SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-03-17 1(18)"

Transkript

1 Omvårdnadsnämnden (18) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Arbetsmiljöpolicy... 6 Personalredovisning Redovisning insatser enligt LSS... 8 Avtal om ersättning för personlig assistans LSS... 9 Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter Riktlinjer för konkurrensutsättning inkl kalkylmodell Anmälan om missförhållanden, Lex Sarah Motion om skydds- och arbetskläder till omvårdnadspersonal Bygg Trygghetsbostäder för äldre Anmälningsärenden 18 Ej verkställda beslut inom tre månader

2 Omvårdnadsnämnden (18) Plats och tid Skövde Stadshus, KS-salen, 13:00-16:30 Deltagande Beslutande Ersättare Övriga deltagande Katarina Johansson (M), ordf Mona Johansson (KD)ersätter Thomas Wahlberg (fp) Lars Ahlstrand (C) Mai-Britt Zederfeldt (C) Anna-Britta Andersson (M) Bjarne Medin (S), v ordf, kl Mauri Vainio (S)ersätter Bjarne Medin kl Mauri Vainio (S)ersätter Inger Gustafsson kl Pehr-Gunnar Bjerkén (S) Petra Willersjö (S)ersätter Inger Gustafsson (S) kl Robert Barta (V) Lennart Hagberg, förvaltningschef Eva Lotta Elovsson, sekreterare Åsa Olsson (C) Per-Arne Ström (M) Petra Willersjö (S) kl Kenneth Nilsson, avd.chef, Ann-Sofie Söderberg, avd.chef, 18 Per Alfredson, enhetschef, Stefan Ferling, ekonom, Markku Nikula, MAS, 28 Utses att justera Anna-Britta Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Eva Lotta Elovsson Paragrafer Katarina Johansson Justerande... Anna-Britta Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omvårdnadsnämndens beslutsmöte Överklagningstid t o m Omvårdnadsförvaltningen, Skövde Stadshus Eva Lotta Elovsson

3 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 18 10/0023 Verksamhetsinformation Ordförande Katarina Johansson Informerade om samtal från anhörig. Avdelningschef Kenneth Nilsson Redogjorde för Detaljplan Larven. En gruppbostad som ska byggas i Ryd Avdelningschef Ann-Sofie Söderberg Informerade om verksamhetsförändringar på Äldrecentrum Ekedal, natt. Förvaltningschef Lennart Hagberg Redogjorde för månadsrapport från biståndsenheten, februari månad. Kan konstateras att, Ej verkställda beslut inom tre månader, har ökat markant. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en analys av orsak och effekt av ej verkställda beslut inom tre månader. Redogjorde för nuläge gällande förhandling med Kommunal avseende årsarbetstidsavtal. 3

4 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 19 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om beslutattestant nr 8-9/10. Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt, nr 1/10, kommunalt bostadsbidrag till handikappad. 4

5 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 20 Omvårdnadsnämndens protokoll Omvårdnadsnämndens protokoll Till handlingarna. 5

6 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 21 09/0188 Arbetsmiljöpolicy Beslut till kommunstyrelsen Omvårdnadsnämnden yrkar på att Skövde Kommuns arbetsmiljöpolicy återremitteras med motiveringen att tydliggöra arbetsmiljömålen. Omvårdnadsnämnden vill också påtala att beslut om Skövde kommuns arbetsmiljöpolicy borde föregått beslut om riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet om Arbetsmiljöpolicy (Ks, 206, dnr 09/0333) till samtliga nämnder och kommunala bolag. Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2000:1 5) framgår att det hos arbetsgivaren skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I allmänna råd tydliggör lagstiftaren att det är viktigt att policyn är så konkret att den kan följas upp. Omvårdnadsnämnden anser att föreslagna arbetsmiljömål i första hand siktar in sig på processen och då inte på ett tydligt sätt beskriver de mål som önskas nå. Risken med detta är att måluppfyllnad ej kan kvalitetssäkras. Omvårdnadsnämnden anser att beslut om Skövde kommuns arbetsmiljöpolicy borde föregått beslut om riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsprogram vid missbruk och handlingsprogram mot kränkande särbehandling tagits. Detta då dessa riktlinjer och handlingsprogram anger hur arbetsmiljömålen skall nås och dessa var då inte beslutade. Handlingar Arbetsmiljöpolicy Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 6

7 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 22 10/0025 Personalredovisning 2009 Beslut Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport är första året som det redovisas en för kommunen gemensam personalredovisning. Denna redovisning kommer framöver utredas för att få ett gott underlag hur personalsituationen ser ut. Denna personalredovisning är ett komplement till verksamhetsberättelsen. Handlingar Personalredovisning 7

8 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 23 09/0032 Redovisning insatser enligt LSS Beslut Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen redovisning. Förvaltningen överlämnar statistik över insatser enligt LSS för perioden 1 november 2009 till 1 februari Av tabellen framgår bl a att insatsen personlig assistans enligt LASS har ökat med fyra personer omfattande totalt timmar per månad. Staten ersätter huvuddelen av kostnaden, men kommunens andel, de första 20 timmarna per vecka och person, uppgår till Tkr per år. Insatsen kontaktpersoner har ökat med sex personer. Denna insats är relativt billig jämfört med andra LSS-insatser, men den är av stort värde för den enskildes delaktighet och integrering i samhället. Handlingar LSS-insatser 2009 och februari

9 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 24 10/0021 Avtal om ersättning för personlig assistans LSS Beslut Omvårdnadsnämnden antar förslag till avtal med externa utförare av personlig assistans LSS. Chefen för biståndsenheten får i uppdrag att underteckna avtalen. En person som erhåller personlig assistans enligt LSS genom beslut av kommunen har rätt att själv välja utförare. Förvaltningen har därför utarbetat förslag till avtal och ersättning till privat utförare. Personlig assistans LSS är en insats som helt och hållet betalas av kommunen. Ofta avser det assistans mindre än 20 timmar per vecka. För personer med mera omfattande assistansbehov kan försäkringskassan besluta om personlig assistans. Det kallas LASS enligt den lag som reglerar detta. Personlig assistans LASS innebär att utföraren (kommunen eller privat utförare) får LASSersättning av staten genom försäkringskassan. Kommunen måste dock alltid ersätta staten för de tjugo första timmarna per vecka. LASS-ersättning utgår för år 2010 med 252 kr per timme. LSS-ersättningen som i omvårdnadsförvaltningens köp/sälj-system betalas ut till förvaltningens utförare utgår med 232 kr per timme för år Personlig assistans LSS är billigare per timme eftersom de personer som har insatsen inte har samma behov av kvälls- och nattinsatser som man har inom LASS. Handlingar Avtal Enhetschefen för biståndsenheten 9

10 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 25 10/0003 Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter Beslut Omvårdnadsnämnden beslutar överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har remitterat förslag till riktlinjer för beslut om taxor och avgifter till samtliga nämnder. Omvårdnadsnämnden föreslår att förslaget till beslut om riktlinjer ändras till; Handlingar Kommunfullmäktige beslutar om offentligrättsliga taxor/avgifter, ändringar i offentligrättsliga taxor och om de skall uppräknas med index. Kommunfullmäktige beslutar om privaträttsliga taxor/avgifter av finansiell betydelse, ändringar i privaträttsliga taxor av finansiell betydelse, dock ej enbart uppräkning med index. Privaträttsliga taxor/avgifter utan finansiell betydelse beslutas av nämnd. Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 10

11 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 26 07/0035 Riktlinjer för konkurrensutsättning inkl kalkylmodell Beslut till Kommunstyrelsen Förslaget tillstyrks med undantag för kostnadskalkylens delpost Likviditet där omvårdnadsförvaltningens förslag bör följas. Kommunstyrelsen har remitterat förslag till riktlinjer för konkurrensutsättning inkl kalkylmodell till bl a omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsförvaltningen har gått igenom handlingarna och har ingen erinran mot förslaget, förutom följande. I förslaget till kalkylmodell finns en post upptagen under rubriken Likviditet. Där föreslås att den egna förvaltningens kostnader skall räknas upp med likviditetskostnader enligt en angiven formel vid jämförelse med privata alternativ. Det är emellertid inte alltid som likviditetskostnader blir högre vid egendrift. Vid entreprenader inom äldreomsorg är det brukligt att betalning sker månadsvis, i tid för att täcka utgifterna för löneutbetalning. Det innebär att likviditetskostnaden blir detsamma med privat utförare som vid egendrift. Om man avtalar att betalning skall ske i efterskott blir visserligen likviditetskostnaden lägre men entreprenören kan förväntas begära ett högre pris för att kompensera sig för detta. I något fall betalar omvårdnadsnämnden för tre månaders drift i förskott. I det fallet blir likviditetskostnaden högre i det privata alternativet. Därför bör kostnadsposten Likviditet tas med enbart när det verkligen blir en merkostnad vid egendrift. Om likviditetskostnaden blir lägre vid egendrift bör det tillgodoräknas egendriften vid kostnadsjämförelsen. Handlingar Riktlinjer för konkurrensutsättning Kalkylmodell Kommunstyrelsen 11

12 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 27 10/0017 Anmälan om missförhållanden, Lex Sarah Beslut Omvårdnadsnämnden godkänner vidtagna åtgärder och finner därmed ingen anledning att vidarebefordra anmälan till Socialstyrelsen. Anmälan om missförhållanden, Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Handlingar Anmälan Tjänsteskrivelse Avdelningschef Enhetschef 12

13 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 28 09/0184 Motion om skydds- och arbetskläder till omvårdnadspersonal Beslut till kommunstyrelsen Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige bifalla första att-satsen i motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige avslå andra att-satsen i motionen med hänvisning till att det är upp till varje nämnd att i sin budgetprocess prioritera arbetskläder. Yrkanden Katarina Johansson (M): Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige bifalla första att-satsen i motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige avslå andra att-satsen i motionen med hänvisning till att det är upp till varje nämnd att i sin budgetprocess prioritera arbetskläder. Bjarne Medin (S): Omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att utrusta omvårdnadspersonalen med arbetskläder utifrån en god nivå enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta till en kostnad av 2 miljoner kronor i budgetförstärkning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Omvårdnadsnämnden beslutar enligt Johanssons yrkande. Reservation S-gruppen och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Medins yrkande. Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen anser att det är diskriminerande att omvårdnadspersonal inom kommunen inte har rätt till skydds- och arbetskläder medan andra grupper har det. De anser också att det handlar inte endast om arbetsmiljö och jämställdhet, det handlar även om trygghet för omsorgstagarna samt Skövde Kommuns varumärke. Deras förslag är att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: - Omvårdnadspersonalen i Skövde har rätt till skydds- och arbetskläder. - Omvårdnadspersonalens skydds- och arbetskläder skall inte vara någon budgetregulator. 13

14 Omvårdnadsnämnden (18) Forts OVN 28 09/0184 Yttrande Under senare år har vårdhygieniska frågor och arbetet för att minska smittspridning kommit allt mer i fokus. Socialstyrelsen har i uppföljningar bl a om den kommunala vård- och omsorgsverksamheten pekat på brister inom det vårdhygieniska området. Hälso- och sjukvårdslagen har förtydligats genom ett tillägg att vården även skall vara av god hygienisk standard. Detta tillägg har kompletterats med en ny föreskrift av Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården. Tillämpningen av dessa regler är viktig även i omvårdnad i verksamheter som bedrivs enligt annan lagstiftning och där risk för smitta finns. Åtgärder har gjorts inom förvaltningen för att utveckla det vårdhygieniska arbetet utifrån de nya föreskrifterna. Handlingar Motion om skydds- och arbetskläder till omvårdnadspersonal Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 14

15 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 29 10/0018 Bygg Trygghetsbostäder för äldre Beslut Omvårdnadsnämnden anser att innan nämnden kan ställa sig bakom ett beslut om trygghetsboende bör frågeställningen utredas för att få en helhetsbild utifrån nämndens ansvar över de äldres olika boendebehov. Det i syfte att klargöra hur nämnden strategiskt skall bygga ut äldreboendestrukturen samt vad nämnden kan förvänta sig i stöd från den allmänna bostadspolitiken och andra aktörer. Omvårdnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda och ge förslag på utformningen och benämningen av servicehus för äldre samt vilka olika boendeformer för äldre som kan vara ett komplement till nämndens äldreboende. I inkommen handling till omvårdnadsnämnden anser Centerpartiet att det är hög tid att åtgärda brist på trygghetsbostäder i Skövde kommun och föreslår omvårdnadsnämnden att ställa sig bakom förslag till att föreslå kommunstyrelsen att gå vidare med ägardirektiv till Skövdebostäder att bygga trygghetsboende för äldre. Centerpartiet anser att utbyggnad av trygghetsboende som tillgodoser de äldres behov av anpassat boende utifrån den fysiska och sociala miljön skulle gynna äldres trygghet i att åldras samt minska behovet av så kallade särskilt boende. Centerpartiet hänvisar sin tolkning av trygghetsboende till Äldreboendedelegationens beskrivning. Kommunens ansvar för de äldres boende och bostadspolitik regleras i olika lagstiftningar bland annat i Socialtjänstlagen vilket omvårdnadsnämnden bär ansvar för. Äldreboendedelegationen som hade i uppdrag att följa och analysera behovet av utvecklingen av bostäder och boende för äldre överlämnade ett slutbetänkande Bo bra hela livet, SOU 2008:113. Äldreboendedelegationen föreslog en speciallagstiftning om inrättandet av Trygghetsboende som föreslogs bli en möjlighet för kommunen och inte en tvingande skyldighet. Äldreboendedelegationens betänkande blev ingen lagrådsremiss till speciallagstiftning om Trygghetsboende för äldre. Däremot öppnade regeringen för möjligheten att stimulera byggandet av Trygghetsboenden för äldre genom investeringsstöd. Investeringsstödet gäller nyeller ombyggnation för att upprätta trygghetsbostäder för äldre. Bidraget ges för projekt för trygghetsboende för personer som fyllt 70 år. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Investeringsstödet kan sökas av både offentlig och privat aktör. 15

16 Omvårdnadsnämnden (18) Forts OVN 29 10/0018 Skövde kommun står inför vägval hur man vill utforma bostadspolitiken för äldre. Det gäller allt från anpassade boende i det befintliga bostadsbeståndet till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Omvårdnadsnämnden har idag särskilda boenden för de mest vårdbehövande samt serviceboende för äldre med något lägre vårdbehov. Det finns ytterligare cirka 270 seniorlägenheter inom kommunen. Samtidigt pågår ett gemensamt projekt mellan Närings- och samhällsbyggnadsenheten och omvårdnadsförvaltningen som skall stimulera utbyggnaden av seniorboende. Om omvårdnadsnämnden skall påverka och stimulera till ytterligare en så kallad äldreboendeform som Trygghetsboende bör nämnden ta ställning till hur dessa olika boendeformer skall täcka olika behov och komplettera varandra. I olika sammanhang på förvaltningsnivå där det diskuterats seniorboende och trygghetsboende har det funnits en förväntan att omvårdnadsnämnden skall bedriva viss verksamhet inom de olika boendena. Ett sådant engagemang kräver resurser från omvårdnadsnämnden och bör innan beslut utredas så att nämnden hanterar sina resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Man bör med andra ord klargöra strategiskt vad som är nämndens uppdrag, vilka långsiktiga målsättningar som gäller samt vad som tillhör den allmänna bostadspolitiken eller någon annans ansvarområde. Om det däremot inte skulle finnas förväntan på ett verksamhetsmässigt engagemang i från omvårdnadsnämnden kan man klart hänföra frågeställningen till den allmänna bostadspolitiken och därmed är det ingen nämndsfråga. Handlingar Centerns skrivelse 16

17 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 30 09/0199 Anmälningsärenden 1. Riktlinjer för konkurrensutsättning, remissförslag. Bilaga 30/10 2. Skrivelse från Centern, ; Bygg Trygghetsbostäder för äldre. Bilaga 30/10 3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige ; motion angående kvalitetssäkrad mat i Skövdes förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Bilaga 30/10 Beslut Omvårdnadsnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 17

18 Omvårdnadsnämnden (18) OVN 31 Ej verkställda beslut inom tre månader Beslut Omvårdnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa en analys av orsak och effekt ang det höga antalet ej verkställda beslut inom tre månader. Med anledning av att antalet ej verkställda beslut inom tre månader har ökat markant sista tiden så får förvaltningen i uppdrag att redovisa en analys av orsak och effekt. 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M) ordf Claes

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 104-111, 116-117 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M)

Läs mer

2 Motion (M) - Begär utdrag ur belastningregistret. 3 Motion (M) - Inför trygghetsboende i kommunen

2 Motion (M) - Begär utdrag ur belastningregistret. 3 Motion (M) - Inför trygghetsboende i kommunen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-06-12 Tid 2012-06-12, Kl 19:00 Plats Alby Äng, Albyvägen 22 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Motion (M) - Begär utdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer