BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - 2009 (1)"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

2 Sammanfattning Denna tredje undersökning mot den så kallade näringslivspanelen följer upp några av de frågor som ställdes i den första undersökningen Med avseende på näringslivsklimatet generellt samt hur respondenterna har uppfattat hur detta har utvecklats under året, är resultatet i praktiken analogt med föregående års mätning. Vid frågeställningen om vad respondenterna anser är avgörande för tillväxt noteras specifikt två parametrar vars betydelse nu är omvänd. I årets mätning har betydelsen av rätt arbetskraft kraftigt minskat sin betydelse från 40 till 28 %. Samtidigt har konjunkturlägets inverkan ökat i betydelse från 33 till 47 %. En rimlig slutsats kan här vara att det allvarsamma ekonomiska läget överlag, skjuter fokus från arbetskraftsförsörjning till att mer rikta företagarnas fokus mot den allmänna konjunkturen. En följd av detta blir naturligtvis också att rekryteringsbehovet generellt minskar. När det gäller frågan om kommunens näringslivsservice så är även här resultatet likvärdigt resultatet från Detta stämmer också i hög grad även för frågan om hur respondenterna uppfattar arbetsförmedlingens service. Betyget är fortsatt under medel trots en mycket blygsam förbättring. Den för året nya frågan kring hur respondenterna uppfattar kommunens sätt att hantera upphandlingar, visar på ett genomsnittligt betyg. Resultatet för denna fråga bör dock tolkas mycket försiktigt då merparten av respondenterna saknar uppfattning. Avslutningsvis är en majoritet av respondenterna nöjda med de olika insatser som görs i syfte att stärka Bromöllas centrum. En relativt stor del är emellertid avvaktande och har ingen synpunkt, samtidigt som en mycket liten andel respondenter är negativa.

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Teknisk rapport 5 3. Redovisning av resultat 5

4 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Gren Leverantör: Questback Sweden AB Engelbrektsgatan 17 A MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam

5 Teknisk rapport Undersökningen genomfördes via e-postenkäter mot en fast panel om 76 företag (respondenter). Respondenterna härrör i huvudsak från ett slumpmässigt urval vilket konkret innebär att sannolikheten för att ett givet företag skall bli erbjuden en plats i panelen är känd och större än noll. Konsekvensen av detta slumpmässiga förfarande är framförallt att undersökningens resultat kan anses vara representativt för samtliga företag i kommunen. Undersökningen genomfördes under tidsperioden t.o.m Svarsfrekvensen för undersökningen uppgick till 71 %, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare undersökningar. Detta föranleder således en mer stabil tolkning av resultatet. Vissa av frågorna har indexerats vilket har medfört att även en kvantitativ uppföljning möjlig. Det kvantitativa resultatet är redovisat under aktuell fråga, resultat inom parentes indikerar på föregående års undersökning. Resultat NÄRINGSLIVSKLIMATET 1. Vad anser Du om näringslivsklimatet i Bromölla? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 59 (3, 61)

6 2. Hur anser du att detta klimat har utvecklats det senaste året? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket sämre" och 5 betyder "Mycket bättre". Medelbetyg: 3, 36 (3, 63) 3. Vad krävs för att det ska bli lättare att starta och driva företag i kommunen? Svar 1. Bättre konjunkturläge 2. Aktivera unga entusiaster med egna/nya initiativ Aktör i Matöppets gamla lokaler i centrum. Billiga lokaler att hyra gärna centralt med någon koordinator som håller ihop samarbetet Det är lättare här än på andra ställen. En bra näringslivsavdelning på kommunen som stöttar företagen, både de nya och de redan etablerade. Att kontakt tas när ett nytt företag startats, med ex vis brev där företaget hälsas välkommen, namn och tel. nr vart företagaren kan ringa om den skulle behöva olika sorters hjälp. En positivt inställd kommun/politiker Enligt min erfarenhet så är det lätt att nå nyckelpersoner i kommunen. Finansieringen är ofta en nyckelfråga. Framför allt är det viktigt att många aktörer runt nyföretagaren samverkar, bank, arbetsförmedling, nyföretagarcentrum och skatteverket. För att starta, total förnyelse, blanda inte in instanser som arbetsförmedling tex. gynna istället tillverkningsindustrin och dom som vill starta en sådan, det leder regelrätt till underleverantörer såsom legotillverkning och bemanning mm. Driva, ja det är upp till var och en men det största kravet är engagemang.

7 Gågata med fler butikslokaler och ett levande torg med handel. Inom vår gren, telekom, så behöver vi ha fatt i rätt människor. Då vi inte verkar så mycket inom kommunen som utanför så är det mest möjlighet till bra logistik samt kompetent lokal personal. Lokaler vid industriområdet där det finns kundunderlag. Det finns inget i centrum längre Mer engagemang från arbetsförmedlingen för att få de som är arbetslösa ut på företagen. Coacherna är bra men de kan bli ännu bättre på att synas hos oss företagare och när vi kontaktar dem ska de ta emot oss... Mer samarbete mellan företagen. EV någon form av mässa där företagen får visa upp sig. Se till att företagarföreningen byter ut de gamla medlemmarna, de som klappar oss yngre på huvudet och säger att det blir nog bra lilla vän. Att de äldre lyssnar på de yngre, vi har faktiskt ganska många bra idéer. Riskvilligt kapital. Almi går i borgen för banklån Samarbetsvilja från kommunens sida. (vi ville sätta upp skylt för att kunder ska hitta oss) Skriftlig information till redan startade företag, vilket, vad och var det nya företaget gör och var det finns. Starta eget-bidrag!!!!!!, billigare hyror. Starta upp går bra men att lyckas med att fortsätta behålla och utveckla verksamheten är svårt. Hur många företag läggs ner per år? Tomtmark, lokaler att hyra. Tänk efter vad för företag som startas i Bromölla det pizzabagare, frisörer och andra som håller på med samma de äter ut varandra, det kan väl inte vara lönande. Kanske ni kunde få någon som kunde starta en kemtvätt här det finns många lediga lokaler, det finns mycket av andra företag som skulle klara sig om ni inte stöttar upp hur många som helst av en sort. Vet ej Vet ej 4. Vad är avgörande för ditt företags tillväxt? (Du kan svara flera alternativ)

8 Övrigt, som t.ex. Annonsering Bra marknadsföring, tid för att utveckla företaget mm Lokaler, kundströmmar, parkeringar Marknadsföringsmöjligheter Mer tomtmark Reklammöjligheter KOMMUNENS ROLL 5. Hur uppfattar du kommunens näringslivsservice? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dålig" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 65 (3, 86)

9 Vad är viktigast vad gäller kommunens agerande? Svar Att behandla alla företagare lika, oavsett storlek. Att kommunen stöttar företaget på olika sätt. Att lyssna på nya idéer och vägleda. Att underlätta och hjälpa till med tillståndsförfaranden gärna medla och ge råd om smidigaste tillvägagångssätt. att utnyttja lokala företag så långt som möjligt Att vara framåt och lyhörd för en småföretagarnas vardag vilken som skiljer sig rejält från de stora företagen som vi har på vår ort. Även vara lyhörd för de stora företagen som kanske kan hyra in en småföretagare istället för att anställa en person på en kortare tid. Bra och personlig kontakt. En kontaktpunkt för en första kontakt. Fånga upp de yngre. Vi är faktiskt framtiden. Har inte haft med kommunen att göra än så länge. Dock tycker jag att det borde vidtas mer åtgärder för att minska alla inbrott som drabbat många hårt. Information. Ingen åsikt Lyssna o se Lätt att kommunicera och nå beslutsfattare/tillståndsgivare. Lägg ut mer på entreprenad. Raka snabba svar. Kort handläggningstid på olika ärenden. Se till att lokaler upprättas vid industriområdet, för där finns de enda möjligheterna för expansion av antal företag samt utöka företagens lokalyta Skapa nätverk mellan kommun och näringsliv Stötta/hjälpa - se föregående svar. Upphandlingar måste ses över. Slöseri med resurser och missgynnande av lokala parter. Öppet sinne för idéer, inte bromsa projekt,behandla alla lika vid markköp

10 6. Hur uppfattar du kommunens sätt att hantera upphandlingsfrågor? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 9 (N/A) Hur kan dessa rutiner förbättras? Svar Allt vad konsulter är borde förbjudas Ej berörd Samarbete Skippa kompisupphandlingar. Uppfattningarna är att du måste känna folk på kommunen för att lättare komma till Tänk och arbeta mer lokalt. Vet ej Vi är inte med i några kommunala upphandlingar.

11 ARBETSFÖRMEDLINGENS ROLL 7. Hur uppfattar du Arbetsförmedlingens service? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 68 (2, 5) Vad kan förbättras? Svar Byt ut gökar De bör tänka till om vad deras arbetsuppgift är. Registrator eller jobbcoach. Där ska finnas en och samma person som har hand om frågor för företagare. Bättre öppet tider. Ge personalen en utbildning i service Har väldigt dålig erfarenhet av arbetsförmedlingen och deras sätt att para ihop rätt kompetens med arbete. De har väldigt dålig koll på hur en småföretagare har det och är för mycket inriktade på de stora företagen och deras stora skyddsnät. De vet helt enkelt inte vad företagens verksamhet är, trots det ringer de och vill att vi tar oss an en arbetssökande som de tycker passar in i verksamheten. Kan inte nog påpeka hur dålig service vi fått från arbetsförmedlingen. Leta lokala samarbetspartners så långt som möjligt Lägg ner den, pengar at spara Servicen, bollas ofta runt mellan olika handläggare. Arbeta mer utåt med uppsökande informativ verksamhet till företagen. Vet ej Vet ej

12 DIVERSE 8. Arbetslösheten är idag väldigt hög, speciellt i ungdomsgruppen. Har du några förslag på hur vi kan få en ändring till stånd här? Svar Återinföra lärlingssystem med handledarlön i inledningsskedet Anpassa utbildningarna till dagens behov, utveckla lärlingssystemet Arbetsförmedlingen måste hjälpa dom bättre t.e.x genom att utbilda dom hur man presenterar sig för ett företag och inte säga till dom att gå ut och fixa något själva. Många som jag har mött är rätt handfallna när de kommer ut i arbetslivet Att arbetsförmedlarna faktiskt ringer ut till företagen och frågar om det finns något intresse eller arbetstillfälle. Men under de 5 år vi funnits i Bromölla, så har vi ALDRIG fått ett enda samtal. Sen för vår del så är det lättare att rekrytera unga tekniska killar på praktik, men såna får vi aldrig fatt i. Då får man en bra chans att hinna känna på dem ordentligt. Att initiera hållbara projekt, som i sin tur kan ge inspiration till nya verksamheter. Nytänkande helt enkelt. Bättre motiverad och utbildade ungdomar. Höja skolans och lärarnas och lärnadet status. Inget en kommun kan göra ensam men en långsiktig politisk fråga. Underlättandet av innovationer och skapandet av samarbetesforum är viktigt. Kanske bjuda motiverade ungdomar till företagarträffar för att presentera sig och sina kunnande. Börja med praktikplatser, praktiklöner så de lär sig pengarnas värde. De söker ju folk där ta in några ungdomar och ge dem chansen Efter gymnasial utbildning: Lärling med Halva lönen första året, sedan stegvis upp. Då får ungdomar en chans att komma in i arbetslivet utan att det kostar för mycket för företagen. Engagera unga och arbetslösa med aktiviteter de själva anser sig kunna utveckla till något framtida arbete, dvs släpp entusiasterna loss innan höst. Gör som i Danmark. Ta in lärlingar till lägre löner och lär upp dem... Höja arvodet vid ungdomspraktik, jag har hört flera ungdomar som sagt... skulle aldrig jobba 40 timmar i veckan för kr i månaden Information till företagarna om vilka regler som gäller. Aktivt söka praktikplatser o.d. Gör även ungdomarna mer delaktiga i detta, lär ut ansvarstagande. Just hos småföretagare kan det vara svårt att ta emot arbetslösa då det tar för mycket tid av ens egen arbetstid. Detta leder till att man inte kan fakturera ut så mycket som man behöver för att kunna täcka sina kostnader. Men om arbetsförmedlingen bättre hade kunnat para ihop rätt person på rätt plats och att småföretagaren fick större bidrag för att täcka ens egna missade arbetstid tror jag att fler hade kunnat ta emot ungdomar och andra arbetslösa för att ge dem praktisk erfarenhet i yrkeslivet. Kanske en ny sorts anställningsform kanske, det är ju bara att prova sej fram. Sätt en pilotgrupp på detta. Kostnadsfria praktikplatser, lärlingsplatser så att ungdomarna kan lära sig arbetet och ev. kunna få anställning efter upplärningstiden. Låt de gamla som har slitit i hela sitt liv gå i förtidspension så att de unga starka kan ta över.

13 Låt ungdomarna få komma ut i praktik omedelbart och vänta inte flera veckor som i dag. låt ungdomarna göra samhällstjänst om de ändå lyfter ersättning, informera om entreprenörskap mera, man behöver inte leta anställning Lärlingsplatser istället för skola i allt för många år, alla har inte hög IQ men kan vara praktiskt väldigt duktiga. Lärlingsplatser med rimliga löner Lärlingsplatser och praktikplatser. Lärlingsplatser på arbetsplatser med hög genomsnittsålder, få ut dem i föreningarna där de lär sig mycket om ledarskap, styrelsearbete, kontaktnät, mm Mer praktikplatser Problemet ligger på riksnivå med stela anställningsformer etc. Tillåt praktiktjänster med låga löner, ev. subventionerade. Sänk alla högavlönades löner plocka bort alla pensionerade förtroendevalda

14 9. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för boende? Svar Arbetstillfällen, bra skola, bra boende Att erbjuda en god miljö, såväl socialt som biologiskt. Attraktiva tomter att bygga villor på till rätta priser Bodagarna, hemsidan Bra för tillfället Bra skola och förskola. Bra boendemöjligheter och lägre skatt Bra social klimat. Bra skolor som ligger högt på olika kunskapstestpresentationer. Bra kommunikationer finns redan. Tillgängliga bostäder. En mindre livsmedelsbutik i centrum. Detta ser dött ut med många tomma lokaler. Bättre lyfta fram fördelarna och smultronställena i Bromölla. Det centrala läget, kommunikation En hemsida som är mer fokuserad på att tala om kommunens fördelar. Det finns väldigt många. Erbjud mer attraktiva tomter. Extern reklam t.ex. bilagor i tidningar. Aktiva ambassadörer Fin natur Genom att ta väl hand om våra gäster - som spider detta till vänner & bekanta, mer värt än all annonsering. Samarbete mellan oss som har boendeanläggningar är också bra reklam för en trivsam kommun. Genom att öppna upp längs våra sjöar Levrasjön, Ivösjön upp mot Näsum.De kan inte se vad vi har, ni stänger in allt, öppna opp några gluggar iallafall Information om vår vackra omgivning och närhet till bra kommunikationer. Ingen kommentar. Ivösjöbygdens natur Låg kommunalskatt. Miljön, nära till skog och hav. Tillgång till alla bekvämligheter. marknadsför och utveckla kommunikation och service Mässor. Fina reklambilder på vår fina miljö och omgivningar i t.ex. Hus och hem tidningar. Internet. Ordna bra tomter lokalt. Reklam Se till att ta några obekväma beslut och släpp sjö och kustnära boenden men ta bra betalt för detta Se till så att ungdomarna är sysselsatta med något meningsfullt inte bara ställer till oreda. Sänk skatten Viktigt med närheten till allt bra, Nära till havet, sjön osv. Öppna upp mot sjön, fler attraktiva tomter/bostadsrätter/ägarlägenheter med sjökontakt. Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet Fokus på våra goda kommunikationer mot grannkommuner m.m. Korta pendlingstider, inga köer m.m. Låga, rimliga boendekostnader med hög standard

15 10. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för företagande? Svar Alla företag behöver en marknad. De som arbetar lokalt kommer inte att överleva om de boende inte har råd att anlita service eller att efterfråga varor och tjänster. Billig mark - bra lokaler i ett bra centrum Bra lokalhyror En god företagsanda mellan alla våra företag stora som små. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar aktiva ambassadörer Fortsätt med att arbeta för företagen. positiv inställning till företagare Framför att det finns redan nästan all förutsättningar Tomtmark, utbildat arbetskraft i närområdet, bra infrastruktur, närhet till kontinenten. Lova hjälp med resten... För tillfället tillfredsställande Företagsambassadörer kanske Genom att erbjuda bra boende, bra industrimark, bra service genom byggavdelningen, bra näringslivsverksamhet. Mycket finns redan Genom att ta bra hand om redan etablerade företagare, som sprider detta vidare!!! Hemsidan Hjälp centrumalliansen att få igång ett samarbete mellan butikerna i centrum. Hjälpa företagare med lokal, markfrågor och övrig hjälp, stöd vid etablering. Ingen kommentar. Korta beslutsvägar och snabba pålitliga beslut. Fokus på helhetslösning Låg kommunalskatt, bra arbetsmarknad. Lägre kommunalskatt, tillgång på arbetskraft, tillgång till lokaler och mark, liten kommun med korta beslutsvägar, en kontaktperson som sköter alla kontakter. Marknadsför att här finns mycket arbetskraft och att bankerna är duktiga på att stötta eget företagande. Marknadsför bättre att det är lätt att nå beslutsfattare/ tillståndsgivare/ nyckelpersoner= positivt med liten kommun. Mässor Internet Reklam Samma som ovan. Snabba beslutsvägar när företagaren behöver hjälp T.ex. genom att tydligt klargöra vilka lokaler/tomter som är lediga för företagare via internet. Vårt läge med ypperliga kommunikationer Är ni redan bra på

16 11. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för turism/besökare? Svar Detta arbete är i full gång, tack vare Tobias Delfin. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar Aktiva ambassadörer Bra service vid turisminrättningar. Fin natur och fina badplatser. Rent och livligt centrum Finns det något att se i Bromölla? Fortsätt utveckla möjligheter till att tillgängliggöra naturen. Marknadsför mot Öresundsregionen. Hemsida, annonser, mässor Hemsidan, nöjda turister som återkommer Ingen åsikt Internet. Vi har en ganska tråkig hemsida. Låta dem som jobbar med turismen få snygga sidor på Bromöllas hemsida(länka sig vidare) till vettiga priser. Satsa på sommaraktiviteter för barnfamiljer. Piratbåt i Ivösjön med skattjakt på Ivöklack. Fiskekurser, leta fossiler. Bygg en naturstig för barn med olika hinderbanor, vaska guld, bygga båtar som man sedan kan köra på kanaler eller stockrännor. Låt barnen få trampa i lera (ska finnas tvättmölighet i form av ett vattenfall). Linbanor, klätterväggar. Man kan mala säd och baka pinnbröd över öppen eld. Bygg detta område intill Ivösjön eller Levrasjön men insprängt i naturen. Området kring barnakälla. perfekt! Tyskarna älskar den här formen av aktiviteter. Marknadsför oss på Tyska och Danska turistmässor. Finns liknande anläggning i Söll i Österrike. Heter Häxenvasser. Mycket populärt. Hade kunnat dra mycket folk till kommunen i form av turism. Låt sedan ungdomar vara med och sommarjobba. Med turist attraktioner, upplevelser, evenemang. Naturen, kulturen Nya sätt såsom radioreklam, tv-reklam, mässor Paketera bra erbjudande Positiva inslag i TV och annan massmedia. Film reklam mm. Typ Packat o Klart. Gärna även i utlandsmedia. Reklam Se ovan + synas i dansk & tysk massmedia Skapar turistattraktioner och framhåller de befintliga Stick ut hakan mer, våga lite mer. Turistguider. Bättre Märkta vandringsleder/cykelleder. Hemsidan. Hotell/Bed and Breakfast/Vandrarhembokning på nätet. Prisuppgifter i Euro och SEK. Varför inte bjuda på en rundåkning med en båt längs Ivösjön. Kanske kan det stå på tavlan på vägen: Välkommen till Bromölla ta gärna en utflykt på vår fina sjö Visa på de kvalitéer kommunen har, inte minst naturupplevelserna. Visa upp de saker som är bra i kommunen. Skylten vid E22:an är jättebra. Vår underbara natur, vi måste bli bättre på att visa att naturen och vi finns just här Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet

17 12. Kommunen försöker nu, tillsammans med näringsidkare och föreningsliv, att på olika sätt, stärka Bromöllas centrum. Hur uppfattar du de insatser som görs? Kommentar Men det går för långsamt. Dålig återkoppling, vi skulle ju träffas för att planera vidare. Ingen har hört av sig. Initiativet är bra men har ej sett något konkret ännu. Jag tror att man skall acceptera att ett aktivt centrum är mest bara för stora städer med stort utbud. I dagens stressade samhälle har kunder inte tid att strosa omkring. Bättre att satsa på handelsplatser där stora affärer med bra parkeringsmöjligheter finns. där det även byggs lokaler till mindre affärer. Men alla tomma skyltfönster måste fyllas. Livsmedelbutik eller Jourlivs åter till centrum. Risk att centrum inte fortsätter att vara levande annars. Flyttar Systemet eller Apoteket utanför då dör den eller att tyngdpunkten flyttas till annat område, knappast så gemytlig som nuvarande centrum och torg. Men jag tror inte det räcker för att företagen ska ha möjlighet att överleva på sikt. Det krävs bättre parkeringsmöjligheter och större utbud på butiker. Men vilket centrum? Nya torget blev fint, men det saknas helt större grönområden. Sätt fart på den centrala livsmedelsbutiken. Den drar folk till centrum. I dag finns det inte ett centrum tycker nog många. Viktigt med alla insatser som görs. Vilka insatser?

18 13. På vilket sätt kan kommun, arbetsförmedling och företagsgrupper, enskilt eller gemensamt mildra lågkonjunkturens effekter? Svar Förkorta handläggningstider? Bra service till medborgarna, låg kommunalskatt. Lyhördhet för företagarna. Genom att arbetsförmedlingen faktiskt tar ett ansvar att göra det dem har betalt för. Ja det är nog att fortsätta som inget hade hänt tror jag, mycket leda har orsakats av media som blåst upp det hela. Jag anser att det är viktigt hur man agerar och uttalar sig i media och att inte vara alltför pessimistisk. Detta leder inte till något positivt varken för den enskilde eller för företagen, det gäller i stället att se alla möjligheter som finns runt husknuten. Från kommunens sida är det viktigt att försöka att få de personer som fortfarande vågar konsumera att göra det i hemkommunen. Kan man på något sätt kanske subventionera en näringslivstidning som enbart handlar om vår kommun och alla affärer och företagare? Kanske vi kan ha en näringslivsdag där alla affärer håller extra öppet och ger små rabatter till konsumenterna? Ha en hemsida med att företagarna i Bromölla samlade och beskrivning om verksamheten och utbudet (kan ju vara bra för arbetsförmedlingen att ha som sin favoritsida). I dagens läge har de flest företagare dragit ner så mycket de kan på sina kostnader när man i själva verket behöver lägga mycket större energi på att öka sina intäkter. Vi måste försöka få folk att spendera mer istället för att spara mer. Företagarnas stora problem är intäktssidan och detta måste vi alla försöka att hjälpa till med. Jag tror arbetsförmedlingen måste knacka dörr. Jag tror att det viktigaste är att de som blir arbetslösa inte går hemma och känner att dom inte gör någon nytta. Det bäddar för problem så väl psykiska som fysiska. I dagens samhälle finns det så mycket ensamma människor yngre och äldre som behöver kontakt. Varför inte som arbetslös göra lite samhällstjänst A- kassan/socialbidraget kommer ju just från samhället, så promenader med äldre/sjuka lite allmänt bry sig om ensamma personer det är jag övertygad om skulle ge ett högt välbefinnande hos både givaren/tagaren av omtanken. Kanske någon form av bidrag till de som anställer ungdomar. Kanske ordna något som slår trumma och underhåller, drar folk, men inte kostar så mycket Kommunen skall inte säga upp folk i lågkonjunktur, då minskar köpkraften. Försök hitta projekt (som ex kan finansieras med statsbidrag som kan leda fram till nya aktiviteter) En passiv hållning från ex kommunledningen sprider sej som ringar på vattnet. Leta upp praktikplatser hos oss företagare Samarbeta och hjälpa ungdomar med jobb. Samarbete, se till att kunderna kommer till oss alla, inte bara jaga kunder till sig själv. Ställ mer krav- på ungdomarna, mer engagemang leta alternativ på sysselsättning. Ta tillbaka det som kallades för lärling. En ung går bredvid en gammal och lär sig jobbet. Den gamle kan sen få gå i pension och den yngre tar över utan konsekvenser för kvaliteten på uppgifterna. Vet ej Vet ej

19 Visa på de aktiviteter som görs... allt som görs inom de olika grupperingarna får inget eko ut bland medborgarna... vilket resulterar i att det inte görs något.

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Bromölla kommun Näringslivspanel 2012

Bromölla kommun Näringslivspanel 2012 Bromölla kommun Näringslivspanel 2012 Var i Bromölla kommun driver du ditt företag? Procent Antal Bromölla 72,9% 43 Näsum 20,3% 12 Gualöv 0% 0 Edenryd/Valje 3,4% 2 Nymölla 1,7% 1 Grödby/Håkanryd 1,7% 1

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Ortsutveckling Flen SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Senast uppdaterat december 2013 Styrkor Service Läget Boendemiljö Företagande Flen har ett bra utbud av livsmedelbutiker Anläggningarna

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda.

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda. Lagen om anställningsskydd. Den första analysen som man gör när man analyserar arbetsmarknaden är att analysera marknaden själv. Vad är marknaden och hur kan marknaden fungera väl? 1) Egendomsrätt. För

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer