Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni

2 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn s 03 Avhandling om post partum depression hos pappor s 03 Ny vägledning för barnhälsovård s 04 Överstättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken s 04 Innovationssluss Vivan vill ha problem s 05 Aktuellt Cosmic s 06 FN:s konvention om barnets rättigheter s 06 Info från Barn- och familjehälsa s 07 Frågor & Svar s 10 Dietist mödra- och barnhälsovård s 11 Lästips för barn, föräldrar och personal s 13 Fortbildning/utbildning s 14 Semester s 16 En skön sommar s 17 Lilla Liv:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten Värmland Kontaktuppgifter till BHV-enheten Staffan Skogar, BHV-öl Cristina Gillå, verksamhetsutv Lars Kullenberg, psykolog MBHV, Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist, Isabel Lindgren, assistent, Besöksadress: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad e-post: Adress till: Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 2

3 Aktuellt Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I år har ett tidigare friskt barn yngre än en månad avlidit. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger livslångt skydd mot kikhosta. De senaste åren har fall av kikhosta rapporterats årligen, varav 40 har varit spädbarn Sedan 1996 har 11 barn dött i sjukdomen. Kikhosta är allvarligt för spädbarn och svårast för de allra yngsta som inte har fått sina första två vaccindoser. Ge därför kikhostevaccin i tid. Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. Var uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta! För barn under 6 månader bör förebyggande antibiotikabehandling ges vid kontakt med misstänkt kikhosta. För barn mellan 6 och 12 månader inleds antibiotikabehandling när första symtom uppkommit hos barnet. Källa: Folkhalsomyndigheten maj 2014 Avhandling om post partum depression hos pappor Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 Pamela Massoudi, BVC-psykolog från Växsjö, undersöker i sin avhandling depressioner hos nyblivna pappor. Hon finner att pappors psykiska ohälsa sällan kommer BVC till känna och att många sjuksköterskor har bristfällig kunskap om pappors föräldraförmåga och betydelse för barn. I en av studierna, med 885 pappor, fann Massoudi att 6,3 procent led av distress/depressiva symtom 3 månader efter barnets födelse vid cutoff >12 på EPDS. Vid denna gräns kunde samtliga pappor med depression identifieras. I en annan svensk studie av 812 pappor (Bergström 2013) var förekomsten av depressiva symptom vid samma tidpunkt efter förlossningen högre, 10,3 procent. Skillnaden förklaras av att en lägre cutoff (>11 på EPDS) användes här. Massoudi fann vidare att EPDS inte främst fångar depression hos papporna utan istället distress som oro, ångest och olycklighetskänslor. Av 38 pappor angav hälften att de kunde tala om sina psykiska problem med sin partner och nästan lika många sin husläkare, psykolog eller via arbetsgivaren. Två av papporna angav BVC. Riskfaktorer för depressiva symtom/distress hos pappor är enligt studierna låg utbildningsnivå, problem i parrelationen, lågt stöd från partnern, tidigare depression hos pappan, två eller fler stressfyllda livshändelser under de senaste 12 månaderna samt låg inkomst, oro över familje-ekonomin och att vara ung pappa; 28 år. Partnerns psykiska välbefinnande ska alltid uppmärksammas då en kvinna får höga poäng på EPDS. Källor: Massoudi P. Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period-prevalence, correlates, identification, and support. Göteborgs Universitet https:// gupea.ub.gu.se/handle/2077/32509 Bergström M. Depressive Symptoms in New First-Time Fathers: Associations with Age, Sociodemographic Characteristics, and Antenatal Psychological Well-Being. Birth Mar;40(1):32-8 3

4 Ny vägledning för barnhälsovård Text: BHV-nytt Gävleborg, nr 2 maj 2014 Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt viktig roll för att deras behov ska uppmärksammas i tid. Socialstyrelsens nya vägledning belyser bland annat arbetssätt, samverkan och kvalitetsarbete inom barnhälsovården. Den nya nationella vägledningen ska: Ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården Vara ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer Bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet och en evidensbaserad praktik Hälsofrämjande och förebyggande insatser Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen. Arbetssätt och samverkan Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt: Hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning. Den lyfter också fram vikten av samverkan mellan professionerna inom barnhälsovården och andra verksamheter som arbetar för barnens bästa. Kvalitetsarbete och uppföljning Kvaliteten i barnhälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsuppföljning på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa barns hälsa och för ett evidensbaserat arbetssätt. Det behövs också för att kunna göra jämförelser av barns hälsa i landet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet Vägledningen är baserad på bästa tillgängliga kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den som tagits fram i samarbete med Evelinagruppen och redaktionsrådet för Rikshandboken. Vägledningen är en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag med att ta fram, uppdatera och tillgängliggöra vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossningsvård, vård av nyfödda, barnhälsovård samt elevhälsa. Vägledningen ingår också i regeringsuppdraget att sammanställa och sprida kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för goda matvanor och fysisk aktivitet. Vägledning för barnhälsovården Översättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I Rikshandboken för barnhälsovård finns validerade översättningar av EPDS-formuläret till 18 språk. Utöver detta finns EPDS-formulär översatta till ytterligare 18 språk, däribland thailändska och somali. Även de icke validerade formulären kan användas som stöd i EPDS-samtal med tolk. De icke validerade formulären finner du i nedanstående länk med början på sidan 197. Som alltid är det samtalet i kombination med poängen som utgör underlaget för bedömning av vidare handläggning. 4

5 Innovationssluss Vivan vill ha problem Upplever du ett problem i jobbet som du tror eller vet att det finns en lösning på, och som skulle förbättra vården för patienter eller personal? Har du en idé om en ny produkt eller ny tjänst som underlättar det dagliga arbetet för dig och dina kollegor, och som ger en bättre vård till patienterna? Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till bättre vård. Genom Innovationssluss Vivan kan du som har en idé som kan förbättra vården, få stöd och råd för att komma vidare och utveckla din idé. Innovationssluss Vivan har varit delaktig i utvecklingen av till exempel stickstativet, spatelomaten och operationsbältet. - Det är innovationer som har ökat kvaliteten i vården för både medarbetare och patienter, inte bara på sin avdelning utan på fler platser i både Värmland och Sverige, säger Camilla Evensson, verksamhetsansvarig för Innovationssluss Vivan. Patientnära idéer dominerar De flesta idéer som innovationsslussen hjälper till att utveckla kommer från den personal som arbetar nära patienterna. Där tvingas man lösa problem varje dag. Innovationssluss Vivan är minst lika intresserade av problemen som av idéerna och lösningarna. Den som hör av sig till Innovationssluss Vivan behöver inte ha alla svar, utan det viktiga är att man har identifierat ett problem som det kan finnas en lösning på. - Har man svurit fem gånger över samma sak så kontaktar man Innovationssluss Vivan, säger Mikael Gånheim, innovationsrådgivare på Innovationssluss Vivan. Stora som små idéer tas tillvara och Din idé är värdefull! Kontakta Innovationssluss Vivan på: Faktaruta: Innovationssluss Vivan har mellan drivits som ett EU-projekt, genom ett samarbete mellan Almi Företagspartner, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Tillväxtverket. Sedan årsskiftet är Innovationssluss Vivan en permanent del av Landstinget i Värmland. Mikael Gånheim eller Camilla Evensson tar emot dina förbättringsidéer 5

6 Aktuellt Cosmic Text: Isabel Lindgren, assistent BHV-enheten Fråga & Svar Fråga: När jag har bokat teambesöken så finns bara bokningen på BVC-läkarens besökslista! är det rätt eller fel? Svar: När man bokar teambesök så finns besöket i bådas tidböcker men endast i huvudvårdgivarens besökslista fram tills den är anländ. Då syns den för båda två. Fråga: När jag ska ange föräldrarnas födelseland hittar jag inte Dagistan, Kosovo och Tjetjenien. Hur benäms de länderna i Cosmic? Svar: När vi får föräldrar från Kosov så är det Albanien vi fyller i och Tjetjenien och Degestan = Ryssland Fråga: Kan man skriva mamma och pappa efter mobilnumret i patientkortet? Svar: Ja, det har ingen betydelse om det står text efter mobilnumret, bara man inte anger två mobilnummer på samma rad. Fråga: Det händer att föräldrarna aldrig får någon SMS-påminnelse - vad är det som kan vara orsaken? Svar: En orsak kan vara att man har aktiverat Reminder efter att bokningen gjorts. Det är alltså viktigt att man aktiverar Reminder före man gör ett bokningsunderlag eller bokar en tid i tidboken. FN:s konvention om barnets rättigheter < En lättläst skrift > Artikel 23 handlar om barn med funktionshinder. Länderna ska se till att barn med funktionshinder får bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälp. Länder ska tillsammans lära sig mer om hur de kan hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt. Rika länder ska hjälpa fattiga länder. 6

7 Info från Barn- och familjehälsa Vårdadministratörer på Barn- och familjehälsa Yvonne Karlsson Föräldrastödsmottagningen Tfn: kl. 09:00-15:00 Marita Nilsson Psykologmottagningen för MBHV Tfn: kl. 09:00-15:00 Från vänster: Yvonne Karlsson och Marita Nilsson Maria Arvegård: jag påbörjade mitt vikariat som leg. psykolog i början av maj. Innan dess så har jag arbetat inom rättspsykiatrin i Örebro, och det är också den stad där jag läste min psykologutbildning. Nyfikenhet över förebyggande arbete som sker med blivande föräldrar och barn fanns med redan tidigt under min utbildning, och detta intresse har följt mig sedan dess även om jag trivts väldigt bra med arbetet inom rättspsykiatrin. Jag ser verkligen fram emot min tid på psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovården med placering i Karlstad, men jag kommer även finnas tillgänglig i Hagfors på torsdagar. Malak Awad: jag gör nu min PTP på psykologmottagningen för mödra och barnhälsovård. Det är en otroligt givande arbetsplats och rätt häftigt att få vara med så tidigt i en människas utveckling, ja till och med innan de föds. Jag läste i Örebro och är nyinflyttad till Karlstad. Och även om solen kanske inte alltid skiner här så gör den det betydligt oftare än i Örebro! På fritiden tränar jag, sjunger i kör och dansar kizomba. Kan rekommendera alla dessa aktiviteter som avkoppling efter en hård arbetsdag! Martin Bärjed: jag har från och med mars månad förmånen att arbeta som leg. psykolog på mödra- och barnhälsovården. En trevlig och inspirerande arbetsplats! Min utbildning gjorde jag i Örebro, annars är jag gammal Karlstadbo. Tisdagar och torsdagar reser jag till Arvika, övrig tid arbetar jag på mottagningen i Karlstad. Från vänster: Martin Bärjed, Maria Arvegård och Malak Awad 7

8 Information om remissmallskategorier till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård De kategorier som finns efter införande av Cosmic är: Kris Nedstämdhet Anknytningsproblematik Oro Relationsproblematik Brister i samspel/uppmärksamhet/utveckling Ospecificerat Utvecklingsbedömning som remisskategori har tagits bort då testning är en av flera olika metoder som kan användas när man vill titta närmare på ett barns beteende eller utvecklingsnivå. Remisser om utvecklingsbedömning har också kunnat skapa förväntningar hos föräldrarna som sedan inte infriats, då ärendet till exempel bedömts som ett föräldrastödsärende i samband med det första besöket. Remisskategorin Brister i samspel/uppmärksamhet/ utveckling ska förhoppningsvis bättre beskriva den frågeställning som ska belysas och skapa en öppnare ingång i ärendet för den enskilde psykologen. Har du som BVC-sjuksköterska någon fundering om hur du ska använda remisskategorin, kan du lyfta frågan på konsultation eller ringa direkt till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård. Självklart kan du också ringa om du har någon annan fråga om ovanstående kategorier. En påminnelse om hur du hittar psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård i Cosmic och hur remissmallen ser ut för barn och förälder. Du kan också skriva remiss direkt till Barnpsykiatrin. Det har då och då uttryckts funderingar om det krävs att det är en läkare som skriver remiss dit, det kravet finns inte. Hur du hittar Barnpsykiatrins mall och vad som ingår i den framgår längst ner i denna text. Remissmall barn: 8

9 Remissmall förälder: Remissmall barn- och ungdomspsykiatri: 9

10 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Önskar hjälp ang en flicka som är 3 ½ år, familjen flyttade hit från Ryssland feb Vid inskrivningen berättade modern att flickan var ovaccinerad på rek. från läkare i Ryssland. Jag har informerat dem om vårt svenska vacc program men de har inte visat något större intresse. Nu kom far och dotter hit till BVC och far önskar få dottern vaccinerad. Jag lovade dem att kolla upp vilka vacc hon ska ha och återkomma till dem. Staffan Skogar: Enklast är att ge Infanrix hexa ggr 3 med vanliga intervall. Även MPR. PPD behöver sättas inför BCG. Därefter vänta 3-5 år med 5,5 års sprutan. BVC-sjuksköterska: När ska det vara ordination på MMR? I Rikshandboken står det under 1 år. Kan inte hitta något under lokala riktlinjer men vi har för oss vi hört under 9 månader? Staffan Skogar: Det ska vara läkarordination om det ges innan 1 år. Vaccinet är godkänt från 9 månader men det kan ges från 6 månader. BVC-sjuksköterska: Hur ska vi behandla navelgranulom nu när vi inte ska använda lapispenna? Cristina Gillå: Svar: I Rikshandboken står följande: Navelgranulom [Nyfödda, fullgångna, 0-4 veckor gamla barn] När navelstumpen fallit finns det ibland kvar en liten tapp som kalllas navelgranulom. Åtgärder Behandling med fysiologisk koksalt - tvätt med tops 1-3 gånger per dag får de flesta granulom att försvinna inom 3 veckor. Om granulomet då inte försvunnit kan man behandla med silvernitrat. Engångsstickor finns på många vårdcentraler för behandling av bland annat näsblödningar. Silvernitrat är retande och kan ge fula hudirritationer om det hamnar på omgivande hud. Se därför till att naveln är torr. Fukta spetsen på stickan med destillerat vatten, sära på huden med fingrarna och tryck silvernitratstickan ett kort ögonblick mot granulomet. Lägg en torr kompress över när det torkat. Om silvernitrat ändå hamnar på huden tvätta så fort som möjligt med koksalt. Behandlingen kan behöva upprepas. Silvernitrat stickor finns att beställa vid OneMed Om det ska vara destillerat vatten för att fukta spetsen på stickan frågade jag ansvarig läkare som skrivit texten och fick följande svar: Frågan om navelgranulom och nitratstickor har kommit upp tidigare. Risken med koksalt är att det faller ut som silverklorid då, alltså inte att rekommendera. Tillverkaren ville inte rekommendera vanligt vattenledningsvatten på små barns navlar ( vi irriterar ju vävnaden lite med stickan). Det är ju ändå väldigt sällan man numera behöver använda silvernitrat - de flesta granulom försvinner på några veckors tvätt med fys koksalt. Kanske får man skaffa sterilt vatten de få gånger det behövs. 10

11 Dietist mödra- och barnhälsovård Rutin övervikt Under 2013 startade en länssamverkan kring barnövervikt. I länssamverkan ingår: Barn och ungdomsmedicin, skolhälsovård, barnhälsovård och obesitas mottagning. Syftet med länssamverkan är att öka och förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna för bättre prevention samt bästa möjliga vård och behandling av överviktiga och feta barn och unga. De tre vårdnivåerna i Lanstinget i Värmland ser ut så här: Vårdnivå Verksamhet Uppgift Vårdnivå 1 Barnhälsovård och skolhälsovård Hälsofrämjande primärprevention Vårdnivå 2 Primärvård/barnläkare i öppen vård, barnmottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och ungdomar med övervikt och fetma Vårdnivå 3 Obestitas mottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och unga med svår fetma Samarbetet har bl.a. lett till att vi har sänkt ISO BMI kriteriet för remiss till Obesitas mottagning samt sänkt åldersgränsen för remiss till Obesitas mottagning. Den nya rutinen innebär att vi kan från och med nu remittera barn under 10 år direkt till vårdnivå 3 Obesitas mottagning samt att ISO BMI kraven är numera 30 (tidigare 35)eller 3 SD i tillväxtkurvan. Rutin vid övervikt på BVC kommer inom kort att ligga ute på våra Lokala anvisningar. Vi skickar en blänkare till er när detta är klart. Till hösten kommer en ny pärm att vara klar för BVC med material och information för användning vid samtal om övervikt. Information från livsmedelsföretagen Semper har tagit bort palmoljan från sina grötar och vällingar Sempers produktspecialist Ann-Caroline Hummelgren har varit på besök hos mig och informerat om att Semper har tagit bort palmolja från alla grötar och vällingar. Beslutet bygger på miljöaspekter eftersom för att plantera palmoljeträdet skövlas enorma o oersättliga regnskogsområden. 11

12 Frågor & svar BVC- sjuksköterska: Jag hade en mamma hos mig idag med sin 4 mån gamla flicka. Hon planerar att amma helt till 6 mån men tänker sedan ge flickan vegetarisk mat, som föräldrarna äter. De äter även fisk ibland. Mamma undrar nu över quorn, soya och andra ersättningar i stället för kött. När kan hon börja? och hur ska jag tänka i min information till mamma? Skulle också vilja ha tips eller om du kan skicka infoblad/folder om vegetarisk mat till små barn. Dietist: Vad bra att mamman tänker amma tills flickan är sex månader! Vid introduktion av mat så är det inga problem att börja redan vid sex månader med smakprover av bönor och linser. Som vanligt vid matintroduktion gäller det att öka försiktigt mängden. Upp till barnet är 1 år är det bra att använda sig så mycket som möjligt av bönor (även sojabönor) och linser för att täcka upp järnbehovet. Försiktighet när det gäller sojaprodukter, som färs och korvar pga. salthalten. Efter 1 års-ålder kan barnet äta i stort sett allt inom vegetarisk mat och produkter. Boken här under har vi på BHV rekommenderat att ha som visning ex på BVC. Föräldrar som vill ge sina barn vegetarisk bör skaffa denna bok (69 kr), det innehåller allt man behöver veta om livsmedel som täcker upp vitaminer och mineraler som kan det kan bli brist på vid vegetarisk eller veganmat. Ser man till att komponera måltiderna bra med alla råd från boken finns det inga problem med vegetarisk mat. Ännu bättre och enklare om fisk ingår i maten som i detta fall. Grön barnmat - näringslära och vegomat för barn 0-5 år, gravida och ammande Viktig information angående matnappen För ett par år sedan kom det ut en s.k. matnapp. En napp med en silikon när och en liten lucka där man kan stoppa i mat (ofta frukt) som barnet kan suga. Matnappen har blivit populär bland föräldrar. Den marknadsförs som ett enkelt sätt att ge barnet smakportioner utan kladd, minskar risken för att barnet sätter i halsen och är BPA (Bisfenol A) fritt. Matnappen finns i 2 storlekar, det ena med en mindre silikonnät att börja med när barnet är 4 månader och den andra med större nät från 6 månader. Barnhälsovården har pratat med Folktandvården och vi tillsammans vill varna för denna produkt då den kan skada de små mjölktänderna. Mjölktänder har ett tunnare emaljskikt än vuxentänder och nyframbrutna tänder är extra känsliga. Karies i mjölktänder kan därför uppstå på 3-4 veckor. Att stoppa smakportioner i napp innebär en kraftig påverkan av både socker och syra (fruktsocker och fruktsyra) under en lång tid i munnen, vilket kan orsaka både karies och erosioner. Folktandvården råder att man alltid ska undvika småätande eller smådrickande av söta/sura drycker. Det är betydligt bättre att ge barnet en smakportion som äts upp direkt. Detta ger barnet även möjligheten att träna på att tugga, uppleva smaker och konsistensen men både mun och händer för det är inget fel på kladd! 12

13 Lästips för barn, föräldrar & personal Jag vaktar hunden Pija Lindenbaum I samarbete med Ulrika Sortelius, sjukhusbiblioteket Ett riktigt triangeldrama utspelar sig i den här boken som väcker igenkänning och lockar till skratt. För vem har inte drömt om att bli bästis med ett djur? Och misslyckats! Som alltid fångar Pija Lindenbaum helt suveränt allmänmänskliga frågor som intresserar barn och det är helt på barnens nivå. Det smakar kalas Pernilla Gesén och Sara Gimbergsson Det här är en bok för de riktigt små. Serien om Lova kom till då Pernilla Gesén saknade böcker för de allra minsta om sådant som är centralt i deras liv, nämligen att lyssna, känna, smaka och se. Böckerna om Lova har ett rytmiskt och poetiskt språk, stämningsskapande illustrationer och beskriver vardagssituationer som alla kan känna igen sig i. Svea klär på sig Linda Palm och Jessica Lindholm Sveaböckerna innehåller situationer som alla småbarnsföräldrar kan känna igen sig i. Situationer som kan vara lite stressande mitt i vardagen, men som är lättare att le åt i efterhand. I slutet av boken upprepas bilderna i en så kallad storyline så att man tillsammans med sitt barn kan sammanfatta boken. Operation barn : om kampen för att bli förälder Marie Grammar Om svensk fertilitetsvård och om olika svåra etiska frågor som kvinnor ställs inför när de måste kämpa mot sitt mål, att få ett efterlängtat barn. Marie Granmar beskriver sin egen långa dramatiska resa. Hon har letat efter forskning på området och försöker ställa politiker och beslutsfattare till svars. Se på mitt sätt : om barn och unga med synnedsättning Red. Ulla Kroksmark Boken handlar om barn som har svår synnedsättning och vilket stöd som finns för att de skall kunna utvecklas och delta i alla aktiviteter. Boken vänder sig till föräldrar eller till personalgrupper som arbetar med barn. Stamning hos barn Per Fabaech Knudsen och Hermann Christmann Boken tar på ett enkelt och pedagogiskt sätt upp vad stamning är. Här får du ta del av de teorier som finns runt stamningens uppkomst. Här finns också tips om hur du på bästa sätt kan bemöta och stötta barnet i vardagen, och vilken hjälp du kan få. Boken vänder sig till förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. Även föräldrar kan ha stor nytta av boken. Tips! Denna sida kan hängas upp på anslagstavlan i väntrummet på BVC 13

14 Fortbildning/utbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla LiVet stödjs av BHV-enheten. Vid deltagande bör förankring med närmaste chef göras. * Fortbildning/utbildning som är markerad med är obligatorisk. *Fortbildningsdagar på Frykenstrand för all BVCpersonal Fortbildningsdagarna på Frykenstrand är planerat till den 1-2 oktober Viktigt att all personal som rör BVC deltar, då nya barnhälsovårdsprogrammet lanseras. Spädbarnsmassage ett redskap att använda i föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar en möjlighet att genom hudkontakt och beröring hjälpa till att utveckla och stärka kontakt, kommunikation, samspel och anknytning föräldrar-barn Instruktörsutbildningar 2014 planeras: Datum: Kursort september Stockholm, Enskede oktober Falun november Stockholm, Enskede Utbildningen kompletteras av ett kursarbete som skickas till mig inom fyra månader. Kursarbetet innebär att skriftligt redovisa teoretiska kunskaper, att genomföra och utvärdera en provkurs för barn och föräldrar samt att dokumentera egen erfarenhet. Utbildningen följer internationell kursplan. Se även och KURSENS SYFTE: att utbilda dig till Instruktör i Spädbarnsmassage (Certified Infant Massage Instructor, CIMI) för att instruera föräldrar enskilt eller i grupp. UR KURSINNEHÅLLET: massagens bakgrund och syfte, massagetekniken, föräldra-barnbindning, praktisk träning i föräldragrupp, anpassning till äldre barn och barn med funktionshinder, kommunikationsövningar, kursplanering mm. KURSLEDARE: Marianne Rydin, BVC-sjuksköterska, barnmorska, medförfattare till Spädbarnsmassage, en handbok och Nya Bebishandboken samt instruktör och internationell lärare för blivande instruktörer i spädbarnsmassage. KURSAVGIFT: 5000 SEK + moms inkl. kursmateriel, diplom och medlemskap i den svenska (FIS) och den internationella föreningen för instruktörer i Spädbarnsmassage (IAIM) VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN SOM DU SKICKAR TILL MIG! Vänliga hälsningar från Marianne Rydin Fårtickegången Tyresö Frågor besvaras gärna, tel , , 14

15 15

16 Semestrar BHV-enheten SOMMARTIDER 2014 Vid medicinsk rådgivning under semesterperioden, v g kontakta barnmedicin, CSK Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare: Vecka Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare: Vecka Jannette Grahn Vera, dietist MBHV: Vecka Lars Kullenberg, psykolog MBHV: Vecka: 26 & 33 Anna Bodin, verksamhetsutvecklare FC: Vecka Isabel Lindgren, assistent: Vecka Barn och familjehälsa Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård är inte stängd någon period under sommaren. Rådgivningstelefonen för småbarnsföräldrar är öppen hela sommaren, under juli erbjuds tre samtal/vecka mot ordinarie sex tillfällen/vecka. Psykologer som nås för konsultation under sommaren är: Vecka 26 Caroline Runstrand Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Vecka 27 Lars Kullenberg Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Lena Granath Vecka 28 Lars Kullenberg Caroline Runstrand Maria Arvegård Lena Granath Vecka 29 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 30 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 31 Lars Kullenberg Marja Rudenhed Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 32 Marja Rudenhed Martin Bärjed Vecka 33 Linnea Bergek Sofie Ljunggren Marja Rudenhed Martin Bärjed Föräldrastödsmottagningen har stäng vecka Förskoleteam Tummen har stängt vecka Vårdadministratörer: Yvonne Karlsson, Föräldrastödsmottagningen tfn: Marita Nilsson, psykologmottagningen för MBHV, tfn:

17 SOMMARTIDER 2014 BHV-enheten och Barn- och familjehälsa önskar all BVC-personal en skön sommar 17

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fyra 1 INNEHÅLL: Framsida: Ebba s 1 Mässling s 3

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 02 15 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 En personlig Hälsojournal Jönköping Ditt barns hälsobok svenska Marknadsplatsen 102721792 Ditt barns

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer ett 1 INNEHÅLL: Nya vaccinationsregistret s 3 Sockerlösning

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fem. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fem 1 Innehåll: BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND Fortsatt

Läs mer

*75305* *53383* *54657* *85442* *43399* *72345* *64541* *45095* *45086* *45085* *43398* *42857* *42859*

*75305* *53383* *54657* *85442* *43399* *72345* *64541* *45095* *45086* *45085* *43398* *42857* *42859* *75305* *53383* *54657* *85442* *43399* *72345* *64541* *45095* *45086* *45085* *43398* *42857* *42859* 75305 4 ÅR TILLSAMMANS IBSN 978-91-72054493 72054493 53383 ATT LÄRA BARN SOVA F BARN ÖVER 18 MÅNADER

Läs mer

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Små barn med svåra uppfödningsproblem En poliklinisk utvecklingspsykologisk

Läs mer

Landstingshuset, konferensrum Rigel

Landstingshuset, konferensrum Rigel Hälso- och Sjukvårdsstaben Hälsovalskansliet Berit Bryske MINNESANTECKNING HÄLSOVALSRÅD 2013-12-19 LK/120259 Plats Landstingshuset, konferensrum Rigel Närvarande: Anders Olsson, LiV Anders Olofsson, Kinnekullehälsan

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Tratten GLAD PÅSK! Nummer 2- mars 2015. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård

Tratten GLAD PÅSK! Nummer 2- mars 2015. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 2- mars 2015 GLAD PÅSK! I detta nummer: Aktuellt- Tobaksfri uppväxt 0-6 år s 03 Fox-texten- Vårkorsord s 18 Information från SMVC s 03

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist Bra mat för barn 0-5 år Utbildning för personal i barnhälsovården Åsa Brugård Konde Nutritionist Dagens föreläsning Kort om hur vi har tagit fram råden Amning och modersmjölksersättning D-droppar Smakprover

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården TANDVÅRD För allmän utförlig information hänvisar vi till Rikshandboken. Samarbetet - Folktandvården består av tandinformation i grupp och att BVC-personal kan remittera eller hänvisa barn som behöver

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Adopterade barn möter barnhälsovården

Adopterade barn möter barnhälsovården Adopterade barn möter barnhälsovården 1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Broschyren kan även laddas ner/beställas

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Depression post partum. Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet

Depression post partum. Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Depression post partum Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Depression post partum Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Varför uppmärksamma BVC unik plats för nyblivna föräldrar Risk för att

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Psykologens roll i Obesitasteam

Psykologens roll i Obesitasteam Psykologens roll i Obesitasteam Marie Olausson Psykolog Barn- och Ungdomsmedicin öppenvård Borås Disposition Organisation/Bakgrund/Uppdrag Varför psykolog? Till vilken nytta? Hur ser det konkreta arbetet

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND LSN-HSF12-169 KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND Barnhälsovården Sörmland 2012 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland 2012 Sid 1 (11) Innehållsförteckning 1. Uppdrag...

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

BARNFETMABEHANDLING OCH

BARNFETMABEHANDLING OCH BARNFETMABEHANDLING OCH BARNPSYKIATRI SAMVERKAN OCH GRÄNSDRAGNINGAR BORISDAGEN 2013 Emilia Löttiger, psykolog Karolinska Gudrun Furumark, psykolog BUP DISPOSITION Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp i Kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp BARNSJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN Höstkurs 2009 2010-01-29 Lärare : Ingela Andersson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

UPP-centrum. Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa

UPP-centrum. Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa Vuxna måste se, höra, förstå och göra! Lars Hellgren medicinalråd chef UPP-centrum UPP-centrum Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa Uppgifter

Läs mer

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer: 3 Mars 2013 1 INNEHÅLL Grattis Västerstrand s 3 Familjecentraler s 3

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning från workshop Gamla teatern, 2012-02-15 2013-06-26 Innehåll i riktlinjerna På vilket sätt kan levnadsvanorna bäst påverkas Inte

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

-Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Mitt barn äter ingenting

-Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Mitt barn äter ingenting -Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Samspelet runt maten - hur motivera och inspirera? -Mitt barn äter ingenting -Hur stödjer vi föräldrar

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna 22-23 september

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Nyhetsbrev,vecka 47/2013 Primärvården, Centrala Barnhälsovården

Nyhetsbrev,vecka 47/2013 Primärvården, Centrala Barnhälsovården Nyhetsbrev,vecka 47/2013 Primärvården, Centrala Barnhälsovården Information från Nationella BHV dagar På de nationella BHV dagarna i Stockholm så hade vi verksamhetsutvecklare i Sverige ett eget möte.

Läs mer

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog

Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hur många barn är berörda i Stockholm? Christina Scheffel Birath Med. Dr, Leg psykolog Hållpunkter Varför behöver vi veta Barn ska skyddas Prioriterat mål ANDT Gravida Gravida RMT Kartläggningen Metod

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende familjecentral Innehållsförteckning Sid 3 Bakgrund Vad är en familjecentral? Syfte och mål med överenskommelsen

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Cecilia Björkelund, dl, professor Birgitta Wickberg, psykolog, doc Anniqa Foldemo, ssk, med dr Kjell Lindström, dl, universitetslektor Socialstyrelsen Riktlinjearbete

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

FaR-manual. för unga

FaR-manual. för unga FaR-manual för unga Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer