Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 22 januari 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Ann-Charlotte Strömwall Förslag, dagens justerare: Richard Åkerman BILAGA Utbildning / besök på sammanträdet Enhetschef Annika Hansson, personlig assistans, kl Enhetschef Börje Hedlund, boendestöd LSS, kl Kaffepaus Ekonomiärenden EK Kl Planering för bokslut Plan för uppföljning av budget Plan för budget 2015 Vård- och omsorg Kl Matdistribution till ordinärt boende inom hemtjänsten VOO 1 2. Matservering på äldrecentra VOO 2 3. Rapport angående kvalitets- behovs- och resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden 2013 i Lysekils kommun 4. Omkostnadsersättning till uppdragstagare VOO 3 VOO 4 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 5. Avtal samverkande sjukvård 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun muntlig information VOO 5 6. Redovisning dubbelbemanning inom hemtjänsten 7. Redovisning uppdrag inom sjuksköterskeorganisationen 8. Redovisning arbetet med Trygg hemgång 9. Redovisning - chefer inom vård och omsorg samt hemtjänstområden Övrigt ÖVR Kl Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Plan för egenkontroll Förvaltningschefen informerar 3. Anmälningsärenden 4. Ändrad sammanträdesdag / ny planeringsdag (eftermiddag) för vårdoch omsorgsnämnden i maj Kommunledningskontoret/amm Margareta Lundqvist / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 1/2 Vård- och omsorgsnämnden Individ- och myndighetsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningne Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Kompletterande uppgifter gällande matdistribution Dnr: Föreliggande utredning har kompletterats med en mätning av vilka biståndsbedömda insatser som planeras in och utförs samtidigt som distribution av mat sker. Pga. tidsskäl har dock material inkommit från endast ett av områdena i kommunen. Uppgifter från kostchef samt miljö- och hälsoskyddsmyndighet Enligt kostchef finns vissa bestämmelser gällande distribution av varm mat. Kontakt har också tagits med miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer får varmhållning ske under max max 2 timmar för att bibehålla vitamininnehåll i maten. Vitamininnehållet i maten minskar ju längre tid den varmhålles. Maten skall hålla en temperatur av minst 60 grader. Maten får därför inte tas ur den box den förvaras i under transporten (varmhållningsplatta) innan den serveras. Temperaturen på maten innan distribution kontrollmäts dagligen av kostenheten för att säkerställa att den vid leveransens början har fastställd temperatur. Därefter övergår ansvaret till distributören att ansvara för att temperaturen hålls uppe till godkänd nivå. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gör här ibland stickprovskontroller. Av de stickprovskontroller som gjorts har inte framkommit något att anmärka på enligt muntlig uppgift från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Insatser som utförs samtidigt som leverans av mat. För att undersöka i vad mån andra insatser utförs samtidigt som leverans av mat har en mätning gjorts av detta i verksamheten. Mätning har gjorts under en vecka i december månad. I bilaga framgår sammanställning över insatser som Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2/2 sker samtidigt. Sammanställningen tar endast med de redovisade vårdtagare där personal angett att annan insats sker samtidigt. Av sammanställningen framgår: 1. Tid för att öppna matlåda och ta bort plast redovisas som insats utöver leveransen 2. Insatser sker där beslut om insats inte finns eller där tid i verkställighet anges längre än beslutad tid ärende har inte fördelats tid till verkställande grupp ärenden där beviljad insats inte utförts alternativt utförts av annan personal än den som levererat maten. Behov av åtgärder: Definiera vad som skall ingå i matdistributionen: Förslag: Mat skall levereras till bostaden och överlämnas till vårdtagaren. Om vårdtagaren önskar hjälp med att öppna matlådan och ta bort plast skall detta ske. Om vårdtagaren inte svarar på påringning kan matportion hängas på dörren. Om vårdtagaren två dagar i sträck inte svarar på påringning ansvarar leverantören för att informera hemtjänstgruppen som i sin tur följer upp detta. Insatser utöver beslut innebär förskjuten myndighetsutövning och får inte förekomma. Givetvis skall leveransen utföras på ett trevligt och serviceinriktat sätt men att sträcka sig utöver vad myndighetsutövningen innebär är inte tillåtet. Kostnadsansvar samt leverans av kyld mat Individ- och myndighetsnämnden är kostnadsansvarig för ersättning till Vårdoch omsorgsnämnden för matdistribution. Ersättningen avser tidsinsats för personal att distribuera maten. Vård- och omsorgsnämnden är utförare. Vård- och omsorgsnämnden är kostnadsansvarig för betalning av mat till kostenheten och intäkter för verksamheten tillfaller även VON. Efter november månads utgång redovisas ett negativt utfall hos VON på 290 tkr. VON har vid två olika tillfällen beslutat att ej införa leverans av kyld mat. Förslag till beslut framgår av tidigare utsänd utredning. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

5 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 01:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut 02:01 Duka fram, social tid Tid 03:01 Ta av plast 1 - Ingå i tid för distributionen 03:02 Sitta med vid måltid 40 Beslut ej tid Tid skall fördelas Hjälp med post Ej beslut Utöver beslut Lägga upp mat Se ovan Utöver beslut Slänga sopor Ej beslut Utöver beslut Medicin Ej beslut Utöver beslut 04:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 04:02 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 06:01 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:02 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:03 Öppna matlåda 7 - Ingå i tid för distributionen Medicin Ej beslut Utöver beslut 06:04 Ej mat 4 Tid? Medicin 10 06:05 Öppna matlåda 10 Ingå i tid för distributionen Lägga upp mat - Utöver beslut Tömma kateter HSL HSL 06:06 Öppna o lägga upp Beslut bereda måltid Tid Sitta med vid måltid Ej beslut Utöver beslut 07:01 Öppna matlåda, slänga plast 4 - Ingå i tid för distributionen 07:02 Öppna matlåda, slänga plast 5 - Har ej matdistr.beslut Utöver beslut 07:03 Sitta med vid måltid Tid 07:04 Sitta med vid måltid, matning Tid 07:05 Sitta med vid måltid, matning Tid 08:01 Förflyttning t o fr säng Lägga upp mat, matning 20 Tömma kateter HSL

6 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 08:02 Lägga upp mat 5 - Utöver beslut 08:03 Lägga upp mat 5 23 Beslut sitta med vid måltid Utför ej beviljad insats Medicin Ej beslut Utöver beslut Matvaruleverans 1 ggn/v 15 45/v 09:01 Leverans till köksbord 1 - Ingå i tid för distributionen 09:02 Öppna matförpackning Ej angett - Ingå i tid för distributionen Ställer fram bestick och glas - Utöver beslut 10:01 Öppna matförpackning 5 15 Utför ej beviljad insats? Lägger upp på tallrik tar fram mjölk 10:02 Öppna matförpackning Ingå i tid för distributionen Lägger upp på tallrik tar fram dricka 6 Utöver beslut Lägger upp på tallrik tar fram 10:03 dricka 6 Ingen extra tid beviljad Utöver beslut 10:04 Lämnar på bordet - - Ingå i tid för distributionen 10:05 Lämnar i köket - - Ingå i tid för distributionen

7 1/9 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Individ- och myndighetsavdelningen Handläggare: Marianne Gammal Telefon: E-post: Matdistribution till ordinärt boende Dnr: SON Uppdraget Individ- och myndighetsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna och konsekvensbeskriva distribution av kyld mat. Denna utredning behandlar frågeställningar utifrån två perspektiv. Dels kostnad för distribution av insatsen matdistribution samt dels leverans av kyld mat till den som har beslut på matdistribution. Vård- och omsorgsnämnden har vid två tillfällen och tagit beslut gällande kyld mat till ordinärt boende se nedan (citat från vård- och omsorgsnämndens protokoll): Frågan om kyld mat i ordinärt boende utreds inte vidare Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kvalitet och säger nej till kyld mat efter de erfarenheter som finns efter att ha prövat kyld mat inom Stångenäsområdet, vilket inte uppskattades av brukarna. Tidigare tjänsteskrivelse gällande matdistribution, augusti 2013 På individ- och myndighetsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 presenterades en utredning gällande matdistribution till ordinärt boende. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Ärendet lämnades även till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 för information. Utredningen sammanställdes i fyra slutsatser Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

8 2/9 Slutsatser 1. Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. 2. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution behöver ses över. 3. Totalkostand för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin, kronor/år (utifrån maj 2013). 4. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Denna tjänsteskrivelse utgår ifrån ovanstående slutsatser. Nulägesbeskrivning Biståndsbeslut matdistribution Matdistribution är en biståndsbedömd verksamhet. Brukaren eller dennes företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggare på individ- och myndighetsavdelningen. Handläggaren utreder och beslutar om rätt till insats föreligger. Bistånd beviljas till den som inte har förmåga att själv laga mat beroende på psykiska eller fysiska tillkorta kommande. Matdistribution beviljas för varje dag i veckan och innebär endast att mat levereras till brukaren. Vid behov av ytterligare hjälp vid måltider t.ex. intag av måltid, tillsyn etc. beviljas det som särskild insats utöver matdistribution. Att bli beviljad matdistribution innebär att brukaren får färdig, varm mat levererad till sin bostad. Maten tillagas av kommunens kostenhet och levereras via kommunens hemtjänst. Den enskilde kan själv välja frekvens och kan avbeställa samma dag fram till kl. 11:00. Avgift för matdistribution och mat tas ut och debiteras i efterhand. Distributionsavgift uttas med 12 kronor/portion. Denna avgift är kopplad mot betalningsförmågan. För kost uttas avgift med 46 kronor. Denna avgift uttas utan koppling mot betalningsförmågan men den enskildes förbehållsbelopp höjs för att ge ett utrymme att betala kostavgiften. Kostnad för distribution av beviljad insats matdistribution Hemtjänsten ersätts för distribution av mat till ordinärt boende med 289 kr/timme (från 2014, 291 kr/tim). Beräkningen av ersättningens storlek utgår från tidsåtgång för distributionen. Hemtjänsten i Lysekils tätort ersätts utifrån

9 3/9 en schablonberäknad tid medan Brastad, Lyse och Skaftö ersätts med 15 minuter/beslutad (verkställd) insats matdistribution. Enhetscheferna i Lysekils tätort har gjort en beräkning att det går åt 3 timmar/dag för att leverera mat till ordinärt boende inom Lysekils tätort. Denna beräkning gjordes i samband med att matdistributionen i Lysekil området övertogs av hemtjänstens personal från att tidigare skötts av Taxi. Brastad, Skaftö och Lyse får en ersättning med 15 minuter/verkställd matportion. Ersättning till vård- och omsorgsnämnden för utförd insats matdistribution Vid fördelning av medel avseende matdistribution i ordinärt boende hämtas uppgifter från verksamhetssystemet. Underlaget/listorna visar vilka som har en beviljad och verkställd insats av matdistribution. Inte alla med verkställd insats matdistribution väljer att utnyttja denna möjlighet och vissa väljer att sporadiskt beställa mat. Detta syns inte i verksamhetssystemet. Underlag för debitering till brukaren för insatsen matdistribution Kostenheten skickar varje månad en lista med namn på de brukare som beställt mat till avgiftshandläggarna på individ- och myndighetsavdelningen. Denna lista är underlag för debitering av mat till brukaren. Utifrån denna lista kan vi se hur många matportioner som har levererats till ordinärt boende. Kostnad för mat av beviljad insats matdistribution Socialförvaltningen köper mat från kostenheten för insatsen matdistribution enligt Socialtjänstlagen. Kostenheten debiterar socialförvaltningen. Tidsberäkning avseende insatsen matdistribution enligt enhetscheferna I tidigare tjänsteskrivelse (augusti -13) presenterades uppgifter från enhetscheferna i äldreomsorgen gällande faktisk planerad tid för matdistribution. Ny kontakt har tagits med enhetscheferna för att säkerställa deras uppgift då den redovisade tidsåtgången föreföll mycket hög. Enhetscheferna har då korrigerat den tidigare inlämnade planerade tiden (tidsåtgången) för matdistribution, enligt nedan. Område Tidigare inlämnade uppgifter, planerad tidsåtgång timmar/dag Korrigerad uppgift planerad tidsåtgång timmar/dag Lysekil 10,5 6,0 Lyse 4,25 2,0 Skaftö 7,0 4,75 Brastad 9,0 8,0

10 4/9 Dialog med biståndshandläggarna Dialog har genomförts med biståndshandläggarna där följande frågeställningar framkommit som behöver utredas vidare: Hur kan vi reglera biståndsbesluten, dvs. kan vi tidsbegränsa biståndsbeslutet för att återknyta till brukaren om behovet kvarstår/om önskan om matdistribution kvarstår? Finns gamla beslut som kan avslutas då den enskilde inte utnyttjat beviljad insats? Kan ett utökat samarbete finnas mellan biståndshandläggaren alt. hemtjänsten om beslut som inte utnyttjas? Hur skall vi hantera biståndsbeslut matdistribution i förebyggande syfte (boende på Järnvägsgatan har biståndsbeslut avseende matdistribution för att de vid behov kan få maten till sin bostad)? Alternativa distributions möjligheter Samhall gällande distribution av kost Kosteneheten har ett avtal med Samhall avseende matdistribution till gruppbostäder, äldreboenden och skolor från Skärgårdsköket, Lysekil. Samhall distribuerar mat varje förmiddag och varje eftermiddag sju dagar i veckan. Samhall kör även ut akuta leveranser om något har blivit fel eller matvaror. Avtalet skrevs om Kontakt har tagits med Samhall med en förfrågan om ungefärligt pris för distribution av kost enligt insatsen matdistribution. Samhall uppger att det är svårt att beräkna, men en ungefärlig summa utifrån uppgifter som de får till sig beräknar de att kostanden för distribution till ca 50 kronor/matportion. Taxi Väst AB Taxi Väst AB, Lysekil, har tidigare anordnat distribution av mat inom Lysekils tätort. Enligt redovisningssystemet betalade år 2009 socialförvaltningen kronor för distributionen av mat till Taxi Väst AB. Vid en eventuell upphandling kan det tillkomma andra intressenter. Frågeställning om leverans av kyld mat Kontakt har tagit med Samhall som levererade kyld mat i Brastad Samhall är idag uppköpt av företaget Elit. Elit anlitar Matfabriken i Sala för tillagning av kyld mat. Samhall levererar sedan maten till brukaren. Leverans sker 1 ggr/vecka. Följande räkneexempel har lämnats av Matfabriken: Med ett antal om ca matportioner per månad fördelade på ca 150 gäster är priset ca 55 kr 60 kr per levererad matportion (matkostand och leverans).

11 5/9 Undantaget är leverans till öar som kräver båtförbindelse. Företaget har idag bl.a. kunder som Alingsås, Kungälv och Vårgårda. I genomsnitt levereras matportioner/månad i Lysekils kommun. Sammanställning av beviljad insats Matdistribution och distribuerade matportioner. Område Antal brukare med beslut Antal levererade portioner per månad Antal utnyttjade per månad Andelen utnyttjade/månad Lysekil % Lyse % Skaftö % Brastad % Slutsats: Mer än hälften av de som beviljas insats utnyttjar den inte dagligen Sammanställning av tidsåtgång för distribution av insatsen Matdistribution Tidsåtgång Dagens ersättningssystem i relation till levererade portioner (kostenheten) Enligt verksamhetens planeringssystem i relation till levererade portioner (senaste inlämnade uppgifterna) Tid/dag Tid/portion Tid/dag Tid/portion Lysekil 3,0 timmar 4,0 minuter 6,0 timmar 8 minuter Lyse 1,6 timmar 8,3 minuter 2,0 timmar 10 minuter Skaftö 5,3 timmar 18,3 minuter 4,75 timmar 14 minuter Brastad 15,2 immar 24,6 minuter 8 timmar 13 minuter Slutsats: Över- underkompenseras. Totalt sett överkompenseras hemtjänsten. Socialförvaltningens kostander för kost Socialförvaltningen betalar till kostenheten för kost avseende insatsen Matdistribution en fastkostnad och en rörlig kostnad enligt nedan. Den fasta kostnaden kvarstår i kommunen (enligt nuvarande) om kommunen väljer leverans av kyld mat.

12 6/9 Fast kostnad för kost avseende insatsen Matdistribution Lysekils tätort inkl. Lyse kronor/månad kronor/år Brastad kronor/månad kronor/år Skaftö kronor/månad kronor/år Totalt kronor/månad kronor/år Rörlig kostnad 19 kr/portion Sammanställning Kostnad "Matdistribution"/år Totalkostnad enligt dagens ersättningssystem Totalkostnad enligt verksamhetens planeringssystemet Kostnad för leverans av kyld mat Distributions kostnad Kostnad för kost Totalt * *baseras på ett genomsnitt av levererade matportioner (mars-aug -13) med en kostnad på 60 kronor/levererad matportion. Riskanalys enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Risk Sannolikhet Allvarlighetsgrad Åtgärd Risk att person 2 1 med beslut om matdistribution upplever otrygghet med att ny personal distribuerar matportionerna Sannolikhet: mycket stor (4), stor (3), liten (2), mycket liten (1) Allvarlighetsgrad: katastrofal (4), betydande (3), måttlig (2), mindre (1)

13 7/9 Slutsatser Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Förvaltningen kommer att lägga om rutinerna för att följa upp biståndsbesluten. Totalkostnad för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet enligt dagens ersättningssystem och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin är, kronor/år. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Man får ta i beaktande att: den fasta kostnaden för mat avseende insatsen matdistribution, är kronor/år, som socialförvaltningen betalar till kostenheten är, enligt nuvarande regelverk, en kostnad som Lysekils kommun har oavsett om socialförvaltningen köper kost eller inte. Det innebär att frågan om leverans av kyld mat behöver samberedas i berörd förvaltning samt berörda nämnder. Beräkning av kostnad för distribution av matportioner tillagade av kostenheten, Lysekils kommun distribuerade av Samhall AB ca 50 kronor/matportion, kronor/år för distribution, totalkostnad inklusive mat från kostenheten i Lysekils kommun blir kronor/år jämfört med dagens ersättningssystem, kronor/år. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 1. att fortsätta utreda leverans av kyld mat i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2. att uppdra åt förvaltningen att upphandla distribution av mat, tillagad av kosteneheten i Lysekils kommun, under ett år. 3. att utarbeta riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution 4. att resursfördelningen förändras i avvaktan på upphandlingen av distribution av mat genom att ersättningen ges per levererad matportion enligt följande tidsberäkning:

14 8/9 Lysekils tätort med 8 minuter/distribuerad matportion Lyse med 10 minuter/distribuerad matportion Skaftö med 14 minuter/distribuerad matportion Brastad med 13 minuter/distribuerad matportion Uppgifterna till beräkningarna är hämtade från Verksamhetssystemet Kostavdelningens debitering av kostander för mat (Matilda) Kostavdelningens fakturaunderlag för debitering av matdistribution till brukare Enhetschefernas uppgifter om planerad tid för matdistribution Socialförvaltningen Agneta Essén Förvaltningschef Marianne Gammal Utredare

15 1/2 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Servicetjänst i form av matservering vid kommunens äldrecentra Dnr: SON I kommunen finns två äldrecentra där mat serveras. Stångenäshemmet samt servicehuset Järnvägsgatan. Hittills har ingen begränsning gjorts gällande vem som får komma dit för att äta. Socialkontoret har debiterat dem som ätit där. Oftast har det varit äldre personer (över 65 år) men det har förekommit att det även varit någon yngre, anhörig eller annan som tex haft någon aktivitet för de boende på äldrecentret. Fråga har nu uppkommit om möjligheten att begränsa målgruppen för matserveringen. I princip finns 3 lagstiftningar som reglerar frågeställningen. Kommunallagen, lag om vissa kommunala befogenheter och socialtjänstlagen. I kommunallagen regleras kommunens kompetensområde. Utgångspunkt är att alla kommunmedlemmar skall behandlas lika Kommunallagen 2 kapitel 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt kommunallagen kan således inte någon begränsning av målgrupp ske. Lag om vissa kommunala befogenheter ger kommunen ökade befogenheter än vad kommunallagen reglerar. Servicetjänster åt äldre 7 Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

16 2/2 Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. 8 För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader. Förvaltningen har kontaktat Skl för att få deras syn på att inom ramen för denna lagstiftning tillhandahålla matservering till en begränsad grupp. Skl anger att en lunchservering som endast riktar sig till vissa grupper kan anses strida mot likställighetsprincipen enligt kommunallagen De anser att en matservering inte faller inom ramen för lagen om vissa kommunala befogenheter. De anser också att en sådan matservering är tveksam utifrån ett konkurrensperspektiv eftersom det finns privata aktörer på marknaden dit personerna lika väl kan gå. Skl rekommenderar att en sådan verksamhet istället drivs av en entreprenör. Socialtjänstlagen Enligt socialtjänstlagen skall enskilds behov av stöd för att uppnå skälig levnadsnivå tillgodoses. Enligt socialtjänstlagen skulle matservering i matsal kunna vara en sådan insats som ges för att tillgodose ett sådant behov. I Lysekils kommun har mat i matsal tidigare bedömts som insats enligt socialtjänstlagen. Det är dock tveksamt om insatsen behövs inom ramen för biståndsbedömning enligt Sol. För den som inte kan klara matlagning kan behovet av insats tillgodoses på annat sätt antingen genom det restaurangutbud som finns alternativt via matdistributionsverksamheten. Övrigt Under 2014 kommer förvaltningen att utreda hur äldrecentra skall byggas upp i Lysekil och Brastad. I samband med detta är det lämpligt att också ta ställning till i vad mån och i så fall på vilket sätt matservering skall ske. Lämpligen skulle då en upphandling av en sådan tjänst kunna ske. Förslag till Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i avvaktan på beslut gällande äldrecentra i Brastad och Lysekil fortsatt matservering sker i kommunens regi på Järnvägsgatan och i Brastad. Begränsning i målgrupp görs inte. Kostpriset följer den av ekonomienheten framräknade självkostnaden och gällande momsregler för serveringen skall tillämpas. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

17 1/3 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ulrika Lind Telefon: E-post: PORTIONSPRIS FÖR LUNCH JÄRNVÄGSGATANS OCH STÅNGENÄSHEMMETS MATSAL Dnr: SON Bakgrund I matsalen på Järnvägsgatans servicehus och Stångenäshemmets matsal serveras/erbjuds lunch. Det krävs inget biståndsbeslut för att äta i matsalarna. Matserveringen erbjuder en möjlighet för många äldre att få en rutin i sin vardag och en möjlighet till social samvaro och gemenskap som gynnar välmående och hälsa. Nya interndebiteringar togs fram enligt följande beräkning, gjord av ekonomikontoret och kostenheten gällande 2014-års prissättning. Kalkylen utgick från portionspriset för matdistribution, där kostnad för förpackning utgår, men där kostnad för disk och servering istället tillkommer. Portionens storlek är en normalstor vuxenportion, då man utgår från att de som kommer och äter är just vuxna och friska. Fastpris Rörligt pris Tillbehör Totalt 40,95 kr/portion. I denna kostnad ingår ex. löner, hyra, sophämtning och livsmedelsavgifter. 19,25 kr/portion. Denna kostnad täcker livsmedel råvarorna. I detta pris ingår även dessert på torsdagar (soppa) samt helgdagar. 1,80 kr/portion. Denna kostnad täcker kaffe, måltidsdryck och tillbehör som ex. sylt, rödbetor och saltgurka. 62 kr/portion exkl. moms. Inkl. moms 12 % = 69 kr/portion (69,44 kr/port.). Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

18 2/3 I ovanstående priser ingick i utgångsläget inte kostnad för serveringslokal. För att få fram självkostnadspris måste dessa kostnader ingå. Ekonomikontoret fick i uppdrag att ta fram dessa uppgifter. Resultatet av detta uppdrag utgår från siffror gällande servicehuset på Järnvägsgatan 6 och är baserat på följande uppgifter: Årshyra för lokal, delad till hälften med annan verksamhet (AME): kr Städkostnad: kr/år Genomsnittligt antal lunchgäster: pers/år Beräkning av dessa uppgifter: Lokalkostnad (hyra och städ) kr/antal matgäster = 9,71 kr Inkl. moms 12 % = 10,88 kr Portionspris innan kostnad serveringslokal = 69,44 kr + uträknat tillägg enl. ovan 10,88 kr. Nytt portionspris där total kostnad för serveringslokal ingår beräknas till 80 kr/portion inkl. moms 12 % (80,32 kr/port.) Nuläge I ovanstående priser ingick enbart kostnader gällande aktiviteter i lokaler på Järnvägsgatan 6, Lysekil. Ekonomikontoret fick i uppdrag att även ta fram överensstämmande uppgifter för Stångenäshemmet, Brastad. Resultatet av detta uppdrag utgår från siffror nedan: Årshyran från Riksbyggen för storkök och restaurang/äldrecentra: kr. Städkostnad: kr/år. Genomsnittligt antal lunchgäster: pers/år Denna siffra förväntas emellertid från verksamheten bli mycket högre under nästa år. Beräkning av dessa uppgifter: Lokalkostnad (hyra och städ) kr/antal matgäster = 30,92 kr Inkl. moms 12 % = 34,64 kr Endast portionspris enl. tidigare uträkning, 69,44 + hyra och städ = 104,08 kr Ett genomsnittspris för dessa båda boende, Järnvägsgata 6, Lysekil och Stångenäshemmet, Brastad ger portionspriset: 92 kr/portion (92,20 kr/port.)

19 3/3 Hyran från Riksbyggen ökar portionspriset. Samtidigt förväntar sig verksamheten ett ökat antal lunchgäster under år 2014, vilket skulle sänka portionspriset. I vilken omfattning beror på storleken av den förväntade ökningen av lunchgäster. Förslag till beslut Nämnden beslutar att anta portionspriset för servering i matsalarna på Servicehuset Järnvägsgatan 6, Lysekil och Stångenäshemmet, Brastad. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ulrika Lind Ekonom, Ekonomienheten

20 1/1 Vård och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Christina Karlsson Telefon: E-post: RAPPORT ANGÅENDE KVALITETS- BEHOVS- OCH RESURSANALYS INOM ÄLDREOMSORGENS SÄRSKILDA BOENDEN 2013 I LYSEKILS KOMMUN Dnr: SON Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en kvalitets- behovsoch resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden. Rapporten har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden samt individ- och myndighetsnämnden för beaktande. Revisorerna önskar svar senast 28 februari Vård och omsorgsnämnden har inget inbokat sammanträde i februari. För att kunna ge ett genomarbetat svar föreslås att nämnden ber om anstånd med besvarande så att nämnden kan behandla ärendet på sitt sammanträde den 20 mars Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar - att hos revisorerna begära anstånd med besvarande av rapporten Kvalitets- behovs- och resursanalys inom äldreomsorgens särskilda boenden. Svar kan lämnas vid nämndens sammanträde 20 mars Socialförvaltningen Agneta Essén förvaltningschef Christina Karlsson vik avdelningschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

21 1/1 Vård och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Christina Karlsson Telefon: E-post: OMKOSTNADSERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE Dnr: SON Bakgrund I Lysekils kommun beslutar biståndshandläggarna om insatsen kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse och omfattningen av ersättning (arvode i procent av prisbasbeloppet). Sveriges kommuner och landsting, SKL, utfärdar generella rekommendationer gällande ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS. SKL ger genom cirkulär en rekommendation gällande storleken på omkostnadsersättning. SKL rekommenderar en förhöjd ersättning med 130 kr per månad (utöver angivna rekommenderade belopp) på grund av förändrade beskattningsregler. Lysekils kommun har hitintills följt SKL:s rekommenderade grundbelopp men inte rekommendationen om förhöjd ersättning med 130 kr/ månad. Förvaltningen föreslår att Lysekils kommun ska följa rekommendationen om förhöjd ersättning med 130 kr/månad. En förhöjd ersättning bedöms ge en ökad kostnad om ca 70 tkr/år. Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar - att fr o m 2014 ge en förhöjd ersättning med 130 kr/månad till uppdragstagare inom ramen för insats kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS. Socialförvaltningen Agneta Essén förvaltningschef Christina Karlsson vik avdelningschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

22

23

24

25

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 januari 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan 2015-2016 Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende

Läs mer

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-08-12 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2015-05-11. KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2015-05-11. KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE kallas till extra sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl. 17.30 i kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE 1. Val av justerare

Läs mer

Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag

Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag REVISIONSRAPPORT 2012-12-11 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 12REK6 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag Granskningen Kommunala tjänster läggs

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-04-29 Tid: Tisdagen den 6 maj 2014, kl. 8:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 202-05-5 ST! SOLLENTUNA KOMMUN Kallelse Sidan av 3 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer