Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni

2 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn s 03 Avhandling om post partum depression hos pappor s 03 Ny vägledning för barnhälsovård s 04 Överstättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken s 04 Innovationssluss Vivan vill ha problem s 05 Aktuellt Cosmic s 06 FN:s konvention om barnets rättigheter s 06 Info från Barn- och familjehälsa s 07 Frågor & Svar s 10 Dietist mödra- och barnhälsovård s 11 Lästips för barn, föräldrar och personal s 13 Fortbildning/utbildning s 14 Semester s 16 En skön sommar s 17 Lilla Liv:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten Värmland Kontaktuppgifter till BHV-enheten Staffan Skogar, BHV-öl Cristina Gillå, verksamhetsutv Lars Kullenberg, psykolog MBHV, Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist, Isabel Lindgren, assistent, Besöksadress: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad e-post: Adress till: Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 2

3 Aktuellt Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I år har ett tidigare friskt barn yngre än en månad avlidit. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger livslångt skydd mot kikhosta. De senaste åren har fall av kikhosta rapporterats årligen, varav 40 har varit spädbarn Sedan 1996 har 11 barn dött i sjukdomen. Kikhosta är allvarligt för spädbarn och svårast för de allra yngsta som inte har fått sina första två vaccindoser. Ge därför kikhostevaccin i tid. Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. Var uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta! För barn under 6 månader bör förebyggande antibiotikabehandling ges vid kontakt med misstänkt kikhosta. För barn mellan 6 och 12 månader inleds antibiotikabehandling när första symtom uppkommit hos barnet. Källa: Folkhalsomyndigheten maj 2014 Avhandling om post partum depression hos pappor Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 Pamela Massoudi, BVC-psykolog från Växsjö, undersöker i sin avhandling depressioner hos nyblivna pappor. Hon finner att pappors psykiska ohälsa sällan kommer BVC till känna och att många sjuksköterskor har bristfällig kunskap om pappors föräldraförmåga och betydelse för barn. I en av studierna, med 885 pappor, fann Massoudi att 6,3 procent led av distress/depressiva symtom 3 månader efter barnets födelse vid cutoff >12 på EPDS. Vid denna gräns kunde samtliga pappor med depression identifieras. I en annan svensk studie av 812 pappor (Bergström 2013) var förekomsten av depressiva symptom vid samma tidpunkt efter förlossningen högre, 10,3 procent. Skillnaden förklaras av att en lägre cutoff (>11 på EPDS) användes här. Massoudi fann vidare att EPDS inte främst fångar depression hos papporna utan istället distress som oro, ångest och olycklighetskänslor. Av 38 pappor angav hälften att de kunde tala om sina psykiska problem med sin partner och nästan lika många sin husläkare, psykolog eller via arbetsgivaren. Två av papporna angav BVC. Riskfaktorer för depressiva symtom/distress hos pappor är enligt studierna låg utbildningsnivå, problem i parrelationen, lågt stöd från partnern, tidigare depression hos pappan, två eller fler stressfyllda livshändelser under de senaste 12 månaderna samt låg inkomst, oro över familje-ekonomin och att vara ung pappa; 28 år. Partnerns psykiska välbefinnande ska alltid uppmärksammas då en kvinna får höga poäng på EPDS. Källor: Massoudi P. Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period-prevalence, correlates, identification, and support. Göteborgs Universitet https:// gupea.ub.gu.se/handle/2077/32509 Bergström M. Depressive Symptoms in New First-Time Fathers: Associations with Age, Sociodemographic Characteristics, and Antenatal Psychological Well-Being. Birth Mar;40(1):32-8 3

4 Ny vägledning för barnhälsovård Text: BHV-nytt Gävleborg, nr 2 maj 2014 Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt viktig roll för att deras behov ska uppmärksammas i tid. Socialstyrelsens nya vägledning belyser bland annat arbetssätt, samverkan och kvalitetsarbete inom barnhälsovården. Den nya nationella vägledningen ska: Ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården Vara ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer Bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet och en evidensbaserad praktik Hälsofrämjande och förebyggande insatser Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen. Arbetssätt och samverkan Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt: Hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning. Den lyfter också fram vikten av samverkan mellan professionerna inom barnhälsovården och andra verksamheter som arbetar för barnens bästa. Kvalitetsarbete och uppföljning Kvaliteten i barnhälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsuppföljning på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa barns hälsa och för ett evidensbaserat arbetssätt. Det behövs också för att kunna göra jämförelser av barns hälsa i landet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet Vägledningen är baserad på bästa tillgängliga kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den som tagits fram i samarbete med Evelinagruppen och redaktionsrådet för Rikshandboken. Vägledningen är en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag med att ta fram, uppdatera och tillgängliggöra vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossningsvård, vård av nyfödda, barnhälsovård samt elevhälsa. Vägledningen ingår också i regeringsuppdraget att sammanställa och sprida kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för goda matvanor och fysisk aktivitet. Vägledning för barnhälsovården Översättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I Rikshandboken för barnhälsovård finns validerade översättningar av EPDS-formuläret till 18 språk. Utöver detta finns EPDS-formulär översatta till ytterligare 18 språk, däribland thailändska och somali. Även de icke validerade formulären kan användas som stöd i EPDS-samtal med tolk. De icke validerade formulären finner du i nedanstående länk med början på sidan 197. Som alltid är det samtalet i kombination med poängen som utgör underlaget för bedömning av vidare handläggning. 4

5 Innovationssluss Vivan vill ha problem Upplever du ett problem i jobbet som du tror eller vet att det finns en lösning på, och som skulle förbättra vården för patienter eller personal? Har du en idé om en ny produkt eller ny tjänst som underlättar det dagliga arbetet för dig och dina kollegor, och som ger en bättre vård till patienterna? Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till bättre vård. Genom Innovationssluss Vivan kan du som har en idé som kan förbättra vården, få stöd och råd för att komma vidare och utveckla din idé. Innovationssluss Vivan har varit delaktig i utvecklingen av till exempel stickstativet, spatelomaten och operationsbältet. - Det är innovationer som har ökat kvaliteten i vården för både medarbetare och patienter, inte bara på sin avdelning utan på fler platser i både Värmland och Sverige, säger Camilla Evensson, verksamhetsansvarig för Innovationssluss Vivan. Patientnära idéer dominerar De flesta idéer som innovationsslussen hjälper till att utveckla kommer från den personal som arbetar nära patienterna. Där tvingas man lösa problem varje dag. Innovationssluss Vivan är minst lika intresserade av problemen som av idéerna och lösningarna. Den som hör av sig till Innovationssluss Vivan behöver inte ha alla svar, utan det viktiga är att man har identifierat ett problem som det kan finnas en lösning på. - Har man svurit fem gånger över samma sak så kontaktar man Innovationssluss Vivan, säger Mikael Gånheim, innovationsrådgivare på Innovationssluss Vivan. Stora som små idéer tas tillvara och Din idé är värdefull! Kontakta Innovationssluss Vivan på: Faktaruta: Innovationssluss Vivan har mellan drivits som ett EU-projekt, genom ett samarbete mellan Almi Företagspartner, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Tillväxtverket. Sedan årsskiftet är Innovationssluss Vivan en permanent del av Landstinget i Värmland. Mikael Gånheim eller Camilla Evensson tar emot dina förbättringsidéer 5

6 Aktuellt Cosmic Text: Isabel Lindgren, assistent BHV-enheten Fråga & Svar Fråga: När jag har bokat teambesöken så finns bara bokningen på BVC-läkarens besökslista! är det rätt eller fel? Svar: När man bokar teambesök så finns besöket i bådas tidböcker men endast i huvudvårdgivarens besökslista fram tills den är anländ. Då syns den för båda två. Fråga: När jag ska ange föräldrarnas födelseland hittar jag inte Dagistan, Kosovo och Tjetjenien. Hur benäms de länderna i Cosmic? Svar: När vi får föräldrar från Kosov så är det Albanien vi fyller i och Tjetjenien och Degestan = Ryssland Fråga: Kan man skriva mamma och pappa efter mobilnumret i patientkortet? Svar: Ja, det har ingen betydelse om det står text efter mobilnumret, bara man inte anger två mobilnummer på samma rad. Fråga: Det händer att föräldrarna aldrig får någon SMS-påminnelse - vad är det som kan vara orsaken? Svar: En orsak kan vara att man har aktiverat Reminder efter att bokningen gjorts. Det är alltså viktigt att man aktiverar Reminder före man gör ett bokningsunderlag eller bokar en tid i tidboken. FN:s konvention om barnets rättigheter < En lättläst skrift > Artikel 23 handlar om barn med funktionshinder. Länderna ska se till att barn med funktionshinder får bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälp. Länder ska tillsammans lära sig mer om hur de kan hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt. Rika länder ska hjälpa fattiga länder. 6

7 Info från Barn- och familjehälsa Vårdadministratörer på Barn- och familjehälsa Yvonne Karlsson Föräldrastödsmottagningen Tfn: kl. 09:00-15:00 Marita Nilsson Psykologmottagningen för MBHV Tfn: kl. 09:00-15:00 Från vänster: Yvonne Karlsson och Marita Nilsson Maria Arvegård: jag påbörjade mitt vikariat som leg. psykolog i början av maj. Innan dess så har jag arbetat inom rättspsykiatrin i Örebro, och det är också den stad där jag läste min psykologutbildning. Nyfikenhet över förebyggande arbete som sker med blivande föräldrar och barn fanns med redan tidigt under min utbildning, och detta intresse har följt mig sedan dess även om jag trivts väldigt bra med arbetet inom rättspsykiatrin. Jag ser verkligen fram emot min tid på psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovården med placering i Karlstad, men jag kommer även finnas tillgänglig i Hagfors på torsdagar. Malak Awad: jag gör nu min PTP på psykologmottagningen för mödra och barnhälsovård. Det är en otroligt givande arbetsplats och rätt häftigt att få vara med så tidigt i en människas utveckling, ja till och med innan de föds. Jag läste i Örebro och är nyinflyttad till Karlstad. Och även om solen kanske inte alltid skiner här så gör den det betydligt oftare än i Örebro! På fritiden tränar jag, sjunger i kör och dansar kizomba. Kan rekommendera alla dessa aktiviteter som avkoppling efter en hård arbetsdag! Martin Bärjed: jag har från och med mars månad förmånen att arbeta som leg. psykolog på mödra- och barnhälsovården. En trevlig och inspirerande arbetsplats! Min utbildning gjorde jag i Örebro, annars är jag gammal Karlstadbo. Tisdagar och torsdagar reser jag till Arvika, övrig tid arbetar jag på mottagningen i Karlstad. Från vänster: Martin Bärjed, Maria Arvegård och Malak Awad 7

8 Information om remissmallskategorier till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård De kategorier som finns efter införande av Cosmic är: Kris Nedstämdhet Anknytningsproblematik Oro Relationsproblematik Brister i samspel/uppmärksamhet/utveckling Ospecificerat Utvecklingsbedömning som remisskategori har tagits bort då testning är en av flera olika metoder som kan användas när man vill titta närmare på ett barns beteende eller utvecklingsnivå. Remisser om utvecklingsbedömning har också kunnat skapa förväntningar hos föräldrarna som sedan inte infriats, då ärendet till exempel bedömts som ett föräldrastödsärende i samband med det första besöket. Remisskategorin Brister i samspel/uppmärksamhet/ utveckling ska förhoppningsvis bättre beskriva den frågeställning som ska belysas och skapa en öppnare ingång i ärendet för den enskilde psykologen. Har du som BVC-sjuksköterska någon fundering om hur du ska använda remisskategorin, kan du lyfta frågan på konsultation eller ringa direkt till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård. Självklart kan du också ringa om du har någon annan fråga om ovanstående kategorier. En påminnelse om hur du hittar psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård i Cosmic och hur remissmallen ser ut för barn och förälder. Du kan också skriva remiss direkt till Barnpsykiatrin. Det har då och då uttryckts funderingar om det krävs att det är en läkare som skriver remiss dit, det kravet finns inte. Hur du hittar Barnpsykiatrins mall och vad som ingår i den framgår längst ner i denna text. Remissmall barn: 8

9 Remissmall förälder: Remissmall barn- och ungdomspsykiatri: 9

10 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Önskar hjälp ang en flicka som är 3 ½ år, familjen flyttade hit från Ryssland feb Vid inskrivningen berättade modern att flickan var ovaccinerad på rek. från läkare i Ryssland. Jag har informerat dem om vårt svenska vacc program men de har inte visat något större intresse. Nu kom far och dotter hit till BVC och far önskar få dottern vaccinerad. Jag lovade dem att kolla upp vilka vacc hon ska ha och återkomma till dem. Staffan Skogar: Enklast är att ge Infanrix hexa ggr 3 med vanliga intervall. Även MPR. PPD behöver sättas inför BCG. Därefter vänta 3-5 år med 5,5 års sprutan. BVC-sjuksköterska: När ska det vara ordination på MMR? I Rikshandboken står det under 1 år. Kan inte hitta något under lokala riktlinjer men vi har för oss vi hört under 9 månader? Staffan Skogar: Det ska vara läkarordination om det ges innan 1 år. Vaccinet är godkänt från 9 månader men det kan ges från 6 månader. BVC-sjuksköterska: Hur ska vi behandla navelgranulom nu när vi inte ska använda lapispenna? Cristina Gillå: Svar: I Rikshandboken står följande: Navelgranulom [Nyfödda, fullgångna, 0-4 veckor gamla barn] När navelstumpen fallit finns det ibland kvar en liten tapp som kalllas navelgranulom. Åtgärder Behandling med fysiologisk koksalt - tvätt med tops 1-3 gånger per dag får de flesta granulom att försvinna inom 3 veckor. Om granulomet då inte försvunnit kan man behandla med silvernitrat. Engångsstickor finns på många vårdcentraler för behandling av bland annat näsblödningar. Silvernitrat är retande och kan ge fula hudirritationer om det hamnar på omgivande hud. Se därför till att naveln är torr. Fukta spetsen på stickan med destillerat vatten, sära på huden med fingrarna och tryck silvernitratstickan ett kort ögonblick mot granulomet. Lägg en torr kompress över när det torkat. Om silvernitrat ändå hamnar på huden tvätta så fort som möjligt med koksalt. Behandlingen kan behöva upprepas. Silvernitrat stickor finns att beställa vid OneMed Om det ska vara destillerat vatten för att fukta spetsen på stickan frågade jag ansvarig läkare som skrivit texten och fick följande svar: Frågan om navelgranulom och nitratstickor har kommit upp tidigare. Risken med koksalt är att det faller ut som silverklorid då, alltså inte att rekommendera. Tillverkaren ville inte rekommendera vanligt vattenledningsvatten på små barns navlar ( vi irriterar ju vävnaden lite med stickan). Det är ju ändå väldigt sällan man numera behöver använda silvernitrat - de flesta granulom försvinner på några veckors tvätt med fys koksalt. Kanske får man skaffa sterilt vatten de få gånger det behövs. 10

11 Dietist mödra- och barnhälsovård Rutin övervikt Under 2013 startade en länssamverkan kring barnövervikt. I länssamverkan ingår: Barn och ungdomsmedicin, skolhälsovård, barnhälsovård och obesitas mottagning. Syftet med länssamverkan är att öka och förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna för bättre prevention samt bästa möjliga vård och behandling av överviktiga och feta barn och unga. De tre vårdnivåerna i Lanstinget i Värmland ser ut så här: Vårdnivå Verksamhet Uppgift Vårdnivå 1 Barnhälsovård och skolhälsovård Hälsofrämjande primärprevention Vårdnivå 2 Primärvård/barnläkare i öppen vård, barnmottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och ungdomar med övervikt och fetma Vårdnivå 3 Obestitas mottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och unga med svår fetma Samarbetet har bl.a. lett till att vi har sänkt ISO BMI kriteriet för remiss till Obesitas mottagning samt sänkt åldersgränsen för remiss till Obesitas mottagning. Den nya rutinen innebär att vi kan från och med nu remittera barn under 10 år direkt till vårdnivå 3 Obesitas mottagning samt att ISO BMI kraven är numera 30 (tidigare 35)eller 3 SD i tillväxtkurvan. Rutin vid övervikt på BVC kommer inom kort att ligga ute på våra Lokala anvisningar. Vi skickar en blänkare till er när detta är klart. Till hösten kommer en ny pärm att vara klar för BVC med material och information för användning vid samtal om övervikt. Information från livsmedelsföretagen Semper har tagit bort palmoljan från sina grötar och vällingar Sempers produktspecialist Ann-Caroline Hummelgren har varit på besök hos mig och informerat om att Semper har tagit bort palmolja från alla grötar och vällingar. Beslutet bygger på miljöaspekter eftersom för att plantera palmoljeträdet skövlas enorma o oersättliga regnskogsområden. 11

12 Frågor & svar BVC- sjuksköterska: Jag hade en mamma hos mig idag med sin 4 mån gamla flicka. Hon planerar att amma helt till 6 mån men tänker sedan ge flickan vegetarisk mat, som föräldrarna äter. De äter även fisk ibland. Mamma undrar nu över quorn, soya och andra ersättningar i stället för kött. När kan hon börja? och hur ska jag tänka i min information till mamma? Skulle också vilja ha tips eller om du kan skicka infoblad/folder om vegetarisk mat till små barn. Dietist: Vad bra att mamman tänker amma tills flickan är sex månader! Vid introduktion av mat så är det inga problem att börja redan vid sex månader med smakprover av bönor och linser. Som vanligt vid matintroduktion gäller det att öka försiktigt mängden. Upp till barnet är 1 år är det bra att använda sig så mycket som möjligt av bönor (även sojabönor) och linser för att täcka upp järnbehovet. Försiktighet när det gäller sojaprodukter, som färs och korvar pga. salthalten. Efter 1 års-ålder kan barnet äta i stort sett allt inom vegetarisk mat och produkter. Boken här under har vi på BHV rekommenderat att ha som visning ex på BVC. Föräldrar som vill ge sina barn vegetarisk bör skaffa denna bok (69 kr), det innehåller allt man behöver veta om livsmedel som täcker upp vitaminer och mineraler som kan det kan bli brist på vid vegetarisk eller veganmat. Ser man till att komponera måltiderna bra med alla råd från boken finns det inga problem med vegetarisk mat. Ännu bättre och enklare om fisk ingår i maten som i detta fall. Grön barnmat - näringslära och vegomat för barn 0-5 år, gravida och ammande Viktig information angående matnappen För ett par år sedan kom det ut en s.k. matnapp. En napp med en silikon när och en liten lucka där man kan stoppa i mat (ofta frukt) som barnet kan suga. Matnappen har blivit populär bland föräldrar. Den marknadsförs som ett enkelt sätt att ge barnet smakportioner utan kladd, minskar risken för att barnet sätter i halsen och är BPA (Bisfenol A) fritt. Matnappen finns i 2 storlekar, det ena med en mindre silikonnät att börja med när barnet är 4 månader och den andra med större nät från 6 månader. Barnhälsovården har pratat med Folktandvården och vi tillsammans vill varna för denna produkt då den kan skada de små mjölktänderna. Mjölktänder har ett tunnare emaljskikt än vuxentänder och nyframbrutna tänder är extra känsliga. Karies i mjölktänder kan därför uppstå på 3-4 veckor. Att stoppa smakportioner i napp innebär en kraftig påverkan av både socker och syra (fruktsocker och fruktsyra) under en lång tid i munnen, vilket kan orsaka både karies och erosioner. Folktandvården råder att man alltid ska undvika småätande eller smådrickande av söta/sura drycker. Det är betydligt bättre att ge barnet en smakportion som äts upp direkt. Detta ger barnet även möjligheten att träna på att tugga, uppleva smaker och konsistensen men både mun och händer för det är inget fel på kladd! 12

13 Lästips för barn, föräldrar & personal Jag vaktar hunden Pija Lindenbaum I samarbete med Ulrika Sortelius, sjukhusbiblioteket Ett riktigt triangeldrama utspelar sig i den här boken som väcker igenkänning och lockar till skratt. För vem har inte drömt om att bli bästis med ett djur? Och misslyckats! Som alltid fångar Pija Lindenbaum helt suveränt allmänmänskliga frågor som intresserar barn och det är helt på barnens nivå. Det smakar kalas Pernilla Gesén och Sara Gimbergsson Det här är en bok för de riktigt små. Serien om Lova kom till då Pernilla Gesén saknade böcker för de allra minsta om sådant som är centralt i deras liv, nämligen att lyssna, känna, smaka och se. Böckerna om Lova har ett rytmiskt och poetiskt språk, stämningsskapande illustrationer och beskriver vardagssituationer som alla kan känna igen sig i. Svea klär på sig Linda Palm och Jessica Lindholm Sveaböckerna innehåller situationer som alla småbarnsföräldrar kan känna igen sig i. Situationer som kan vara lite stressande mitt i vardagen, men som är lättare att le åt i efterhand. I slutet av boken upprepas bilderna i en så kallad storyline så att man tillsammans med sitt barn kan sammanfatta boken. Operation barn : om kampen för att bli förälder Marie Grammar Om svensk fertilitetsvård och om olika svåra etiska frågor som kvinnor ställs inför när de måste kämpa mot sitt mål, att få ett efterlängtat barn. Marie Granmar beskriver sin egen långa dramatiska resa. Hon har letat efter forskning på området och försöker ställa politiker och beslutsfattare till svars. Se på mitt sätt : om barn och unga med synnedsättning Red. Ulla Kroksmark Boken handlar om barn som har svår synnedsättning och vilket stöd som finns för att de skall kunna utvecklas och delta i alla aktiviteter. Boken vänder sig till föräldrar eller till personalgrupper som arbetar med barn. Stamning hos barn Per Fabaech Knudsen och Hermann Christmann Boken tar på ett enkelt och pedagogiskt sätt upp vad stamning är. Här får du ta del av de teorier som finns runt stamningens uppkomst. Här finns också tips om hur du på bästa sätt kan bemöta och stötta barnet i vardagen, och vilken hjälp du kan få. Boken vänder sig till förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. Även föräldrar kan ha stor nytta av boken. Tips! Denna sida kan hängas upp på anslagstavlan i väntrummet på BVC 13

14 Fortbildning/utbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla LiVet stödjs av BHV-enheten. Vid deltagande bör förankring med närmaste chef göras. * Fortbildning/utbildning som är markerad med är obligatorisk. *Fortbildningsdagar på Frykenstrand för all BVCpersonal Fortbildningsdagarna på Frykenstrand är planerat till den 1-2 oktober Viktigt att all personal som rör BVC deltar, då nya barnhälsovårdsprogrammet lanseras. Spädbarnsmassage ett redskap att använda i föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar en möjlighet att genom hudkontakt och beröring hjälpa till att utveckla och stärka kontakt, kommunikation, samspel och anknytning föräldrar-barn Instruktörsutbildningar 2014 planeras: Datum: Kursort september Stockholm, Enskede oktober Falun november Stockholm, Enskede Utbildningen kompletteras av ett kursarbete som skickas till mig inom fyra månader. Kursarbetet innebär att skriftligt redovisa teoretiska kunskaper, att genomföra och utvärdera en provkurs för barn och föräldrar samt att dokumentera egen erfarenhet. Utbildningen följer internationell kursplan. Se även och KURSENS SYFTE: att utbilda dig till Instruktör i Spädbarnsmassage (Certified Infant Massage Instructor, CIMI) för att instruera föräldrar enskilt eller i grupp. UR KURSINNEHÅLLET: massagens bakgrund och syfte, massagetekniken, föräldra-barnbindning, praktisk träning i föräldragrupp, anpassning till äldre barn och barn med funktionshinder, kommunikationsövningar, kursplanering mm. KURSLEDARE: Marianne Rydin, BVC-sjuksköterska, barnmorska, medförfattare till Spädbarnsmassage, en handbok och Nya Bebishandboken samt instruktör och internationell lärare för blivande instruktörer i spädbarnsmassage. KURSAVGIFT: 5000 SEK + moms inkl. kursmateriel, diplom och medlemskap i den svenska (FIS) och den internationella föreningen för instruktörer i Spädbarnsmassage (IAIM) VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN SOM DU SKICKAR TILL MIG! Vänliga hälsningar från Marianne Rydin Fårtickegången Tyresö Frågor besvaras gärna, tel , , 14

15 15

16 Semestrar BHV-enheten SOMMARTIDER 2014 Vid medicinsk rådgivning under semesterperioden, v g kontakta barnmedicin, CSK Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare: Vecka Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare: Vecka Jannette Grahn Vera, dietist MBHV: Vecka Lars Kullenberg, psykolog MBHV: Vecka: 26 & 33 Anna Bodin, verksamhetsutvecklare FC: Vecka Isabel Lindgren, assistent: Vecka Barn och familjehälsa Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård är inte stängd någon period under sommaren. Rådgivningstelefonen för småbarnsföräldrar är öppen hela sommaren, under juli erbjuds tre samtal/vecka mot ordinarie sex tillfällen/vecka. Psykologer som nås för konsultation under sommaren är: Vecka 26 Caroline Runstrand Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Vecka 27 Lars Kullenberg Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Lena Granath Vecka 28 Lars Kullenberg Caroline Runstrand Maria Arvegård Lena Granath Vecka 29 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 30 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 31 Lars Kullenberg Marja Rudenhed Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 32 Marja Rudenhed Martin Bärjed Vecka 33 Linnea Bergek Sofie Ljunggren Marja Rudenhed Martin Bärjed Föräldrastödsmottagningen har stäng vecka Förskoleteam Tummen har stängt vecka Vårdadministratörer: Yvonne Karlsson, Föräldrastödsmottagningen tfn: Marita Nilsson, psykologmottagningen för MBHV, tfn:

17 SOMMARTIDER 2014 BHV-enheten och Barn- och familjehälsa önskar all BVC-personal en skön sommar 17

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten

Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 5/juni 2011 Mässlingvaccination och resa utomlands Text: Staffan

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

Arbeta som sjuksköterska på SÄS

Arbeta som sjuksköterska på SÄS Arbeta som sjuksköterska på SÄS Maria Rahl skapar trygghet för patienter med lungcancer SÄS för mig är såklart min arbetsplats, där jag tillbringar större delen av min tid. SÄS är också en plats som ger

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2008. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 3, oktober 2008. Innehåll BHV-Nytt Nr 3, oktober 2008 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 17 Innehåll Sid 1-2 Jämställt föräldrasamtal och vårdnadsfred - för en tryggare barndom,

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

BL ADE T 02#2011. Bemöter negativa tankar med rollspel. j Motiverande samtal j Barn- och kvinnocentrum j Prioriteringar j Läkemedelsautomat

BL ADE T 02#2011. Bemöter negativa tankar med rollspel. j Motiverande samtal j Barn- och kvinnocentrum j Prioriteringar j Läkemedelsautomat En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 02#2011 Bemöter negativa tankar med rollspel sidan 16 j Motiverande samtal j Barn- och kvinnocentrum j Prioriteringar j Läkemedelsautomat j Kvalitetspris

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Sola säkert i sommar. Välstädat på sjukhusen. Vaccin skyddar barnmagar. Röster om nya REGIONEN. Anhöriga barn behöver stöd

Sola säkert i sommar. Välstädat på sjukhusen. Vaccin skyddar barnmagar. Röster om nya REGIONEN. Anhöriga barn behöver stöd En tidning från Landstinget i Jönköpings län 2.2014 Välstädat på sjukhusen Vaccin skyddar barnmagar Röster om nya REGIONEN Anhöriga barn behöver stöd Sola säkert i sommar Utredning visar risk för ärftlig

Läs mer

Nu är man inte ensam husbyggare

Nu är man inte ensam husbyggare Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Februari 2008 Nu är man inte ensam husbyggare -en utvärdering av insatser och samverkan på Ersboda familjecentral Av Marie Sjömar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hej barnhälsovårdsvänner!

Hej barnhälsovårdsvänner! Kära barnhälsovårdsvänner... 1 BHV-vänner i Göteborg... 2 Information från barnhälsovårdsöverläkaren Pappaindex 2011... 2 Nyheter från barnhälsovården Barn med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall...

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

HPV-vaccin skyddar dubbelt

HPV-vaccin skyddar dubbelt En tidning från Landstinget i Jönköpings län 3.2012 HPV-vaccin skyddar dubbelt SIDORNA 16 17 Självdialys Patienter har egen nyckel till dialysen SIDORNA 10-12 Läs också... Kolla tänderna för 60 pix SIDAN

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Klinisk fysiologi är Årets vägvisare. TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11. Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid.

Klinisk fysiologi är Årets vägvisare. TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11. Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 2 april 2014 Klinisk fysiologi är Årets vägvisare TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11 Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid.16 INTRYCK

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- Fullmäktige i Uppsala Att arbeta med HBTQ-frågor Distriktssköterskor i kriminalvården Xer160_jan2014 Fräscha produkter

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer