Verksamhetsberättelse, 2008 IML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse, 2008 IML"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, 2008 IML Allmänt En nulägesbeskrivning av institutionen finns i institutionens verksamhetsplan1 för åren 2009 till Organisatoriska förändringar präglar verksamheten Från årsskiftet 2008/09 tillhör IML den samhällsvetenskapliga fakulteten och ytterligare organisationsförändringar utreds. Avvecklingen av den avdelning vid IML som svarat för fakultetsgemensam IT påbörjades under 2008 men pågår fortfarande. IML:s profilområden har präglats av en dynamisk utveckling under Detta har medfört att innehållet i grundutbildningen har förändrats och kvalitet och innehåll har utvecklats med stöd från de externfinansierade projekten. Forskningen och utvecklingsarbetet vid institutionen har bidragit till att utveckla institutionens externa kontakter. Befattningar och åldersstruktur Befattningar och anställda Befattning Kvinnor Män Administratör 1 Doktorand 3 2 Ingenjör 1 Professor 1 Docent 1 Systemadministratör 4

2 Systemutvecklare 3 Universitetsadjunkt 3 8 Universitetslektor 2 2 Totalt Anm: En av doktoranderna är stipendiat och är ej anställd vid universitetet. Personalens åldersstruktur Ålder Kvinnor Män Totalt Pensionavgångar: mars 2009 (ingenjör) och mars 2010 (adjunkt).

3 Utbildning 2008 Förutsättningar Rekryteringssituation Söktrycket på fristående kurser på vår inriktning IT och lärande har ökat i studentantal efter några terminer med sämre tillströmning. En fortsatt ökning har också skett vad beträffar de kurser som institutionen har gett på engelska. En stort antal studenter har sökt de nya kurserna Gensuspedagogik och lärande och Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt. Kursutbud Under 2008 påbörjades ett arbete med att inventera och märka upp (kategorisera och beskriva) institutionens fristående kurser. Inventeringen av fristående kurser kopplas till det arbete med kursöversyn som inletts på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samtidigt har diskussioner om samarbete med gemensamma kurser och utbildning på masternivå startat. Arbete har initierats för att: Inrätta internationell masterutbildning. Erbjuda fler fristående kurser på avancerad nivå. Pedagogiskt utvecklingsarbete Under det gångna året har huvudfokus varit att utveckla nya campusförlagda kurser och fristående kurser som mer speglar den IT-utveckling som skett under de senaste åren samt den kompetens som finns på institutionen. Ett antal nya fristående kurser har därför utvecklats under 2008 och som redan är sökbara för att studera under Dit hör kurserna, Genuspedagogik och lärande I och II samt Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt som distanskurs. Under hösten planeras ytterligare tre kurser att ges: IT-stöd i matematikundervisning, Datorspel och lärande samt IT och lärande: Digital kompetens. Den sistnämnda kursen är den första kursen i vår nya inriktning. Den kursen ersätter IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande som tidigare var den första kursen i vår inriktning. Vår inriktning har i övrigt bytt struktur, så till vida, att efter den första kursen IT och lärande: Digital kompetens, så väljer studenterna fritt ur det fristående kursutbud som erbjuds under terminerna. Detta följs senare i inriktningen av en obligatorisk VFU-kurs på 15hsp samt en fördjupningskurs på 15 hsp. När det gäller IML:s medverkan i de campusförlagda kurserna har institutionen en fortsatt låg medverkan i de kurser som ges på grundläggande nivå. På den avancerade nivån inom AUO har

4 institutionen en utökad medverkan beroende på det relativt höga antalet disputerade lärare. Utbildning - utformning Forskningsanknytning Andelen lektors-, docent- och professorsledda undervisningstillfällen har ökat. Även anknytningen av forskning till kurser som erbjuds har särskilt uppmärksammats, dels genom att kvalitetssäkra kurslitteraturen och dels genom att anknyta institutionens forskningsprojekt till kursinnehållet. Undervisningsformer Underviningsformerna har utvecklats speciellt inom ramen för heldistansundervisningen. Studenterna får utförlig feedback på inlämnade uppgifter och progressionen i lärandet har särskilt varit föremål för denna feedback. Institutionen har tillämpat flexible antagning och studietakt, något som uppskattats av våra målgrupper. Examination Institutionen har lagt sig vinn om att variera och utveckla alternativa examinationsformer utan att för den skull ge avkall på kvalitetskraven. Internationellt samarbete En SIDA-finansierad doktorand och en gästforskare från SiriLanka finns vid IML under våren Fristående kurser som ges på engelska och på distans har ca 120 studerande under IML samarbetar med flera universitet kring vidareutveckling och genomförande av en masterkurser. Ett antal EU-finansierade projekt genomförs i internationella samarbeten. Studentnöjdhet Arbetet med kursutvärderingar har stärkts och resultaten har återkopplat till studenterna. Utbildning på forskarnivå A new doctoral course was developed and offered in 2008 entitled ICT, Media and Learning (15 ECTS, Dnr: ) in which all IML doctoral students have participated. The course development has been led by Brian Hudson and Eva Lindgren in negotiation with the IML doktorands. Contributions to seminars have been given by Eva Lindgren, Camilla Hällgren, Elza Dunkels and Anders Olofsson (PEDAN) together with contributions from an international visiting professor and also through an international seminar series in phase 2 (see below for more detail). In addition two courses at Advanced Level have been developed during 2008 as part of the e-jump 2.0 project

5 development. These are New Technologies of e-learning 2.0 (7.5 ECTS, 6IT039) and Action Research 2.0 (7.5 ECTS, 6IT040). These courses are fully online distance education and trialling of these has taken place during with students from across East and West Europe, the far East and China. A SPIDER PhD student for the Department of Computing Science at Stockholm University has taken these courses as part of her Licentiate degree programme. The course entitled ICT, Media and Learning has been established in an online learning environment which has enabled students to participate at a distance. This includes IML SPIDER PhD student Hakim Usoof to participate for part of his time from his home base in Sri Lanka. It has also opened up possibilities to involve further PhD students from the Netherlands and Slovenia who had previously participated in EUDORA courses to be involved also. During the first phase of the course, a contribution was made to the seminar programme by visiting professor Avril Loveless from the Education Research Centre at the University of Brighton. During the second phase the seminar programme has been organised jointly with staff members and students from Sheffield Hallam University as part of a joint seminar series with the focus on Research and Scholarship in Teaching, Learning and Assessment. As a culmination to this course it has been planned that a number of staff and students from Sheffield Hallam University will participate in the annual doctoral school conference in May Forskarutbildning förutsättning och utformning Kurser Arbetet med att utveckla nya kurser mer anpassade till vår egen profil har påbörjats. Handledning Institutionen har få seniora handledare. För att utöka handledarkompetensen har institutionen inlett samarbete med Institutionen för informatik. Samarbete med ytterligare institutioner planeras under 2009 för att stärka handledningskapaciteten. Internationalisering Rekrytering av en doktorand från Kina pågår för närvarande. Detta är en del i ett mer omfattande samarbete med universitetet i Xiamen. En doktorand från Moçambique handleds av IML och forskningssamarbete mellan Leiden, Xiamen och Maputo har inletts. IML deltar också i projekt kopplat till SIDA:s SPIDER-program och en doktorand från Sri Lanka finns vid IML. Individuella studieplaner Individuella studieplaner revideras årligen och i år kommer nya individuella studieplaner att upprättas utifrån förslag och mall från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Målsättningen är att ytterligare öka individualiseringen av forskarutbildningen, för att på så sätt stärka IML:s tvärvetenskapliga inriktning och profil. Forskarutbildning resultat Genomströmning En adjunkt har disputerat under 2008

6 Doktorandnöjdhet Positiva utvärderingar har inlämnats och doktorandnöjdheten förefaller överlag att vara god vad gäller handledningsinsatser och kursutbud. Forskning In relation to the IML research profile we have continued to develop the web presence of IML staff, implemented a research seminar programme, produced published papers in peer reviewed research and scholarly conference proceedings and academic journals and to developed project proposals as part of national and international networks. Regarding the aim to increase the level of external funding for research and development, we have submitted research and development applications, responded to relevant external funding initiatives and continued to develop a co-ordinated approach to external funding applications and the sharing and developing of strategies. A significant start has been made on developing postgraduate studies at Masters level with international partners through the e-jump 2.0 project involving two 7.5 ECTS Advanced Level courses and also a new course (15 ECTS) has been developed in ICT, Media and Learning at doctoral level. The whole department has worked together to develop links between research, postgraduate studies and undergraduate teaching and we have further developed approaches to support scholarly activity and research by giving particular support to meet the needs of staff completing M level courses. Förutsättning och utformning Tid för forskning Den individuella tiden beror i hög grad av tillgången till externa forskningsmedel. Detta medför också att egen tid för forskning varierar stort både över tid och mellan individer. Därför har institutionen en målsättningen att skapa förutsättningar för att fler forskare skall få att ägna sig åt egen forskning. Institutionen har inlett arbetet med att uppnå detta genom att bilda forskargrupper kopplade till institutionens olika forskningsområden, för att på så sätt dra bättre nytta av synnergieffekter mellan forskningsprojekt. Strategier (inkl externa medel ) En strategi för att söka externa medel från svenska och internationella forskningsfinansiärer har diskuterats. Institutionen har också påbörjat en översyn över sin publiceringsstrategi, samt inlett arbetet med att anpassa utformningen av verksamheten till fakultetens framtida finansieringssystem. En rad nya forskningsprojekt planeras under 2009 och finansiering kommer att sökas från flera olika finansiärer. Förhoppningen är att synergieffekter mellan forskningsprojekt skall öka institutionens möjligheter till extern finansiering

7 Forskning resultat Externa medel Flera projekt startade under 2008 och många av dessa kommer att pågå i flera år. Projekt som startat 2008 The New Technologies of E-Learning and Conducting Action Research, EU Transversal Project, Implementing e-learning 2.0 in everyday learning processes in higher and vocational education (ejump 2.0). Projektet koordineras av Estonian e-university (budget ca 0.9 miljoner kronor). Activboards for Active Learning and Global Understanding in Elementary School Mathematics? WGLN samverkan mellan skola och universitet med Rösjöskolan, Stockholm, East Paolo Alto Academy, USA och Stanford University, USA. (ca kronor) Under 2008 startade EU-projektet icoper. icoper är ett forskningsprojekt med inriktning på "best practise" för digitala lärresurser och användning av standarder. Projektet är fyraårigt och finansieras av EU:s econtent Plus program. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca 2,1 miljoner kronor. Metaschool är ett annat EU-projekt som inleddes år Projektet kommer att bedriva forskning om om hur användningen av digitala lärresurser i skolan kan öka och förbättras. Projektet finansieras av EU:s program för livslångt lärande. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca kronor. Nordlet är ett annat projekt som påbörjades Projektets syfte är att skapa ett Nordiskt/Baltiskt "best practise"-nätverk för utveckling och användning av digitala lärresurser och infrastruktur för digitala lärresurser. Projektet är treårigt finansieras av Nordplus programmet. IML:s budget för projektet är ca kronor Mjukis II påbörjades under 2008 och är en fortsättning på projektet Mjukis I. Projektet kommer att pågå också under Mjukis är ett forskningsprojekt där syftet är att studera hur öppna standarder och öppna arkitekturer kan användas för att bygga utbildningsinfrastruktur för skolan. Projektet är en fortsättning på Mjukis som påbörjades 2001 och som avslutades Projektet finansieras av Skolverket med ca 2.4 miljoner kr/år. Ett treårigt pedagogiskt forsknings- och utvärderingsprojekt involverar IML sedan år Det kommer att pågå till och med år Uppdraget är formulerat av Regeringen och leds av Skolverket. Projektet involverar en forskare på halvtid under tre år. Process-based assessment through blended learning. Projektet finansieras av NSHU och projektets budget är ca 2.4 miljoner kronor. Educational Repositories Network (EdReNe). Projektet finansieras av EU:s econtent plus program.

8 Unsupervised summative e-assessment for higher order skills of students in large groups. Projektet finansieras som en del av SPIDER, Swedish Program for ICT in Developing Regions i samverkan med University of Colombo (UCSC) och National E-learning Centre (NeLC). Projektet pågår mellan och är en del av IML:s samarbete med Stockholms universitet, CSC. I projektet finns en forskarstuderande, Hakim Usoof. IML:s budget för projektet är ca kr. MELT-projektet avslutas 28 februari 2009 (kan eventuellt bli förlängning). Projektets syfte är att tillgängliggöra digitala lärresurser för skolor i Europa. IML är forskningspartner i projektet och har bland annat arbetat med att utveckla infrastruktur för att metadatamärka digitala lärresurser, samt för att koppla samman arkiv för att skapa gemensamma metadatabaserade söktjänster. Under 2008 har IML erhållit externa medel för att anställa ytterligare två doktorander. Dessa kommer att knytas till forskningsområdet "utbildningsinfrastruktur" och rekryteringen kommer att ske under våren/sommaren Publicering Under året producerades en doktorsavhandling, 10 artiklar i granskade tidskrifter, en internationell bok, tre bokkapitel och 10 övriga artiklar. Projects completed in 2008 elene-tlc: elearning network for the development of a Teaching and Learning service Centre, elearning Project, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency of the European Commission, , Evaluation Work Package Leadership. (45,000 Euros) (BH, AH, PB, KL) Podcasting in School Project, (with Bergqvist, Lithner and Lindwall), funded by Rektorsakadamien, School Improvement Agency, Apple Inc. and Faculty of Teacher Education, Umeå University (0.75 million Kroner/79,000 Euros) (TB, KL, BH) Samverkan Forskarutbildning, forskarskolor etc: Gun-Marie Frånberg är föreståndare för Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete. Frånberg undervisar också i kurser inom forskarutbildningen som tidigare har erbjudits av Fakulteten och från och med innevarande år kommer att erbjudas av USE. Grundutbildning inom lärarutbildningens kurser Institutionen samarbetar med Pedagogiska institutionen och Institutionen för barn, ungdomspedagogik,

9 specialpedagogik och vägledning (BUSV), Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för matematik och naturvetenskap (MaNv) och Institutionen för svenska och samhällsvetenskap (SvShv) genom projektet IT, media och lärande (ICTML). Samverkan med övriga samhället Samverkan med kommuner och skolor Avsiktsförklaring tillsammans med Umeå kommun om FoU kring morgondagens virtuella lärmiljöer (träder i kraft 2009). Skolutvecklingsprojekt i Lerum (doktorandprojekt). Umeå kommun, Hagaskolan - Medsökande i Wallenbergansökan och samverkan kring digital portfölj. Samverkan med verk och myndigheter Institutionen har relativt omfattande samarbete med Skolverket. IML är forskningspartner i Skolverkets Mjukis-projekt. Utbildning på Räddningsverket. Ovanstående samarbeten har bland annat inneburit finansiering av forskningsprojekt, uppdragsutbildningar och expert- och sakkunnigmedverkan vid ett stort antal tillfällen. IML:s forskare medverkar också (kopplat till ovan nämnda samarbeten) till att sprida forskningsinformation genom föreläsningar, mediemedverkan och deltagande i den offentliga debatten. Institutionen har etablerat samarbete med flera stora läromedelsförlag kring digitala lärresurser (bland annat med Liber, Studentlitteratur, Natur & Kultur och Norstedts förlag). Forskare vid IML samverkar med ett stort antal svenska och europeiska universitet, företag och andra organisationer. Detta gäller samverkan kopplad till IML:s stora projektverksamhet där ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät har byggts upp under många år. Utvecklingsområden Återföring av forskningsresultat från projekt till IML:s kurser och som fortbildning av IML:s lärare och övrig personal. Medverkan i KK-stiftelsens nyligen etablerade nätverk för IT i lärarutbildningen. Nya forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt. Bland annat en projektansökan till WGLN III tillsammans med Hagaskolan, samt projektansökan till WG IT and Learning initiative.

10 Uppdragsutbildningar genom Skolverket (3-årsprojekt) - Mobbning kränkande behandling och diskriminering samt Jämställdhet. Som synergieffekt bidrar detta uppdrag till kursutveckling i institutionens ordinarie kursutbud. samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Karlstad högskola. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärarstudenternas kunskapsutveckling och förståelse av läraryrket genom fortlöpande dokumentation och bedömning. Detta sker genom att utveckla och utvärdera olika metoder för processbaserad bedömning i kurser och VFU där blended learning, dvs. användning av IKT, stödjer ett reflekterande arbetssätt, enskilt och i grupp. Rent konkret innebär projektet i Umeå samarbete mellan kursansvariga institutioner och IML när det gäller kursutveckling i de kurser som speciellt är riktade till förskolestudenter i Skellefteå. Projektet planeras fortgå t.o.m Gemensamt Ekonomi Institutionens ekonomi är i balans för 2008 och det finns ett utgående balans inom grundutbildning (verksamhet 11) på tkr och forskning (verksamhet 21) på tkr. Den utgående balansen på forskningsmedel är buffrade medel för redan antagna doktorander, forskarassistent och för prefekters innestående kompetensutvecklingsmedel. En periodisering görs av externa medel (versamhet 13, 22 och 23) med ca 3,5 miljoner som ska användas under Bifogad fil av bokslut finns som pdf-fil i google doks. Kompetensförsörjningsplaner , uppföljning Under perioden har en professor och en docentkompetent lektor rekryterats. Adjunkters forskarutbildning har haft högsta prioritet under perioden och antalet disputerade lärare har ökat från 1 till 6. Handlingsplan för kompetensförsörjning Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Uppfölj. Forskarutb. adjunkter Vetenskapsrådet EU kommuner projekt myndigheter Adj. i fo utb En adj disputerade 2008 Professor Rekrytera EU, fakulteten, UmU Antal prof Rekrytering pågår

11 Jämställdhetsarbetet under 2008, uppföljning Mål Åtgärder Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljning Jämställdhetsföret rädarnas uppdrag tydliggörs Ta fram jämställdhetsföreträdan des institutionsuppdrag utifrån övergripande policyprogramet och skriva delegation Inom ramen för ordinarie uppdrag i samråd med Jämställdhetsföreträ darna samverkan med jämställdhetsf öreträdarna 2008 Ej genomförts under året Jämn Vid val av styrelse och könsfördelning vid ledning, tillsättande av tillsättande av olika grupper vid IML grupper, ledning ska institutionen verka och styrelse. för en jämn könsfördelning bland gruppens medlemmar. Valberedning, prefekt, ledningsgrupp, personalmöten Vid varje enskilt tillfälle 2008 Genomförs fortlöpande vid de strukturella omändringar som gjorts inför Bemanning. Beakta genusaspekter vid bemanning Fördelningen av olika typer av kurser, antal kurser, kursansvar, kursutveckling och medverkan i undervisningsnära utvecklingsarbeten följs upp terminsvis Inom ramen för ordinarie uppdrag Studierektor Inför terminsstart 2008 Diskussioner förs vid lärarmöten kontinuerlig om olika bemanningsfråg or Rekrytering. Beakta genus, likabehand-ling och mångfaldsaspekter vid rekrytering Utformning av Inom ramen för anställningsprofiler och ordinarie uppdrag annonser ses över före utannonsering Professor Ledningsgruppen 2008 Enbart män har rekryterats under Lön. Beakta genus aspekter vid lönesättning - Genusaspekter beaktas och beskrivs då lönekriterierna upprättas. - Utfallet av lönerevideringar följs upp Inom ramen för ordinarie uppdrag Samverkansförhandl Lönerörelsen våren 2008 Har beaktats på fakultetsnivå

12 Genusseminarium /workshop Genomföra 1-2 genusseminarium/work shop både för all personal samt inom undervisning och forskning. Seminarietid, interna resurser Jämställdhetsföreträdare Minst en varje termin 2008 Ej genomförst under året. Inkluderande universitet Uppföljning av föregående års arbeten Nedläggningen av fakulteten för lärarutbildning, förändringar vad gäller fakultetsgemensam IT och en utredning om ny organisation har medfört att planen för inkluderande universitet måste revideras. Därför upprättas en ny plan för inkluderande universitet under Kartläggning och analys Några uppenbara fall där någon del av institutionens verksamhet strider mot den övergripande visionen och målen för likabehandlings- och mångfaldsarbete har inte identifierats. Uppföljning av handlingsplan Mål/problem (Förbättrings område) Aktivitet/Åtgärd Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljnin g Exkluderingsproblem POU ger stöd i samband med omorganisation. POU Ej fastställd Omorg pågår fortfarande Universitetets åtgärds program är relativt okänt. en initierar en diskussion vid institutionsdag. Egen personal Institutions dag 2008 Ej genomförd. Efter omorg Studenters upplevda arbetsmiljö och studiesociala situation. Vid kursutvärdering skall exkluderingsproblema tik tas med. Egen personal SR och kurs ansvarig lärare Löpande Ej klart

13 Distansstuderandes situation Kartläggning och analys. SR prefekt 2009 Ej klart Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den psykosociala miljön påverkas i stor utsträckning av beslut och händelser utanför institutionens kontroll. Då institutionen nu står inför stora förändringar vad gäller organisation måste det fortsatta arbetsmiljöarbetet prioriteras. Personal från PoU medverkar vid det fortsatta arbetet under Arbetsmiljö Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Upp-följning God ergonomi Riktiga Arbetsplatser Åtgärda ljudproblem Mätningar, åtgärdsförslag och kostnads beräkningar. Driftsbudget Åtgärdas under 2008 Arbetsmiljö rond genomförd Mötesrum Ventilation Ombyggnad av mötesrummet. Justering av luftflöden Akademiska hus har genomfört ombyggnnad av ventilation Information till personalen - Info. om ledningsgruppens beslut via webb. - Pref. m.fl. deltar i de olika verksamheternas möten - Personalmöten i FC ersätts Ledningsgrupp 2008 Informations tavla - både fysisk och på webb. Pers konf i FC ersätts - Gemensamt fika vid fler tillfällen - Personaldag.

14 Jämnare arbetsfördelning över året Bemanningsplan upprättas tidigare. SR Handlingsplan miljö, uppföljning Möjligheterna att källsortera i de nya anpassade lokalerna tycks numera fungera bra. Däremot har husägaren signalerat att elförbrukningen nattetid är hög. Åtgärder planeras under Dubbelsidig utskrift fungerar dåligt eftersom skrivarna är långsamma och slutar fungera vid dubbelsidig utskrift. Åtgärdas först under Detaljerade miljömål Andelen miljöanpassade inköp ska utredas genom att inventera gjorda inköp. En beskrivning av institutionens miljöpåverkan påbörjas under 2008 och fortsätter under Handlingsplan Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Resultat/ Uppföljni ng Minska pappers förbrukningen ytterligare Köp ny skrivare som har lägre energiförbrukning och skriver dubbelsidigt utan stor tidsfördröjning. Budget 09 Andel dubbel sidiga utskrifter Klart Miljöanpassade inköp Ett av kriterierna vid val av produkter vid upphandling Beställare Fungerar inte alltid Minskad el förbrukning Energibesparande utrustning: -skrivare -minska på egna serverparken Budget Ny energisnål utrustning El förbrukningen Nyckeltal saknas

15 (virtualisering) -avskaffa datalabben -bryta strömmen på natten Sid 1 (16)

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Dnr 724-919/06 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Postadress: 801 76 Gävle Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Telefon: 026-64 85 00 (växel) Telefax: 026-64 86 40 Hemsida: www.hig.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Foto: Göran Olofsson Innehåll DEKANENS FÖRORD... 2 INLEDNING... 4 GRUNDUTBILDNING... 4 FORSKARUTBILDNING... 6 FORSKNING... 8 SAMVERKAN MED OMGIVANDE SAMHÄLLE... 10 DEN STATLIGA

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Omslag. Överst till höger: Laboration vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Lovéncentret Tjärnö.

Omslag. Överst till höger: Laboration vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Lovéncentret Tjärnö. 2013 ÅRSREDOVISNING Omslag Överst till vänster: I oktober uppförde studenter från flera utbildningar vid Högskolan för scen och musik en hyllningskonsert till Håkan Hellströms skapande, där de gjorde sina

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Årsredovisning 2009. Linköpings universitet

Årsredovisning 2009. Linköpings universitet Årsredovisning 2009 Linköpings universitet Linköpings universitet i korthet Linköpings universitet (LiU) bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer