VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET 2013/2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÄLKOMMEN TILL OSS! ÖPPETTIDER TRIVSELREGLER TELEFONLISTA ELEVINFLYTANDE ELEVHÄLSOVÅRD LIKABEHANDLINGSPLAN I SAMMANFATTNING FRÅNVARO OCH LEDIGHET VIKTIGT ATT VETA LÄSÅRSTIDER PRAKTISK INFORMATION/STUDIESTÖD INFO BIBLIOTEKET Kungsängsgymnasiet Gymnasiegatan SALA Telefon: E-post: Hemsida:

3 VÄLKOMMEN TILL OSS! Vi som arbetar på Kungsängsgymnasiet hälsar dig välkommen till oss. I det här häftet har vi samlat uppgifter som kan vara av intresse för dig som elev på skolan. På Kungsängsgymnasiet finns det både teoretiska och praktiska program. Här finns också Flexgrupp. Öppettider Skolan är öppen må-fr Receptionen I receptionen i A-huset kan man få hjälp med olika saker. Det kan gälla busskort, upphittade/borttappade saker, kopiering, frågor om elevskåp och mycket annat. Den är öppen kl 8-12 varje dag. Expeditionen är bemannad må, on , (lunchstängt ) ti, to, fr Cafeterian Terrariet Ljusgården, D-huset. Öppettider: Arbetslag BF-VO FT-HA-RL-EE-IN SA-EK-FLEX IM NA-TE FLEX Skolans program BF Barn- och fritidsprogrammet IN Industritekniska programmet INL Lärling EE El- och energiprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet EK Ekonomiprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet FT Fordons- och transportprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet TE Teknikprogrammet HAHANOL Lärling IM Introduktionsprogram VO Vård- och omsorgsprogrammet

4 TRIVSELREGLER FÖR KUNGSÄNGSGYMNASIET Våra trivselregler utgår från skolans ledord: ansvar, hänsyn och trivsel. För att det inte skall råda någon tveksamhet så förtydligar vi att samma rättsliga regler gäller inom skolan som i samhället i övrigt. Skolan accepterar inte aktiviteter, uppträdande eller symboler som av den som utsätts upplevs som hot, kränkning eller trakasserier. Allt som kan betraktas som hatbrott kommer att polisanmälas. Ansvar innebär att var och en tar ett personligt ansvar för arbetsmiljön vårdar böcker eller annan utrustning som lånas ut av skolan håller sitt skåp snyggt och rent från klotter kommer i tid anmäler sjukdom eller begär lov när man är frånvarande från skolan. Ogiltig frånvaro meddelas hemmet och kan medföra indraget studiebidrag. Hänsyn innebär att var och en bemöter andra som man själv vill bli bemött uppträder så att man inte kränker någon i sin omgivning genom uppträdande eller t ex kläder med rasistiska/ främlingsfientliga symboler visar respekt för andras åsikter och integritet Trivsel innebär att var och en respekterar det lagstadgade förbudet att inte röka i skolhus och på skolgård anstränger sig för att göra skolan så trivsam som möjligt, det vill säga använder papperskorgar och inte klottrar I bibliotek, verkstäder och specialsalar gäller särskilda regler. För säkerhets skull understryker vi att det är förbjudet att medföra eller inta alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel. Det är inte heller tillåtet att vara i skolan påverkad av alkohol eller annan drog.

5 EXPEDITIONSTIDER OCH TELEFONNUMMER Öppettider reception: ti, to, fr må, on (lunch ) expedition: lunchstängt Skolledning Förvaltningschef JuneAnn Wincent Enhetschef/Rektor Andreas K. Johansson Bitr Rektor Börje Andersson Bitr Rektor Agneta Arnryd Expedition Reception Assistent Christina Wallin Handläggare Sjunne Johansson Assistent Anette Ohlsson Assistent, vuxnas lärande Solveig Svedberg Studievägledare Anette Tofters Ida Hübner Josefine Johansson Kurator Nagina Thanki Skolsköterska Malin Jonsson Skolmåltidsavdelning Bibliotek Bibliotekarie Karin Angmo Studion Ingrid Faste Pernilla Jakobsson Rikard Molin

6 ELEVINFLYTANDE Kungsängsgymnasiet verkar för att uppfylla Skolverkets kriterier för Hållbar utveckling. En viktig del av detta är elevernas inflytande och ansvar. Det mesta av detta sker på lektionerna i dialog mellan läraren och eleverna. Men det finns också andra former för detta arbete. Mentorstid: Elever och mentorer träffas varje vecka. Klassråd Mentorer och elever sammanträder någon gång per termin och diskuterar klassens/skolans angelägenheter. Tid och dagordning anslås på Schoolsoft. Elevkår Information om Elevkår kommer i början av terminen. Skolkonferens Skolkonferensen sammanträder ca tre gånger per termin och består av representanter för elever, personal och politiker. Enligt gällande bestämmelser är rektor skyldig att samråda med elevrepresentanter i vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna (Gymnasieförordningen). Detta sker i skolkonferensen där eleverna har fem representanter. Skyddsverksamheten Arbetsmiljölagen föreskriver elevskyddsombud. Eleverna finns därför representerade i arbetsmiljögruppen som sammanträder minst en gång per termin. Hälsolag Hälsolaget består av representanter för elever respektive personal. Matråd OBS Ej tillåtet med nötter på skolan

7 ELEVHÄLSOVÅRD Kurator Till kurator kan du gå för att få råd och hjälp i personliga och sociala frågor samt få information om ekonomisk studiehjälp. Nagina Thanki telefon: Skolsköterska Skolsköterskan har ansvar för skolhälsovården och gör mindre hälsoundersökningar samt är en länk mellan skolan och vanlig sjukvård och andra instanser. Finns tillgång till skolläkare vid behov. Malin Jonsson telefon: Mottagning må-fr i A-huset Studion, B-huset I studion kan du få hjälp om du behöver extra stöd i något ämne. Här kan du också göra prov och jobba enskilt i lugn och ro. Pernilla Jakobsson, Ingrid Faste och Richard Molin telefon: Öppet alla dagar (fredag till 15:30) Studievägledare Vänd dig till din studievägledare om du vill ändra något i ditt studieval eller om du vill ha information om framtida studie- eller yrkesvägar. Studievägledaren hittar du i A-huset bredvid receptionen. Anette Tofters Ida Hübner telefon: Krisgruppen I krissituationer kontakta någon av nedanstående personer: Sammankallande: Andreas K. Johansson, enhetschef telefon: (kopplas vidare till mobil vid behov, även vid icke kontorstid) Malin Jonsson, skolsköterska telefon: Nagina Thanki, kurator telefon: Sjunne Johansson, säkerhetsansvarig KSK telefon: Representant från polisen telefon: (växeln) Kristoffer Dahlqvist, präst ,

8 LIKABEHANDLINGSPLAN I SAMMANFATTNING Respektera varandra Ingen vill bli kränkt, alla människor har lika värde det gäller såväl ung som vuxen. Reagera Kontakta Mentor Rektor Polis Reagera alltid om du uppfattar att någon blir utsatt för kränkning eller mobbning på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Reagera också på om det fälls nedsättande kommentarer om utseende, klädsel och programtillhörighet. Ta alltid kontakt med en vuxen. Alla har ett ansvar! Alla ska kunna gå till skolan utan att känna rädsla för fysiska eller verbala angrepp. Om det händer igen ta upp händelsen med din mentor. Mentor ansvarar för att kontakt tas med berörda parter och elevvårdspersonal. Akuta händelser rapporteras omgående till ansvarig rektor. Ansvarig rektor avgör hur man ska gå vidare i samråd med den som har blivit kränkt. Vid allvarligare fall sker polisanmälan. Kränkning räknas som brottslig handling. Policy vid FUSK Vid fusk vidtar Kungsängsgymnasiet åtgärder enligt Policy för hanterande av fusk. Även medhjälp till fusk. I korthet: - Den studerande får lämna salen (vid prov) - Skriftlig och muntlig rapport om det inträffade lämnas till elevens rektor - Betyg på uppgiften kommer att saknas när fusk förekommit. DROG- OCH ALKOHOLPOLICY FÖR KUNGSÄNGSGYMNASIET Fullständiga policydokument:

9 FRÅNVARO OCH LEDIGHET Närvaroplikt Giltig frånvaro Gymnasieskolan är frivillig, men så länge man är inskriven gäller närvaroplikt. Närvaroplikten gäller vid all verksamhet som skolan anordnar som en del av utbildningen: lektioner, studiebesök, program i aulan, friluftsverksamhet mm. Giltig frånvaro är: 1. Frånvaro på grund av hinder (sjukdom), som efter anmälan godtas av skolan. 2. Frånvaro på grund av begärd och av skolan beviljad, ledighet. Ogiltig frånvaro Undervisningens fullgörande på annan plats Allt annat uteblivande från skolarbetet registreras som ogiltig frånvaro. Detsamma gäller för sen ankomst. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN vilket kan medföra indraget studiebidrag. Samma dag som ogiltig frånvaro registreras meddelas detta vårdnadshavaren. Om elev önskar delta i verksamhet på annan plats som en del av studierna, begärs detta på samma blankett som ledighet, men med ikryssande av härför avsedd ruta. Exempel på detta är deltagande i evenemang (tävling etc.) där man representerar skolan.

10 Ledighet Skriftlig ansökan om ledighet lämnas till mentor på särskild blankett som finns att hämta i receptionen. Målsman måste underteckna ansökan för omyndig elev för att eleven skall beviljas ledighet. Ledighet för enskild angelägenhet kan beviljas av klassföreståndare för högst 3 dagar i följd och högst 6 dagar per läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Vid bedömning av ledighetsansökan fästs stor vikt vid hur hög total frånvaro eleven har samt vid studiesituationen (t.ex. om det utfärdats F - varningar). Elev som varit frånvarande från undervisningen ska själv genom kontakt och diskussion med berörda lärare och kamrater skaffa sig kännedom om behandlade avsnitt och bästa sättet att inhämta och redovisa dessa. Körkortsutbildning För ledighet i på grund av körkortsutbildning gäller följande: Ledighet beviljas för riskutbildning 1 & 2, teoriprov och uppkörning. Ledighet beviljas inte för körlektioner.

11

12 VIKTIGT ATT VETA Om lärare p.g.a. en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, skall betyg inte sättas. Hoppa därför inte av någon kurs. Saknas det poäng blir det inget slutbetyg. Har du fått fel eller valt fel kurs tala med mentor och studievägledare. Betyg Utförlig information på Skolverkets hemsida: Individuell studieplan Varje elev skall ha en individuell studieplan som uppdateras minst en gång per termin. Där framgår vilka kurser eleven har avslutat med betyg, vilka som pågår samt vilka kurser som är inplanerade i framtiden. Summan av kurspoäng ska vara (minst) Elev skall tillsammans med mentor se till att den individuella studieplanen stämmer med programplanen.

13 Det händer i all skolverksamhet någon gång att alla inte är nöjda. Ta gärna upp förslag om förbättringar på klassråd, elevråd eller med din mentor. Dessutom ska enligt lag varje kommun ha en skriftlig hantering för klagomål mot utbildningen. Sala kommun har en sådan för all kommunal verksamhet. Den finns på hemsidan på adress Försäkringar Alla skolans elever är olycksfallsförsäkrade i If under såväl skoltid som fritid. Vid olycksfall, gör en skadeanmälan på If.se. HÖSTTERMINEN 2013 LÄSTIDER OCH LOVDAGAR, KUNGSÄNGSGYMNASIET LÄSÅRET 2013/14 Onsdag 21 augusti-fredag 20 december Upprop, första läsdag: onsdag 21 augusti (lärarna börjar tisdag 13 augusti) Studiedag: måndag 30 september Höstlov: v 44, måndag 28 oktober-fredag 1 november (lärarna har 3 kompetensutvecklingsdagar + 2 lovdagar) Sista läsdag/avslutningsdag: fredag 20 december VÅRTERMINEN 2014 Tisdag 7 januari-fredag 13 juni Första läsdag: tisdag 7 januari (lärarna börjar tisdag 7 januari och slutar torsdag 19 juni) Sportlov: v 9, måndag 24 februari-fredag 28 februari Påsklov: v 16, måndag 14 april-torsdag 17 april Studiedagar: måndag 17 januari, fredag 14 mars Lovdagar: fredag 2 maj, fredag 30 maj Nationaldag: fredag 6 juni Sista läsdag/avslutningsdag: fredag 13 juni (lärarna har arbetstid till och med torsdag 19 juni)

14 Förvaring av kvarglömda saker Kläder, handdukar, väskor, böcker och värdesaker, som kvarlämnas i kapprum och korridorer, tas omhand av personalen. Förlorade värdesaker efterfrågas vid receptionen. Upphittade saker lämnas till receptionen. Försenad lektionsstart Om lektionen inte kommit igång inom fem minuter därför att lärare eller föredragshållare inte infunnit sig, skall eleverna ta kontakt med receptionen. Elevskåp Skolan ansvarar inte för pengar och andra värdesaker som förvaras i skåp eller väskor. ELEV FÅR INTE TA ANNAT SKÅP ÄN DET SOM ANVISATS. Expeditionspersonalen/vaktm klipper upp skåp som elev tagit utan tillstånd, sönderklippta lås ersätts inte. Prövning Elev i gymnasieskolan har möjlighet att pröva i kurs där betyg ej erhållits. Varje sådan prövning kostar 500 kr. Elever som fått IG eller F i kurs får pröva utan avgift, så länge eleven går kvar i skolan. Resor Vissa elever får busskort för fria resor till och från skolan. Elevens dagliga färdväg mellan bostad och skola skall normalt vara minst 6 km för att eleven skall få busskort. Korten delas ut på uppropsdagen genom Mentorerna. Övriga frågor hänvisas till Christina Wallin på expeditionen. OBS! Var rädd om ditt kort. Om du blir bestulen eller tappar ditt kort, får du köpa nytt (300:-) Studiestöd Studiebidraget utbetalas utan ansökan. Annan studiehjälp ska sökas. Utbetalning sker månadsvis (första utbetalningen sker den sista bankdagen i september). Information finns på CSN:s hemsida. Studiebidraget dras in vid hög frånvaro. CSN beslutar om detta. Förfrågningar angående studiestöd kan ske hos kurator. Undervisning i modersmålet Elever som talar annat språk än svenska hemma, har under vissa omständigheter rätt till undervisning i modersmålet. Intresserade kan vända sig till Studievägledare Ida Hübner. Svenska som andraspråk Elever som så önskar har rätt att läsa svenska som andraspråk vilket ger samma behörighet som svenska 1 och 2.

15 Biblioteket är öppet: må, on ti, to, fr Biblioteket, D-husets övervåning Hej allihop, hoppas ni känner er mycket välkomna hit!! Biblioteket ligger på övervåningen i D-huset och är öppet mellan måndagar och onsdagar samt tisdagar, torsdagar och fredagar. Vi som jobbar här heter Karin och Stina och vi är för det mesta väldigt snälla. Vi är i första hand till för att hjälpa er med ert skolarbete. Här finns böcker om i stort sett allting och databaser om allt annat. Men biblioteket kan erbjuda så mycket mer: En skön stol och ett schysst bord att göra läxor vid En skön fåtölj att kolla tidningar i Ett lugnt och luftigt rum att vänta på bussen i Ett ställe där alla samlas kompisar, lärare och elever, pojkvänner och flickvänner

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar.

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Ebersteinska gymnasiet, eller Eber som skolan kallas i folkmun, har fått sitt namn efter grosshandlare

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2013/2014 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer