Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08.30 11.30, 12.45 15.30"

Transkript

1 (18) Plats och tid Stora sammanträdesrumet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 18 juni 2014 kl , Beslutande Övriga deltagande Facklig företrädare Utses att justera Plats och tid Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren (fp) tjg. ersättare Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise Eriksson (s) Mats Morin, socialchef Susanne Sjögren, nämndssekreterare, 75-78, Karina Wahlberg, bitr. socialchef Henny Södermark (s) ersättare Johanna Persson, socialsekreterare, 75 Erica Lundström, ekonom, 76-77, 87 Håkan Ahlman, chefsekonom, Sara Persson, arbetsplatsansvarig ReTrÅ, 79 Ove Björk, arbetsplatsansvarig ReTrÅ, 79 Andreas Eriksson, kommunal, 76-78, Dan Oskarsson (s) Kommunkontoret, tisdag den 24 juni. Sekreterare Susanne Sjögren Karina Wahlberg Paragrafer Ordförande Christer Lundgren Dan Oskarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Susanne Sjöggren

2 (18) Innehållsförteckning Anmälan delegeringsbeslut... 3 Budgetuppföljning 2014, t.o.m. 31 maj... 5 Kostnad Per Brukare... 6 Framtid samverkan Vindelns Hälsocentral... 7 Studiebesök ReTrÅ... 8 Avtal med VH Assistans AB... 9 Återvinning/återbruk inom förvaltningen Prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunen Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet Ekonomiskt bistånd till dator Inkomna skrivelser Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Information från förvaltningschef Kurs- och konferensinbjudningar Meddelande... 18

3 (18) 75 Anmälan delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän inom socialnämndens verksamhetsområde enligt socialnämndens beslut om delegering , 72: 1. Dnr 14.S IFO-beslut enl. Socialtjänstlagen beslutsdatum , beslutsfattare Jenny Dafors, Corinne Borgmästars, Linda Holmlund, Sandra Holmberg, Johanna Persson, Carolina Fransson, Christina Nilsson, Mats Morin, socialnämnden och socialnämndens ordförande enl. förteckning nr.3 framställd Dnr 14.S Godkända faderskap, beslutsfattare Carin Johansson perioden , enl. förteckning Dnr 14.S Dödsboanmälan, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Beslut om parkeringstillstånd, beslutsfattare Margareta Ekman perioden , enl. förteckning nr Dnr 14.S Färdtjänst och riksfärdtjänst, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr. 9, 10, 11 och Dnr 14.S Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), LASS och LSS, beslutsfattare Marie Granström, Anna Åbjörnsson, Margareta Ekman och Nina Gustafsson perioden , enl. förteckning nr, 9, 10, 11, 12 och Arbetsutskottets protokoll den 19 maj 2014 samt sekretessprotokoll den 19 maj Beslut om bostadsanpassningsbidrag, beslutsfattare Karina Wahlberg. 14.S S S S

4 (18) Socialsekreterare Johanna Persson redogör för beslut i ett familjerättsärende. s beslut Delegeringsbesluten är anmälda. Nämnden tackar för den lämnade informationen av delegeringsbeslutet.

5 (18) 76 Dnr 14.S Budgetuppföljning 2014, t.o.m. 31 maj Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin redovisar utkast på budgetuppföljning t.o.m. maj månad Prognosen pekar mot ett underskott på ca 1,3 mkr. Förvaltningens bedömning Förvaltningen bedömer att det prognostiserande inte kan hämtas hem under Arbetsutskottets förslag till beslut tillskriver kommunfullmäktige att begära tilläggsanslag. s behandling Ekonom Erica Lundström redovisare budgetuppföljning t.o.m. maj 2014 och chefsekonom Håkan Ahlman redovisar skatteprognos för Vindelns kommun 2014 som visar följande: Kommunstyrelsen -1,5 mkr Barn- och utbildningsnämnden -680 tkr -1,3 mkr Prognos totalt för Vindelns kommun 2014 är ca 2, 1 mkr. - Budgetutfallsprognos daterad den 11 juni Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, 35. s beslut Nämnden konstaterar att åtgärder är vidtagna men trots det kan det prognostiserande underskottet inte hämtas hem under beslutar därför att från kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 1,3 mkr.

6 (18) 77 Dnr 10.S Kostnad Per Brukare beslutade 10 november 2010, 107, att införa Kostnad Per Brukare (KPB) som är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. Den kan användas för att få bättre information om prestationer och kostnader i våren och omsorgen, något som i sin tur get ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Projektet utförs av företaget Ensolution AB som driver det i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonom Erica Lundström redovisar resultatet från 2013 års undersökning. Förvaltningens förslag Projektet Kostnad Per Brukare (KPB) avslutas och man går istället över till Rådet för kommunal analys (RKA analys) som är ett företag under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där flera kranskommuner deltar och det blir då enklare att jämföra sig med andra kommuner. - Presentationsunderlaget från Ensolution AB daterad 16 april s beslut Informationen noteras och nämnden beslutar att avsluta projektet Kostnad Per Brukare (KPB) och istället gå över till RKA analys som är ett företag under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialchef Mats Morin och ekonom Erica Lundström får i uppdrag att till hösten sammanställa och redovisa resultat från KPB från dom gångna 4 åren.

7 (18) 78 Dnr 14.S Framtid samverkan Vindelns Hälsocentral Socialchef Mats Morin lämnar en lägesrapport. Socialchef Mats Morin och verksamhetschef på Tre Älvar Sven-Åke Boström har på uppdrag av både kommunens och landstingets politiker att utreda frågan om samarbete mellan landstinget och kommunen. Arbetet pågår och är komplicerat juridiskt. Man måste utreda mer. Huvudsaklig inriktning är att se på alternativ att bilda ett gemensamt vårdbolag. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, s beslut Nämnden har tagit del av lägesrapporten. Fortsatt uppföljning under hösten.

8 (18) 79 Dnr 14.S Studiebesök på ReTrÅ Arbetsplatsansvariga Sara Persson och Ove Björk på ReTrÅ, informerade om verksamheten och visade upp de nya lokalerna. s beslut tackar för en intressant presentation och visning av lokalerna samt för det goda fikat.

9 (18) 80 Dnr 14.S Avtal med VH Assistans AB Socialchef Mats Morin lämnar en lägesrapport. Vindelns kommun har ett avtal med VH Assistans AB med avtalstid med möjlighet till maximalt 36 månaders förlängning. Besked om eventuell förlängning skall lämnas senast såvida inte parterna överenskommer om annan tid. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att förlänga tiden att lämna besked om optionsåret. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att optionsåret nyttjas. Samtliga brukare har valt annan utförare än kommunen och verksamheten bedöms fungera bra. Kommunen har låga kostnader enligt KPB. Inga personalärenden finns. s behandling Socialchef Mats Morin har kontaktat VH Assistans men ännu inget besked. Eftersom brukarna själva valt andra utförare så har Vindelns kommun inget att utreda verksamhetsmässigt i pågående ärenden.. Britt-Louise Eriksson (s) påtalar önskemål om redovisning av personal, verksamhet och ekonomiska aspekter av avtalet med VH Assistans. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Avtal med VH Assistans AB daterat s beslut Socialchef Mats Morin får i uppdrag att utreda frågan kring tidpunkt att besvara om optionen skall nyttjas. Besked om eventuell förlängning av avtalstiden delegeras till arbetsutskottet, p.g.a. tidsfaktorn i avtalet. Förvaltningen får i uppdrag att utreda redovisning av personal, verksamhet och ekonomiska aspekter av avtalet med VH Assistans under hösten.

10 (18) 81 Dnr 14.S Återvinning/återbruk inom förvaltningen De inventarier (främst möbler) i kommunen som inte används blir idag stående i olika förråd i verksamheterna. Att återanvända dessa ger arbetsuppgifter till arbetstagare i ReTrÅ:s verksamhet med t.ex. transporter, restaurering och försäljning i butik. Detta är även positivt utifrån miljöaspekter. Förvaltningens förslag till beslut Inventarier i socialförvaltningen som inte används i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och att ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer till detta. Att föreslå kommunstyrelsen att detta även omfattar övriga förvaltningar i kommunen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inventarier som inte kan användas i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och att ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer för detta. tillskriver kommunstyrelsen om att detta också borde innefatta övriga förvaltningar. - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Bitr. socialchef Karina Wahlbergs tjänsteskrivelse daterad 19 maj 20. s beslut Inventarier som inte kan användas i verksamheten tillfaller ReTrÅ för bedömning om återbruk och ReTrÅ får i uppdrag att utforma riktlinjer för detta. föreslår kommunstyrelsen om att detta också borde innefatta övriga förvaltningar.

11 (18) 82 Dnr 14.S Prestationsersättning för att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa de behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen. Bakgrund Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag de senaste åren. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska Socialstyrelsen fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att erbjuda utbildning till processledare i kommunerna. Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. Förvaltningens förslag beslutar att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC). - Anvisning till ansökan om att införa ÄBIC, dnr /2014. s beslut Nämnden beslutar att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC).

12 (18) 83 Dnr 14.S Socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS i Vindelns kommun, med fokus på hur det systematiskta kvalitetsarbetet ska bedrivas. Ett ledningssystem möjliggör tydlighet i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser, från krav och mål som gäller för verksamheten, enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS, kan förebyggas. - Förslag till Ledningssystem för kvalitet i socialtjänst daterad 18 juni s beslut Ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten, daterad 18 juni 2014, antas.

13 (18) 84 Dnr 14.S Ekonomiskt bistånd till dator Det har blivit allt vanligare att individ- och familjeomsorgen får ansökningar om ekonomiskt bistånd till dator. De bedömningar som gjorts har hittills varit restriktiva och bistånd till dator har i princip endast beviljats till barnfamiljer där barnen behöver dator för sitt skolarbete. Den senaste tiden har ett antal flyktingar ansökt om bistånd till dator, i vissa fall för att kunna fullgöra sina SFI-studier. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av skrivelsen och uppdrar till förvaltningen att se över och vid behov komplettera befintliga riktlinjer för försörjningsstöd. Återkoppling till nämnden den 18 juni Förvaltningens förslag till riktlinjer Ekonomiskt bistånd till dator kan beviljas under förutsättning att man haft ett långvarigt ekonomiskt bistånd, cirka 6 månader bakåt i tid, samt att man kan anta att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att kvarstå under motsvarande tid framåt. Bistånd kan beviljas för en dator per hushåll. Rimlig kostnad för en dator kan vara 8 % av prisbasbeloppet, för närvarande ca kronor. Detta förslag är att anse som en riktlinje, undantag kan göras i enskilda fall under speciella omständigheter. Barnperspektivet skall i alla lägen beaktas. - Enhetschef IFO, Jenny Dafors förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd till dator daterad 12 juni Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, Enhetschef IFO, Jenny Dafors tjänsteskrivelse daterad 12 maj s beslut Riktlinje för ekonomiskt bistånd till dator, daterad 12 juni 2014, antas.

14 (18) 85 Inkomna skrivelser Dnr 14.S ) Översyn av personaltäthet inom särskilda boenden Socialchef Mats Morin går igenom skrivelsen som inkommit. Dnr 14.S ) Anställd sjukgymnasts arbetssituation Socialchef Mats Morin går igenom skrivelsen som inkommit. Arbetsutskottets beslut Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden den 18 juni 2014 ta fram svar på skrivelserna. s behandling Socialchef Mats Morin redovisar förslag på svarsskrivelsen. - Svarsskrivelsen daterad - Arbetsutskottets beslut den 19 maj 2014, s beslut 29 april 2014, Skrivelse ang. översyn av personaltäthet inom särskilda boenden daterad 18 mars Skrivelse ang. anställd sjukgymnasts arbetssituation daterad 7 mars s beslut 1) Nämnden godkänner svarsskrivelsen som redovisades och överlämnar den till kommunal. 2) Ärendet är behandlat på Social samverkan. Kontrollstation av hemsjukvården sker på länsnivå 1 september samt att verksamheten gör en översyn av HSL-verksamheten under hösten.

15 (18) 86 Dnr 14.S Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Länssamordningsgruppen har den 16 maj fastställt förslag till Överenskommelsen och handlingsplan för det fortsatta samarbetet kring psykisk funktionsnedsättning. Den föreslås gälla För att dessa ska bli giltiga i alla kommuner och i landstinget krävs en beredning för politiskt beslut hos respektive huvudman senast 26 augusti s behandling Socialchef Mats Morin gav en lägesrapport. - Förslag till överenskommelse och handlingsplan daterade 4 juni s beslut Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning antas.

16 (18) 87 Dnr 14.S Information från förvaltningschef Dnr 14.S ) Kostutredning Mats gav en lägesrapport. beslutade den 29 april, 56, att ställa sig positiv till att driva köksverksamheten på Älvbacken för socialtjänstens behov i egen regi samt att detta skulle innefatta ett delvist återtagande av personal och lokaler från den centrala köksverksamheten. Vidare beslutade socialnämnden att acceptera att OH-kostnaderna för verksamheten övertas av socialnämnden innevarande år på ca 500 tkr men att detta inför kommande budgetarbete måste ses över. En arbetsgrupp har bildats med Mats Karlsson, Lars Johansson och Mats Morin om hur övertagandet ska genomföras. Förhandlingsfrågan ligger på kommunstyrelsen, det ska bl.a. förhandlas hur personalfrågor löses. 2) Almagården Mats gav en lägesrapport. Omflyttningarna är gjorda och 4 av lägenheterna är ommålade och färdiga för uthyrning. Lägenheterna lämnas åter till kommunstyrelsen men socialnämndens önskan är att det blir trygghetsboende för äldre över 70 år som har hemtjänstinsatser. Det finns 100 tkr för att förbättra utemiljön. Dnr 14.S ) s delårsbokslut Ekonom Erica Lundström och socialchef Mats Morin redovisar ett förslag till preliminärt delårsbokslut för socialnämnden januari till juni s beslut Informationen är delgiven.

17 (18) 88 Dnr 14.S Kurs- och konferensinbjudningar 1) Inbjudan till Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg, 1 3 oktober ) Europeiska socialfonden programperiod , Hearing 28, Skellefteå, Hotell Aurum, 28 augusti s beslut Christer Lundgren, (c) tillsammans med förvaltningschef Mats Morin och bitr. socialchef Karina Wahlberg deltar på socialchefsdagarna i Göteborg den 1 3 oktober Christer Lundgren (c), Elli-Marie Lundgren (m), Annelii Andersson (s) och bitr. socialchef Karina Wahlberg deltar på Hearing 28 i Skellefteå den 28 augusti.

18 (18) 89 Meddelande 1. Dnr 14.S Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014, 18, Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 2. Dnr 14.S Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014, 22, Budgetramar Dnr 14.S Migrationsverket, Ersättning för betydande extraordinära kostnader samt vissa särskilda kostnader, dnr Dnr 14.S Förvaltningsrätten i Umeå, beslut i mål nr E, omedelbart omhändertagande, LVU, nu fråga om avskrivning. 5. Dnr 14.s Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande, dnr Dnr 14.S Skrivelse ang. eventuell flytt av korttids från Solhaga från FSA, Fysioterapeuterna och Vårdförbundet. 7. Dnr 14.S Social Samverkan, protokoll från den 23 maj Dnr 14.S Elitfastigheter, Jessica Sandgren, Information om asylboende, Parken i Hällnäs. 9. Dnr 14.S Umeå Tingsrätt, skrivelse i mål nr T , angående vårdnad. 10. Dnr 14.S Nya regler om behörighet att utföra visas arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. s beslut Meddelandena är delgivna.

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl ,

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl , 2015-01-21 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 21 januari 2015 kl. 09.00 12.30, 13.15 16.00 Beslutande Dan Oskarssson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-09 1(20)

Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, onsdag den 5 maj 2012, kl. 08.30 12.20, 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Tjg ersättare Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(23)

Sammanträdesdatum 1(23) 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet måndag den 3 september 2012 kl. 08.30 11.55, 12.55 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Facklig företrädare Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl 2014-09-10 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 10 september 2014 kl. 08.30 12.15 Beslutande Christer Lundgren, (c) ordförande Mats Ekman, (c) Elli-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(26)

Sammanträdesdatum 1(26) 1(26) Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Facklig företrädare Kommunkontoret, lilla sammanträdesrummet onsdag den 12 december 2012 kl. 08.30-12.15 13.00 16.15 Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00

Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00 2014-04-29 1(27) Plats och tid Älvbacken, Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl. 08.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Christer Lundgren (c) ordförande Mats Ekman (c) Elli-Marie Lundgren (m) Staffan Nygren

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30 2014-10-22 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08.30 12.15, 13.00 14.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande Elli-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 15.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Susanne

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00 2015-02-25 1(27) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09.45 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Dan Oskarsson (s) ordförande Annelii Andersson (s) Elin Palmgren

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C)

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Per Wetter (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 8 maj 2017 kl. 17.00 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Bertil Svenson (np) Matilda Drol (s) Eva Johansson (s) Ersättare Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-12-15 Sid 1(10) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30-18.15 ande Övriga närvarande Lennart Skansfors (C), ordförande, Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande, Torsten Jansson (S), Åke Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-22 1(29) februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15

Socialnämnden 2012-02-22 1(29) februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15 Socialnämnden 2012-02-22 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, onsdag den 22 februari 2012, kl. 08.30 12.00, 13.00 16.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer