Verksamhetsplan 2013 Fastställd Uppföljningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14. Uppföljningsrapport"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Fastställd och Uppföljningsrapport Januari April Fastställd datum Januari Augusti Fastställd datum Januari December Fastställd datum Kemikalieinspektionen

2 Innehåll INNEHÅLL 2 1 BESKRIVNING VERKSAMHET Planerad verksamhet Uppföljning av verksamhet 5 2 AVVIKELSER OCH OMPRIORITERINGAR 6 3 PRIORITERAD VERKSAMHET 7 4. LÖPANDE VERKSAMHET BUDGET OCH UTFALL 34 2

3 1 Beskrivning verksamhet 1.1 Planerad verksamhet Arbetsgivare i toppklass KemI arbetar med värdegrund, kompetensförsörjning, chefskapsoch medarbetarskapsutveckling, samt hälsa. Värdegrund - Ta fram, införa, ändra beteenden och slå igenom i alla styrmedel. Kompetensförsörjning - Attrahera, rekrytera, vårda, behålla, utveckla och avveckla. Chefskap i vardagen - System, samsyn & utvecklingsmöjligheter. Hälsomyndighet - Tydliggöra och lyfta fram. Omhänderta organisationsöversynen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Implementera värdegrunden Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. KemI:s strategiska mål och vägen för att nå målen Effektiv och professionell Samverkar och finner KemI arbetar med bemötande innovativa lösningar och service med fokus på KemI arbetar genom dialog, lär intressenterna. Vi utför rätt av andra, breddade perspektiv uppgifter på rätt sätt. och involverade medarbetare. KemI:s långsiktiga inriktning för att nå strategiska målen 2016 Skapa En ingång till KemI. Skapa förståelse och intresse för intressentperspektivet. Balans mellan service och kvalitet. Förenkla och effektivisera processer. Utveckla verksamhetsstyrning och stöd. Utveckla en Infrastruktur som främjar gränsöverskridande samverkan (intranät, mötesformer). Skapa öppna forum med externa intressenter för diskussion och inhämtande av uppgifter. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra KemI:s prioriterade inriktning och övergripande mål 2013 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Tydliggöra kommunikation KemI:s uppdrag och roll är tydligt för medarbetare och externa intressenter. Skapa En ingång till KemI KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Hitta innovativa lösningar med stöd av Lean KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Samverka med andra myndigheter KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Samverka med andra länder KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Tar täten i EU/ internationellt för giftfria varor KemI arbetar med fler riskminskningsåtgärder, bättre information, färre farliga ämnen i varor och substitution. Utveckla nya och vidareutveckla befintliga regler. Öka samordning av tillsyn i EU och utvecklat samarbete med andra länder i tillsynen. Ge stöd till andra länder och samarbeta med globalt verksamma företag. Identifiera och driva på så att risker med kemikalier i för Sverige viktiga sakområden tas om hand i regelverken. Ge ökat stöd till näringslivet med information, verktyg m.m. i tillämpning av lagstiftningen. Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Strategiska målen Inför VP 2012 formulerade KemI fyra strategiska mål som vi ska arbeta mot under en 5-årsperiod. Syftet är att förbättra och utveckla den verksamhet som ska genomföras enligt vårt uppdrag i instruktionen. I samband med VP 2013 har KemI tagit fram en långsiktig inriktning som ska leda till att KemI ska ha nått strategiska målen I denna verksamhetsplan framgår KemI:s inriktning Till varje inriktning finns ett uppföljningsbart övergripande mål som ska vara uppnått under I verksamhetsplanen redovisas de KemIövergripande insatser som ska genomföras för att nå övergripande målen. 3

4 Löpande verksamhet 2013 KemI:s löpande verksamhet är planerad i enlighet med KemI:s processer som speglar vårt uppdrag enligt instruktionen. På KemI-nivå beskrivs den löpande verksamheten på en aggregerad nivå i form av förväntat resultat och när det är möjligt genom nyckeltal och prestationer. Varje avdelning och sekretariat redovisar aktiviteter på en mer detaljerad nivå i sina respektive verksamhetsplaner. Handlingsplanen för en giftfri vardag Genomförandet av handlingsplanen som helhet är prioriterat De områden som prioriteras särskilt är Reach; ta fram och lämna underlag för beslut om farliga ämnen, tillsyn av farliga ämnen i varor, företags eget arbete att minska risker, samt information. Budget för handlingsplanen för en giftfri vardag 2013 är 28,5 mnkr. Handlingsplanens insatser och detaljerad budget framgår av bilaga 1. Budget 2013 KemI:s totala budget är 233 mnkr, varav 161 mnkr för löner och sociala avgifter. Anslaget 2013 är uppdelat i två anslagsposter; 148 mnkr (inklusive anslagssparande) ap 1 och 52mnkr, ap 2 (bekämpningsmedelsavgifter). Budgeten redovisas i avsnitt 5. 4

5 1.2 Uppföljning av verksamhet Fylls i vid tertialuppföljningarna. 5

6 2 Avvikelser och omprioriteringar Godkända av Gd Nr Verksamhet/ mål/insats Avvikelse/Omprioritering i verksamhetsplan, samt orsak till omprioritering och konsekvenser omprioriteringen kan medföra Förslag till korrigerande och/eller förebyggande åtgärder 6

7 3 Prioriterad verksamhet Strategiskt mål 1 - Arbetsgivare i toppklass 1.1 Omhänderta organisationsöversynen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Resultatet av organisationsöversynen ska vara genomfört senast den 1 april HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförandeprojekt Utveckling av organisation och arbetssätt genomförs i enlighet med projektdirektiv beslutat Arbetet genomförs i 6 delprojekt; Utveckling av lagstiftning och styrmedel, Tillstånd, Tillsyn, Stöd och system, Mål och styrning, samt Roller och ansvar. En ny organisation ska vara etablerad och ha trätt ikraft 1 juni 2013 och det ska ha lagts en grund för utvecklade arbetssätt på myndigheten. ADM/HR Arbetsgivarrollen och kommunikativt ledarskap Övergripande mål Samtliga chefer uppfyller KemI:s krav på chefs- och ledarskap. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Genomförd utbildning i kommunikativt ledarskap för samtliga chefer på KemI. Samtliga chefer på KemI har deltagit i chefsutvecklingsprogram. ADM/HR ADM/HR 7

8 1.3 Implementera värdegrunden Övergripande mål Samtliga medarbetare har medverkat i arbetet med att införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen HR-chefen Insats och förväntat resultat Aktiviteter för implementering av värdegrund genomförs under hela 2013, samtliga medarbetare deltar. ADM/HR 8

9 Strategiskt mål 2 Effektiv och professionell 2.1 Utveckla enhetliga arbetssätt och stödsystem för bekämpningsmedel Övergripande mål KemI har utvecklat arbetsätt och stödsystem för att uppnå en kostnadseffektiv ärendehandläggning. Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Ronny Fransson-Steen, chef Insats och förväntat resultat Optimerat arbetssätt, tydliggjorda roller och ansvar, stödsystem för effektivare planering, uppföljning och prognostisering, samt ökad transparens i ärendehandläggningen för bekämpningsmedel (Avgiftsprojektet RASK). En driftsatt databas för bekämpningsmedel (SPIDER) som lagrar och gör all information och alla beslut tillgängliga. Projektet SPIDER ska samordnas med utvecklingsinsatserna gällande Produktregistret. Se insats under övergripande mål Tagit kontakt med andra myndigheter inom EU för benchmarking avseende tidsåtgång per ärendemoment och ärendekategori. (ADM) (JURSEK) (ADM) 2.2. Tydliggöra kommunikationen Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen KemI:s uppdrag och roll är tydliggjort för medarbetare och externa intressenter. Madelene Sandgren, kommunikationschefen Insats och förväntat resultat Framtagen budskapsplattform. Kompetenshöjning i Klarspråk. Påbörjat arbetet med position/strategi för KemI:s riskkommunikation. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 2.3 Skapa En ingång till KemI med stöd av en effektiv och systematisk verksamhetsutveckling 9

10 Övergripande mål Målansvarig KemI har enkla och tydliga kontaktvägar för våra intressenter. Uppföljning av målet: Fråga i NKI om våra kontaktvägar som vi lägger fast. Fråga i NKI om man får svar på frågor/får den information man söker. Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Utvecklad webbplats. Framtaget förslag till hur vi ska arbeta med telefonsvar och helpdesk (koppla till organisationsöversyn). Framtagna interna vägledningsdokument som stöd för arbetet. Påbörjat genomförandet av utveckling av systemstöd till produktregistret. Följande delar ska vara genomförda: Teknisk förstudie, kravställning, inköp av licens för statistikverktyg, implementering av loggningslösning, utveckling av ny avgiftsmodul, förbättringar i e-tjänst. Arbetet ska samordnas med projektet SPIDER 2B. Se insats under övergripande mål INFOSEK AIKK (JURSEK) AIKK (ADM) 10

11 Strategisk målbild 3 - Samverka och hitta nya innovativa lösningar 3.1 Hitta innovativa lösningar med involverade medarbetare med stöd av Lean Övergripande mål KemI har tagit ett första steg i att ta fram arbetssätt som involverar medarbetare att hitta fler innovativa lösningar. Målansvarig Marie-Louise Rydén, chef ADM Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Samtliga avdelningar och sekretariat har infört ett arbetssätt för att nå ständiga förbättringar med stöd av Lean. ADM (Alla) 3.2 Samverka med andra myndigheter Övergripande mål Målansvarig KemI har i samarbete med andra myndigheter identifierat viktiga föroreningar i dricksvatten och gemensamt börjat ta fram förebyggande åtgärder. KemI och Jordbruksverket har på ledningsnivå utvecklat former för ökat samarbete inom växtskyddsområdet. Jan Hammar, stf Gd Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat I samarbete med SLV kartlagt användning och förekomst av fluorerade brandsläckningsskum bl. a. för att kunna stödja kommunerna i deras arbete med förorenade vattentäkter. Formaliserat och lett ett nätverk för perfluorerade ämnen där institut och myndigheter ingår. Diskussioner har förts med samtliga berörda myndigheter i uppdraget Giftfri vardag med syfte att identifiera möjliga samverkansområden Utveckla samarbetet med JoV avseende växtskyddsmedel: JoV del i handläggningen, tolkning av artikel 51 (mindre användningsområden), statistik och samarbetsformer AIKK AIKK GD-stab

12 3.3 Samverka med andra länder Övergripande mål Målansvarig KemI har etablerat långsiktigt samarbete på ledningsnivå med två myndigheter i andra länder. Jan Hammar, stf GD Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat Tagit fram ett underlag med förslag på 3 möjliga samarbetsländer med lämpliga samverkansområden KemI har på GD-nivå besökt minst två länder med ambitionen att identifiera långsiktiga samarbetsområden. GD-stab GD-stab 12

13 Strategisk målbild 4 Tagit täten i EU och internationellt i arbetet för giftfria varor 4.1 Genomföra Handlingsplanen för en giftfri vardag Övergripande mål Målansvarig Bedömning av graden av måluppfyllelse Handlingsplanen för en giftfri vardag är genomförd enligt fastställd plan för Jan Hammar, Stf GD Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Detaljerat mål Föreslå 8 ämnen för klassificering, begränsad användning eller upptag på kandidatförteckningen. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Detaljerat mål Göra minst 3 ämnesutvärderingar. Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Detaljerat mål Sten-Åke Svensson, chef AIKK För samtliga myndigheter som är utpekade i regeringens uppdragsbeskrivning ska minst en samarbetsaktivitet ha genomförts eller ha beslutats för att kunna genomföras senast under Bedömning av graden av måluppfyllelse och kommentar detaljerat mål Målansvarig detaljerade mål Jan Hammar, stf GD Insats och förväntat resultat Genomfört insatser enligt handlingsplanen för en giftfri vardag (bilaga 1) GD-stab 4.2 Identifiera viktiga sakområden och driva på så att risker med kemikalier tas om hand i regelverken. Övergripande mål Målansvarig KemI har tagit fram konkreta förslag på åtgärder för att minska hälsorisker för barn orsakade av kemikalier. Sten-Åke Svensson, Chef AIKK Bedömning av graden av måluppfyllelse Kommentar till bedömningen av måluppfyllelsen Insats och förväntat resultat KemI har aktivt bidragit i arbetet med att få bort farliga ämnen i leksaker Vi har ökat förutsättningarna för högre skyddsnivå på kemikalieområdet när det gäller barn. AIKK AIKK 13

14 4. Löpande verksamhet 1. Genomföra strategiskt utvecklings- och miljömålsarbete 1.1 Samordna, följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Att samordna och ansvara för framtagande av de dokument och de övriga uppgifter som åligger KemI såsom ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innefattar bl.a. att ta fram en årlig uppföljning, att var göra en fördjupad utvärdering var fjärde år, att uppdatera och utveckla indikatorer, att delta i arbets- och styrgrupper i det löpande samarbetet tillsammans med andra miljömålsansvariga myndigheter (samordnas av Naturvårdsverket) samt att samråda, samverka och informera övriga berörda myndigheter, näringsliv och andra intressenter om Giftfri miljö och de underlag som tas fram inom miljömålsarbetet. avd/sekr STRATSEK Årlig uppföljning (ÅU) för Giftfri miljö 2013, samt utkast för ÅU Uppdaterade indikatorer för Giftfri miljö. PM om hur KemI bör följa upp och vidareutveckla uppföljningssystem och indikatorer för Giftfri miljö, samt en målmanual enligt NV:s riktlinjer. STRATSEK ÅU 2013: Mars 2013 STRATSEK Juni resp. löpande 1.2 Ge stöd till regeringen i strategiska miljömålsfrågor Löpande ge stöd till regeringen i arbete med långsiktiga mål och strategier nationellt eller inom EU. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) Gett stöd och bidragit till regeringen - i rådsförhandlingar om Kommissionens förslag till EU:s sjunde miljöhandlingsprogram - EU:s strategier för resurseffektivitet samt för hållbar konsumtion och produktion - i miljömålsarbetet (underlag, proposition m.m.). STRATSEK Löpande 14

15 1.3 Samverka inom forskningsområdet Främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö avd/sekr GD-stab (AIKK,, AT, STRATSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Aktiviteter inom forskningssamverkan där KemI ingår i referens- eller styrgrupp. 12 T1 T2 T3 1.4 Utveckla och utvärdera strategier och styrmedel Utvärdera styrmedel och åtgärder samt utarbeta förslag till strategier och långsiktig utveckling av olika styrmedel inom kemikalieområdet i syfte att utveckla kostnadseffektiva styrmedel. avd/sekr Sekretariatet Strategier och styrmedel (STRATSEK) I dialog med berörda aktörer ha utformat en strategi för att åstadkomma likvärdiga krav på farliga ämnen i återvunna och nyproducerade material. Genomfört ett policyforum inom KemI om hormonstörande ämnen. Genomfört dialog och diskussion med intressenter om rapporten om ekonomiska styrmedel samt tagit fram förslag till minst ett ekonomiskt styrmedel (utifrån rapporten om ek styrmedel). STRATSEK samt löpande STRATSEK STRATSEK Utveckla strategiska områden Processen för att utveckla strategiska områden utgörs av de sakområden där KemI lägger ett särskilt fokus på kunskapsuppbyggnad och regelutveckling för att åtgärda risker för hälsa och miljö från kemikalier. Här pågår arbete med fokus på bl.a. risker för barn, utvecklingen inom nanomaterial, kombinationseffekter, perfluorerade ämnen och hormonstörande ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört intern workshop för att harmonisera synen av kombinationseffekter inom myndigheten. Löpande 15

16 1.6 Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser avd/sekr Genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser. Se ansvariga nedan. Till regeringen lämna delredovisning för handlingsplanen giftfri vardag Uppdrag om hållbar återföring av fosfor. NV efter samråd med bl. a KemI. Bidra till Sveriges arbete med Östersjönstrategin. Främst genom stöd till NV för prioritetsområde 3. Genomföra en kartläggning av avgivande av bisfenol A vid renovering av dricksvattenrör Uppdrag om NIS. NV i samråd med KemI och SJV Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter. KemI i samråd med Läkemedelsverket. (RB 2013) Regelförenkling (RB 2013) Kemikaliehantering i utvecklingsländerna. (RB 2013) Kunskapskrav och tillstånd för biocidprodukter. KemI, i samråd med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. (RB 2013) Farliga ämnen textilier. (RB 2013) Avgifter för den nationella prövningen av bekämpningsmedelsavgifter. (RB 2013) Utveckling och tillämpning av Reach. (RB 2013) GD-stab AIKK AIKK AIKK AIKK JURSEK INTSEK AIKK AIKK

17 2. Utveckla, påverka och genomföra kemikalieregler 2.1 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av Reach, CLP och testmetodförordningen Processen utgörs av KemI:s arbete med implementering av de tre förordningarna och arbetet med att klassificera, registrera, utvärdera och begränsa användningen av ämnen för att minska risker för människor och miljö. En stor del av processen innebär arbete med deltagande i kommittéer och arbetsgrupper där vi tydliggör KemI:s ståndpunkter i rapporter, kommentarer och underlag för att på bästa möjliga sätt påverka utvecklingen i en för Sverige önskad riktning. I processen ingår även arbete med att bidra till utveckling av arbetsformer och struktur för att de kommande stegen i dessa förordningar skall realiseras och fungera. avd/sekr AIKK Utvecklat förslag till gemensam Europeisk nanolagstiftning. AIKK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal RMO-analyser. 6 Antal inskickade förslag till SVHCidentifiering. 4 Antal inskickade förslag till begränsning. 2 Antal ämnesutvärderingar 4 Antal inskickade förslag till harmoniserad 4 klassificering. Antal granskade testmetoder. 6 Rapportörskap (och/eller medrapportör) i RAC och SEAC. 3 T1 T2 T3 2.2 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av EU:s produktregler I denna process ligger fokus på att bistå regeringen och berörda myndigheter i utvecklingen av EU-direktiv och förordningar genom att ta fram underlag, förslag till vägledningar och information samt begränsningsförslag. Detta arbete genomförs förutom i samverkan med andra myndigheter även med näringslivet, kommuner och övriga intressenter. avd/sekr AIKK Bistått i arbetet med genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av BK-medel som bidrar till att SE genomfört rättsakten. JURSEK

18 2.3 Påverka och driva utvecklingen och genomförandet av regler och metoder för bedömning av bekämpningsmedel Bistå regeringen i utvecklingen av bekämpningsmedelslagstiftningen, samt verka för effektivisering i samband med framtagande av processer och vägledning. avd/sekr Deltagit i EU-kommissionens implementeringsprojekt för biocidförordningen. Genomfört biocidförordningen med fokus på tillämpning av regelverket, tagit fram extern och intern information och helpdesk-funktion. Deltagit i de produktrelaterade biocidimplementeringsprojekt (BIP). Nyckeltal/Prestation Deltagit i EFSA-möten med avsikt att planera 1-2 och effektivisera det EU-gemensamma bedömningsarbetet av aktiva ämnen i växtskyddsmedel. Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i Ca 10 biocidprodukter (ECHA). Deltagit i tekniska diskussioner (ECHA) Ca 5 Kommenterat utvärderingar av aktiva ämnen i växtskyddsmedel (EFSA). Deltagit i PRAS (peer review of active substances) Ca 5 (EFSA). Deltagit i arbetsgruppen för produktgodkännande Ca 5 och ömsesidiga erkännanden. Deltagit i möten i nordiska biocidgruppen. Ca 3 Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 2.4 Riskbedöma aktiva bekämpningsmedelsämnen och organismer Inom de EU-gemensamma översynsprogrammen av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter fördelar kommissionen ansvaret att utvärdera ämnen mellan medlemsländerna med avseende på hälso- och miljörisker. De ämnesutvärderingar som tilldelas Sverige utförs i denna process. avd/sekr Utvärdering pågår av 17 aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (SERP). 18

19 2.5 Bistå regeringen i EU och i internationell regelutveckling EU KemI bistår regeringen i regelutvecklingen inom EU. avd/sekr Se insatser nedan. Juridiskt stöd i kommittéarbete rörande harmoniserade BKlagstiftningen för att se till att tolkningsproblem med de nya rättsakterna löses. Infört växtskyddsmedelskommitténs (SCFCAH) och biocidkommitténs (CA Biocides) utarbetade förslag på instruktioner, samt bemannat de planerade 6 SCFCAH-mötena och 5 CAmötena. JURSEK Löpande Internationellt avd/sekr Regeringen ska ha fått stöd i det internationella förhandlingsarbetet. Rapportering mm ska ha skett enligt uppställda krav. Se HP för övriga mål INTSEK Medverkat inför och vid gemensamt partsmöte för Stockholms-, Rotterdam och Baselkonventionerna. INTSEK (JURSEK) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förhandlingar av nya regler (rättsakter, konventioner) (antal och kostnad) Deltagande i möten med instruktion från M-dep. (antal och kostnad) T1 T2 T3 19

20 3. Bedriva internationellt utvecklingssamarbete 3.1 Bedriva internationellt utvecklingssamarbete avd/sekr Utvecklingssamarbetet bedrivs så att vi uppfyller kraven i kontrakten med de externa finansiärerna. Överenskommelser om samarbeten, som ligger i linje med vår strategi och som leder till en bibehållen nivå på omfattningen av verksamheten, finns för de kommande åren. INTSEK Omfattning på verksamhet i ITP och Sydostasien. Genomfört i enlighet med ingångna avtal. Utveckling och undertecknande av nya program. Under 2013 kommer vi att utveckla nya program för följande samarbeten (vara flertalet är fortsättningar på nu pågående samarbeten): globalt program, regionalt program i Sydostasien och möjligen i Afrika, bilaterala program i östra Europa, samt eventuellt samarbete med Miljödepartementets prioriterade länder. INTSEK* Löpande INTSEK* Löpande INTSEK Löpande *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse *Andra avd/sekr medverkar enligt överenskommelse Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Utbildning om strategier för kemikaliekontroll (ITP) (antal och kostnad) Regionalt kemikalieforum i Sydostasien (antal och kostnad) 2 2 T1 T2 T3 20

21 4. Pröva ansökningar och annan regeltillämpning 4.1 Pröva ansökningsärenden och dispenser för växtskyddsmedel Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. Delta i samtliga möten i följande EU-arbetsgrupper: Post Annex I, Interzonkommittén, Intrazon- kommittén, ny EU-gemensam databas för växtskyddsmedelsansökningar. I detta arbete bidra med synpunkter från Sverige för att så långt det är möjligt underlätta och effektivisera processen för produktgodkännanden och ömsesidiga erkännanden inom EU. avd/sekr Rättsutredning kring beslut och information om minska användningsområde för godkända BK-produkter för konsekvent rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande enligt 91/ Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, 4 zonrapportör. Beslut om gk, EU-regler 2009/1107, ej 16 zonrapportör. Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, zonrapportör. 3 Beslut om fortsatt godkännande, EUregler, ej zonrapportör. 14 Beslut om Ömsesidigt erkännande 2 enligt 91/414. Beslut om Ömsesidigt erkännande 8 enligt 1107/2209. Beslut - Övriga prövningsärenden Beslut om administrativa fortsatta 20 godkännanden T1 T2 T3 4.2 Pröva ansökningsärenden och dispenser för biocidprodukter Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. avd/sekr 21

22 Genomgång och kvalitetssäkring av beslutsmallar för bekämpningsmedel enligt krav i nya rättsakter för att säkra enhetlig och rättsäker rättstillämpning. JURSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Beslut om godkännande, äldre nationella regler. 20 Beslut om fortsatt godkännande, äldre 5 nationella regler. Beslut om godkännande och fortsatt 8 godkännande, EU-regler, SE är Ref.MS. Beslut om biocidproduktfamilj, EUregler. 0 Beslut om ömsesidigt erkännande 39 (inklusive familj), EU-regler. Beslut om förenklat godkännande, SE 0 är ref.ms (inklusive familj). Beslut om unionsgodkännande, SE är 0 ref.ms (inklusive familj), EU-regler. Beslut om övriga prövningsärenden. 80 Beslut om administrativa fortsatta godkännanden, nationella 22 T1 T2 T3 4.3 Pröva övriga dispensansökningar Prövning av ansökningar om dispens för användning av Hg, Metylenklorid och Trikloretylen. Hantering av ansökningar om generiska namn avd/sekr Juridiska sekretariatet (JURSEK) och avdelningen tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal prövade allmänkemikaliedispenser. Antal ansökningar om generiska namn. 5 T1 T2 T3 4.4 Hantera överklaganden avd/sekr Hantera överklaganden av meddelade beslut i förvaltningsärenden i syfte att skapa tydlighet i rättstillämpningen i principiellt viktiga mål. Juridiska sekretariatet (Jursek) 22

23 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal överklagandeärenden T1 T2 T3 23

24 5. Förvalta register och ta fram statistik 5.1 Förvalta register avd/sekr KemI för register över anmälda kemiska produkter och bekämpningsmedelsprodukter, handlägger årsavgifter samt ger stöd till olika intressenter. AIKK och Förvaltat bekämpningsmedelsregistret, befintligt och nya SPIDER. Produktregistret Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal registrerade ämnen i produktregistret. - Antal nyanmälda produkter. - Antal accepterade produkter. - Antal externa uttag produktregistret. - T1 T2 T3 Antal interna uttag ur produktregistret. Informationsinsatser gällande produktregistret. Andelen produkter där samtliga uppgifter är inrapporterade och uppdaterade för senast 4 år sedan. Kostnaden per registrerad produkt. Antal träffar på våra statistiksidor på webben. 5.2 Ta fram statistik avd/sekr Bekämpningsmedels- och kemikaliestatistik, samt flödesanalyser tas fram ur bekämpningsmedelsregistret respektive produktregistret för att ge statistiska underlag, analyser och information kring bekämpningsmedels- och kemikalieanvändningen i Sverige till KemI:s intressenter. AIKK och Rapporterade försålda mängder bekämpningsmedel till SCB och EU. 24

25 Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal gjorda flödesanalyser. - Officiell statistik. (antal tabeller) Kortstatistik. T1 T2 T3 25

26 6 Informera, stödja och samverka externt 6.1 Stöd till näringslivet inkl branschdialoger Med information, verktyg, samverkan och stöd arbetar Kemikalieinspektionen för att öka företagens möjlighet att uppfylla kraven i kemikalieregler och att arbeta med substitution av farliga ämnen. Detta sker genom riktade informations- och utbildningsinsatser, nyhetsbrev, faktablad och upplysningstjänster samt branschdialoger i syfte att driva på ett utbyte av farliga ämnen. avd/sekr AIKK Genomfört en nulägesanalys och en framåtsiktande behovsanalys av de verksamheter som får finansieras av kemikalieavgifterna, med syfte att få balans i avgiftsfinansieringen. Hållit branschmöten och möten med bekämpningsmedelsföretagen samt besvarat frågor via mejl och telefon efter behov. Förbereda konferensen Forum för Giftfri miljö till våren AIKK AT STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Andel besvarade frågor inom fem 95% dagar - Reach Andel besvarade frågor inom fem 90% dagar - CLP Stöd och info till näringslivet i form 25 av antal informationsinsatser. Antal möten/branschdialoger 10 T1 T2 T3 6.2 Samverka med andra myndigheter och organisationer Strategisk samverkan med andra myndigheter och organisationer. avd/sekr GD-stab Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Deltagit i antal andra myndigheters råd och utredningar. Antal samverkansprojekt med andra myndigheter. - - T1 T2 T3 26

27 6.3 Informera allmänheten avd/sekr Arbete med att förbättra/målgruppsanpassa informationen till allmänheten (fokus på barn och kemikalier i vardagen). Pågår främst inom ramen för Handlingsplanen (HP:9). För insatser se HP. INFOSEK Hållit växtskyddsmedel-telefonjouren öppen två timmar per dag, 5 dagar per vecka. Besvarat frågor för växtskyddsmedel samtliga veckor under året. Besvarat allmänhetens frågor via telefonjour (2 timmar per dag, 5 dagar per vecka) och e-post. Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal samtal till KemI-jouren. 630 Antal småärenden i Edok. 300 Antal telefonfrågor från allmänheten rörande bekämpningsmedel. - T1 T2 T3 27

28 7. Bedriva tillsyn 7.1 Utföra operativ tillsyn avd/sekr Att utföra operativ tillsyn innebär att förbereda, utföra och följa upp inspektioner riktade till företag som sätter ut kemiska produkter, biotekniska organismer och varor på den svenska marknaden. Operativ tillsyn innebär både inspektioner och analyser samt förebyggande arbete t ex information och rådgivning. En del tillsynsprojekt sker i samverkan inom EU och Norden. Avdelningen Tillsyn (AT) Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Antal inspektioner kemiska produkter 450 Inkl. 100 MSA Antal inspektioner bekämpningsmedel 95 Antal inspektioner varor 105 Antal analyserade kemiska produkter 10 Antal analyserade varor Ge tillsynsvägledning avd/sekr Att ge tillsynsvägledning innebär att ge kommuner och länsstyrelser vägledning i deras tillsyn av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor. Tyngdpunkten i vägledningen ligger på samordning, stöd och råd bl a genom nationella tillsynsprojekt, skriftligt vägledningsmaterial, utbildningar, seminarier etc. Avdelningen Tillsyn (AT) Genomfört 7,5 p kursen i Kemikalietillsyn tillsammans med Umeå universitet med ca 40 deltagare. Genomfört Länsstyrelsekonferens i samverkan med Naturvårdsverket med inriktning på länsstyrelsernas vägledning om Reach, ca 25 deltagare. Fortsatt samverkansprojekt med Naturvårdsverket - vägledning till ca 150 kommuner och länsstyrelser om REACH-tillsyn. Förberett samt tagit fram vägledningsmaterial till samverkansprojekt varutillsyn med kommunerna, operativ fas första halvåret AT AT AT AT 28

29 7.3 Samarbeta inom EU avd/sekr Att samarbeta inom EU innebär tillsynssamverkan med andra länder inom EU och Norden samt aktivt deltagande och bidrag till utveckling och samordning av tillsynen inom olika forum och nätverk t ex Reach-Forum, CLEEN, Nordiska Kemikaliegruppen och RoHS-nätverket. Avdelningen Tillsyn Deltagit i möten, arbetsgrupper och aktiviteter inom CLEEN, NKG, RoHS och Forum Sverige har tagit över rollen som sekretariat i CLEEN-nätverket tillsammans med Schweiz. Deltagit i förberedelse av tillsynsprojekt för biocider under CLEEN, troligen operativ fas under AT AT AT 29

30 8. Ledning och stöd 8.1 Ledning avd/sekr Intern styrning (inklusive krisberedskap), planering, uppföljning och utvärdering, samt utveckling och förbättring. ADM Infört systemstöd för övergripande verksamhetsplanering, uppföljning och riskanalys (KemI-nivå). Omarbetad arbetsordning som är anpassad till KemI:s behov och nya organisation. Införd styrmodell för verksamhetsutveckling inom KemI. Kartlagd verksamhetsarkitektur. Sammanfattande och uppdaterad omvärldsanalys. ADM/EK/ Kvalitet ADM/ Kvalitet ADM/inom omorg.proj ADM/VU STRATSEK Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Antal förbättringsförslag och avvikelser vid internrevisioner Antal förbättringsförslag och avvikelser vid extern revision Antal beslutade åtgärder vid ledningens genomgång Antal omprioriteringar och avvikelser vid tertialuppföljningarna. T1 T2 T3 8.2 Ekonomi och upphandling avd/sekr Ekonomiredovisning, finansiering, planering, uppföljning, budgetunderlag, årsredovisning och upphandling. ADM/Ekonomi Infört systemstöd för e-beställning samt systemstöd för EFH-flödet (elektronisk fakturahantering) Gått vidare med innehållet i avsiktsförklaring tecknad med Statens Ser- ADM/EK ADM/EK 2014/

31 vicecenter om att köpa ekonomiadministrativa tjänster. Ett beräknat införande 2014/ HR avd/sekr Organisationsöversyn, chefsutveckling, värdegrund, löpande HR. ADM/HR 8.4 IT avd/sekr Utveckling: IT ska främja effektivare processer i verksamheten. Drift/underhåll: KemI ska ha ett IT-stöd som främjar bra och effektiv verksamhet. Support: Verksamheten ska vara nöjd med den IT-service som ges. Förvaltning: Alla IT-system ska omfattas av aktiva förvaltningsöverenskommelser med tydliga SLA-nivåer. ADM/IT Uppdaterad IT-strategi, policy och strategi för IT-stöd. Förslag finns på en effektivare dokumenthantering. ADM/IT ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar T1 T2 T3 Tillgängligheten i IT-systemen (%) 99 Lösningsgraden normala supportärenden 90 (%) NKI IT-service & support 75 Följs endast upp på årsbasis. Aktiva förvaltningsöverenskommelser viktiga system (%) Lokaler och säkerhet avd/sekr Lokaler brandskydd, lokalvård, lokalplanering, vaktmästeri, reception Säkerhet informationssäkerhet, lokalsäkerhet, personsäkerhet. ADM /prestationer/nyckeltal Öva krishantering. ADM 31

32 8.6 Interna miljöarbetet avd/sekr A. Elförbrukningen (verksamhetsel) per m 2 ska ha minskat med 5 % jämfört med (Ev. justeras målet efter uppföljning av 2012 års förbrukning) B. KemI ska ha ersatt 25 flygresor med deltagande i möten via digital teknik. C. Pappersförbrukningen (kopieringspapper) ska ha minskat med 20 % jämfört med ADM Tecknat grönt hyresavtal med hyresvärden. Alla släcker belysningen i sitt kontorsrum när man går på lunch, möten och går hem för dagen. PC:n stängs av när man går hem för dagen. Alla har ställt in fjärrkyla-reglaget på sommaren enligt instruktion. Nya skrivare med follow me-funktion är införda. ADM Samtliga medarbetare Samtliga medarbetare ADM/IT Nyckeltal/Prestation Måltal Uppföljning Kommentar Förbrukning verksamhetsel Möten som skulle inneburit flygresor och ersatts med digital teknik Förbrukning kopieringspapper T1 T2 T3 8.7 Informera avd/sekr Intern och extern information och kommunikation: Planera och genomföra interna och externa projekt för att informera och kommunicera. Utveckla webbar och andra kanaler. Förmedla nyheter, ha kontakt med medier och bevaka omvärlden. Redigera texter och ta fram trycksaker. Ge stöd till chefer. INFOSEK Förankrat och implementerat kommunikationsstrategin. Implementerat ny struktur för ledningskommunikation. Genomfört KemI forum. INFOSEK INFOSEK INFOSEK 32

33 8.8 Hantera handlingar avd/sekr Processen styr diarieföring, expediering, avslut och arkivering av handlingar. Juridiska sekretariatet (Jursek) Fortsatt utbildning i Edok och förvaltningsrätt till alla medarbetare och chefer. Avslutat arbete med Riksarkivets föreläggande om arkivering på KemI. Verksamhetsbaserad arkivredovisning. Justeringar av klassificeringsstruktur och avslutat gamla arkivschemat. JURSEK JURSEK JURSEK 33

34

35 Budget per organisatorisk enhet i tkr Budget bekämpningsmedelsavgifter, ap 2 i tkr 35

36 Budget allmänkemikalieavgifter i tkr Budget transfereringar i tkr Budget SERP i tkr Budget externfinansierad verksamhet i tkr 36

37 Budget investeringar i tkr Budget handlingsplanen för en giftfri vardag i tkr 37

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen

Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010 1 Kemikalieinspektionen 2011 Foto omslag: Kristian Pohl och Kemikalieinspektionen Grafisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 MISSIV DATUM DIARIENR 2004-01-12 2003/145-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-03-13 M2003/85/Kn Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2003-2007 Omorganisation. Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. Institutionsregistratorer.

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kick-off Regelförenklingsarbetet

Kick-off Regelförenklingsarbetet Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö 30 31 augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map. 1. Hur kan/bör

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 PM 1 (5) Utvecklingsstöd 2007-08-29 ÄNDRAD Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 Syfte med dagen Syftet med detta möte är att skapa gemensamma utgångspunkter

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer