Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat"

Transkript

1 LIU- IEI- FIL- A- - 11/00999 SE Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat - Nya möjligheter för svenska ölproducenter via sociala medier The Paradox: social responsibility and marketing for increased sales not necessarily a David versus Goliath - New possibilities through social media for companies in the brewery industry Examensarbete Vårterminen 2011 Författare Hanna Byström Linda Wikdahl Handledare Hans Andersson Företagsekonomi, Civilekonomprogrammet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 4 4

2 : 4 4

3 Förord Vi vill börja med att rikta ett tack till vår handledare Hans Andersson som på ett pedagogiskt vis har stimulerat skrivprocessen och på ett engagerat vis har väglett oss från ett idéstadium till en färdig uppsats. Vi vill även tacka Henric Byström samt Sebastian Tarkowski på Carlsberg Sverige och Mats Liedholm, Leif Börjesson samt Claes Åkesson på Spendrups för att de har tagit sig tid och ställt upp på intervjuer som har legat till grund för denna studie. Utöver dessa tackar vi de övriga medlemmarna i vår uppsatsgrupp som under kursens gång har kommit med konstruktiv kritik och gett uppslag till idéer samt förbättringar. Sist men inte minst, vill vi även tacka illustratören, Max Wikdahl som är mannen bakom uppsatsens omslagsbild. Linköping, den 30 maj 2011 Hanna Byström Linda Wikdahl OMSLAGSBILD: Illustration gjord av Max Wikdahl. 3

4 Innehåll 1 Inledning Massmedia: ett kraftfullt maskineri Ökat intresse för socialt ansvar Företag inom alkoholindustrin möter en större utmaning än företag i andra branscher Förklaring till motsättningen mellan David och Goliat Nya sätt att hantera frågan om socialt ansvar Studiens syfte och tes Metod Vår förförståelse Vetenskaplig grundsyn Låser inte studien vid ett vetenskapligt perspektiv Undersökningsdesign Undersökningsstrategi: två perspektiv Förberedelser inför de personliga intervjuerna Genomförande av personliga intervjuer Kvalitativ analysmetod Studiens kvalitet Forskningsetiska aspekter som beaktats i studien Studiens disposition Teoretisk referensram Socialt ansvar Paradoxhantering Kommunikation Spridning av budskap Personliga influenser och opinionsbildning Kommunikationsflöden är komplext Kriterier för att tesen skall anses styrkt Företagen & sociala medier Carlsberg Sverige och Spendrups i korthet Sociala medier omfattning Intervjubaserad argumentation Spridning av budskap Socialt ansvar - hur möter bryggerierna, Carlsberg Sverige och Spendrups utmaningen? Paradoxer och fallföretagen

5 5.4 Kavla upp ärmarna och hugg i dags att sätta David till att arbeta proaktivt Avslutning Slutsats Carlsberg Sverige & Spendrups generella syn på Carlsberg Sverige & Spendrups arbete med Carlsberg Sverige & Spendrups syn på framtiden och de möjligheter som ges inom Tesen kan anses som styrkt Användbarhet, generaliseringsmöjligheter och uppslag till vidare studier Resultatets användbarhet Generaliseringsmöjligheter Förslag till vidare forskning Källförteckning Litteratur Elektroniska källor

6 Sammanfattning Författare Handledare Nyckelord Hanna Byström och Linda Wikdahl Hans Andersson Sociala medier, socialt ansvar, CSR, kommunikation, bryggeribranschen, paradox Titel Bakgrund Syfte Genomförande Teori Slutsats Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat - nya möjligheter för svenska ölproducenter via sociala medier. Sociala medier ses ha en kraftfull effekt vad det gäller spridning av budskap. Det digitala landskapet skapar nya förutsättningar för företag att interagera med sina intressenter. På senare år har socialt ansvar inom näringslivet kommit att ligga i hetluften och ses alltmer som en skyldighet. För företag i alkoholindustrin ses en motsättning mellan att ta ett socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion och att sända ut budskap för att sälja och ha ett vinstdrivande syfte. Syftet med denna studie är att pröva följande tes; Som företag, inom en bransch som säljer produkter som kan vara skadlig för hälsan och skapa ett beroende går det att använda sociala medier som verktyg för att hantera paradoxen; marknadsföring för försäljning och att ta ett aktivt socialt ansvar, avgränsat till ansvarsfull konsumtion. Genom personliga intervjuer kartläggs ölproducenterna Carlsberg Sverige samt Spendrups generella syn på socialt ansvar och sociala medier samt hur de arbetar med dessa idag och ser på framtiden och de möjligheter som ges där. Med empiriskt material som grund argumenteras det för och emot tesen med hjälp av teorier inom socialt ansvar, paradoxhantering samt kommunikationsteorier för spridning av budskap för att avgöra huruvida den är att anses som styrkt eller ej. Tesen anses som styrkt givet att företaget hanterar paradoxen genom att separera motsättningarna på olika nivåer, ser till det delade värdet mellan företaget och samhället, tillämpar en proaktiv strategi och utnyttjar sin kompetens inom kommersiell marknadsföring. 6

7 Abstract Authors Advisor Key words Hanna Byström and Linda Wikdahl Hans Andersson Social media, social responsibility, CSR, communication, brewery industry, paradox Title Background Purpose Method Theory Conclusions The Paradox; social responsibility and marketing for increased sales not necessarily a David versus Goliath new possibilities through social media for companies in the brewery industry. The diffusion of messages through social media is considered effect full. Today s digital landscape creates new prerequisites for companies to interact with their stake holders. Social responsibility has come to be a hot topic and is looked upon as mandatory for companies. A contradiction can be seen in the alcohol industry when companies are initiating actions to be socially responsible, but at the same time communicate marketing messages for increased sales. The purpose of this study is to test the following thesis; as a company, in an industry that offers products that may negatively affect health and cause addiction, it is possible to use social media as a tool to manage the paradox; active social responsibility and marketing for increased sales, limited to the area of responsible drinking. Through personal interviews, this study maps out the brewery companies Carlsberg Sweden and Spendrup s general view of social responsibility and social media, how they work with the concepts today as well as their view of future possibilities. With empirical materials at hand, and a theoretical framework consisting of social responsibility theories, paradox management and theories of diffusion of communication, this study will argue for both sides of our thesis strength. Our thesis is strengthened given that the companies manage the contradiction by separating each pole at different levels, acknowledge the shared value between the company and the society, apply a proactive strategy and use its competences in commercial marketing. 7

8 1 Inledning 1.1 Massmedia: ett kraftfullt maskineri En person som idag hade fyllt 111 år hade fått uppleva massmediets utveckling från tidningarnas begynnelse under tidigt 1900-tal, tätt följt av radio på 1920-talet och vidare TV in på 1960-talet (Hallin & Hallström, 1997), men även den digitala eran från web på 1990-talet till web på 2000-talet som formade om medielandskapet och gav nya förutsättningar för kommunikation. Företag och kund kunde nu interagera. Istället för att fungera som en monolog som i web 1.0, där fokus låg på att finna information genom hemsidor 3, uppslagsverk och liknande, gick skiftningen till web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2010; Yost, 2010). Monologen har idag ersatts med en dialog där kommunikationen är tvåsidig, eller egentligen en gigantisk samling dialoger via sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och YouTube 4 (Yost, 2010) Företag som sänder ut budskap kan nu få svar på tal då konsumenter kan göra sina åsikter, om exempelvis en ny produkt eller ett varumärke, synliga för allmänheten. 1.2 Ökat intresse för socialt ansvar På senare år har socialt ansvar inom näringslivet, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det ibland också refereras till i forskningsvärlden, bland företag och individer i samhället kommit att ligga i hetluften. Porter och Kramer (2006) menar att förklaringen ligger, i att CSR nu diskuteras som en strategisk tillgång i företag. Som forskningsområde är CSR dock inget nytt utan har existerat sedan 1950-talets början och successivt vuxit sig större (Carroll, 1999). Det finns ett flertal snarlika definitioner av begreppet CSR, men utgås från Europeiska kommissionens (2011) definition avser CSR; Idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet med intressenter. Små och medelstora företag som har införlivat CSR har ett etiskt förhållningssätt och bidrar till ekonomisk utveckling, samtidigt som man förbättrar situationen dels för de anställda och deras familjer, dels för närsamhället och samhället i stort. 1 Utförligare beskrivning [Bilaga 1]. 2 Utförligare beskrivning [Bilaga 1]. 3 Sida på Internet som till exempel ett företag kan ha initierat. Där finns ofta information om företagets verksamhet och dess produkter/tjänster. 4 Utförligare beskrivning av de sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube [Bilaga 2]. 8

9 I frågor som rör CSR har Internet och mer specifikt sociala medier underlättat tillgången till information för intressenter 5. Det bidrar till ökad insyn i företags verksamhet samt möjlighet för dessa intressenter att integrera med andra som har samma intresse och föra en dialog. Den ökade transparensen bidrar till att fler företag också blir mer medvetna om sin påverkan lokalt och i världen. För att kunna verka långsiktigt på marknaden har företag av den anledningen börjat arbeta mer och mer med CSR. De har anammat nya normer och regler, inom socialt ansvar, som talar om vad som anses vara ett företags skyldigheter. 1.3 Företag inom alkoholindustrin möter en större utmaning än företag i andra branscher För en del företag försvåras ekvationen ytterligare när de ska ta ett socialt ansvar. Det handlar om företag som säljer produkter som kan påverka människors hälsa negativ och skapa ett beroende. Motsättning ligger i att ta ett socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion, samt att sända ut budskap för att stimulera till försäljning och ha ett vinstdrivande syfte. Sett till den svenska alkoholindustrin kan en rollfördelning göras mellan de enskilda företagen och staten utifrån deras olika drivkrafter. Vi ser en stor stark jätte en Goliat som motsvarar staten vars starkaste drivkraft är att ta ett socialt ansvar och inte göra vinst, med målsättningen att värna om folkhälsan (IQ, Alkoholen i samhället, 2011). Goliats motståndare heter David och symboliserar det enskilda företaget, vars starkaste drivkraft är att via marknadsföring stimulera till försäljning och att göra vinst, med målsättningen att ta marknadsandelar. Den strategi som David tar för att vinna är kommersiell marknadsföring, vilket från Goliats håll motsvarar en restriktiv alkoholpolitik som tar form genom lagar, regleringar och samhällsnyttig marknadsföring. Även om strategierna och motiven skiljer sig åt har både David och Goliat en gemensam nämnare; att förändra en attityd. Uppfattning eller ett beteende. En tydlig distinktion dem emellan kvarstår dock, David vill gå med vinst och Goliat vill värna om folkhälsan. 5 Vår definition av intressenter är företagens kunder, konsumenter och användare av sociala medier. Det innefattar också de individer eller organisationer som värdesätter socialt ansvar och/eller är engagerade inom området. Vår definition skiljer sig således från Carrolls definition (1991) som innefattar konsumenter, anställda, ägare och samhället. Återfinns även i begreppslista [Bilaga 1]. 9

10 1.4 Förklaring till motsättningen mellan David och Goliat Motsättningen mellan David och Goliat bottnar, som tidigare nämnt, i parternas starkaste drivkrafter. Davids drivkraft, marknadsföring för att stimulera till försäljning, kan egentligen ses som ett generellt karaktärsdrag hos vinstdrivande företag oavsett bransch. Grunden till deras strategi är baserad på kommersiella marknadsföringsinsatser och ämnar påverka befintliga kunders attityder, uppfattning eller beteende till att fortsätta köpa deras varumärke och i vissa fall även konsumera mer, samt locka till sig nya kunder. Målsättningen är att i slutändan öka företagets marknadsandelar. Sett till alkoholindustrin i Sverige, med fokus på bryggeribranschen och företag som Carlsberg Sverige och Spendrups, avgränsat till produktkategorin öl, begränsas deras handlingsutrymme delvis av deras medlemskap i branschorganisationen Sveriges Bryggerier (Sveriges Bryggerier, Medlemmar, 2011). Bortsett från de självreglerande restriktionerna som bland annat rör marknadsföring som de tillsammans med övriga medlemmar utformar, finns det även fördelar med medlemskapet. Branschorganisationen har till uppgift att verka för en balanserad nykterhetsdebatt, FIGUR 1: Statens, Goliats strategi för att begränsa företagens, Davids handlingsutrymme. det vill säga värna om bryggeriernas intresse att sälja (Sveriges Bryggerier, Historia, 2011). Goliat, den svenska staten med regeringen vid rodret, är den som tidigare nämnt, idag ses ha socialt ansvar som största drivkraft. Den strategi som Goliat tar till för att begränsa Davids handlingsutrymme [Figur 1] tar form genom restriktiv alkoholpolitik och konkretiseras exempelvis genom ett alkoholmonopol av försäljning av alkoholdrycker, lagar som Alkohollagen (SFS, 2010:1622) och samhällsnyttig marknadsföring via Systembolagets dotterbolag IQ (IQ, Bakgrund, 2011). 10

11 1.4.1 Alkoholmonopolet Statens strategi för att reducera alkoholkonsumtionen via ett monopol, Systembolaget har sitt ursprung i 1800-talets Sverige. (Systembolaget, historien om Systembolaget, 2011). Systembolaget fungerar som statens förlängda arm och styr produktsortiment, försäljningsmarginaler, exponering, öppettider, kampanjer och åldersintervall för målgrupper med mera. Vad gäller distributionen och försäljning av produkten öl, är det enbart lättöl och folköl 6 som säljs utanför Systembolaget idag. Alkoholmonopolet kan ses gå i strid med det enskilda företagets intresse i att marknadsföra och stimulera till försäljning. Alkoholtillverkande företag är begränsade i att kunna segmentera, välja målgrupp och positionera sina varumärken. Deras varumärken tvingas konkurrera med varandra om en plats på Systembolagets hylla, vilket kan leda till en form av kannibalism där företagen måste välja vilket varumärke som ska komma före ett annat. För konsumenten finns det å andra sidan fördelar med ett alkoholmonopol där förespråkare menar att Systembolaget har en stor kompetens med ett brett sortiment. Det även högt rankat i svenskt kvalitetsindex (Systembolaget, ett annorlunda företag, 2011; Bränström, 2010) Lagar och regleringar: Alkohollagen (AL) Senast i januari 2011 uppdaterades Alkohollagen (SFS, 2010:1622) i Sverige, och som tidigare omfattar den marknadsföring av alkoholdrycker inom kategorierna; spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker som överstiger 2,25 procent. En marknadsföringsstrategi som kan tas till av alkoholtillverkande företag är att arbeta med befintliga varumärken men bredda produktportföljen till att inkludera alkoholhaltiga lättdrycker 7 men även alkoholfria alternativ. Strategin kan ses hos Carlsberg Sverige i den klassiska tv-reklamen för, Pripps Blå lättöl (Pripps, hemsida, 2011; YouTube, Reklamfilmer, 2011). AL omfattar alkoholhaltiga lättdrycker men tillämpas enbart om det anses skäligt, det vill säga om den kommersiella annonsen kan förväxlas med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker (SFS, Alkohollagen, 2010:1622, 7:6). 6 Lättöl är en öl som har en alkoholhalt under 2,25 procent och folköl är en öl som har en alkoholhalt från 2,25-3,5 procent (Alkohollagen, 2010:1622,1:5, 1:8) 7 Alkoholhaltiga lättdrycker innehåller en alkoholhalt under 2,25 procent. (Alkohollagen, 2010:16, 1:5) 11

12 Distinktionen mellan alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker i Alkohollagens regelverk gör att det är tillåtet för svenska bryggerier att anspela på attribut som frihet, grupptillhörighet, vänskap, glädje och tydliga könsroller kryddat med en nypa flirtande i sin marknadsföring Olika marknadsföringslogik: Kommersiell och samhällsnyttig Den sista förklaringen till motsättningen mellan David och Goliat ses i deras olikartade marknadsföringslogik. Litteraturen gör en tydlig distinktion mellan vad som är kommersiell marknadsföring och vad som är samhällsnyttig marknadsföring (Smith & Strand, 2008; Sharma & Kanekar, 2007). Den kommersiella marknadsföringen vill påverka individers beteende för att gynna försäljningen och har ett vinstdrivande syfte och värnar ej om hälsan. Den samhällsnyttiga marknadsföringen, å andra sidan, har som målsättning att marknadsföra för att förändra människors attityder, uppfattning eller beteende till något som gynnar samhället (Smith & Strand, 2008) som exempelvis individens hälsa (Sharma & Kanekar, 2007). 1.5 Nya sätt att hantera frågan om socialt ansvar Utveckla CSR med hjälp av samhällsnyttig marknadsföring För att kunna angripa det teoretiskt problematiska, i att kunna förena kommersiell och samhällsnyttig marknadsföring för att gynna hälsan, skulle alkoholtillverkande företag kunna tillämpa CSR. Oavsett definition förenar begreppet ett företags ansvar med ekonomisk utveckling (Europeiska kommissionen, Ordlista, 2011; Sebhatu, 2010; Elkington, 1994; Carter & Rogers, 2008). Men utifrån observationer från hur företag i bryggeribranschen i Sverige kommunicerar kring CSR, tillämpas det huvudsakligen på områden som berör miljöskadeinverkan från produktion, arbetsförhållanden för de anställda samt hos underleverantörer och olika former av välgörenhet (Spendrups, Hållbar utveckling, 2011; Carlsberg Sverige, hemsida, 2011). Visserligen uppmanar Carlsberg Sverige till ansvarsfull konsumtion, men deras samhällsengagemang ur ett marknadsföringsperspektiv verkar sluta vid passiva uppmaningar på burkar vad gäller öl, som de benämner alkoholfria zoner och vad de kallar en ansvarsfull marknadskommunikation (Carlsberg Sverige, Konsumentfrågor, 2011). Spendrups stödjer initiativ som syftar till att begränsa alkoholens skadeinverkningar 12

13 (Spendrups, Hållbar utveckling, 2011), och även de har passiva uppmaningar på ölburkar för alkoholfria zoner. Dock ses andra initiativ utöver marknadsföring, såsom en breddning av produktsortimentet och varumärkestänjande, som en välvilja att värna om konsumenters hälsa. Carlsberg Sverige och Spendrups har exempelvis tagit fram alkoholfria alternativ och en serie ekologiska produkter inom ramen för befintliga varumärken (Carlsberg Sverige, Våra Drycker, 2011; Spendrups, Dryck, 2011). Genom att utveckla CSR som teori genom att ta in samhällsnyttig marknadsföring ser vi ett nytt sätt att hantera ansvarsfrågan när det kommer till produkter som kan påverka hälsan negativt och skapa ett beroende Sociala medier - ett verktyg för aktivt socialt ansvarstagande Den motsättning som ses mellan David och Goliat är inget nytt. Företag som Spendrups och Carlsberg Sverige har sedan länge begränsats av svensk alkoholpolitik. Som tidigare beskrivits har lösningen hittills varit den rollfördelning som inledningsvis presenterades. Där Goliat representerar staten och har socialt ansvar som drivkraft och David representerar det enskilda företaget och har marknadsföring för att stimulera till försäljning som drivkraft. Intar företagen en proaktiv strategi för aktivt socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion kan de med hjälp av sociala medier som möjliggör kommunikation och interaktion, få stor spridning av sina samhällsnyttiga budskap på kort tid. Istället för att begränsa sig till rollfördelningen mellan staten och företagen, ses en möjlighet för David att aktivt dela det sociala ansvaret med Goliat via sociala medier. Sociala medier ger unika möjligheter för företag i alkoholindustrin när det kommer till att hantera motsättningen mellan att ta ett socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion och att sända ut budskap för att stimulera till försäljning och ha ett vinstdrivande syfte. Fenomenet sociala medier som har en unik kraft som genom kommunikations- och interaktionsmöjligheter öppnar upp dörrar som tidigare varit stängda. Potentialen ligger i kraften att sprida budskap. Denna potential kan exempelvis illustreras av revolutionerna mot regimen i de nordafrikanska länderna under ett tidigt På kort tid lyckades opinionen sammanföra människor med hjälp av sociala medier för att demonstrera mot regimen (Ohlsson, 2011; Carragher Wallner, 2011). De massiva demonstrationerna i de nu störtade diktaturerna, Tunisien och Egypten, möjliggjordes till stor del med hjälp av sociala medier såsom Facebook och Twitter 8. De sociala medierna har således spelat en stor roll i dessa uppror (Zachrison, 2011). 8 Utförligare beskrivning av Facebook och Twitter [Bilaga 2]. 13

14 De möjligheter som ges via sociala medier är dock inte helt oproblematiska för alkoholtillverkande företag. Just kombinationen sociala medier och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, uppmärksammades under 2010 av Systembolagets dotterbolag IQ som släppte en rapport kring ämnet (IQ-rapport, 2010). Enligt rapporten använder företag i denna bransch sociala medier som ett marknadsföringsverktyg och de menar att lagstiftningen halkar efter. Ur ett kommunikationsperspektiv finns det en svårighet i att identifiera vem som är avsändaren respektive mottagaren av budskapen, samt sätta fingret på vad som faktiskt är en marknadsföringsinsats och därmed omfattas av AL. Det är anmärkningsvärt att, den nyligen uppdaterade AL, fortfarande inte definierar och behandlar sociala medier separat. Det kan försvåra för företagen i att veta vad som är lagligt eller inte. Den problematik som IQ belyste har inte enbart setts i Sverige. Redan 2005 påvisade studier från Nya Zeeland att regleringen halkade efter och möjliggjorde marknadsföring via sociala medier på ett annat vis som inte traditionell marknadsföring var tillåten att göra (Casswell & Maxwell, 2005). Tidigare ovannämnda kritik avser kommersiell marknadsföring för försäljning, vilket tillsammans med IQ:s frånvaro i sociala medier 9 ger nya möjligheter för företag såsom Spendrups och Carlsberg Sverige. De kan förena marknadsföring för försäljning och ta ett aktivt socialt ansvar där de intar en proaktiv strategi för att aktivt kommunicera ut budskap för en ansvarsfull konsumtion, storskaligt genom interaktion med intressenter via sociala medier. Kraften bakom sociala medier kan härledas till gamla kommunikationsteorier, från 1960-talet, som fokuserar på processen i hur en innovation sprids genom olika kanaler under en viss tid bland medlemmarna i ett socialt system (Rogers, 2003). Kommunikationsteorierna sätter individen i centrum och studier visar på att individer med starka och övertygande åsikter har större förtroende än massmedia bland kollektivet (Robertson & Gatignon 1985). Det unika med sociala medier som fenomen är att företag kan integrera med sina intressenter direkt, under andra villkor än via traditionell marknadsföring. Den moraliska problematik som kan uppkomma när ett företag kommunicerar ut samhällsnyttiga budskap, som berör vem som vet konsumentens bästa, är inte en lika kritisk punkt i sociala medier. Marknadsföraren kan enbart initiera samhällsnyttiga budskap, därefter har denne ingen kontroll. Individerna 9 Bortsett från en nyligen lanserad satsning kallad IQ Stars som är en långsiktig satsning tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) för att få idrottande ungdomar att senarelägga sin alkoholdebut och gemensamt vara överens om att alkohol och idrott inte hör ihop (IQ, IQ Stars Ungdomar Idrott & Alkohol, 2011) 14

15 som använder sig av sociala medier väljer själva vilka budskap de vill skicka vidare. De massiva demonstrationerna i Tunisien och Egypten visar även på att opinionsbildare i sociala medier, kan ha en stor inverkan på sin omgivning, både i den digitala och den analoga världen. Sociala medier ger unika möjligheter för företag i alkoholindustrin när det kommer till att hantera motsättningen mellan att ta ett socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion och att sända ut budskap för att stimulera till försäljning och ha ett vinstdrivande syfte. David och Goliat är båda en del av samhället, och när David går in och aktivt delar det sociala ansvaret med Goliat så samverkar de och arbetar med att och sända ut budskap som gynnar samhället. I motsats till vad metaforen säger behöver David inte besegra Goliat för att utfallet skall vara lyckosamt för honom, utan David behöver ett nytt tankesätt för att hantera sin situation annorlunda. 1.6 Studiens syfte och tes Med empiriskt material och teoretisk referensram, med ett fokus på produktkategorin öl och de två största aktörerna på bryggerimarknaden i Sverige, Spendrups och Carlsberg Sverige, kommer följande tes att prövas; Som företag, inom en bransch som säljer produkter som kan vara skadliga för hälsan och skapa ett beroende går det att använda sociala medier som verktyg för att hantera paradoxen marknadsföring för försäljning och att ta ett aktivt socialt ansvar, avgränsat till ansvarsfull konsumtion. För att undersöka huruvida tesen stämmer eller inte kartläggs Carlsberg Sverige och Spendrups generella syn på socialt ansvar och sociala medier samt hur de arbetar med dessa idag och ser på framtiden och de möjligheter som ges där. Det empiriska underlaget byggs delvis upp via sekundär information, men framförallt via personliga intervjuer ansikte mot ansikte samt via telefon, med de valda fallföretagen. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk, grundat på socialt ansvar, paradoxhantering och spridningsteorier kommer det empiriska underlaget att analyseras och vidare ligga till grund för en argumentation för och emot tesen. 15

16 2 Metod I följande kapitel kommer studiens metod, det vill säga vetenskapliga utgångspunkter samt praktiskt tillvägagångssätt beskrivas. Här redogörs för hur studiens empiriska material har samlats in, bearbetats samt för uppbyggnaden av dess teoretiska referensram. Vidare förs en diskussion kring hur den kvalitativa textanalysen har genomförts samt framarbetats för att höja studiens kvalitet genom diskussioner kring validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redogör vi för de forskningsetiska principer som beaktats. I kapitel 7, diskuteras vidare studiens resultat utifrån användbarhet och generaliserbarhet, även uppslag till vidare studier ges där. 2.1 Vår förförståelse Förförståelsen får en helt avgörande betydelse för forskningens utveckling, för val av perspektiv och strategi, ja, för val av vetenskapsteoretisk orientering Ödman, 2007, s 102 Med det i bakhuvudet redogör vi i rollen som forskare för vår förförståelse för att visa på det fundament som studien vilar på. När vi tog oss an utmaningen att genomföra denna studie hade vi båda en stark gemensam nämnare; studierna vid Civilekonomprogrammet. Därför har vi delvis ett likartat tankesätt och referensram. Båda har ett genuint intresse för marknadsföring, och har läst grundläggande och mer utvecklade kurser inom ämnet. Utöver våra akademiska kunskaper har vi båda flera års arbetslivserfarenhet och använder oss dagligen av (genererar innehåll) och konsumerar sociala medier. Enligt oss är vår förförståelse bakgrunden samt nyckeln till att denna uppsats skall bli intressant. Genom att kritiskt ifrågasätta vår förförståelse, utmana oss själva, vara kreativa och tänka utanför boxen i vårt arbete (Johnson & Duberleys, 2000) har vi haft för avsikt att generera ett generaliserbart forskningsbidrag som är användbart i en empirisk miljö. Som Ödman (2007) skriver; Utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar (s 102). 16

17 2.2 Vetenskaplig grundsyn Studiens antaganden om verkligenheten (Björklund & Paulsson, 2003) har styrt den inledande diskussionen som mynnat ut i en tes. På så vis har studiens vetenskapliga syn legat till grund för hur forskningen har drivits framåt genom val av forskningsmetod, vid utformning av empirisk studie, i upplägget kring informationsbearbetning, tolkning och vad den resulterar i samt vilka slutsatser som kan dras. Av den anledningen är det angeläget att föra en diskussion om studiens grundläggande antaganden. Dessa antaganden tar sin utgångspunkt i att en forskare aldrig kan frångå tidigare kunskaper samt erfarenheter och hävda fullständig objektivitet i hur denne bedriver en studie. Den problematik och verklighet som denna studie fångar och belyser är således en återgivning av vårt grundläggande synsätt, som forskare, på hur verkligheten är konstruerad 10. Vad studien gör anspråk på genom upprättandet av en tes, samt efterföljande intervjubaserade argumentation som ämnar underbygga tesen, påverkar vidare valet i hur studiens verklighet skall fångas in, bearbetas och slutligen generera ny kunskap Låser inte studien vid ett vetenskapligt perspektiv Vanligtvis görs en gränslinje mellan vad som är positivistiskt och vad som är hermeneutiskt vad gäller vetenskapligt synsätt, när det kommer till vad en studie argumenterar för, det vill säga själva kunskapandet. (Gustavsson, 2004, Gustavsson; Bechara & Van de Ven, 2011). För att inte begränsa oss i det här utgår denna studie, likt Becharas och Van de Vens (2011) resonemang, utifrån möjligheten i att använda flera olika vetenskapliga perspektiv för att få en bra överblick och förståelse för den identifierade problematiken. Bechara 12 och Van de Ven 13 (2011) menar att utan en kombination av vetenskapliga perspektiv kan viktiga aspekter och värden missas. Utifrån en ursprungsmodell av Johnson & Duberleys (2000), görs en omtolkning och studiens vetenskapliga perspektiv diskuteras istället utifrån grad av objektivitet 10 Ontologi är läran om den kunskap som behövs för att kunna ge ett uttömmande, sammanhängande och motsägelsefri förklaring av något (Nationalencyklopedin, Ontologi, 2011). 11 Epistemologi, också uttryckt kunskapsteori (Nationalencyklopedin, Kunskapsteori, 2011). En huvudgren inom filosofin som innefattar läran om kunskap. Där ingår frågor som vad är kunskap? och vad vilar kunskapen på, sinnena eller förnuftet?. 12 John Bechara är doktorand inom Management vid Carlson School of Management vid Universitetet i Minnesota, USA. (University of Minnesota, 2011). 13 Andrew Van de Ven är professor vid Strategic Management and Organization vid Carlson School of Management vid Universitetet i Minnesota, USA. Han har fått ett flertal artiklar publicerade och även böcker (University of Minnesota, 2011). 17

18 och subjektivitet [Figur 2]. Studien låser sig på så vis inte vid ett enskilt perspektiv vilket vi ser kan vara till nytta för analysen som framkommer i den intervjubaserade argumentationen. FIGUR 2: Visar studiens vetenskapliga perspektiv. Den omöjliga positionen förklaras av det orimliga i att anse att synen på hur världen är beskaffad är något subjektivt och samtidigt anse sig kunna generera kunskap på ett objektivt vis. Omtolkning av ursprungsmodell av Johnson & Duberleys (2000) Praktisk motivering till flera vetenskapliga perspektiv I ett första stadie ämnar studien reda ut hur saker fungerar genom att objektivt beskriva verkligheten. Det görs genom en deskriptiv del [Figur 2] där vi beskriver fallföretagen, kartläggning av deras förutsättningar på den svenska marknaden samt deras närvaro i sociala medier. Objektiviteteten ligger i att vi inte integrerar med andra människor för att få fram informationen, utan via hemsidor och andra Internetbaserade källor samlar in empiriskt underlag och återger det som vi funnit utan att tolka. Det här empiriska underlaget existerar utan bidraget av vår studie och det finns ingen påverkan dem emellan. Ju mer empiriskt material som samlats in, desto mer kunskap har vi som forskare på området fått kring området. Ingången till denna studie förändras även då, det vill säga hur vi uppfattar studiens verklighet, men grundproblematiken är densamma även om vidden av vår förståelse ökar över tid (Ödman, 2007). Då studiens syfte inte enbart kan uppfyllas via det ovan nämnda objektiva perspektivet, utan ämnar skapa en förståelse kring företagens generella syn på socialt ansvar och sociala medier samt hur de arbetar med dessa idag och ser på framtiden och de 18

19 möjligheter som ges där, krävs en mer relativistisk 14 position. I denna position interagerar studien, och vi som forskare, med företagen via intervjuer [Figur 2] med deras representanter för att kunna få en god inblick i deras verklighet, och att empiriskt sedan återge deras berättelser. Graden av subjektivitet i det som studien säger ökar. När det kommer till analys, som innefattar grader av både de objektiva samt subjektiva empiriska delarna, görs egna helhetsbedömningar (Gustavsson, 2004, Gustavsson) för att på ett så djuplodande vis kunna bearbeta problematiken, det vill säga den motsättning som denna studie uppmärksammat. Analysen är en del i, och bygger upp vår intervjubaserade argumentation för studiens tes. Redan via tesen görs anspråket att; det går att påverka en verklighet, den som företagen upplever, det krävs enbart ett nytt verktyg eller nya sätt att se på sin verklighet och finna andra sätt att hantera den. Kombinationen av vetenskapliga perspektiv anses i denna studie vara lämplig för att uppnå syftet, då studiens problematik inte enbart kan studeras genom objektiva observationer, utan kräver att vi interagerar med företagen Ansats för intervjubaserad argumentation Denna studiens ansats är induktiv; intressanta empiriska observationer gjordes i ett första steg via IQ:s rapport (2010). Rapporten behandlade hur sociala medier användes som marknadsföringskanal genom att personifiera varumärket och tala direkt till användarna i aktuella forum, huvudsakligen Facebook. IQ-rapporten argumenterade för att företagen kunde göra det på grund av att alkohollagstiftningen i Sverige halkade efter. I motsats till IQ-rapporten, som enbart ser ett problem i kombinationen alkoholtillverkande företag och sociala medier, ser denna studie istället en möjlighet för företagen att använda sociala medier som verktyg för att förena marknadsföring för att stimulera till försäljning med ett parallellt arbete med aktivt socialt ansvar, avgränsat till ansvarsfull konsumtion. 14 Relativism innebär att det inte finns en absolut sanning (Nationalencyklopedin, relativism, 2011), här syftar relativistisk på en position där kunskapandet beror på situationen där intervjuare och respondent möts. 19

20 2.4 Undersökningsdesign Fallstudier av tvärsnittsdesign Med tanke på att denna studie är relativt tidsbegränsad det vill säga löper endast över ett fåtal månader så är en longitudinell design, som hade krävs flera insamlingstillfällen över en längre tid, utesluten. Den empiriska insamlingen har därför genomförts under en tidpunkt inom ramen av en månad. Med det sagt, tillsammans med resonemanget ovan, designas vår studie i enlighet med en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2005; Gustavsson, 2004, Sverke). Ett tvärsnitt tas genom den svenska bryggeribranschen och baseras på två stycken fallföretag för att samla in relevant information för studien. Tidseffektiv insamling, med god tillgång till information samt den mycket begränsade budgeten har föranlett vår undersökningsdesign (Gustavsson, 2004, Sverke). Dessutom, som konstateras i inledningen så saknas det kunskap på det område som studien rör och det är ett komplext problem som belyses känns metodvalet lämpligt (Gustavsson, 2004, Gummesson). 2.5 Undersökningsstrategi: två perspektiv Studiens insamling av empiriskt material görs utifrån två olika perspektiv för att få en djupare förståelse för de valda fallföretagen; utifrån-och-in samt inifrån och-ut. I definitionen för utifrån-och-in ligger sekundärinformation som erhållits genom årsredovisningar, miljö- och hållbarhetsredovisningar, affärsetiska koder, tidigare forskning, akademiska artiklar samt egna observationer av fallföretagens närvaro i social medier. Avsikten har varit att dokumentera hur frågor som studien berör; socialt ansvar samt sociala medier diskuteras, hanteras och framställs. Definitionen av perspektivet inifrån-och-ut berör insamling av studiens primära information som har skett via personliga intervjuer 15 med representanter från de utvalda fallföretagen. Valet att använda dessa två perspektiv för insamling av information motiveras av den paradox som har observerats. Det är en komplex problematik med ett syfte som inte enbart kan analyseras utifrån, exempelvis via en enkätundersökning som enda insamlingsmetod, eftersom vi vill ner på djupet. Sekundärinformation är bra därför 15 Med personliga intervjuer avses intervjuer som gjorts ansikte mot ansikte eller via telefon. 20

21 att den billig och relativt lättillgänglig men också av stor vikt för denna studie vad gäller att studera vad fallföretagen kommunicerar ut idag i termer av socialt ansvar för att sedan kunna jämföra med vad som framkommer via de personliga intervjuerna. Valet att genomföra kvalitativa intervjuer gjordes då syftet delvis är att skapa en djupare förståelse för samt urskilja företagens ståndpunkt. Därför ansåg vi att det var viktigt att skapa utrymme för fallföretagens egna subjektiva uppfattningar och synsätt kring socialt ansvar, sociala medier och den paradox som vi har identifierat. Det vill säga, vi utesluter därför standardiserade svarsalternativ som en enkät hade inneburit och ger på så vis utrymme för tolkande ur ett forskarperspektiv. När en studie antar en undersökningsstategi av kvalitativ ansats, som personliga intervjuer, krävs det inte heller att all information som samlas in måste vara mätbar, för att den skall anses användbar när det kommer till att skapa ny kunskap (Björklund & Paulsson, 2003), vilket har varit en förutsättning för att besvara denna studies syfte Val av fallföretag Företag i bryggeribranschen på den svenska marknaden har länge arbetat med marknadsföring av öl och icke alkoholhaltiga drycker på en reglerad marknad, och de har därför en hög kompetens och stor erfarenhet inom området. Företagens kompetens bidrar således till att uppfylla studiens syfte, där en tes prövas. Urvalet av fallföretag, Carlsberg Sverige och Spendrups, baserades på att de är två av tolv medlemmar (produktkategorierna öl, cider, läskedrycker och vatten) i Branschorganisationen Sveriges Bryggerier och de står för 90 procent av den totala producerade volymen i Sverige (Sveriges Bryggerier, Om oss, 2011). Vidare studerades företagens totala omsättning och det konstaterades att de, sett till den totala produktportföljen, är de ledande företagen. När vi vidare överblickade Systembolagets försäljningsstatistik, för de 50 största leverantörerna vad gäller produktkategorin öl (Systembolaget, försäljning i kronor per de 50 största leverantörerna, 2010) bekräftades det även där. 21

22 2.5.2 Val av respondenter För att ta reda på vilka respondenter som var bäst lämpade för att svara på studiens intervjufrågor utgick vi från vårt tidigare nämnda val kring att undersöka fallföretagens arbete med socialt ansvar, marknadsföring av öl och icke alkoholhaltiga drycker och sociala medier. För att komma åt deras unika kunskap valdes medarbetare utifrån yrkesroller inom dessa områden. Sammantaget har majoriteten av respondenterna hos fallföretagen varit medarbetare vars positioner och arbetsuppgifter ligger på en strategisk nivå. Dock anser vi att dessa medarbetare också har en god inblick i det dagliga arbetet på en mer operativ basis, eftersom att mycket av deras arbetsuppgifter är att också överblicka hur organisationen ser ut längre ned. 2.6 Förberedelser inför de personliga intervjuerna Som en del i förberedelserna inför de personliga intervjuerna med valda fallföretag genomfördes teoristudier. Dessa teoristudier låg sedan till grund för utformningen av respektive intervjuguide samt som en referensram för att kunna ställa relevanta följdfrågor vid de faktiska intervjutillfällena Innan intervjutillfällena behövde vi en solid grund att stå på därför genomfördes en förstudie där vi bygger ut vår referensram för de utvalda fallföretagen. Syftet var således att få en bild av företagen som sådana och deras generella syn på sociala medier och socialt ansvar men även hur de arbetar idag och ser på framtida möjligheter där, för att i största möjliga mån kunna förstå våra respondenters resonemang kring det här. Undersökningsarbete omfattade även arbetet med att samla in information kring marknadsandelar, försäljningsstatistik och varumärken inom produktkategorin öl men även av deras omvärld (lagar, regleringar och branschen i stort). Nästa steg i förberedelserna var utformningen av intervjuguiderna [Bilaga 3]. Vi hade i förväg bestämt att intervjuerna skulle genomföras på ett semistrukturerat sätt (Bryman & Bell, 2005), för att lämna utrymme för företagens representanter att göra tillägg. Det är positivt för vår studie då företagen får tillfälle att med deras kompetens lägga till väsentligheter som annars kanske inte hade uppmärksammats. På ett semistrukturerat vis utformades sedan intervjuguiderna, där stor vikt lades vid att ställa öppna frågor i 22

23 kombination med att undvika ledande frågor (Bryman & Bell, 2005). Dessa frågor var förutbestämda men öppnade upp för respondenternas egna tillägg och skapade utrymme för följdfrågor och förtydligande. Större delen av frågorna som återfinns i intervjuguiderna är desamma för båda företagen men det har även formulerats företagsspecifika frågor utefter varje företags förutsättningar. Dessa frågor uppkom efter våra egna observationer av exempelvis företagens hemsidor och hur de explicit uttalade sig kring aktuella ämnen i dessa forum. Dessa frågor berörde således områden som vi ville bringa klarhet i efter att ha studerat varje företag för sig. Vid samtliga intervjutillfällen valdes röstinspelningsutrustning för att dokumentera och minska risken för bortfall av viktig information. Röstinspelning är också bra eftersom att det tillåter oss som forskare att studera tonfall och röstläge när vår analys ska genomföras (Bryman & Bell, 2005). Innan intervjuerna förklarade vi att vi tänkt använda oss av röstinspelning samt att materialet enbart var ämnat för oss som forskare, och inte kommer användas i något annat syfte än denna studie. Denna typ av dokumentering kan dock innebära att respondenterna inte svarade så utförligt som de hade gjort om intervjun genomförts utan röstinspelning. Men för att skapa en viss trygghet hos respondenterna informerades det om att de citat som väljs ut för studien får godkännas av dem innan de publiceras. 2.7 Genomförande av personliga intervjuer Fördelen med de intervjuer som genomfördes på huvudkontoret var att vi träffade respondenterna ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2005). Risken att missuppfattningar (Bryman & Bell, 2005) uppstod har kunnat minskas då vi kunde se respondenterna. Om osäkerhet uppstod kring en fråga som ställts så fanns det större möjlighet för oss att upptäcka det här via ansiktsuttryck och kroppsspråk. Även om de här fördelarna inte ses i en telefonintervju så finns det andra positiva effekter med det metodvalet. Telefonintervjuer är inte lika tidskrävande och även billigare alternativ då kostnader för transport och logi kunnat undvikas (Bryman & Bell, 2005). Risken är dock att vi kan ha missat att få en djupare förståelse för denne respondents fallföretag och deras verklighet. Men eftersom att vi sen tidigare har träffat Henric Byström hade vi redan 23

24 bekantat oss med vår respondent sågs inte en telefonintervju skilja sig avsevärt från en personlig intervju ansikte mot ansikte i det avseendet. Nedan [Tabell 1] redogörs det för studiens intervjuer och relevant information kring dessa. Respondent Företag Position på företaget Intervjudatum Typ av intervju Mats Liedholm Spendrups Marknadsdirektör, strategisk nivå Claes Åkesson Spendrups Miljö- & hållbarhetsdirektör, strategisk nivå Leif Börjesson Spendrups Marknadsansvarig öl, operativ nivå Ansikte mot ansikte Ansikte mot ansikte Ansikte mot ansikte Henric Byström Carlsberg Sverige PR-chef, strategisk nivå Telefon Sebastian Tarkowski Carlsberg Sverige Brand Manager öl (Falcon), operativ nivå Ansikte mot ansikte TABELL 1: Översikt av de personliga intervjuer som gjorts med representanter på respektive fallföretag; Spendrups och Carlsberg Sverige Vårt möte med Spendrups Intervjun på Spendrups genomfördes i april 2011 på deras huvudkontor i Stockholm. Vi träffade Mats Liedholm, marknadsdirektör, Leif Börjesson, varumärkesansvarig för produktkategorin öl samt Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör. Samtliga intervjuades vid samma besök. Mats Liedholm närvarade under hela intervjutiden. Leif Börjesson närvarade den första timmen och Claes Åkesson den resterande tiden. Det ses som en fördel att vi under hela intervjutiden hade möjlighet att sitta med två representanter från företaget. Det skapar en annan typ av diskussion och en möjlighet att få fram mer intressant empiriskt underlag Vårt möte med Carlsberg Sverige Med Carlsberg Sverige fick vi möjlighet att intervjua två medarbetare; Sebastian Tarkowski, varumärkesansvarig för ölvarumärket Falcon samt Henric Byström som är 24

25 PR-chef. På grund av tidsbrist hos företagen samt transportpraktiska skäl från vår sida, genomfördes intervjuerna under två olika tillfällen. Både intervjun med Sebastian och Henric löpte under cirka en timme. 2.8 Kvalitativ analysmetod Kvalitativ textanalys Efter det att intervjuerna dokumenterats via transkribering till råtext övergick vårt arbete till att förbereda och genomföra en kvalitativ textanalys av det befintliga materialet. Eftersom att det inte finns ett sätt att genomföra denna typ av analys (Silverman, 2004) har vi, efter att vi läst igenom texterna ett flertal gånger, i ett första steg brutit ner råtext i mindre kategorier för att få en begreppsbild av vad texten på ett övergripande plan omfattar. Efter det byggdes kategorierna samman och vi sökte då efter ett djupare mönster dem emellan, det vill säga vi satte fingret på vad vi uppfattade vara den röda tråden genom den kategoriuppdelning som gjorts. Vidare följde en komparativ tolkning mellan företagen kring vad som sagts i intervjuerna för att kunna identifiera hur deras nuvarande arbete ser ut, och vad deras attityder är i ämnet enskilt och i jämförelse med varandra. Nästa steg i textanalysen var en utökad tolkning via vårt uppsatta teoretiska ramverk där ett antal kriterier ligger till grund för studiens argumentation för den uppsatta tesen. Kriterierna ligger också till grund för huruvida tesen kan anses som styrkt eller ej. 2.9 Studiens kvalitet Argument för metodval Vårt metodval innebär ett antal fördelar men även risker och nackdelar som vi kommer ta upp här. Eftersom att denna studies syfte har varit att analysera en komplex problematik med vissa fokusområden så valdes ett begränsat antal kvalitativa intervjuer som kompletteras med sekundärinformationsinsamling. Av den anledningen har studien frångått ett brett grepp om problematiken och istället satsat på djup, vilket även påverkar generaliserbarheten. Det är en brist som vi motiverar med att studien hade inte lämpat sig att göras genom exempelvis en kvantitativ metod via enkätundersökning eftersom att studien syftar till att återspegla företagens arbete idag, deras attityder samt framtidssyn på sociala medier, socialt ansvar samt marknadsföring för försäljning. Att 25

26 samla in sekundärinformation samt göra observationer på hemsidor och sociala medier är en komplex uppgift eftersom det är svåröverblickbart och relevant information kan lätt missas jämfört med om vår insamling till större del hade skett genom samlade dokument (antingen digitala eller tryckta). Å andra sidan är transparensen högre nu. Vi är inte lika begränsade till att enbart få tillgång till det som företagen själva vill kommunicera ut Källkritik För att kunna föra en diskussion kring källkritik har denna studie utgått från tre olika kriterier; samtidskravet, tendenser samt beroendekriteriet (Gustavsson, 2004; Ödman 2007). Vi har använt oss av universitetsbibliotekets databaser såsom Academic Search Premier och Business Source Premier för att komma åt elektroniska tidskrifter som erbjuder fulltextversioner. Här kom vi åt olika typer av fackpress som exempelvis Journal of Policy and Marketing som främst riktar sig till yrkesverksamma marknadsförare. Vi använde oss av den typen av tidskrifter för att kunna återspegla aktuell information inom exempelvis Social Marketing och på så vis arbeta med samtidskravet. Vi har dock beaktat att artiklarna riktar sig främst till yrkesverksamma och därför inte är lika djupgående som vetenskapliga artiklar. För att få tillgång till mer djupgående och granskade vetenskapliga artiklar och kunna hitta de stora vetenskapliga namnen använde vi oss av ISI Web of Knowledge. Det empiriska materialet har byggts upp med hjälp av personliga intervjuer för att komma ner på djupet och få tillgång till aktuell information. Det skedde även via informationsinsamlingen av sekundär empirisk karaktär genom företagsspecifika hemsidor (officiella hemsidor) och annat företagsspecifikt material (ursprungskälla företagen själva), vi är medvetna om att de kan tendera att vinklas för att främja de aktuella företagens intressen. Fallföretagen är dessutom beroende av att följa de lagar, regleringar samt branschpolicys som är uppsatta vilket även det påverkar materialet som vi har tagit del av. Fördelarna, med att söka efter litteratur/information till studien har främst legat i att de digitala kanalerna som vi huvudsakligen har använt oss av vid insamlingen av sekundärinformation. Dessa är lätta att uppdatera och geografiskt avstånd är inte en avgörande faktor för att få tillgång till dem. 26

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Uppsatser i Informatik

Uppsatser i Informatik LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008-02-22 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Ulf Melin Uppsatser i Informatik Systemvetenskapliga programmet, vt 2008 Att skriva uppsats inom Informatik

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler

Iq Rapport 2013:1. Alkoholvarumärkens sponsring. svenska festivaler Iq Rapport 2013:1 Alkoholvarumärkens sponsring Alkoholvarumärkens sponsring av svenska festivaler Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklamen samverkar i flera kanaler 4. Sponsring ett sätt att bygga varumärke

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker.

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker. Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på särskilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Maria Renström Director ANDT and Social services Ministry of Health and Social Affairs The common overall objective

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Hur dricker du, egentligen? Är det okej att bli berusad när barn är med?

Hur dricker du, egentligen? Är det okej att bli berusad när barn är med? Iq Rapport 2010:1 IQs Alkoholindex och människors attityder till alkohol Hur dricker du, egentligen? Är det okej att bli berusad när barn är med? En smartare syn på alkohol För den som vill arbeta med

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Att skriva en uppsats Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Grunden Brister, analys och kritik Grunden Traditionell

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK Lennart Sturesson Carlssons Innehåll Kap 1. Inledning: Distansarbete ett ämne i tiden 13 1 Diskrepanser mellan retorik och praktik 14 2 Tidigare forskning 17

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Värdeskapande till följd av Key Account Management

Värdeskapande till följd av Key Account Management EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Värdeskapande till följd av Key Account Management Madelene Laghamn Lovisa Törnblom Handledare: Henrik Nehler Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01208--SE

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer.

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer. Begäran om beriktigande och genmäle betr. programmet Medierna (ett inslag med rubriken Manipulerad graffittibild som sändes i P1 den 31 jan 2015 kl. 11.03) I ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 ges

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 140325 Tid: 09.00-14.00 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Kommittédirektiv Användarna i delningsekonomin Dir. 2015:136 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin har många fördelar såväl för enskilda individer

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang POL IC Y fö r lo ka en lt ga sa ge m m hä an ll g s- Sv eri ge po lic yf ör lo ka lt an g sa m hä ll se ng ag em Po licy Ca rl sb er g innehåll: 1.0 Intressentrelationer 2.0 Samhällsinvesteringar 3.0 Partnerskap

Läs mer

ATT PUBLICERA I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER

ATT PUBLICERA I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER ATT PUBLICERA I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER Örebro universitet 28 november 2012 Örjan Sjöberg, redaktör Geografiska Annaler: Series B, Human Geography Page 1 eller, VARFÖR REDAKTÖRER ÄR SÅ ODRÄGLIGA Örebro

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer