Verksamhetsberättelse, 2008 IML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse, 2008 IML"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, 2008 IML Allmänt En nulägesbeskrivning av institutionen finns i institutionens verksamhetsplan1 för åren 2009 till Organisatoriska förändringar präglar verksamheten Från årsskiftet 2008/09 tillhör IML den samhällsvetenskapliga fakulteten och ytterligare organisationsförändringar utreds. Avvecklingen av den avdelning vid IML som svarat för fakultetsgemensam IT påbörjades under 2008 men pågår fortfarande. IML:s profilområden har präglats av en dynamisk utveckling under Detta har medfört att innehållet i grundutbildningen har förändrats och kvalitet och innehåll har utvecklats med stöd från de externfinansierade projekten. Forskningen och utvecklingsarbetet vid institutionen har bidragit till att utveckla institutionens externa kontakter. Befattningar och åldersstruktur Befattningar och anställda Befattning Kvinnor Män Administratör 1 Doktorand 3 2 Ingenjör 1 Professor 1 Docent 1 Systemadministratör 4

2 Systemutvecklare 3 Universitetsadjunkt 3 8 Universitetslektor 2 2 Totalt Anm: En av doktoranderna är stipendiat och är ej anställd vid universitetet. Personalens åldersstruktur Ålder Kvinnor Män Totalt Pensionavgångar: mars 2009 (ingenjör) och mars 2010 (adjunkt).

3 Utbildning 2008 Förutsättningar Rekryteringssituation Söktrycket på fristående kurser på vår inriktning IT och lärande har ökat i studentantal efter några terminer med sämre tillströmning. En fortsatt ökning har också skett vad beträffar de kurser som institutionen har gett på engelska. En stort antal studenter har sökt de nya kurserna Gensuspedagogik och lärande och Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt. Kursutbud Under 2008 påbörjades ett arbete med att inventera och märka upp (kategorisera och beskriva) institutionens fristående kurser. Inventeringen av fristående kurser kopplas till det arbete med kursöversyn som inletts på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Samtidigt har diskussioner om samarbete med gemensamma kurser och utbildning på masternivå startat. Arbete har initierats för att: Inrätta internationell masterutbildning. Erbjuda fler fristående kurser på avancerad nivå. Pedagogiskt utvecklingsarbete Under det gångna året har huvudfokus varit att utveckla nya campusförlagda kurser och fristående kurser som mer speglar den IT-utveckling som skett under de senaste åren samt den kompetens som finns på institutionen. Ett antal nya fristående kurser har därför utvecklats under 2008 och som redan är sökbara för att studera under Dit hör kurserna, Genuspedagogik och lärande I och II samt Mobbning i lärandemiljöer. Båda kurserna ges nationellt som distanskurs. Under hösten planeras ytterligare tre kurser att ges: IT-stöd i matematikundervisning, Datorspel och lärande samt IT och lärande: Digital kompetens. Den sistnämnda kursen är den första kursen i vår nya inriktning. Den kursen ersätter IT och lärande I: Webbdesign och nätbaserat lärande som tidigare var den första kursen i vår inriktning. Vår inriktning har i övrigt bytt struktur, så till vida, att efter den första kursen IT och lärande: Digital kompetens, så väljer studenterna fritt ur det fristående kursutbud som erbjuds under terminerna. Detta följs senare i inriktningen av en obligatorisk VFU-kurs på 15hsp samt en fördjupningskurs på 15 hsp. När det gäller IML:s medverkan i de campusförlagda kurserna har institutionen en fortsatt låg medverkan i de kurser som ges på grundläggande nivå. På den avancerade nivån inom AUO har

4 institutionen en utökad medverkan beroende på det relativt höga antalet disputerade lärare. Utbildning - utformning Forskningsanknytning Andelen lektors-, docent- och professorsledda undervisningstillfällen har ökat. Även anknytningen av forskning till kurser som erbjuds har särskilt uppmärksammats, dels genom att kvalitetssäkra kurslitteraturen och dels genom att anknyta institutionens forskningsprojekt till kursinnehållet. Undervisningsformer Underviningsformerna har utvecklats speciellt inom ramen för heldistansundervisningen. Studenterna får utförlig feedback på inlämnade uppgifter och progressionen i lärandet har särskilt varit föremål för denna feedback. Institutionen har tillämpat flexible antagning och studietakt, något som uppskattats av våra målgrupper. Examination Institutionen har lagt sig vinn om att variera och utveckla alternativa examinationsformer utan att för den skull ge avkall på kvalitetskraven. Internationellt samarbete En SIDA-finansierad doktorand och en gästforskare från SiriLanka finns vid IML under våren Fristående kurser som ges på engelska och på distans har ca 120 studerande under IML samarbetar med flera universitet kring vidareutveckling och genomförande av en masterkurser. Ett antal EU-finansierade projekt genomförs i internationella samarbeten. Studentnöjdhet Arbetet med kursutvärderingar har stärkts och resultaten har återkopplat till studenterna. Utbildning på forskarnivå A new doctoral course was developed and offered in 2008 entitled ICT, Media and Learning (15 ECTS, Dnr: ) in which all IML doctoral students have participated. The course development has been led by Brian Hudson and Eva Lindgren in negotiation with the IML doktorands. Contributions to seminars have been given by Eva Lindgren, Camilla Hällgren, Elza Dunkels and Anders Olofsson (PEDAN) together with contributions from an international visiting professor and also through an international seminar series in phase 2 (see below for more detail). In addition two courses at Advanced Level have been developed during 2008 as part of the e-jump 2.0 project

5 development. These are New Technologies of e-learning 2.0 (7.5 ECTS, 6IT039) and Action Research 2.0 (7.5 ECTS, 6IT040). These courses are fully online distance education and trialling of these has taken place during with students from across East and West Europe, the far East and China. A SPIDER PhD student for the Department of Computing Science at Stockholm University has taken these courses as part of her Licentiate degree programme. The course entitled ICT, Media and Learning has been established in an online learning environment which has enabled students to participate at a distance. This includes IML SPIDER PhD student Hakim Usoof to participate for part of his time from his home base in Sri Lanka. It has also opened up possibilities to involve further PhD students from the Netherlands and Slovenia who had previously participated in EUDORA courses to be involved also. During the first phase of the course, a contribution was made to the seminar programme by visiting professor Avril Loveless from the Education Research Centre at the University of Brighton. During the second phase the seminar programme has been organised jointly with staff members and students from Sheffield Hallam University as part of a joint seminar series with the focus on Research and Scholarship in Teaching, Learning and Assessment. As a culmination to this course it has been planned that a number of staff and students from Sheffield Hallam University will participate in the annual doctoral school conference in May Forskarutbildning förutsättning och utformning Kurser Arbetet med att utveckla nya kurser mer anpassade till vår egen profil har påbörjats. Handledning Institutionen har få seniora handledare. För att utöka handledarkompetensen har institutionen inlett samarbete med Institutionen för informatik. Samarbete med ytterligare institutioner planeras under 2009 för att stärka handledningskapaciteten. Internationalisering Rekrytering av en doktorand från Kina pågår för närvarande. Detta är en del i ett mer omfattande samarbete med universitetet i Xiamen. En doktorand från Moçambique handleds av IML och forskningssamarbete mellan Leiden, Xiamen och Maputo har inletts. IML deltar också i projekt kopplat till SIDA:s SPIDER-program och en doktorand från Sri Lanka finns vid IML. Individuella studieplaner Individuella studieplaner revideras årligen och i år kommer nya individuella studieplaner att upprättas utifrån förslag och mall från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Målsättningen är att ytterligare öka individualiseringen av forskarutbildningen, för att på så sätt stärka IML:s tvärvetenskapliga inriktning och profil. Forskarutbildning resultat Genomströmning En adjunkt har disputerat under 2008

6 Doktorandnöjdhet Positiva utvärderingar har inlämnats och doktorandnöjdheten förefaller överlag att vara god vad gäller handledningsinsatser och kursutbud. Forskning In relation to the IML research profile we have continued to develop the web presence of IML staff, implemented a research seminar programme, produced published papers in peer reviewed research and scholarly conference proceedings and academic journals and to developed project proposals as part of national and international networks. Regarding the aim to increase the level of external funding for research and development, we have submitted research and development applications, responded to relevant external funding initiatives and continued to develop a co-ordinated approach to external funding applications and the sharing and developing of strategies. A significant start has been made on developing postgraduate studies at Masters level with international partners through the e-jump 2.0 project involving two 7.5 ECTS Advanced Level courses and also a new course (15 ECTS) has been developed in ICT, Media and Learning at doctoral level. The whole department has worked together to develop links between research, postgraduate studies and undergraduate teaching and we have further developed approaches to support scholarly activity and research by giving particular support to meet the needs of staff completing M level courses. Förutsättning och utformning Tid för forskning Den individuella tiden beror i hög grad av tillgången till externa forskningsmedel. Detta medför också att egen tid för forskning varierar stort både över tid och mellan individer. Därför har institutionen en målsättningen att skapa förutsättningar för att fler forskare skall få att ägna sig åt egen forskning. Institutionen har inlett arbetet med att uppnå detta genom att bilda forskargrupper kopplade till institutionens olika forskningsområden, för att på så sätt dra bättre nytta av synnergieffekter mellan forskningsprojekt. Strategier (inkl externa medel ) En strategi för att söka externa medel från svenska och internationella forskningsfinansiärer har diskuterats. Institutionen har också påbörjat en översyn över sin publiceringsstrategi, samt inlett arbetet med att anpassa utformningen av verksamheten till fakultetens framtida finansieringssystem. En rad nya forskningsprojekt planeras under 2009 och finansiering kommer att sökas från flera olika finansiärer. Förhoppningen är att synergieffekter mellan forskningsprojekt skall öka institutionens möjligheter till extern finansiering

7 Forskning resultat Externa medel Flera projekt startade under 2008 och många av dessa kommer att pågå i flera år. Projekt som startat 2008 The New Technologies of E-Learning and Conducting Action Research, EU Transversal Project, Implementing e-learning 2.0 in everyday learning processes in higher and vocational education (ejump 2.0). Projektet koordineras av Estonian e-university (budget ca 0.9 miljoner kronor). Activboards for Active Learning and Global Understanding in Elementary School Mathematics? WGLN samverkan mellan skola och universitet med Rösjöskolan, Stockholm, East Paolo Alto Academy, USA och Stanford University, USA. (ca kronor) Under 2008 startade EU-projektet icoper. icoper är ett forskningsprojekt med inriktning på "best practise" för digitala lärresurser och användning av standarder. Projektet är fyraårigt och finansieras av EU:s econtent Plus program. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca 2,1 miljoner kronor. Metaschool är ett annat EU-projekt som inleddes år Projektet kommer att bedriva forskning om om hur användningen av digitala lärresurser i skolan kan öka och förbättras. Projektet finansieras av EU:s program för livslångt lärande. Projektet är treårigt och IML:s budget för arbetet är ca kronor. Nordlet är ett annat projekt som påbörjades Projektets syfte är att skapa ett Nordiskt/Baltiskt "best practise"-nätverk för utveckling och användning av digitala lärresurser och infrastruktur för digitala lärresurser. Projektet är treårigt finansieras av Nordplus programmet. IML:s budget för projektet är ca kronor Mjukis II påbörjades under 2008 och är en fortsättning på projektet Mjukis I. Projektet kommer att pågå också under Mjukis är ett forskningsprojekt där syftet är att studera hur öppna standarder och öppna arkitekturer kan användas för att bygga utbildningsinfrastruktur för skolan. Projektet är en fortsättning på Mjukis som påbörjades 2001 och som avslutades Projektet finansieras av Skolverket med ca 2.4 miljoner kr/år. Ett treårigt pedagogiskt forsknings- och utvärderingsprojekt involverar IML sedan år Det kommer att pågå till och med år Uppdraget är formulerat av Regeringen och leds av Skolverket. Projektet involverar en forskare på halvtid under tre år. Process-based assessment through blended learning. Projektet finansieras av NSHU och projektets budget är ca 2.4 miljoner kronor. Educational Repositories Network (EdReNe). Projektet finansieras av EU:s econtent plus program.

8 Unsupervised summative e-assessment for higher order skills of students in large groups. Projektet finansieras som en del av SPIDER, Swedish Program for ICT in Developing Regions i samverkan med University of Colombo (UCSC) och National E-learning Centre (NeLC). Projektet pågår mellan och är en del av IML:s samarbete med Stockholms universitet, CSC. I projektet finns en forskarstuderande, Hakim Usoof. IML:s budget för projektet är ca kr. MELT-projektet avslutas 28 februari 2009 (kan eventuellt bli förlängning). Projektets syfte är att tillgängliggöra digitala lärresurser för skolor i Europa. IML är forskningspartner i projektet och har bland annat arbetat med att utveckla infrastruktur för att metadatamärka digitala lärresurser, samt för att koppla samman arkiv för att skapa gemensamma metadatabaserade söktjänster. Under 2008 har IML erhållit externa medel för att anställa ytterligare två doktorander. Dessa kommer att knytas till forskningsområdet "utbildningsinfrastruktur" och rekryteringen kommer att ske under våren/sommaren Publicering Under året producerades en doktorsavhandling, 10 artiklar i granskade tidskrifter, en internationell bok, tre bokkapitel och 10 övriga artiklar. Projects completed in 2008 elene-tlc: elearning network for the development of a Teaching and Learning service Centre, elearning Project, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency of the European Commission, , Evaluation Work Package Leadership. (45,000 Euros) (BH, AH, PB, KL) Podcasting in School Project, (with Bergqvist, Lithner and Lindwall), funded by Rektorsakadamien, School Improvement Agency, Apple Inc. and Faculty of Teacher Education, Umeå University (0.75 million Kroner/79,000 Euros) (TB, KL, BH) Samverkan Forskarutbildning, forskarskolor etc: Gun-Marie Frånberg är föreståndare för Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete. Frånberg undervisar också i kurser inom forskarutbildningen som tidigare har erbjudits av Fakulteten och från och med innevarande år kommer att erbjudas av USE. Grundutbildning inom lärarutbildningens kurser Institutionen samarbetar med Pedagogiska institutionen och Institutionen för barn, ungdomspedagogik,

9 specialpedagogik och vägledning (BUSV), Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för matematik och naturvetenskap (MaNv) och Institutionen för svenska och samhällsvetenskap (SvShv) genom projektet IT, media och lärande (ICTML). Samverkan med övriga samhället Samverkan med kommuner och skolor Avsiktsförklaring tillsammans med Umeå kommun om FoU kring morgondagens virtuella lärmiljöer (träder i kraft 2009). Skolutvecklingsprojekt i Lerum (doktorandprojekt). Umeå kommun, Hagaskolan - Medsökande i Wallenbergansökan och samverkan kring digital portfölj. Samverkan med verk och myndigheter Institutionen har relativt omfattande samarbete med Skolverket. IML är forskningspartner i Skolverkets Mjukis-projekt. Utbildning på Räddningsverket. Ovanstående samarbeten har bland annat inneburit finansiering av forskningsprojekt, uppdragsutbildningar och expert- och sakkunnigmedverkan vid ett stort antal tillfällen. IML:s forskare medverkar också (kopplat till ovan nämnda samarbeten) till att sprida forskningsinformation genom föreläsningar, mediemedverkan och deltagande i den offentliga debatten. Institutionen har etablerat samarbete med flera stora läromedelsförlag kring digitala lärresurser (bland annat med Liber, Studentlitteratur, Natur & Kultur och Norstedts förlag). Forskare vid IML samverkar med ett stort antal svenska och europeiska universitet, företag och andra organisationer. Detta gäller samverkan kopplad till IML:s stora projektverksamhet där ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät har byggts upp under många år. Utvecklingsområden Återföring av forskningsresultat från projekt till IML:s kurser och som fortbildning av IML:s lärare och övrig personal. Medverkan i KK-stiftelsens nyligen etablerade nätverk för IT i lärarutbildningen. Nya forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt. Bland annat en projektansökan till WGLN III tillsammans med Hagaskolan, samt projektansökan till WG IT and Learning initiative.

10 Uppdragsutbildningar genom Skolverket (3-årsprojekt) - Mobbning kränkande behandling och diskriminering samt Jämställdhet. Som synergieffekt bidrar detta uppdrag till kursutveckling i institutionens ordinarie kursutbud. samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och Karlstad högskola. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för lärarstudenternas kunskapsutveckling och förståelse av läraryrket genom fortlöpande dokumentation och bedömning. Detta sker genom att utveckla och utvärdera olika metoder för processbaserad bedömning i kurser och VFU där blended learning, dvs. användning av IKT, stödjer ett reflekterande arbetssätt, enskilt och i grupp. Rent konkret innebär projektet i Umeå samarbete mellan kursansvariga institutioner och IML när det gäller kursutveckling i de kurser som speciellt är riktade till förskolestudenter i Skellefteå. Projektet planeras fortgå t.o.m Gemensamt Ekonomi Institutionens ekonomi är i balans för 2008 och det finns ett utgående balans inom grundutbildning (verksamhet 11) på tkr och forskning (verksamhet 21) på tkr. Den utgående balansen på forskningsmedel är buffrade medel för redan antagna doktorander, forskarassistent och för prefekters innestående kompetensutvecklingsmedel. En periodisering görs av externa medel (versamhet 13, 22 och 23) med ca 3,5 miljoner som ska användas under Bifogad fil av bokslut finns som pdf-fil i google doks. Kompetensförsörjningsplaner , uppföljning Under perioden har en professor och en docentkompetent lektor rekryterats. Adjunkters forskarutbildning har haft högsta prioritet under perioden och antalet disputerade lärare har ökat från 1 till 6. Handlingsplan för kompetensförsörjning Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Uppfölj. Forskarutb. adjunkter Vetenskapsrådet EU kommuner projekt myndigheter Adj. i fo utb En adj disputerade 2008 Professor Rekrytera EU, fakulteten, UmU Antal prof Rekrytering pågår

11 Jämställdhetsarbetet under 2008, uppföljning Mål Åtgärder Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljning Jämställdhetsföret rädarnas uppdrag tydliggörs Ta fram jämställdhetsföreträdan des institutionsuppdrag utifrån övergripande policyprogramet och skriva delegation Inom ramen för ordinarie uppdrag i samråd med Jämställdhetsföreträ darna samverkan med jämställdhetsf öreträdarna 2008 Ej genomförts under året Jämn Vid val av styrelse och könsfördelning vid ledning, tillsättande av tillsättande av olika grupper vid IML grupper, ledning ska institutionen verka och styrelse. för en jämn könsfördelning bland gruppens medlemmar. Valberedning, prefekt, ledningsgrupp, personalmöten Vid varje enskilt tillfälle 2008 Genomförs fortlöpande vid de strukturella omändringar som gjorts inför Bemanning. Beakta genusaspekter vid bemanning Fördelningen av olika typer av kurser, antal kurser, kursansvar, kursutveckling och medverkan i undervisningsnära utvecklingsarbeten följs upp terminsvis Inom ramen för ordinarie uppdrag Studierektor Inför terminsstart 2008 Diskussioner förs vid lärarmöten kontinuerlig om olika bemanningsfråg or Rekrytering. Beakta genus, likabehand-ling och mångfaldsaspekter vid rekrytering Utformning av Inom ramen för anställningsprofiler och ordinarie uppdrag annonser ses över före utannonsering Professor Ledningsgruppen 2008 Enbart män har rekryterats under Lön. Beakta genus aspekter vid lönesättning - Genusaspekter beaktas och beskrivs då lönekriterierna upprättas. - Utfallet av lönerevideringar följs upp Inom ramen för ordinarie uppdrag Samverkansförhandl Lönerörelsen våren 2008 Har beaktats på fakultetsnivå

12 Genusseminarium /workshop Genomföra 1-2 genusseminarium/work shop både för all personal samt inom undervisning och forskning. Seminarietid, interna resurser Jämställdhetsföreträdare Minst en varje termin 2008 Ej genomförst under året. Inkluderande universitet Uppföljning av föregående års arbeten Nedläggningen av fakulteten för lärarutbildning, förändringar vad gäller fakultetsgemensam IT och en utredning om ny organisation har medfört att planen för inkluderande universitet måste revideras. Därför upprättas en ny plan för inkluderande universitet under Kartläggning och analys Några uppenbara fall där någon del av institutionens verksamhet strider mot den övergripande visionen och målen för likabehandlings- och mångfaldsarbete har inte identifierats. Uppföljning av handlingsplan Mål/problem (Förbättrings område) Aktivitet/Åtgärd Resurs Ansvarig Tidsplan Uppföljnin g Exkluderingsproblem POU ger stöd i samband med omorganisation. POU Ej fastställd Omorg pågår fortfarande Universitetets åtgärds program är relativt okänt. en initierar en diskussion vid institutionsdag. Egen personal Institutions dag 2008 Ej genomförd. Efter omorg Studenters upplevda arbetsmiljö och studiesociala situation. Vid kursutvärdering skall exkluderingsproblema tik tas med. Egen personal SR och kurs ansvarig lärare Löpande Ej klart

13 Distansstuderandes situation Kartläggning och analys. SR prefekt 2009 Ej klart Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den psykosociala miljön påverkas i stor utsträckning av beslut och händelser utanför institutionens kontroll. Då institutionen nu står inför stora förändringar vad gäller organisation måste det fortsatta arbetsmiljöarbetet prioriteras. Personal från PoU medverkar vid det fortsatta arbetet under Arbetsmiljö Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Upp-följning God ergonomi Riktiga Arbetsplatser Åtgärda ljudproblem Mätningar, åtgärdsförslag och kostnads beräkningar. Driftsbudget Åtgärdas under 2008 Arbetsmiljö rond genomförd Mötesrum Ventilation Ombyggnad av mötesrummet. Justering av luftflöden Akademiska hus har genomfört ombyggnnad av ventilation Information till personalen - Info. om ledningsgruppens beslut via webb. - Pref. m.fl. deltar i de olika verksamheternas möten - Personalmöten i FC ersätts Ledningsgrupp 2008 Informations tavla - både fysisk och på webb. Pers konf i FC ersätts - Gemensamt fika vid fler tillfällen - Personaldag.

14 Jämnare arbetsfördelning över året Bemanningsplan upprättas tidigare. SR Handlingsplan miljö, uppföljning Möjligheterna att källsortera i de nya anpassade lokalerna tycks numera fungera bra. Däremot har husägaren signalerat att elförbrukningen nattetid är hög. Åtgärder planeras under Dubbelsidig utskrift fungerar dåligt eftersom skrivarna är långsamma och slutar fungera vid dubbelsidig utskrift. Åtgärdas först under Detaljerade miljömål Andelen miljöanpassade inköp ska utredas genom att inventera gjorda inköp. En beskrivning av institutionens miljöpåverkan påbörjas under 2008 och fortsätter under Handlingsplan Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Resultat/ Uppföljni ng Minska pappers förbrukningen ytterligare Köp ny skrivare som har lägre energiförbrukning och skriver dubbelsidigt utan stor tidsfördröjning. Budget 09 Andel dubbel sidiga utskrifter Klart Miljöanpassade inköp Ett av kriterierna vid val av produkter vid upphandling Beställare Fungerar inte alltid Minskad el förbrukning Energibesparande utrustning: -skrivare -minska på egna serverparken Budget Ny energisnål utrustning El förbrukningen Nyckeltal saknas

15 (virtualisering) -avskaffa datalabben -bryta strömmen på natten Sid 1 (16)

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Akademiska studier och ämnet Informatik. Ulf Hedestig Department of Informatics Umeå Universitet

Akademiska studier och ämnet Informatik. Ulf Hedestig Department of Informatics Umeå Universitet Akademiska studier och ämnet Informatik Ulf Hedestig Department of Informatics Umeå Universitet Välkommen! Ni är en av 36 000 studenter som pluggar vid Umeå Universitet Vårt universitet är ett s.k. fullt

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008.

Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde har definierats på den övergripande nivån av universitetsstyrelsen i ett beslut den 11 juni 2008. UMEÅ UNIVERSITET Umeå School Of Education Kansliet Conny Saxin 2009 05 27 Till Rektor vid Umeå universitet Umeå School of Educations ansvar för fristående kurser Umeå School of Educations (USE) ansvarsområde

Läs mer

Older Women in Learning and Enterprise 50+

Older Women in Learning and Enterprise 50+ Older Women in Learning and Enterprise 50+ This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer