Förebyggande och operativ verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande och operativ verksamhet"

Transkript

1 Förebyggande och operativ verksamhet Planering, organisation och förmåga Per Björkman Linus Eriksson Fastställd av direktionen den 28 maj 2008 Version

2 4. Genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser Detta avsnitt beskriver hur Räddningstjänsten Syds skadeavhjälpande verksamhet är utformad för att leva upp till de i lag och i förbundsordning reglerade krav. Förmåga och resurser som förbundet kommer att utveckla under handlingsprogramsperioden finns även beskrivet. Detaljerad information om den skadeavhjälpande verksamheten preciseras i operativa styrdokument. Hjälpbehovet styrande Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och miljö. Hjälpbehovet varierar med olyckstyp och med olyckornas variation i tid och rum. Högre frekvens och fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Räddningstjänstens Syds skadeavhjälpande förmåga ska utgå från hjälpbehovet inom vårt geografiska område. De olyckstyper som styr hur vi utformar vår skadeavhjälpande verksamhet benämns nedan dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser. Typolyckor Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning över året, däremot är variationen påtaglig över dygnet. Ca 3 gånger fler olyckor inträffar runt kl än kl Olyckor nattetid har dock en tendens att få större omfattning då de upptäcks senare än på dagtid. Dimensionerande typolyckor för Räddningstjänsten Syd är för handlingsprogramsperioden trafikolycka, brand i bostad Figur 1 Olyckors fördelning över dygnet, (lägenhetsbrand eller brand i enbostadshus), sjukvårdslarm samt drunkningsolyckor. Risken för samtidiga larm, dvs att en olycka inträffar inom ett område samtidigt som enheterna inom aktuellt distrikt är upptagna på annat larm, är mest sannolikt i Malmöområdet med i genomsnitt ett samtidigt larm per dygn. Vid samtidiga larm, är sannolikheten ca 50 % att det andra larmet är ett automatlarm eller brand ej i byggnad. Sannolikheten för samtidiga larm i Eslöv, Kävlinge och Burlöv är låg. 9

3 Figur 2 Insatser med omkomna under perioden Figur 2 visar de händelser som leder till störst antal omkomna inom vårt område, vilket är samma som de dimensionerande typolyckorna. I tabell 1 nedan anges hur de dimensionerande typolyckorna varierar över förbundets olika stationsområden. Distrikt Olyckstyp Prio 1 Olyckstyp Prio 2 Olyckstyp prio 3 Eslöv Trafikolycka (11-19) Villabrand (11-20) Löddeköpinge Trafikolycka (07-19) Sjukvårdslarm Villabrand Lund Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (13-23) Centrum Lägenhetsbrand (14-23) Trafikolycka(12-18) Drunkning Hyllie Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (12-23) Sjukvårdslarm Ytlivräddning Jägersro Lägenhetsbrand (13-23) Trafikolycka (11-19) Kävlinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Burlöv Trafikolycka Sjukvårdslarm Lägenhetsbrand Veberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Löberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Revinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Genarp Trafikolycka Sjukvårdslarm Tabell 1. Dimensionerande typolycka per distrikt, och ev. tyngdpunkt (klockslag) på olycksförekomst. Särskilda händelser Utöver de ovan angivna fyra dimensionerande typolyckorna inträffar andra händelser som Räddningstjänsten Syd förväntas hantera inom området. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas till just ett visst område, eller viss tidpunkt. Fakta & Analys anger dock inriktning på vilka särskilda händelser som kan förväntas inom området. 10

4 Händelse Förväntat område Anm: Komplicerad Räddning Vägnät samt i befolkningstäta områden Kemolycka (Utsläpp av farligt ämne) Malmö, Burlöv, Lund samt kring infrastruktur Stambana, Rangerbangård, E6, E22 Räddning Hög höjd Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv Höga byggnader samt Vindkraftverk Miljöskada Kustområden samt vattendrag, industriområden Malmö, Burlöv, Lund Cistern brand Oljehamn Malmö Omfattande Brand (industri, vårdinrättning, skolor samt Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv publik lokal) Olycka i särskilda objekt (underjordsanläggningar, Turning Torso) Malmö, Lund Citytunnel Fartygsolycka/brand Malmö Copenhagen Malmö Port Flygolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Kastrup samt Malmö flygplats. Flygfält Eslöv och Lund Järnvägsolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Hotsituationer Malmö, Lund Assistans polis Ovanstående komplexa händelser förväntas, om de inträffar, att bli långvariga insatser som påverkar flera delar inom samhällets olyckshanterande förmåga, vilket i sin tur ställer krav på uthållighet och samverkan. Räddningstjänsten Syds förmåga att genomföra insatser Räddningstjänsten Syds förmåga till skadeavhjälpande insatser kan delas in två huvuddelar. Ledningsförmåga och insatsförmåga. Förmågan delas sedan i sin tur in i enheter med en viss kompetens och utrustning samt enheternas täckningsgrad i tid och rum. Ledningsförmåga Räddningstjänsten Syds ledningsförmåga kan delas in i två huvuddelar, yttre ledning (operativ) på skadeplats och inre ledning (strategisk), normalt från ledningscentral på Hyllie brandstation. Yttre ledning Uppgiftsledning Insatsledning Inre ledning Systemledning Direkt ledning av enheter att utföra uppgifter Ledning av enskild räddningsinsats Ledning av hela utryckningsverksamheten inom det geografiska ansvarsområdet 11

5 Räddningschefen, tillika förbundsdirektör, ansvarar för och leder den skadeavhjälpande verksamheten inom Räddningstjänsten Syd i enlighet med 3 kapitlet 16 Lag om Skydd mot olyckor. Räddningschefen beslutar om tillfälliga justeringar i lednings- och insatsförmåga. För att säkerställa tillgänglighet på räddningschefsfunktionen deltar Räddningstjänsten Syd i en gemensam räddningschefsberedskap för område Syd. Räddningschef i beredskap svarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av räddningschef. Räddningschef i beredskap svarar även för att uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna samt utgör samordnande funktion mellan räddningstjänsterna i Skåne, Länsstyrelse och samverkande organisationer. Dimensionering av ledningsförmågan Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att i varje distrikt självständigt leda händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att leda två samtidiga större händelser med dynamik eller i komplexa miljöer (ex. vindsbrand, begränsad kemolycka), alternativt förmåga att leda en omfattande händelse med hög dynamik eller i mycket komplexa miljöer. (ex. omfattande kemolycka, insats i undermarksanläggning) Händelser med mycket omfattande konsekvenser på samhället, eller långvariga händelser som kräver stor uthållighet, skall kunna ledas genom regional samverkan. Ledningsförmågan omfattar 4 funktioner för ledning av insatser vid händelser med dynamik eller i komplexa miljöer samt 12 funktioner med kompetens att självständigt leda insatser vid händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ingår i det för Skåne gemensamma samarbetet om regionalt ledningsstöd som omfattar ledningsstöd för såväl inre som yttre ledning. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla såväl den inre som den yttre ledningsförmågan så att den i högre grad är flexibel och anpassad till aktuellt hjälpbehov. Generell insatsförmåga Räddningstjänsten Syd ska ha en generell förmåga att hantera dimensionerande typolyckor, trafikolycka, sjukvårdslarm, brand i byggnad, drunkningsolyckor (ytlivräddning) inom hela Räddningstjänsten Syds geografiska område. Enheter med förmåga till livräddande och initiala skadebegränsande åtgärder vid dimensionerande händelser ska finnas på samtliga distrikt inom vårt område. Förstärkningsenheter för att hantera komplicerad rökdykning samt komplicerad räddning ska finnas i Malmö- och Lundområdet. Insatsförmågan omfattar 28 brandmän och 17 räddningsmän i beredskap (Rib) i minimibemanning fördelat på 6 heltidsstationer och 6 stycken Rib-stationer. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla metoder i syfte att korta ledtider från det att en olycka inträffar till det att olyckan inte förvärras. 12

6 Särskild insatsförmåga Räddningstjänsten Syds särskilda insatsförmåga finns tillgänglig inom hela förbundets geografiska område. Den särskilda förmågan omfattar förmåga att självständigt hantera: Komplicerad keminsats Komplicerad räddning Komplicerad brandsläckning Räddningsdykning Räddning Hög höjd Oljebekämpning Vattenenheter Djurlivräddning Understöd Genomföra insats vid olycka alternativt miljöskada med farliga ämnen med krav på särskild kompetens för teknisk insats, indikering och ledning samt med användning av särskild teknisk utrustning. Genomföra insats vid olycka på väg, järnväg eller i anläggning med krav på särskild kompetens samt med användning av specialutrustning Genomföra storskalig släckinsats vid bränder i depåområden och riskanläggningar med användning av särskild utrustning för släckning och vattenförsörjning. Genomföra insats i komplexa anläggningar som citytunnel, Turning Torso och andra riskobjekt. Genomföra komplicerad rökdykarinsats för eftersökning och livräddning i undermarksanläggningar och tunnlar. Beskjutning av brandutsatta gasflaskor. Genomföra räddningsdykning i hamnområde, kustnära vatten och sjöar. Genomföra kvalificerade insatser för livräddning och brandsläckning på hög höjd med användning av specialutrustning. Genomföra begränsningsinsats i hamnar, strandnära vatten, sjöar och vattendrag. Tillgodose behov av vattentillgång vid insatser i områden med begränsad fast vattenförsörjning. Genomföra djurlivräddande insatser vid olyckor med djur och boskap. Genomföra akut restvärdesräddande insatser. Svara för depå- och materialförsörjning vid omfattande händelser. Understöd sker i samverkan med frivilligorganisation (Räddningsvärn). För övriga särskilda händelser eller vid mycket komplexa eller långvariga särskilda händelser upprätthålls insatsförmågan genom regional och/eller nationell samverkan. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla en eller flera stödenheter i syfte att stödja och underlätta hjälpbehövande på olycksplatser. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att se över tillgången på särskild insatsförmåga och anpassa den efter hjälpbehov och de gemensamma förutsättningar som bildandet av Räddningstjänsten Syd har medfört. 13

7 Täckningsgrad Räddningstjänsten Syd ska uppfylla effektmålet: Räddningstjänsten ska vara framme på en olycksplats inom tio minuter vid 90 % av alla olyckor som räddningstjänsten larmas till inom Räddningstjänsten Syds område. Vid 100 % av de inkomna larmen ska räddningstjänsten vara på plats inom 20 minuter. Enheter för räddning hög höjd (utrymning) uppfyller effektmål för områden med bebyggelse över tre våningar. Enheter för komplicerad räddning har en täckningsgrad på maximalt 20 minuter inom vårt område. Övriga enheter med särskild förmåga har en insatstid på maximalt 30 minuter inom vårt område. Ledningsenheter har en insatstid inom 10 min i Malmö/Lundområdet och inom 20 min i övriga området. Räddningschef i beredskap är gemensam för område Syd och finns alltid tillgänglig. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla täckningsgraden i förhållande till olyckors variation i tid och rum, bland annat genom förstärkt dagtidsberedskap samt en mer flexibel enhetsuppbyggnad. Uthållighet Räddningstjänsten Syd ska ha en robust lednings- och insatsförmåga som klarar såväl samtidiga som långvariga händelser. Vid insatser med prognos längre än 30 minuter i Malmö/Lundområdet planeras resurser så att förmåga till första insats vid ett eventuellt samtidiga larm i respektive tätort uppnås inom 15 minuter. För Eslöv, Kävlinge, Burlöv tätorter gäller motsvarande för olyckshändelser med prognos längre än 60 minuter. För att ha förmåga att hantera långvariga insatser finns samverkansavtal med grannkommuner samt samverkansöverenskommelse inom Skåne om gemensamt ledningsstöd. Planering av räddningsinsats Räddningstjänsten Syd håller en uppdaterad sammanställning över förbundets risk- & skyddsobjekt samt alla tillgängliga insatsplaner, så att beslutstöd kan erhållas vid behov. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden genomföra en översyn av befintliga insatsplaner så att de innehåller uppdaterad och komplett information. Räddningstjänsten Syd avser också att i större utsträckning informera och tydliggöra verksamhetsutövarens ansvar, med att tillhandahålla viktig och aktuell information för att skapa de bästa förutsättningar vid en räddningstjänstinsats samt ge verksamhetsutövaren vägledning och stöd. 14

8 Sevesoobjekt: Enligt Förordningen om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta planer för räddningsinsatser för de verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381 (Sevesolagen). Inom Räddningstjänsten Syd finns i dagsläget sju verksamheter som omfattas av det högre kravet för Seveso. Alla dessa objekt är placerade i Malmö stad. Räddningstjänsten Syd har särskild plan för räddningsinsatser vid Sevesoobjekt. Beredskapsplan Barsebäcks kärnkraftverk Räddningstjänsten Syd ingår i beredskapsplanen för Barsebäcksverket. Anläggningen är skyddsklassad som en kärnteknisk anläggning för den lägsta nivån (skyddsklass 3). Kraftproduktion med annan energikälla (gas) förekommer inom området, denna verksamhet är klassad som farlig verksamhet (Kap. 2:4) men i övrigt skild från den tidigare kärnenergianläggningen. Hamnar De hamnar där Räddningstjänsten Syd har ett ansvar för insatser i vatten är följande: Småbåtshamnen i Limhamn, Malmö Limhamns hamn, Malmö Citadellshamnen, Malmö Västra hamnen, Malmö Yttre hamnen, Malmö Industrihamnen, Malmö Oljehamnen, Malmö Klagshamn, Malmö Vikhögs hamn, Kävlinge Barsebäcksverkets hamn, Kävlinge Barsebäckshamn, Kävlinge För aktuella gränser i vatten hänvisas till respektive kommuns hamnförordning. Alarmering och initiering Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten Syd via nödnummer 112. Utalarmering av räddningstjänsten verkställs enligt avtal av SOS-alarm AB genom förutbestämda larmplaner. Utalarmeringen säkerhetsställs genom tre av varandra oberoende larmvägar: digital utalarmering via ISDN, tele eller radio. Vid teleavbrott finns möjlighet för allmänheten till direktkontakt med SOS-alarm AB utanför varje brandstation i förbundet. Vid totala, långvariga teleavbrott omdisponeras resurser för att öka tillgängligheten. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramperioden att gå in i RAKEL-systemet samt tillsammans med samverkande organisationer utveckla förmågan att tidigt larma ut rätt resurs. Automatlarmshanteringen ska också utvecklas vidare i syfte att minska onödiga utryckningar. 15

9 Beslut under insats Beslut om tjänsteplikt enligt LSO kapitel 6 1 och ingrepp i annans rätt enligt LSO kapitel 6 2 dokumenteras i insatsrapport av beslutande räddningsledare enligt LSO kapitel 6 6. Riskbedömning vid insats enligt AFS 2007:7 Rök och kemdykning dokumenteras i insatsrapport. Efterföljande åtgärder Beslut om avslut av räddningsinsats enligt LSO kapitel 3 9 dokumenteras i insatsrapport av aktuell räddningsledare. Ansvar för insats ska om möjligt överlämnas så att ägare, eller företrädare för ägare, har förståelse och förutsättningar för att kunna fortsätta arbetet med att återskapa grundläggande livsvillkor och normalisera läget efter olyckan. Räddningsledare svarar för att fördjupad olycksundersökning initieras enligt särskilda kriterier, se vidare under kapitel 3. Vid insatser ska Räddningstjänsten Syd genomföra mervärdesskapande aktiviteter för den drabbade. Mervärdesskapande aktiviteter leder till att den drabbade får avlastning och stöd beroende på situationen och att åtgärder vidtas för att aktuell olycka eller liknande olyckor inte inträffar igen. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden utveckla och förbättra arbetsmetoder för mervärdesskapande aktiviteter. Räddningstjänst vid extraordinär händelse samt under höjd beredskap För närvarande finns ingen planering för räddningstjänst under hotande krigsläge, utan organisationen är inriktad på fredstida verksamhet. Räddningstjänsten Syd ska under en anpassningstid, som för närvarande är 10 år, kunna öka sin förmåga att hantera händelser som kan uppstå under höjd beredskap. Förmåga vid extraordinär händelse Räddningstjänsten Syd har förmåga att vid extraordinär händelse eller vid behov: I tätbebyggt område i samarbete med SOS Alarm AB aktivera VMA-signal (Viktigt meddelande till allmänheten). Förmågan omfattar varning med signal, varning samt informationsmeddelande. Vid behov stödja medlemskommuner och andra organisationer inom vårt område med i planläggning/krisledning/samordning, krisstöd, ersättningskapacitet, försörjning, transporter och andra relevanta uppgifter. Leda och samordna insats i enlighet med Länsstyrelsen Skånes plan för räddningstjänstens roll vid väderstörningar. Genomföra kvalificerad indikering av farliga ämnen/cbrne (kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen). Upprätta och svara för personsaneringsplats i samband med omfattande händelse med CBRNE. I förbundet finns särskild materiel som tilldelats från staten för användning vid extraordinära händelser i samband med CBRNE. Sådan tilldelning har skett till Stockholm, Göteborg och Malmö som av Krisberedskapsmyndigheten bedömts ha en förhöjd riskbild avseende olyckor och terrorhändelser med sådana ämnen inblandade. Utrustningen används även i den ordinarie verksamheten vid mer frekventa händelser. Materiel omfattar utrustning för avancerad indikering samt för personsanering. 16

10 Personal finns utbildad för att hantera utrustningen. Planering och övning görs i samverkan med Polismyndigheten, sjukvården, Kustbevakningen, Tullverket och Försvarsmakten. Samverkan sker även med räddningstjänsterna i Stockholm och Göteborg. Överenskommelse finns med Polismyndigheten i Skåne att svara för sanering av piketstyrka och bombgrupp i samband med polisiära insatser. 5. Samverkan och samordning Ett tydligt samverkansansvar för kommunerna är en av de nya huvudpunkterna i Lag om skydd mot olyckor. Vilka parter som skall samverka definieras av vilka problem som man förväntas att hantera. Områden där ett tydligt behov av samverkan kan identifieras är t ex medlemskommunerna i deras roll som förbundets uppdragsgivare, internt inom kommunerna kan det vara plan- och byggprocessen och krishantering, med privata aktörer när det gäller hanteringen av riskanläggningar, med statliga aktörer avseende infrastrukturfrågor och frivilligorganisationer avseende informations- och utbildningsinsatser. Samverkan utgör en betydelsefull och eftersträvansvärd arbetsform för förbundet i syfte att effektivisera verksamheten. Samverkan ska leda till positiva effekter. Detta oavsett om samverkan sker i projektform, nätverksform eller i mer strukturerade former t ex genom avtal. En viktig utgångspunkt för att nå framgång i samverkan är att utgå från syftet att inleda en samverkansaktivitet. Tre huvudsakliga motiv för samverkan kan definieras; det etiska motivet, verksamhetsmotivet samt effektivitetsmotivet. För vems skull sker samverkan? Eller, med andra ord; vem skulle tjäna på en ökad samverkan? Fyra kategorier av grupper kan urskiljas; den enskilde, medarbetarna, den enskilda organisationen samt samhället i sin helhet. Dessa fyra perspektiv (individen, myndigheten, personalen och samhället i sin helhet) bildar utgångspunkt för förbundets framtida utveckling av samverkansformer för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Syds primära samverkan sker med förbundets medlemskommuner, Förbundets konstruktion och uppdrag baseras på att förbundets ansvarsområde är ett delområde i det övergripande arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor i respektive medlemskommun. Samverkan är dels formaliserad via regelbundna möten på den politiska nivån i form av så kallat ägarforum, dels på tjänstemannanivå i samrådsgruppen. Förbundet samverkar i form av underlag till Länsstyrelsens beslut om klassificering av anläggningar som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. Anläggning enligt ovan klassificering finns registrerade hos förbundet. Räddningstjänsten Syd strävar också efter att ha en välutvecklad dialog med de universitet och högskolor, företag och statliga verk som finns inom förbundets yta. Dialogen syftar till att bygga upp en fungerande samverkan för att förhindra att olyckor inträffar, att etablera samverkanskanaler som kan användas till att begränsa inträffade olyckor, samt att dels följa utvecklingen inom fackområdet, dels följa hur riskbilden i förbundet förändras. 17

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö Skydd och förmåga Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Räddningstjänsten Syd, 2012-2015. V4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 För medlemskommunerna Burlöv,

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Skyddochförmåga. Handlingsprogram förskyddmotolyckorsom kanledatil räddningsinsatsförräddningstjänstensyd Version3.

Skyddochförmåga. Handlingsprogram förskyddmotolyckorsom kanledatil räddningsinsatsförräddningstjänstensyd Version3. Skyddochförmåga Handlingsprogram förskyddmotolyckorsom kanledatil räddningsinsatsförräddningstjänstensyd2012-2015 Version3.2Samrådsversion GälerförmedlemskommunernaBurlöv,Eslöv,Kävlinge,LundochMalmö Innehåll

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019 HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016 2019 INNEHÅLL 1. Bakgrund: Vad vill vi uppnå? 3 2. Riskstudien: Vad är problemet? 4 3. Förebyggande verksamhet och räddningstjänst: Vad gör vi åt det? 7 STÖDJA Den bästa

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Beslutad av räddningschef Datum PPostadress: Räddningscenter Sandbäcken 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-11-08/SO 2008-00-00/xx 2008-00-00/xx Sida 1(9) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Gävle Hamn Gävle Hamn AB Norrköpings Depå AB OK-Q8 AB AB Svenska Shell

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS För Statoil Fuel & Retail Sverige AB, Brenntag Nordic AB, Stena Recycling AB, Nynäs AB, Kalmar Lantmän Samt Kalmar-Öland Airport Framtagen av Kalmar Brandkår 2015-09-02

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Vilka analyser gör ni och till vem? Förbättringsåtgärder till externa aktörer Statistik till direktionen 4 ggr/år (gäller förbund) valda delar,

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Analytisk dimensionering av räddningstjänst

Analytisk dimensionering av räddningstjänst Analytisk dimensionering av räddningstjänst Johan Danielsson Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och Riskhantering Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Upprättad 2013-09-23 av Lars Westerfors 1:e stf

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

RÄDDNINGSSTYRKORS STORLEK OCH LOKALISERING

RÄDDNINGSSTYRKORS STORLEK OCH LOKALISERING RÄDDNINGSSTYRKORS STORLEK OCH LOKALISERING 2 Innehållsförteckning Allmänt sid 3 Rekrytering av personal sid 4 Möjlighet till förstärkning sid 4 Krav på insatstider sid 4 Lagstiftning sid 4 Räddningstyrkornas

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun 2011-2014 Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst inom Vimmerby kommun. 1. Förord Lagen delar upp

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner

Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 1 2015-09-04 Dnr 2015.623.900 Handlingsprogram för räddningstjänst DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet för

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016 i Förord Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 RISKANALYS 2.1 Fred 2.2 Höjd beredskap 3 INRIKTNING OCH MÅL 3.1 Allmänt 3.2 Mål för skadeförebyggande verksamhet

Läs mer

Operativ plan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor

Operativ plan. Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor Operativ plan Bilaga till kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor Innehåll Innehåll... 2 Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Strategiska satsningar... 5 Stöd till den enskilde...

Läs mer

Plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats REMISSUTGÅVA Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheterna o OK-Q8 AB o Preem o Circle K samt o AB Djurgårdsberg vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2017-11-08 Dnr: 308-1348/2017

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Handlingsprogram 2016 2019

Handlingsprogram 2016 2019 Handlingsprogram 2016 2019 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö ver 2.0_2015-08-27 Innehåll Räddningstjänsten Syd en räddningstjänst för alla 3 1. Bakgrund,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 13 mars 2014 Myndigheten

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer