Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni 2014"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 3 - juni

2 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn s 03 Avhandling om post partum depression hos pappor s 03 Ny vägledning för barnhälsovård s 04 Överstättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken s 04 Innovationssluss Vivan vill ha problem s 05 Aktuellt Cosmic s 06 FN:s konvention om barnets rättigheter s 06 Info från Barn- och familjehälsa s 07 Frågor & Svar s 10 Dietist mödra- och barnhälsovård s 11 Lästips för barn, föräldrar och personal s 13 Fortbildning/utbildning s 14 Semester s 16 En skön sommar s 17 Lilla Liv:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten Värmland Kontaktuppgifter till BHV-enheten Staffan Skogar, BHV-öl Cristina Gillå, verksamhetsutv Lars Kullenberg, psykolog MBHV, Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist, Isabel Lindgren, assistent, Besöksadress: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad e-post: Adress till: Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 2

3 Aktuellt Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I år har ett tidigare friskt barn yngre än en månad avlidit. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger livslångt skydd mot kikhosta. De senaste åren har fall av kikhosta rapporterats årligen, varav 40 har varit spädbarn Sedan 1996 har 11 barn dött i sjukdomen. Kikhosta är allvarligt för spädbarn och svårast för de allra yngsta som inte har fått sina första två vaccindoser. Ge därför kikhostevaccin i tid. Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att de har kikhosta. Var uppmärksam på när personer som har nära kontakt med spädbarn har långvarig hosta! För barn under 6 månader bör förebyggande antibiotikabehandling ges vid kontakt med misstänkt kikhosta. För barn mellan 6 och 12 månader inleds antibiotikabehandling när första symtom uppkommit hos barnet. Källa: Folkhalsomyndigheten maj 2014 Avhandling om post partum depression hos pappor Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 Pamela Massoudi, BVC-psykolog från Växsjö, undersöker i sin avhandling depressioner hos nyblivna pappor. Hon finner att pappors psykiska ohälsa sällan kommer BVC till känna och att många sjuksköterskor har bristfällig kunskap om pappors föräldraförmåga och betydelse för barn. I en av studierna, med 885 pappor, fann Massoudi att 6,3 procent led av distress/depressiva symtom 3 månader efter barnets födelse vid cutoff >12 på EPDS. Vid denna gräns kunde samtliga pappor med depression identifieras. I en annan svensk studie av 812 pappor (Bergström 2013) var förekomsten av depressiva symptom vid samma tidpunkt efter förlossningen högre, 10,3 procent. Skillnaden förklaras av att en lägre cutoff (>11 på EPDS) användes här. Massoudi fann vidare att EPDS inte främst fångar depression hos papporna utan istället distress som oro, ångest och olycklighetskänslor. Av 38 pappor angav hälften att de kunde tala om sina psykiska problem med sin partner och nästan lika många sin husläkare, psykolog eller via arbetsgivaren. Två av papporna angav BVC. Riskfaktorer för depressiva symtom/distress hos pappor är enligt studierna låg utbildningsnivå, problem i parrelationen, lågt stöd från partnern, tidigare depression hos pappan, två eller fler stressfyllda livshändelser under de senaste 12 månaderna samt låg inkomst, oro över familje-ekonomin och att vara ung pappa; 28 år. Partnerns psykiska välbefinnande ska alltid uppmärksammas då en kvinna får höga poäng på EPDS. Källor: Massoudi P. Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period-prevalence, correlates, identification, and support. Göteborgs Universitet https:// gupea.ub.gu.se/handle/2077/32509 Bergström M. Depressive Symptoms in New First-Time Fathers: Associations with Age, Sociodemographic Characteristics, and Antenatal Psychological Well-Being. Birth Mar;40(1):32-8 3

4 Ny vägledning för barnhälsovård Text: BHV-nytt Gävleborg, nr 2 maj 2014 Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt viktig roll för att deras behov ska uppmärksammas i tid. Socialstyrelsens nya vägledning belyser bland annat arbetssätt, samverkan och kvalitetsarbete inom barnhälsovården. Den nya nationella vägledningen ska: Ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården Vara ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer Bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet och en evidensbaserad praktik Hälsofrämjande och förebyggande insatser Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen. Arbetssätt och samverkan Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt: Hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning. Den lyfter också fram vikten av samverkan mellan professionerna inom barnhälsovården och andra verksamheter som arbetar för barnens bästa. Kvalitetsarbete och uppföljning Kvaliteten i barnhälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsuppföljning på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa barns hälsa och för ett evidensbaserat arbetssätt. Det behövs också för att kunna göra jämförelser av barns hälsa i landet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet Vägledningen är baserad på bästa tillgängliga kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den som tagits fram i samarbete med Evelinagruppen och redaktionsrådet för Rikshandboken. Vägledningen är en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag med att ta fram, uppdatera och tillgängliggöra vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossningsvård, vård av nyfödda, barnhälsovård samt elevhälsa. Vägledningen ingår också i regeringsuppdraget att sammanställa och sprida kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för goda matvanor och fysisk aktivitet. Vägledning för barnhälsovården Översättningar av EPDS-formulär i Rikshandboken Text: Nytt&Krytt om barn - Barnhälsovårdsenheten Syd, Södersjukhuset, årgång 33, maj 2014 I Rikshandboken för barnhälsovård finns validerade översättningar av EPDS-formuläret till 18 språk. Utöver detta finns EPDS-formulär översatta till ytterligare 18 språk, däribland thailändska och somali. Även de icke validerade formulären kan användas som stöd i EPDS-samtal med tolk. De icke validerade formulären finner du i nedanstående länk med början på sidan 197. Som alltid är det samtalet i kombination med poängen som utgör underlaget för bedömning av vidare handläggning. 4

5 Innovationssluss Vivan vill ha problem Upplever du ett problem i jobbet som du tror eller vet att det finns en lösning på, och som skulle förbättra vården för patienter eller personal? Har du en idé om en ny produkt eller ny tjänst som underlättar det dagliga arbetet för dig och dina kollegor, och som ger en bättre vård till patienterna? Innovationssluss Vivan arbetar för att fånga upp och utveckla idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan leda till bättre vård. Genom Innovationssluss Vivan kan du som har en idé som kan förbättra vården, få stöd och råd för att komma vidare och utveckla din idé. Innovationssluss Vivan har varit delaktig i utvecklingen av till exempel stickstativet, spatelomaten och operationsbältet. - Det är innovationer som har ökat kvaliteten i vården för både medarbetare och patienter, inte bara på sin avdelning utan på fler platser i både Värmland och Sverige, säger Camilla Evensson, verksamhetsansvarig för Innovationssluss Vivan. Patientnära idéer dominerar De flesta idéer som innovationsslussen hjälper till att utveckla kommer från den personal som arbetar nära patienterna. Där tvingas man lösa problem varje dag. Innovationssluss Vivan är minst lika intresserade av problemen som av idéerna och lösningarna. Den som hör av sig till Innovationssluss Vivan behöver inte ha alla svar, utan det viktiga är att man har identifierat ett problem som det kan finnas en lösning på. - Har man svurit fem gånger över samma sak så kontaktar man Innovationssluss Vivan, säger Mikael Gånheim, innovationsrådgivare på Innovationssluss Vivan. Stora som små idéer tas tillvara och Din idé är värdefull! Kontakta Innovationssluss Vivan på: Faktaruta: Innovationssluss Vivan har mellan drivits som ett EU-projekt, genom ett samarbete mellan Almi Företagspartner, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Tillväxtverket. Sedan årsskiftet är Innovationssluss Vivan en permanent del av Landstinget i Värmland. Mikael Gånheim eller Camilla Evensson tar emot dina förbättringsidéer 5

6 Aktuellt Cosmic Text: Isabel Lindgren, assistent BHV-enheten Fråga & Svar Fråga: När jag har bokat teambesöken så finns bara bokningen på BVC-läkarens besökslista! är det rätt eller fel? Svar: När man bokar teambesök så finns besöket i bådas tidböcker men endast i huvudvårdgivarens besökslista fram tills den är anländ. Då syns den för båda två. Fråga: När jag ska ange föräldrarnas födelseland hittar jag inte Dagistan, Kosovo och Tjetjenien. Hur benäms de länderna i Cosmic? Svar: När vi får föräldrar från Kosov så är det Albanien vi fyller i och Tjetjenien och Degestan = Ryssland Fråga: Kan man skriva mamma och pappa efter mobilnumret i patientkortet? Svar: Ja, det har ingen betydelse om det står text efter mobilnumret, bara man inte anger två mobilnummer på samma rad. Fråga: Det händer att föräldrarna aldrig får någon SMS-påminnelse - vad är det som kan vara orsaken? Svar: En orsak kan vara att man har aktiverat Reminder efter att bokningen gjorts. Det är alltså viktigt att man aktiverar Reminder före man gör ett bokningsunderlag eller bokar en tid i tidboken. FN:s konvention om barnets rättigheter < En lättläst skrift > Artikel 23 handlar om barn med funktionshinder. Länderna ska se till att barn med funktionshinder får bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälp. Länder ska tillsammans lära sig mer om hur de kan hjälpa barn med funktionshinder på bra sätt. Rika länder ska hjälpa fattiga länder. 6

7 Info från Barn- och familjehälsa Vårdadministratörer på Barn- och familjehälsa Yvonne Karlsson Föräldrastödsmottagningen Tfn: kl. 09:00-15:00 Marita Nilsson Psykologmottagningen för MBHV Tfn: kl. 09:00-15:00 Från vänster: Yvonne Karlsson och Marita Nilsson Maria Arvegård: jag påbörjade mitt vikariat som leg. psykolog i början av maj. Innan dess så har jag arbetat inom rättspsykiatrin i Örebro, och det är också den stad där jag läste min psykologutbildning. Nyfikenhet över förebyggande arbete som sker med blivande föräldrar och barn fanns med redan tidigt under min utbildning, och detta intresse har följt mig sedan dess även om jag trivts väldigt bra med arbetet inom rättspsykiatrin. Jag ser verkligen fram emot min tid på psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovården med placering i Karlstad, men jag kommer även finnas tillgänglig i Hagfors på torsdagar. Malak Awad: jag gör nu min PTP på psykologmottagningen för mödra och barnhälsovård. Det är en otroligt givande arbetsplats och rätt häftigt att få vara med så tidigt i en människas utveckling, ja till och med innan de föds. Jag läste i Örebro och är nyinflyttad till Karlstad. Och även om solen kanske inte alltid skiner här så gör den det betydligt oftare än i Örebro! På fritiden tränar jag, sjunger i kör och dansar kizomba. Kan rekommendera alla dessa aktiviteter som avkoppling efter en hård arbetsdag! Martin Bärjed: jag har från och med mars månad förmånen att arbeta som leg. psykolog på mödra- och barnhälsovården. En trevlig och inspirerande arbetsplats! Min utbildning gjorde jag i Örebro, annars är jag gammal Karlstadbo. Tisdagar och torsdagar reser jag till Arvika, övrig tid arbetar jag på mottagningen i Karlstad. Från vänster: Martin Bärjed, Maria Arvegård och Malak Awad 7

8 Information om remissmallskategorier till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård De kategorier som finns efter införande av Cosmic är: Kris Nedstämdhet Anknytningsproblematik Oro Relationsproblematik Brister i samspel/uppmärksamhet/utveckling Ospecificerat Utvecklingsbedömning som remisskategori har tagits bort då testning är en av flera olika metoder som kan användas när man vill titta närmare på ett barns beteende eller utvecklingsnivå. Remisser om utvecklingsbedömning har också kunnat skapa förväntningar hos föräldrarna som sedan inte infriats, då ärendet till exempel bedömts som ett föräldrastödsärende i samband med det första besöket. Remisskategorin Brister i samspel/uppmärksamhet/ utveckling ska förhoppningsvis bättre beskriva den frågeställning som ska belysas och skapa en öppnare ingång i ärendet för den enskilde psykologen. Har du som BVC-sjuksköterska någon fundering om hur du ska använda remisskategorin, kan du lyfta frågan på konsultation eller ringa direkt till Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård. Självklart kan du också ringa om du har någon annan fråga om ovanstående kategorier. En påminnelse om hur du hittar psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård i Cosmic och hur remissmallen ser ut för barn och förälder. Du kan också skriva remiss direkt till Barnpsykiatrin. Det har då och då uttryckts funderingar om det krävs att det är en läkare som skriver remiss dit, det kravet finns inte. Hur du hittar Barnpsykiatrins mall och vad som ingår i den framgår längst ner i denna text. Remissmall barn: 8

9 Remissmall förälder: Remissmall barn- och ungdomspsykiatri: 9

10 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Önskar hjälp ang en flicka som är 3 ½ år, familjen flyttade hit från Ryssland feb Vid inskrivningen berättade modern att flickan var ovaccinerad på rek. från läkare i Ryssland. Jag har informerat dem om vårt svenska vacc program men de har inte visat något större intresse. Nu kom far och dotter hit till BVC och far önskar få dottern vaccinerad. Jag lovade dem att kolla upp vilka vacc hon ska ha och återkomma till dem. Staffan Skogar: Enklast är att ge Infanrix hexa ggr 3 med vanliga intervall. Även MPR. PPD behöver sättas inför BCG. Därefter vänta 3-5 år med 5,5 års sprutan. BVC-sjuksköterska: När ska det vara ordination på MMR? I Rikshandboken står det under 1 år. Kan inte hitta något under lokala riktlinjer men vi har för oss vi hört under 9 månader? Staffan Skogar: Det ska vara läkarordination om det ges innan 1 år. Vaccinet är godkänt från 9 månader men det kan ges från 6 månader. BVC-sjuksköterska: Hur ska vi behandla navelgranulom nu när vi inte ska använda lapispenna? Cristina Gillå: Svar: I Rikshandboken står följande: Navelgranulom [Nyfödda, fullgångna, 0-4 veckor gamla barn] När navelstumpen fallit finns det ibland kvar en liten tapp som kalllas navelgranulom. Åtgärder Behandling med fysiologisk koksalt - tvätt med tops 1-3 gånger per dag får de flesta granulom att försvinna inom 3 veckor. Om granulomet då inte försvunnit kan man behandla med silvernitrat. Engångsstickor finns på många vårdcentraler för behandling av bland annat näsblödningar. Silvernitrat är retande och kan ge fula hudirritationer om det hamnar på omgivande hud. Se därför till att naveln är torr. Fukta spetsen på stickan med destillerat vatten, sära på huden med fingrarna och tryck silvernitratstickan ett kort ögonblick mot granulomet. Lägg en torr kompress över när det torkat. Om silvernitrat ändå hamnar på huden tvätta så fort som möjligt med koksalt. Behandlingen kan behöva upprepas. Silvernitrat stickor finns att beställa vid OneMed Om det ska vara destillerat vatten för att fukta spetsen på stickan frågade jag ansvarig läkare som skrivit texten och fick följande svar: Frågan om navelgranulom och nitratstickor har kommit upp tidigare. Risken med koksalt är att det faller ut som silverklorid då, alltså inte att rekommendera. Tillverkaren ville inte rekommendera vanligt vattenledningsvatten på små barns navlar ( vi irriterar ju vävnaden lite med stickan). Det är ju ändå väldigt sällan man numera behöver använda silvernitrat - de flesta granulom försvinner på några veckors tvätt med fys koksalt. Kanske får man skaffa sterilt vatten de få gånger det behövs. 10

11 Dietist mödra- och barnhälsovård Rutin övervikt Under 2013 startade en länssamverkan kring barnövervikt. I länssamverkan ingår: Barn och ungdomsmedicin, skolhälsovård, barnhälsovård och obesitas mottagning. Syftet med länssamverkan är att öka och förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna för bättre prevention samt bästa möjliga vård och behandling av överviktiga och feta barn och unga. De tre vårdnivåerna i Lanstinget i Värmland ser ut så här: Vårdnivå Verksamhet Uppgift Vårdnivå 1 Barnhälsovård och skolhälsovård Hälsofrämjande primärprevention Vårdnivå 2 Primärvård/barnläkare i öppen vård, barnmottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och ungdomar med övervikt och fetma Vårdnivå 3 Obestitas mottagning Utredning, konsultation och behandling av barn och unga med svår fetma Samarbetet har bl.a. lett till att vi har sänkt ISO BMI kriteriet för remiss till Obesitas mottagning samt sänkt åldersgränsen för remiss till Obesitas mottagning. Den nya rutinen innebär att vi kan från och med nu remittera barn under 10 år direkt till vårdnivå 3 Obesitas mottagning samt att ISO BMI kraven är numera 30 (tidigare 35)eller 3 SD i tillväxtkurvan. Rutin vid övervikt på BVC kommer inom kort att ligga ute på våra Lokala anvisningar. Vi skickar en blänkare till er när detta är klart. Till hösten kommer en ny pärm att vara klar för BVC med material och information för användning vid samtal om övervikt. Information från livsmedelsföretagen Semper har tagit bort palmoljan från sina grötar och vällingar Sempers produktspecialist Ann-Caroline Hummelgren har varit på besök hos mig och informerat om att Semper har tagit bort palmolja från alla grötar och vällingar. Beslutet bygger på miljöaspekter eftersom för att plantera palmoljeträdet skövlas enorma o oersättliga regnskogsområden. 11

12 Frågor & svar BVC- sjuksköterska: Jag hade en mamma hos mig idag med sin 4 mån gamla flicka. Hon planerar att amma helt till 6 mån men tänker sedan ge flickan vegetarisk mat, som föräldrarna äter. De äter även fisk ibland. Mamma undrar nu över quorn, soya och andra ersättningar i stället för kött. När kan hon börja? och hur ska jag tänka i min information till mamma? Skulle också vilja ha tips eller om du kan skicka infoblad/folder om vegetarisk mat till små barn. Dietist: Vad bra att mamman tänker amma tills flickan är sex månader! Vid introduktion av mat så är det inga problem att börja redan vid sex månader med smakprover av bönor och linser. Som vanligt vid matintroduktion gäller det att öka försiktigt mängden. Upp till barnet är 1 år är det bra att använda sig så mycket som möjligt av bönor (även sojabönor) och linser för att täcka upp järnbehovet. Försiktighet när det gäller sojaprodukter, som färs och korvar pga. salthalten. Efter 1 års-ålder kan barnet äta i stort sett allt inom vegetarisk mat och produkter. Boken här under har vi på BHV rekommenderat att ha som visning ex på BVC. Föräldrar som vill ge sina barn vegetarisk bör skaffa denna bok (69 kr), det innehåller allt man behöver veta om livsmedel som täcker upp vitaminer och mineraler som kan det kan bli brist på vid vegetarisk eller veganmat. Ser man till att komponera måltiderna bra med alla råd från boken finns det inga problem med vegetarisk mat. Ännu bättre och enklare om fisk ingår i maten som i detta fall. Grön barnmat - näringslära och vegomat för barn 0-5 år, gravida och ammande Viktig information angående matnappen För ett par år sedan kom det ut en s.k. matnapp. En napp med en silikon när och en liten lucka där man kan stoppa i mat (ofta frukt) som barnet kan suga. Matnappen har blivit populär bland föräldrar. Den marknadsförs som ett enkelt sätt att ge barnet smakportioner utan kladd, minskar risken för att barnet sätter i halsen och är BPA (Bisfenol A) fritt. Matnappen finns i 2 storlekar, det ena med en mindre silikonnät att börja med när barnet är 4 månader och den andra med större nät från 6 månader. Barnhälsovården har pratat med Folktandvården och vi tillsammans vill varna för denna produkt då den kan skada de små mjölktänderna. Mjölktänder har ett tunnare emaljskikt än vuxentänder och nyframbrutna tänder är extra känsliga. Karies i mjölktänder kan därför uppstå på 3-4 veckor. Att stoppa smakportioner i napp innebär en kraftig påverkan av både socker och syra (fruktsocker och fruktsyra) under en lång tid i munnen, vilket kan orsaka både karies och erosioner. Folktandvården råder att man alltid ska undvika småätande eller smådrickande av söta/sura drycker. Det är betydligt bättre att ge barnet en smakportion som äts upp direkt. Detta ger barnet även möjligheten att träna på att tugga, uppleva smaker och konsistensen men både mun och händer för det är inget fel på kladd! 12

13 Lästips för barn, föräldrar & personal Jag vaktar hunden Pija Lindenbaum I samarbete med Ulrika Sortelius, sjukhusbiblioteket Ett riktigt triangeldrama utspelar sig i den här boken som väcker igenkänning och lockar till skratt. För vem har inte drömt om att bli bästis med ett djur? Och misslyckats! Som alltid fångar Pija Lindenbaum helt suveränt allmänmänskliga frågor som intresserar barn och det är helt på barnens nivå. Det smakar kalas Pernilla Gesén och Sara Gimbergsson Det här är en bok för de riktigt små. Serien om Lova kom till då Pernilla Gesén saknade böcker för de allra minsta om sådant som är centralt i deras liv, nämligen att lyssna, känna, smaka och se. Böckerna om Lova har ett rytmiskt och poetiskt språk, stämningsskapande illustrationer och beskriver vardagssituationer som alla kan känna igen sig i. Svea klär på sig Linda Palm och Jessica Lindholm Sveaböckerna innehåller situationer som alla småbarnsföräldrar kan känna igen sig i. Situationer som kan vara lite stressande mitt i vardagen, men som är lättare att le åt i efterhand. I slutet av boken upprepas bilderna i en så kallad storyline så att man tillsammans med sitt barn kan sammanfatta boken. Operation barn : om kampen för att bli förälder Marie Grammar Om svensk fertilitetsvård och om olika svåra etiska frågor som kvinnor ställs inför när de måste kämpa mot sitt mål, att få ett efterlängtat barn. Marie Granmar beskriver sin egen långa dramatiska resa. Hon har letat efter forskning på området och försöker ställa politiker och beslutsfattare till svars. Se på mitt sätt : om barn och unga med synnedsättning Red. Ulla Kroksmark Boken handlar om barn som har svår synnedsättning och vilket stöd som finns för att de skall kunna utvecklas och delta i alla aktiviteter. Boken vänder sig till föräldrar eller till personalgrupper som arbetar med barn. Stamning hos barn Per Fabaech Knudsen och Hermann Christmann Boken tar på ett enkelt och pedagogiskt sätt upp vad stamning är. Här får du ta del av de teorier som finns runt stamningens uppkomst. Här finns också tips om hur du på bästa sätt kan bemöta och stötta barnet i vardagen, och vilken hjälp du kan få. Boken vänder sig till förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. Även föräldrar kan ha stor nytta av boken. Tips! Denna sida kan hängas upp på anslagstavlan i väntrummet på BVC 13

14 Fortbildning/utbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla LiVet stödjs av BHV-enheten. Vid deltagande bör förankring med närmaste chef göras. * Fortbildning/utbildning som är markerad med är obligatorisk. *Fortbildningsdagar på Frykenstrand för all BVCpersonal Fortbildningsdagarna på Frykenstrand är planerat till den 1-2 oktober Viktigt att all personal som rör BVC deltar, då nya barnhälsovårdsprogrammet lanseras. Spädbarnsmassage ett redskap att använda i föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar en möjlighet att genom hudkontakt och beröring hjälpa till att utveckla och stärka kontakt, kommunikation, samspel och anknytning föräldrar-barn Instruktörsutbildningar 2014 planeras: Datum: Kursort september Stockholm, Enskede oktober Falun november Stockholm, Enskede Utbildningen kompletteras av ett kursarbete som skickas till mig inom fyra månader. Kursarbetet innebär att skriftligt redovisa teoretiska kunskaper, att genomföra och utvärdera en provkurs för barn och föräldrar samt att dokumentera egen erfarenhet. Utbildningen följer internationell kursplan. Se även och KURSENS SYFTE: att utbilda dig till Instruktör i Spädbarnsmassage (Certified Infant Massage Instructor, CIMI) för att instruera föräldrar enskilt eller i grupp. UR KURSINNEHÅLLET: massagens bakgrund och syfte, massagetekniken, föräldra-barnbindning, praktisk träning i föräldragrupp, anpassning till äldre barn och barn med funktionshinder, kommunikationsövningar, kursplanering mm. KURSLEDARE: Marianne Rydin, BVC-sjuksköterska, barnmorska, medförfattare till Spädbarnsmassage, en handbok och Nya Bebishandboken samt instruktör och internationell lärare för blivande instruktörer i spädbarnsmassage. KURSAVGIFT: 5000 SEK + moms inkl. kursmateriel, diplom och medlemskap i den svenska (FIS) och den internationella föreningen för instruktörer i Spädbarnsmassage (IAIM) VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN SOM DU SKICKAR TILL MIG! Vänliga hälsningar från Marianne Rydin Fårtickegången Tyresö Frågor besvaras gärna, tel , , 14

15 15

16 Semestrar BHV-enheten SOMMARTIDER 2014 Vid medicinsk rådgivning under semesterperioden, v g kontakta barnmedicin, CSK Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare: Vecka Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare: Vecka Jannette Grahn Vera, dietist MBHV: Vecka Lars Kullenberg, psykolog MBHV: Vecka: 26 & 33 Anna Bodin, verksamhetsutvecklare FC: Vecka Isabel Lindgren, assistent: Vecka Barn och familjehälsa Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård är inte stängd någon period under sommaren. Rådgivningstelefonen för småbarnsföräldrar är öppen hela sommaren, under juli erbjuds tre samtal/vecka mot ordinarie sex tillfällen/vecka. Psykologer som nås för konsultation under sommaren är: Vecka 26 Caroline Runstrand Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Vecka 27 Lars Kullenberg Linnea Bergek Marja Rudenhed Maria Arvegård Lena Granath Vecka 28 Lars Kullenberg Caroline Runstrand Maria Arvegård Lena Granath Vecka 29 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 30 Lars Kullenberg Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 31 Lars Kullenberg Marja Rudenhed Martin Bärjed Maria Arvegård Vecka 32 Marja Rudenhed Martin Bärjed Vecka 33 Linnea Bergek Sofie Ljunggren Marja Rudenhed Martin Bärjed Föräldrastödsmottagningen har stäng vecka Förskoleteam Tummen har stängt vecka Vårdadministratörer: Yvonne Karlsson, Föräldrastödsmottagningen tfn: Marita Nilsson, psykologmottagningen för MBHV, tfn:

17 SOMMARTIDER 2014 BHV-enheten och Barn- och familjehälsa önskar all BVC-personal en skön sommar 17

Nummer 6, juni 2014 1

Nummer 6, juni 2014 1 Nummer 6, juni 2014 1 I detta nummer: Info biobanksfrågor, vattengymnastik s 03 Info pumputhyrning s 04 Pat hotellet avgifter asylsökande s 04 Info grav registret s 05 Familjerum avd 14 s 05 Frågor & Svar

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Prevention före skolåldern riktad och generell

Prevention före skolåldern riktad och generell Prevention före skolåldern riktad och generell Viktoria Svensson Med dr, Leg dietist, Civ. ing Karolinska Institutet, Stockholm Prevention före skolåldern Behov? Mål? Ansvar? Målgrupp? Ålder? Hur? Exempel

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - maj 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - maj 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - maj 2016 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig Frågor och

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 Månadsbladet Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 6-7, juni-juli 2017 INFORMATION Rutin kring 4-års hörselscreening på audiologen (Uppsala kommun) Cirka hälften av bokningarna till hörselscreening

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR har till uppgift att bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete för alla barnfamiljer, både generellt men också med specifika arbetsinsatser vid behov. Hälsosamtalen

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Gävleborg HÄLSOUNDERSÖKNING AV 5-ÅRINGAR INOM BARNHÄLSOVÅRDEN Syfte Att uppmärksamma svårigheter som kan ha betydelse för barnets situation i förskoleklass och skola eller för barnets hälsa och välbefinnande

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - okt 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: BHV-enhetens

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 10-11 november 2017 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Growth Karlskoga Familjecentral och Vivalla har just avslutat piloten av vår kommande datajournal. Det känns roligt

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fyra 1 INNEHÅLL: Framsida: Ebba s 1 Mässling s 3

Läs mer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning Ett utbildningspaket för barnhälsovården Utbildningspaketet innehåller ett kunskapsstöd två filmer två scenarier en broschyr till föräldrar en studiehandledning

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 02 15 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 En personlig Hälsojournal Jönköping Ditt barns hälsobok svenska Marknadsplatsen 102721792 Ditt barns

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013 Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport Förord Först och främst vill vi säga tack till alla BVC-sköterskor för ert mycket värdefulla arbete på BVC med att främja

Läs mer

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård UMEÅ OKTOBER 2014 Barnhälsovårdens program Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård Varför? Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

Läs mer

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 10, oktober 2017

Månadsbladet. Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 10, oktober 2017 Månadsbladet Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården Nr 10, oktober 2017 INFORMATION Hälsoformulären Som vi informerade om i förra numret av Månadsbladet är nu studien Fokus barn och föräldrar

Läs mer

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum

Läs mer

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Det går att förebygga ohälsa! WHO bedömer att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 80 % av hjärt-/kärlsjukdomar 90 % av

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Depressiva symtom hos nyblivna föräldrar upptäckt och stöd

Depressiva symtom hos nyblivna föräldrar upptäckt och stöd 1 Depressiva symtom hos nyblivna föräldrar upptäckt och stöd Delprojekt inom Depression i samband med förlossning jämlik vidareimplementering Maigun Edhborg, Karolinska Institutet Fia Simon, tidigare Karolinska

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Grunda Sunda Vanor Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Ett projekt med referensgrupp bestående av: BHV-samordnare BHV-överläkare Dietist Skolsköterska MHV-överläkare Distriktssköterska

Läs mer

Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren

Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren Amning & Jämställdhet Av: Mats Berggren Mats Berggren www.mfj.se Män för Jämställdhet En ideell och partipolitisk obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Ny generation föräldrar

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån

Broschyrer/blanketter Beställs ifrån Broschyrer/blanketter Beställs ifrån 2015 11 23 ALLMÄNT BARN Att leva med barn Marknadsplatsen 104267745 Hälsoboken NY svenska Marknadsplatsen 102721792 Plastomslag till bok Marknadsplatsen 103310249 Ditt

Läs mer

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar

Insamling av formulären till språkscreeningen vid 2,5 år Text: Staffan Skogar Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 1/februari 2011 Insamling av formulären till språkscreeningen vid

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxt på BVC Höst 2017 Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Linda Håkansson/Anette Karsch Vårdutvecklare/Distriktssköterska Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäter vi barn? Integrerat

Läs mer

Nyhetsbrev. Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013. Amning EPDS

Nyhetsbrev. Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013. Amning EPDS Centrala Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän April 2013 Amning Nya dokument på CBHV:s hemsida under riktlinjer amning. Reviderade Riktlinjer angående amning för att skydda, främja och stödja amning

Läs mer

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen Text: Kerstin Werner, BHV-öl Västmanland Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 7 / november 2011 Detta nummer innehåller Plötslig spädbarnsdöd

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - Januari 2016 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll

Läs mer

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp

Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barnoch ungdomshabiliteringens målgrupp Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Barn- och ungdomshabiliteringen 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Hedeberg, verksamhetsutvecklare BUH Lena Möller,

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet]

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] I följande avsnitt finns en beskrivning av verksamhetens innehåll och detaljerade anvisningar om vad man kan och bör göra vid de olika besöken på BVC. De ska

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på F En mötesplats! Fen är en hälsofrämjande plats för samspel där Gävle kommun och Region Gävleborg samordnar resurser för att underlätta för föräldrar att mötas

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Familjecentraler. -det är grejor det

Familjecentraler. -det är grejor det Familjecentraler -det är grejor det Sara Lindeberg, specialistläkare, Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne Lars Olsson, leg. Psykolog, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - april 2017 1 Innehåll BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Gunilla Svedlund VÄRMLAND Ansvarig

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fyra 2012 Solskydd och barn Hur skyddar vi oss och våra barn på

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Likabehandlingsplan för Häggska förskola

Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vision/ledningsdeklaration Vi utgår från vårt förhållningssätt mot alla på Häggska förskolan, som vi tidigare

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne

Praktik blir statistik. Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Praktik blir statistik Margareta Berglund, Lars Olsson & Malin Skoog Vårdutvecklare Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäta hur barn mår? https://vimeo.com/113712017 Hur kan vi använda statistik

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 6 - November 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Vårdrutin 1 (5) Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef Vårdrutin 1 (5) Barn och ungdomar med sk t.o.m. 17 år. division allmänmedicin och division Gäller för: Division allmänmedicin och division Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, Claus Vigsø, divisionschef

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 Innehåll Info från KSV, Rev rutin/diagnoser, Kvinnlig könsstympning - handbok, s 03

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Tisdagen den 3 juni, Ullevi Konferenscenter, Göteborg Från ord till handling FN:s konvention om barnets rättigheter från

Läs mer

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Små barn med svåra uppfödningsproblem En poliklinisk utvecklingspsykologisk

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården 1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården Tips och råd om hur du kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder sig till dig

Läs mer

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år

Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare i Värmland i 17 år 1 Tratten december 2015 Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Innehåll Tusen tack alla mödrahälsovårdsarbetare s 03 Viktpärmen

Läs mer

Kikhosta- smittspårning

Kikhosta- smittspårning Kikhosta- smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Inledning Sedan Sverige återinförde barnvaccination mot kikhosta 1996 har insjuknandet minskat kraftigt. (uppehåll 1979-1996)

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Kravspecifikation för verksamheten

RIKTLINJER FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Kravspecifikation för verksamheten HN-HOS10-304 RIKTLINJER FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Kravspecifikation för verksamheten Barnhälsovården Sörmland 2011 Kravspecifikation för barnhälsovården i Sörmland 2011 Sid 1 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

NYHETSBREV. Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage. Fortbildningsdagar & årsmöte 2011 Lund 9-10 april. nummer 3 augusti 2011

NYHETSBREV. Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage. Fortbildningsdagar & årsmöte 2011 Lund 9-10 april. nummer 3 augusti 2011 NYHETSBREV Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage nummer 3 augusti 2011 Uppskattad sångstund ledd av Solveig Hägglund och Eva Norbeck Fortbildningsdagar & årsmöte 2011 Lund 9-10 april Fortbildningsdagar

Läs mer

Föräldraenkät 2014. Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET

Föräldraenkät 2014. Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET Föräldraenkät 2014 Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET Förord Folkhälsoenkät Barn- och föräldrar i genomfördes av Region 2013. Detta var den första enkäten för denna målgrupp och enkäten skickades till föräldrar

Läs mer

Lilla LiV:et. 2012 nummer sju. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2012 nummer sju. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2012 nummer sju 1 INNEHÅLL: God Jul hälsning s 3 ABC-lots s

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer ett 1 INNEHÅLL: Nya vaccinationsregistret s 3 Sockerlösning

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer