Verksamhetsplan 2013 Fastställd Uppföljningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14. Uppföljningsrapport"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Fastställd och Uppföljningsrapport Januari April Fastställd datum Januari Augusti Fastställd datum Januari December Fastställd datum Kemikalieinspektionen

2 Innehåll INNEHÅLL 2 1 BESKRIVNING VERKSAMHET Planerad verksamhet Uppföljning av verksamhet 5 2 AVVIKELSER OCH OMPRIORITERINGAR 6 3 PRIORITERAD VERKSAMHET 7 4. LÖPANDE VERKSAMHET BUDGET OCH UTFALL 34 2

3 1 Beskrivning verksamhet 1.1 Planerad verksamhet Arbetsgivare i toppklass KemI arbetar med värdegrund, kompetensförsörjning, chefskapsoch medarbetarskapsutveckling, samt hälsa. Värdegrund - Ta fram, införa, ändra beteenden och slå igenom i alla styrmedel. Kompetensförsörjning - Attrahera, rekrytera, vårda, behålla, utveckla och avveckla. Chefskap i vardagen - System, samsyn & utvecklingsmöjligheter. Hälsomyndighet - Tydliggöra och lyfta fram. Omhänderta organisationsöversynen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Implementera värdegrunden Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. KemI:s strategiska mål och vägen för att nå målen Effektiv och professionell Samverkar och finner KemI arbetar med bemötande innovativa lösningar och service med fokus på KemI arbetar genom dialog, lär intressenterna. Vi utför rätt av andra, breddade perspektiv uppgifter på rätt sätt. och involverade medarbetare. KemI:s långsiktiga inriktning för att nå strategiska målen 2016 Skapa En ingång till KemI. Skapa förståelse och intresse för intressentperspektivet. Balans mellan service och kvalitet. Förenkla och effektivisera processer. Utveckla verksamhetsstyrning och stöd. Utveckla en Infrastruktur som främjar gränsöverskridande samverkan (intranät, mötesformer). Skapa öppna forum med externa intressenter för diskussion och inhämtande av uppgifter. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra KemI:s prioriterade inriktning och övergripande mål 2013 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Tydliggöra kommunikation KemI:s uppdrag och roll är tydligt för medarbetare och externa intressenter. Skapa En ingång till KemI KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Hitta innovativa lösningar med stöd av Lean KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Samverka med andra myndigheter KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Samverka med andra länder KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Tar täten i EU/ internationellt för giftfria varor KemI arbetar med fler riskminskningsåtgärder, bättre information, färre farliga ämnen i varor och substitution. Utveckla nya och vidareutveckla befintliga regler. Öka samordning av tillsyn i EU och utvecklat samarbete med andra länder i tillsynen. Ge stöd till andra länder och samarbeta med globalt verksamma företag. Identifiera och driva på så att risker med kemikalier i för Sverige viktiga sakområden tas om hand i regelverken. Ge ökat stöd till näringslivet med information, verktyg m.m. i tillämpning av lagstiftningen. Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Strategiska målen Inför VP 2012 formulerade KemI fyra strategiska mål som vi ska arbeta mot under en 5-årsperiod. Syftet är att förbättra och utveckla den verksamhet som ska genomföras enligt vårt uppdrag i instruktionen. I samband med VP 2013 har KemI tagit fram en långsiktig inriktning som ska leda till att KemI ska ha nått strategiska målen I denna verksamhetsplan framgår KemI:s inriktning Till varje inriktning finns ett uppföljningsbart övergripande mål som ska vara uppnått under I verksamhetsplanen redovisas de KemIövergripande insatser som ska genomföras för att nå övergripande målen. 3

4 Löpande verksamhet 2013 KemI:s löpande verksamhet är planerad i enlighet med KemI:s processer som speglar vårt uppdrag enligt instruktionen. På KemI-nivå beskrivs den löpande verksamheten på en aggregerad nivå i form av förväntat resultat och när det är möjligt genom nyckeltal och prestationer. Varje avdelning och sekretariat redovisar aktiviteter på en mer detaljerad nivå i sina respektive verksamhetsplaner. Handlingsplanen för en giftfri vardag Genomförandet av handlingsplanen som helhet är prioriterat De områden som prioriteras särskilt är Reach; ta fram och lämna underlag för beslut om farliga ämnen, tillsyn av farliga ämnen i varor, företags eget arbete att minska risker, samt information. Budget för handlingsplanen för en giftfri vardag 2013 är 28,5 mnkr. Handlingsplanens insatser och detaljerad budget framgår av bilaga 1. Budget 2013 KemI:s totala budget är 233 mnkr, varav 161 mnkr för löner och sociala avgifter. Anslaget 2013 är uppdelat i två anslagsposter; 148 mnkr (inklusive anslagssparande) ap 1 och 52mnkr, ap 2 (bekämpningsmedelsavgifter). Budgeten redovisas i avsnitt 5. 4

5 1.2 Uppföljning av verksamhet Fylls i vid tertialuppföljningarna. 5

6 2 Avvikelser och omprioriteringar Godkända av Gd Nr Verksamhet/ mål/insats Avvikelse/Omprioritering i verksamhetsplan, samt orsak till omprioritering och konsekvenser omprioriteringen kan medföra Förslag till korrigerande och/eller förebyggande åtgärder 6

7 3 Prioriterad verksamhet Strategiskt mål 1 - Arbetsgivare i toppklass 1.1 Omhänderta organisationsöversynen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförandeprojekt Utveckling av organisation och arbetssätt genomförs i enlighet med projektdirektiv beslutat Arbetet genomförs i 6 delprojekt; Utveckling av lagstiftning och styrmedel, Tillstånd, Tillsyn, Stöd och system, Mål och styrning, samt Roller och ansvar. En ny organisation ska vara etablerad och ha trätt ikraft 1 juni 2013 och det ska ha lagts en grund för utvecklade arbetssätt på myndigheten. ADM/HR Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Övergripande mål Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförd utbildning i kommunikativt ledarskap för samtliga chefer på KemI. Samtliga chefer på KemI har deltagit i chefsutvecklingsprogram. ADM/HR ADM/HR 7

8 1.3 Implementera värdegrunden Övergripande mål Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Aktiviteter för implementering av värdegrund genomförs under hela 2013, samtliga medarbetare deltar. ADM/HR 8

9 Strategiskt mål 2 Effektiv och professionell 2.1 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel Övergripande mål KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Ronny Fransson-Steen, chef Insats och förväntat resultat Optimerat arbetssätt, tydliggjorda roller och ansvar, stödsystem för effektivare planering, uppföljning och prognostisering, samt ökad transparens i ärendehandläggningen för bekämpningsmedel (Avgiftsprojektet RASK). En driftsatt databas för bekämpningsmedel (SPIDER) som lagrar och gör all information och alla beslut tillgängliga. Projektet SPIDER ska samordnas med utvecklingsinsatserna gällande Produktregistret. Se insats under övergripande mål Tagit kontakt med andra myndigheter inom EU för benchmarking avseende tidsåtgång per ärendemoment och ärendekategori. (ADM) (JURSEK) (ADM) 2.2. Tydliggöra kommunikationen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen KemI:s uppdrag och roll är tydliggjort för medarbetare och externa intressenter. Madelene Sandgren, kommunikationschefen Insats och förväntat resultat Framtagen budskapsplattform. Kompetenshöjning i Klarspråk. Påbörjat arbetet med position/strategi för KemI:s riskkommunikation. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 2.3 Skapa En ingång till KemI med stöd av en effektiv och systematisk verksamhetsutveckling 9

10 Övergripande mål Målansvarig KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Uppföljning av målet: Fråga i NKI om våra kontaktvägar som vi lägger fast. Fråga i NKI om man får svar på frågor/får den information man söker. Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Utvecklad webbplats. Framtaget förslag till hur vi ska arbeta med telefonsvar och helpdesk (koppla till organisationsöversyn). Framtagna interna vägledningsdokument som stöd för arbetet. Påbörjat genomförandet av utveckling av systemstöd till produktregistret. Följande delar ska vara genomförda: Teknisk förstudie, kravställning, inköp av licens för statistikverktyg, implementering av loggningslösning, utveckling av ny avgiftsmodul, förbättringar i e-tjänst. Arbetet ska samordnas med projektet SPIDER 2B. Se insats under övergripande mål INFOSEK AIKK (JURSEK) AIKK (ADM) 10

11 Strategisk målbild 3 - Samverka och hitta nya innovativa lösningar 3.1 Hitta innovativa lösningar med involverade medarbetare med stöd av Lean Övergripande mål KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Målansvarig Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Samtliga avdelningar och sekretariat har infört ett arbetssätt för att nå ständiga förbättringar med stöd av Lean. ADM (Alla) 3.2 Samverka med andra myndigheter Övergripande mål Målansvarig KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Jan Hammar, stf Gd Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat I samarbete med SLV kartlagt användning och förekomst av fluorerade brandsläckningsskum bl. a. för att kunna stödja kommunerna i deras arbete med förorenade vattentäkter. Formaliserat och lett ett nätverk för perfluorerade ämnen där institut och myndigheter ingår. Diskussioner har förts med samtliga berörda myndigheter i uppdraget Giftfri vardag med syfte att identifiera möjliga samverkansområden Utveckla samarbetet med JoV avseende växtskyddsmedel: JoV del i handläggningen, tolkning av artikel 51 (mindre användningsområden), statistik och samarbetsformer AIKK AIKK GD-stab

12 3.3 Samverka med andra länder Övergripande mål Målansvarig KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Jan Hammar, stf GD Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Tagit fram ett underlag med förslag på 3 möjliga samarbetsländer med lämpliga samverkansområden KemI har på GD-nivå besökt minst två länder med ambitionen att identifiera långsiktiga samarbetsområden. GD-stab GD-stab 12

13 Strategisk målbild 4 Tagit täten i EU och internationellt i arbetet för giftfria varor 4.1 Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Jan Hammar, Stf GD Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Detaljerat mål Föreslå 8 ämnen för klassificering, begränsad användning eller upptag på kandidatförteckningen. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Detaljerat mål Göra minst 3 ämnesutvärderingar. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Detaljerat mål Sten-Åke Svensson, chef AIKK För samtliga myndigheter som är utpekade i regeringens uppdragsbeskrivning ska minst en samarbetsaktivitet ha genomförts eller ha beslutats för att kunna genomföras senast under Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Jan Hammar, stf GD Insats och förväntat resultat Genomfört insatser enligt handlingsplanen för en giftfri vardag (bilaga 1) GD-stab 4.2 Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken. Övergripande mål Målansvarig KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Sten-Åke Svensson, Chef AIKK Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat KemI har aktivt bidragit i arbetet med att få bort farliga ämnen i leksaker Vi har ökat förutsättningarna för högre skyddsnivå på kemikalieområdet när det gäller barn. AIKK AIKK 13

14 4. Löpande verksamhet 1. Genomföra strategiskt utvecklings- och miljömålsarbete 1.1 Samordna, följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Att samordna och ansvara för framtagande av de dokument och de övriga uppgifter som åligger KemI såsom ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innefattar bl.a. att ta fram en årlig uppföljning, att var göra en fördjupad utvärdering var fjärde år, att uppdatera och utveckla indikatorer, att delta i arbets- och styrgrupper i det löpande samarbetet tillsammans med andra miljömålsansvariga myndigheter (samordnas av Naturvårdsverket) samt att samråda, samverka och informera övriga berörda myndigheter, näringsliv och andra intressenter om Giftfri miljö och de underlag som tas fram inom miljömålsarbetet. avd/sekr STRATSEK Årlig uppföljning (ÅU) för Giftfri miljö 2013, samt utkast för ÅU Uppdaterade indikatorer för Giftfri miljö. PM om hur KemI bör följa upp och vidareutveckla uppföljningssystem och indikatorer för Giftfri miljö, samt en målmanual enligt NV:s riktlinjer. STRATSEK ÅU 2013: Mars 2013 STRATSEK Juni resp. löpande 1.2 Ge stöd till regeringen i strategiska miljömålsfrågor Löpande ge stöd till regeringen i arbete med långsiktiga mål och strategier nationellt eller inom EU. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) Gett stöd och bidragit till regeringen - i rådsförhandlingar om Kommissionens förslag till EU:s sjunde miljöhandlingsprogram - EU:s strategier för resurseffektivitet samt för hållbar konsumtion och produktion - i miljömålsarbetet (underlag, proposition m.m.). STRATSEK Löpande 14

15 1.3 Samverka inom forskningsområdet Främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö avd/sekr GD-stab (AIKK,, AT, STRATSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Aktiviteter inom forskningssamverkan där KemI ingår i referens- eller styrgrupp. 12 T1 T2 T3 1.4 Utveckla och utvärdera strategier och styrmedel Utvärdera styrmedel och åtgärder samt utarbeta förslag till strategier och långsiktig utveckling av olika styrmedel inom kemikalieområdet i syfte att utveckla kostnadseffektiva styrmedel. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) I dialog med berörda aktörer ha utformat en strategi för att åstadkomma likvärdiga krav på farliga ämnen i återvunna och nyproducerade material. Genomfört ett policyforum inom KemI om hormonstörande ämnen. Genomfört dialog och diskussion med intressenter om rapporten om ekonomiska styrmedel samt tagit fram förslag till minst ett ekonomiskt styrmedel (utifrån rapporten om ek styrmedel). STRATSEK samt löpande STRATSEK STRATSEK Utveckla strategiska områden Processen för att utveckla strategiska områden utgörs av de sakområden där KemI lägger ett särskilt fokus på kunskapsuppbyggnad och regelutveckling för att åtgärda risker för hälsa och miljö från kemikalier. Här pågår arbete med fokus på bl.a. risker för barn, utvecklingen inom nanomaterial, kombinationseffekter, perfluorerade ämnen och hormonstörande ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört intern workshop för att harmonisera synen av kombinationseffekter inom myndigheten. Löpande 15

16 1.6 Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser avd/sekr Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser. Se ansvariga nedan. Till regeringen lämna delredovisning för handlingsplanen giftfri vardag Uppdrag om hållbar återföring av fosfor. NV efter samråd med bl. a KemI. Bidra till Sveriges arbete med Östersjönstrategin. Främst genom stöd till NV för prioritetsområde 3. Genomföra en kartläggning av avgivande av bisfenol A vid renovering av dricksvattenrör Uppdrag om NIS. NV i samråd med KemI och SJV Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter. KemI i samråd med Läkemedelsverket. (RB 2013) Regelförenkling (RB 2013) Kemikaliehantering i utvecklingsländerna. (RB 2013) Kunskapskrav och tillstånd för biocidprodukter. KemI, i samråd med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. (RB 2013) Farliga ämnen textilier. (RB 2013) Avgifter för den nationella prövningen av bekämpningsmedelsavgifter. (RB 2013) Utveckling och tillämpning av Reach. (RB 2013) GD-stab AIKK AIKK AIKK AIKK JURSEK INTSEK AIKK AIKK

17 2. Utveckla, påverka och genomföra kemikalieregler 2.1 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av Reach, CLP och testmetodförordningen Processen utgörs av KemI:s arbete med implementering av de tre förordningarna och arbetet med att klassificera, registrera, utvärdera och begränsa användningen av ämnen för att minska risker för människor och miljö. En stor del av processen innebär arbete med deltagande i kommittéer och arbetsgrupper där vi tydliggör KemI:s ståndpunkter i rapporter, kommentarer och underlag för att på bästa möjliga sätt påverka utvecklingen i en för Sverige önskad riktning. I processen ingår även arbete med att bidra till utveckling av arbetsformer och struktur för att de kommande stegen i dessa förordningar skall realiseras och fungera. avd/sekr AIKK Utvecklat förslag till gemensam Europeisk nanolagstiftning. AIKK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal RMO-analyser. 6 Antal inskickade förslag till SVHCidentifiering. 4 Antal inskickade förslag till begränsning. 2 Antal ämnesutvärderingar 4 Antal inskickade förslag till harmoniserad 4 klassificering. Antal granskade testmetoder. 6 Rapportörskap (och/eller medrapportör) i RAC och SEAC. 3 T1 T2 T3 2.2 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av EU:s produktregler I denna process ligger fokus på att bistå regeringen och berörda myndigheter i utvecklingen av EU-direktiv och förordningar genom att ta fram underlag, förslag till vägledningar och information samt begränsningsförslag. Detta arbete genomförs förutom i samverkan med andra myndigheter även med näringslivet, kommuner och övriga intressenter. avd/sekr AIKK Bistått i arbetet med genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av BK-medel som bidrar till att SE genomfört rättsakten. JURSEK

18 2.3 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av regler och metoder för bedömning av bekämpningsmedel Bistå regeringen i utvecklingen av bekämpningsmedelslagstiftningen, samt verka för effektivisering i samband med framtagande av processer och vägledning. avd/sekr Deltagit i EU-kommissionens implementeringsprojekt för biocidförordningen. Genomfört biocidförordningen med fokus på tillämpning av regelverket, tagit fram extern och intern information och helpdesk-funktion. Deltagit i de produktrelaterade biocidimplementeringsprojekt (BIP). Nyckeltal/Prestation Deltagit i EFSA-möten med avsikt att planera 1-2 och effektivisera det EU-gemensamma bedömningsarbetet av aktiva ämnen i växtskyddsmedel. Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i Ca 10 biocidprodukter (ECHA). Deltagit i tekniska diskussioner (ECHA) Ca 5 Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i växtskyddsmedel (EFSA). Deltagit i PRAS (peer review of active substances) Ca 5 (EFSA). Deltagit i arbetsgruppen för produktgodkännande Ca 5 och ömsesidiga erkännanden. Deltagit i möten i nordiska biocidgruppen. Ca 3 Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 2.4 Riskbedöma aktiva bekämpningsmedelsämnen och organismer Inom de EU-gemensamma översynsprogrammen av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter fördelar kommissionen ansvaret att utvärdera ämnen mellan medlemsländerna med avseende på hälso- och miljörisker. De ämnesutvärderingar som tilldelas Sverige utförs i denna process. avd/sekr Utvärdering pågår av 17 aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (SERP). 18

19 2.5 Bistå regeringen i EU och i internationell regelutveckling EU KemI bistår regeringen i regelutvecklingen inom EU. avd/sekr Se insatser nedan. Juridiskt stöd i kommittéarbete rörande harmoniserade BKlagstiftningen för att se till att tolkningsproblem med de nya rättsakterna löses. Infört växtskyddsmedelskommitténs (SCFCAH) och biocidkommitténs (CA Biocides) utarbetade förslag på instruktioner, samt bemannat de planerade 6 SCFCAH-mötena och 5 CAmötena. JURSEK Löpande Internationellt avd/sekr Regeringen ska ha fått stöd i det internationella förhandlingsarbetet. Rapportering mm ska ha skett enligt uppställda krav. Se HP för övriga mål INTSEK Medverkat inför och vid gemensamt partsmöte för Stockholms-, Rotterdam och Baselkonventionerna. INTSEK (JURSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förhandlingar av nya regler (rättsakter, konventioner) (antal och kostnad) Deltagande i möten med instruktion från M-dep. (antal och kostnad) T1 T2 T3 19

20 3. Bedriva internationellt utvecklingssamarbete 3.1 Bedriva internationellt utvecklingssamarbete avd/sekr Utvecklingssamarbetet bedrivs så att vi uppfyller kraven i kontrakten med de externa finansiärerna. Överenskommelser om samarbeten, som ligger i linje med vår strategi och som leder till en bibehållen nivå på omfattningen av verksamheten, finns för de kommande åren. INTSEK Omfattning på verksamhet i ITP och Sydostasien. Genomfört i enlighet med ingångna avtal. Utveckling och undertecknande av nya program. Under 2013 kommer vi att utveckla nya program för följande samarbeten (vara flertalet är fortsättningar på nu pågående samarbeten): globalt program, regionalt program i Sydostasien och möjligen i Afrika, bilaterala program i östra Europa, samt eventuellt samarbete med Miljödepartementets prioriterade länder. INTSEK* Löpande INTSEK* Löpande INTSEK Löpande *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Utbildning om strategier för kemikaliekontroll (ITP) (antal och kostnad) Regionalt kemikalieforum i Sydostasien (antal och kostnad) 2 2 T1 T2 T3 20

21 4. Pröva ansökningar och annan regeltillämpning 4.1 Pröva ansökningsärenden och dispenser för växtskyddsmedel Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. Delta i samtliga möten i följande EU-arbetsgrupper: Post Annex I, Interzonkommittén, Intrazon- kommittén, ny EU-gemensam databas för växtskyddsmedelsansökningar. I detta arbete bidra med synpunkter från Sverige för att så långt det är möjligt underlätta och effektivisera processen för produktgodkännanden och ömsesidiga erkännanden inom EU. avd/sekr Rättsutredning kring beslut och information om minska användningsområde för godkända BK-produkter för konsekvent rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande enligt 91/ Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, 4 zonrapportör. Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, ej 16 zonrapportör. Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, zonrapportör. 3 Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, ej zonrapportör. 14 Beslut om Ömsesidigt erkännande 2 enligt 91/414. Beslut om Ömsesidigt erkännande 8 enligt 1107/2209. Beslut - Övriga prövningsärenden Beslut om administrativa fortsatta 20 godkännanden T1 T2 T3 4.2 Pröva ansökningsärenden och dispenser för biocidprodukter Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. avd/sekr 21

22 Genomgång och kvalitetssäkring av beslutsmallar för bekämpningsmedel enligt krav i nya rättsakter för att säkra enhetlig och rättsäker rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande, äldre nationella regler. 20 Beslut om fortsatt godkännande, äldre 5 nationella regler. Beslut om godkännande och fortsatt 8 godkännande, EU-regler, SE är Ref.MS. Beslut om biocidproduktfamilj, EUregler. 0 Beslut om ömsesidigt erkännande 39 (inklusive familj), EU-regler. Beslut om förenklat godkännande, SE 0 är ref.ms (inklusive familj). Beslut om unionsgodkännande, SE är 0 ref.ms (inklusive familj), EU-regler. Beslut om övriga prövningsärenden. 80 Beslut om administrativa fortsatta godkännanden, nationella 22 T1 T2 T3 4.3 Pröva övriga dispensansökningar Prövning av ansökningar om dispens för användning av Hg, Metylenklorid och Trikloretylen. Hantering av ansökningar om generiska namn avd/sekr Juridiska sekretariatet (JURSEK) och avdelningen tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal prövade allmänkemikaliedispenser. Antal ansökningar om generiska namn. 5 T1 T2 T3 4.4 Hantera överklaganden avd/sekr Hantera överklaganden av meddelade beslut i förvaltningsärenden i syfte att skapa tydlighet i rättstillämpningen i principiellt viktiga mål. Juridiska sekretariatet (Jursek) 22

23 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal överklagandeärenden T1 T2 T3 23

24 5. Förvalta register och ta fram statistik 5.1 Förvalta register avd/sekr KemI för register över anmälda kemiska produkter och bekämpningsmedelsprodukter, handlägger årsavgifter samt ger stöd till olika intressenter. AIKK och Förvaltat bekämpningsmedelsregistret, befintligt och nya SPIDER. Produktregistret Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal registrerade ämnen i produktregistret. - Antal nyanmälda produkter. - Antal accepterade produkter. - Antal externa uttag produktregistret. - T1 T2 T3 Antal interna uttag ur produktregistret. Informationsinsatser gällande produktregistret. Andelen produkter där samtliga uppgifter är inrapporterade och uppdaterade för senast 4 år sedan. Kostnaden per registrerad produkt. Antal träffar på våra statistiksidor på webben. 5.2 Ta fram statistik avd/sekr Bekämpningsmedels- och kemikaliestatistik, samt flödesanalyser tas fram ur bekämpningsmedelsregistret respektive produktregistret för att ge statistiska underlag, analyser och information kring bekämpningsmedels- och kemikalieanvändningen i Sverige till KemI:s intressenter. AIKK och Rapporterade försålda mängder bekämpningsmedel till SCB och EU. 24

25 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal gjorda flödesanalyser. - Officiell statistik. (antal tabeller) Kortstatistik. T1 T2 T3 25

26 6 Informera, stödja och samverka externt 6.1 Stöd till näringslivet inkl branschdialoger Med information, verktyg, samverkan och stöd arbetar Kemikalieinspektionen för att öka företagens möjlighet att uppfylla kraven i kemikalieregler och att arbeta med substitution av farliga ämnen. Detta sker genom riktade informations- och utbildningsinsatser, nyhetsbrev, faktablad och upplysningstjänster samt branschdialoger i syfte att driva på ett utbyte av farliga ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört en nulägesanalys och en framåtsiktande behovsanalys av de verksamheter som får finansieras av kemikalieavgifterna, med syfte att få balans i avgiftsfinansieringen. Hållit branschmöten och möten med bekämpningsmedelsföretagen samt besvarat frågor via mejl och telefon efter behov. Förbereda konferensen Forum för Giftfri miljö till våren AIKK AT STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Andel besvarade frågor inom fem 95% dagar - Reach Andel besvarade frågor inom fem 90% dagar - CLP Stöd och info till näringslivet i form 25 av antal informationsinsatser. Antal möten/branschdialoger 10 T1 T2 T3 6.2 Samverka med andra myndigheter och organisationer Strategisk samverkan med andra myndigheter och organisationer. avd/sekr GD-stab Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Deltagit i antal andra myndigheters råd och utredningar. Antal samverkansprojekt med andra myndigheter. - - T1 T2 T3 26

27 6.3 Informera allmänheten avd/sekr Arbete med att förbättra/målgruppsanpassa informationen till allmänheten (fokus på barn och kemikalier i vardagen). Pågår främst inom ramen för Handlingsplanen (HP:9). För insatser se HP. INFOSEK Hållit växtskyddsmedel-telefonjouren öppen två timmar per dag, 5 dagar per vecka. Besvarat frågor för växtskyddsmedel samtliga veckor under året. Besvarat allmänhetens frågor via telefonjour (2 timmar per dag, 5 dagar per vecka) och e-post. Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal samtal till KemI-jouren. 630 Antal småärenden i Edok. 300 Antal telefonfrågor från allmänheten rörande bekämpningsmedel. - T1 T2 T3 27

28 7. Bedriva tillsyn 7.1 Utföra operativ tillsyn avd/sekr Att utföra operativ tillsyn innebär att förbereda, utföra och följa upp inspektioner riktade till företag som sätter ut kemiska produkter, biotekniska organismer och varor på den svenska marknaden. Operativ tillsyn innebär både inspektioner och analyser samt förebyggande arbete t ex information och rådgivning. En del tillsynsprojekt sker i samverkan inom EU och Norden. Avdelningen Tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Antal inspektioner kemiska produkter 450 Inkl. 100 MSA Antal inspektioner bekämpningsmedel 95 Antal inspektioner varor 105 Antal analyserade kemiska produkter 10 Antal analyserade varor Ge tillsynsvägledning avd/sekr Att ge tillsynsvägledning innebär att ge kommuner och länsstyrelser vägledning i deras tillsyn av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor. Tyngdpunkten i vägledningen ligger på samordning, stöd och råd bl a genom nationella tillsynsprojekt, skriftligt vägledningsmaterial, utbildningar, seminarier etc. Avdelningen Tillsyn (AT) Genomfört 7,5 p kursen i Kemikalietillsyn tillsammans med Umeå universitet med ca 40 deltagare. Genomfört Länsstyrelsekonferens i samverkan med Naturvårdsverket med inriktning på länsstyrelsernas vägledning om Reach, ca 25 deltagare. Fortsatt samverkansprojekt med Naturvårdsverket - vägledning till ca 150 kommuner och länsstyrelser om REACH-tillsyn. Förberett samt tagit fram vägledningsmaterial till samverkansprojekt varutillsyn med kommunerna, operativ fas första halvåret AT AT AT AT 28

29 7.3 Samarbeta inom EU avd/sekr Att samarbeta inom EU innebär tillsynssamverkan med andra länder inom EU och Norden samt aktivt deltagande och bidrag till utveckling och samordning av tillsynen inom olika forum och nätverk t ex Reach-Forum, CLEEN, Nordiska Kemikaliegruppen och RoHS-nätverket. Avdelningen Tillsyn Deltagit i möten, arbetsgrupper och aktiviteter inom CLEEN, NKG, RoHS och Forum Sverige har tagit över rollen som sekretariat i CLEEN-nätverket tillsammans med Schweiz. Deltagit i förberedelse av tillsynsprojekt för biocider under CLEEN, troligen operativ fas under AT AT AT 29

30 8. Ledning och stöd 8.1 Ledning avd/sekr Intern styrning (inklusive krisberedskap), planering, uppföljning och utvärdering, samt utveckling och förbättring. ADM Infört systemstöd för övergripande verksamhetsplanering, uppföljning och riskanalys (KemI-nivå). Omarbetad arbetsordning som är anpassad till KemI:s behov och nya organisation. Införd styrmodell för verksamhetsutveckling inom KemI. Kartlagd verksamhetsarkitektur. Sammanfattande och uppdaterad omvärldsanalys. ADM/EK/ Kvalitet ADM/ Kvalitet ADM/inom omorg.proj ADM/VU STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal förbättringsförslag och avvikelser vid internrevisioner Antal förbättringsförslag och avvikelser vid extern revision Antal beslutade åtgärder vid ledningens genomgång Antal omprioriteringar och avvikelser vid tertialuppföljningarna. T1 T2 T3 8.2 Ekonomi och upphandling avd/sekr Ekonomiredovisning, finansiering, planering, uppföljning, budgetunderlag, årsredovisning och upphandling. ADM/Ekonomi Infört systemstöd för e-beställning samt systemstöd för EFH-flödet (elektronisk fakturahantering) Gått vidare med innehållet i avsiktsförklaring tecknad med Statens Ser- ADM/EK ADM/EK 2014/

31 vicecenter om att köpa ekonomiadministrativa tjänster. Ett beräknat införande 2014/ HR avd/sekr Organisationsöversyn, chefsutveckling, värdegrund, löpande HR. ADM/HR 8.4 IT avd/sekr Utveckling: IT ska främja effektivare processer i verksamheten. Drift/underhåll: KemI ska ha ett IT-stöd som främjar bra och effektiv verksamhet. Support: Verksamheten ska vara nöjd med den IT-service som ges. Förvaltning: Alla IT-system ska omfattas av aktiva förvaltningsöverenskommelser med tydliga SLA-nivåer. ADM/IT Uppdaterad IT-strategi, policy och strategi för IT-stöd. Förslag finns på en effektivare dokumenthantering. ADM/IT ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Tillgängligheten i IT-systemen (%) 99 Lösningsgraden normala supportärenden 90 (%) NKI IT-service & support 75 Följs endast upp på årsbasis. Aktiva förvaltningsöverenskommelser viktiga system (%) Lokaler och säkerhet avd/sekr Lokaler brandskydd, lokalvård, lokalplanering, vaktmästeri, reception Säkerhet informationssäkerhet, lokalsäkerhet, personsäkerhet. ADM /prestationer/nyckeltal Öva krishantering. ADM 31

32 8.6 Interna miljöarbetet avd/sekr A. Elförbrukningen (verksamhetsel) per m 2 ska ha minskat med 5 % jämfört med (Ev. justeras målet efter uppföljning av 2012 års förbrukning) B. KemI ska ha ersatt 25 flygresor med deltagande i möten via digital teknik. C. Pappersförbrukningen (kopieringspapper) ska ha minskat med 20 % jämfört med ADM Tecknat grönt hyresavtal med hyresvärden. Alla släcker belysningen i sitt kontorsrum när man går på lunch, möten och går hem för dagen. PC:n stängs av när man går hem för dagen. Alla har ställt in fjärrkyla-reglaget på sommaren enligt instruktion. Nya skrivare med follow me-funktion är införda. ADM Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förbrukning verksamhetsel Möten som skulle inneburit flygresor och ersatts med digital teknik Förbrukning kopieringspapper T1 T2 T3 8.7 Informera avd/sekr Intern och extern information och kommunikation: Planera och genomföra interna och externa projekt för att informera och kommunicera. Utveckla webbar och andra kanaler. Förmedla nyheter, ha kontakt med medier och bevaka omvärlden. Redigera texter och ta fram trycksaker. Ge stöd till chefer. INFOSEK Förankrat och implementerat kommunikationsstrategin. Implementerat ny struktur för ledningskommunikation. Genomfört KemI forum. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 32

33 8.8 Hantera handlingar avd/sekr Processen styr diarieföring, expediering, avslut och arkivering av handlingar. Juridiska sekretariatet (Jursek) Fortsatt utbildning i Edok och förvaltningsrätt till alla medarbetare och chefer. Avslutat arbete med Riksarkivets föreläggande om arkivering på KemI. Verksamhetsbaserad arkivredovisning. Justeringar av klassificeringsstruktur och avslutat gamla arkivschemat. JURSEK JURSEK JURSEK 33

34

35 Budget per organisatorisk enhet i tkr Budget bekämpningsmedelsavgifter, ap 2 i tkr 35

36 Budget allmänkemikalieavgifter i tkr Budget transfereringar i tkr Budget SERP i tkr Budget externfinansierad verksamhet i tkr 36

37 Budget investeringar i tkr Budget handlingsplanen för en giftfri vardag i tkr 37

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Föredrag vid Reach-rådets seminarium 12 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen Reach-förordningen Registration, Evaluation, Authorisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Fastställd 2012-02-10. och. Uppföljningsrapport. Januari December. Fastställd. Nina Cromnier

Verksamhetsplan 2012 Fastställd 2012-02-10. och. Uppföljningsrapport. Januari December. Fastställd. Nina Cromnier Verksamhetsplan 2012 Fastställd 2012-02-10 och Uppföljningsrapport Januari April Januari Augusti Januari December Fastställd Fastställd Fastställd Nina Cromnier 2 Innehåll INNEHÅLL 3 1 BESKRIVNING AV PLANERAD

Läs mer

RAPPORT Datum 2015-01-26. Kemikalieinspektionen. Verksamhetsplan 2015. Beslutad 2015-01-26

RAPPORT Datum 2015-01-26. Kemikalieinspektionen. Verksamhetsplan 2015. Beslutad 2015-01-26 -01-26 Kemikalieinspektionen Verksamhetsplan Beslutad -01-26 -01-26 Generaldirektörens förord Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vårt

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se Handlingsplan för en giftfri vardag Förutsättningar Perioden 2011 2014 25 mnkr per år i 4 år Delredovisningar 2012 och 2013 Slutredovisning 31/12 2014 Förslag på åtgärder 2015 2018 Samarbete med en rad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum Förslag om att inrätta samordningsgrupp för myndighetschefer så att kemikaliehot kan upptäckas tidigare samt förslag till instruktionsändring avseende Toxikologiska rådets roll Kemikalieinspektionen föreslår

Läs mer

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012. Regeringsbeslut 1:8 REGERINGEN 2011-06-22, M201112367/Ke M i Ijödepartementet Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalie inspektionen' Handl. Ink. 2011-07- C 4 ; ". Säl< nr löp nr. 6YZ -1{-1(~{f/)8

Läs mer

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp?

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Jerker Forssell Kemikalienheten Vattenstämman, 19 maj 2015 Förslag i vårändringsbudgeten 2015 Förstärkt satsning

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs)

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Kemikalier i varor Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Inledning vid slutkonferensen den 9 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015 PM Datum 2016-02-29 Diarienr 4.1.4-H16-03547 Tillsyn och registratur Justina Björklund Metodutvecklare Marknadskontrollrådet Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach rådets seminarium 11 november 2009 Karin Thorán Reach - gemensamt regelverk inom EU med nationell tillsyn Handel med kemiska produkter (ämnen och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL 17-04-24 Agenda Vad är kommunikativt ledarskap? Varför så viktigt? Kommunikatörens roller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Emissioner av farliga kemikalier från byggmaterial

Emissioner av farliga kemikalier från byggmaterial Emissioner av farliga kemikalier från byggmaterial Förslag till nationella regler Erik Gravenfors Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionens uppdrag Målet- Giftfri Miljö Tillstånd Kemikalieinspektionen

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Askdagen 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-04-27 1 Regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp Uppdrag till Naturvårdsverket

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö. Dir. 2011:50

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö. Dir. 2011:50 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö Dir. 2011:50 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning Regeringen beslutar att

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning i SLL. Landstingsstyrelsens förvaltning

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning i SLL. Landstingsstyrelsens förvaltning Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning i SLL Landstingsstyrelsens förvaltning 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ny informationsredovisning* Allmänna arkivschemat 1903 201? Redovisning

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Generaldirektören har ordet... 4 Kemikalieinspektionens uppdrag... 5 Resultatredovisning... 12

Generaldirektören har ordet... 4 Kemikalieinspektionens uppdrag... 5 Resultatredovisning... 12 Årsredovisning 2016 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Kemikalieinspektionens uppdrag... 5 Resultatredovisning... 12 Om årsredovisningen... 12 Utveckla lagstiftning och andra styrmedel...

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer