Verksamhetsberättelse, 2008 IML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse, 2008 IML"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, 2008 IML Allmänt En nulägesbeskrivning av institutionen finns i institutionens verksamhetsplan1 för åren 2009 till Organisatoriska förändringar präglar verksamheten Från årsskiftet 2008/09 tillhör IML den samhällsvetenskapliga fakulteten och ytterligare organisationsförändringar utreds. Avvecklingen av den avdelning vid IML som svarat för fakultetsgemensam IT påbörjades under 2008 men pågår fortfarande. IML:s profilområden har präglats av en dynamisk utveckling under Detta har medfört att innehållet i grundutbildningen har förändrats och kvalitet och innehåll har utvecklats med stöd från de externfinansierade projekten. Forskningen och utvecklingsarbetet vid institutionen har bidragit till att utveckla institutionens externa kontakter. Befattningar och åldersstruktur Befattningar och anställda Befattning Kvinnor Män Administratör 1 Doktorand 3 2 Ingenjör 1 Professor 1 Docent 1 Systemadministratör 4

2 Systemutvecklare 3 Universitetsadjunkt 3 8 Universitetslektor 2 2 Totalt Anm: En av doktoranderna är stipendiat och är ej anställd vid universitetet. Personalens åldersstruktur Ålder Kvinnor Män Totalt Pensionavgångar: mars 2009 (ingenjör) och mars 2010 (adjunkt).

3 Utbildning 2008 Förutsättningar Rekryteringssituation Söktrycket på fristående kurser på vår inriktning IT och lärande har ökat i studentantal efter några terminer med sämre tillströmning. En fortsatt ökning har också skett vad beträffar de kurser som institutionen har gett på engelska. En stort antal studenter har sökt de nya kurserna Gensuspedagogik och lärande och Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt. Kursutbud Under 2008 påbörjades ett arbete med att inventera och märka upp (kategorisera och beskriva) institutionens fristående kurser. Inventeringen av fristående kurser kopplas till det arbete med kursöversyn som inletts på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samtidigt har diskussioner om samarbete med gemensamma kurser och utbildning på masternivå startat. Arbete har initierats för att: Inrätta internationell masterutbildning. Erbjuda fler fristående kurser på avancerad nivå. Pedagogiskt utvecklingsarbete Under det gångna året har huvudfokus varit att utveckla nya campusförlagda kurser och fristående kurser som mer speglar den IT-utveckling som skett under de senaste åren samt den kompetens som finns på institutionen. Ett antal nya fristående kurser har därför utvecklats under 2008 och som redan är sökbara för att studera under Dit hör kurserna, Genuspedagogik och lärande I och II samt Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt som distanskurs. Under hösten planeras ytterligare tre kurser att ges: IT-stöd i matematikundervisning, Datorspel och lärande samt IT och lärande: Digital kompetens. Den sistnämnda kursen är den första kursen i vår nya inriktning. Den kursen ersätter IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande som tidigare var den första kursen i vår inriktning. Vår inriktning har i övrigt bytt struktur, så till vida, att efter den första kursen IT och lärande: Digital kompetens, så väljer studenterna fritt ur det fristående kursutbud som erbjuds under terminerna. Detta följs senare i inriktningen av en obligatorisk VFU-kurs på 15hsp samt en fördjupningskurs på 15 hsp. När det gäller IML:s medverkan i de campusförlagda kurserna har institutionen en fortsatt låg medverkan i de kurser som ges på grundläggande nivå. På den avancerade nivån inom AUO har

4 institutionen en utökad medverkan beroende på det relativt höga antalet disputerade lärare. Utbildning - utformning Forskningsanknytning Andelen lektors-, docent- och professorsledda undervisningstillfällen har ökat. Även anknytningen av forskning till kurser som erbjuds har särskilt uppmärksammats, dels genom att kvalitetssäkra kurslitteraturen och dels genom att anknyta institutionens forskningsprojekt till kursinnehållet. Undervisningsformer Underviningsformerna har utvecklats speciellt inom ramen för heldistansundervisningen. Studenterna får utförlig feedback på inlämnade uppgifter och progressionen i lärandet har särskilt varit föremål för denna feedback. Institutionen har tillämpat flexible antagning och studietakt, något som uppskattats av våra målgrupper. Examination Institutionen har lagt sig vinn om att variera och utveckla alternativa examinationsformer utan att för den skull ge avkall på kvalitetskraven. Internationellt samarbete En SIDA-finansierad doktorand och en gästforskare från SiriLanka finns vid IML under våren Fristående kurser som ges på engelska och på distans har ca 120 studerande under IML samarbetar med flera universitet kring vidareutveckling och genomförande av en masterkurser. Ett antal EU-finansierade projekt genomförs i internationella samarbeten. Studentnöjdhet Arbetet med kursutvärderingar har stärkts och resultaten har återkopplat till studenterna. Utbildning på forskarnivå A new doctoral course was developed and offered in 2008 entitled ICT, Media and Learning (15 ECTS, Dnr: ) in which all IML doctoral students have participated. The course development has been led by Brian Hudson and Eva Lindgren in negotiation with the IML doktorands. Contributions to seminars have been given by Eva Lindgren, Camilla Hällgren, Elza Dunkels and Anders Olofsson (PEDAN) together with contributions from an international visiting professor and also through an international seminar series in phase 2 (see below for more detail). In addition two courses at Advanced Level have been developed during 2008 as part of the e-jump 2.0 project

5 development. These are New Technologies of e-learning 2.0 (7.5 ECTS, 6IT039) and Action Research 2.0 (7.5 ECTS, 6IT040). These courses are fully online distance education and trialling of these has taken place during with students from across East and West Europe, the far East and China. A SPIDER PhD student for the Department of Computing Science at Stockholm University has taken these courses as part of her Licentiate degree programme. The course entitled ICT, Media and Learning has been established in an online learning environment which has enabled students to participate at a distance. This includes IML SPIDER PhD student Hakim Usoof to participate for part of his time from his home base in Sri Lanka. It has also opened up possibilities to involve further PhD students from the Netherlands and Slovenia who had previously participated in EUDORA courses to be involved also. During the first phase of the course, a contribution was made to the seminar programme by visiting professor Avril Loveless from the Education Research Centre at the University of Brighton. During the second phase the seminar programme has been organised jointly with staff members and students from Sheffield Hallam University as part of a joint seminar series with the focus on Research and Scholarship in Teaching, Learning and Assessment. As a culmination to this course it has been planned that a number of staff and students from Sheffield Hallam University will participate in the annual doctoral school conference in May Forskarutbildning förutsättning och utformning Kurser Arbetet med att utveckla nya kurser mer anpassade till vår egen profil har påbörjats. Handledning Institutionen har få seniora handledare. För att utöka handledarkompetensen har institutionen inlett samarbete med Institutionen för informatik. Samarbete med ytterligare institutioner planeras under 2009 för att stärka handledningskapaciteten. Internationalisering Rekrytering av en doktorand från Kina pågår för närvarande. Detta är en del i ett mer omfattande samarbete med universitetet i Xiamen. En doktorand från Moçambique handleds av IML och forskningssamarbete mellan Leiden, Xiamen och Maputo har inletts. IML deltar också i projekt kopplat till SIDA:s SPIDER-program och en doktorand från Sri Lanka finns vid IML. Individuella studieplaner Individuella studieplaner revideras årligen och i år kommer nya individuella studieplaner att upprättas utifrån förslag och mall från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Målsättningen är att ytterligare öka individualiseringen av forskarutbildningen, för att på så sätt stärka IML:s tvärvetenskapliga inriktning och profil. Forskarutbildning resultat Genomströmning En adjunkt har disputerat under 2008

6 Doktorandnöjdhet Positiva utvärderingar har inlämnats och doktorandnöjdheten förefaller överlag att vara god vad gäller handledningsinsatser och kursutbud. Forskning In relation to the IML research profile we have continued to develop the web presence of IML staff, implemented a research seminar programme, produced published papers in peer reviewed research and scholarly conference proceedings and academic journals and to developed project proposals as part of national and international networks. Regarding the aim to increase the level of external funding for research and development, we have submitted research and development applications, responded to relevant external funding initiatives and continued to develop a co-ordinated approach to external funding applications and the sharing and developing of strategies. A significant start has been made on developing postgraduate studies at Masters level with international partners through the e-jump 2.0 project involving two 7.5 ECTS Advanced Level courses and also a new course (15 ECTS) has been developed in ICT, Media and Learning at doctoral level. The whole department has worked together to develop links between research, postgraduate studies and undergraduate teaching and we have further developed approaches to support scholarly activity and research by giving particular support to meet the needs of staff completing M level courses. Förutsättning och utformning Tid för forskning Den individuella tiden beror i hög grad av tillgången till externa forskningsmedel. Detta medför också att egen tid för forskning varierar stort både över tid och mellan individer. Därför har institutionen en målsättningen att skapa förutsättningar för att fler forskare skall få att ägna sig åt egen forskning. Institutionen har inlett arbetet med att uppnå detta genom att bilda forskargrupper kopplade till institutionens olika forskningsområden, för att på så sätt dra bättre nytta av synnergieffekter mellan forskningsprojekt. Strategier (inkl externa medel ) En strategi för att söka externa medel från svenska och internationella forskningsfinansiärer har diskuterats. Institutionen har också påbörjat en översyn över sin publiceringsstrategi, samt inlett arbetet med att anpassa utformningen av verksamheten till fakultetens framtida finansieringssystem. En rad nya forskningsprojekt planeras under 2009 och finansiering kommer att sökas från flera olika finansiärer. Förhoppningen är att synergieffekter mellan forskningsprojekt skall öka institutionens möjligheter till extern finansiering

7 Forskning resultat Externa medel Flera projekt startade under 2008 och många av dessa kommer att pågå i flera år. Projekt som startat 2008 The New Technologies of E-Learning and Conducting Action Research, EU Transversal Project, Implementing e-learning 2.0 in everyday learning processes in higher and vocational education (ejump 2.0). Projektet koordineras av Estonian e-university (budget ca 0.9 miljoner kronor). Activboards for Active Learning and Global Understanding in Elementary School Mathematics? WGLN samverkan mellan skola och universitet med Rösjöskolan, Stockholm, East Paolo Alto Academy, USA och Stanford University, USA. (ca kronor) Under 2008 startade EU-projektet icoper. icoper är ett forskningsprojekt med inriktning på "best practise" för digitala lärresurser och användning av standarder. Projektet är fyraårigt och finansieras av EU:s econtent Plus program. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca 2,1 miljoner kronor. Metaschool är ett annat EU-projekt som inleddes år Projektet kommer att bedriva forskning om om hur användningen av digitala lärresurser i skolan kan öka och förbättras. Projektet finansieras av EU:s program för livslångt lärande. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca kronor. Nordlet är ett annat projekt som påbörjades Projektets syfte är att skapa ett Nordiskt/Baltiskt "best practise"-nätverk för utveckling och användning av digitala lärresurser och infrastruktur för digitala lärresurser. Projektet är treårigt finansieras av Nordplus programmet. IML:s budget för projektet är ca kronor Mjukis II påbörjades under 2008 och är en fortsättning på projektet Mjukis I. Projektet kommer att pågå också under Mjukis är ett forskningsprojekt där syftet är att studera hur öppna standarder och öppna arkitekturer kan användas för att bygga utbildningsinfrastruktur för skolan. Projektet är en fortsättning på Mjukis som påbörjades 2001 och som avslutades Projektet finansieras av Skolverket med ca 2.4 miljoner kr/år. Ett treårigt pedagogiskt forsknings- och utvärderingsprojekt involverar IML sedan år Det kommer att pågå till och med år Uppdraget är formulerat av Regeringen och leds av Skolverket. Projektet involverar en forskare på halvtid under tre år. Process-based assessment through blended learning. Projektet finansieras av NSHU och projektets budget är ca 2.4 miljoner kronor. Educational Repositories Network (EdReNe). Projektet finansieras av EU:s econtent plus program.

8 Unsupervised summative e-assessment for higher order skills of students in large groups. Projektet finansieras som en del av SPIDER, Swedish Program for ICT in Developing Regions i samverkan med University of Colombo (UCSC) och National E-learning Centre (NeLC). Projektet pågår mellan och är en del av IML:s samarbete med Stockholms universitet, CSC. I projektet finns en forskarstuderande, Hakim Usoof. IML:s budget för projektet är ca kr. MELT-projektet avslutas 28 februari 2009 (kan eventuellt bli förlängning). Projektets syfte är att tillgängliggöra digitala lärresurser för skolor i Europa. IML är forskningspartner i projektet och har bland annat arbetat med att utveckla infrastruktur för att metadatamärka digitala lärresurser, samt för att koppla samman arkiv för att skapa gemensamma metadatabaserade söktjänster. Under 2008 har IML erhållit externa medel för att anställa ytterligare två doktorander. Dessa kommer att knytas till forskningsområdet "utbildningsinfrastruktur" och rekryteringen kommer att ske under våren/sommaren Publicering Under året producerades en doktorsavhandling, 10 artiklar i granskade tidskrifter, en internationell bok, tre bokkapitel och 10 övriga artiklar. Projects completed in 2008 elene-tlc: elearning network for the development of a Teaching and Learning service Centre, elearning Project, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency of the European Commission, , Evaluation Work Package Leadership. (45,000 Euros) (BH, AH, PB, KL) Podcasting in School Project, (with Bergqvist, Lithner and Lindwall), funded by Rektorsakadamien, School Improvement Agency, Apple Inc. and Faculty of Teacher Education, Umeå University (0.75 million Kroner/79,000 Euros) (TB, KL, BH) Samverkan Forskarutbildning, forskarskolor etc: Gun-Marie Frånberg är föreståndare för Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete. Frånberg undervisar också i kurser inom forskarutbildningen som tidigare har erbjudits av Fakulteten och från och med innevarande år kommer att erbjudas av USE. Grundutbildning inom lärarutbildningens kurser Institutionen samarbetar med Pedagogiska institutionen och Institutionen för barn, ungdomspedagogik,

9 specialpedagogik och vägledning (BUSV), Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för matematik och naturvetenskap (MaNv) och Institutionen för svenska och samhällsvetenskap (SvShv) genom projektet IT, media och lärande (ICTML). Samverkan med övriga samhället Samverkan med kommuner och skolor Avsiktsförklaring tillsammans med Umeå kommun om FoU kring morgondagens virtuella lärmiljöer (träder i kraft 2009). Skolutvecklingsprojekt i Lerum (doktorandprojekt). Umeå kommun, Hagaskolan - Medsökande i Wallenbergansökan och samverkan kring digital portfölj. Samverkan med verk och myndigheter Institutionen har relativt omfattande samarbete med Skolverket. IML är forskningspartner i Skolverkets Mjukis-projekt. Utbildning på Räddningsverket. Ovanstående samarbeten har bland annat inneburit finansiering av forskningsprojekt, uppdragsutbildningar och expert- och sakkunnigmedverkan vid ett stort antal tillfällen. IML:s forskare medverkar också (kopplat till ovan nämnda samarbeten) till att sprida forskningsinformation genom föreläsningar, mediemedverkan och deltagande i den offentliga debatten. Institutionen har etablerat samarbete med flera stora läromedelsförlag kring digitala lärresurser (bland annat med Liber, Studentlitteratur, Natur & Kultur och Norstedts förlag). Forskare vid IML samverkar med ett stort antal svenska och europeiska universitet, företag och andra organisationer. Detta gäller samverkan kopplad till IML:s stora projektverksamhet där ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät har byggts upp under många år. Utvecklingsområden Återföring av forskningsresultat från projekt till IML:s kurser och som fortbildning av IML:s lärare och övrig personal. Medverkan i KK-stiftelsens nyligen etablerade nätverk för IT i lärarutbildningen. Nya forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt. Bland annat en projektansökan till WGLN III tillsammans med Hagaskolan, samt projektansökan till WG IT and Learning initiative.

10 Uppdragsutbildningar genom Skolverket (3-årsprojekt) - Mobbning kränkande behandling och diskriminering samt Jämställdhet. Som synergieffekt bidrar detta uppdrag till kursutveckling i institutionens ordinarie kursutbud. samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Karlstad högskola. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärarstudenternas kunskapsutveckling och förståelse av läraryrket genom fortlöpande dokumentation och bedömning. Detta sker genom att utveckla och utvärdera olika metoder för processbaserad bedömning i kurser och VFU där blended learning, dvs. användning av IKT, stödjer ett reflekterande arbetssätt, enskilt och i grupp. Rent konkret innebär projektet i Umeå samarbete mellan kursansvariga institutioner och IML när det gäller kursutveckling i de kurser som speciellt är riktade till förskolestudenter i Skellefteå. Projektet planeras fortgå t.o.m Gemensamt Ekonomi Institutionens ekonomi är i balans för 2008 och det finns ett utgående balans inom grundutbildning (verksamhet 11) på tkr och forskning (verksamhet 21) på tkr. Den utgående balansen på forskningsmedel är buffrade medel för redan antagna doktorander, forskarassistent och för prefekters innestående kompetensutvecklingsmedel. En periodisering görs av externa medel (versamhet 13, 22 och 23) med ca 3,5 miljoner som ska användas under Bifogad fil av bokslut finns som pdf-fil i google doks. Kompetensförsörjningsplaner , uppföljning Under perioden har en professor och en docentkompetent lektor rekryterats. Adjunkters forskarutbildning har haft högsta prioritet under perioden och antalet disputerade lärare har ökat från 1 till 6. Handlingsplan för kompetensförsörjning Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Uppfölj. Forskarutb. adjunkter Vetenskapsrådet EU kommuner projekt myndigheter Adj. i fo utb En adj disputerade 2008 Professor Rekrytera EU, fakulteten, UmU Antal prof Rekrytering pågår

11 Jämställdhetsarbetet under 2008, uppföljning Mål Åtgärder Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljning Jämställdhetsföret rädarnas uppdrag tydliggörs Ta fram jämställdhetsföreträdan des institutionsuppdrag utifrån övergripande policyprogramet och skriva delegation Inom ramen för ordinarie uppdrag i samråd med Jämställdhetsföreträ darna samverkan med jämställdhetsf öreträdarna 2008 Ej genomförts under året Jämn Vid val av styrelse och könsfördelning vid ledning, tillsättande av tillsättande av olika grupper vid IML grupper, ledning ska institutionen verka och styrelse. för en jämn könsfördelning bland gruppens medlemmar. Valberedning, prefekt, ledningsgrupp, personalmöten Vid varje enskilt tillfälle 2008 Genomförs fortlöpande vid de strukturella omändringar som gjorts inför Bemanning. Beakta genusaspekter vid bemanning Fördelningen av olika typer av kurser, antal kurser, kursansvar, kursutveckling och medverkan i undervisningsnära utvecklingsarbeten följs upp terminsvis Inom ramen för ordinarie uppdrag Studierektor Inför terminsstart 2008 Diskussioner förs vid lärarmöten kontinuerlig om olika bemanningsfråg or Rekrytering. Beakta genus, likabehand-ling och mångfaldsaspekter vid rekrytering Utformning av Inom ramen för anställningsprofiler och ordinarie uppdrag annonser ses över före utannonsering Professor Ledningsgruppen 2008 Enbart män har rekryterats under Lön. Beakta genus aspekter vid lönesättning - Genusaspekter beaktas och beskrivs då lönekriterierna upprättas. - Utfallet av lönerevideringar följs upp Inom ramen för ordinarie uppdrag Samverkansförhandl Lönerörelsen våren 2008 Har beaktats på fakultetsnivå

12 Genusseminarium /workshop Genomföra 1-2 genusseminarium/work shop både för all personal samt inom undervisning och forskning. Seminarietid, interna resurser Jämställdhetsföreträdare Minst en varje termin 2008 Ej genomförst under året. Inkluderande universitet Uppföljning av föregående års arbeten Nedläggningen av fakulteten för lärarutbildning, förändringar vad gäller fakultetsgemensam IT och en utredning om ny organisation har medfört att planen för inkluderande universitet måste revideras. Därför upprättas en ny plan för inkluderande universitet under Kartläggning och analys Några uppenbara fall där någon del av institutionens verksamhet strider mot den övergripande visionen och målen för likabehandlings- och mångfaldsarbete har inte identifierats. Uppföljning av handlingsplan Mål/problem (Förbättrings område) Aktivitet/Åtgärd Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljnin g Exkluderingsproblem POU ger stöd i samband med omorganisation. POU Ej fastställd Omorg pågår fortfarande Universitetets åtgärds program är relativt okänt. en initierar en diskussion vid institutionsdag. Egen personal Institutions dag 2008 Ej genomförd. Efter omorg Studenters upplevda arbetsmiljö och studiesociala situation. Vid kursutvärdering skall exkluderingsproblema tik tas med. Egen personal SR och kurs ansvarig lärare Löpande Ej klart

13 Distansstuderandes situation Kartläggning och analys. SR prefekt 2009 Ej klart Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den psykosociala miljön påverkas i stor utsträckning av beslut och händelser utanför institutionens kontroll. Då institutionen nu står inför stora förändringar vad gäller organisation måste det fortsatta arbetsmiljöarbetet prioriteras. Personal från PoU medverkar vid det fortsatta arbetet under Arbetsmiljö Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Upp-följning God ergonomi Riktiga Arbetsplatser Åtgärda ljudproblem Mätningar, åtgärdsförslag och kostnads beräkningar. Driftsbudget Åtgärdas under 2008 Arbetsmiljö rond genomförd Mötesrum Ventilation Ombyggnad av mötesrummet. Justering av luftflöden Akademiska hus har genomfört ombyggnnad av ventilation Information till personalen - Info. om ledningsgruppens beslut via webb. - Pref. m.fl. deltar i de olika verksamheternas möten - Personalmöten i FC ersätts Ledningsgrupp 2008 Informations tavla - både fysisk och på webb. Pers konf i FC ersätts - Gemensamt fika vid fler tillfällen - Personaldag.

14 Jämnare arbetsfördelning över året Bemanningsplan upprättas tidigare. SR Handlingsplan miljö, uppföljning Möjligheterna att källsortera i de nya anpassade lokalerna tycks numera fungera bra. Däremot har husägaren signalerat att elförbrukningen nattetid är hög. Åtgärder planeras under Dubbelsidig utskrift fungerar dåligt eftersom skrivarna är långsamma och slutar fungera vid dubbelsidig utskrift. Åtgärdas först under Detaljerade miljömål Andelen miljöanpassade inköp ska utredas genom att inventera gjorda inköp. En beskrivning av institutionens miljöpåverkan påbörjas under 2008 och fortsätter under Handlingsplan Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Resultat/ Uppföljni ng Minska pappers förbrukningen ytterligare Köp ny skrivare som har lägre energiförbrukning och skriver dubbelsidigt utan stor tidsfördröjning. Budget 09 Andel dubbel sidiga utskrifter Klart Miljöanpassade inköp Ett av kriterierna vid val av produkter vid upphandling Beställare Fungerar inte alltid Minskad el förbrukning Energibesparande utrustning: -skrivare -minska på egna serverparken Budget Ny energisnål utrustning El förbrukningen Nyckeltal saknas

15 (virtualisering) -avskaffa datalabben -bryta strömmen på natten Sid 1 (16)

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Kvalitetssystem Statistiska institutionen. Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet Kvalitetssystem 2008 10 Statistiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet 18 december 2008 Innehåll 1 Allmänt om institutionens kvalitetsarbete 4 1.1 Syfte......................................

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap Verksamhetsberättelse 2011 I enlighet med direktiv från universitetsledningen följer verksamhetsberättelsen till stor del samma struktur som verksamhetsplanen.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp

HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp Supervision in Postgraduate Programmes, 5 Higher Education Credits 1. FASTSTÄLLANDE Avancerad

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ ORU 1.2.1-05218/2017 MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Senast ändrad: 2017-10-31 Allmänt Denna mall för pedagogisk meritportfölj ska användas av sökande till anställningar som innebär pedagogiska arbetsuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerat studera. Det som inte

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål 1 (2) 2014-05-21 Dnr SU Katarina Gustafsson Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål Mall för individuell

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Sjukgymnastik. vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering. Verksamhetsplan 2010

Sjukgymnastik. vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering. Verksamhetsplan 2010 1 Sjukgymnastik vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering Verksamhetsplan 2 Verksamhetsplan Sjukgymnastik Allmänt Enheten för Sjukgymnastik ingår i Institutionen för samhällsmedicin och

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt

Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt Projektnamn: Bedömning i flexibla lärandemiljöer Ansvariga: Marie Leijon och Elisabeth Söderquist, Fakulteten för Lärande och samhälle. Projektets pedagogiska idé

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen den 28 september, 2007 Åtgärdsplan 2007 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Ekonomisk-historiska institutionen Strategi 2013-2015. A. Lägesbeskrivning

Ekonomisk-historiska institutionen Strategi 2013-2015. A. Lägesbeskrivning Strategi för ekonomisk-historiska institutionen 2013-2015 1 Ekonomisk-historiska institutionen Strategi 2013-2015 A. Lägesbeskrivning Vid institutionen bedrivs forskning inom ekonomisk historia (EH) och

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer