Förebyggande och operativ verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande och operativ verksamhet"

Transkript

1 Förebyggande och operativ verksamhet Planering, organisation och förmåga Per Björkman Linus Eriksson Fastställd av direktionen den 28 maj 2008 Version

2 4. Genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser Detta avsnitt beskriver hur Räddningstjänsten Syds skadeavhjälpande verksamhet är utformad för att leva upp till de i lag och i förbundsordning reglerade krav. Förmåga och resurser som förbundet kommer att utveckla under handlingsprogramsperioden finns även beskrivet. Detaljerad information om den skadeavhjälpande verksamheten preciseras i operativa styrdokument. Hjälpbehovet styrande Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och miljö. Hjälpbehovet varierar med olyckstyp och med olyckornas variation i tid och rum. Högre frekvens och fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Räddningstjänstens Syds skadeavhjälpande förmåga ska utgå från hjälpbehovet inom vårt geografiska område. De olyckstyper som styr hur vi utformar vår skadeavhjälpande verksamhet benämns nedan dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser. Typolyckor Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning över året, däremot är variationen påtaglig över dygnet. Ca 3 gånger fler olyckor inträffar runt kl än kl Olyckor nattetid har dock en tendens att få större omfattning då de upptäcks senare än på dagtid. Dimensionerande typolyckor för Räddningstjänsten Syd är för handlingsprogramsperioden trafikolycka, brand i bostad Figur 1 Olyckors fördelning över dygnet, (lägenhetsbrand eller brand i enbostadshus), sjukvårdslarm samt drunkningsolyckor. Risken för samtidiga larm, dvs att en olycka inträffar inom ett område samtidigt som enheterna inom aktuellt distrikt är upptagna på annat larm, är mest sannolikt i Malmöområdet med i genomsnitt ett samtidigt larm per dygn. Vid samtidiga larm, är sannolikheten ca 50 % att det andra larmet är ett automatlarm eller brand ej i byggnad. Sannolikheten för samtidiga larm i Eslöv, Kävlinge och Burlöv är låg. 9

3 Figur 2 Insatser med omkomna under perioden Figur 2 visar de händelser som leder till störst antal omkomna inom vårt område, vilket är samma som de dimensionerande typolyckorna. I tabell 1 nedan anges hur de dimensionerande typolyckorna varierar över förbundets olika stationsområden. Distrikt Olyckstyp Prio 1 Olyckstyp Prio 2 Olyckstyp prio 3 Eslöv Trafikolycka (11-19) Villabrand (11-20) Löddeköpinge Trafikolycka (07-19) Sjukvårdslarm Villabrand Lund Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (13-23) Centrum Lägenhetsbrand (14-23) Trafikolycka(12-18) Drunkning Hyllie Trafikolycka (07-19) Lägenhetsbrand (12-23) Sjukvårdslarm Ytlivräddning Jägersro Lägenhetsbrand (13-23) Trafikolycka (11-19) Kävlinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Burlöv Trafikolycka Sjukvårdslarm Lägenhetsbrand Veberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Villabrand Löberöd Trafikolycka Sjukvårdslarm Revinge Trafikolycka Sjukvårdslarm Genarp Trafikolycka Sjukvårdslarm Tabell 1. Dimensionerande typolycka per distrikt, och ev. tyngdpunkt (klockslag) på olycksförekomst. Särskilda händelser Utöver de ovan angivna fyra dimensionerande typolyckorna inträffar andra händelser som Räddningstjänsten Syd förväntas hantera inom området. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas till just ett visst område, eller viss tidpunkt. Fakta & Analys anger dock inriktning på vilka särskilda händelser som kan förväntas inom området. 10

4 Händelse Förväntat område Anm: Komplicerad Räddning Vägnät samt i befolkningstäta områden Kemolycka (Utsläpp av farligt ämne) Malmö, Burlöv, Lund samt kring infrastruktur Stambana, Rangerbangård, E6, E22 Räddning Hög höjd Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv Höga byggnader samt Vindkraftverk Miljöskada Kustområden samt vattendrag, industriområden Malmö, Burlöv, Lund Cistern brand Oljehamn Malmö Omfattande Brand (industri, vårdinrättning, skolor samt Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv publik lokal) Olycka i särskilda objekt (underjordsanläggningar, Turning Torso) Malmö, Lund Citytunnel Fartygsolycka/brand Malmö Copenhagen Malmö Port Flygolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Kastrup samt Malmö flygplats. Flygfält Eslöv och Lund Järnvägsolycka Malmö, Lund, Burlöv, Kävlinge, Eslöv Hotsituationer Malmö, Lund Assistans polis Ovanstående komplexa händelser förväntas, om de inträffar, att bli långvariga insatser som påverkar flera delar inom samhällets olyckshanterande förmåga, vilket i sin tur ställer krav på uthållighet och samverkan. Räddningstjänsten Syds förmåga att genomföra insatser Räddningstjänsten Syds förmåga till skadeavhjälpande insatser kan delas in två huvuddelar. Ledningsförmåga och insatsförmåga. Förmågan delas sedan i sin tur in i enheter med en viss kompetens och utrustning samt enheternas täckningsgrad i tid och rum. Ledningsförmåga Räddningstjänsten Syds ledningsförmåga kan delas in i två huvuddelar, yttre ledning (operativ) på skadeplats och inre ledning (strategisk), normalt från ledningscentral på Hyllie brandstation. Yttre ledning Uppgiftsledning Insatsledning Inre ledning Systemledning Direkt ledning av enheter att utföra uppgifter Ledning av enskild räddningsinsats Ledning av hela utryckningsverksamheten inom det geografiska ansvarsområdet 11

5 Räddningschefen, tillika förbundsdirektör, ansvarar för och leder den skadeavhjälpande verksamheten inom Räddningstjänsten Syd i enlighet med 3 kapitlet 16 Lag om Skydd mot olyckor. Räddningschefen beslutar om tillfälliga justeringar i lednings- och insatsförmåga. För att säkerställa tillgänglighet på räddningschefsfunktionen deltar Räddningstjänsten Syd i en gemensam räddningschefsberedskap för område Syd. Räddningschef i beredskap svarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av räddningschef. Räddningschef i beredskap svarar även för att uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna samt utgör samordnande funktion mellan räddningstjänsterna i Skåne, Länsstyrelse och samverkande organisationer. Dimensionering av ledningsförmågan Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att i varje distrikt självständigt leda händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ska ha förmåga att leda två samtidiga större händelser med dynamik eller i komplexa miljöer (ex. vindsbrand, begränsad kemolycka), alternativt förmåga att leda en omfattande händelse med hög dynamik eller i mycket komplexa miljöer. (ex. omfattande kemolycka, insats i undermarksanläggning) Händelser med mycket omfattande konsekvenser på samhället, eller långvariga händelser som kräver stor uthållighet, skall kunna ledas genom regional samverkan. Ledningsförmågan omfattar 4 funktioner för ledning av insatser vid händelser med dynamik eller i komplexa miljöer samt 12 funktioner med kompetens att självständigt leda insatser vid händelser av rutinkaraktär. Räddningstjänsten Syd ingår i det för Skåne gemensamma samarbetet om regionalt ledningsstöd som omfattar ledningsstöd för såväl inre som yttre ledning. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla såväl den inre som den yttre ledningsförmågan så att den i högre grad är flexibel och anpassad till aktuellt hjälpbehov. Generell insatsförmåga Räddningstjänsten Syd ska ha en generell förmåga att hantera dimensionerande typolyckor, trafikolycka, sjukvårdslarm, brand i byggnad, drunkningsolyckor (ytlivräddning) inom hela Räddningstjänsten Syds geografiska område. Enheter med förmåga till livräddande och initiala skadebegränsande åtgärder vid dimensionerande händelser ska finnas på samtliga distrikt inom vårt område. Förstärkningsenheter för att hantera komplicerad rökdykning samt komplicerad räddning ska finnas i Malmö- och Lundområdet. Insatsförmågan omfattar 28 brandmän och 17 räddningsmän i beredskap (Rib) i minimibemanning fördelat på 6 heltidsstationer och 6 stycken Rib-stationer. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla metoder i syfte att korta ledtider från det att en olycka inträffar till det att olyckan inte förvärras. 12

6 Särskild insatsförmåga Räddningstjänsten Syds särskilda insatsförmåga finns tillgänglig inom hela förbundets geografiska område. Den särskilda förmågan omfattar förmåga att självständigt hantera: Komplicerad keminsats Komplicerad räddning Komplicerad brandsläckning Räddningsdykning Räddning Hög höjd Oljebekämpning Vattenenheter Djurlivräddning Understöd Genomföra insats vid olycka alternativt miljöskada med farliga ämnen med krav på särskild kompetens för teknisk insats, indikering och ledning samt med användning av särskild teknisk utrustning. Genomföra insats vid olycka på väg, järnväg eller i anläggning med krav på särskild kompetens samt med användning av specialutrustning Genomföra storskalig släckinsats vid bränder i depåområden och riskanläggningar med användning av särskild utrustning för släckning och vattenförsörjning. Genomföra insats i komplexa anläggningar som citytunnel, Turning Torso och andra riskobjekt. Genomföra komplicerad rökdykarinsats för eftersökning och livräddning i undermarksanläggningar och tunnlar. Beskjutning av brandutsatta gasflaskor. Genomföra räddningsdykning i hamnområde, kustnära vatten och sjöar. Genomföra kvalificerade insatser för livräddning och brandsläckning på hög höjd med användning av specialutrustning. Genomföra begränsningsinsats i hamnar, strandnära vatten, sjöar och vattendrag. Tillgodose behov av vattentillgång vid insatser i områden med begränsad fast vattenförsörjning. Genomföra djurlivräddande insatser vid olyckor med djur och boskap. Genomföra akut restvärdesräddande insatser. Svara för depå- och materialförsörjning vid omfattande händelser. Understöd sker i samverkan med frivilligorganisation (Räddningsvärn). För övriga särskilda händelser eller vid mycket komplexa eller långvariga särskilda händelser upprätthålls insatsförmågan genom regional och/eller nationell samverkan. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla en eller flera stödenheter i syfte att stödja och underlätta hjälpbehövande på olycksplatser. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att se över tillgången på särskild insatsförmåga och anpassa den efter hjälpbehov och de gemensamma förutsättningar som bildandet av Räddningstjänsten Syd har medfört. 13

7 Täckningsgrad Räddningstjänsten Syd ska uppfylla effektmålet: Räddningstjänsten ska vara framme på en olycksplats inom tio minuter vid 90 % av alla olyckor som räddningstjänsten larmas till inom Räddningstjänsten Syds område. Vid 100 % av de inkomna larmen ska räddningstjänsten vara på plats inom 20 minuter. Enheter för räddning hög höjd (utrymning) uppfyller effektmål för områden med bebyggelse över tre våningar. Enheter för komplicerad räddning har en täckningsgrad på maximalt 20 minuter inom vårt område. Övriga enheter med särskild förmåga har en insatstid på maximalt 30 minuter inom vårt område. Ledningsenheter har en insatstid inom 10 min i Malmö/Lundområdet och inom 20 min i övriga området. Räddningschef i beredskap är gemensam för område Syd och finns alltid tillgänglig. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramsperioden att utveckla täckningsgraden i förhållande till olyckors variation i tid och rum, bland annat genom förstärkt dagtidsberedskap samt en mer flexibel enhetsuppbyggnad. Uthållighet Räddningstjänsten Syd ska ha en robust lednings- och insatsförmåga som klarar såväl samtidiga som långvariga händelser. Vid insatser med prognos längre än 30 minuter i Malmö/Lundområdet planeras resurser så att förmåga till första insats vid ett eventuellt samtidiga larm i respektive tätort uppnås inom 15 minuter. För Eslöv, Kävlinge, Burlöv tätorter gäller motsvarande för olyckshändelser med prognos längre än 60 minuter. För att ha förmåga att hantera långvariga insatser finns samverkansavtal med grannkommuner samt samverkansöverenskommelse inom Skåne om gemensamt ledningsstöd. Planering av räddningsinsats Räddningstjänsten Syd håller en uppdaterad sammanställning över förbundets risk- & skyddsobjekt samt alla tillgängliga insatsplaner, så att beslutstöd kan erhållas vid behov. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden genomföra en översyn av befintliga insatsplaner så att de innehåller uppdaterad och komplett information. Räddningstjänsten Syd avser också att i större utsträckning informera och tydliggöra verksamhetsutövarens ansvar, med att tillhandahålla viktig och aktuell information för att skapa de bästa förutsättningar vid en räddningstjänstinsats samt ge verksamhetsutövaren vägledning och stöd. 14

8 Sevesoobjekt: Enligt Förordningen om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta planer för räddningsinsatser för de verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381 (Sevesolagen). Inom Räddningstjänsten Syd finns i dagsläget sju verksamheter som omfattas av det högre kravet för Seveso. Alla dessa objekt är placerade i Malmö stad. Räddningstjänsten Syd har särskild plan för räddningsinsatser vid Sevesoobjekt. Beredskapsplan Barsebäcks kärnkraftverk Räddningstjänsten Syd ingår i beredskapsplanen för Barsebäcksverket. Anläggningen är skyddsklassad som en kärnteknisk anläggning för den lägsta nivån (skyddsklass 3). Kraftproduktion med annan energikälla (gas) förekommer inom området, denna verksamhet är klassad som farlig verksamhet (Kap. 2:4) men i övrigt skild från den tidigare kärnenergianläggningen. Hamnar De hamnar där Räddningstjänsten Syd har ett ansvar för insatser i vatten är följande: Småbåtshamnen i Limhamn, Malmö Limhamns hamn, Malmö Citadellshamnen, Malmö Västra hamnen, Malmö Yttre hamnen, Malmö Industrihamnen, Malmö Oljehamnen, Malmö Klagshamn, Malmö Vikhögs hamn, Kävlinge Barsebäcksverkets hamn, Kävlinge Barsebäckshamn, Kävlinge För aktuella gränser i vatten hänvisas till respektive kommuns hamnförordning. Alarmering och initiering Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten Syd via nödnummer 112. Utalarmering av räddningstjänsten verkställs enligt avtal av SOS-alarm AB genom förutbestämda larmplaner. Utalarmeringen säkerhetsställs genom tre av varandra oberoende larmvägar: digital utalarmering via ISDN, tele eller radio. Vid teleavbrott finns möjlighet för allmänheten till direktkontakt med SOS-alarm AB utanför varje brandstation i förbundet. Vid totala, långvariga teleavbrott omdisponeras resurser för att öka tillgängligheten. Räddningstjänsten Syd avser under handlingsprogramperioden att gå in i RAKEL-systemet samt tillsammans med samverkande organisationer utveckla förmågan att tidigt larma ut rätt resurs. Automatlarmshanteringen ska också utvecklas vidare i syfte att minska onödiga utryckningar. 15

9 Beslut under insats Beslut om tjänsteplikt enligt LSO kapitel 6 1 och ingrepp i annans rätt enligt LSO kapitel 6 2 dokumenteras i insatsrapport av beslutande räddningsledare enligt LSO kapitel 6 6. Riskbedömning vid insats enligt AFS 2007:7 Rök och kemdykning dokumenteras i insatsrapport. Efterföljande åtgärder Beslut om avslut av räddningsinsats enligt LSO kapitel 3 9 dokumenteras i insatsrapport av aktuell räddningsledare. Ansvar för insats ska om möjligt överlämnas så att ägare, eller företrädare för ägare, har förståelse och förutsättningar för att kunna fortsätta arbetet med att återskapa grundläggande livsvillkor och normalisera läget efter olyckan. Räddningsledare svarar för att fördjupad olycksundersökning initieras enligt särskilda kriterier, se vidare under kapitel 3. Vid insatser ska Räddningstjänsten Syd genomföra mervärdesskapande aktiviteter för den drabbade. Mervärdesskapande aktiviteter leder till att den drabbade får avlastning och stöd beroende på situationen och att åtgärder vidtas för att aktuell olycka eller liknande olyckor inte inträffar igen. Räddningstjänsten Syd avser att under handlingsprogramperioden utveckla och förbättra arbetsmetoder för mervärdesskapande aktiviteter. Räddningstjänst vid extraordinär händelse samt under höjd beredskap För närvarande finns ingen planering för räddningstjänst under hotande krigsläge, utan organisationen är inriktad på fredstida verksamhet. Räddningstjänsten Syd ska under en anpassningstid, som för närvarande är 10 år, kunna öka sin förmåga att hantera händelser som kan uppstå under höjd beredskap. Förmåga vid extraordinär händelse Räddningstjänsten Syd har förmåga att vid extraordinär händelse eller vid behov: I tätbebyggt område i samarbete med SOS Alarm AB aktivera VMA-signal (Viktigt meddelande till allmänheten). Förmågan omfattar varning med signal, varning samt informationsmeddelande. Vid behov stödja medlemskommuner och andra organisationer inom vårt område med i planläggning/krisledning/samordning, krisstöd, ersättningskapacitet, försörjning, transporter och andra relevanta uppgifter. Leda och samordna insats i enlighet med Länsstyrelsen Skånes plan för räddningstjänstens roll vid väderstörningar. Genomföra kvalificerad indikering av farliga ämnen/cbrne (kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen). Upprätta och svara för personsaneringsplats i samband med omfattande händelse med CBRNE. I förbundet finns särskild materiel som tilldelats från staten för användning vid extraordinära händelser i samband med CBRNE. Sådan tilldelning har skett till Stockholm, Göteborg och Malmö som av Krisberedskapsmyndigheten bedömts ha en förhöjd riskbild avseende olyckor och terrorhändelser med sådana ämnen inblandade. Utrustningen används även i den ordinarie verksamheten vid mer frekventa händelser. Materiel omfattar utrustning för avancerad indikering samt för personsanering. 16

10 Personal finns utbildad för att hantera utrustningen. Planering och övning görs i samverkan med Polismyndigheten, sjukvården, Kustbevakningen, Tullverket och Försvarsmakten. Samverkan sker även med räddningstjänsterna i Stockholm och Göteborg. Överenskommelse finns med Polismyndigheten i Skåne att svara för sanering av piketstyrka och bombgrupp i samband med polisiära insatser. 5. Samverkan och samordning Ett tydligt samverkansansvar för kommunerna är en av de nya huvudpunkterna i Lag om skydd mot olyckor. Vilka parter som skall samverka definieras av vilka problem som man förväntas att hantera. Områden där ett tydligt behov av samverkan kan identifieras är t ex medlemskommunerna i deras roll som förbundets uppdragsgivare, internt inom kommunerna kan det vara plan- och byggprocessen och krishantering, med privata aktörer när det gäller hanteringen av riskanläggningar, med statliga aktörer avseende infrastrukturfrågor och frivilligorganisationer avseende informations- och utbildningsinsatser. Samverkan utgör en betydelsefull och eftersträvansvärd arbetsform för förbundet i syfte att effektivisera verksamheten. Samverkan ska leda till positiva effekter. Detta oavsett om samverkan sker i projektform, nätverksform eller i mer strukturerade former t ex genom avtal. En viktig utgångspunkt för att nå framgång i samverkan är att utgå från syftet att inleda en samverkansaktivitet. Tre huvudsakliga motiv för samverkan kan definieras; det etiska motivet, verksamhetsmotivet samt effektivitetsmotivet. För vems skull sker samverkan? Eller, med andra ord; vem skulle tjäna på en ökad samverkan? Fyra kategorier av grupper kan urskiljas; den enskilde, medarbetarna, den enskilda organisationen samt samhället i sin helhet. Dessa fyra perspektiv (individen, myndigheten, personalen och samhället i sin helhet) bildar utgångspunkt för förbundets framtida utveckling av samverkansformer för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Syds primära samverkan sker med förbundets medlemskommuner, Förbundets konstruktion och uppdrag baseras på att förbundets ansvarsområde är ett delområde i det övergripande arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor i respektive medlemskommun. Samverkan är dels formaliserad via regelbundna möten på den politiska nivån i form av så kallat ägarforum, dels på tjänstemannanivå i samrådsgruppen. Förbundet samverkar i form av underlag till Länsstyrelsens beslut om klassificering av anläggningar som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. Anläggning enligt ovan klassificering finns registrerade hos förbundet. Räddningstjänsten Syd strävar också efter att ha en välutvecklad dialog med de universitet och högskolor, företag och statliga verk som finns inom förbundets yta. Dialogen syftar till att bygga upp en fungerande samverkan för att förhindra att olyckor inträffar, att etablera samverkanskanaler som kan användas till att begränsa inträffade olyckor, samt att dels följa utvecklingen inom fackområdet, dels följa hur riskbilden i förbundet förändras. 17

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

Skydd och förmåga. För medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö Skydd och förmåga Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Räddningstjänsten Syd, 2012-2015. V4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 För medlemskommunerna Burlöv,

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22

Resurser och förmåga. En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015. Vi skapar trygghet! Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Resurser och förmåga En del av SSBF:s handlingsprogram 2012-2015 Fastställt av förbundsfullmäktige 2011-11-22 Vi skapar trygghet! 2011-11-22 Dnr 103-1490/11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Förutsättningar...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund PM Kommunal plan för räddningsinsats Nr: 701 Datum: 2014-11-05 Bakgrund Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Johan Kallum Ärendenr 1 (5) Handlingstyp Handlingsplan Datum 15 november 2011 Bilaga till Krisledningsplan Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Bakgrund Denna handlingsplansplan är ett resultat

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet:

W:\RÖS2001\Handlingsprogram RÖS\Handlingsprogram 2011-2014\Handlingsprogram 2011-2014 RÖS SLUTLIG-version 111207.docSparat: 2011-12-15 Utskrivet: Handlingsprogrammet antaget av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom beslut i D 120 den 16 december 2011 Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 8 Styrande lagar... 8 Nationella

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST Foto: räddningstjänsten Foto: räddningstjänsten Antagen av Foto: räddningstjänsten Gäller från 2011- Antagen av kommunfullmäktige 111128

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser Myndigheter Länsstyrelsen Skåne,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum 2013-01-22 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Västra Sörmlands Räddningstjänst direktionen Plats och tid: Brandstationen i Katrineholm, torsdagen den 28 februari 2013, klockan 18.00 Ärenden: 1.

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning 2003 Räddningsverket, Karlstad Tillsynsenheten ISBN 91-7253-202-5 Beställningsnummer I99-103/03 2003 års utgåva Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning

Läs mer

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse:

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse: DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167 Händelse: Branden/olyckan 2012-12-10, måndag, klockan. 14.37 Insatsrapport

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Direktionens ordförande har ordet 4 Förbundsdirektören om åren och året som gått 5 Uppdrag och mål 6 Måluppfyllelse 8 Operativa HÄNDELSER 11 Statistik insatser

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Södertörns brandförsvarsförbund Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-16 Perioden 2012-01-01 2015-12-31 INNEHÅLL 1. Inledning. 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Erfarenheter från genomförda scenariospel

Erfarenheter från genomförda scenariospel Brandeffekt hjullastare 12,0 Brandeffekt (MW) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 50 100 150 200 250 300 tid (min) Erfarenheter från genomförda scenariospel Arne Brodin Erfarenheter från genomförda scenariospel

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS SCANA STEEL BJÖRNEBORG AB BJÖRNEBORG Diarienummer: 310/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-01-25

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-01-25 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-01-25 SAMMANFATTNING Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Eurenco Bofors AB Cambrex Karlskoga AB Saab Dynamics AB BJÖRKBORNS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 311/14-305 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen

Läs mer

Hantering av miljöskador i Sverige

Hantering av miljöskador i Sverige Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)705-56 42 32 1. 2014-05-23 2. 2014-05-23 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund;

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM CBRN-skydd i Försvarsmakten 9/6-11 Presentatör Toni Dufvenberg Stf C FunkE POC CIMIC vid SkyddC FM repr i SOFÄ toni.dufvenberg@skyddc.mil.se Disposition Något om SkyddC? Något om CBRN? Något om FM CBRN-förmågor

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer