Förebyggande och operativ verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande och operativ verksamhet"

Transkript

1 Förebyggande och operativ verksamhet Planering, organisation och förmåga Per Björkman Linus Eriksson Fastställd av direktionen den 28 maj 2008 Version

2 4. Genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser Detta avsnitt beskriver hur Räddningstjänsten Syds skadeavhjälpande verksamhet är utformad för att leva upp till de i lag och i förbundsordning reglerade krav. Förmåga och resurser som förbundet kommer att utveckla under handlingsprogramsperioden finns även beskrivet. Detaljerad information om den skadeavhjälpande verksamheten preciseras i operativa styrdokument. Hjälpbehovet styrande Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och miljö. Hjälpbehovet varierar med olyckstyp och med olyckornas variation i tid och rum. Högre frekvens och fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Räddningstjänstens Syds skadeavhjälpande förmåga ska utgå från hjälpbehovet inom vårt geografiska område. De olyckstyper som styr hur vi utformar vår skadeavhjälpande verksamhet benämns nedan dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser. Typolyckor Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning över året, däremot är variationen påtaglig över dygnet. Ca 3 gånger fler olyckor inträffar runt kl än kl Olyckor nattetid har dock en tendens att få större omfattning då de upptäcks senare än på dagtid. Dimensionerande typolyckor för Räddningstjänsten Syd är för handlingsprogramsperioden trafikolycka, brand i bostad Figur 1 Olyckors fördelning över dygnet, (lägenhetsbrand eller brand i enbostadshus), sjukvårdslarm samt drunkningsolyckor. Risken för samtidiga larm, dvs att en olycka inträffar inom ett område samtidigt som enheterna inom aktuellt distrikt är upptagna på annat larm, är mest sannolikt i Malmöområdet med i genomsnitt ett samtidigt larm per dygn. Vid samtidiga larm, är sannolikheten ca 50 % att det andra larmet är ett automatlarm eller brand ej i byggnad. Sannolikheten för samtidiga larm i Eslöv, Kävlinge och Burlöv är låg. 9

3 Figur 2 Insatser med omkomna under perioden Figur 2 visar de händelser som leder till störst antal omkomna inom vårt område, vilket är samma som de dimensionerande typolyckorna. I tabell 1 nedan anges hur de dimensionerande typolyckorna varierar över förbundets olika stationsområden. Distrikt Olyckstyp Prio 1 Olyckstyp Prio 2 Olyckstyp prio 3 Eslöv Trafikolycka (11-19) Villabrand (11-20) Löddeköpinge Trafikolycka (07-19) Sjukvårdslarm Villabrand Lund Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (13-23) Centrum Lägenhetsbrand (14-23) Trafikolycka(12-18) Drunkning Hyllie Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (12-23) Sjukvårdslarm Ytlivräddning Jägersro Lägenhetsbrand (13-23) Trafikolycka (11-19) Kävlinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Burlöv Trafikolycka Sjukvårdslarm Lägenhetsbrand Veberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Löberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Revinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Genarp Trafikolycka Sjukvårdslarm Tabell 1. Dimensionerande typolycka per distrikt, och ev. tyngdpunkt (klockslag) på olycksförekomst. Särskilda händelser Utöver de ovan angivna fyra dimensionerande typolyckorna inträffar andra händelser som Räddningstjänsten Syd förväntas hantera inom området. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas till just ett visst område, eller viss tidpunkt. Fakta & Analys anger dock inriktning på vilka särskilda händelser som kan förväntas inom området. 10

4 Händelse Förväntat område Anm: Komplicerad Räddning Vägnät samt i befolkningstäta områden Kemolycka (Utsläpp av farligt ämne) Malmö, Burlöv, Lund samt kring infrastruktur Stambana, Rangerbangård, E6, E22 Räddning Hög höjd Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv Höga byggnader samt Vindkraftverk Miljöskada Kustområden samt vattendrag, industriområden Malmö, Burlöv, Lund Cistern brand Oljehamn Malmö Omfattande Brand (industri, vårdinrättning, skolor samt Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv publik lokal) Olycka i särskilda objekt (underjordsanläggningar, Turning Torso) Malmö, Lund Citytunnel Fartygsolycka/brand Malmö Copenhagen Malmö Port Flygolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Kastrup samt Malmö flygplats. Flygfält Eslöv och Lund Järnvägsolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Hotsituationer Malmö, Lund Assistans polis Ovanstående komplexa händelser förväntas, om de inträffar, att bli långvariga insatser som påverkar flera delar inom samhällets olyckshanterande förmåga, vilket i sin tur ställer krav på uthållighet och samverkan. Räddningstjänsten Syds förmåga att genomföra insatser Räddningstjänsten Syds förmåga till skadeavhjälpande insatser kan delas in två huvuddelar. Ledningsförmåga och insatsförmåga. Förmågan delas sedan i sin tur in i enheter med en viss kompetens och utrustning samt enheternas täckningsgrad i tid och rum. Ledningsförmåga Räddningstjänsten Syds ledningsförmåga kan delas in i två huvuddelar, yttre ledning (operativ) på skadeplats och inre ledning (strategisk), normalt från ledningscentral på Hyllie brandstation. Yttre ledning Uppgiftsledning Insatsledning Inre ledning Systemledning Direkt ledning av enheter att utföra uppgifter Ledning av enskild räddningsinsats Ledning av hela utryckningsverksamheten inom det geografiska ansvarsområdet 11

5 Räddningschefen, tillika förbundsdirektör, ansvarar för och leder den skadeavhjälpande verksamheten inom Räddningstjänsten Syd i enlighet med 3 kapitlet 16 Lag om Skydd mot olyckor. Räddningschefen beslutar om tillfälliga justeringar i lednings- och insatsförmåga. För att säkerställa tillgänglighet på räddningschefsfunktionen deltar Räddningstjänsten Syd i en gemensam räddningschefsberedskap för område Syd. Räddningschef i beredskap svarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av räddningschef. Räddningschef i beredskap svarar även för att uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna samt utgör samordnande funktion mellan räddningstjänsterna i Skåne, Länsstyrelse och samverkande organisationer. Dimensionering av ledningsförmågan Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att i varje distrikt självständigt leda händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att leda två samtidiga större händelser med dynamik eller i komplexa miljöer (ex. vindsbrand, begränsad kemolycka), alternativt förmåga att leda en omfattande händelse med hög dynamik eller i mycket komplexa miljöer. (ex. omfattande kemolycka, insats i undermarksanläggning) Händelser med mycket omfattande konsekvenser på samhället, eller långvariga händelser som kräver stor uthållighet, skall kunna ledas genom regional samverkan. Ledningsförmågan omfattar 4 funktioner för ledning av insatser vid händelser med dynamik eller i komplexa miljöer samt 12 funktioner med kompetens att självständigt leda insatser vid händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ingår i det för Skåne gemensamma samarbetet om regionalt ledningsstöd som omfattar ledningsstöd för såväl inre som yttre ledning. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla såväl den inre som den yttre ledningsförmågan så att den i högre grad är flexibel och anpassad till aktuellt hjälpbehov. Generell insatsförmåga Räddningstjänsten Syd ska ha en generell förmåga att hantera dimensionerande typolyckor, trafikolycka, sjukvårdslarm, brand i byggnad, drunkningsolyckor (ytlivräddning) inom hela Räddningstjänsten Syds geografiska område. Enheter med förmåga till livräddande och initiala skadebegränsande åtgärder vid dimensionerande händelser ska finnas på samtliga distrikt inom vårt område. Förstärkningsenheter för att hantera komplicerad rökdykning samt komplicerad räddning ska finnas i Malmö- och Lundområdet. Insatsförmågan omfattar 28 brandmän och 17 räddningsmän i beredskap (Rib) i minimibemanning fördelat på 6 heltidsstationer och 6 stycken Rib-stationer. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla metoder i syfte att korta ledtider från det att en olycka inträffar till det att olyckan inte förvärras. 12

6 Särskild insatsförmåga Räddningstjänsten Syds särskilda insatsförmåga finns tillgänglig inom hela förbundets geografiska område. Den särskilda förmågan omfattar förmåga att självständigt hantera: Komplicerad keminsats Komplicerad räddning Komplicerad brandsläckning Räddningsdykning Räddning Hög höjd Oljebekämpning Vattenenheter Djurlivräddning Understöd Genomföra insats vid olycka alternativt miljöskada med farliga ämnen med krav på särskild kompetens för teknisk insats, indikering och ledning samt med användning av särskild teknisk utrustning. Genomföra insats vid olycka på väg, järnväg eller i anläggning med krav på särskild kompetens samt med användning av specialutrustning Genomföra storskalig släckinsats vid bränder i depåområden och riskanläggningar med användning av särskild utrustning för släckning och vattenförsörjning. Genomföra insats i komplexa anläggningar som citytunnel, Turning Torso och andra riskobjekt. Genomföra komplicerad rökdykarinsats för eftersökning och livräddning i undermarksanläggningar och tunnlar. Beskjutning av brandutsatta gasflaskor. Genomföra räddningsdykning i hamnområde, kustnära vatten och sjöar. Genomföra kvalificerade insatser för livräddning och brandsläckning på hög höjd med användning av specialutrustning. Genomföra begränsningsinsats i hamnar, strandnära vatten, sjöar och vattendrag. Tillgodose behov av vattentillgång vid insatser i områden med begränsad fast vattenförsörjning. Genomföra djurlivräddande insatser vid olyckor med djur och boskap. Genomföra akut restvärdesräddande insatser. Svara för depå- och materialförsörjning vid omfattande händelser. Understöd sker i samverkan med frivilligorganisation (Räddningsvärn). För övriga särskilda händelser eller vid mycket komplexa eller långvariga särskilda händelser upprätthålls insatsförmågan genom regional och/eller nationell samverkan. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla en eller flera stödenheter i syfte att stödja och underlätta hjälpbehövande på olycksplatser. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att se över tillgången på särskild insatsförmåga och anpassa den efter hjälpbehov och de gemensamma förutsättningar som bildandet av Räddningstjänsten Syd har medfört. 13

7 Täckningsgrad Räddningstjänsten Syd ska uppfylla effektmålet: Räddningstjänsten ska vara framme på en olycksplats inom tio minuter vid 90 % av alla olyckor som räddningstjänsten larmas till inom Räddningstjänsten Syds område. Vid 100 % av de inkomna larmen ska räddningstjänsten vara på plats inom 20 minuter. Enheter för räddning hög höjd (utrymning) uppfyller effektmål för områden med bebyggelse över tre våningar. Enheter för komplicerad räddning har en täckningsgrad på maximalt 20 minuter inom vårt område. Övriga enheter med särskild förmåga har en insatstid på maximalt 30 minuter inom vårt område. Ledningsenheter har en insatstid inom 10 min i Malmö/Lundområdet och inom 20 min i övriga området. Räddningschef i beredskap är gemensam för område Syd och finns alltid tillgänglig. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla täckningsgraden i förhållande till olyckors variation i tid och rum, bland annat genom förstärkt dagtidsberedskap samt en mer flexibel enhetsuppbyggnad. Uthållighet Räddningstjänsten Syd ska ha en robust lednings- och insatsförmåga som klarar såväl samtidiga som långvariga händelser. Vid insatser med prognos längre än 30 minuter i Malmö/Lundområdet planeras resurser så att förmåga till första insats vid ett eventuellt samtidiga larm i respektive tätort uppnås inom 15 minuter. För Eslöv, Kävlinge, Burlöv tätorter gäller motsvarande för olyckshändelser med prognos längre än 60 minuter. För att ha förmåga att hantera långvariga insatser finns samverkansavtal med grannkommuner samt samverkansöverenskommelse inom Skåne om gemensamt ledningsstöd. Planering av räddningsinsats Räddningstjänsten Syd håller en uppdaterad sammanställning över förbundets risk- & skyddsobjekt samt alla tillgängliga insatsplaner, så att beslutstöd kan erhållas vid behov. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden genomföra en översyn av befintliga insatsplaner så att de innehåller uppdaterad och komplett information. Räddningstjänsten Syd avser också att i större utsträckning informera och tydliggöra verksamhetsutövarens ansvar, med att tillhandahålla viktig och aktuell information för att skapa de bästa förutsättningar vid en räddningstjänstinsats samt ge verksamhetsutövaren vägledning och stöd. 14

8 Sevesoobjekt: Enligt Förordningen om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta planer för räddningsinsatser för de verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381 (Sevesolagen). Inom Räddningstjänsten Syd finns i dagsläget sju verksamheter som omfattas av det högre kravet för Seveso. Alla dessa objekt är placerade i Malmö stad. Räddningstjänsten Syd har särskild plan för räddningsinsatser vid Sevesoobjekt. Beredskapsplan Barsebäcks kärnkraftverk Räddningstjänsten Syd ingår i beredskapsplanen för Barsebäcksverket. Anläggningen är skyddsklassad som en kärnteknisk anläggning för den lägsta nivån (skyddsklass 3). Kraftproduktion med annan energikälla (gas) förekommer inom området, denna verksamhet är klassad som farlig verksamhet (Kap. 2:4) men i övrigt skild från den tidigare kärnenergianläggningen. Hamnar De hamnar där Räddningstjänsten Syd har ett ansvar för insatser i vatten är följande: Småbåtshamnen i Limhamn, Malmö Limhamns hamn, Malmö Citadellshamnen, Malmö Västra hamnen, Malmö Yttre hamnen, Malmö Industrihamnen, Malmö Oljehamnen, Malmö Klagshamn, Malmö Vikhögs hamn, Kävlinge Barsebäcksverkets hamn, Kävlinge Barsebäckshamn, Kävlinge För aktuella gränser i vatten hänvisas till respektive kommuns hamnförordning. Alarmering och initiering Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten Syd via nödnummer 112. Utalarmering av räddningstjänsten verkställs enligt avtal av SOS-alarm AB genom förutbestämda larmplaner. Utalarmeringen säkerhetsställs genom tre av varandra oberoende larmvägar: digital utalarmering via ISDN, tele eller radio. Vid teleavbrott finns möjlighet för allmänheten till direktkontakt med SOS-alarm AB utanför varje brandstation i förbundet. Vid totala, långvariga teleavbrott omdisponeras resurser för att öka tillgängligheten. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramperioden att gå in i RAKEL-systemet samt tillsammans med samverkande organisationer utveckla förmågan att tidigt larma ut rätt resurs. Automatlarmshanteringen ska också utvecklas vidare i syfte att minska onödiga utryckningar. 15

9 Beslut under insats Beslut om tjänsteplikt enligt LSO kapitel 6 1 och ingrepp i annans rätt enligt LSO kapitel 6 2 dokumenteras i insatsrapport av beslutande räddningsledare enligt LSO kapitel 6 6. Riskbedömning vid insats enligt AFS 2007:7 Rök och kemdykning dokumenteras i insatsrapport. Efterföljande åtgärder Beslut om avslut av räddningsinsats enligt LSO kapitel 3 9 dokumenteras i insatsrapport av aktuell räddningsledare. Ansvar för insats ska om möjligt överlämnas så att ägare, eller företrädare för ägare, har förståelse och förutsättningar för att kunna fortsätta arbetet med att återskapa grundläggande livsvillkor och normalisera läget efter olyckan. Räddningsledare svarar för att fördjupad olycksundersökning initieras enligt särskilda kriterier, se vidare under kapitel 3. Vid insatser ska Räddningstjänsten Syd genomföra mervärdesskapande aktiviteter för den drabbade. Mervärdesskapande aktiviteter leder till att den drabbade får avlastning och stöd beroende på situationen och att åtgärder vidtas för att aktuell olycka eller liknande olyckor inte inträffar igen. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden utveckla och förbättra arbetsmetoder för mervärdesskapande aktiviteter. Räddningstjänst vid extraordinär händelse samt under höjd beredskap För närvarande finns ingen planering för räddningstjänst under hotande krigsläge, utan organisationen är inriktad på fredstida verksamhet. Räddningstjänsten Syd ska under en anpassningstid, som för närvarande är 10 år, kunna öka sin förmåga att hantera händelser som kan uppstå under höjd beredskap. Förmåga vid extraordinär händelse Räddningstjänsten Syd har förmåga att vid extraordinär händelse eller vid behov: I tätbebyggt område i samarbete med SOS Alarm AB aktivera VMA-signal (Viktigt meddelande till allmänheten). Förmågan omfattar varning med signal, varning samt informationsmeddelande. Vid behov stödja medlemskommuner och andra organisationer inom vårt område med i planläggning/krisledning/samordning, krisstöd, ersättningskapacitet, försörjning, transporter och andra relevanta uppgifter. Leda och samordna insats i enlighet med Länsstyrelsen Skånes plan för räddningstjänstens roll vid väderstörningar. Genomföra kvalificerad indikering av farliga ämnen/cbrne (kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen). Upprätta och svara för personsaneringsplats i samband med omfattande händelse med CBRNE. I förbundet finns särskild materiel som tilldelats från staten för användning vid extraordinära händelser i samband med CBRNE. Sådan tilldelning har skett till Stockholm, Göteborg och Malmö som av Krisberedskapsmyndigheten bedömts ha en förhöjd riskbild avseende olyckor och terrorhändelser med sådana ämnen inblandade. Utrustningen används även i den ordinarie verksamheten vid mer frekventa händelser. Materiel omfattar utrustning för avancerad indikering samt för personsanering. 16

10 Personal finns utbildad för att hantera utrustningen. Planering och övning görs i samverkan med Polismyndigheten, sjukvården, Kustbevakningen, Tullverket och Försvarsmakten. Samverkan sker även med räddningstjänsterna i Stockholm och Göteborg. Överenskommelse finns med Polismyndigheten i Skåne att svara för sanering av piketstyrka och bombgrupp i samband med polisiära insatser. 5. Samverkan och samordning Ett tydligt samverkansansvar för kommunerna är en av de nya huvudpunkterna i Lag om skydd mot olyckor. Vilka parter som skall samverka definieras av vilka problem som man förväntas att hantera. Områden där ett tydligt behov av samverkan kan identifieras är t ex medlemskommunerna i deras roll som förbundets uppdragsgivare, internt inom kommunerna kan det vara plan- och byggprocessen och krishantering, med privata aktörer när det gäller hanteringen av riskanläggningar, med statliga aktörer avseende infrastrukturfrågor och frivilligorganisationer avseende informations- och utbildningsinsatser. Samverkan utgör en betydelsefull och eftersträvansvärd arbetsform för förbundet i syfte att effektivisera verksamheten. Samverkan ska leda till positiva effekter. Detta oavsett om samverkan sker i projektform, nätverksform eller i mer strukturerade former t ex genom avtal. En viktig utgångspunkt för att nå framgång i samverkan är att utgå från syftet att inleda en samverkansaktivitet. Tre huvudsakliga motiv för samverkan kan definieras; det etiska motivet, verksamhetsmotivet samt effektivitetsmotivet. För vems skull sker samverkan? Eller, med andra ord; vem skulle tjäna på en ökad samverkan? Fyra kategorier av grupper kan urskiljas; den enskilde, medarbetarna, den enskilda organisationen samt samhället i sin helhet. Dessa fyra perspektiv (individen, myndigheten, personalen och samhället i sin helhet) bildar utgångspunkt för förbundets framtida utveckling av samverkansformer för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Syds primära samverkan sker med förbundets medlemskommuner, Förbundets konstruktion och uppdrag baseras på att förbundets ansvarsområde är ett delområde i det övergripande arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor i respektive medlemskommun. Samverkan är dels formaliserad via regelbundna möten på den politiska nivån i form av så kallat ägarforum, dels på tjänstemannanivå i samrådsgruppen. Förbundet samverkar i form av underlag till Länsstyrelsens beslut om klassificering av anläggningar som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. Anläggning enligt ovan klassificering finns registrerade hos förbundet. Räddningstjänsten Syd strävar också efter att ha en välutvecklad dialog med de universitet och högskolor, företag och statliga verk som finns inom förbundets yta. Dialogen syftar till att bygga upp en fungerande samverkan för att förhindra att olyckor inträffar, att etablera samverkanskanaler som kan användas till att begränsa inträffade olyckor, samt att dels följa utvecklingen inom fackområdet, dels följa hur riskbilden i förbundet förändras. 17

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö Skydd och förmåga Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Räddningstjänsten Syd, 2012-2015. V4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 För medlemskommunerna Burlöv,

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg Planering av Räddningssystem TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige Respons- och räddningsaktörer Ambulanssjukvård Räddningstjänst Kommunal Statlig Polis SOS Alarm Frivilligorganisationer Enskilda

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund PM Kommunal plan för räddningsinsats Nr: 701 Datum: 2014-11-05 Bakgrund Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Gällande mandatperiod 2011-2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.2 AMBITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 1.3 SAMRÅD 2. LJUSDALS KOMMUN 2.1 RISKBILD

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Johan Kallum Ärendenr 1 (5) Handlingstyp Handlingsplan Datum 15 november 2011 Bilaga till Krisledningsplan Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Bakgrund Denna handlingsplansplan är ett resultat

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2014-09-18/TT 2014-09-18 Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamheter i Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun Innehåll

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm...

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer