL 2 1 BESKRIVNING VERKSAMHET Planerad verksamhet Uppföljning av verksamhet 5 2 AVVIKELSER OCH OMPRIORITERINGAR 6 3 PRIORITERAD VERKSAMHET 7 4. LÖPANDE VERKSAMHET BUDGET OCH UTFALL 34 2

3 1 Beskrivning verksamhet 1.1 Planerad verksamhet Arbetsgivare i toppklass KemI arbetar med värdegrund, kompetensförsörjning, chefskapsoch medarbetarskapsutveckling, samt hälsa. Värdegrund - Ta fram, införa, ändra beteenden och slå igenom i alla styrmedel. Kompetensförsörjning - Attrahera, rekrytera, vårda, behålla, utveckla och avveckla. Chefskap i vardagen - System, samsyn & utvecklingsmöjligheter. Hälsomyndighet - Tydliggöra och lyfta fram. Omhänderta organisationsöversynen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Implementera värdegrunden Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. KemI:s strategiska mål och vägen för att nå målen Effektiv och professionell Samverkar och finner KemI arbetar med bemötande innovativa lösningar och service med fokus på KemI arbetar genom dialog, lär intressenterna. Vi utför rätt av andra, breddade perspektiv uppgifter på rätt sätt. och involverade medarbetare. KemI:s långsiktiga inriktning för att nå strategiska målen 2016 Skapa En ingång till KemI. Skapa förståelse och intresse för intressentperspektivet. Balans mellan service och kvalitet. Förenkla och effektivisera processer. Utveckla verksamhetsstyrning och stöd. Utveckla en Infrastruktur som främjar gränsöverskridande samverkan (intranät, mötesformer). Skapa öppna forum med externa intressenter för diskussion och inhämtande av uppgifter. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra KemI:s prioriterade inriktning och övergripande mål 2013 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Tydliggöra kommunikation KemI:s uppdrag och roll är tydligt för medarbetare och externa intressenter. Skapa En ingång till KemI KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Hitta innovativa lösningar med stöd av Lean KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Samverka med andra myndigheter KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Samverka med andra länder KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Tar täten i EU/ internationellt för giftfria varor KemI arbetar med fler riskminskningsåtgärder, bättre information, färre farliga ämnen i varor och substitution. Utveckla nya och vidareutveckla befintliga regler. Öka samordning av tillsyn i EU och utvecklat samarbete med andra länder i tillsynen. Ge stöd till andra länder och samarbeta med globalt verksamma företag. Identifiera och driva på så att risker med kemikalier i för Sverige viktiga sakområden tas om hand i regelverken. Ge ökat stöd till näringslivet med information, verktyg m.m. i tillämpning av lagstiftningen. Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Strategiska målen Inför VP 2012 formulerade KemI fyra strategiska mål som vi ska arbeta mot under en 5-årsperiod. Syftet är att förbättra och utveckla den verksamhet som ska genomföras enligt vårt uppdrag i instruktionen. I samband med VP 2013 har KemI tagit fram en långsiktig inriktning som ska leda till att KemI ska ha nått strategiska målen I denna verksamhetsplan framgår KemI:s inriktning Till varje inriktning finns ett uppföljningsbart övergripande mål som ska vara uppnått under I verksamhetsplanen redovisas de KemIövergripande insatser som ska genomföras för att nå övergripande målen. 3

4 Löpande verksamhet 2013 KemI:s löpande verksamhet är planerad i enlighet med KemI:s processer som speglar vårt uppdrag enligt instruktionen. På KemI-nivå beskrivs den löpande verksamheten på en aggregerad nivå i form av förväntat resultat och när det är möjligt genom nyckeltal och prestationer. Varje avdelning och sekretariat redovisar aktiviteter på en mer detaljerad nivå i sina respektive verksamhetsplaner. Handlingsplanen för en giftfri vardag Genomförandet av handlingsplanen som helhet är prioriterat De områden som prioriteras särskilt är Reach; ta fram och lämna underlag för beslut om farliga ämnen, tillsyn av farliga ämnen i varor, företags eget arbete att minska risker, samt information. Budget för handlingsplanen för en giftfri vardag 2013 är 28,5 mnkr. Handlingsplanens insatser och detaljerad budget framgår av bilaga 1. Budget 2013 KemI:s totala budget är 233 mnkr, varav 161 mnkr för löner och sociala avgifter. Anslaget 2013 är uppdelat i två anslagsposter; 148 mnkr (inklusive anslagssparande) ap 1 och 52mnkr, ap 2 (bekämpningsmedelsavgifter). Budgeten redovisas i avsnitt 5. 4

5 1.2 Uppföljning av verksamhet Fylls i vid tertialuppföljningarna. 5

6 2 Avvikelser och omprioriteringar Godkända av Gd Nr Verksamhet/ mål/insats Avvikelse/Omprioritering i verksamhetsplan, samt orsak till omprioritering och konsekvenser omprioriteringen kan medföra Förslag till korrigerande och/eller förebyggande åtgärder 6

7 3 Prioriterad verksamhet Strategiskt mål 1 - Arbetsgivare i toppklass 1.1 Omhänderta organisationsöversynen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförandeprojekt Utveckling av organisation och arbetssätt genomförs i enlighet med projektdirektiv beslutat Arbetet genomförs i 6 delprojekt; Utveckling av lagstiftning och styrmedel, Tillstånd, Tillsyn, Stöd och system, Mål och styrning, samt Roller och ansvar. En ny organisation ska vara etablerad och ha trätt ikraft 1 juni 2013 och det ska ha lagts en grund för utvecklade arbetssätt på myndigheten. ADM/HR Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Övergripande mål Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförd utbildning i kommunikativt ledarskap för samtliga chefer på KemI. Samtliga chefer på KemI har deltagit i chefsutvecklingsprogram. ADM/HR ADM/HR 7

8 1.3 Implementera värdegrunden Övergripande mål Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Aktiviteter för implementering av värdegrund genomförs under hela 2013, samtliga medarbetare deltar. ADM/HR 8

9 Strategiskt mål 2 Effektiv och professionell 2.1 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel Övergripande mål KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Ronny Fransson-Steen, chef Insats och förväntat resultat Optimerat arbetssätt, tydliggjorda roller och ansvar, stödsystem för effektivare planering, uppföljning och prognostisering, samt ökad transparens i ärendehandläggningen för bekämpningsmedel (Avgiftsprojektet RASK). En driftsatt databas för bekämpningsmedel (SPIDER) som lagrar och gör all information och alla beslut tillgängliga. Projektet SPIDER ska samordnas med utvecklingsinsatserna gällande Produktregistret. Se insats under övergripande mål Tagit kontakt med andra myndigheter inom EU för benchmarking avseende tidsåtgång per ärendemoment och ärendekategori. (ADM) (JURSEK) (ADM) 2.2. Tydliggöra kommunikationen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen KemI:s uppdrag och roll är tydliggjort för medarbetare och externa intressenter. Madelene Sandgren, kommunikationschefen Insats och förväntat resultat Framtagen budskapsplattform. Kompetenshöjning i Klarspråk. Påbörjat arbetet med position/strategi för KemI:s riskkommunikation. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 2.3 Skapa En ingång till KemI med stöd av en effektiv och systematisk verksamhetsutveckling 9

10 Övergripande mål Målansvarig KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Uppföljning av målet: Fråga i NKI om våra kontaktvägar som vi lägger fast. Fråga i NKI om man får svar på frågor/får den information man söker. Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Utvecklad webbplats. Framtaget förslag till hur vi ska arbeta med telefonsvar och helpdesk (koppla till organisationsöversyn). Framtagna interna vägledningsdokument som stöd för arbetet. Påbörjat genomförandet av utveckling av systemstöd till produktregistret. Följande delar ska vara genomförda: Teknisk förstudie, kravställning, inköp av licens för statistikverktyg, implementering av loggningslösning, utveckling av ny avgiftsmodul, förbättringar i e-tjänst. Arbetet ska samordnas med projektet SPIDER 2B. Se insats under övergripande mål INFOSEK AIKK (JURSEK) AIKK (ADM) 10

11 Strategisk målbild 3 - Samverka och hitta nya innovativa lösningar 3.1 Hitta innovativa lösningar med involverade medarbetare med stöd av Lean Övergripande mål KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Målansvarig Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Samtliga avdelningar och sekretariat har infört ett arbetssätt för att nå ständiga förbättringar med stöd av Lean. ADM (Alla) 3.2 Samverka med andra myndigheter Övergripande mål Målansvarig KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Jan Hammar, stf Gd Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat I samarbete med SLV kartlagt användning och förekomst av fluorerade brandsläckningsskum bl. a. för att kunna stödja kommunerna i deras arbete med förorenade vattentäkter. Formaliserat och lett ett nätverk för perfluorerade ämnen där institut och myndigheter ingår. Diskussioner har förts med samtliga berörda myndigheter i uppdraget Giftfri vardag med syfte att identifiera möjliga samverkansområden Utveckla samarbetet med JoV avseende växtskyddsmedel: JoV del i handläggningen, tolkning av artikel 51 (mindre användningsområden), statistik och samarbetsformer AIKK AIKK GD-stab

12 3.3 Samverka med andra länder Övergripande mål Målansvarig KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Jan Hammar, stf GD Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Tagit fram ett underlag med förslag på 3 möjliga samarbetsländer med lämpliga samverkansområden KemI har på GD-nivå besökt minst två länder med ambitionen att identifiera långsiktiga samarbetsområden. GD-stab GD-stab 12

13 Strategisk målbild 4 Tagit täten i EU och internationellt i arbetet för giftfria varor 4.1 Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Jan Hammar, Stf GD Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Detaljerat mål Föreslå 8 ämnen för klassificering, begränsad användning eller upptag på kandidatförteckningen. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Detaljerat mål Göra minst 3 ämnesutvärderingar. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Detaljerat mål Sten-Åke Svensson, chef AIKK För samtliga myndigheter som är utpekade i regeringens uppdragsbeskrivning ska minst en samarbetsaktivitet ha genomförts eller ha beslutats för att kunna genomföras senast under Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Jan Hammar, stf GD Insats och förväntat resultat Genomfört insatser enligt handlingsplanen för en giftfri vardag (bilaga 1) GD-stab 4.2 Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken. Övergripande mål Målansvarig KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Sten-Åke Svensson, Chef AIKK Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat KemI har aktivt bidragit i arbetet med att få bort farliga ämnen i leksaker Vi har ökat förutsättningarna för högre skyddsnivå på kemikalieområdet när det gäller barn. AIKK AIKK 13

14 4. Löpande verksamhet 1. Genomföra strategiskt utvecklings- och miljömålsarbete 1.1 Samordna, följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Att samordna och ansvara för framtagande av de dokument och de övriga uppgifter som åligger KemI såsom ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innefattar bl.a. att ta fram en årlig uppföljning, att var göra en fördjupad utvärdering var fjärde år, att uppdatera och utveckla indikatorer, att delta i arbets- och styrgrupper i det löpande samarbetet tillsammans med andra miljömålsansvariga myndigheter (samordnas av Naturvårdsverket) samt att samråda, samverka och informera övriga berörda myndigheter, näringsliv och andra intressenter om Giftfri miljö och de underlag som tas fram inom miljömålsarbetet. avd/sekr STRATSEK Årlig uppföljning (ÅU) för Giftfri miljö 2013, samt utkast för ÅU Uppdaterade indikatorer för Giftfri miljö. PM om hur KemI bör följa upp och vidareutveckla uppföljningssystem och indikatorer för Giftfri miljö, samt en målmanual enligt NV:s riktlinjer. STRATSEK ÅU 2013: Mars 2013 STRATSEK Juni resp. löpande 1.2 Ge stöd till regeringen i strategiska miljömålsfrågor Löpande ge stöd till regeringen i arbete med långsiktiga mål och strategier nationellt eller inom EU. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) Gett stöd och bidragit till regeringen - i rådsförhandlingar om Kommissionens förslag till EU:s sjunde miljöhandlingsprogram - EU:s strategier för resurseffektivitet samt för hållbar konsumtion och produktion - i miljömålsarbetet (underlag, proposition m.m.). STRATSEK Löpande 14

15 1.3 Samverka inom forskningsområdet Främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö avd/sekr GD-stab (AIKK,, AT, STRATSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Aktiviteter inom forskningssamverkan där KemI ingår i referens- eller styrgrupp. 12 T1 T2 T3 1.4 Utveckla och utvärdera strategier och styrmedel Utvärdera styrmedel och åtgärder samt utarbeta förslag till strategier och långsiktig utveckling av olika styrmedel inom kemikalieområdet i syfte att utveckla kostnadseffektiva styrmedel. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) I dialog med berörda aktörer ha utformat en strategi för att åstadkomma likvärdiga krav på farliga ämnen i återvunna och nyproducerade material. Genomfört ett policyforum inom KemI om hormonstörande ämnen. Genomfört dialog och diskussion med intressenter om rapporten om ekonomiska styrmedel samt tagit fram förslag till minst ett ekonomiskt styrmedel (utifrån rapporten om ek styrmedel). STRATSEK samt löpande STRATSEK STRATSEK Utveckla strategiska områden Processen för att utveckla strategiska områden utgörs av de sakområden där KemI lägger ett särskilt fokus på kunskapsuppbyggnad och regelutveckling för att åtgärda risker för hälsa och miljö från kemikalier. Här pågår arbete med fokus på bl.a. risker för barn, utvecklingen inom nanomaterial, kombinationseffekter, perfluorerade ämnen och hormonstörande ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört intern workshop för att harmonisera synen av kombinationseffekter inom myndigheten. Löpande 15

16 1.6 Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser avd/sekr Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser. Se ansvariga nedan. Till regeringen lämna delredovisning för handlingsplanen giftfri vardag Uppdrag om hållbar återföring av fosfor. NV efter samråd med bl. a KemI. Bidra till Sveriges arbete med Östersjönstrategin. Främst genom stöd till NV för prioritetsområde 3. Genomföra en kartläggning av avgivande av bisfenol A vid renovering av dricksvattenrör Uppdrag om NIS. NV i samråd med KemI och SJV Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter. KemI i samråd med Läkemedelsverket. (RB 2013) Regelförenkling (RB 2013) Kemikaliehantering i utvecklingsländerna. (RB 2013) Kunskapskrav och tillstånd för biocidprodukter. KemI, i samråd med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. (RB 2013) Farliga ämnen textilier. (RB 2013) Avgifter för den nationella prövningen av bekämpningsmedelsavgifter. (RB 2013) Utveckling och tillämpning av Reach. (RB 2013) GD-stab AIKK AIKK AIKK AIKK JURSEK INTSEK AIKK AIKK

17 2. Utveckla, påverka och genomföra kemikalieregler 2.1 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av Reach, CLP och testmetodförordningen Processen utgörs av KemI:s arbete med implementering av de tre förordningarna och arbetet med att klassificera, registrera, utvärdera och begränsa användningen av ämnen för att minska risker för människor och miljö. En stor del av processen innebär arbete med deltagande i kommittéer och arbetsgrupper där vi tydliggör KemI:s ståndpunkter i rapporter, kommentarer och underlag för att på bästa möjliga sätt påverka utvecklingen i en för Sverige önskad riktning. I processen ingår även arbete med att bidra till utveckling av arbetsformer och struktur för att de kommande stegen i dessa förordningar skall realiseras och fungera. avd/sekr AIKK Utvecklat förslag till gemensam Europeisk nanolagstiftning. AIKK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal RMO-analyser. 6 Antal inskickade förslag till SVHCidentifiering. 4 Antal inskickade förslag till begränsning. 2 Antal ämnesutvärderingar 4 Antal inskickade förslag till harmoniserad 4 klassificering. Antal granskade testmetoder. 6 Rapportörskap (och/eller medrapportör) i RAC och SEAC. 3 T1 T2 T3 2.2 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av EU:s produktregler I denna process ligger fokus på att bistå regeringen och berörda myndigheter i utvecklingen av EU-direktiv och förordningar genom att ta fram underlag, förslag till vägledningar och information samt begränsningsförslag. Detta arbete genomförs förutom i samverkan med andra myndigheter även med näringslivet, kommuner och övriga intressenter. avd/sekr AIKK Bistått i arbetet med genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av BK-medel som bidrar till att SE genomfört rättsakten. JURSEK

18 2.3 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av regler och metoder för bedömning av bekämpningsmedel Bistå regeringen i utvecklingen av bekämpningsmedelslagstiftningen, samt verka för effektivisering i samband med framtagande av processer och vägledning. avd/sekr Deltagit i EU-kommissionens implementeringsprojekt för biocidförordningen. Genomfört biocidförordningen med fokus på tillämpning av regelverket, tagit fram extern och intern information och helpdesk-funktion. Deltagit i de produktrelaterade biocidimplementeringsprojekt (BIP). Nyckeltal/Prestation Deltagit i EFSA-möten med avsikt att planera 1-2 och effektivisera det EU-gemensamma bedömningsarbetet av aktiva ämnen i växtskyddsmedel. Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i Ca 10 biocidprodukter (ECHA). Deltagit i tekniska diskussioner (ECHA) Ca 5 Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i växtskyddsmedel (EFSA). Deltagit i PRAS (peer review of active substances) Ca 5 (EFSA). Deltagit i arbetsgruppen för produktgodkännande Ca 5 och ömsesidiga erkännanden. Deltagit i möten i nordiska biocidgruppen. Ca 3 Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 2.4 Riskbedöma aktiva bekämpningsmedelsämnen och organismer Inom de EU-gemensamma översynsprogrammen av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter fördelar kommissionen ansvaret att utvärdera ämnen mellan medlemsländerna med avseende på hälso- och miljörisker. De ämnesutvärderingar som tilldelas Sverige utförs i denna process. avd/sekr Utvärdering pågår av 17 aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (SERP). 18

19 2.5 Bistå regeringen i EU och i internationell regelutveckling EU KemI bistår regeringen i regelutvecklingen inom EU. avd/sekr Se insatser nedan. Juridiskt stöd i kommittéarbete rörande harmoniserade BKlagstiftningen för att se till att tolkningsproblem med de nya rättsakterna löses. Infört växtskyddsmedelskommitténs (SCFCAH) och biocidkommitténs (CA Biocides) utarbetade förslag på instruktioner, samt bemannat de planerade 6 SCFCAH-mötena och 5 CAmötena. JURSEK Löpande Internationellt avd/sekr Regeringen ska ha fått stöd i det internationella förhandlingsarbetet. Rapportering mm ska ha skett enligt uppställda krav. Se HP för övriga mål INTSEK Medverkat inför och vid gemensamt partsmöte för Stockholms-, Rotterdam och Baselkonventionerna. INTSEK (JURSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förhandlingar av nya regler (rättsakter, konventioner) (antal och kostnad) Deltagande i möten med instruktion från M-dep. (antal och kostnad) T1 T2 T3 19

20 3. Bedriva internationellt utvecklingssamarbete 3.1 Bedriva internationellt utvecklingssamarbete avd/sekr Utvecklingssamarbetet bedrivs så att vi uppfyller kraven i kontrakten med de externa finansiärerna. Överenskommelser om samarbeten, som ligger i linje med vår strategi och som leder till en bibehållen nivå på omfattningen av verksamheten, finns för de kommande åren. INTSEK Omfattning på verksamhet i ITP och Sydostasien. Genomfört i enlighet med ingångna avtal. Utveckling och undertecknande av nya program. Under 2013 kommer vi att utveckla nya program för följande samarbeten (vara flertalet är fortsättningar på nu pågående samarbeten): globalt program, regionalt program i Sydostasien och möjligen i Afrika, bilaterala program i östra Europa, samt eventuellt samarbete med Miljödepartementets prioriterade länder. INTSEK* Löpande INTSEK* Löpande INTSEK Löpande *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Utbildning om strategier för kemikaliekontroll (ITP) (antal och kostnad) Regionalt kemikalieforum i Sydostasien (antal och kostnad) 2 2 T1 T2 T3 20

21 4. Pröva ansökningar och annan regeltillämpning 4.1 Pröva ansökningsärenden och dispenser för växtskyddsmedel Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. Delta i samtliga möten i följande EU-arbetsgrupper: Post Annex I, Interzonkommittén, Intrazon- kommittén, ny EU-gemensam databas för växtskyddsmedelsansökningar. I detta arbete bidra med synpunkter från Sverige för att så långt det är möjligt underlätta och effektivisera processen för produktgodkännanden och ömsesidiga erkännanden inom EU. avd/sekr Rättsutredning kring beslut och information om minska användningsområde för godkända BK-produkter för konsekvent rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande enligt 91/ Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, 4 zonrapportör. Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, ej 16 zonrapportör. Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, zonrapportör. 3 Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, ej zonrapportör. 14 Beslut om Ömsesidigt erkännande 2 enligt 91/414. Beslut om Ömsesidigt erkännande 8 enligt 1107/2209. Beslut - Övriga prövningsärenden Beslut om administrativa fortsatta 20 godkännanden T1 T2 T3 4.2 Pröva ansökningsärenden och dispenser för biocidprodukter Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. avd/sekr 21

22 Genomgång och kvalitetssäkring av beslutsmallar för bekämpningsmedel enligt krav i nya rättsakter för att säkra enhetlig och rättsäker rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande, äldre nationella regler. 20 Beslut om fortsatt godkännande, äldre 5 nationella regler. Beslut om godkännande och fortsatt 8 godkännande, EU-regler, SE är Ref.MS. Beslut om biocidproduktfamilj, EUregler. 0 Beslut om ömsesidigt erkännande 39 (inklusive familj), EU-regler. Beslut om förenklat godkännande, SE 0 är ref.ms (inklusive familj). Beslut om unionsgodkännande, SE är 0 ref.ms (inklusive familj), EU-regler. Beslut om övriga prövningsärenden. 80 Beslut om administrativa fortsatta godkännanden, nationella 22 T1 T2 T3 4.3 Pröva övriga dispensansökningar Prövning av ansökningar om dispens för användning av Hg, Metylenklorid och Trikloretylen. Hantering av ansökningar om generiska namn avd/sekr Juridiska sekretariatet (JURSEK) och avdelningen tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal prövade allmänkemikaliedispenser. Antal ansökningar om generiska namn. 5 T1 T2 T3 4.4 Hantera överklaganden avd/sekr Hantera överklaganden av meddelade beslut i förvaltningsärenden i syfte att skapa tydlighet i rättstillämpningen i principiellt viktiga mål. Juridiska sekretariatet (Jursek) 22

23 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal överklagandeärenden T1 T2 T3 23

24 5. Förvalta register och ta fram statistik 5.1 Förvalta register avd/sekr KemI för register över anmälda kemiska produkter och bekämpningsmedelsprodukter, handlägger årsavgifter samt ger stöd till olika intressenter. AIKK och Förvaltat bekämpningsmedelsregistret, befintligt och nya SPIDER. Produktregistret Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal registrerade ämnen i produktregistret. - Antal nyanmälda produkter. - Antal accepterade produkter. - Antal externa uttag produktregistret. - T1 T2 T3 Antal interna uttag ur produktregistret. Informationsinsatser gällande produktregistret. Andelen produkter där samtliga uppgifter är inrapporterade och uppdaterade för senast 4 år sedan. Kostnaden per registrerad produkt. Antal träffar på våra statistiksidor på webben. 5.2 Ta fram statistik avd/sekr Bekämpningsmedels- och kemikaliestatistik, samt flödesanalyser tas fram ur bekämpningsmedelsregistret respektive produktregistret för att ge statistiska underlag, analyser och information kring bekämpningsmedels- och kemikalieanvändningen i Sverige till KemI:s intressenter. AIKK och Rapporterade försålda mängder bekämpningsmedel till SCB och EU. 24

25 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal gjorda flödesanalyser. - Officiell statistik. (antal tabeller) Kortstatistik. T1 T2 T3 25

26 6 Informera, stödja och samverka externt 6.1 Stöd till näringslivet inkl branschdialoger Med information, verktyg, samverkan och stöd arbetar Kemikalieinspektionen för att öka företagens möjlighet att uppfylla kraven i kemikalieregler och att arbeta med substitution av farliga ämnen. Detta sker genom riktade informations- och utbildningsinsatser, nyhetsbrev, faktablad och upplysningstjänster samt branschdialoger i syfte att driva på ett utbyte av farliga ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört en nulägesanalys och en framåtsiktande behovsanalys av de verksamheter som får finansieras av kemikalieavgifterna, med syfte att få balans i avgiftsfinansieringen. Hållit branschmöten och möten med bekämpningsmedelsföretagen samt besvarat frågor via mejl och telefon efter behov. Förbereda konferensen Forum för Giftfri miljö till våren AIKK AT STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Andel besvarade frågor inom fem 95% dagar - Reach Andel besvarade frågor inom fem 90% dagar - CLP Stöd och info till näringslivet i form 25 av antal informationsinsatser. Antal möten/branschdialoger 10 T1 T2 T3 6.2 Samverka med andra myndigheter och organisationer Strategisk samverkan med andra myndigheter och organisationer. avd/sekr GD-stab Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Deltagit i antal andra myndigheters råd och utredningar. Antal samverkansprojekt med andra myndigheter. - - T1 T2 T3 26

27 6.3 Informera allmänheten avd/sekr Arbete med att förbättra/målgruppsanpassa informationen till allmänheten (fokus på barn och kemikalier i vardagen). Pågår främst inom ramen för Handlingsplanen (HP:9). För insatser se HP. INFOSEK Hållit växtskyddsmedel-telefonjouren öppen två timmar per dag, 5 dagar per vecka. Besvarat frågor för växtskyddsmedel samtliga veckor under året. Besvarat allmänhetens frågor via telefonjour (2 timmar per dag, 5 dagar per vecka) och e-post. Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal samtal till KemI-jouren. 630 Antal småärenden i Edok. 300 Antal telefonfrågor från allmänheten rörande bekämpningsmedel. - T1 T2 T3 27

28 7. Bedriva tillsyn 7.1 Utföra operativ tillsyn avd/sekr Att utföra operativ tillsyn innebär att förbereda, utföra och följa upp inspektioner riktade till företag som sätter ut kemiska produkter, biotekniska organismer och varor på den svenska marknaden. Operativ tillsyn innebär både inspektioner och analyser samt förebyggande arbete t ex information och rådgivning. En del tillsynsprojekt sker i samverkan inom EU och Norden. Avdelningen Tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Antal inspektioner kemiska produkter 450 Inkl. 100 MSA Antal inspektioner bekämpningsmedel 95 Antal inspektioner varor 105 Antal analyserade kemiska produkter 10 Antal analyserade varor Ge tillsynsvägledning avd/sekr Att ge tillsynsvägledning innebär att ge kommuner och länsstyrelser vägledning i deras tillsyn av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor. Tyngdpunkten i vägledningen ligger på samordning, stöd och råd bl a genom nationella tillsynsprojekt, skriftligt vägledningsmaterial, utbildningar, seminarier etc. Avdelningen Tillsyn (AT) Genomfört 7,5 p kursen i Kemikalietillsyn tillsammans med Umeå universitet med ca 40 deltagare. Genomfört Länsstyrelsekonferens i samverkan med Naturvårdsverket med inriktning på länsstyrelsernas vägledning om Reach, ca 25 deltagare. Fortsatt samverkansprojekt med Naturvårdsverket - vägledning till ca 150 kommuner och länsstyrelser om REACH-tillsyn. Förberett samt tagit fram vägledningsmaterial till samverkansprojekt varutillsyn med kommunerna, operativ fas första halvåret AT AT AT AT 28

29 7.3 Samarbeta inom EU avd/sekr Att samarbeta inom EU innebär tillsynssamverkan med andra länder inom EU och Norden samt aktivt deltagande och bidrag till utveckling och samordning av tillsynen inom olika forum och nätverk t ex Reach-Forum, CLEEN, Nordiska Kemikaliegruppen och RoHS-nätverket. Avdelningen Tillsyn Deltagit i möten, arbetsgrupper och aktiviteter inom CLEEN, NKG, RoHS och Forum Sverige har tagit över rollen som sekretariat i CLEEN-nätverket tillsammans med Schweiz. Deltagit i förberedelse av tillsynsprojekt för biocider under CLEEN, troligen operativ fas under AT AT AT 29

30 8. Ledning och stöd 8.1 Ledning avd/sekr Intern styrning (inklusive krisberedskap), planering, uppföljning och utvärdering, samt utveckling och förbättring. ADM Infört systemstöd för övergripande verksamhetsplanering, uppföljning och riskanalys (KemI-nivå). Omarbetad arbetsordning som är anpassad till KemI:s behov och nya organisation. Införd styrmodell för verksamhetsutveckling inom KemI. Kartlagd verksamhetsarkitektur. Sammanfattande och uppdaterad omvärldsanalys. ADM/EK/ Kvalitet ADM/ Kvalitet ADM/inom omorg.proj ADM/VU STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal förbättringsförslag och avvikelser vid internrevisioner Antal förbättringsförslag och avvikelser vid extern revision Antal beslutade åtgärder vid ledningens genomgång Antal omprioriteringar och avvikelser vid tertialuppföljningarna. T1 T2 T3 8.2 Ekonomi och upphandling avd/sekr Ekonomiredovisning, finansiering, planering, uppföljning, budgetunderlag, årsredovisning och upphandling. ADM/Ekonomi Infört systemstöd för e-beställning samt systemstöd för EFH-flödet (elektronisk fakturahantering) Gått vidare med innehållet i avsiktsförklaring tecknad med Statens Ser- ADM/EK ADM/EK 2014/

31 vicecenter om att köpa ekonomiadministrativa tjänster. Ett beräknat införande 2014/ HR avd/sekr Organisationsöversyn, chefsutveckling, värdegrund, löpande HR. ADM/HR 8.4 IT avd/sekr Utveckling: IT ska främja effektivare processer i verksamheten. Drift/underhåll: KemI ska ha ett IT-stöd som främjar bra och effektiv verksamhet. Support: Verksamheten ska vara nöjd med den IT-service som ges. Förvaltning: Alla IT-system ska omfattas av aktiva förvaltningsöverenskommelser med tydliga SLA-nivåer. ADM/IT Uppdaterad IT-strategi, policy och strategi för IT-stöd. Förslag finns på en effektivare dokumenthantering. ADM/IT ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Tillgängligheten i IT-systemen (%) 99 Lösningsgraden normala supportärenden 90 (%) NKI IT-service & support 75 Följs endast upp på årsbasis. Aktiva förvaltningsöverenskommelser viktiga system (%) Lokaler och säkerhet avd/sekr Lokaler brandskydd, lokalvård, lokalplanering, vaktmästeri, reception Säkerhet informationssäkerhet, lokalsäkerhet, personsäkerhet. ADM /prestationer/nyckeltal Öva krishantering. ADM 31

32 8.6 Interna miljöarbetet avd/sekr A. Elförbrukningen (verksamhetsel) per m 2 ska ha minskat med 5 % jämfört med (Ev. justeras målet efter uppföljning av 2012 års förbrukning) B. KemI ska ha ersatt 25 flygresor med deltagande i möten via digital teknik. C. Pappersförbrukningen (kopieringspapper) ska ha minskat med 20 % jämfört med ADM Tecknat grönt hyresavtal med hyresvärden. Alla släcker belysningen i sitt kontorsrum när man går på lunch, möten och går hem för dagen. PC:n stängs av när man går hem för dagen. Alla har ställt in fjärrkyla-reglaget på sommaren enligt instruktion. Nya skrivare med follow me-funktion är införda. ADM Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förbrukning verksamhetsel Möten som skulle inneburit flygresor och ersatts med digital teknik Förbrukning kopieringspapper T1 T2 T3 8.7 Informera avd/sekr Intern och extern information och kommunikation: Planera och genomföra interna och externa projekt för att informera och kommunicera. Utveckla webbar och andra kanaler. Förmedla nyheter, ha kontakt med medier och bevaka omvärlden. Redigera texter och ta fram trycksaker. Ge stöd till chefer. INFOSEK Förankrat och implementerat kommunikationsstrategin. Implementerat ny struktur för ledningskommunikation. Genomfört KemI forum. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 32

33 8.8 Hantera handlingar avd/sekr Processen styr diarieföring, expediering, avslut och arkivering av handlingar. Juridiska sekretariatet (Jursek) Fortsatt utbildning i Edok och förvaltningsrätt till alla medarbetare och chefer. Avslutat arbete med Riksarkivets föreläggande om arkivering på KemI. Verksamhetsbaserad arkivredovisning. Justeringar av klassificeringsstruktur och avslutat gamla arkivschemat. JURSEK JURSEK JURSEK 33

34

35 Budget per organisatorisk enhet i tkr Budget bekämpningsmedelsavgifter, ap 2 i tkr 35

36 Budget allmänkemikalieavgifter i tkr Budget transfereringar i tkr Budget SERP i tkr Budget externfinansierad verksamhet i tkr 36

37 Budget investeringar i tkr Budget handlingsplanen för en giftfri vardag i tkr 37

Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen

Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010 1 Kemikalieinspektionen 2011 Foto omslag: Kristian Pohl och Kemikalieinspektionen Grafisk

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5 2012 2014 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Om verksamhetsplanen... 8 3 Planeringsförutsättningar för Domstolsverket... 9 3.1 Uppgift och ansvarsområden... 10 3.2 Den strategiska inriktningen

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 2015-08-31 Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 UTREDNINGSUPPDRAGET... 2 2 ARBETSPROCESSEN... 3 2.1 ORGANISATION...

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen

Läs mer

Riksbankens verksamhetsplan 2014

Riksbankens verksamhetsplan 2014 PM DATUM: 2013-12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer