Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 22 januari 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Ann-Charlotte Strömwall Förslag, dagens justerare: Richard Åkerman BILAGA Utbildning / besök på sammanträdet Enhetschef Annika Hansson, personlig assistans, kl Enhetschef Börje Hedlund, boendestöd LSS, kl Kaffepaus Ekonomiärenden EK Kl Planering för bokslut Plan för uppföljning av budget Plan för budget 2015 Vård- och omsorg Kl Matdistribution till ordinärt boende inom hemtjänsten VOO 1 2. Matservering på äldrecentra VOO 2 3. Rapport angående kvalitets- behovs- och resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden 2013 i Lysekils kommun 4. Omkostnadsersättning till uppdragstagare VOO 3 VOO 4 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 5. Avtal samverkande sjukvård 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun muntlig information VOO 5 6. Redovisning dubbelbemanning inom hemtjänsten 7. Redovisning uppdrag inom sjuksköterskeorganisationen 8. Redovisning arbetet med Trygg hemgång 9. Redovisning - chefer inom vård och omsorg samt hemtjänstområden Övrigt ÖVR Kl Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Plan för egenkontroll Förvaltningschefen informerar 3. Anmälningsärenden 4. Ändrad sammanträdesdag / ny planeringsdag (eftermiddag) för vårdoch omsorgsnämnden i maj Kommunledningskontoret/amm Margareta Lundqvist / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 1/2 Vård- och omsorgsnämnden Individ- och myndighetsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningne Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Kompletterande uppgifter gällande matdistribution Dnr: Föreliggande utredning har kompletterats med en mätning av vilka biståndsbedömda insatser som planeras in och utförs samtidigt som distribution av mat sker. Pga. tidsskäl har dock material inkommit från endast ett av områdena i kommunen. Uppgifter från kostchef samt miljö- och hälsoskyddsmyndighet Enligt kostchef finns vissa bestämmelser gällande distribution av varm mat. Kontakt har också tagits med miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer får varmhållning ske under max max 2 timmar för att bibehålla vitamininnehåll i maten. Vitamininnehållet i maten minskar ju längre tid den varmhålles. Maten skall hålla en temperatur av minst 60 grader. Maten får därför inte tas ur den box den förvaras i under transporten (varmhållningsplatta) innan den serveras. Temperaturen på maten innan distribution kontrollmäts dagligen av kostenheten för att säkerställa att den vid leveransens början har fastställd temperatur. Därefter övergår ansvaret till distributören att ansvara för att temperaturen hålls uppe till godkänd nivå. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gör här ibland stickprovskontroller. Av de stickprovskontroller som gjorts har inte framkommit något att anmärka på enligt muntlig uppgift från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Insatser som utförs samtidigt som leverans av mat. För att undersöka i vad mån andra insatser utförs samtidigt som leverans av mat har en mätning gjorts av detta i verksamheten. Mätning har gjorts under en vecka i december månad. I bilaga framgår sammanställning över insatser som Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2/2 sker samtidigt. Sammanställningen tar endast med de redovisade vårdtagare där personal angett att annan insats sker samtidigt. Av sammanställningen framgår: 1. Tid för att öppna matlåda och ta bort plast redovisas som insats utöver leveransen 2. Insatser sker där beslut om insats inte finns eller där tid i verkställighet anges längre än beslutad tid ärende har inte fördelats tid till verkställande grupp ärenden där beviljad insats inte utförts alternativt utförts av annan personal än den som levererat maten. Behov av åtgärder: Definiera vad som skall ingå i matdistributionen: Förslag: Mat skall levereras till bostaden och överlämnas till vårdtagaren. Om vårdtagaren önskar hjälp med att öppna matlådan och ta bort plast skall detta ske. Om vårdtagaren inte svarar på påringning kan matportion hängas på dörren. Om vårdtagaren två dagar i sträck inte svarar på påringning ansvarar leverantören för att informera hemtjänstgruppen som i sin tur följer upp detta. Insatser utöver beslut innebär förskjuten myndighetsutövning och får inte förekomma. Givetvis skall leveransen utföras på ett trevligt och serviceinriktat sätt men att sträcka sig utöver vad myndighetsutövningen innebär är inte tillåtet. Kostnadsansvar samt leverans av kyld mat Individ- och myndighetsnämnden är kostnadsansvarig för ersättning till Vårdoch omsorgsnämnden för matdistribution. Ersättningen avser tidsinsats för personal att distribuera maten. Vård- och omsorgsnämnden är utförare. Vård- och omsorgsnämnden är kostnadsansvarig för betalning av mat till kostenheten och intäkter för verksamheten tillfaller även VON. Efter november månads utgång redovisas ett negativt utfall hos VON på 290 tkr. VON har vid två olika tillfällen beslutat att ej införa leverans av kyld mat. Förslag till beslut framgår av tidigare utsänd utredning. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

5 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 01:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut 02:01 Duka fram, social tid Tid 03:01 Ta av plast 1 - Ingå i tid för distributionen 03:02 Sitta med vid måltid 40 Beslut ej tid Tid skall fördelas Hjälp med post Ej beslut Utöver beslut Lägga upp mat Se ovan Utöver beslut Slänga sopor Ej beslut Utöver beslut Medicin Ej beslut Utöver beslut 04:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 04:02 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 06:01 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:02 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:03 Öppna matlåda 7 - Ingå i tid för distributionen Medicin Ej beslut Utöver beslut 06:04 Ej mat 4 Tid? Medicin 10 06:05 Öppna matlåda 10 Ingå i tid för distributionen Lägga upp mat - Utöver beslut Tömma kateter HSL HSL 06:06 Öppna o lägga upp Beslut bereda måltid Tid Sitta med vid måltid Ej beslut Utöver beslut 07:01 Öppna matlåda, slänga plast 4 - Ingå i tid för distributionen 07:02 Öppna matlåda, slänga plast 5 - Har ej matdistr.beslut Utöver beslut 07:03 Sitta med vid måltid Tid 07:04 Sitta med vid måltid, matning Tid 07:05 Sitta med vid måltid, matning Tid 08:01 Förflyttning t o fr säng Lägga upp mat, matning 20 Tömma kateter HSL

6 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 08:02 Lägga upp mat 5 - Utöver beslut 08:03 Lägga upp mat 5 23 Beslut sitta med vid måltid Utför ej beviljad insats Medicin Ej beslut Utöver beslut Matvaruleverans 1 ggn/v 15 45/v 09:01 Leverans till köksbord 1 - Ingå i tid för distributionen 09:02 Öppna matförpackning Ej angett - Ingå i tid för distributionen Ställer fram bestick och glas - Utöver beslut 10:01 Öppna matförpackning 5 15 Utför ej beviljad insats? Lägger upp på tallrik tar fram mjölk 10:02 Öppna matförpackning Ingå i tid för distributionen Lägger upp på tallrik tar fram dricka 6 Utöver beslut Lägger upp på tallrik tar fram 10:03 dricka 6 Ingen extra tid beviljad Utöver beslut 10:04 Lämnar på bordet - - Ingå i tid för distributionen 10:05 Lämnar i köket - - Ingå i tid för distributionen

7 1/9 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Individ- och myndighetsavdelningen Handläggare: Marianne Gammal Telefon: E-post: Matdistribution till ordinärt boende Dnr: SON Uppdraget Individ- och myndighetsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna och konsekvensbeskriva distribution av kyld mat. Denna utredning behandlar frågeställningar utifrån två perspektiv. Dels kostnad för distribution av insatsen matdistribution samt dels leverans av kyld mat till den som har beslut på matdistribution. Vård- och omsorgsnämnden har vid två tillfällen och tagit beslut gällande kyld mat till ordinärt boende se nedan (citat från vård- och omsorgsnämndens protokoll): Frågan om kyld mat i ordinärt boende utreds inte vidare Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kvalitet och säger nej till kyld mat efter de erfarenheter som finns efter att ha prövat kyld mat inom Stångenäsområdet, vilket inte uppskattades av brukarna. Tidigare tjänsteskrivelse gällande matdistribution, augusti 2013 På individ- och myndighetsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 presenterades en utredning gällande matdistribution till ordinärt boende. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Ärendet lämnades även till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 för information. Utredningen sammanställdes i fyra slutsatser Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

8 2/9 Slutsatser 1. Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. 2. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution behöver ses över. 3. Totalkostand för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin, kronor/år (utifrån maj 2013). 4. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Denna tjänsteskrivelse utgår ifrån ovanstående slutsatser. Nulägesbeskrivning Biståndsbeslut matdistribution Matdistribution är en biståndsbedömd verksamhet. Brukaren eller dennes företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggare på individ- och myndighetsavdelningen. Handläggaren utreder och beslutar om rätt till insats föreligger. Bistånd beviljas till den som inte har förmåga att själv laga mat beroende på psykiska eller fysiska tillkorta kommande. Matdistribution beviljas för varje dag i veckan och innebär endast att mat levereras till brukaren. Vid behov av ytterligare hjälp vid måltider t.ex. intag av måltid, tillsyn etc. beviljas det som särskild insats utöver matdistribution. Att bli beviljad matdistribution innebär att brukaren får färdig, varm mat levererad till sin bostad. Maten tillagas av kommunens kostenhet och levereras via kommunens hemtjänst. Den enskilde kan själv välja frekvens och kan avbeställa samma dag fram till kl. 11:00. Avgift för matdistribution och mat tas ut och debiteras i efterhand. Distributionsavgift uttas med 12 kronor/portion. Denna avgift är kopplad mot betalningsförmågan. För kost uttas avgift med 46 kronor. Denna avgift uttas utan koppling mot betalningsförmågan men den enskildes förbehållsbelopp höjs för att ge ett utrymme att betala kostavgiften. Kostnad för distribution av beviljad insats matdistribution Hemtjänsten ersätts för distribution av mat till ordinärt boende med 289 kr/timme (från 2014, 291 kr/tim). Beräkningen av ersättningens storlek utgår från tidsåtgång för distributionen. Hemtjänsten i Lysekils tätort ersätts utifrån

9 3/9 en schablonberäknad tid medan Brastad, Lyse och Skaftö ersätts med 15 minuter/beslutad (verkställd) insats matdistribution. Enhetscheferna i Lysekils tätort har gjort en beräkning att det går åt 3 timmar/dag för att leverera mat till ordinärt boende inom Lysekils tätort. Denna beräkning gjordes i samband med att matdistributionen i Lysekil området övertogs av hemtjänstens personal från att tidigare skötts av Taxi. Brastad, Skaftö och Lyse får en ersättning med 15 minuter/verkställd matportion. Ersättning till vård- och omsorgsnämnden för utförd insats matdistribution Vid fördelning av medel avseende matdistribution i ordinärt boende hämtas uppgifter från verksamhetssystemet. Underlaget/listorna visar vilka som har en beviljad och verkställd insats av matdistribution. Inte alla med verkställd insats matdistribution väljer att utnyttja denna möjlighet och vissa väljer att sporadiskt beställa mat. Detta syns inte i verksamhetssystemet. Underlag för debitering till brukaren för insatsen matdistribution Kostenheten skickar varje månad en lista med namn på de brukare som beställt mat till avgiftshandläggarna på individ- och myndighetsavdelningen. Denna lista är underlag för debitering av mat till brukaren. Utifrån denna lista kan vi se hur många matportioner som har levererats till ordinärt boende. Kostnad för mat av beviljad insats matdistribution Socialförvaltningen köper mat från kostenheten för insatsen matdistribution enligt Socialtjänstlagen. Kostenheten debiterar socialförvaltningen. Tidsberäkning avseende insatsen matdistribution enligt enhetscheferna I tidigare tjänsteskrivelse (augusti -13) presenterades uppgifter från enhetscheferna i äldreomsorgen gällande faktisk planerad tid för matdistribution. Ny kontakt har tagits med enhetscheferna för att säkerställa deras uppgift då den redovisade tidsåtgången föreföll mycket hög. Enhetscheferna har då korrigerat den tidigare inlämnade planerade tiden (tidsåtgången) för matdistribution, enligt nedan. Område Tidigare inlämnade uppgifter, planerad tidsåtgång timmar/dag Korrigerad uppgift planerad tidsåtgång timmar/dag Lysekil 10,5 6,0 Lyse 4,25 2,0 Skaftö 7,0 4,75 Brastad 9,0 8,0

10 4/9 Dialog med biståndshandläggarna Dialog har genomförts med biståndshandläggarna där följande frågeställningar framkommit som behöver utredas vidare: Hur kan vi reglera biståndsbesluten, dvs. kan vi tidsbegränsa biståndsbeslutet för att återknyta till brukaren om behovet kvarstår/om önskan om matdistribution kvarstår? Finns gamla beslut som kan avslutas då den enskilde inte utnyttjat beviljad insats? Kan ett utökat samarbete finnas mellan biståndshandläggaren alt. hemtjänsten om beslut som inte utnyttjas? Hur skall vi hantera biståndsbeslut matdistribution i förebyggande syfte (boende på Järnvägsgatan har biståndsbeslut avseende matdistribution för att de vid behov kan få maten till sin bostad)? Alternativa distributions möjligheter Samhall gällande distribution av kost Kosteneheten har ett avtal med Samhall avseende matdistribution till gruppbostäder, äldreboenden och skolor från Skärgårdsköket, Lysekil. Samhall distribuerar mat varje förmiddag och varje eftermiddag sju dagar i veckan. Samhall kör även ut akuta leveranser om något har blivit fel eller matvaror. Avtalet skrevs om Kontakt har tagits med Samhall med en förfrågan om ungefärligt pris för distribution av kost enligt insatsen matdistribution. Samhall uppger att det är svårt att beräkna, men en ungefärlig summa utifrån uppgifter som de får till sig beräknar de att kostanden för distribution till ca 50 kronor/matportion. Taxi Väst AB Taxi Väst AB, Lysekil, har tidigare anordnat distribution av mat inom Lysekils tätort. Enligt redovisningssystemet betalade år 2009 socialförvaltningen kronor för distributionen av mat till Taxi Väst AB. Vid en eventuell upphandling kan det tillkomma andra intressenter. Frågeställning om leverans av kyld mat Kontakt har tagit med Samhall som levererade kyld mat i Brastad Samhall är idag uppköpt av företaget Elit. Elit anlitar Matfabriken i Sala för tillagning av kyld mat. Samhall levererar sedan maten till brukaren. Leverans sker 1 ggr/vecka. Följande räkneexempel har lämnats av Matfabriken: Med ett antal om ca matportioner per månad fördelade på ca 150 gäster är priset ca 55 kr 60 kr per levererad matportion (matkostand och leverans).

11 5/9 Undantaget är leverans till öar som kräver båtförbindelse. Företaget har idag bl.a. kunder som Alingsås, Kungälv och Vårgårda. I genomsnitt levereras matportioner/månad i Lysekils kommun. Sammanställning av beviljad insats Matdistribution och distribuerade matportioner. Område Antal brukare med beslut Antal levererade portioner per månad Antal utnyttjade per månad Andelen utnyttjade/månad Lysekil % Lyse % Skaftö % Brastad % Slutsats: Mer än hälften av de som beviljas insats utnyttjar den inte dagligen Sammanställning av tidsåtgång för distribution av insatsen Matdistribution Tidsåtgång Dagens ersättningssystem i relation till levererade portioner (kostenheten) Enligt verksamhetens planeringssystem i relation till levererade portioner (senaste inlämnade uppgifterna) Tid/dag Tid/portion Tid/dag Tid/portion Lysekil 3,0 timmar 4,0 minuter 6,0 timmar 8 minuter Lyse 1,6 timmar 8,3 minuter 2,0 timmar 10 minuter Skaftö 5,3 timmar 18,3 minuter 4,75 timmar 14 minuter Brastad 15,2 immar 24,6 minuter 8 timmar 13 minuter Slutsats: Över- underkompenseras. Totalt sett överkompenseras hemtjänsten. Socialförvaltningens kostander för kost Socialförvaltningen betalar till kostenheten för kost avseende insatsen Matdistribution en fastkostnad och en rörlig kostnad enligt nedan. Den fasta kostnaden kvarstår i kommunen (enligt nuvarande) om kommunen väljer leverans av kyld mat.

12 6/9 Fast kostnad för kost avseende insatsen Matdistribution Lysekils tätort inkl. Lyse kronor/månad kronor/år Brastad kronor/månad kronor/år Skaftö kronor/månad kronor/år Totalt kronor/månad kronor/år Rörlig kostnad 19 kr/portion Sammanställning Kostnad "Matdistribution"/år Totalkostnad enligt dagens ersättningssystem Totalkostnad enligt verksamhetens planeringssystemet Kostnad för leverans av kyld mat Distributions kostnad Kostnad för kost Totalt * *baseras på ett genomsnitt av levererade matportioner (mars-aug -13) med en kostnad på 60 kronor/levererad matportion. Riskanalys enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Risk Sannolikhet Allvarlighetsgrad Åtgärd Risk att person 2 1 med beslut om matdistribution upplever otrygghet med att ny personal distribuerar matportionerna Sannolikhet: mycket stor (4), stor (3), liten (2), mycket liten (1) Allvarlighetsgrad: katastrofal (4), betydande (3), måttlig (2), mindre (1)

13 7/9 Slutsatser Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Förvaltningen kommer att lägga om rutinerna för att följa upp biståndsbesluten. Totalkostnad för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet enligt dagens ersättningssystem och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin är, kronor/år. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Man får ta i beaktande att: den fasta kostnaden för mat avseende insatsen matdistribution, är kronor/år, som socialförvaltningen betalar till kostenheten är, enligt nuvarande regelverk, en kostnad som Lysekils kommun har oavsett om socialförvaltningen köper kost eller inte. Det innebär att frågan om leverans av kyld mat behöver samberedas i berörd förvaltning samt berörda nämnder. Beräkning av kostnad för distribution av matportioner tillagade av kostenheten, Lysekils kommun distribuerade av Samhall AB ca 50 kronor/matportion, kronor/år för distribution, totalkostnad inklusive mat från kostenheten i Lysekils kommun blir kronor/år jämfört med dagens ersättningssystem, kronor/år. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 1. att fortsätta utreda leverans av kyld mat i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2. att uppdra åt förvaltningen att upphandla distribution av mat, tillagad av kosteneheten i Lysekils kommun, under ett år. 3. att utarbeta riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution 4. att resursfördelningen förändras i avvaktan på upphandlingen av distribution av mat genom att ersättningen ges per levererad matportion enligt följande tidsberäkning:

14 8/9 Lysekils tätort med 8 minuter/distribuerad matportion Lyse med 10 minuter/distribuerad matportion Skaftö med 14 minuter/distribuerad matportion Brastad med 13 minuter/distribuerad matportion Uppgifterna till beräkningarna är hämtade från Verksamhetssystemet Kostavdelningens debitering av kostander för mat (Matilda) Kostavdelningens fakturaunderlag för debitering av matdistribution till brukare Enhetschefernas uppgifter om planerad tid för matdistribution Socialförvaltningen Agneta Essén Förvaltningschef Marianne Gammal Utredare

15 1/2 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Servicetjänst i form av matservering vid kommunens äldrecentra Dnr: SON I kommunen finns två äldrecentra där mat serveras. Stångenäshemmet samt servicehuset Järnvägsgatan. Hittills har ingen begränsning gjorts gällande vem som får komma dit för att äta. Socialkontoret har debiterat dem som ätit där. Oftast har det varit äldre personer (över 65 år) men det har förekommit att det även varit någon yngre, anhörig eller annan som tex haft någon aktivitet för de boende på äldrecentret. Fråga har nu uppkommit om möjligheten att begränsa målgruppen för matserveringen. I princip finns 3 lagstiftningar som reglerar frågeställningen. Kommunallagen, lag om vissa kommunala befogenheter och socialtjänstlagen. I kommunallagen regleras kommunens kompetensområde. Utgångspunkt är att alla kommunmedlemmar skall behandlas lika Kommunallagen 2 kapitel 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt kommunallagen kan således inte någon begränsning av målgrupp ske. Lag om vissa kommunala befogenheter ger kommunen ökade befogenheter än vad kommunallagen reglerar. Servicetjänster åt äldre 7 Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

16 2/2 Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. 8 För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader. Förvaltningen har kontaktat Skl för att få deras syn på att inom ramen för denna lagstiftning tillhandahålla matservering till en begränsad grupp. Skl anger att en lunchservering som endast riktar sig till vissa grupper kan anses strida mot likställighetsprincipen enligt kommunallagen De anser att en matservering inte faller inom ramen för lagen om vissa kommunala befogenheter. De anser också att en sådan matservering är tveksam utifrån ett konkurrensperspektiv eftersom det finns privata aktörer på marknaden dit personerna lika väl kan gå. Skl rekommenderar att en sådan verksamhet istället drivs av en entreprenör. Socialtjänstlagen Enligt socialtjänstlagen skall enskilds behov av stöd för att uppnå skälig levnadsnivå tillgodoses. Enligt socialtjänstlagen skulle matservering i matsal kunna vara en sådan insats som ges för att tillgodose ett sådant behov. I Lysekils kommun har mat i matsal tidigare bedömts som insats enligt socialtjänstlagen. Det är dock tveksamt om insatsen behövs inom ramen för biståndsbedömning enligt Sol. För den som inte kan klara matlagning kan behovet av insats tillgodoses på annat sätt antingen genom det restaurangutbud som finns alternativt via matdistributionsverksamheten. Övrigt Under 2014 kommer förvaltningen att utreda hur äldrecentra skall byggas upp i Lysekil och Brastad. I samband med detta är det lämpligt att också ta ställning till i vad mån och i så fall på vilket sätt matservering skall ske. Lämpligen skulle då en upphandling av en sådan tjänst kunna ske. Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i avvaktan på beslut gällande äldrecentra i Brastad och Lysekil fortsatt matservering sker i kommunens regi på Järnvägsgatan och i Brastad. Begränsning i målgrupp görs inte. Kostpriset följer den av ekonomienheten framräknade självkostnaden och gällande momsregler för serveringen skall tillämpas. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

17 1/3 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ulrika Lind Telefon: E-post: PORTIONSPRIS FÖR LUNCH JÄRNVÄGSGATANS OCH STÅNGENÄSHEMMETS MATSAL Dnr: SON Bakgrund I matsalen på Järnvägsgatans servicehus och Stångenäshemmets matsal serveras/erbjuds lunch. Det krävs inget biståndsbeslut för att äta i matsalarna. Matserveringen erbjuder en möjlighet för många äldre att få en rutin i sin vardag och en möjlighet till social samvaro och gemenskap som gynnar välmående och hälsa. Nya interndebiteringar togs fram enligt följande beräkning, gjord av ekonomikontoret och kostenheten gällande 2014-års prissättning. Kalkylen utgick från portionspriset för matdistribution, där kostnad för förpackning utgår, men där kostnad för disk och servering istället tillkommer. Portionens storlek är en normalstor vuxenportion, då man utgår från att de som kommer och äter är just vuxna och friska. Fastpris Rörligt pris Tillbehör Totalt 40,95 kr/portion. I denna kostnad ingår ex. löner, hyra, sophämtning och livsmedelsavgifter. 19,25 kr/portion. Denna kostnad täcker livsmedel råvarorna. I detta pris ingår även dessert på torsdagar (soppa) samt helgdagar. 1,80 kr/portion. Denna kostnad täcker kaffe, måltidsdryck och tillbehör som ex. sylt, rödbetor och saltgurka. 62 kr/portion exkl. moms. Inkl. moms 12 % = 69 kr/portion (69,44 kr/port.). Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

18 2/3 I ovanstående priser ingick i utgångsläget inte kostnad för serveringslokal. För att få fram självkostnadspris måste dessa kostnader ingå. Ekonomikontoret fick i uppdrag att ta fram dessa uppgifter. Resultatet av detta uppdrag utgår från siffror gällande servicehuset på Järnvägsgatan 6 och är baserat på följande uppgifter: Årshyra för lokal, delad till hälften med annan verksamhet (AME): kr Städkostnad: kr/år Genomsnittligt antal lunchgäster: pers/år Beräkning av dessa uppgifter: Lokalkostnad (hyra och städ) kr/antal matgäster = 9,71 kr Inkl. moms 12 % = 10,88 kr Portionspris innan kostnad serveringslokal = 69,44 kr + uträknat tillägg enl. ovan 10,88 kr. Nytt portionspris där total kostnad för serveringslokal ingår beräknas till 80 kr/portion inkl. moms 12 % (80,32 kr/port.) Nuläge I ovanstående priser ingick enbart kostnader gällande aktiviteter i lokaler på Järnvägsgatan 6, Lysekil. Ekonomikontoret fick i uppdrag att även ta fram överensstämmande uppgifter för Stångenäshemmet, Brastad. Resultatet av detta uppdrag utgår från siffror nedan: Årshyran från Riksbyggen för storkök och restaurang/äldrecentra: kr. Städkostnad: kr/år. Genomsnittligt antal lunchgäster: pers/år Denna siffra förväntas emellertid från verksamheten bli mycket högre under nästa år. Beräkning av dessa uppgifter: Lokalkostnad (hyra och städ) kr/antal matgäster = 30,92 kr Inkl. moms 12 % = 34,64 kr Endast portionspris enl. tidigare uträkning, 69,44 + hyra och städ = 104,08 kr Ett genomsnittspris för dessa båda boende, Järnvägsgata 6, Lysekil och Stångenäshemmet, Brastad ger portionspriset: 92 kr/portion (92,20 kr/port.)

19 3/3 Hyran från Riksbyggen ökar portionspriset. Samtidigt förväntar sig verksamheten ett ökat antal lunchgäster under år 2014, vilket skulle sänka portionspriset. I vilken omfattning beror på storleken av den förväntade ökningen av lunchgäster. Förslag till beslut Nämnden beslutar att anta portionspriset för servering i matsalarna på Servicehuset Järnvägsgatan 6, Lysekil och Stångenäshemmet, Brastad. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ulrika Lind Ekonom, Ekonomienheten

20 1/1 Vård och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Christina Karlsson Telefon: E-post: RAPPORT ANGÅENDE KVALITETS- BEHOVS- OCH RESURSANALYS INOM ÄLDREOMSORGENS SÄRSKILDA BOENDEN 2013 I LYSEKILS KOMMUN Dnr: SON Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en kvalitets- behovsoch resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden. Rapporten har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden samt individ- och myndighetsnämnden för beaktande. Revisorerna önskar svar senast 28 februari Vård och omsorgsnämnden har inget inbokat sammanträde i februari. För att kunna ge ett genomarbetat svar föreslås att nämnden ber om anstånd med besvarande så att nämnden kan behandla ärendet på sitt sammanträde den 20 mars Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar - att hos revisorerna begära anstånd med besvarande av rapporten Kvalitets- behovs- och resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden. Svar kan lämnas vid nämndens sammanträde 20 mars Socialförvaltningen Agneta Essén förvaltningschef Christina Karlsson vik avdelningschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

21 1/1 Vård och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Christina Karlsson Telefon: E-post: OMKOSTNADSERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE Dnr: SON Bakgrund I Lysekils kommun beslutar biståndshandläggarna om insatsen kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse och omfattningen av ersättning (arvode i procent av prisbasbeloppet). Sveriges kommuner och landsting, SKL, utfärdar generella rekommendationer gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS. SKL ger genom cirkulär en rekommendation gällande storleken på omkostnadsersättning. SKL rekommenderar en förhöjd ersättning med 130 kr per månad (utöver angivna rekommenderade belopp) på grund av förändrade beskattningsregler. Lysekils kommun har hitintills följt SKL:s rekommenderade grundbelopp men inte rekommendationen om förhöjd ersättning med 130 kr/ månad. Förvaltningen föreslår att Lysekils kommun ska följa rekommendationen om förhöjd ersättning med 130 kr/månad. En förhöjd ersättning bedöms ge en ökad kostnad om ca 70 tkr/år. Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar - att fr o m 2014 ge en förhöjd ersättning med 130 kr/månad till uppdragstagare inom ramen för insats kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS. Socialförvaltningen Agneta Essén förvaltningschef Christina Karlsson vik avdelningschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

22

23

24

25

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil,

Läs mer

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher

Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-04 1/17 Sammanträdestid: 2014-09-04, kl. 9.00 12.40 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Icke tjänstgörande

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 januari 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komplett Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Yttrande över Västbus reviderade riktlinjer Serveringstillstånd Rest. Oasen Serveringstillstånd Skaftö Golfkrog Dom från Förvaltningsrätten

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Paragrafer: 16-45 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Siw Lycke, 16-37

Paragrafer: 16-45 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Siw Lycke, 16-37 Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-20 1/35 Sammanträdestid: 2014-03-20, kl. 13.15 18.50 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Margareta

Läs mer

Granskning av kommunens matdistributionssystem inom äldreomsorgen

Granskning av kommunens matdistributionssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kommunens matdistributionssystem inom äldreomsorgen Mora kommun December 2007 Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/21. Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05. Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/21. Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05. Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00. Lokal: Individ- och myndighetsnämnden 2014-06-05 1/21 Sammanträdestid: 2014-06-05 kl. 9.15 16.00 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande Camilla Carlsson (FP), vice ordförande

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-03 1/8 Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun

Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-03-31 0480-45 35 12 Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun - Kyld mat från Oxhagshemmets kök Support Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution Dnr VON-2011-77 Dpl 30 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Karin Frejsjö, 054-540 55 62 karin.frejsjo@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes.

Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22484-2003 FÖRORD Länsstyrelsen tillfördes utökade resurser 2003 för att bedriva en intensifierad tillsyn över äldreomsorgen och tre äldrekonsulenter anställdes.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1/14 Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-10-06 Dietist Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Beviljande Insatsen matdistribution beviljas

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-04-27 2 SN 53 Dnr 56.11 770 Patientdatalag Patientdatalag (PdL) SFS 2008:355 trädde i kraft 2008-07-01 och ersatte patientjournallag samt vårdregisterlag och medförde ändringar även

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 2014-12-08 1 (4) Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2016-01-18 13 CIRKULÄR 15:39 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 AN 2015/602 1 (2) HANDLÄGGARE 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2017

Avgifter för omsorg och stöd 2017 Avgifter för omsorg och stöd 2017 Inledning Från och med den 1 januari 2017 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter inom socialnämndens verksamhet 2015

Avgifter inom socialnämndens verksamhet 2015 Tjänsteskrivelse 1 (7) 2014-11-18 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Avgifter inom socialnämndens verksamhet 2015 Sammanfattning Socialnämnden ska besluta om avgifter i krontal för vissa verksamheter.

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 14:49 Diarienr: 14/6574 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Rubrik: Ersättning

Läs mer

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden:

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: Socialnämnden kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. BILAGA Öppet sammanträde,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-11 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: sandra.odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:88 10271 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET 2008-03-18 08/22 Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET BAKGRUND Lag om stöd och service, LSS, är en lag med stora begränsningar. Ändå tror många att LSS är den enda lag

Läs mer

Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Remissyttrande motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten södertälje kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10:..19 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: OMS 15/057

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTN ADER

AVGIFTER OCH KOSTN ADER 1 AVGIFTER OCH KOSTN ADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Till Dig som har matdistribution.

Till Dig som har matdistribution. Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-04-23 0480-45 35 12 Till Dig som har matdistribution. Du får detta brevet för att du har matportioner levererade hem till din bostad, så kallad matdistribution.

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende

Datum Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i särskilt boende KS 4 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Jan Malmberg Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2012-1081 Kommunstyrelsen Ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt matavgift i

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer