Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet/marknad. 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling."

Transkript

1 Verksamhet/marknad Bred Broad forskning R&D + product och utveckling Broad D:o utan R&D/large produkt pipeline på marknaden Smal forskning Narrow R&D + product och utveckling D:o utan Narrow produkt R&D på marknaden 320 Produktutveckling Product development Uppdrag Konsult/CRO /konsult Produktion Production 870 Produktionsenheter inom företag med mer än 500 anställda i Sverige och som även bedriver forskning och utveckling Marknadsföring Sales och försäljning Antal anställda Över personer arbetar i forskningsintensiv verksamhet, i produktionen och drygt 8500 med marknadsföring och försäljning. Hur stor omfattning har företagen på internationell marknad? Hur stora är företagen när det gäller antal anställda? Hur stor andel av företagen har produkter på marknaden? 43

2 Företag med bred forskning och utveckling Allmänt Dessa företag är de forskningsintensiva tillväxtmotorerna inom områdena bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige. Deras framgångar inspirerar andra att satsa på forskning och företagande i Sverige inom dessa områden. De är verksamma på en internationell marknad med liten hemmamarknad. Verksamhet Företag med verksamhet inom ett brett kompetensområde där verksamheten i många fall innehåller alla funktioner som integreras (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet). De har en bred vetenskaplig bas där flera utvecklingsområden/projekt/produktlinjer drivs parallellt. De skuggade delarna innehåller produktionsanläggningar för företagen med fler än 500 anställda. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal med att annat bolag som ger inkomster. Omfattning Ett 70-tal företag med anställda i Sverige. Inräknas även dessa företags egna produktionsenheter i Sverige är antalet anställda AstraZeneca dominerar gruppen som har en stark tyngdpunkt inom läkemedel. Ytterligare företag inom läkemedel är t.ex. Biovitrum, Active Biotech och KaroBio. En stor arbetsgivare är även GE Healthcare (tidigare Amersham Biosciences) inom biotekniska verktyg och det finns ett antal stora företag inom medicinsk teknik som t.ex. Gambro Lundia, Siemens- Elema, Astra Tech och Nobel Biocare. Företagen finns nästan enbart i de tre storstadsregionerna. Karaktär Företag med mycket internationella kontakter, ofta globala, och med omfattande nätverk med andra företag och akademiska forskningsmiljöer nationellt och internationellt samt egen avancerad och bred forskning och utveckling. De har ett starkt lönsamhetsfokus och är långsiktiga men flera är utlandsägda och är således beroende av det utländska moderbolagets beslut. Mogna företag med globala marknader och många är börsnoterade. Företagen utgör klustrets tillväxtmotorer men vissa av de små och medelstora företagen har behov av nytt kapital då de ännu inte visar vinst. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader och den nationella hemmamarknaden är liten, är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan. I viss utsträckning kan de konkurrera om personal och eventuellt om riskkapital. Företagen kan enas om gemensamma aktioner, exempelvis inom ramen för den relativt nya branschorganisationen SwedenBIO, för att påverka beslutsfattare inom områden där de har gemensamma intressen. Det kan gälla frågor kring företagens kompetensförsörjning där synpunkter på behov av utbildad arbetskraft inom olika områden förs fram, efterfrågan på ökade forskningsresurser till universitet och högskolor för mer eller mindre specifika områden och initiativ för att underlätta internationell rekrytering. Gemensamma initiativ tas även när det gäller att finna samarbeten och investeringar internationellt, att föra ut information om området, att föra fram önskemål om förbättrad infrastruktur eller andra synpunkter på företagens villkor.

3 KLUSTERPROFIL Företag med bred forskning och utveckling Bred forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med fler än 500 anställda totalt).

4 Företag med smal forskning och utveckling Allmänt Dessa företag utgör en viktig del av Sveriges tillväxtpotential inom de inkluderade områdena. I denna grupp företag är dynamiken stor och gruppen fylls hela tiden på med nya företag, under de senaste åren framförallt universitetsavknoppningar. Verksamhet Oftast unga företag med forskning och utveckling inom ett smalt kompetensområde, fokuserade på ett utvecklingsprojekt/produktlinje. I vissa fall är alla funktioner (forskning, produktutveckling, produktion, marknadsförings- och försäljningsverksamhet) representerade i företaget. Det räknas som att företagen har en produkt på marknaden även när det gäller ett samarbetsavtal som ger inkomster. Produkter/tjänster på marknaden och nya i pipeline Ett 90-tal företag med ca 750 anställda. Hälften av dessa finns i Stockholm/Uppsalaregionen. Några framgångsrika mogna nischföretag, men även relativt nystartade företag. Fokuseringen på ett smalt produktområde kan både vara en riskfaktor och en styrka. Denna kategori representerar en viktig del av de inkluderade ämnesområdenas tillväxtpotential. Trots att de har produkter på marknaden har många av företagen fortfarande lönsamhetsproblem och behov av riskkapital. Produkter/tjänster i pipeline, men inte ännu på marknaden Karaktär Forskningsintensiva företag med internationella kontakter och avancerad, men smal verksamhet. Universitetsavknoppningarna har oftast nära kontakter med den miljö de avknoppats från och även nätverk med forskningsmiljöer internationellt. De har ofta behov av starkt specialiserad kompetens. I regel väldigt små bolag med få anställda och med förhoppning om att växa eller att bli uppköpt. Många har behov av riskkapital. Vissa av företagen kan vara fritidsföretag som inte har ambition att växa. Relationer Eftersom företagen är verksamma på internationella marknader är de ofta inte konkurrenter på hemmaplan annat än om finansiering och eventuellt personal. De flesta företagen är små och har därför begränsade resurser att delta i långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer om de inte ser en direkt nytta för det enskilda företaget. Företagen måste lösa sitt långsiktiga ägande då det kan ta åtskilliga år innan de visar vinst. En del företag ägnar mycket tid åt att finna finansiering för verksamheten och flera av dessa företag upplever en brist på riskkapital. Eftersom den inhemska marknaden för dessa företags produkter är liten så måste även de små, relativt nystartade företagen snabbt nå ut på den internationella marknaden. Företagen kan ha intresse av att samarbeta med varandra eller med de bredare företagen kring internationell marknadsföring och försäljning samt kring att finna internationella samarbetspartners. Företagen kan ha intresse av att finnas i inkubator-miljöer eller s.k. Science Parks för att lättare finna samarbeten och för att ta del av den service och närhet till akademiska centra som dessa erbjuder. Ett 70-tal företag med ca 320 anställda. Flera nya företag med tillväxtpotential, men som utan produkter på marknaden är i riskzonen. Fokuseringen på en första produkt eller tjänst kan både vara en riskfaktor och en styrka. Behovet av nytt riskkapital kan vara stort liksom behovet av affärsinriktat ledarskap och av kunskap om och möjlighet att nå ut på den internationella marknaden.

5 KLUSTERPROFIL Företag med smal forskning och utveckling Smal forskning och utveckling Utan - med produkt Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

6 Produktutveckling Allmänt I denna heterogena grupp företag finns såväl de med stor tillväxtpotential som mogna företag med mindre tillväxtambitioner. Verksamhet De flesta av företagen på den nationella marknaden är internationella läkemedelsföretags produktutveckling genom klinisk prövning av egna läkemedelskandidater som genomförs i Sverige på svenska patienter. Därför har de klassificerats som nationell marknad, produkterna däremot ska sedan ut på en internationell marknad. Företag med internationell marknad består däremot av många svenska bolag som har utvecklat en eller flera egna produkter. Dessa har bedrivit forskning och utveckling men nu när produkten finns på marknaden är huvudfokus ofta att öka marknadsandelar och nå ut på nya marknader. Parallellt sker vidareutveckling av de etablerade produkterna. Omfattning Ca 140 företag med ca anställda där de utländska bolagens kliniska prövningsverksamhet motsvarar knappt 1200 anställda. Förutom den kliniska prövningsverksamheten, som företrädesvis är organisatoriskt baserad i Stockholm, så verkar de allra flesta företagen inom medicinsk teknik. Exempel på företag med klinisk prövningsverksamhet i Sverige är Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly och Bristol-Myers Squibb och exempel på företag inom medicinsk teknik är Elos Medical, Arcoma och Dentatus. Karaktär De internationella läkemedelsföretagens Sverigeverksamhet inom klinisk prövning samlokaliseras ofta med företagets marknadsförings- och försäljningsverksamhet inom Sverige eller en större region. Inom produktutveckling finns en blandning av bolag som relativt nyligen utvecklat sin produkt och mogna företag som redan är väl etablerade på marknaden. Gemensamt för bägge dessa grupper är att fokus ligger på att öka marknadsandelar och/eller att nå ut på nya marknader och på att se till att produktsortimentet står sig väl i konkurrensen. Produktutvecklingen för dessa är framförallt inkrementell. För vissa av företagen med egna utvecklade produkter kan ökande marknadsandelar leda till att man bygger ut produktionen och ser över var och hur denna sker mest kostnadseffektivt. Relationer Företag inom klinisk prövningsverksamhet har främst ett gemensamt intresse av att infrastrukturen för klinisk prövningsverksamhet är bra med excellent klinisk forskning, goda relationer till forskare, bra registerdata/patientdata och rätt patientpopulation. Företagen är ibland varandras konkurrenter även om deras läkemedel ofta förskrivs vid olika indikationer. De konkurrerar i sådana fall om de bästa möjligheterna att genomföra kliniska prövningar, att få tillgång till de bästa kliniska forskarna och till rätt patientgrupp. Inom företagsgruppen med egna utvecklade produkter kan intresse finnas för samarbete kring marknadsföring och marknadskanaler.

7 S109-BV90 KLUSTERPROFIL Produktutveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Produktutveckling Produktion Produktionsenheter i företag ovan, (företag med 500 anställda totalt). Umeå Uppsala/Stockholm Linköping Göteborg NATIONELL MARKNAD Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund INTERNATIONELL MARKNAD

8 Konsult och uppdragsverksamhet Allmänt Dessa företag bidrar på uppdragsbasis med specialister och resursförstärkning i olika faser av produktutvecklingen. Det innebär att uppdragsgivarna inte behöver bygga upp all kompetens inom det egna företaget. Verksamhet De flesta av dessa företag är konsulter till företag som utvecklar läkemedel eller medicinsk teknisk utrustning inom klinisk prövningsverksamhet eller annan medicinsk forskning. De arbetar med klinisk prövningsverksamhet samt dokumentations och regulatoriska frågor kring processen att få ett läkemedel eller en medicinsk teknisk produkt prövad och godkänd. Det finns även en del konsulter inom t.ex. bioremediering och avfallshantering samt inom bioinformatik i denna kategori. Omfattning Karaktär Företag inom klinisk prövningsverksamhet behöver känna till regelverk och regulatoriska instanser i Sverige och internationellt samt ha väl utvecklade nätverk med klinisk forskning, svenska sjukhus och vissa myndigheter. Kundorienterad verksamhet där tillgång till bra registerdata/patientdata, rätt patientpopulation och vetenskaplig trovärdighet är viktigt. För den mindre gruppen konsult- och serviceföretag inom andra ämnesområden gäller att de har spetskompetens inom sina respektive områden och att de känner till kundernas efterfrågan. Relationer Dessa företag är ibland konkurrenter med varandra inom respektive ämnesområde men kan även vara nischade mot olika delområden vilket minskar konkurrensen sinsemellan. Ett 70-tal företag med ca 870 anställda varav CRO-företagen omfattar mer än 700 anställda. De största CRO-företagen företagen är Quintiles och Clinical Data Care.

9 KLUSTERPROFIL Konsult och uppdragsverksamhet Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Uppdrag /konsult

10 Produktion Allmänt Dessa företag utgör Sveriges produktionsindustri inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik. Här återfinns en tredjedel av de anställda inom de inkluderade områdena. Det handlar om mycket avancerad produktion med stränga regulatoriska krav. Verksamhet Karaktär Produktions- och processteknik för dessa kategorier produkter utvecklas ständigt för att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen. Även krav och regelverk internationellt utvecklas. Det är viktigt att företagen, svensk forskning och svenska utbildningar fångar upp detta. Produktionsföretagen är viktiga för en bred sysselsättning. Eventuell framtida konkurrens med t.ex. låglöneländer ställer stora krav på en effektiv och högkvalitativ verksamhet. Ca 70 företag med tillsammans ca anställda inom bioproduktion, läkemedelsproduktion, tillverkning av medicinsk apparatur och utrustning samt tillverkning av biotekniska verktyg. Vissa är företag fokuserade på produktion, utan egen forskning och utveckling, medan andra utgör produktionsenheter inom större bolag med fler än 500 anställda. Eftersom vi i denna studie endast har delat upp företag med fler än 500 anställda i olika verksamhetskategorier så döljer sig produktionsenheter i många av företagen med mindre än 500 anställda. Dessa antyds på bilden på nästa sida. De skuggade företagen är de som har produkter på marknaden men som har färre än 500 anställda i Sverige totalt. Fler anställda än de angivna ca som finns i identifierade produktionsenheter arbetar således med produktion. Om t.ex. ett verkstadsföretag har produkter inom medicinsk teknik som ett affärsområde bland flera, inkluderas inte den produktionsenheten i denna studie då det är svårt att avgöra hur stor del av företagets totala verksamhet som är inom medicinsk teknik. Företag som är underleverantörer av komponenter eller material till t.ex. medicinsk tekniska produkter eller biotekniska verktyg har inte inkluderats.

11 KLUSTERPROFIL Produktion Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Forsknings- och utvecklingsverksamheter i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt). Produktutveckling Produktion Produktutveckling i företag nedan, (företag med 500 anställda i totalt).

12 Marknadsföring och försäljning Nationell marknad Omfattning Ca 280 företag med ca anställda (klinisk prövningsverksamhet som samlokaliseras med marknadsföring och försäljning har inte inkluderats här). Dessa är ofta den svenska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på den svenska marknaden. Karaktär Företagen inom läkemedelsutveckling har produktspecialister som träffar förskrivande läkare och säljer läkemedel över hela landet, även om de organisatoriskt koncentreras till storstadsregionerna. De besöker läkarstämmor och ordnar informationsmöten och seminarier för läkare inom det egna företagets produktområden. Kundprofilen och marknaden skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på produkten när det gäller medicinsk teknik. Beroende på hur stor investering produkten innebär kan den säljas till olika kunder i sjukhusförvaltning och landstingsstruktur. De stora läkemedelsbolagen och företagen inom medicinsk teknik och bioteknik verkar på en internationell marknad och måste därför ha en marknadsförings- och säljorganisation på alla större marknader. Verksamhetens omfattning styrs av marknadens storlek. Relationer Dessa företag är ofta konkurrenter men kan även ha gemensamma intressen, t.ex. när det gäller arenor för att nå ut till den egna kundgruppen. Kommentarer Kostnadsjakt kan leda till sammanslagningar av flera nationella kontor till ett kontor som sköter marknadsföring och försäljning på en större region. Nyligen har reglerna för denna verksamhet ändrats i Sverige när det gäller kontakterna mellan företagen och enskilda läkare eller andra beslutsfattare och potentiella kunder i vårdsektorn, t.ex. har möjligheten att nå ut genom bidrag till konferensresor begränsats. Internationell marknad Omfattning Ett 60-tal företag med ca anställda inom försäljning, i regel den nordiska försäljningsorganisationen för ett internationellt läkemedelsföretag, företag inom medicinsk teknik eller biotekniska verktyg. De är ofta dotterbolag inom de utländska koncernerna men det finns även svenska företag som säljer svenska, eller importerar och säljer utländska bolags produkter på en större region än den svenska marknaden. Karaktär Se företagen med nationell marknad. För dessa företag handlar det om att ha motsvarande organisation som verkar inom ett större geografiskt område som t.ex. norden. Kunskap om nationella särdrag och t.ex. vårdsektorns struktur i olika länder krävs för en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi. Relationer och kommentarer Se Nationell marknad

13 KLUSTERPROFIL Försäljning och marknadsföring Marknadsföring och försäljning Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel

14

15 Regionala profiler Övriga landet 3% Umeå 2% Stockholm/ Uppsala 58% Göteborg 19 % Linköping 1% Malmö/Lund 17% Branschen är koncentrerad till storstadsregionerna. Är regionerna specialiserade inom olika ämnesområden? Är de fokuserade på olika verksamhetskategorier? Vilken verksamhet finns utanför storstadsregionerna? Hur ser förutsättningarna ut för samverkan? 57

16 Stockholm/Uppsala regionen Antalet identifierade företag i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Strängnäs är 390 st med tillsammans ca anställda. Det innebär 58% av sysselsättningen i Sverige. Stockholm Antalet identifierade företag i regionen, som även inkluderar Södertälje, är drygt 300 st med tillsammans anställda. I Stockholmsklustret finns alla inriktningar representerade, men det domineras av företag som utvecklar eller säljer läkemedel och medicinsk teknisk utrustning. Ca 70 företag är forskningsintensiva med produkter eller tjänster för en internationell marknad. Många av företagen är små och flera utvecklar produkter som ännu inte finns på marknaden. Stockholm är ett nationellt centrum för internationella bolag som ansvarar för marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden. Även viss representation finns för den nordiska/baltiska marknaden. Företagsklustret har även ett stort inslag av företag som arbetar med kliniska prövningar. En huvuddel av dessa är dotterbolag i internationella koncerner. Den enskilt största arbetsgivaren är AstraZeneca som har såväl en stor forskningsanläggning i Södertälje som Sveriges största anläggning för läkemedelsproduktion där. Andra stora arbetsgivare är t.ex. Pfizer Health, Octapharma, Biovitrum, Siemens-Elema och St Jude Medical. Uppsala Antalet identifierade företag är ca 75 st med tillsammans anställda. Flera av företagen har sitt ursprung i verksamheten inom tidigare Pharmacia. Uppsalaklustret domineras av företag som utvecklar biotekniska verktyg. Flera företag finns också inom diagnostika. Det finns även ett antal mindre företag som utvecklar läkemedel. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, Pfizer Health, FreseniusKabi och Pharmacia Diagnostics. Strängnäs Ett 10-tal identifierade företag med tillsammans ca 600 anställda. Flertalet av de sysselsatta arbetar inom bioproduktion. Regionala profiler Göteborg Antalet identifierade företag är ca 170 st med tillsammans anställda. I Göteborgsregionen finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet även ett antal stora forskningsintensiva företag inom medicinsk teknik. Här finns även många små med forskning och/eller utveckling inom just medicinsk teknik. Företag inom användning av biomaterial och titanimplantat för att reparera eller ersätta skadad vävnad finns i stor utsträckning i Göteborg. Det finns i Göteborg ett stort antal företag som säljer läkemedel och medicinsk tekniska produkter på den svenska marknaden, delvis dotterbolag i utländska koncerner och i mindre utsträckning svenska importföretag. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Astra Tech, Nobel Biocare, Getinge Sterilization och Mölnlycke Healthcare. Malmö/Lund Antalet identifierade företag är ca 160 st med tillsammans anställda. I Skåne finns vid sidan om AstraZenecas forskningsintensiva verksamhet ett flertal företag med forskningsverksamhet inom flera av de inluderade ämnesområdena. Skåne är i stort sett ensamt i Sverige om företag inom agrobioteknik. Regionen har ett förhållandevis stort inslag av företag med produktutveckling inom medicinsk teknik och många produktionsföretag inom läkemedel, bioproduktion och medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är AstraZeneca, Pfizer Health, Gambro Lundia, Becton Dickinson Infusion Therapy, Svalöf Weibull och Syngenta Seeds. Umeå Antalet identifierade företag är ca 20 st med tillsammans 800 anställda. I Umeå finns främst företag inom produktion men även ett mindre antal små forskningsintensiva företag. De största arbetsgivarna är GE Healthcare, AstraZeneca och Apotekets läkemedelsproduktionsenhet. Linköping Antalet identifierade företag är ca 25 st med tillsammans 320 anställda och de flesta förtagen verkar inom medicinsk teknik. De största arbetsgivarna är Sectra Imtec, Elekta och Partnertechs produktionsenhet inom medicinsk teknik. Övriga Sverige Antalet identifierade företag är ca 40 st med tillsammans anställda. Branschen är starkt koncentrerad till storstäderna. Det är främst produktion och produktvecklande företag som finns utanför dessa. De största arbetsgivarna är Cambrex Karlskoga, AstraZeneca i Karlskoga, CCS Clean Chemical Sweden i Dalarna och Unimedic i Västernorrland.

17 KLUSTERPROFIL Regional indelning Marknadsföring och försäljning Produktion Uppdrag Produkt/konsult utveckling Utan - med - Smal forskning och utveckling utan - med produkt Bred forskning och utveckling Läkemedelsutveckling Läkemedelsformulering Diagnostika Bioteknisk medicinsk teknik CRO företag Läkemedelsproduktion Medicinsk teknik Biotekniska verktyg Bioproduktion Agrobioteknik Miljöbioteknik Biotekniska livsmedel Umeå Uppsala/Stockholm NATIONELL MARKNAD Linköping Göteborg Övriga Malmö/L Umeå Uppsala - Stockholm INTERNATIONELL MARKNAD - Strängnäs Linköping Göteborg Övriga Malmö/Lund

18

Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige

Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige Ura 2005:3 ISSN 1401-0844 Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige AMS Ann-Christin Johnreden Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

VA 2012:07. Svensk Life Science industri. nedskärningar

VA 2012:07. Svensk Life Science industri. nedskärningar VINNOVA Analys VA 212:7 Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar Anna Sandström Titel: Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar Författare: Anna Sandström - VINNOVA

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Sammanfattning med Slutsatser och Rekommendationer 4. Sveriges life science-sektor 16

Sammanfattning med Slutsatser och Rekommendationer 4. Sveriges life science-sektor 16 Innehållsförteckning Sammanfattning med Slutsatser och Rekommendationer 4 Inledning 13 Sveriges life science-sektor 16 Drivkrafter bakom utländska direktinvesteringar i life science-sektorn 25 Konkurrens

Läs mer

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Syntesrapport Andra delrapporteringen av fyra 080531 Förord VINNOVA fick i december 2006 ett regeringsuppdrag

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Område: Läkemedel, bioteknik och medicinteknik dnr 2006-03660 Förord Regeringen gav under våren 2006 VINNOVA i uppdrag att utarbeta strategier för svenskt

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Forfatter: MKU Sidst gemt: 31-03-2011 12:49:00 Sidst udskrevet: 31-03-2011 12:50:00

Forfatter: MKU Sidst gemt: 31-03-2011 12:49:00 Sidst udskrevet: 31-03-2011 12:50:00 Forfatter: MKU Sidst gemt: 31-03-2011 12:49:00 Sidst udskrevet: 31-03-2011 12:50:00 LIFE SCIENCE I GÖTEBORG- OSLO-REGIONEN mars 2011 Analysen är beställd av Interregprojektet COINCO North. Datainsamling

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri

Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri Behovsbilden inom svensk bioteknisk industri Per Vretblad SIK VINNOVA projektnummer 25950-1 December 2004 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag 7 3. Genomförande 7 4. Övergripande strategiska

Läs mer

Marknadsplan för konsultföretaget HHC

Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsplan för konsultföretaget HHC Marknadsföring, 723G04 Jonathan Herrlin & Oscar Lätth BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Beskrivning av företaget... 3 Problemområde... 4 INLEDNING - MARKNADSPLAN... 5 NULÄGESANALYS...

Läs mer

R 2006:27. Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige

R 2006:27. Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige R 2006:27 Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik i Sverige En kartläggning av företagsstruktur, arbetskraftens sammansättning, ekonomisk geografi

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Om VINNOVA. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland.

Om VINNOVA. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. 2 Titel: Företag inom fordonsindustrin - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Författare: Tage Dolk, Jan-Crister Persson VINNOVA Analys VA 2007:05

Läs mer

Medicinsk teknik - förslag om strategisk satsning i Uppsala

Medicinsk teknik - förslag om strategisk satsning i Uppsala MEDFARM 2014/943 Medicinsk teknik - förslag om strategisk satsning i Uppsala Utredningsrapport 1 Sammanfattning av utredningens förslag Efter en översiktlig kartläggning av situationen inom medicinsk teknik

Läs mer

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 VINNOVA Analys VA 2012:06 Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Titel : Företag inom fordonsindustrin

Läs mer

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P En handlingsplan för life science 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P Det handlar om att förbättra strukturer och använda befintliga resurser smartare Svensk life science har en

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Förnyare och andra utvecklare

Förnyare och andra utvecklare Förnyare och andra utvecklare Syfte med denna analys, huvudresultat och slutsatser Syftet med denna analys är att i första hand undersöka vad den senaste, det vill säga CIS2012, innovationsenkäten kan

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer