Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.30 11.30, 12.45 15.30"

Transkript

1 (18) Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl , Beslutande Övriga deltagande Facklig företrädare Utses att justera Plats och tid Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren (fp) tjg. ersättare Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise Eriksson (s) Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, nämndssekreterare, 75-78, Karina Wahlberg, bitr. socialchef Henny Södermark (s) ersättare Johanna Persson, socialsekreterare, 75 Erica Lundström, ekonom, 76-77, 87 Håkan Ahlman, chefsekonom, Sara Persson, arbetsplatsansvarig ReTrÅ, 79 Ove Björk, arbetsplatsansvarig ReTrÅ, 79 Andreas Eriksson, kommunal, 76-78, Dan Oskarsson (s) Kommunkontoret, tisdag den 24 juni. Sekreterare Susanne Sjögren Karina Wahlberg Paragrafer Ordförande Christer Lundgren Dan Oskarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjöggren

2 (18) Innehållsförteckning Anmälan delegeringsbeslut... 3 Budgetuppföljning 2014, t.o.m. 31 maj... 5 Kostnad Per Brukare... 6 Framtid samverkan Vindelns Hälsocentral... 7 Studiebesök ReTrÅ... 8 Avtal med VH Assistans AB... 9 Återvinning/återbruk inom förvaltningen Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet Ekonomiskt bistånd till dator Inkomna skrivelser Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Information från förvaltningschef Kurs- och konferensinbjudningar Meddelande... 18

3 (18) 75 Anmälan delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , 72: 1. Dnr 14.S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Jenny Dafors, Corinne Borgmästars, Linda Holmlund, Sandra Holmberg, Johanna Persson, Carolina Fransson, Christina Nilsson, Mats Morin, socialnämnden och socialnämndens ordförande enl. förteckning nr.3 framställd Dnr 14.S Godkända faderskap, beslutsfattare Carin Johansson perioden , enl. förteckning Dnr 14.S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr. 9, 10, 11 och Dnr 14.S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr, 9, 10, 11, 12 och Arbetsutskottets protokoll den 19 maj 2014 samt sekretessprotokoll den 19 maj Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Karina Wahlberg. 14.S S S S

4 (18) Socialsekreterare Johanna Persson redogör för beslut i ett familjerättsärende. s beslut Delegeringsbesluten är anmälda. Nämnden tackar för den lämnade informationen av delegeringsbeslutet.

5 (18) 76 Dnr 14.S Budgetuppföljning 2014, t.o.m. 31 maj Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin redovisar utkast på budgetuppföljning t.o.m. maj månad Prognosen pekar mot ett underskott på ca 1,3 mkr. Förvaltningens bedömning Förvaltningen bedömer att det prognostiserande inte kan hämtas hem under Arbetsutskottets förslag till beslut tillskriver kommunfullmäktige att begära tilläggsanslag. s behandling Ekonom Erica Lundström redovisare budgetuppföljning t.o.m. maj 2014 och chefsekonom Håkan Ahlman redovisar skatteprognos för Vindelns kommun 2014 som visar följande: Kommunstyrelsen -1,5 mkr Barn- och utbildningsnämnden -680 tkr -1,3 mkr Prognos totalt för Vindelns kommun 2014 är ca 2, 1 mkr. - Budgetutfallsprognos daterad den 11 juni Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, 35. s beslut Nämnden konstaterar att åtgärder är vidtagna men trots det kan det prognostiserande underskottet inte hämtas hem under beslutar därför att från kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 1,3 mkr.

6 (18) 77 Dnr 10.S Kostnad Per Brukare beslutade 10 november 2010, 107, att införa Kostnad Per Brukare (KPB) som är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. Den kan användas för att få bättre information om prestationer och kostnader i våren och omsorgen, något som i sin tur get ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Projektet utförs av företaget Ensolution AB som driver det i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonom Erica Lundström redovisar resultatet från 2013 års undersökning. Förvaltningens förslag Projektet Kostnad Per Brukare (KPB) avslutas och man går istället över till Rådet för kommunal analys (RKA analys) som är ett företag under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där flera kranskommuner deltar och det blir då enklare att jämföra sig med andra kommuner. - Presentationsunderlaget från Ensolution AB daterad 16 april s beslut Informationen noteras och nämnden beslutar att avsluta projektet Kostnad Per Brukare (KPB) och istället gå över till RKA analys som är ett företag under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström får i uppdrag att till hösten sammanställa och redovisa resultat från KPB från dom gångna 4 åren.

7 (18) 78 Dnr 14.S Framtid samverkan Vindelns Hälsocentral Socialchef Mats Morin lämnar en lägesrapport. Socialchef Mats Morin och verksamhetschef på Tre Älvar Sven-Åke Boström har på uppdrag av både kommunens och landstingets politiker att utreda frågan om samarbete mellan landstinget och kommunen. Arbetet pågår och är komplicerat juridiskt. Man måste utreda mer. Huvudsaklig inriktning är att se på alternativ att bilda ett gemensamt vårdbolag. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, s beslut Nämnden har tagit del av lägesrapporten. Fortsatt uppföljning under hösten.

8 (18) 79 Dnr 14.S Studiebesök på ReTrÅ Arbetsplatsansvariga Sara Persson och Ove Björk på ReTrÅ, informerade om verksamheten och visade upp de nya lokalerna. s beslut tackar för en intressant presentation och visning av lokalerna samt för det goda fikat.

9 (18) 80 Dnr 14.S Avtal med VH Assistans AB Socialchef Mats Morin lämnar en lägesrapport. Vindelns kommun har ett avtal med VH Assistans AB med avtalstid med möjlighet till maximalt 36 månaders förlängning. Besked om eventuell förlängning skall lämnas senast såvida inte parterna överenskommer om annan tid. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att förlänga tiden att lämna besked om optionsåret. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att optionsåret nyttjas. Samtliga brukare har valt annan utförare än kommunen och verksamheten bedöms fungera bra. Kommunen har låga kostnader enligt KPB. Inga personalärenden finns. s behandling Socialchef Mats Morin har kontaktat VH Assistans men ännu inget besked. Eftersom brukarna själva valt andra utförare så har Vindelns kommun inget att utreda verksamhetsmässigt i pågående ärenden.. Britt-Louise Eriksson (s) påtalar önskemål om redovisning av personal, verksamhet och ekonomiska aspekter av avtalet med VH Assistans. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Avtal med VH Assistans AB daterat s beslut Socialchef Mats Morin får i uppdrag att utreda frågan kring tidpunkt att besvara om optionen skall nyttjas. Besked om eventuell förlängning av avtalstiden delegeras till arbetsutskottet, p.g.a. tidsfaktorn i avtalet. Förvaltningen får i uppdrag att utreda redovisning av personal, verksamhet och ekonomiska aspekter av avtalet med VH Assistans under hösten.

10 (18) 81 Dnr 14.S Återvinning/återbruk inom förvaltningen De inventarier (främst möbler) i kommunen som inte används blir idag stående i olika förråd i verksamheterna. Att återanvända dessa ger arbetsuppgifter till arbetstagare i ReTrÅ:s verksamhet med t.ex. transporter, restaurering och försäljning i butik. Detta är även positivt utifrån miljöaspekter. Förvaltningens förslag till beslut Inventarier i socialförvaltningen som inte används i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och att ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer till detta. Att föreslå kommunstyrelsen att detta även omfattar övriga förvaltningar i kommunen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inventarier som inte kan användas i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och att ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer för detta. tillskriver kommunstyrelsen om att detta också borde innefatta övriga förvaltningar. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Bitr. socialchef Karina Wahlbergs tjänsteskrivelse daterad 19 maj 20. s beslut Inventarier som inte kan användas i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer för detta. föreslår kommunstyrelsen om att detta också borde innefatta övriga förvaltningar.

11 (18) 82 Dnr 14.S Prestationsersättning för att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa de behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen. Bakgrund Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. Förvaltningens förslag beslutar att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC). - Anvisning till ansökan om att införa ÄBIC, dnr /2014. s beslut Nämnden beslutar att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC).

12 (18) 83 Dnr 14.S Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS i Vindelns kommun, med fokus på hur det systematiskta kvalitetsarbetet ska bedrivas. Ett ledningssystem möjliggör tydlighet i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser, från krav och mål som gäller för verksamheten, enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS, kan förebyggas. - Förslag till Ledningssystem för kvalitet i socialtjänst daterad 18 juni s beslut Ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten, daterad 18 juni 2014, antas.

13 (18) 84 Dnr 14.S Ekonomiskt bistånd till dator Det har blivit allt vanligare att individ- och familjeomsorgen får ansökningar om ekonomiskt bistånd till dator. De bedömningar som gjorts har hittills varit restriktiva och bistånd till dator har i princip endast beviljats till barnfamiljer där barnen behöver dator för sitt skolarbete. Den senaste tiden har ett antal flyktingar ansökt om bistånd till dator, i vissa fall för att kunna fullgöra sina SFI-studier. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av skrivelsen och uppdrar till förvaltningen att se över och vid behov komplettera befintliga riktlinjer för försörjningsstöd. Återkoppling till nämnden den 18 juni Förvaltningens förslag till riktlinjer Ekonomiskt bistånd till dator kan beviljas under förutsättning att man haft ett långvarigt ekonomiskt bistånd, cirka 6 månader bakåt i tid, samt att man kan anta att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att kvarstå under motsvarande tid framåt. Bistånd kan beviljas för en dator per hushåll. Rimlig kostnad för en dator kan vara 8 % av prisbasbeloppet, för närvarande ca kronor. Detta förslag är att anse som en riktlinje, undantag kan göras i enskilda fall under speciella omständigheter. Barnperspektivet skall i alla lägen beaktas. - Enhetschef IFO, Jenny Dafors förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd till dator daterad 12 juni Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Enhetschef IFO, Jenny Dafors tjänsteskrivelse daterad 12 maj s beslut Riktlinje för ekonomiskt bistånd till dator, daterad 12 juni 2014, antas.

14 (18) 85 Inkomna skrivelser Dnr 14.S ) Översyn av personaltäthet inom särskilda boenden Socialchef Mats Morin går igenom skrivelsen som inkommit. Dnr 14.S ) Anställd sjukgymnasts arbetssituation Socialchef Mats Morin går igenom skrivelsen som inkommit. Arbetsutskottets beslut Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 18 juni 2014 ta fram svar på skrivelserna. s behandling Socialchef Mats Morin redovisar förslag på svarsskrivelsen. - Svarsskrivelsen daterad - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, s beslut 29 april 2014, Skrivelse ang. översyn av personaltäthet inom särskilda boenden daterad 18 mars Skrivelse ang. anställd sjukgymnasts arbetssituation daterad 7 mars s beslut 1) Nämnden godkänner svarsskrivelsen som redovisades och överlämnar den till kommunal. 2) Ärendet är behandlat på Social samverkan. Kontrollstation av hemsjukvården sker på länsnivå 1 september samt att verksamheten gör en översyn av HSL-verksamheten under hösten.

15 (18) 86 Dnr 14.S Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Länssamordningsgruppen har den 16 maj fastställt förslag till Överenskommelsen och handlingsplan för det fortsatta samarbetet kring psykisk funktionsnedsättning. Den föreslås gälla För att dessa ska bli giltiga i alla kommuner och i landstinget krävs en beredning för politiskt beslut hos respektive huvudman senast 26 augusti s behandling Socialchef Mats Morin gav en lägesrapport. - Förslag till överenskommelse och handlingsplan daterade 4 juni s beslut Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning antas.

16 (18) 87 Dnr 14.S Information från förvaltningschef Dnr 14.S ) Kostutredning Mats gav en lägesrapport. beslutade den 29 april, 56, att ställa sig positiv till att driva köksverksamheten på Älvbacken för socialtjänstens behov i egen regi samt att detta skulle innefatta ett delvist återtagande av personal och lokaler från den centrala köksverksamheten. Vidare beslutade socialnämnden att acceptera att OH-kostnaderna för verksamheten övertas av socialnämnden innevarande år på ca 500 tkr men att detta inför kommande budgetarbete måste ses över. En arbetsgrupp har bildats med Mats Karlsson, Lars Johansson och Mats Morin om hur övertagandet ska genomföras. Förhandlingsfrågan ligger på kommunstyrelsen, det ska bl.a. förhandlas hur personalfrågor löses. 2) Almagården Mats gav en lägesrapport. Omflyttningarna är gjorda och 4 av lägenheterna är ommålade och färdiga för uthyrning. Lägenheterna lämnas åter till kommunstyrelsen men socialnämndens önskan är att det blir trygghetsboende för äldre över 70 år som har hemtjänstinsatser. Det finns 100 tkr för att förbättra utemiljön. Dnr 14.S ) s delårsbokslut Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin redovisar ett förslag till preliminärt delårsbokslut för socialnämnden januari till juni s beslut Informationen är delgiven.

17 (18) 88 Dnr 14.S Kurs- och konferensinbjudningar 1) Inbjudan till Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg, 1 3 oktober ) Europeiska socialfonden programperiod , Hearing 28, Skellefteå, Hotell Aurum, 28 augusti s beslut Christer Lundgren, (c) tillsammans med förvaltningschef Mats Morin och bitr. socialchef Karina Wahlberg deltar på socialchefsdagarna i Göteborg den 1 3 oktober Christer Lundgren (c), Elli-Marie Lundgren (m), Annelii Andersson (s) och bitr. socialchef Karina Wahlberg deltar på Hearing 28 i Skellefteå den 28 augusti.

18 (18) 89 Meddelande 1. Dnr 14.S Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014, 18, Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 2. Dnr 14.S Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014, 22, Budgetramar Dnr 14.S Migrationsverket, Ersättning för betydande extraordinära kostnader samt vissa särskilda kostnader, dnr Dnr 14.S Förvaltningsrätten i Umeå, beslut i mål nr E, omedelbart omhändertagande, LVU, nu fråga om avskrivning. 5. Dnr 14.s Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande, dnr Dnr 14.S Skrivelse ang. eventuell flytt av korttids från Solhaga från FSA, Fysioterapeuterna och Vårdförbundet. 7. Dnr 14.S Social Samverkan, protokoll från den 23 maj Dnr 14.S Elitfastigheter, Jessica Sandgren, Information om asylboende, Parken i Hällnäs. 9. Dnr 14.S Umeå Tingsrätt, skrivelse i mål nr T , angående vårdnad. 10. Dnr 14.S Nya regler om behörighet att utföra visas arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. s beslut Meddelandena är delgivna.

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-04-24 1 (24) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40 Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 63 Beslutande Carina Bardh, ordf Mikael Hahn (S) ej 76-77, Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer