Kap 1: Alla marknadsför sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap 1: Alla marknadsför sig"

Transkript

1 PROVFRÅGEBANK Kap 1: Alla marknadsför sig Vilken form marknadsföringen än tar finns alltid ett bakomliggande syfte skriver läroboken. Redogör kortfattat för vilket detta syfte är. Att skapa eller tillgodose förväntningar och behov, att öka företagets försäljning och att stärka sitt eget varumärke. Marknadsföring handlar till stor del om att finna kopplingar, att binda samman ägarnas vision, affärsidé och företagskultur med kundernas behov. Hur kan detta gå till? Vad kan hända om företaget inte lyckas binda samman sin affärsidé med kundernas behov? Genom att lyssna till kunderna och ta reda på vad de frågar efter, att analysera kundernas behov. Dessa kan man sedan länka samman med affärsidén och företagskulturen t ex genom att vidareutbilda personalen så den svarar upp mot kundernas servicebehov, möta målgruppen på Facebook och andra sociala medier eller genom att vidareutveckla produkten enligt kundernas önskemål. Affärsidén, företagskulturen och kundbehovet måste sammanfalla till ett budskap som kunderna snabbt känner igen och identifierar med företaget. Om företaget inte lyckas med detta finns risken att kunderna går till konkurrenterna istället. Har en annons byggt upp förväntningar som inte infrias blir kunderna missnöjda. Detsamma gäller om en säljare övertygar kunderna att köpa en vara som inte motsvarar deras behov. Förklara kortfattat vad som kännetecknar ett produktionsorienterat, ett försäljnings- orienterat respektive ett marknadsföringsorinterat synsätt. När ungefär (under vilka årtionden) var respektive synsätt det dominerande? Det produktionsorienterade synsättet innebar att företagen koncentrerade sig på att producera varor av så bra kvalitet och till ett så lågt pris som möjligt. Om varorna var bra och billiga skulle de också bli lätta att sälja. Detta synsätt ledde till stordrift och tillverkning i långa serier, bl a vid Fords bilfabriker i USA. Synsättet dominerade under början av industrialismen, d v s från mitten av talet fram till ungefär talet. I ett försäljningsorienterat synsätt har man insett både konsumenternas och den egna försäljningsorganisationens betydelse. Speciella försäljningsavdelningar växte fram på de större företagen. Man satsade stort på reklam och försäljning. Detta synsätt präglade och 50- talen. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 1

2 Det marknadsföringsorienterade synsättet ledde till att företagen utvecklade fler försäljningskanaler och att man byggde upp effektiva säljorganisationer. Istället för att bara göra reklam ägnade man sig åt marknadsföring, vilket var/är ett betydligt vidare begrepp. Med marknadsföring avsåg man allt som hade med produktutveckling, marknadsanalyser, reklam och försäljning att göra. Marknadsföringen blev mer planerad, genomarbetad och analyserad än tidigare. Detta synsätt satte kunden i centrum, företagen insåg att man befann sig i kundernas händer och var beroende av dem. Det marknadsorienterade synsättet inleddes under talet och är det mest framträdande av de tre synsätten idag, även om delar av samtliga fortfarande lever kvar. En banbrytande annons från Stig Arbmans Annonsbyrå AB var införd i Dagens Nyheter Den fick stor betydelse för marknadsföringen i framtiden. Vad handlade, kortfattat, den annonsen om? Hur betalningen till annonsbyråerna skulle gå till. Tidigare hade reklamköparna betalat för det utrymme man använde. I den aktuella annonsen förespråkade man ett annat ersättningssystem, nämligen att betalningen skulle sättas i relation till hur mycket försäljningen ökade (pris efter prestation). Under talet myntades begreppet etisk konsumtion. Förklara vad som menas med det. Ge exempel! Miljöargumenten blev viktiga i marknadsföringen. Kunderna ville vara förvissade om att det de handlade var miljövänligt framställt, både när det gällde vilka råvaror som användes, hur transporterna gick till, hur avfallet togs om hand och om förpackningarna kunde återvinnas. Till begreppet knöts också frågor som arbetsförhållanden och löner i utvecklingsländerna, liksom etiska frågor inom djurhållningen. Tack vare konsumenternas efterfrågan införde tillverkarna olika miljömärkningar, som t ex Svanen, Bra Miljöval och Fairtrade. ICA lanserade I love eco och Coop Änglamark som en slags garanti för att deras varor var miljövänliga. Uttryck som Svenskt kött, och Ägg från frigående höns uppstod för att visa att producenterna tog ansvar för en god djurhållning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 2

3 Para ihop bokstav och siffra. A. Neonskyltarna firade stora triumfer. 1. Mitten av talet B. Det försäljningsorienterade synsättet 2. Mitten av talet till talet dominerade. C. Etisk konsumtion slog igenom talen D. Industrialismen slog igenom i Sverige talen E. Det marknadsorienterade synsättet talen dominerade. F. Kunderna skulle fönstershoppa och talet och framåt skyltfönstren blev företagens ansikte utåt. G. Konsumenternas krav på god djurhållning talet ökade bl a på grund av larmrapporter om galna ko- sjukan och grova missförhållanden hos vissa djuruppfödare. H. Det produktionsorienterade synsättet talet dominerade. A 4 B 5 C 7 D 1 E - 6 F 3 G 8 H 2 Förklara (kortfattat) följande ord: a) Fordism En produktionsform som kännetecknas av mycket hög specialisering och centralisering. Ordet härstammar från den amerikanske biltillverkaren Henry Ford, som utvecklade löpande band- principen i sina fabriker, med generaliserade produkter mot en massmarknad. b) Logotyp En bild eller symbol för ett företag, organisation eller varumärke. c) Varumärke Ett kännetecken, ett ord, en symbol eller ett namn som används för att identifiera en produkt, ett märke eller ett företag. I en vidare definition menar man också det målgruppen förknippar med produkten, märket eller företaget. Varumärket representerar alltså det totalintryck som produkten ger. d) Distribution Handlar om hur överföring av varor eller tjänster från producenten till konsumenten ska gå till. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 3

4 e) Koncept En bärande idé för ett projekt, ett företag eller en organisation. Vad menas med geografisk marknad? Vilka olika typer av geografiska marknader förekommer? Ett företag kan vara verksamt och ha sin målgrupp lokalt i en kommun, i en region (t ex Mälardalsregionen), nationellt, internationellt (exportera till en eller flera exportmarknader) eller globalt (nå kunder i samtliga världsdelar). Vilken geografisk marknad arbetar de här företagen på? Är den lokal, regional, nationell eller global? a) Göteborgs- Posten Regional b) Skara sommarland Regional c) Börjes Bilservice AB i Umeå Lokal d) Volvo Personvagnar Global e) Felix Nationell f) Löfbergs Lila Nationell Nämn två argument som talar för reklam och två som talar mot. Egna svar, t ex: För: Reklamen ger produktinformation, den gör att konsumenterna kan jämföra priser och produkter, den ökar försäljningen och därmed statens inkomster (t ex genom ökade momsintäkter) och ger arbetstillfällen. Mot: Reklamen påverkar oss att köpa varor vi inte behöver, den är dyr vilket leder till att även produkterna blir dyrare, den är opålitlig och ger en förvriden syn på t ex manligt/kvinnligt, den förstör miljön. Ett argument mot TV- reklam är att den avbryter programmen när de är som mest spännande. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 4

5 Kap 2: Allt börjar med marknadsplanen Ge exempel på minst tre frågor som en marknadsplan ger svar på. Vilka aktiviteter ska vårt företag delta i? Vilka marknadsföringskampanjer ska vi genomföra? Vilka mässor och utställningar ska vi visa upp oss på? När ska aktiviteterna och kampanjerna äga rum? Hur ska de genomföras? Vad får de kosta? Förklara vad skillnaden är mellan taktiskt och strategisk marknadsplanering. Den taktiska är mer konkret och avser ofta enskilda produkter eller produktgrupper. Den består av planer och aktiviteter för det närmast eller de närmast kommande åren. Den strategiska planeringen är mer långsiktig och inte lika konkret. Den sträcker sig ofta 3-5 år framåt i tiden. Vilka sex delar består marknadsplanen av? Nulägesanalysen, affärsidén, målen, strategin, handlingsplanen och uppföljningsdelen. Här nedan följer ett antal frågor man kan och bör ställa sig i ett företag. I vilken av de sex olika delarna i marknadsplanen finner man svaret på respektive fråga? a) Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Målen b) När ska vår nya produkt lanseras? Hur kan vi öka försäljningen under lågsäsongen? Handlingsplanen c) Hur ser företagets marknad ut just nu? Vilka är våra kunder? Vilka konkurrenter har vi? Anlitar vi de bästa leverantörerna? Nulägesanalysen d) Vilken prispolitik ska vi föra? Hur ska vårt sortiment se ut? Hur ska säljorganisationen vara uppbyggd? Strategin e) Vad kan vi göra bättre nästa gång? Var reklamkampanjen lönsam? Utvärderingen Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 5

6 f) Vilka behov tillgodoser våra produkter? Varför bör kunderna handla av oss och inte av våra konkurrenter? Affärsidén Vad är det för skillnad på kvantitativa respektive kvalitativa mål? Kvantitativa mål går lätt att mäta och uttrycka i siffror. Kvalitativa mål är mål som inte är mätbara och som uttrycker ett företags profil eller policy. Förklara vad som menas med säsongseffekt? Ge dessutom några exempel på hur man kan utnyttja säsongseffekter i en skoaffär. Företaget tar vara på säsongen, t ex att en skohandlare exponerar varma sulor och skoimpregnering vid kassan på vintern. Varför är det viktigt att flera olika personalkategorier involveras i arbetet med marknadsplanen, och inte bara marknadsavdelningens personal? För att många olika åsikter och idéer ska få komma fram. Olika människor på olika positioner i ett företag ser saker och ting ur olika perspektiv. Om var och en delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter blir marknadsplanen ännu bättre och fler känner sig delaktiga. Det ökar både intresset och betydelsen för marknadsplanen. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 6

7 Kap 3: Att samla in information Fyra olika företag utgör tillsammans hela marknaden inom en viss bransch. De har haft så här stor årsomsättning det senaste året (belopp i tkr): Företag A Företag B Företag C Företag D Räkna ut respektive företags marknadsandel. Total försäljning: = Marknadsandel A: 2 500/ = 15,6 % B: 21,9 % C: 30,0 % D: 32,5 % Emma har en sportaffär i Malung. Butiken har ett brett sortiment av skidor, såväl för utförsåkning som på längden. Även under vår- och sommarsäsongen säljer Emma skidor men då är det rullskidor som gäller i butiken. a) Förra året sålde hon 95 par rullskidor. Totalt beräknas 450 par rullskidor säljas i Malung varje år. Hur stor marknadsandel har sportaffären av rullskidor som säljs i kommunen? 95/450 = 21,1 %. b) Hur skulle Emma kunna öka försäljningen av rullskidor? Malung är en mindre kommun i Dalarna och marknaden är därmed begränsad, såvida ingen konkurrent lämnar marknaden. Det hon kan göra är att bredda sin marknad genom näthandel och därigenom öka försäljningen. Nämn några saker som ett företag kan behöva samla in information om, för att kunna fatta riktiga marknadsföringsbeslut. T ex produkterna, kunderna, konkurrenterna, leverantörerna, lagar och regler. Förklara skillnaden mellan skrivbordsundersökning och fältundersökning. En skrivbordsundersökning görs vid skrivbordet där man samlar in information som redan finns (sekundärdata). I en fältundersökning ger man sig själv ut och samlar in den information man behöver (primärdata). Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 7

8 Ett gott råd kan vara att börja med en skrivbordsundersökning och sedan, eventuellt, gå vidare med en fältundersökning. Varför kan det vara bra att göra på det viset? I regel är en fältundersökning mer kostsam och tidskrävande än en skrivbordsundersökning. Därför kan det vara bra att börja med skrivbordsundersökningen. Visar det sig att vi behöver mer information får vi i så fall fortsätta med en fältundersökning. I följande fall behöver olika slags information samlas in. Vad passar bäst: skrivbordsundersökning eller fältundersökning? Beskriv kortfattat hur respektive undersökning kan tänkas gå till, d v s var hittar man den aktuella informationen vid skrivbordsundersökningar och vilken typ av fältundersökning kan/bör användas? Hur läggs den upp? a) Sabinas TV AB tänker genomföra en kampanj riktad till villaägarna i Uppsala. Till att börja med behöver hon skaffa information om hur många villaägare det finns i Uppsala. Skrivbordsundersökning, SCB har den informationen liksom Uppsala kommun. b) En Dressmanbutik vill veta hur skyltningen i butiken av de senaste höstjackorna har uppfattats av kunderna. Fältundersökning genom någon form av intervju av förbipasserande eller kunder inne i butiken. c) Gottehuset AB vill veta hur många påsar med godisbilar man sålt under det senaste halvåret. Skrivbordsundersökning via företagets egen försäljningsstatistik. d) På café Nyfiket har försäljningen och antalet kunder minskat det senaste året. Nu vill man veta om det beror på att personalen uppträder nonchalant och överlägset. Fältundersökning antingen genom en enkät bland kunderna eller genom observation där man iakttar hur personalen uppträder. e) Skolsköterskan på Drevstagymnasiet vill veta hur många elever på skolan som är vänsterhänta. Fältundersökning, skolsköterskan kan t ex be klassföreståndarna fråga samtliga sina elever. f) Jonas Computer & Co vill veta hur och till vad pensionärer använder sina datorer. Fältundersökning. Genomför en enkätundersökning på nätet. Ge minst tre exempel på interna källor i samband med en skrivbordsundersökning. T ex företagets egna redovisningssystem, kundregister, säljrapporter, tidigare gjorda undersökningar och utredningar. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 8

9 Här nedan följer ett antal påståenden som har med olika slags fältundersökningar att göra. Para ihop varje påstående med rätt undersökningsmetod. När du svarar så gör det genom att sätta rätt siffra i anslutning till varje påstående. De sex olika undersökningsmetoderna är: Nr 1: Intervju/enkät via post, internet eller telefon Nr 2: Personlig intervju (muntlig) Nr 3: Panelundersökning Nr 4: Omnibusundersökning Nr 5: Observation Nr 6: Experiment/ test PÅSTÅENDE Flera olika företag går ihop och genomför en stor marknadsundersökning tillsammans. För att få ett rättvisande resultat får personerna i målgruppen inte vara medvetna om att de ingår i en undersökning. Frågorna kan vara strukturerade eller informella. Vi får reda på vad t ex en kund gör, men inte varför han gör på det sättet. Metoden innehåller många felkällor, t ex att en fråga lätt kan missuppfattas. Om man översätter namnet på den här metoden så betyder det ungefär en undersökning för alla. För en godisfabrikant som vill lansera några nya smaker och som därför vill veta vilken målgruppen gillar bäst, är den här metoden mycket lämplig. Metoden passar bra när vi vill veta målgruppens attityder till olika saker, eller deras motiv till ett visst handlande. En fördel med metoden är att vi registrerar ett beteende omedelbart. Det blir därmed inga minnesfel eller missuppfattningar som snedvrider resultatet. Metoden visar om målgruppens attityder eller åsikter i en viss fråga har förändrats över tiden. METOD NR Hur väl vi än förberett en marknadsundersökning kan vi ändå inte vara helt säkra på att undersökningsresultatet är helt tillförlitligt. Varför inte? Bortfallet kanske är för stort, en del kanske svarat på frågorna som de tror att vi vill de ska svara, en del kanske haft bråttom och hastat igenom undersökningen, en del kanske inte vill avslöja sin verkliga uppfattning och därför svarar på något annat sätt (om det gäller en åsikt). Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 9

10 Åbovikens Havsbad är namnet på ett litet hotell som ligger precis vid Åbovikens strand. Hotellet har funnits i några år och ägaren Linnea vill veta mer om vad kunderna tycker om hotellvistelsen. Du ska hjälpa henne planera denna undersökning. a) Vilken typ av undersökning tycker du att Linnea ska göra? Varför föreslår du just den metoden? Linnea bör välja en enkätundersökning eftersom det är enklast, snabbast, billigast. b) Berätta kortfattat hur Linnea ska gå tillväga när hon gör undersökningen. Vilka ska hon fråga? När ska hon fråga dem om vad de tycker? Hon bör fråga gästerna som bott på hotellet när de checkar ut. Då kan de fylla i en blankett och svara på några snabba enkätfrågor. Ett alternativ är att låta frågorna ligga på rummet och en information där Linnea ber gästerna svara på frågorna innan de lämnar rummet. c) Hjälp Linnea att formulera några frågor med bundna svarsalternativ som visar vad kunderna tycker om rummen. Egen lösning men en tänkbar lösning är: Vad tyckte du om ditt rum? Ange för varje fråga hur nöjd du var. 1 = mycket missnöjd och 4 = mycket nöjd. Ringa in den siffra som stämmer med din åsikt. Var du nöjd med städningen av rummet? Var du nöjd med sängens komfort? Var du nöjd med standarden på rummet? Var utbudet av tv- kanaler som du önskade? Övriga synpunkter på rummet: Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 10

11 Förklara vad som menas med a) Reliabilitet Slumpen ges inte en chans att påverka resultatet. Om vi omedelbart efter en undersökning genomför en till ska den ge i stort sett samma resultat. Reliabiliteten visar om resultatet är tillförlitligt. b) Objektivitet Den intervjuades personliga åsikter eller förutfattade meningar påverkar inte undersökningens resultat. Frågorna måste vara objektiva och inte ledande. c) Validitet Frågorna vi ställer är relevanta för det problem vi försöker lösa, d v s vi mäter just exakt det vi är ute efter att mäta och ingenting annat. I samband med att vi granskar information kritiskt kan vi ställa oss frågan Vem säger vad till vem och varför?. Analysera den frågan genom att dela upp den i fyra delfrågor och resonera lite kring vad man kan analysera i varje sådan delfråga. 1. Vem säger? Är källan äkta och pålitlig? Kan du vara säker på att källan är den den säger sig vara? Vem är upphovsman/författare? Finns någon ansvarig utgivare? Vem? Varifrån kommer informationen? 2. Vad? Låter budskapet relevant och trovärdigt? Låter det seriöst eller överdrivet? Handlar det mer om åsikter än om fakta? Finns referenser som kan styrka att innehållet är sant? Saknas någon viktig information? Är informationen fortfarande aktuell? Är den objektiv eller subjektiv? Är budskapet vinklat på något sätt? 3. Till vem? Vänder avsändaren sig till någon viss åldersgrupp, yrkesgrupp, intressegrupp eller till en grupp med en viss åsikt? 4. Varför? Vad är syftet med informationen? Förmedlar den något politiskt, religiöst eller kommersiellt budskap? Ger den objektiv information och fakta eller propagerar den för en viss åsikt, för att roa och underhålla eller för att sälja någonting? Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 11

12 Peter driver en bistrorestaurang i Skövde. Bistrons meny har sedan starten 1997 haft en betoning på nötkött men har sedan utökats med lamm och fisk. Sedan något år tillbaka har Peter märkt en ökad efterfrågan på vegetariska rätter. Han har funderat på att börja servera franska linsgrytor och rotfruktslådor. Han har provat att smyga in rätterna i menyn några gånger men har ännu inte marknadsfört de nya rätterna. På det senaste mötet i Företagarföreningen blev han tipsad om att göra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vad gästerna tycker om hans nya vegetariska rätter. Han har hört ordet tidigare fast vet inte riktigt vad det innebär. Hjälp honom! Berätta hur en kvalitativ undersökning skulle kunna gå till. Hur ska den genomföras? Hur ska urvalet göras? Hur bör han tänka när det gäller val av frågor m m? För att skaffa sig en djupare förståelse om gästerna som föredrar vegetariska rätter i menyn kan han genomföra personliga intervjuer av dem som beställt linsgrytan eller rotfruktslådan. Ett annat alternativ är att göra en panelundersökning. Väljer Peter alternativet personlig intervju väljer han ut ett fåtal gäster för att t ex ta reda på varför de valde en vegetarisk rätt hos hans bistrorestaurang, vilken smakupplevelse de hade och hur den var i förhållande till rättens pris. Urvalet sker därmed av gästerna som ätit vegetariskt. Resultatet i undersökningen visar hur de vegetariska rätterna motsvarade gästernas förväntningar. När det gäller frågorna måste de vara neutrala, så att inte frågans formulering eller han själv styr intervjupersonen i någon riktning. Om Peter väljer en panelundersökning kan han slumpvis välja ut gäster och fråga om de vill delta i undersökningen. Panelundersökningen kan också genomföras innan han lanserar den vegetariska menyn och sedan när rätterna börjat marknadsföras gör han en uppföljande undersökning. Då undersöker Peter först vad gästerna tycker innan förändringen i menyn. Efter lanseringen får han veta vad gästerna tycker om breddningen av bistrons utbud. Frågar han samma gäster igen går det därmed att mäta hur deras uppfattning förändrats. Resultatet i panelundersökningen är skillnaden mellan den första och andra mätningen. Formulera en fråga till en enkätundersökning inom valfri bransch som har ett öppet svarsalternativ. Här kan den som intervjuas svara med egna ord och formuleringar. Exempel på frågor är: Beskriv hur du använder din köksmaskin Vilka kläder föredrar du att använda när du cyklar på vintern? När brukar du bli sugen på att äta choklad? Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 12

13 Johanna läste i morgontidningen om att Statistiska Centralbyrån (SCB) undersökt svenskarnas läsvanor. I undersökningen hade SCB gjort ett slumpmässigt urval. Hon funderar på vad begreppet betyder och när hon kommer till skolan frågar hon dig om vad det betyder. Hur skulle du förklara begreppet för henne? Alla som ingår i undersökningspopulationen har lika stor chans att delta i undersökningen. Resultatet påverkas därmed inte av att några valts ut med avsikt eller att en grupp blir överrepresenterad. Ge förslag på lämpliga sätt att redovisa en undersöknings resultat på, om det gäller en a) kvantitativ undersökning Tabeller, diagram. b) kvalitativ undersökning Välj ut de mest intressanta svaren och redovisa dem i citatform. Går det att klumpa ihop några svar kan man redovisa dem i tabeller och diagram på samma sätt som i kvantitativa undersökningar. Förklara kortfattat men ändå begripligt vad de här orden betyder: a) Primärdata Sådana uppgifter vi själva samlar in i en marknadsundersökning, alltså uppgifter som ingen annan samlat in tidigare. b) Öppna svarsalternativ Den utfrågade svarar med egna ord och egna formuleringar. c) Kvalitativ marknadsundersökning En undersökning som har till syfte att skapa en djupare förståelse för hur en viss grupp människor tänker och resonerar. Frågorna i en kvalitativ undersökning inleds ofta med ordet Varför?. d) Pilotundersökning Intervjufrågorna testas på en mindre grupp försökspersoner innan den riktiga undersökningen genomförs, för att hjälpa oss att upptäcka om någon fråga är svårtolkad eller felformulerad. e) Omnibusundersökning En undersökning där flera olika uppdragsgivare deltar tillsammans i en och samma undersökning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 13

14 f) Slumpmässigt urval Slumpen avgör vilka som får vara med i undersökningen. Det innebär att alla i undersökningspopulationen har exakt lika stor chans att få delta i undersökningen. g) Respondenter De personer som ställer upp och deltar i en undersökning. h) Korstabulering I sammanställningen av en undersöknings resultat jämförs svaren på en viss fråga med svaren på en annan. På det viset kan vi se om det finns något samband mellan olika variabler. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 14

15 Kap 4: Nulägesanalys Enligt den amerikanske psykologen Abraham Maslov har människor fem behovsnivåer. a) Modellen har fått stort inflytande bl a hos olika marknadsförare. Vilka är de fem stegen i Maslows behovstrappa? Skriv dem i rätt ordning, börja med det mest grundläggande behovet. Kroppsliga (fysiska) behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, uppskattning och självförverkligande. b) Vilket eller vilka av dessa behov tillfredsställer ett cafébesök tillsammans med goda vänner? Behovet av att känna gemenskap (med sina vänner). Även kroppsliga behov kan tillgodoses. Den hungrige och törstige äter kanske en rejäl baguette och dricker te till. Nämn några olika slags behov som en bil kan uppfylla. Koppla gärna ditt svar till Maslows behovstrappa. Den kan uppfylla rent fysiska behov, som ett hjälpmedel (transportmedel) att ta sig från en plats till en annan. Den kan också uppfylla behovet av gemenskap då bilen kan användas att ta med familjen på en semesterresa genom Europa eller då bilen används för att göra utflykter tillsammans med vänner och bekanta. Bilen kan också uppfylla behovet av självförverkligande för den händige som vill använda den till att meka i garaget liksom den kan ge status och självständighet. Förklara följande ord kortfattat men begripligt: a) Facitfällan Syftar på hur företaget Facit i Åtvidaberg inte hängde med i teknikskiftet och p g a detta blev utkonkurrerat av bl a japanska Casio. b) Substitut Ersättningsvara. En substitutvara fungerar som ett möjligt alternativ till en annan vara. Pasta kan t ex vara ett substitut till potatis. c) Relansering Man lanserar en gammal produkt på nytt för att återuppväcka intresset för den. d) Just- in- time Råvarorna ska levereras just i det ögonblick de behövs. På det viset behöver inte företaget ha något lager. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 15

16 Konkurrens förekommer på tre olika nivåer, skriver boken. Vilka? Behov, produktområde och marknadssegment. Konkurrens kan förekomma på tre olika nivåer. Medelhavsspecialisten marknadsför resepaket till badorter i Grekland, Italien och Kroatien. Beskriv hur konkurrensen kan se ut för reseföretaget på de tre olika konkurrensnivåerna. 1) Behov: Semesterupplevelser kan upplevas på flera olika sätt. Är det en fin sommar kan många av reseföretagets kunder välja att stanna hemma i Sverige och spendera semestern på en camping eller skaffa ett båtluffarkort i Stockholms skärgård istället. 2) Produktområde: Bussresor till medelhavet, där kunderna kan besöka flera orter längs Kroatiens och Italiens kuster är ett substitut till Medelhavsspecialistens paketresor. Även bilsemestrar, där personer ur målgruppen själva reser till Medelhavsländerna är ett substitut. 3) Marknadssegment: Resor hos konkurrenter som har ett liknande upplägg och innehåll på liknande orter i Grekland, Italien och Kroatien verkar i samma segment, t ex Apolloresor. Förklara begreppen kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt samt ge exempel på begreppen utifrån en cykelhandlares perspektiv. Kärnprodukt = själva huvudvaran som erbjuds, d v s cykeln. Kringprodukt = varor som kompletterar kärnprodukten, t ex ringklocka, lyse, sadelskydd, cykelhjälmar, cykelpumpar, lås. Metaprodukt = kundens totalupplevelse av produkten, förutom ovanstående även t ex den kvalitet och status som varumärket innebär, liksom butikspersonalens service och kunnande samt en inspirerande atmosfär i butiken. Produktlivscykeln a) Vilka är de fem olika stadierna i produktlivscykeln? Produktutveckling, introduktion, utveckling, mognad, nedgång. b) I vilket av de fem stadierna är produktens lönsamhet som högst? I mognadsstadiet. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 16

17 I vilket av produktlivscykelns fem stadier befinner sig följande produkter? Motivera ditt svar! a) Konfektyrföretaget Gott & snabbt har under de senaste åren vuxit snabbt inom lösgodis hos landets bensinmackar. Nu planerar ägarna att utöka verksamheten till färdiga godisblandningar i påsar, som är tänkta att säljas på andra inköpsställen där målgruppen handlar. Helst vill de komma in bland godishyllorna hos en livsmedelskedja. Godispåsarna har redan testas i en panelundersökning och ägarna tycker att resultatet ser lovande ut. Introduktionsstadiet. Produkten är på väg att lanseras. Kostnaderna är fortfarande höga, på grund av att en lyckad lansering förutsätter omfattande marknadsföring då målgruppen är konsumenter. b) Belysningsteknik är ett anrikt lampföretag i Småland som tillverkar handblåsta utelampor. Målgruppen är företag och kommuner. Sedan några år tillbaka har tillverkningen hastigt bromsat in, och en förklaring tros vara att många kunder börjat vända sig till konkurrenter i Östeuropa. Deras lampor är inte handgjorda men anses hålla en god kvalitet, både när det gäller formgivningen och själva produkten. Den främsta skillnaden är priset. Många gånger är konkurrenternas priser bara hälften så låga som Belysningstekniks, trots att lamporna många gånger är specialgjorda efter kundernas önskemål. Nedgångsstadiet. Marknaden och därmed målgruppens behov har förändrats. En lösning kan vara en modifiering, t ex genom en ny formgivning, eller en återlansering där produktionstekniken ändras för att sänka kostnaderna och matcha konkurrenternas prisbild. c) Regnspecialisten marknadsför och säljer paraplyn, galoscher och caper. Sedan 1995 har företaget sålt ett hopfällbart paraply. Försäljningen har stadigt legat på paraplyer varje år de senaste 10 åren och är en av Regnspecialistens s k kassakor. Mognadsstadiet. Det hopfällbara paraplyet är etablerat på marknaden, i ett bredare kundlager. Konkurrenter erbjuder också produkten och för att behålla kunderna är modellen positionerad. Varumärket är också väl känt hos målgruppen. Vilka är inköpsprocessens sex olika delar? Kravspecifikation, anbudsbegäran, utvärdering (av anbuden), analys, beställning, uppföljning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 17

18 Magdalena driver en fiskesportbutik tillsammans med sin sambo Kaj. Varje år går de igenom produktkataloger och besöker mässor för att uppdatera sortimentet i butiken och finna nya leverantörer. Beskriv hur företagets inköpsprocess kan se ut. Utgå från lärobokens sex moment. 1) Kravspecifikation: Vad förväntar sig Magdalena och Kaj av sina leverantörer i kvalitet, volym och leveranstider? 2) Anbudsbegäran: Paret begär in anbud från de företag som de är intresserade av att inleda ett samarbete med. 3) Utvärdering av anbuden: Vilka företag kan bidra till att fiskesportbutiken utvecklas, följer nyheter och trender på marknaden och stärker sin profil gentemot kunderna? 4) Analys: Paret kontaktar de företag som bäst motsvarar deras krav i utvärderingen och tillsammans diskuterar de hur de kan gå vidare. 5) Beställning: Magdalena och Kaj beställer produkter från de företag som visat sig stämma med deras kravspecifikation. 6) Uppföljning: Samarbetet utvärderas efter några leveranser, t ex efter ett år. Är de nöjda med produkterna och samarbetet kan samarbetet fördjupas. Annars är det dags för en ny anbudsbegäran. Nämn tre olika slags resurser som återfinns i alla former av företag. Mänskliga, tekniska och ekonomiska. Vad är det man analyserar i en SWOT- analys? Företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT- analys genomförs ofta av företag och organisationer. Men det är också vanligt att det görs av personer som vill byta bransch och söka ett nytt jobb. Nu är det dags för dig att göra en SWOT- analys för din främsta fritidssyssla. Det kan vara ditt engagemang i dansgruppen, orienteringsklubben, fotbollsklubben eller övningarna hos pianoläraren. Alltså: utgå från dig själv och ditt främsta intresse och gör en SWOT- analys. Egna svar. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 18

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 Ebba Lindström Linda Sternefors 2005-11-23 Therese Wettler SP3D - Gör Det Möjligt! Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad 1 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter Välkommen till m e d p l i v i t tr a d e - s v e r i g e s l e d a n d e g r o s s i s t f ö r l i v s m e d e l s p r o d u k t e r f r å n s y d e u r o p a! Droga Kolinska Plivit Trade Plivit Trade

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Sälj mer med andra ord:

Sälj mer med andra ord: Sälj mer med andra ord: Bättre webbtexter i 5 enkla steg Att skriva säljande webbtexter är enklare än du tror. Utmaningen ligger främst i att göra texterna så lättåtkomliga och självklara som möjligt.

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer