BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - 2009 (1)"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

2 Sammanfattning Denna tredje undersökning mot den så kallade näringslivspanelen följer upp några av de frågor som ställdes i den första undersökningen Med avseende på näringslivsklimatet generellt samt hur respondenterna har uppfattat hur detta har utvecklats under året, är resultatet i praktiken analogt med föregående års mätning. Vid frågeställningen om vad respondenterna anser är avgörande för tillväxt noteras specifikt två parametrar vars betydelse nu är omvänd. I årets mätning har betydelsen av rätt arbetskraft kraftigt minskat sin betydelse från 40 till 28 %. Samtidigt har konjunkturlägets inverkan ökat i betydelse från 33 till 47 %. En rimlig slutsats kan här vara att det allvarsamma ekonomiska läget överlag, skjuter fokus från arbetskraftsförsörjning till att mer rikta företagarnas fokus mot den allmänna konjunkturen. En följd av detta blir naturligtvis också att rekryteringsbehovet generellt minskar. När det gäller frågan om kommunens näringslivsservice så är även här resultatet likvärdigt resultatet från Detta stämmer också i hög grad även för frågan om hur respondenterna uppfattar arbetsförmedlingens service. Betyget är fortsatt under medel trots en mycket blygsam förbättring. Den för året nya frågan kring hur respondenterna uppfattar kommunens sätt att hantera upphandlingar, visar på ett genomsnittligt betyg. Resultatet för denna fråga bör dock tolkas mycket försiktigt då merparten av respondenterna saknar uppfattning. Avslutningsvis är en majoritet av respondenterna nöjda med de olika insatser som görs i syfte att stärka Bromöllas centrum. En relativt stor del är emellertid avvaktande och har ingen synpunkt, samtidigt som en mycket liten andel respondenter är negativa.

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Teknisk rapport 5 3. Redovisning av resultat 5

4 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Gren Leverantör: Questback Sweden AB Engelbrektsgatan 17 A MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam

5 Teknisk rapport Undersökningen genomfördes via e-postenkäter mot en fast panel om 76 företag (respondenter). Respondenterna härrör i huvudsak från ett slumpmässigt urval vilket konkret innebär att sannolikheten för att ett givet företag skall bli erbjuden en plats i panelen är känd och större än noll. Konsekvensen av detta slumpmässiga förfarande är framförallt att undersökningens resultat kan anses vara representativt för samtliga företag i kommunen. Undersökningen genomfördes under tidsperioden t.o.m Svarsfrekvensen för undersökningen uppgick till 71 %, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare undersökningar. Detta föranleder således en mer stabil tolkning av resultatet. Vissa av frågorna har indexerats vilket har medfört att även en kvantitativ uppföljning möjlig. Det kvantitativa resultatet är redovisat under aktuell fråga, resultat inom parentes indikerar på föregående års undersökning. Resultat NÄRINGSLIVSKLIMATET 1. Vad anser Du om näringslivsklimatet i Bromölla? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 59 (3, 61)

6 2. Hur anser du att detta klimat har utvecklats det senaste året? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket sämre" och 5 betyder "Mycket bättre". Medelbetyg: 3, 36 (3, 63) 3. Vad krävs för att det ska bli lättare att starta och driva företag i kommunen? Svar 1. Bättre konjunkturläge 2. Aktivera unga entusiaster med egna/nya initiativ Aktör i Matöppets gamla lokaler i centrum. Billiga lokaler att hyra gärna centralt med någon koordinator som håller ihop samarbetet Det är lättare här än på andra ställen. En bra näringslivsavdelning på kommunen som stöttar företagen, både de nya och de redan etablerade. Att kontakt tas när ett nytt företag startats, med ex vis brev där företaget hälsas välkommen, namn och tel. nr vart företagaren kan ringa om den skulle behöva olika sorters hjälp. En positivt inställd kommun/politiker Enligt min erfarenhet så är det lätt att nå nyckelpersoner i kommunen. Finansieringen är ofta en nyckelfråga. Framför allt är det viktigt att många aktörer runt nyföretagaren samverkar, bank, arbetsförmedling, nyföretagarcentrum och skatteverket. För att starta, total förnyelse, blanda inte in instanser som arbetsförmedling tex. gynna istället tillverkningsindustrin och dom som vill starta en sådan, det leder regelrätt till underleverantörer såsom legotillverkning och bemanning mm. Driva, ja det är upp till var och en men det största kravet är engagemang.

7 Gågata med fler butikslokaler och ett levande torg med handel. Inom vår gren, telekom, så behöver vi ha fatt i rätt människor. Då vi inte verkar så mycket inom kommunen som utanför så är det mest möjlighet till bra logistik samt kompetent lokal personal. Lokaler vid industriområdet där det finns kundunderlag. Det finns inget i centrum längre Mer engagemang från arbetsförmedlingen för att få de som är arbetslösa ut på företagen. Coacherna är bra men de kan bli ännu bättre på att synas hos oss företagare och när vi kontaktar dem ska de ta emot oss... Mer samarbete mellan företagen. EV någon form av mässa där företagen får visa upp sig. Se till att företagarföreningen byter ut de gamla medlemmarna, de som klappar oss yngre på huvudet och säger att det blir nog bra lilla vän. Att de äldre lyssnar på de yngre, vi har faktiskt ganska många bra idéer. Riskvilligt kapital. Almi går i borgen för banklån Samarbetsvilja från kommunens sida. (vi ville sätta upp skylt för att kunder ska hitta oss) Skriftlig information till redan startade företag, vilket, vad och var det nya företaget gör och var det finns. Starta eget-bidrag!!!!!!, billigare hyror. Starta upp går bra men att lyckas med att fortsätta behålla och utveckla verksamheten är svårt. Hur många företag läggs ner per år? Tomtmark, lokaler att hyra. Tänk efter vad för företag som startas i Bromölla det pizzabagare, frisörer och andra som håller på med samma de äter ut varandra, det kan väl inte vara lönande. Kanske ni kunde få någon som kunde starta en kemtvätt här det finns många lediga lokaler, det finns mycket av andra företag som skulle klara sig om ni inte stöttar upp hur många som helst av en sort. Vet ej Vet ej 4. Vad är avgörande för ditt företags tillväxt? (Du kan svara flera alternativ)

8 Övrigt, som t.ex. Annonsering Bra marknadsföring, tid för att utveckla företaget mm Lokaler, kundströmmar, parkeringar Marknadsföringsmöjligheter Mer tomtmark Reklammöjligheter KOMMUNENS ROLL 5. Hur uppfattar du kommunens näringslivsservice? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dålig" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 65 (3, 86)

9 Vad är viktigast vad gäller kommunens agerande? Svar Att behandla alla företagare lika, oavsett storlek. Att kommunen stöttar företaget på olika sätt. Att lyssna på nya idéer och vägleda. Att underlätta och hjälpa till med tillståndsförfaranden gärna medla och ge råd om smidigaste tillvägagångssätt. att utnyttja lokala företag så långt som möjligt Att vara framåt och lyhörd för en småföretagarnas vardag vilken som skiljer sig rejält från de stora företagen som vi har på vår ort. Även vara lyhörd för de stora företagen som kanske kan hyra in en småföretagare istället för att anställa en person på en kortare tid. Bra och personlig kontakt. En kontaktpunkt för en första kontakt. Fånga upp de yngre. Vi är faktiskt framtiden. Har inte haft med kommunen att göra än så länge. Dock tycker jag att det borde vidtas mer åtgärder för att minska alla inbrott som drabbat många hårt. Information. Ingen åsikt Lyssna o se Lätt att kommunicera och nå beslutsfattare/tillståndsgivare. Lägg ut mer på entreprenad. Raka snabba svar. Kort handläggningstid på olika ärenden. Se till att lokaler upprättas vid industriområdet, för där finns de enda möjligheterna för expansion av antal företag samt utöka företagens lokalyta Skapa nätverk mellan kommun och näringsliv Stötta/hjälpa - se föregående svar. Upphandlingar måste ses över. Slöseri med resurser och missgynnande av lokala parter. Öppet sinne för idéer, inte bromsa projekt,behandla alla lika vid markköp

10 6. Hur uppfattar du kommunens sätt att hantera upphandlingsfrågor? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 9 (N/A) Hur kan dessa rutiner förbättras? Svar Allt vad konsulter är borde förbjudas Ej berörd Samarbete Skippa kompisupphandlingar. Uppfattningarna är att du måste känna folk på kommunen för att lättare komma till Tänk och arbeta mer lokalt. Vet ej Vi är inte med i några kommunala upphandlingar.

11 ARBETSFÖRMEDLINGENS ROLL 7. Hur uppfattar du Arbetsförmedlingens service? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 68 (2, 5) Vad kan förbättras? Svar Byt ut gökar De bör tänka till om vad deras arbetsuppgift är. Registrator eller jobbcoach. Där ska finnas en och samma person som har hand om frågor för företagare. Bättre öppet tider. Ge personalen en utbildning i service Har väldigt dålig erfarenhet av arbetsförmedlingen och deras sätt att para ihop rätt kompetens med arbete. De har väldigt dålig koll på hur en småföretagare har det och är för mycket inriktade på de stora företagen och deras stora skyddsnät. De vet helt enkelt inte vad företagens verksamhet är, trots det ringer de och vill att vi tar oss an en arbetssökande som de tycker passar in i verksamheten. Kan inte nog påpeka hur dålig service vi fått från arbetsförmedlingen. Leta lokala samarbetspartners så långt som möjligt Lägg ner den, pengar at spara Servicen, bollas ofta runt mellan olika handläggare. Arbeta mer utåt med uppsökande informativ verksamhet till företagen. Vet ej Vet ej

12 DIVERSE 8. Arbetslösheten är idag väldigt hög, speciellt i ungdomsgruppen. Har du några förslag på hur vi kan få en ändring till stånd här? Svar Återinföra lärlingssystem med handledarlön i inledningsskedet Anpassa utbildningarna till dagens behov, utveckla lärlingssystemet Arbetsförmedlingen måste hjälpa dom bättre t.e.x genom att utbilda dom hur man presenterar sig för ett företag och inte säga till dom att gå ut och fixa något själva. Många som jag har mött är rätt handfallna när de kommer ut i arbetslivet Att arbetsförmedlarna faktiskt ringer ut till företagen och frågar om det finns något intresse eller arbetstillfälle. Men under de 5 år vi funnits i Bromölla, så har vi ALDRIG fått ett enda samtal. Sen för vår del så är det lättare att rekrytera unga tekniska killar på praktik, men såna får vi aldrig fatt i. Då får man en bra chans att hinna känna på dem ordentligt. Att initiera hållbara projekt, som i sin tur kan ge inspiration till nya verksamheter. Nytänkande helt enkelt. Bättre motiverad och utbildade ungdomar. Höja skolans och lärarnas och lärnadet status. Inget en kommun kan göra ensam men en långsiktig politisk fråga. Underlättandet av innovationer och skapandet av samarbetesforum är viktigt. Kanske bjuda motiverade ungdomar till företagarträffar för att presentera sig och sina kunnande. Börja med praktikplatser, praktiklöner så de lär sig pengarnas värde. De söker ju folk där ta in några ungdomar och ge dem chansen Efter gymnasial utbildning: Lärling med Halva lönen första året, sedan stegvis upp. Då får ungdomar en chans att komma in i arbetslivet utan att det kostar för mycket för företagen. Engagera unga och arbetslösa med aktiviteter de själva anser sig kunna utveckla till något framtida arbete, dvs släpp entusiasterna loss innan höst. Gör som i Danmark. Ta in lärlingar till lägre löner och lär upp dem... Höja arvodet vid ungdomspraktik, jag har hört flera ungdomar som sagt... skulle aldrig jobba 40 timmar i veckan för kr i månaden Information till företagarna om vilka regler som gäller. Aktivt söka praktikplatser o.d. Gör även ungdomarna mer delaktiga i detta, lär ut ansvarstagande. Just hos småföretagare kan det vara svårt att ta emot arbetslösa då det tar för mycket tid av ens egen arbetstid. Detta leder till att man inte kan fakturera ut så mycket som man behöver för att kunna täcka sina kostnader. Men om arbetsförmedlingen bättre hade kunnat para ihop rätt person på rätt plats och att småföretagaren fick större bidrag för att täcka ens egna missade arbetstid tror jag att fler hade kunnat ta emot ungdomar och andra arbetslösa för att ge dem praktisk erfarenhet i yrkeslivet. Kanske en ny sorts anställningsform kanske, det är ju bara att prova sej fram. Sätt en pilotgrupp på detta. Kostnadsfria praktikplatser, lärlingsplatser så att ungdomarna kan lära sig arbetet och ev. kunna få anställning efter upplärningstiden. Låt de gamla som har slitit i hela sitt liv gå i förtidspension så att de unga starka kan ta över.

13 Låt ungdomarna få komma ut i praktik omedelbart och vänta inte flera veckor som i dag. låt ungdomarna göra samhällstjänst om de ändå lyfter ersättning, informera om entreprenörskap mera, man behöver inte leta anställning Lärlingsplatser istället för skola i allt för många år, alla har inte hög IQ men kan vara praktiskt väldigt duktiga. Lärlingsplatser med rimliga löner Lärlingsplatser och praktikplatser. Lärlingsplatser på arbetsplatser med hög genomsnittsålder, få ut dem i föreningarna där de lär sig mycket om ledarskap, styrelsearbete, kontaktnät, mm Mer praktikplatser Problemet ligger på riksnivå med stela anställningsformer etc. Tillåt praktiktjänster med låga löner, ev. subventionerade. Sänk alla högavlönades löner plocka bort alla pensionerade förtroendevalda

14 9. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för boende? Svar Arbetstillfällen, bra skola, bra boende Att erbjuda en god miljö, såväl socialt som biologiskt. Attraktiva tomter att bygga villor på till rätta priser Bodagarna, hemsidan Bra för tillfället Bra skola och förskola. Bra boendemöjligheter och lägre skatt Bra social klimat. Bra skolor som ligger högt på olika kunskapstestpresentationer. Bra kommunikationer finns redan. Tillgängliga bostäder. En mindre livsmedelsbutik i centrum. Detta ser dött ut med många tomma lokaler. Bättre lyfta fram fördelarna och smultronställena i Bromölla. Det centrala läget, kommunikation En hemsida som är mer fokuserad på att tala om kommunens fördelar. Det finns väldigt många. Erbjud mer attraktiva tomter. Extern reklam t.ex. bilagor i tidningar. Aktiva ambassadörer Fin natur Genom att ta väl hand om våra gäster - som spider detta till vänner & bekanta, mer värt än all annonsering. Samarbete mellan oss som har boendeanläggningar är också bra reklam för en trivsam kommun. Genom att öppna upp längs våra sjöar Levrasjön, Ivösjön upp mot Näsum.De kan inte se vad vi har, ni stänger in allt, öppna opp några gluggar iallafall Information om vår vackra omgivning och närhet till bra kommunikationer. Ingen kommentar. Ivösjöbygdens natur Låg kommunalskatt. Miljön, nära till skog och hav. Tillgång till alla bekvämligheter. marknadsför och utveckla kommunikation och service Mässor. Fina reklambilder på vår fina miljö och omgivningar i t.ex. Hus och hem tidningar. Internet. Ordna bra tomter lokalt. Reklam Se till att ta några obekväma beslut och släpp sjö och kustnära boenden men ta bra betalt för detta Se till så att ungdomarna är sysselsatta med något meningsfullt inte bara ställer till oreda. Sänk skatten Viktigt med närheten till allt bra, Nära till havet, sjön osv. Öppna upp mot sjön, fler attraktiva tomter/bostadsrätter/ägarlägenheter med sjökontakt. Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet Fokus på våra goda kommunikationer mot grannkommuner m.m. Korta pendlingstider, inga köer m.m. Låga, rimliga boendekostnader med hög standard

15 10. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för företagande? Svar Alla företag behöver en marknad. De som arbetar lokalt kommer inte att överleva om de boende inte har råd att anlita service eller att efterfråga varor och tjänster. Billig mark - bra lokaler i ett bra centrum Bra lokalhyror En god företagsanda mellan alla våra företag stora som små. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar aktiva ambassadörer Fortsätt med att arbeta för företagen. positiv inställning till företagare Framför att det finns redan nästan all förutsättningar Tomtmark, utbildat arbetskraft i närområdet, bra infrastruktur, närhet till kontinenten. Lova hjälp med resten... För tillfället tillfredsställande Företagsambassadörer kanske Genom att erbjuda bra boende, bra industrimark, bra service genom byggavdelningen, bra näringslivsverksamhet. Mycket finns redan Genom att ta bra hand om redan etablerade företagare, som sprider detta vidare!!! Hemsidan Hjälp centrumalliansen att få igång ett samarbete mellan butikerna i centrum. Hjälpa företagare med lokal, markfrågor och övrig hjälp, stöd vid etablering. Ingen kommentar. Korta beslutsvägar och snabba pålitliga beslut. Fokus på helhetslösning Låg kommunalskatt, bra arbetsmarknad. Lägre kommunalskatt, tillgång på arbetskraft, tillgång till lokaler och mark, liten kommun med korta beslutsvägar, en kontaktperson som sköter alla kontakter. Marknadsför att här finns mycket arbetskraft och att bankerna är duktiga på att stötta eget företagande. Marknadsför bättre att det är lätt att nå beslutsfattare/ tillståndsgivare/ nyckelpersoner= positivt med liten kommun. Mässor Internet Reklam Samma som ovan. Snabba beslutsvägar när företagaren behöver hjälp T.ex. genom att tydligt klargöra vilka lokaler/tomter som är lediga för företagare via internet. Vårt läge med ypperliga kommunikationer Är ni redan bra på

16 11. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för turism/besökare? Svar Detta arbete är i full gång, tack vare Tobias Delfin. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar Aktiva ambassadörer Bra service vid turisminrättningar. Fin natur och fina badplatser. Rent och livligt centrum Finns det något att se i Bromölla? Fortsätt utveckla möjligheter till att tillgängliggöra naturen. Marknadsför mot Öresundsregionen. Hemsida, annonser, mässor Hemsidan, nöjda turister som återkommer Ingen åsikt Internet. Vi har en ganska tråkig hemsida. Låta dem som jobbar med turismen få snygga sidor på Bromöllas hemsida(länka sig vidare) till vettiga priser. Satsa på sommaraktiviteter för barnfamiljer. Piratbåt i Ivösjön med skattjakt på Ivöklack. Fiskekurser, leta fossiler. Bygg en naturstig för barn med olika hinderbanor, vaska guld, bygga båtar som man sedan kan köra på kanaler eller stockrännor. Låt barnen få trampa i lera (ska finnas tvättmölighet i form av ett vattenfall). Linbanor, klätterväggar. Man kan mala säd och baka pinnbröd över öppen eld. Bygg detta område intill Ivösjön eller Levrasjön men insprängt i naturen. Området kring barnakälla. perfekt! Tyskarna älskar den här formen av aktiviteter. Marknadsför oss på Tyska och Danska turistmässor. Finns liknande anläggning i Söll i Österrike. Heter Häxenvasser. Mycket populärt. Hade kunnat dra mycket folk till kommunen i form av turism. Låt sedan ungdomar vara med och sommarjobba. Med turist attraktioner, upplevelser, evenemang. Naturen, kulturen Nya sätt såsom radioreklam, tv-reklam, mässor Paketera bra erbjudande Positiva inslag i TV och annan massmedia. Film reklam mm. Typ Packat o Klart. Gärna även i utlandsmedia. Reklam Se ovan + synas i dansk & tysk massmedia Skapar turistattraktioner och framhåller de befintliga Stick ut hakan mer, våga lite mer. Turistguider. Bättre Märkta vandringsleder/cykelleder. Hemsidan. Hotell/Bed and Breakfast/Vandrarhembokning på nätet. Prisuppgifter i Euro och SEK. Varför inte bjuda på en rundåkning med en båt längs Ivösjön. Kanske kan det stå på tavlan på vägen: Välkommen till Bromölla ta gärna en utflykt på vår fina sjö Visa på de kvalitéer kommunen har, inte minst naturupplevelserna. Visa upp de saker som är bra i kommunen. Skylten vid E22:an är jättebra. Vår underbara natur, vi måste bli bättre på att visa att naturen och vi finns just här Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet

17 12. Kommunen försöker nu, tillsammans med näringsidkare och föreningsliv, att på olika sätt, stärka Bromöllas centrum. Hur uppfattar du de insatser som görs? Kommentar Men det går för långsamt. Dålig återkoppling, vi skulle ju träffas för att planera vidare. Ingen har hört av sig. Initiativet är bra men har ej sett något konkret ännu. Jag tror att man skall acceptera att ett aktivt centrum är mest bara för stora städer med stort utbud. I dagens stressade samhälle har kunder inte tid att strosa omkring. Bättre att satsa på handelsplatser där stora affärer med bra parkeringsmöjligheter finns. där det även byggs lokaler till mindre affärer. Men alla tomma skyltfönster måste fyllas. Livsmedelbutik eller Jourlivs åter till centrum. Risk att centrum inte fortsätter att vara levande annars. Flyttar Systemet eller Apoteket utanför då dör den eller att tyngdpunkten flyttas till annat område, knappast så gemytlig som nuvarande centrum och torg. Men jag tror inte det räcker för att företagen ska ha möjlighet att överleva på sikt. Det krävs bättre parkeringsmöjligheter och större utbud på butiker. Men vilket centrum? Nya torget blev fint, men det saknas helt större grönområden. Sätt fart på den centrala livsmedelsbutiken. Den drar folk till centrum. I dag finns det inte ett centrum tycker nog många. Viktigt med alla insatser som görs. Vilka insatser?

18 13. På vilket sätt kan kommun, arbetsförmedling och företagsgrupper, enskilt eller gemensamt mildra lågkonjunkturens effekter? Svar Förkorta handläggningstider? Bra service till medborgarna, låg kommunalskatt. Lyhördhet för företagarna. Genom att arbetsförmedlingen faktiskt tar ett ansvar att göra det dem har betalt för. Ja det är nog att fortsätta som inget hade hänt tror jag, mycket leda har orsakats av media som blåst upp det hela. Jag anser att det är viktigt hur man agerar och uttalar sig i media och att inte vara alltför pessimistisk. Detta leder inte till något positivt varken för den enskilde eller för företagen, det gäller i stället att se alla möjligheter som finns runt husknuten. Från kommunens sida är det viktigt att försöka att få de personer som fortfarande vågar konsumera att göra det i hemkommunen. Kan man på något sätt kanske subventionera en näringslivstidning som enbart handlar om vår kommun och alla affärer och företagare? Kanske vi kan ha en näringslivsdag där alla affärer håller extra öppet och ger små rabatter till konsumenterna? Ha en hemsida med att företagarna i Bromölla samlade och beskrivning om verksamheten och utbudet (kan ju vara bra för arbetsförmedlingen att ha som sin favoritsida). I dagens läge har de flest företagare dragit ner så mycket de kan på sina kostnader när man i själva verket behöver lägga mycket större energi på att öka sina intäkter. Vi måste försöka få folk att spendera mer istället för att spara mer. Företagarnas stora problem är intäktssidan och detta måste vi alla försöka att hjälpa till med. Jag tror arbetsförmedlingen måste knacka dörr. Jag tror att det viktigaste är att de som blir arbetslösa inte går hemma och känner att dom inte gör någon nytta. Det bäddar för problem så väl psykiska som fysiska. I dagens samhälle finns det så mycket ensamma människor yngre och äldre som behöver kontakt. Varför inte som arbetslös göra lite samhällstjänst A- kassan/socialbidraget kommer ju just från samhället, så promenader med äldre/sjuka lite allmänt bry sig om ensamma personer det är jag övertygad om skulle ge ett högt välbefinnande hos både givaren/tagaren av omtanken. Kanske någon form av bidrag till de som anställer ungdomar. Kanske ordna något som slår trumma och underhåller, drar folk, men inte kostar så mycket Kommunen skall inte säga upp folk i lågkonjunktur, då minskar köpkraften. Försök hitta projekt (som ex kan finansieras med statsbidrag som kan leda fram till nya aktiviteter) En passiv hållning från ex kommunledningen sprider sej som ringar på vattnet. Leta upp praktikplatser hos oss företagare Samarbeta och hjälpa ungdomar med jobb. Samarbete, se till att kunderna kommer till oss alla, inte bara jaga kunder till sig själv. Ställ mer krav- på ungdomarna, mer engagemang leta alternativ på sysselsättning. Ta tillbaka det som kallades för lärling. En ung går bredvid en gammal och lär sig jobbet. Den gamle kan sen få gå i pension och den yngre tar över utan konsekvenser för kvaliteten på uppgifterna. Vet ej Vet ej

19 Visa på de aktiviteter som görs... allt som görs inom de olika grupperingarna får inget eko ut bland medborgarna... vilket resulterar i att det inte görs något.

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31 Följeutvärdering Slutrapport av ESF-projektet LärlingsLotsen - Lisa Fröbel 2014-01-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Omvärldsanalys 5 Erfarenheter från Sverige 5 Stor ungdomsarbetslöshet men

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD Opinionsundersökning mars 2000 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stöd att behålla lokal service och lägre bensinpriser. Det är de två åtgärder som

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2013-10-28 Nedya Ibrahim 0730378908 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter...

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Ett smartare Sverige för unga och framtiden. En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt

Ett smartare Sverige för unga och framtiden. En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt Ett smartare Sverige för unga och framtiden En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt Juni 2011 IBM 100 år i världen, 83 år i Sverige I år firar IBM 100 år i världen och

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer