Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling."

Transkript

1 Verksamhet/marknad Bred Broad forskning R&D + product och utveckling Broad D:o utan R&D/large produkt pipeline på marknaden Smal forskning Narrow R&D + product och utveckling D:o utan Narrow produkt R&D på marknaden 320 Produktutveckling Product development Uppdrag Konsult/CRO /konsult Produktion Production 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling Marknadsföring Sales och försäljning Antal anställda Över personer arbetar i forskningsintensiv verksamhet, i produktionen och drygt 8500 med marknadsföring och försäljning. Hur stor omfattning har företagen på internationell marknad? Hur stora är företagen när det gäller antal anställda? Hur stor andel av företagen har produkter på marknaden? 43

2 Företag med bred forskning och utveckling Allmänt Dessa företag är de forskningsintensiva tillväxtmotorerna inom områdena bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige. Deras framgångar inspirerar andra att satsa på forskning och företagande i Sverige inom dessa områden. De är verksamma på en internationell marknad med liten hemmamarknad. Verksamhet Företag med verksamhet inom ett brett kompetensområde där verksamheten i många fall innehåller alla funktioner som integreras (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet). De har en bred vetenskaplig bas där flera utvecklingsområden/projekt/produktlinjer drivs parallellt. De skuggade delarna innehåller produktionsanläggningar för företagen med fler än 500 anställda. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal med att annat bolag som ger inkomster. Omfattning Ett 70-tal företag med anställda i Sverige. Inräknas även dessa företags egna produktionsenheter i Sverige är antalet anställda AstraZeneca dominerar gruppen som har en stark tyngdpunkt inom läkemedel. Ytterligare företag inom läkemedel är t.ex. Biovitrum, Active Biotech och KaroBio. En stor arbetsgivare är även GE Healthcare (tidigare Amersham Biosciences) inom biotekniska verktyg och det finns ett antal stora företag inom medicinsk teknik som t.ex. Gambro Lundia, Siemens- Elema, Astra Tech och Nobel Biocare. Företagen finns nästan enbart i de tre storstadsregionerna. Karaktär Företag med mycket internationella kontakter, ofta globala, och med omfattande nätverk med andra företag och akademiska forskningsmiljöer nationellt och internationellt samt egen avancerad och bred forskning och utveckling. De har ett starkt lönsamhetsfokus och är långsiktiga men flera är utlandsägda och är således beroende av det utländska moderbolagets beslut. Mogna företag med globala marknader och många är börsnoterade. Företagen utgör klustrets tillväxtmotorer men vissa av de små och medelstora företagen har behov av nytt kapital då de ännu inte visar vinst. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader och den nationella hemmamarknaden är liten, är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan. I viss utsträckning kan de konkurrera om personal och eventuellt om riskkapital. Företagen kan enas om gemensamma aktioner, exempelvis inom ramen för den relativt nya branschorganisationen SwedenBIO, för att påverka beslutsfattare inom områden där de har gemensamma intressen. Det kan gälla frågor kring företagens kompetensförsörjning där synpunkter på behov av utbildad arbetskraft inom olika områden förs fram, efterfrågan på ökade forskningsresurser till universitet och högskolor för mer eller mindre specifika områden och initiativ för att underlätta internationell rekrytering. Gemensamma initiativ tas även när det gäller att finna samarbeten och investeringar internationellt, att föra ut information om området, att föra fram önskemål om förbättrad infrastruktur eller andra synpunkter på företagens villkor.

3 KLUSTERPROFIL Företag med bred forskning och utveckling Bred forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med fler än 500 anställda totalt).

4 Företag med smal forskning och utveckling Allmänt Dessa företag utgör en viktig del av Sveriges tillväxtpotential inom de inkluderade områdena. I denna grupp företag är dynamiken stor och gruppen fylls hela tiden på med nya företag, under de senaste åren framförallt universitetsavknoppningar. Verksamhet Oftast unga företag med forskning och utveckling inom ett smalt kompetensområde, fokuserade på ett utvecklingsprojekt/produktlinje. I vissa fall är alla funktioner (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet) representerade i företaget. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal som ger inkomster. Produkter/tjänster på marknaden och nya i pipeline Ett 90-tal företag med ca 750 anställda. Hälften av dessa finns i Stockholm/Uppsalaregionen. Några framgångsrika mogna nischföretag, men även relativt nystartade företag. Fokuseringen på ett smalt produktområde kan både vara en riskfaktor och en styrka. Denna kategori representerar en viktig del av de inkluderade ämnesområdenas tillväxtpotential. Trots att de har produkter på marknaden har många av företagen fortfarande lönsamhetsproblem och behov av riskkapital. Produkter/tjänster i pipeline, men inte ännu på marknaden Karaktär Forskningsintensiva företag med internationella kontakter och avancerad, men smal verksamhet. Universitetsavknoppningarna har oftast nära kontakter med den miljö de avknoppats från och även nätverk med forskningsmiljöer internationellt. De har ofta behov av starkt specialiserad kompetens. I regel väldigt små bolag med få anställda och med förhoppning om att växa eller att bli uppköpt. Många har behov av riskkapital. Vissa av företagen kan vara fritidsföretag som inte har ambition att växa. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan annat än om finansiering och eventuellt personal. De flesta företagen är små och har därför begränsade resurser att delta i långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer om de inte ser en direkt nytta för det enskilda företaget. Företagen måste lösa sitt långsiktiga ägande då det kan ta åtskilliga år innan de visar vinst. En del företag ägnar mycket tid åt att finna finansiering för verksamheten och flera av dessa företag upplever en brist på riskkapital. Eftersom den inhemska marknaden för dessa företags produkter är liten så måste även de små, relativt nystartade företagen snabbt nå ut på den internationella marknaden. Företagen kan ha intresse av att samarbeta med varandra eller med de bredare företagen kring internationell marknadsföring och försäljning samt kring att finna internationella samarbetspartners. Företagen kan ha intresse av att finnas i inkubator-miljöer eller s.k. Science Parks för att lättare finna samarbeten och för att ta del av den service och närhet till akademiska centra som dessa erbjuder. Ett 70-tal företag med ca 320 anställda. Flera nya företag med tillväxtpotential, men som utan produkter på marknaden är i riskzonen. Fokuseringen på en första produkt eller tjänst kan både vara en riskfaktor och en styrka. Behovet av nytt riskkapital kan vara stort liksom behovet av affärsinriktat ledarskap och av kunskap om och möjlighet att nå ut på den internationella marknaden.

5 KLUSTERPROFIL Företag med smal forskning och utveckling Smal forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

6 Produktutveckling Allmänt I denna heterogena grupp företag finns såväl de med stor tillväxtpotential som mogna företag med mindre tillväxtambitioner. Verksamhet De flesta av företagen på den nationella marknaden är internationella läkemedelsföretags produktutveckling genom klinisk prövning av egna läkemedelskandidater som genomförs i Sverige på svenska patienter. Därför har de klassificerats som nationell marknad, produkterna däremot ska sedan ut på en internationell marknad. Företag med internationell marknad består däremot av många svenska bolag som har utvecklat en eller flera egna produkter. Dessa har bedrivit forskning och utveckling men nu när produkten finns på marknaden är huvudfokus ofta att öka marknadsandelar och nå ut på nya marknader. Parallellt sker vidareutveckling av de etablerade produkterna. Omfattning Ca 140 företag med ca anställda där de utländska bolagens kliniska prövningsverksamhet motsvarar knappt 1200 anställda. Förutom den kliniska prövningsverksamheten, som företrädesvis är organisatoriskt baserad i Stockholm, så verkar de allra flesta företagen inom medicinsk teknik. Exempel på företag med klinisk prövningsverksamhet i Sverige är Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly och Bristol-Myers Squibb och exempel på företag inom medicinsk teknik är Elos Medical, Arcoma och Dentatus. Karaktär De internationella läkemedelsföretagens Sverigeverksamhet inom klinisk prövning samlokaliseras ofta med företagets marknadsförings- och försäljningsverksamhet inom Sverige eller en större region. Inom produktutveckling finns en blandning av bolag som relativt nyligen utvecklat sin produkt och mogna företag som redan är väl etablerade på marknaden. Gemensamt för bägge dessa grupper är att fokus ligger på att öka marknadsandelar och/eller att nå ut på nya marknader och på att se till att produktsortimentet står sig väl i konkurrensen. Produktutvecklingen för dessa är framförallt inkrementell. För vissa av företagen med egna utvecklade produkter kan ökande marknadsandelar leda till att man bygger ut produktionen och ser över var och hur denna sker mest kostnadseffektivt. Relationer Företag inom klinisk prövningsverksamhet har främst ett gemensamt intresse av att infrastrukturen för klinisk prövningsverksamhet är bra med excellent klinisk forskning, goda relationer till forskare, bra registerdata/patientdata och rätt patientpopulation. Företagen är ibland varandras konkurrenter även om deras läkemedel ofta förskrivs vid olika indikationer. De konkurrerar i sådana fall om de bästa möjligheterna att genomföra kliniska prövningar, att få tillgång till de bästa kliniska forskarna och till rätt patientgrupp. Inom företagsgruppen med egna utvecklade produkter kan intresse finnas för samarbete kring marknadsföring och marknadskanaler.

7 S109-BV90 KLUSTERPROFIL Produktutveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktutveckling Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med 500 anställda totalt). Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

8 Konsult och uppdragsverksamhet Allmänt Dessa företag bidrar på uppdragsbasis med specialister och resursförstärkning i olika faser av produktutvecklingen. Det innebär att uppdragsgivarna inte behöver bygga upp all kompetens inom det egna företaget. Verksamhet De flesta av dessa företag är konsulter till företag som utvecklar läkemedel eller medicinsk teknisk utrustning inom klinisk prövningsverksamhet eller annan medicinsk forskning. De arbetar med klinisk prövningsverksamhet samt dokumentations och regulatoriska frågor kring processen att få ett läkemedel eller en medicinsk teknisk produkt prövad och godkänd. Det finns även en del konsulter inom t.ex. bioremediering och avfallshantering samt inom bioinformatik i denna kategori. Omfattning Karaktär Företag inom klinisk prövningsverksamhet behöver känna till regelverk och regulatoriska instanser i Sverige och internationellt samt ha väl utvecklade nätverk med klinisk forskning, svenska sjukhus och vissa myndigheter. Kundorienterad verksamhet där tillgång till bra registerdata/patientdata, rätt patientpopulation och vetenskaplig trovärdighet är viktigt. För den mindre gruppen konsult- och serviceföretag inom andra ämnesområden gäller att de har spetskompetens inom sina respektive områden och att de känner till kundernas efterfrågan. Relationer Dessa företag är ibland konkurrenter med varandra inom respektive ämnesområde men kan även vara nischade mot olika delområden vilket minskar konkurrensen sinsemellan. Ett 70-tal företag med ca 870 anställda varav CRO-företagen omfattar mer än 700 anställda. De största CRO-företagen företagen är Quintiles och Clinical Data Care.

9 KLUSTERPROFIL Konsult och uppdragsverksamhet Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Uppdrag /konsult

10 Produktion Allmänt Dessa företag utgör Sveriges produktionsindustri inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik. Här återfinns en tredjedel av de anställda inom de inkluderade områdena. Det handlar om mycket avancerad produktion med stränga regulatoriska krav. Verksamhet Karaktär Produktions- och processteknik för dessa kategorier produkter utvecklas ständigt för att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen. Även krav och regelverk internationellt utvecklas. Det är viktigt att företagen, svensk forskning och svenska utbildningar fångar upp detta. Produktionsföretagen är viktiga för en bred sysselsättning. Eventuell framtida konkurrens med t.ex. låglöneländer ställer stora krav på en effektiv och högkvalitativ verksamhet. Ca 70 företag med tillsammans ca anställda inom bioproduktion, läkemedelsproduktion, tillverkning av medicinsk apparatur och utrustning samt tillverkning av biotekniska verktyg. Vissa är företag fokuserade på produktion, utan egen forskning och utveckling, medan andra utgör produktionsenheter inom större bolag med fler än 500 anställda. Eftersom vi i denna studie endast har delat upp företag med fler än 500 anställda i olika verksamhetskategorier så döljer sig produktionsenheter i många av företagen med mindre än 500 anställda. Dessa antyds på bilden på nästa sida. De skuggade företagen är de som har produkter på marknaden men som har färre än 500 anställda i Sverige totalt. Fler anställda än de angivna ca som finns i identifierade produktionsenheter arbetar således med produktion. Om t.ex. ett verkstadsföretag har produkter inom medicinsk teknik som ett affärsområde bland flera, inkluderas inte den produktionsenheten i denna studie då det är svårt att avgöra hur stor del av företagets totala verksamhet som är inom medicinsk teknik. Företag som är underleverantörer av komponenter eller material till t.ex. medicinsk tekniska produkter eller biotekniska verktyg har inte inkluderats.

11 KLUSTERPROFIL Produktion Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Forsknings- och utvecklingsverksamheter i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt). Produktutveckling Produktion Produktutveckling i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt).

12 Marknadsföring och försäljning Nationell marknad Omfattning Ca 280 företag med ca anställda (klinisk prövningsverksamhet som samlokaliseras med marknadsföring och försäljning har inte inkluderats här). Dessa är ofta den svenska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på den svenska marknaden. Karaktär Företagen inom läkemedelsutveckling har produktspecialister som träffar förskrivande läkare och säljer läkemedel över hela landet, även om de organisatoriskt koncentreras till storstadsregionerna. De besöker läkarstämmor och ordnar informationsmöten och seminarier för läkare inom det egna företagets produktområden. Kundprofilen och marknaden skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på produkten när det gäller medicinsk teknik. Beroende på hur stor investering produkten innebär kan den säljas till olika kunder i sjukhusförvaltning och landstingsstruktur. De stora läkemedelsbolagen och företagen inom medicinsk teknik och bioteknik verkar på en internationell marknad och måste därför ha en marknadsförings- och säljorganisation på alla större marknader. Verksamhetens omfattning styrs av marknadens storlek. Relationer Dessa företag är ofta konkurrenter men kan även ha gemensamma intressen, t.ex. när det gäller arenor för att nå ut till den egna kundgruppen. Kommentarer Kostnadsjakt kan leda till sammanslagningar av flera nationella kontor till ett kontor som sköter marknadsföring och försäljning på en större region. Nyligen har reglerna för denna verksamhet ändrats i Sverige när det gäller kontakterna mellan företagen och enskilda läkare eller andra beslutsfattare och potentiella kunder i vårdsektorn, t.ex. har möjligheten att nå ut genom bidrag till konferensresor begränsats. Internationell marknad Omfattning Ett 60-tal företag med ca anställda inom försäljning, i regel den nordiska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på en större region än den svenska marknaden. Karaktär Se företagen med nationell marknad. För dessa företag handlar det om att ha motsvarande organisation som verkar inom ett större geografiskt område som t.ex. norden. Kunskap om nationella särdrag och t.ex. vårdsektorns struktur i olika länder krävs för en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi. Relationer och kommentarer Se Nationell marknad

13 KLUSTERPROFIL Försäljning och marknadsföring Marknadsföring och försäljning Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel

14

15 Regionala profiler Övriga landet 3% Umeå 2% Stockholm/ Uppsala 58% Göteborg 19 % Linköping 1% Malmö/Lund 17% Branschen är koncentrerad till storstadsregionerna. Är regionerna specialiserade inom olika ämnesområden? Är de fokuserade på olika verksamhetskategorier? Vilken verksamhet finns utanför storstadsregionerna? Hur ser förutsättningarna ut för samverkan? 57

16 Stockholm/Uppsala regionen Antalet identifierade företag i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Strängnäs är 390 st med tillsammans ca anställda. Det innebär 58% av sysselsättningen i Sverige. Stockholm Antalet identifierade företag i regionen, som även inkluderar Södertälje, är drygt 300 st med tillsammans anställda. I Stockholmsklustret finns alla inriktningar representerade, men det domineras av företag som utvecklar eller säljer läkemedel och medicinsk teknisk utrustning. Ca 70 företag är forskningsintensiva med produkter eller tjänster för en internationell marknad. Många av företagen är små och flera utvecklar produkter som ännu inte finns på marknaden. Stockholm är ett nationellt centrum för internationella bolag som ansvarar för marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden. Även viss representation finns för den nordiska/baltiska marknaden. Företagsklustret har även ett stort inslag av företag som arbetar med kliniska prövningar. En huvuddel av dessa är dotterbolag i internationella koncerner. Den enskilt största arbetsgivaren är AstraZeneca som har såväl en stor forskningsanläggning i Södertälje som Sveriges största anläggning för läkemedelsproduktion där. Andra stora arbetsgivare är t.ex. Pfizer Health, Octapharma, Biovitrum, Siemens-Elema och St Jude Medical. Uppsala Antalet identifierade företag är ca 75 st med tillsammans anställda. Flera av företagen har sitt ursprung i verksamheten inom tidigare Pharmacia. Uppsalaklustret domineras av företag som utvecklar biotekniska verktyg. Flera företag finns också inom diagnostika. Det finns även ett antal mindre företag som utvecklar läkemedel. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, Pfizer Health, FreseniusKabi och Pharmacia Diagnostics. Strängnäs Ett 10-tal identifierade företag med tillsammans ca 600 anställda. Flertalet av de sysselsatta arbetar inom bioproduktion. Regionala profiler Göteborg Antalet identifierade företag är ca 170 st med tillsammans anställda. I Göteborgsregionen finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet även ett antal stora forskningsintensiva företag inom medicinsk teknik. Här finns även många små med forskning och/eller utveckling inom just medicinsk teknik. Företag inom användning av biomaterial och titanimplantat för att reparera eller ersätta skadad vävnad finns i stor utsträckning i Göteborg. Det finns i Göteborg ett stort antal företag som säljer läkemedel och medicinsk tekniska produkter på den svenska marknaden, delvis dotterbolag i utländska koncerner och i mindre utsträckning svenska importföretag. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Astra Tech, Nobel Biocare, Getinge Sterilization och Mölnlycke Healthcare. Malmö/Lund Antalet identifierade företag är ca 160 st med tillsammans anställda. I Skåne finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet ett flertal företag med forskningsverksamhet inom flera av de inluderade ämnesområdena. Skåne är i stort sett ensamt i Sverige om företag inom agrobioteknik. Regionen har ett förhållandevis stort inslag av företag med produktutveckling inom medicinsk teknik och många produktionsföretag inom läkemedel, bioproduktion och medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Pfizer Health, Gambro Lundia, Becton Dickinson Infusion Therapy, Svalöf Weibull och Syngenta Seeds. Umeå Antalet identifierade företag är ca 20 st med tillsammans 800 anställda. I Umeå finns främst företag inom produktion men även ett mindre antal små forskningsintensiva företag. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, AstraZeneca och Apotekets läkemedelsproduktionsenhet. Linköping Antalet identifierade företag är ca 25 st med tillsammans 320 anställda och de flesta förtagen verkar inom medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är Sectra Imtec, Elekta och Partnertechs produktionsenhet inom medicinsk teknik. Övriga Sverige Antalet identifierade företag är ca 40 st med tillsammans anställda. Branschen är starkt koncentrerad till storstäderna. Det är främst produktion och produktvecklande företag som finns utanför dessa. De största arbetsgivarna är Cambrex Karlskoga, AstraZeneca i Karlskoga, CCS Clean Chemical Sweden i Dalarna och Unimedic i Västernorrland.

17 KLUSTERPROFIL Regional indelning Marknadsföring och försäljning Produktion Uppdrag Produkt/konsult utveckling Utan - med - Smal forskning och utveckling utan - med produkt Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm NATIONELL MARKNAD Linköping Göteborg Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm INTERNATIONELL MARKNAD - Strängnäs Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund

18

Variabler. Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige

Variabler. Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Variabler Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Antal anställda Verksamhetskategori Företag med bred FoU Företag med smal FoU Företag som utvecklar egna

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström Business Line Radiologiska IT system Marie Ekström Business Line Radiologiska IT System Our mission statement Our mission is to Increase effectiveness of healthcare, while maintaining or increasing quality

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare Arbetsmarknadsinformation för biomedicinare Biomedicin Biomedicinare har kunskap om människans biologi från minsta molekyl till hela människokroppen. Denna kunskap används framför allt inom verksamheter

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Analyser av svenskt näringsliv

Analyser av svenskt näringsliv Analyser av svenskt näringsliv Anna Sandström Göran Andersson VINNOVA as@vinnova.se, 08-473 3057 och goran.andersson@vinnova.se, 08-473 3083 http://www.vinnova.se/sv/om-vinnova/vinnova-och-omvarlden/trender-i-sveriges-kunskapsintensiva-naringsliv/

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Dagens punkter Vad är en CRO? en framtida arbetsplats? Kort presentation av TFS då & nu Kort presentation av Daniel Viktiga framgångsfaktorer under

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

NIFDICAL 1,0DUC r1a,i-ncy. Statens folkhälsoinstitut

NIFDICAL 1,0DUC r1a,i-ncy. Statens folkhälsoinstitut r SOCIALSTYRELSEN ink 2013-01-24 Ttv LIVSMEDELSVERKET 01» LAKEMEDELSVERKET NIFDICAL 1,0DUC r1a,i-ncy --1 Diarienr: 3 LAKEMEDEI EFORKIA SVER ET Socialstyrelsen SM SMITTSICIODSINSTITUTET DEKLARATION av jäv,

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet

Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet Akbar Seddigh Styrelseordförande Elekta Innovationsbron Blekinge tekniska högskola SwedenBio Behovet av

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P En handlingsplan för life science 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P Det handlar om att förbättra strukturer och använda befintliga resurser smartare Svensk life science har en

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Flyttar forskningen från Sverige?

Flyttar forskningen från Sverige? Flyttar forskningen från Sverige? Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert Användarrådsmöte 14 oktober 2014 Bakgrund och motiv till studie Multinationella företag (MNF) ledande roll när det gäller

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Manual för beställning av Extempore, SLL

Manual för beställning av Extempore, SLL 2015-09-30 Version 1.4 1 (9) Manual för beställning av Extempore, SLL Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning För aktuell information besök www.apl.se

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil

Mattias Jansson. Inriktning. Anställningar. Språk: Utbildning & kurser (i urval) Konsultprofil Konsultprofil Mattias Jansson Mattias har mångårig erfarenhet av projektledning inom IT ur ett verksamhetsperspektiv, företrädesvis för affärssystem inom läkemedelsindustrin med dess myndighetskrav. Mattias

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab.

Phase. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD. HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler. Holographic Imaging. www.phiab. På väg mot marknadsacceptans Peter Egelberg, VD HoloMonitor M4 Time-lapse av odlade celler Från Lund Grundat 2004 av Peter Egelberg och personal 11 beviljade patent Första produkten internationellt lanserad

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer