MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD 2008-2020. Planen utarbetad av marknadsföringsgruppen för Kvarkens världsarv"

Transkript

1 MARKNADSFÖRINGSPLAN FÖR VÄRLDSNATURARVET KVARKENS SKÄRGÅRD Planen utarbetad av sgruppen för Kvarkens världsarv 1

2 INNEHÅLL 1. Bakgrund och syfte Övergripande mål Målgrupper Externa målgrupper Interna målgrupper Åtgärder Metoder Prioritering av målgrupper Produktutveckling Infrastrukturell utveckling Förbättrad marknadskommunikation Förbättrade försäljningsfunktioner Internationellt samarbete Image Organisation och resurser Utvärdering

3 1. Bakgrund och syfte Kvarkens skärgård upptogs på Unescos världsarvslista i juli 2006 och blev därmed Finlands första världsnaturarv. Kvarkens skärgård är ett gemensamt världsarv med Sveriges Höga Kusten, vilket innebär såväl utmaningar som fördelar i en av området. Under år 2008 har påbörjats den långsiktiga en, beträffande hur världsarvsområdet skall utvecklas. Forststyrelsen har utarbetat en förvaltnings- och utvecklingsplan för världsarvet Kvarkens skärgård. År 2009 uppgör Forststyrelsen en utvecklingsplan för naturturismen i området. Syftet med denna plan är att fastställa en viljeriktning och en ökad medvetenhet om ens betydelse för utvecklande av Kvarkens skärgård till ett välkänt och attraktivt. Marknadsföringsplanen är övergripande, inriktar sig på önskad situation år Planen utgår från världsarvets fastställda vision KVARKENS SKÄRGÅRD ÄR ETT VÄLKÄNT VÄRLDSARV MED ETT UNIKT GEOLOGISKT LANDSKAP, SOM ERBJUDER EN ATTRAKTIV MILJÖ FÖR INVÅNARE OCH GENUINA UPPLEVELSER FÖR BESÖKARE. Planen har framtagits av sgruppen för världsarvet Kvarken under hösten Övergripande mål De övergripande målen för en av världsarvet Kvarkens skärgård är: Klart ökat besökarantal i området utan att ge avkall på områdets värden, vilket i sin tur skall utmynna i ökad försäljning och förbättrat sysselsättningsläge bland regionens företag Stärkande av naturturismens betydelse för Vasaregionen Finlands attraktivaste lägerskolområde Ett välkänt på nationell nivå och ett känt på internationell (nordisk och europeisk nivå) För att nå dessa mål är en av de viktigaste åtgärderna de närmaste åren att åstadkomma en kontinuerlig och stabil verksamhet, som kan styra utvecklingen. Marknadsföringsgruppen har tilldelats ansvaret för en, men kan enbart koordinera verksamheten, eftersom egna resurser saknas. Det behövs en organisation bestående huvudsakligen av områdets kommersiella aktörer, som samfällt styr verksamheten, samlar in nödvändiga medel och genomför planerade åtgärder. 3. Målgrupper De personer och aktörer som omnämns i denna splan kan indelas i två huvudsakliga målgrupper: externa och interna. I splanen anges de prioriterade externa målgrupperna. De interna målgrupperna nås bäst genom förbättrad information. 3.1 Externa målgrupper De externa målgrupperna utgörs av de potentiella besökarna i Kvarkens världsarvsområde. Dessa huvudgrupper indelas i olika segment, som skall bearbetas på olika sätt. Besökarna kommer antingen som individuella besökare eller i gruppform. Intressanta målgrupper utgörs av o Besökare med särskilt intresse för världsarvet o Naturintresserade aktiva individuella och grupper (vandring, cykling, kanot) o Specialintresserade individuella och grupper (geologi, biologi, naturvärden) o Lägerskolor och elever 3

4 Övriga viktiga målgrupper utgörs av: o Företagsturister o Mötes- och konferensgäster, som besöker regionen o Gäster och besökare i regionens internationella industri o Traditionella gruppresenärer o Organisationer, föreningar, ad hoc grupper 3.2 Interna målgrupper De interna målgrupperna nås bäst genom förbättrad information. De interna målgrupperna utgörs av: Områdets invånare Myndigheter, näringsliv och samfund på lokal, kommunal och regional nivå Delegationen för Kvarkens världsarv Miljöministeriet Höga Kusten och andra världsarv Unesco och IUCN 4. Åtgärder För att nå de önskade målen föreslås följande åtgärder: Prioritering av valda målgrupper Produktutveckling av nya produkter som möter konstaterat behov Förbättrad marknadskommunikation till nya målgrupper Förbättrad marknadskommunikation till regionens företagsgäster Effektivare försäljning Förbättrat samarbete mellan Höga Kusten och Kvarken Skapa internationella samarbetsnätverk 5. Metoder 5.1 Prioritering av målgrupper Analys av nuvarande besökare Prioritera målgrupper och utveckla för varje målgrupp segmenterade sinsatser. 5.2 Produktutveckling Analys av nuvarande produkter för att fastställa nuläget. Utveckling av nya kvalitativa produkter som möter konstaterat behov. Kompetenshöjande åtgärder för områdets företagare. Utbildning av nya världsarvsguider och kontinuerlig fortbildning för världsarvsguiderna. Utveckla produkter och paket för lägerskolverksamhet. Bygga infrastruktur som möjliggör verksamheten. 5.3 Infrastrukturell utveckling Världsarvsområdet är stort och alla delar är inte lika lättillgängliga. I nuläget behövs inga begränsningar av de olika en, men på sikt kan det bli aktuellt med noggrannare styrning av besökarna. Valda områden bör bevaras i nuvarande skick så långt det går, medan tillgängliga områden och utvalda skall utvecklas för att kunna hantera önskade besökare. Målgrupper med olika behov skall kunna styras till olika områden, där önskade behov bäst tillfredsställs. 5.4 Förbättrad marknadskommunikation Aktiv : deltagande i mässor, försäljningstillfällen, work shops Välplanerade reklam- och annonskampanjer riktade till önskade målgrupper Regelbunden information distribueras till regionens företags kontaktpersoner. 4

5 Information ska finnas tillgänglig på alla valda språk: via broschyrer, Internet, multimedia och andra moderna informationsteknologiska hjälpmedel. Informationspunkter inrättas i världsarvets alla kommuner och på de mest välbesökta en. Terranova och Havets hus kommer att bli centrala informationsplatser för världsarvets besökare. 5.5 Förbättrade försäljningsfunktioner Upplevelserna i världsarvet måste kunna köpas på ett enkelt sätt via Internet eller personlig försäljning. Hitta lämpliga distributionskanaler för världsarvets produkter partners, resebyråer, agenter. 5.6 Internationellt samarbete Samarbetet mellan Kvarken och Höga Kusten skall vidareutvecklas för att möjliggöra gemensamma insatser marknadsmässigt. Välja strategiskt viktiga nationella och internationella samarbetsparter för att skapa fruktbara samarbetsnätverk, genom vilka olika besöksområden marknadsför varandra o Naturarv i Norden och Europa o Valda naturarv i övriga världen o Valda med naturliga förtecken i Europa och världen 6. Image En grundläggande grafisk profil har utarbetas för Kvarkens världsarv. Profilen ska höjas genom att lyfta fram områdets unika natur, orördhet, lugn, trygg- och säkerhet. Världsarvet medverkar i åtgärder som stöder områdets image och regionens attraktionskraft. 7. Organisation och resurser Kvarkens världsarvsdelegation är det organ som leder arbetet med världsarvet. Delegationen är dock ingen juridisk person utan det praktiska verkställandet av uppgifter och åtgärder inom området sköts av de myndigheter det berör. Delegationen har i sin tur tillsatt ett antal arbetsgrupper som leder utvecklingsarbetet inom olika områden. Arbetet med en av området har ålagts en sgrupp, som utses av Korsholms kommun. En stor del av de åtgärder som verkställts de första åren har genomförts med hjälp av EU- och projektmedel. För att åstadkomma en kontinuerlig verksamhet borde överenskommas hur verksamheten ska organiseras samt hur finansieringen ska ordnas. För världsarvet som helhet vore det viktigt att det finns en koordinator, som kan fungera som länk mellan områdets olika aktörer: offentliga sektorn med myndigheter och kommuner, kommersiella aktörer såsom regionens näringsliv och organisationer samt områdets invånare. Resurserna som idag används för utvecklande av Kvarkens världsarv är splittrade på många olika håll. För att kunna sköta en av världsarvet effektivt, borde finnas tillräcklig stark aktör som samfällt kan verkställa av planerade åtgärder. På sikt borde åstadkommas en organisation förening, företag eller annat samfund som kommersiellt kan driva världsarvets intressen och besöksmässigt kan fungera som ansiktet utåt. Marknadsföringsgruppen kan fortsättningsvis bära helhetsansvaret för av önskade såtgärderna genom uppgörande av årliga handlingsplaner. I handlingsplanerna ingår de aktiviteter som syftar till att skapa önskade resultat: insatser i närregionen och längre bort, målgruppsanpassad verksamhet, engagerande av områdets aktörer samt uppföljning. Befintliga och kommande resurser borde koncentreras. Såväl statliga anslag, kommunala andelar, eventuella EU-bidrag samt privata insatser borde kanaliseras till den part, som ansvarar för verkställandet av handlingsplaner, genom årliga eller fleråriga överenskommelser. 5

6 8. Utvärdering Uppgjorda kortsiktiga och långsiktiga splaner bör förankras bland områdets aktörer. Markandsföringsgruppen ansvarar för att så sker och sköter även nödvändig uppföljning. Avrapportering sker årligen till världsarvsdelegationen. Områdets ökade popularitet och besöksnivå bedöms genom insamlande av uppgifter från områdets ickekommersiella och kommersiella aktörer (besökarantal, övernattningar, omsättning...). Forststyrelsen besöksräknare utplaceras på de egna en och kommer att ge en bra bild av deras popularitet. Områdets samarbetsföretagare rapporterar årligen till Forststyrelsen om årets verksamhet. Med jämna mellanrum borde genomföras undersökningar av hela områdets besöksnäring och dess utveckling och sysselsättningseffekter. Områdets image borde utvärderas genom undersökningar som uppföljs med jämna mellanrum på olika nivåer. 6

7 MÅL VAD HUR ÅTGÄRDER Öka antalet besökare i området på ett hållbart sätt och på så sätt öka omsättningen i världsarvets samarbetsföretag Prioritera målgrupper Analysera nuvarande besökare och utarbeta lämpliga långsiktiga mf-åtgärder - " - Nå nya målgrupper Analysera möjliga målgrupper och utarbeta för målgrupperna lämpliga långsiktiga mf-åtgärder - " - Utveckling av Utveckla för målgrupperna kvalitativa produkter lämpliga säljbara produkter - " - Aktiv Marknadsföra Kvarken, delta i mässor, försäljningstillfällen, egna/gemensamma montrar - " - Fungerande försäljningssystem - " - Rätt prissättning och effektiv distribution - " - Välplanerade annonskampanjer - " - Aktivare till regionens Stärka naturturismens betydelse för regionen Skapa samarbetsnätverk med andra motsvarande Förbättra samarbetet Kvarken-Höga Kusten Attraktivaste lägerskolområdet i Finland företagsgäster Naturturismprodukter och marknadskunskap Välja strategiskt viktiga nationella och internationella samarbetsparter (andra världsnaturarv och motsv) Utveckla gemensamma produkter för Kv-HK Utveckla området med tanke på lägerskolverksamhet Stödja utvecklande av säljfunktioner i regionen Göra produkterna lättillgängliga, hitta lämpliga partners/kanaler, incoming byråer/agenter Anlitande av professionella reklambyråer Utarbeta lämpliga produkter och mf-åtgärder, använd företagens kontaktpersoner Utveckla för målgrupperna lämpliga säljbara produkter Marknadsföra varandras Marknadsföra varandras Utveckla lägerskolprodukter, bygga infrastruktur som möjliggör verksamheten VEM ANSVARAR NÄR UTVÄRDERING Org, ÖT, ftg Besöksräknare, ftgs omsättning Org, ÖT, ftg Antal nya kontakter, kunder Org, ftg Ftgs omsättning, antal sålda Org, ÖT, ftg Ftgs omsättning, antal förfrågningar, sålda Org, ÖT, mfgruppen, Ftgs omsättning, antal ftg förfrågningar, sålda Org, ÖT, ftg Antal förfrågningar/sålda Org, Mf-gruppen Antal förfrågningar/sålda Org, ÖT, ftg Antal förfrågningar/sålda Org, ÖT, ftg Attitydundersökningar Org, ÖT, Forststyrelsen Org, Öt, Ftg (Kv + HK) Kvarkenrådet, Naturskolan, Natur o miljö Antal nätverk Antal nätverk, utvecklade paket Antal lägerskolor, deltagare IMAGE Lokalt känt Nationellt känt Internationellt känt Stärka Vasaregionens image och stöda regionens attaktionskraft Trovärdig information och effektiv Trovärdig information och effektiv Trovärdig information och effektiv Samarbete, turismoch marknadskännedom Information och lokalt Information och över landet Internationell information och Synergieffekter via samarbete i mfarbetet. Synlighet, kvalitet, nytänkande, hållbarhet ÖT, ftg ÖT, ftg Utvärdering 2010, attitydundersökningar Utvärdering 2015, attitydundersökningar ÖT, ftg Utvärdering 2020, attitydundersökningar Mf-gruppen, Vmjr Kontinuerligt Imagemätningar ORGANISATIO N Ansvarigt övergripande organ Världsarvkoordinator för extern och intern information, Genomförande organisation Skapande av kontinuerlig och stabil finansiering Bestämma riktlinjerna Koordinera verksamheten mellan myndigheter, offentliga sektorn och kommersiella aktörer Världsarvets sgrupp Finansiering via staten/ministeriet, kommunerna och företagen Korsholms kommun Befintlig organisation, ny förening? Verkställa beslut Verkställa åtgärder i mf-planen Befintlig organisation, ny förening? Statlig andel, kommunal andel, företagsandelar, Lobbying (staten), långsiktiga förbindelser (kommuner), årsavgifter (ftg, enskilda) kommunerna, ftg, ÖT Övrig finansiering EU, projektstöd Projekt enl behov Samarbetsaktör er, ftg, enskilda Tillsätts för mandatperiod Årlig rapportering och Årlig rapportering och Årlig rapportering och Årliga beslut Årliga beslut Årlig rapportering och Årlig rapportering och 7

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N

Världsarv i samverkan 63 N United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård Världsarv i samverkan 63 N 1.5.2008-31.08.2011 Projektägare Kvarkenrådet EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Världsarv i samverkan?

Världsarv i samverkan? Working papers in Demography and Rural Studies Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning 9 2010 www.abo.fi/ruralpublications Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning 2010 Världsarvet

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer