Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling."

Transkript

1 Verksamhet/marknad Bred Broad forskning R&D + product och utveckling Broad D:o utan R&D/large produkt pipeline på marknaden Smal forskning Narrow R&D + product och utveckling D:o utan Narrow produkt R&D på marknaden 320 Produktutveckling Product development Uppdrag Konsult/CRO /konsult Produktion Production 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling Marknadsföring Sales och försäljning Antal anställda Över personer arbetar i forskningsintensiv verksamhet, i produktionen och drygt 8500 med marknadsföring och försäljning. Hur stor omfattning har företagen på internationell marknad? Hur stora är företagen när det gäller antal anställda? Hur stor andel av företagen har produkter på marknaden? 43

2 Företag med bred forskning och utveckling Allmänt Dessa företag är de forskningsintensiva tillväxtmotorerna inom områdena bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige. Deras framgångar inspirerar andra att satsa på forskning och företagande i Sverige inom dessa områden. De är verksamma på en internationell marknad med liten hemmamarknad. Verksamhet Företag med verksamhet inom ett brett kompetensområde där verksamheten i många fall innehåller alla funktioner som integreras (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet). De har en bred vetenskaplig bas där flera utvecklingsområden/projekt/produktlinjer drivs parallellt. De skuggade delarna innehåller produktionsanläggningar för företagen med fler än 500 anställda. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal med att annat bolag som ger inkomster. Omfattning Ett 70-tal företag med anställda i Sverige. Inräknas även dessa företags egna produktionsenheter i Sverige är antalet anställda AstraZeneca dominerar gruppen som har en stark tyngdpunkt inom läkemedel. Ytterligare företag inom läkemedel är t.ex. Biovitrum, Active Biotech och KaroBio. En stor arbetsgivare är även GE Healthcare (tidigare Amersham Biosciences) inom biotekniska verktyg och det finns ett antal stora företag inom medicinsk teknik som t.ex. Gambro Lundia, Siemens- Elema, Astra Tech och Nobel Biocare. Företagen finns nästan enbart i de tre storstadsregionerna. Karaktär Företag med mycket internationella kontakter, ofta globala, och med omfattande nätverk med andra företag och akademiska forskningsmiljöer nationellt och internationellt samt egen avancerad och bred forskning och utveckling. De har ett starkt lönsamhetsfokus och är långsiktiga men flera är utlandsägda och är således beroende av det utländska moderbolagets beslut. Mogna företag med globala marknader och många är börsnoterade. Företagen utgör klustrets tillväxtmotorer men vissa av de små och medelstora företagen har behov av nytt kapital då de ännu inte visar vinst. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader och den nationella hemmamarknaden är liten, är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan. I viss utsträckning kan de konkurrera om personal och eventuellt om riskkapital. Företagen kan enas om gemensamma aktioner, exempelvis inom ramen för den relativt nya branschorganisationen SwedenBIO, för att påverka beslutsfattare inom områden där de har gemensamma intressen. Det kan gälla frågor kring företagens kompetensförsörjning där synpunkter på behov av utbildad arbetskraft inom olika områden förs fram, efterfrågan på ökade forskningsresurser till universitet och högskolor för mer eller mindre specifika områden och initiativ för att underlätta internationell rekrytering. Gemensamma initiativ tas även när det gäller att finna samarbeten och investeringar internationellt, att föra ut information om området, att föra fram önskemål om förbättrad infrastruktur eller andra synpunkter på företagens villkor.

3 KLUSTERPROFIL Företag med bred forskning och utveckling Bred forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med fler än 500 anställda totalt).

4 Företag med smal forskning och utveckling Allmänt Dessa företag utgör en viktig del av Sveriges tillväxtpotential inom de inkluderade områdena. I denna grupp företag är dynamiken stor och gruppen fylls hela tiden på med nya företag, under de senaste åren framförallt universitetsavknoppningar. Verksamhet Oftast unga företag med forskning och utveckling inom ett smalt kompetensområde, fokuserade på ett utvecklingsprojekt/produktlinje. I vissa fall är alla funktioner (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet) representerade i företaget. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal som ger inkomster. Produkter/tjänster på marknaden och nya i pipeline Ett 90-tal företag med ca 750 anställda. Hälften av dessa finns i Stockholm/Uppsalaregionen. Några framgångsrika mogna nischföretag, men även relativt nystartade företag. Fokuseringen på ett smalt produktområde kan både vara en riskfaktor och en styrka. Denna kategori representerar en viktig del av de inkluderade ämnesområdenas tillväxtpotential. Trots att de har produkter på marknaden har många av företagen fortfarande lönsamhetsproblem och behov av riskkapital. Produkter/tjänster i pipeline, men inte ännu på marknaden Karaktär Forskningsintensiva företag med internationella kontakter och avancerad, men smal verksamhet. Universitetsavknoppningarna har oftast nära kontakter med den miljö de avknoppats från och även nätverk med forskningsmiljöer internationellt. De har ofta behov av starkt specialiserad kompetens. I regel väldigt små bolag med få anställda och med förhoppning om att växa eller att bli uppköpt. Många har behov av riskkapital. Vissa av företagen kan vara fritidsföretag som inte har ambition att växa. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan annat än om finansiering och eventuellt personal. De flesta företagen är små och har därför begränsade resurser att delta i långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer om de inte ser en direkt nytta för det enskilda företaget. Företagen måste lösa sitt långsiktiga ägande då det kan ta åtskilliga år innan de visar vinst. En del företag ägnar mycket tid åt att finna finansiering för verksamheten och flera av dessa företag upplever en brist på riskkapital. Eftersom den inhemska marknaden för dessa företags produkter är liten så måste även de små, relativt nystartade företagen snabbt nå ut på den internationella marknaden. Företagen kan ha intresse av att samarbeta med varandra eller med de bredare företagen kring internationell marknadsföring och försäljning samt kring att finna internationella samarbetspartners. Företagen kan ha intresse av att finnas i inkubator-miljöer eller s.k. Science Parks för att lättare finna samarbeten och för att ta del av den service och närhet till akademiska centra som dessa erbjuder. Ett 70-tal företag med ca 320 anställda. Flera nya företag med tillväxtpotential, men som utan produkter på marknaden är i riskzonen. Fokuseringen på en första produkt eller tjänst kan både vara en riskfaktor och en styrka. Behovet av nytt riskkapital kan vara stort liksom behovet av affärsinriktat ledarskap och av kunskap om och möjlighet att nå ut på den internationella marknaden.

5 KLUSTERPROFIL Företag med smal forskning och utveckling Smal forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

6 Produktutveckling Allmänt I denna heterogena grupp företag finns såväl de med stor tillväxtpotential som mogna företag med mindre tillväxtambitioner. Verksamhet De flesta av företagen på den nationella marknaden är internationella läkemedelsföretags produktutveckling genom klinisk prövning av egna läkemedelskandidater som genomförs i Sverige på svenska patienter. Därför har de klassificerats som nationell marknad, produkterna däremot ska sedan ut på en internationell marknad. Företag med internationell marknad består däremot av många svenska bolag som har utvecklat en eller flera egna produkter. Dessa har bedrivit forskning och utveckling men nu när produkten finns på marknaden är huvudfokus ofta att öka marknadsandelar och nå ut på nya marknader. Parallellt sker vidareutveckling av de etablerade produkterna. Omfattning Ca 140 företag med ca anställda där de utländska bolagens kliniska prövningsverksamhet motsvarar knappt 1200 anställda. Förutom den kliniska prövningsverksamheten, som företrädesvis är organisatoriskt baserad i Stockholm, så verkar de allra flesta företagen inom medicinsk teknik. Exempel på företag med klinisk prövningsverksamhet i Sverige är Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly och Bristol-Myers Squibb och exempel på företag inom medicinsk teknik är Elos Medical, Arcoma och Dentatus. Karaktär De internationella läkemedelsföretagens Sverigeverksamhet inom klinisk prövning samlokaliseras ofta med företagets marknadsförings- och försäljningsverksamhet inom Sverige eller en större region. Inom produktutveckling finns en blandning av bolag som relativt nyligen utvecklat sin produkt och mogna företag som redan är väl etablerade på marknaden. Gemensamt för bägge dessa grupper är att fokus ligger på att öka marknadsandelar och/eller att nå ut på nya marknader och på att se till att produktsortimentet står sig väl i konkurrensen. Produktutvecklingen för dessa är framförallt inkrementell. För vissa av företagen med egna utvecklade produkter kan ökande marknadsandelar leda till att man bygger ut produktionen och ser över var och hur denna sker mest kostnadseffektivt. Relationer Företag inom klinisk prövningsverksamhet har främst ett gemensamt intresse av att infrastrukturen för klinisk prövningsverksamhet är bra med excellent klinisk forskning, goda relationer till forskare, bra registerdata/patientdata och rätt patientpopulation. Företagen är ibland varandras konkurrenter även om deras läkemedel ofta förskrivs vid olika indikationer. De konkurrerar i sådana fall om de bästa möjligheterna att genomföra kliniska prövningar, att få tillgång till de bästa kliniska forskarna och till rätt patientgrupp. Inom företagsgruppen med egna utvecklade produkter kan intresse finnas för samarbete kring marknadsföring och marknadskanaler.

7 S109-BV90 KLUSTERPROFIL Produktutveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktutveckling Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med 500 anställda totalt). Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

8 Konsult och uppdragsverksamhet Allmänt Dessa företag bidrar på uppdragsbasis med specialister och resursförstärkning i olika faser av produktutvecklingen. Det innebär att uppdragsgivarna inte behöver bygga upp all kompetens inom det egna företaget. Verksamhet De flesta av dessa företag är konsulter till företag som utvecklar läkemedel eller medicinsk teknisk utrustning inom klinisk prövningsverksamhet eller annan medicinsk forskning. De arbetar med klinisk prövningsverksamhet samt dokumentations och regulatoriska frågor kring processen att få ett läkemedel eller en medicinsk teknisk produkt prövad och godkänd. Det finns även en del konsulter inom t.ex. bioremediering och avfallshantering samt inom bioinformatik i denna kategori. Omfattning Karaktär Företag inom klinisk prövningsverksamhet behöver känna till regelverk och regulatoriska instanser i Sverige och internationellt samt ha väl utvecklade nätverk med klinisk forskning, svenska sjukhus och vissa myndigheter. Kundorienterad verksamhet där tillgång till bra registerdata/patientdata, rätt patientpopulation och vetenskaplig trovärdighet är viktigt. För den mindre gruppen konsult- och serviceföretag inom andra ämnesområden gäller att de har spetskompetens inom sina respektive områden och att de känner till kundernas efterfrågan. Relationer Dessa företag är ibland konkurrenter med varandra inom respektive ämnesområde men kan även vara nischade mot olika delområden vilket minskar konkurrensen sinsemellan. Ett 70-tal företag med ca 870 anställda varav CRO-företagen omfattar mer än 700 anställda. De största CRO-företagen företagen är Quintiles och Clinical Data Care.

9 KLUSTERPROFIL Konsult och uppdragsverksamhet Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Uppdrag /konsult

10 Produktion Allmänt Dessa företag utgör Sveriges produktionsindustri inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik. Här återfinns en tredjedel av de anställda inom de inkluderade områdena. Det handlar om mycket avancerad produktion med stränga regulatoriska krav. Verksamhet Karaktär Produktions- och processteknik för dessa kategorier produkter utvecklas ständigt för att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen. Även krav och regelverk internationellt utvecklas. Det är viktigt att företagen, svensk forskning och svenska utbildningar fångar upp detta. Produktionsföretagen är viktiga för en bred sysselsättning. Eventuell framtida konkurrens med t.ex. låglöneländer ställer stora krav på en effektiv och högkvalitativ verksamhet. Ca 70 företag med tillsammans ca anställda inom bioproduktion, läkemedelsproduktion, tillverkning av medicinsk apparatur och utrustning samt tillverkning av biotekniska verktyg. Vissa är företag fokuserade på produktion, utan egen forskning och utveckling, medan andra utgör produktionsenheter inom större bolag med fler än 500 anställda. Eftersom vi i denna studie endast har delat upp företag med fler än 500 anställda i olika verksamhetskategorier så döljer sig produktionsenheter i många av företagen med mindre än 500 anställda. Dessa antyds på bilden på nästa sida. De skuggade företagen är de som har produkter på marknaden men som har färre än 500 anställda i Sverige totalt. Fler anställda än de angivna ca som finns i identifierade produktionsenheter arbetar således med produktion. Om t.ex. ett verkstadsföretag har produkter inom medicinsk teknik som ett affärsområde bland flera, inkluderas inte den produktionsenheten i denna studie då det är svårt att avgöra hur stor del av företagets totala verksamhet som är inom medicinsk teknik. Företag som är underleverantörer av komponenter eller material till t.ex. medicinsk tekniska produkter eller biotekniska verktyg har inte inkluderats.

11 KLUSTERPROFIL Produktion Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Forsknings- och utvecklingsverksamheter i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt). Produktutveckling Produktion Produktutveckling i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt).

12 Marknadsföring och försäljning Nationell marknad Omfattning Ca 280 företag med ca anställda (klinisk prövningsverksamhet som samlokaliseras med marknadsföring och försäljning har inte inkluderats här). Dessa är ofta den svenska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på den svenska marknaden. Karaktär Företagen inom läkemedelsutveckling har produktspecialister som träffar förskrivande läkare och säljer läkemedel över hela landet, även om de organisatoriskt koncentreras till storstadsregionerna. De besöker läkarstämmor och ordnar informationsmöten och seminarier för läkare inom det egna företagets produktområden. Kundprofilen och marknaden skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på produkten när det gäller medicinsk teknik. Beroende på hur stor investering produkten innebär kan den säljas till olika kunder i sjukhusförvaltning och landstingsstruktur. De stora läkemedelsbolagen och företagen inom medicinsk teknik och bioteknik verkar på en internationell marknad och måste därför ha en marknadsförings- och säljorganisation på alla större marknader. Verksamhetens omfattning styrs av marknadens storlek. Relationer Dessa företag är ofta konkurrenter men kan även ha gemensamma intressen, t.ex. när det gäller arenor för att nå ut till den egna kundgruppen. Kommentarer Kostnadsjakt kan leda till sammanslagningar av flera nationella kontor till ett kontor som sköter marknadsföring och försäljning på en större region. Nyligen har reglerna för denna verksamhet ändrats i Sverige när det gäller kontakterna mellan företagen och enskilda läkare eller andra beslutsfattare och potentiella kunder i vårdsektorn, t.ex. har möjligheten att nå ut genom bidrag till konferensresor begränsats. Internationell marknad Omfattning Ett 60-tal företag med ca anställda inom försäljning, i regel den nordiska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på en större region än den svenska marknaden. Karaktär Se företagen med nationell marknad. För dessa företag handlar det om att ha motsvarande organisation som verkar inom ett större geografiskt område som t.ex. norden. Kunskap om nationella särdrag och t.ex. vårdsektorns struktur i olika länder krävs för en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi. Relationer och kommentarer Se Nationell marknad

13 KLUSTERPROFIL Försäljning och marknadsföring Marknadsföring och försäljning Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel

14

15 Regionala profiler Övriga landet 3% Umeå 2% Stockholm/ Uppsala 58% Göteborg 19 % Linköping 1% Malmö/Lund 17% Branschen är koncentrerad till storstadsregionerna. Är regionerna specialiserade inom olika ämnesområden? Är de fokuserade på olika verksamhetskategorier? Vilken verksamhet finns utanför storstadsregionerna? Hur ser förutsättningarna ut för samverkan? 57

16 Stockholm/Uppsala regionen Antalet identifierade företag i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Strängnäs är 390 st med tillsammans ca anställda. Det innebär 58% av sysselsättningen i Sverige. Stockholm Antalet identifierade företag i regionen, som även inkluderar Södertälje, är drygt 300 st med tillsammans anställda. I Stockholmsklustret finns alla inriktningar representerade, men det domineras av företag som utvecklar eller säljer läkemedel och medicinsk teknisk utrustning. Ca 70 företag är forskningsintensiva med produkter eller tjänster för en internationell marknad. Många av företagen är små och flera utvecklar produkter som ännu inte finns på marknaden. Stockholm är ett nationellt centrum för internationella bolag som ansvarar för marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden. Även viss representation finns för den nordiska/baltiska marknaden. Företagsklustret har även ett stort inslag av företag som arbetar med kliniska prövningar. En huvuddel av dessa är dotterbolag i internationella koncerner. Den enskilt största arbetsgivaren är AstraZeneca som har såväl en stor forskningsanläggning i Södertälje som Sveriges största anläggning för läkemedelsproduktion där. Andra stora arbetsgivare är t.ex. Pfizer Health, Octapharma, Biovitrum, Siemens-Elema och St Jude Medical. Uppsala Antalet identifierade företag är ca 75 st med tillsammans anställda. Flera av företagen har sitt ursprung i verksamheten inom tidigare Pharmacia. Uppsalaklustret domineras av företag som utvecklar biotekniska verktyg. Flera företag finns också inom diagnostika. Det finns även ett antal mindre företag som utvecklar läkemedel. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, Pfizer Health, FreseniusKabi och Pharmacia Diagnostics. Strängnäs Ett 10-tal identifierade företag med tillsammans ca 600 anställda. Flertalet av de sysselsatta arbetar inom bioproduktion. Regionala profiler Göteborg Antalet identifierade företag är ca 170 st med tillsammans anställda. I Göteborgsregionen finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet även ett antal stora forskningsintensiva företag inom medicinsk teknik. Här finns även många små med forskning och/eller utveckling inom just medicinsk teknik. Företag inom användning av biomaterial och titanimplantat för att reparera eller ersätta skadad vävnad finns i stor utsträckning i Göteborg. Det finns i Göteborg ett stort antal företag som säljer läkemedel och medicinsk tekniska produkter på den svenska marknaden, delvis dotterbolag i utländska koncerner och i mindre utsträckning svenska importföretag. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Astra Tech, Nobel Biocare, Getinge Sterilization och Mölnlycke Healthcare. Malmö/Lund Antalet identifierade företag är ca 160 st med tillsammans anställda. I Skåne finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet ett flertal företag med forskningsverksamhet inom flera av de inluderade ämnesområdena. Skåne är i stort sett ensamt i Sverige om företag inom agrobioteknik. Regionen har ett förhållandevis stort inslag av företag med produktutveckling inom medicinsk teknik och många produktionsföretag inom läkemedel, bioproduktion och medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Pfizer Health, Gambro Lundia, Becton Dickinson Infusion Therapy, Svalöf Weibull och Syngenta Seeds. Umeå Antalet identifierade företag är ca 20 st med tillsammans 800 anställda. I Umeå finns främst företag inom produktion men även ett mindre antal små forskningsintensiva företag. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, AstraZeneca och Apotekets läkemedelsproduktionsenhet. Linköping Antalet identifierade företag är ca 25 st med tillsammans 320 anställda och de flesta förtagen verkar inom medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är Sectra Imtec, Elekta och Partnertechs produktionsenhet inom medicinsk teknik. Övriga Sverige Antalet identifierade företag är ca 40 st med tillsammans anställda. Branschen är starkt koncentrerad till storstäderna. Det är främst produktion och produktvecklande företag som finns utanför dessa. De största arbetsgivarna är Cambrex Karlskoga, AstraZeneca i Karlskoga, CCS Clean Chemical Sweden i Dalarna och Unimedic i Västernorrland.

17 KLUSTERPROFIL Regional indelning Marknadsföring och försäljning Produktion Uppdrag Produkt/konsult utveckling Utan - med - Smal forskning och utveckling utan - med produkt Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm NATIONELL MARKNAD Linköping Göteborg Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm INTERNATIONELL MARKNAD - Strängnäs Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund

18

Variabler. Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige

Variabler. Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Variabler Regional indelning Stockholm/Uppsala Malmö/Lund Göteborg Linköping Umeå Övriga Sverige Antal anställda Verksamhetskategori Företag med bred FoU Företag med smal FoU Företag som utvecklar egna

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

INDUSTRINS EGNA MÖJLIGHETER ATT POSITIONERA NORDEN SOM EN ATTRAKTIV KLINISK FORSKNINGSREGION

INDUSTRINS EGNA MÖJLIGHETER ATT POSITIONERA NORDEN SOM EN ATTRAKTIV KLINISK FORSKNINGSREGION Inspirerande presentationer och praktiska exempel på: INDUSTRINS EGNA MÖJLIGHETER ATT POSITIONERA NORDEN SOM EN ATTRAKTIV KLINISK FORSKNINGSREGION 29 november 2011 på Radisson Blu Royal Park Hotel i Stockholm

Läs mer

Addendi. Är det någon som tänkt en innovativ tanke idag?

Addendi. Är det någon som tänkt en innovativ tanke idag? Addendi Addendi Är det någon som tänkt en innovativ tanke idag? Addendi Addendi Addendi utvecklar klustrings- och innovationsprocesser Tage Dolk Addendi Verktyg för att effektivisera utvecklingsarbetet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Förändringar 1997 2003 Bioteknik, Astra/AstraZeneca och Pharmaciasfären

Förändringar 1997 2003 Bioteknik, Astra/AstraZeneca och Pharmaciasfären Förändringar 1997 2003 Bioteknik, Astra/AstraZeneca och Pharmaciasfären 25 000 25000 Antal anställda 20 000 20000 15 000 10 000 15000 10000 Övriga företag Pharmaciasfären 5000 5 000 Astra/AstraZeneca 0

Läs mer

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström Business Line Radiologiska IT system Marie Ekström Business Line Radiologiska IT System Our mission statement Our mission is to Increase effectiveness of healthcare, while maintaining or increasing quality

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

'HWVYHQVNDELRWHNQLVNDLQQRYDWLRQVV\VWHPHW Drivkrafter och hinder för innovationer och tillväxt.

'HWVYHQVNDELRWHNQLVNDLQQRYDWLRQVV\VWHPHW Drivkrafter och hinder för innovationer och tillväxt. Innovationspolitiska analyser Arbetsrapport 'HWVYHQVNDELRWHNQLVNDLQQRYDWLRQVV\VWHPHW Drivkrafter och hinder för innovationer och tillväxt. Anna Backlund Nils Markusson Lennart Norgren Anna Sandström Maj

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare

Arbetsmarknadsinformation för. biomedicinare Arbetsmarknadsinformation för biomedicinare Biomedicin Biomedicinare har kunskap om människans biologi från minsta molekyl till hela människokroppen. Denna kunskap används framför allt inom verksamheter

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet

Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet Behovet av innovation inom Hälso- och sjukvård det industriella och tillväxtskapande perspektivet Akbar Seddigh Styrelseordförande Elekta Innovationsbron Blekinge tekniska högskola SwedenBio Behovet av

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det?

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Transnationella företag 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Definition Ett multinationellt företag(mnf): som äger eller kontrollerar produktion eller tjänster i minst två länder. Ett transnationellt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer