MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Meda Produkterna i korthet 2 VD-ord 4 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Medarbetare 14 Marknad 21 Marknadsföring och försäljning 24 Produktportfölj 28 Astma/allergi 30 Dermatologi 32 Smärta och inflammation 34 Receptfria produkter: Cx 36 Receptfria produkter: OTC 38 Produktutveckling 40 Produktion och distribution Hållbarhetsredovisning 44 Uppföljning av hållbarhetsmål Meda och omvärlden 46 Medas prioriterade områden 47 Risker och möjligheter 48 Patientsäkerhet 49 Produktion och distribution 50 Förvärv 50 Medarbetare 52 Styrning 54 Miljö 56 Samhällsengagemang 57 Hållbarhetsmål 2015 och framåt 58 GRI-index 60 Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter 62 Verksamheten 67 Risker 69 Bolagsstyrningsrapport 72 Styrelse 76 Ledningsgrupp 80 Räkningar koncernen 86 Noter koncernen 113 Räkningar moderbolaget 118 Noter moderbolaget 124 Styrelsens undertecknande 125 Revisionsberättelse 126 Femårsöversikt 128 Meda-aktien 130 Definitioner 131 Ordlista och varumärkesrättigheter 132 Information till aktieägarna

3 Koncernens omsättning nådde miljoner SEK EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till miljoner SEK Vid utgången av 2014 hade Meda medarbetare varav inom marknadsföring och försäljning Medas marknader 150 Våra läkemedel säljs i över 150 länder 60 Våra försäljningsorganisationer finns i fler än 60 länder

4 Meda i korthet Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj som når mer än 80% av den globala läkemedelsmarknaden. Mätt i försäljning är Meda det 48:e största läkemedelsbolaget i världen. Vid utgången av 2014 hade Meda (3 326) medarbetare, varav (2 009) verksamma inom marknadsföring och försäljning. De senaste åren har Medas närvaro på tillväxtmarknader ökat. Marknadsorganisationen på dessa marknader omfattar (720) personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Specialty pharma som begrepp Det finns olika definitioner av specialty pharma. För Meda betyder det: Företaget har en specialiserad roll i värdekedjan: Fokus på marknadsföring och försäljning Ingen egen riskfylld läkemedelsforskning i tidig klinisk fas Företaget har specialistkompetens inom avgränsade terapi- och produktområden: Astma/allergi, Dermatologi samt Smärta och inflammation Receptfria läkemedel: OTC och produkter inom kliniskt bevisad egenvård (Cx) Företaget erbjuder nischade produkter som svarar mot särskilda medicinska behov: Heltäckande produktportfölj inom valda terapiområden Stark Cx-portfölj Tydliga synergier inom marknadsföring och försäljning

5 Viktiga händelser under 2014 Italienska specialty pharma-företaget Rottapharm förvärvades. Medas hittills största förvärv. Nu tre prioriterade terapiområden: Astma/allergi, Dermatologi samt Smärta och inflammation. Stabil underliggande organisk tillväxt. God tillväxt på flera viktiga Emerging markets. Mexiko, Turkiet och CIS hade samtliga en tvåsiffrig tillväxt. Året i siffror Koncernens omsättning uppgick till (13 114) miljoner kronor Organisk tillväxt om 2 (4)% Fritt kassaflöde exklusive engångseffekter uppgick till (2 688) miljoner kronor Fritt kassaflöde per aktie exklusive engångseffekter uppgick till 9,28 (8,57) kronor Ökat fokus på terapiområdet Astma/allergi samt OTC-portföljen Resultatet efter skatt exklusive engångseffekter uppgick till (805) miljoner kronor Resultatet per aktie exklusive engångseffekter blev 3,64 (2,57) kronor EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till (3 734) miljoner kronor, motsvarande en marginal på 30,6 (28,5)% Utdelningen per aktie föreslås bli 2,50 (2,50) kronor OMSÄTTNING MSEK EBITDA MSEK FRITT KASSAFLÖDE MSEK ) ) 1) Exklusive engångseffekter MEDA ÅRSREDOVISNING

6 VD-ord Ett stort framsteg Integrationen av Rottapharm handlar inte bara om att utvinna synergieffekter på kostnadssidan, utan också om att skapa något nytt och mer effektivt där det bästa från varje organisation tas till vara. En milstolpe har nåtts 2014 var ett spännande år för oss. I oktober slutförde vi förvärvet av Rottapharm, vårt hittills största förvärv och en viktig milstolpe. Det var ett omvälvande förvärv som i ett slag gav oss en ledande position inom europeisk specialty pharma genom att öka vår storlek, geografiska etablering och lönsamhetspotential. Mer specifikt innebär förvärvet att vi får en portfölj med starka kliniskt bevisade egenvårdsprodukter. Det ger oss också en attraktiv portfölj av specialty-produkter och stärker vår närvaro på Emerging markets. Sammantaget förbättrar detta balansen i vår produktportfölj och ger oss en stark plattform för framtida tillväxt. I synnerhet förbättras situationen för våra tillväxtsegment, där de prioriterade terapiområdena nu svarar för 50% av omsättningen, egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel (OTC) för 40% av omsättningen och Emerging markets för 17% av omsättningen. Integrationsarbetet är i full gång Integrationen av Rottapharm är påbörjad och fortskrider enligt plan. Förvärvet förväntas ge upphov till årliga kostnadssynergier på 900 miljoner kronor med full effekt år Vi har tidigare integrerat förvärvade bolag snabbt och effektivt, och är övertygade om att vi kan uppfylla både de interna och externa förväntningarna vad gäller Rottapharm. Det är viktigt att komma ihåg att integration inte bara handlar om att utvinna synergieffekter på kostnadssidan, utan också om att skapa något nytt och mer effektivt där det bästa från varje organisation tas till vara. Det är så vi blir bättre och lägger grunden för ett långsiktigt värdeskapande. Plattform för framtida tillväxt Genom förvärvet av Rottapharm har vi fått ett starkt utgångsläge för framtida investeringar. Arbetet med att utveckla Meda till ett världsledande specialty pharma-företag fortsätter. Detta innefattar en kombination av nya förvärv, organisk tillväxt och kontinuerlig effektivisering. Vårt starka kassaflöde möjliggör en relativt snabb minskning av skuldsättningen i vår balansräkning och skapar därmed utrymme för fler värdeökande förvärv och investeringar redan under Medas väldisciplinerade och framgångsrika förvärvsprocess säkerställer att vi har rätt fokus och alltid kan ta till vara viktiga värden. Fokuserad organisation ger starka resultat Vår organisation genomför för närvarande ett omfattande integrationsarbete av Rotta pharm. Just därför är det desto mer glädjande att vi har ett så fokuserat fjärde kvartal bakom oss, med en omsättningsökning och marginalförbättring som överträffat vårt helårsmål. Vår oväntat starka justerade EBITDA-marginal för helåret uppgick till 30,6%. Här framgår tydligt vår förmåga att bedriva ett flertal värdeskapande aktiviteter parallellt: Vi driver den befintliga affärsverksamheten framåt, samtidigt som vi genomför en integrationsprocess. Vi har ett erfaret och sedan många år väl sammansvetsat M&Ateam, och har också ackumulerat stor kompetens i att integrera förvärvade bolag, verksamheter och produkter. Detta ger oss utmärkta förutsättningar att framgångsrikt slutföra den integration av Rottapharm som fått en så lovande start. Världsledande i många avseenden Vår vision är att bli ett världsledande specialty pharma-företag. Meda har en stabil och stark affärsmodell som är unik bland europeiska bolag. Vi är stolta över att vi historiskt har genererat så stora konkreta värden för våra intressenter. Men vi är inte bara mycket angelägna om att skapa en hög långsiktig avkastning för våra aktieägare. Lika viktigt för oss är att vara en samhällsaktör som omvärlden känner förtroende för. Inte minst vill vi vara en bra arbetsgivare. Det är bara genom att förena dessa pers pektiv som vi kan bygga ett fantastiskt företag. Värderingarna bakom vår företagskultur Vid utgången av 2014 hade Meda totalt medarbetare inom olika expertisområden och länder. I takt med att företaget växer lägger vi fokus på att bibehålla de organisatoriska fördelarna hos ett litet företag samtidigt som vi utnyttjar den operativa styrkan hos ett större företag. Medas kultur av korta beslutsvägar, kontinuerligt lärande och kund orientering är en viktig tillgång i detta avseende. Fortsatta framsteg inom ansvarsfullt företagande Vi uttrycker vårt fortsatta stöd för FN:s Global Compact och förnyar vårt åtagande att följa detta initiativ och dess principer. För oss är det viktigt att vara en ansvarsfull aktör på den globala läkemedelsmarknaden. En aspekt av detta är att vara en pålitlig och trovärdig partner i värdekedjan. Under året har vi fortsatt implementeringen av vårt system för att följa upp efterlevnad av 2 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

7 VD-ord vår Supplier Code of Conduct. Vi har också fortsatt att utveckla riktlinjerna för internkontroll och Business Conduct Guidelines avseende kommunikation och utbildning av anställda, samt våra interna riktlinjer och processer kring FN:s Global Compact. Lovande framtidsutsikter Vi har åstadkommit väldigt mycket under det gångna året och framtiden ser lovande ut. Vi är nu väl positionerade att fortsätta utveckla Meda till ett världsledande specialty pharma-företag. Vi är stolta över vad vi uppnått så här långt och jag vill tacka alla medarbetare för era värdefulla insatser. Inom Meda är det medarbetarna med sin omfattande kunskap och erfarenhet, starka engagemang, stora passion och enastående professionalism som utgör den största tillgången. Tillsammans kommer vi att fortsätta att utveckla Meda. Dr. Jörg-Thomas Dierks Verkställande direktör MEDA ÅRSREDOVISNING

8 Strategi och affärsmodell Tydligt strategiskt fokus Specialiserad position i värdekedjan Fokus på marknadsföring och försäljning DEFINITIONER Rx är receptbelagda läkemedel som förskrivs av läkare och terapeuter till patienter. OTC är receptfria produkter som säljs direkt till konsumenter via apotek och detaljhandel. Cx är kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som läkare och apotekspersonal rekommenderar till konsumenter. Meda erbjuder kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Medas mål är att bli ett världsledande specialty pharma-företag. Medlen är en aktiv förvärvsstrategi och organisk tillväxt genom marknadsanpassad produktutveckling. Med utgångspunkt i en bred produktportfölj och ett starkt kassaflöde är Medas affärskoncept att identifiera, säkra tillgång till, integrera och kommersialisera läkemedelsprodukter inom prioriterade terapiområden, samt produkter för egenvård och förebyggande vård (Cx/OTC). Efter förvärvet av Rottapharm svarar receptbelagda läkemedel (Rx) för cirka 60% och Cx/OTC för cirka 40% av koncernens produktförsäljning. Medas tre prioriterade terapiområden Astma/allergi, Derma tologi samt Smärta och inflammation svarar för cirka 50% av koncernens omsättning. Bolagets fokus är främst marknadsföring och försäljning. En av Medas starkaste förmågor är att snabbt och effektivt kunna integrera förvärvade verksamheter och kommersialisera nya produkter. Nyckelaktiviteter är framför allt marknadsföring och försäljning, utveckling av befintliga produkter, tillverkning och distribution. MEDAS POSITION I LÄKEMEDELSMARKNADENS VÄRDEKEDJA Meda har en specialiserad position i värdekedjan eftersom bolaget inte har någon egen riskfylld läkemedelsutveckling i tidig fas. Nya produkter säkras genom förvärv. I stället fokuserar Meda på marknadsanpassad produktutveckling inom utvalda terapiområden samt marknadsföring och försäljning. Molekylär forskning Läkemedelsutveckling Tillverkning och distribution Marknadsföring Rådgivning och försäljning Marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas, vanligen fas III Medas position i läkemedelsmarknadens värdekedja 4 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

9 Strategi och affärsmodell Marknadsanpassad produktutveckling Tillväxtstrategi baserad på förvärv och produktförbättringar Större, mer omfattande och mer lönsamt Meda bedriver ingen egen tidig läkemedelsutveckling. Nya produkter tillförs bolaget framför allt genom förvärv av bolag, produkträttigheter och samarbeten med andra läkemedelsföretag. Meda arbetar också med att förbättra egenskaperna hos befintliga läkemedel på olika sätt: Genom att effektivisera administration av läkemedel (VårtFri och Astepro) Genom nya produktkombinationer (Dymista) Genom internationalisering av läkemedel (Novolizer och Aerospan) Medas utvecklingsarbete kan bäst beskrivas som marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas med målet att, bland annat, kunna förlänga ett läkemedels livslängd, eller få ett läkemedel godkänt på nya marknader för att sedan kunna lansera det på dessa marknader. Medas strategi för tillväxt vilar på en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Förvärv har historiskt sett varit den starkaste drivkraften bakom företagets expansion och förvärven har löpande stöttats av företagets egna investeringar i organisk produkt- och marknadsutveckling. Det samlade resultatet är en betydande produktportfölj inom Astma/allergi, Dermatologi, Smärta och inflammation samt inom Cx/OTC. Mellan åren 2000 och 2014 genomförde Meda mer än 30 större förvärv av företag och produkträttigheter. Medas hittills största förvärv slutfördes under 2014 då det italienska specialty pharma-företaget Rottapharm förvärvades, vilket tillförde en betydande portfölj av starka Cx-varumärken och Rx-produkter. Flera strategiska förvärv har genomförts och utökat Medas produktportfölj med värdefulla produkter, se även sidan 6. Sedan 2012 har Meda, utöver sina OTCprodukter och tillväxtmarknader, inriktat sig på ett antal utvalda terapiområden, särskilt Astma/allergi och Dermatologi. Till de produkter som framgångsrikt lanserats under senare år inom dessa terapiområden hör Dymista och Zyclara. Förvärvet av Rottapharm stärker Medas utgångsläge för framtida organisk tillväxt genom tillförseln av Cx-produkter, samt terapiområdet Smärta och inflammation. Cx är ett mycket attraktivt segment med fördelar som till exempel fri prissättning, ingen läkemedelssubvention, goda marginaler och begränsad generikakonkurrens. Kombinationen av nya lanseringar och ökad exponering mot länder med högre tillväxt lyfte Medas organiska tillväxt under Dymista, EpiPen och SB12 bidrog alla väsentligt till den organiska tillväxten. MEDA ÅRSREDOVISNING

10 Strategi och affärsmodell En väldisciplinerad förvärvsmodell Förvärvskriterier Förvärv är en viktig del i Medas strategi. Genom åren har Meda förvärvat olika bolag och verksamhetsgrenar runt om i världen. Under den här processen har Meda byggt upp en ingående kunskap om de viktigaste drivkrafterna för framgång. Två viktiga faktorer är kontinuiteten hos det team som arbetar med förvärv och de effektiva integrationsprocesserna som genomsyrar Medas organisation. Meda har en disciplinerad förvärvsmodell och söker företag och verksamheter som till exempel kan stärka prioriterade terapiområden (Elidel), öka fokus mot produkter med lovande framtidsutsikter (Dymista) eller vissa geografiska områden (Valeant Europe). Förvärven kan också ha en mer omvälvande karaktär (Rotta pharm) både vad gäller storlek och/eller produktportfölj. Strategiskt viktiga förvärv Förvärvet av Viatris var av stor betydelse av flera skäl. Det omvandlade Meda till ett paneuropeiskt specialty pharmaföretag, stärkte produktportföljen och ledde till avsevärda synergier. Förvärvet av 3M:s europeiska verksamhet stärkte Medas europeiska produktportfölj. MedPointe-förvärvet etablerade Meda i USA och gav tillgång till en allergiportfölj med de marknadsledande produkterna Asteline och Astepro samt till utvecklingsprojektet Dymista som vid den tidpunkten var i klinisk utvecklingsfas. Genom förvärvet av Valeants europeiska rörelse etablerade sig Meda i Östeuropa. Meda utökade rättigheterna till Dymista i Europa och på andra viktiga marknader. Meda förvärvade de globala produkträttigheterna till Elidel från Novartis. Elidel är en av Medas viktigare produkter inom Dermatologi, för behandling av atopisk dermatit. Antula, ett nordiskt bolag inom OTCsektorn för värvades i början av SB12 var ett av de framgångsrika varumärkena i Antulas produktportfölj där även andra välkända varumärken som Zyx och Nalox ingick. Meda förvärvade Acton med den patenterade produkten Aerospan, och utökade därmed Medas produktportfölj inom fokusområdet Astma/allergi. Genom förvärvet av EB24 fick Meda ett viktigt tillskott till OTC-portföljen och ett komplement till SB12. Meda förvärvade Rottapharm, det största förvärvet hittills, som utökade Medas produktportfölj med starka varumärken inom kliniskt bevisade egenvårdsprodukter (Cx) samt det nya terapiområdet Smärta och inflammation. 6 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

11 Strategi och affärsmodell Rottapharm ett viktigt och omvälvande förvärv Bakgrund Under 2014 slutförde Meda förvärvet av Rottapharm ett ledande italienskt konsumentorienterat specialty pharma-företag. Detta är Medas största förvärv någonsin med en total köpeskilling på 21,2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. Kort om Rottapharm Rottapharm är ett ledande specialty pharmaföretag med fokus på varumärken inom egenvård. Bolaget bedriver utveckling, produktion, global marknadsföring och distribution av Cxvarumärken, det vill säga kliniskt bevisade egenvårdsprodukter, och Rx-produkter. Bolaget, med cirka anställda, säljer sina produkter i över 90 länder med en stark närvaro på Emerging markets. Rottapharms omsättning 2013 uppgick till 536 miljoner euro, varav Cx-produkter svarade för 75% och Rx-produkter för 25%. Justerad EBITDA var 149 miljoner euro och rörelsemarginalen cirka 28%. Rottapharm har fem produktionsanläggningar i Italien (Confienza), Spanien (Barcelona), Indien (Goa), Tyskland (Troisdorf) och Irland (Dublin). Runt två tredjedelar av sålda produkter tillverkas internt. Försäljningen sker antingen genom Rottapharms egen försäljnings organisation eller via fristående distributörer eller licenstagare i länder där bolaget inte är lika starkt etablerat. Produkterna säljs framför allt via apotek. Produktportfölj Rottapharms totala produktportfölj omfattar 431 varumärken fördelade inom en rad olika terapiområden. De intäktsmässigt sex största produktfamiljerna representerar fem olika terapiområden. Bolagets bäst säljande produkter är ofta bland de främsta på sina respektive marknader. Bakgrund till transaktionen Förvärvet av Rottapharm är välmotiverat baserat på sex strategiska områden: 1. Transaktionens storlek Förvärvet skapar ett ledande europeiskt specialty pharma-företag med bättre utgångsläge för att kunna exploatera ett antal attraktiva varumärken. 2. Stärkt intäktsprofil och stabilitet Tillskottet av en stark portfölj av varumärken inom egenvård, som kombinerar receptbelagda läkemedel och Cx-produkter, och också tillför ett nytt terapiområde, Smärta och inflammation, stärker Medas intäktsprofil och ger en mer stabil intäktsutveckling. 3. Starkare fäste på Emerging markets Genom Rottapharms starka etablering på Emerging markets kommer cirka 17% av det sammanslagna företagets omsättning att genereras på tillväxtmarknader. 4. Avsevärda förväntade synergieffekter Genom effektivisering av försäljning, marknadsföring, administration samt forskning och utveckling, räknar Meda med att uppnå årliga kostnadssynergier på runt 900 miljoner kronor. 5. Ökad vinst och kassaflöde per aktie Förvärvet väntas öka vinsten och kassaflödet per aktie med över 20% när full integration uppnåtts år Förstärkt kassaflöde Samgåendet förväntas ge upphov till starka kassaflöden som gör det möjligt att snabbt minska skuldsättningen i balansräkningen och redan år 2016 hamna på en nettoskuldsättnings-/ebitda-nivå motsvarande den före förvärvet. Intäktsfördelning mellan Meda och Rottapharm OMSÄTTNING PER PRODUKTSEGMENT 2013 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE 2013 % Cx/OTC-produkter Rx-produkter % Västeuropa Emerging markets USA Övrig försäljning Rottapharm Meda + Rottapharm 0 Rottapharm Meda + Rottapharm MEDA ÅRSREDOVISNING

12

13 Företagets värderingar Under 2014 genomfördes ett projekt för att definiera företagets värderingar vilket engagerade medarbetare från världens alla hörn. Processen avslutades i maj och ledde fram till sju nyckelvärderingar som definierar Medas företagskultur: #1 Passion för kunder #2 Respekt och tillit #3 Ärlighet och öppenhet #4 Fokus på prioriterade områden #5 Korta och effektiva beslutsvägar #6 Genom samarbete uppnår vi mer #7 Resultat genom ansvarstagande Dessa värden avspeglar vilka vi är och hur vi arbetar på Meda varje dag och i varje del av organisationen.

14 Investment story Så skapar Meda värde Ett ledande internationellt specialty pharma-företag Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en väldiversifierad produktportfölj och tydligt fokus på geografiska och terapeutiska områden med goda tillväxtutsikter. Bolaget har en tydlig specialisering i värdekedjan, en effektiv organisation och ett starkt kassaflöde. Drivkrafter för tillväxt De drivkrafter som stöder tillväxt finns på flera nivåer, till exempel demografi (ökande och åldrande befolkning), ekonomi (ökad disponibel inkomst) och det faktum att läkemedelsmarknaden förändras till sin struktur (patentutgångar). Läs mer på sidan 15 om vad som driver efterfrågan på den globala läkemedelsmarknaden. Förvärv driver tillväxten på två sätt Förvärv, både av den mer i grunden omvälvande sorten och rent produktrelaterade, är de främsta drivkrafterna för tillväxt. Meda har vuxit tack vare flera större förvärv; och med målet att fortsätta vara ett ledande internationellt specialty pharma-företag är detta en fortsatt viktig strategi för tillväxt. Tillskott av nya produkter är också avgörande för Medas tillväxt på lång sikt. Förvärv driver tillväxten på två sätt. För det första genom att tillföra tillväxt från de förvärvade verksamheterna. För det andra genom att skapa nya organiska tillväxtmöjligheter som förverkligas genom marknadsanpassad produktutveckling och kommersialisering. Efter förvärvet av Rottapharm fortsätter organisk tillväxt att vara en tydlig och stabil värdeskapare för Meda. Detta utifrån den utökade positionen (Smärta och inflammation) och en bibehållen potential (Astma/allergi och Dermatologi) inom prioriterade terapiområden, kliniskt bevisade egenvårdsprodukter (Cx) och OTC kombinerat med en ökad exponering mot Emerging markets. MEDA I DAG OCH I MORGON Meda står på en solid grund och har en affärsmodell som stöttas av flera tillväxtfaktorer. Meda har också möjlighet att påverka sin egen tillväxt och lönsamhet genom produktlanseringar, förvärv och verksamhetsförbättringar. Riktade förvärv inom terapeutiska fokusområden och transformativa förvärv Emerging markets Receptbelagda läkemedel OTC och Cx Astma/allergi Dermatologi Smärta och inflammation OTC och Cx Portföljeffektiviseringar TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV ORGANISK TILLVÄXT ORGANISK TILLVÄXT MEDA I DAG FÖRVÄRV MARKNAD PRODUKTER MEDA I MORGON Diversifierad portfölj Skalfördelar och effektivitet Kundfokus Starkt kassaflöde Stark historik Riktad förvärvsstrategi bidrar till tillväxt över tid Goda utsikter för organisk tillväxt, geografiskt och genom produktlanseringar Förbättringar i verksamheten för starkare genomslag på tillväxtmarknader Förlängd tillväxtperiod för befintlig produktportfölj Förstärkt ställning som ett ledande globalt företag inom våra terapeutiska fokusområden Större Bättre Starkare 10 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

15 Investment story VÄRDESKAPANDE I TRE DIMENSIONER 3. FÖRVÄRV FÖRETAGS- VÄRDE 1. TERAPEUTISKT FOKUS Meda arbetar med värdeskapande i tre dimensioner, där marknadsfokus, handlingskraft och tempo är gemensamma nämnare: 1. Tydligt terapeutiskt fokus, där Meda tar en specialistroll och bygger en enhetlig produktportfölj inom valda terapiområden samt utvecklar Cx- och OTC-portföljen. 2. En effektiv global affärsplattform och operationell effektivitet, där Meda vidareutvecklar och kommersialiserar produkter på attraktiva marknader med stöd av effektiv produktion, distribution, marknadsföring och försäljning. 3. Identifiering och integration av utvalda förvärv, där Meda identifierar och säkrar synergivinster i olika delar av värdekedjan, och säkerställer att förvärvade produkter kan omsättas kommersiellt med lönsamhet. 2. GLOBAL AFFÄRSPLATTFORM OMSÄTTNING OCH EBITDA (MSEK) ) Omsättning EBITDA 1) Exklusive engångseffekter KASSAFLÖDE EN FÖRUTSÄTTNING FÖR AKTIEÄGARVÄRDE 3. ÅTERINVESTERINGSNIVÅ AKTIEÄGAR- VÄRDE 1. LÖNSAM TILLVÄXT Aktieägarvärde är centralt för Meda. Det är en funktion av företagets värdeskapande aktiviteter och dess finansiella resultat: 1. Meda har en bred produktportfölj med ett starkt kassaflöde. Kassaflödet gör det möjligt att finansiera nödvändiga investeringar i framtida tillväxt, som till exempel egna produkt- och marknadsinvesteringar samt förvärv. 2. Investeringarna ger Meda möjlighet tillsammans med löpande effektiviseringar att upprätthålla en uthållig tillväxt i både vinst och kassaflöde. 3. Meda har också en hög cash conversion rate, vilket betyder att en hög andel av företagets vinst omvandlas till fritt kassaflöde. Det ger företaget goda förutsättningar att investera i verksamheten och göra utdelningar till aktieägarna över tid. FRITT KASSAFLÖDE/OMSÄTTNING (%) 2. KASSAFLÖDE Free Cash Flow/net sales (%) ) 1) Exklusive engångseffekter MEDA ÅRSREDOVISNING

16 Medarbetare The Meda Way Kultur av entreprenörskap Ända sedan starten har Meda fokuserat på att skapa en kultur av entreprenörskap och handlingskraft. Målet har alltid varit att locka människor som har en stark vilja att åstadkomma förändring och ta ansvar. Tillsammans strävar vi efter en arbetsmiljö som tydligt definierar, inte bara regler och processer, utan också den flexibilitet anställda behöver för att få saker gjorda. Vi ger människor möjlighet att driva verksamheten framåt och ta de affärsrisker som är både nödvändiga och rimliga. Meda strävar efter att skapa en stimulerande, utmanande och utvecklande arbetsmiljö som stöder initiativ, främjar delaktighet och engagemang. Inom Meda är vi också angelägna om att skapa en inkluderande och mångsidig arbetsplats där en mångfald av idéer, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv välkomnas, respekteras och värdesätts. Vår organisation Medas anställda arbetar främst inom fyra olika områden: Marknadsföring och försäljning Produktutveckling Produktion och distribution Administration Marknadsföring och försäljning är det största området med medarbetare i över 60 länder. Som en följd av Medas snabba expansion på Emerging markets har merparten av rekryteringarna under senare år skett på dessa marknader. Efter förvärvet av Rottapharm under fjärde kvartalet 2014 har HR-organisationen tillsammans med lokal personal koncentrerat sig på att integrera de två företagen på berörda marknader. Medas sätt att integrera företag skapar en starkare, bättre och mer handlingskraftig organisation kostnadsbesparingar är bara en del i det hela. Ledarskap Medas framtida framgång och välbefinnande hos medarbetarna förlitar sig till stor del på kapaciteten och ledarskapet hos företagets chefer. Meda förväntar sig följande från varje ledare, oavsett arbetsområde eller ansvarsnivå: Föregå med gott exempel, med utgångspunkt i företagets värderingar Ge stöd och vägleda andra att övervinna hinder och lösa problem Uppmärksamma och respektera kompetens och behov hos varje anställd oavsett position Uppmärksamma och belöna goda prestationer Uppmuntra och anförtro människor att fatta beslut och agera Skapa fokus och förenkla arbetet Ytterligare information om Medas anställda presenteras i hållbarhetsredovisningen tillsammans med vår medarbetarstatistik. Intervju med Rainer Weiß, EVP HR Meda Du har varit anställd på Meda sedan 2005, vad har förändrats mest under din tid på företaget? Organisationen har vuxit snabbt sedan jag anställdes, organiskt och genom de många förvärv som genomförts under den här tiden. För att lyckas med integrationen av förvärvade bolag och produkter i vår verksamhet har vi utvecklat effektiva processer som nu har blivit en naturlig del av vårt sätt att arbeta. Vi har även fokuserat på att etablera oss i Östeuropa och utanför Europa, och vi har nu en världsomfattande marknadsorganisation. Vilka områden har varit mest prioriterade för dig under 2014? Expansionen inom Emerging markets har varit den främsta prioriteringen eftersom den står i fortsatt fokus för Meda. Jag har också lett pro cessen för att utveckla och implementera den nya värdegrunden för företaget. Under senare delen av året har mitt fokus legat på att stötta Rottapharms integration med Meda på berörda marknader. Meda har en unik förmåga när det gäller att integrera förvärvade bolag i organisationen. Varför är man så bra på det? Vi har ett mycket erfaret team som arbetar med förvärv och ett minutiöst fokus på prioriteringar. Detta i kombinaton med vår starka företagskultur, som präglas av korta beslutsvägar och öppen och ärlig kommunikation, har visat sig vara ett framgångsrecept för integrationsarbetet. Vilka frågor är viktigast efter en integration ur ett HR-perspektiv? Det är ytterst viktigt att genomföra integrationen snabbt, att behålla fokus på vår verksamhet och leva upp till våra åtaganden. Samarbete lokalt och över landsgränserna är också viktigt för att stötta medarbetarna i den nya organisationen. Många gånger är det som ett jättepussel för att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Förutom den nya värdegrunden, vilka andra större åtgärder är på gång för att stödja verksamheten framöver? Nu när vi har värdegrunden på plats är det den fortsatta anpassningen av vår globala organisationsstruktur till det nya större företaget som står högst på HR:s agenda. Andra viktiga punkter på dagordningen är medarbetarutveckling, till exempel ledarskapsprogram, talangprogram och successionsplanering. 12 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

17 FÖRETAGETS VÄRDERING #1 Passion för kunder Våra kunder är kärnan i vår verksamhet. Målsättningen är att bygga upp en varaktig och förtroendebaserad relation med våra kunder.

18 Marknad God tillväxt på den globala läkemedelsmarknaden Gynnsamma tillväxtutsikter Branded drugs är tongivande för ökningen av den globala tillväxten mellan och de receptfria läkemedlen (OTC) väntas stå för ungefär 13% av den globala tillväxten fram till % Den globala läkemedelsmarknaden förväntas växa med omkring 30% till Branded drugs driver tillväxt Branded drugs 1) väntas fortsätta öka. Anledningen till detta är ökning inom specialty pharma och ökad tillgänglighet för patienter, men även som en följd av minskad påverkan från patentutgångar i utvecklade länder. Specialty pharma, som bland annat ökar tack vare nya behandlingsalternativ, står för runt 40% av den totala globala tillväxten. På utvecklade marknader har branded drugs fortfarande omkring två tredjedelar av läkemedelsmarknaden. Den totala årstillväxten för den globala läkemedelsmarknaden (CAGR) uppskattas ligga mellan 4 7% fram till 2018, vilket är högre än de senaste fem årens tillväxt om 5,2%. USA är fortfarande den största marknaden med mer än en tredjedel av den totala marknaden, och väntas växa mer jämfört med de fem senaste åren eftersom nylanserade läkemedel inte kommer att påverkas lika negativt av generika. Marknaderna i Europa kommer högst sannolikt att präglas av låg tillväxt de närmaste åren. I utvecklingsländerna kommer tillväxten att ligga kvar på en bra nivå, runt 10%. I dessa länder drivs efterfrågan främst av förbättrad tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvård, samt av statligt finansierade program. God tillväxt för OTC Marknaden för OTC växer snabbare än för receptbelagda läkemedel (Rx) var värdet på den globala OTC-marknaden cirka 115 miljarder USD, vilket motsvarar 13% av den totala marknaden för läkemedel. Runt 13% av världens tillväxt fram till 2018 förväntas genereras av OTC-produkter, motsvarande 42 miljarder USD. Andelen OTC-försäljning är markant högre på tillväxtmarknader än i Europa, Nordamerika och Japan. Fram till 2018 väntas över 80% av tillväxten i utvecklingsländer komma från generika. GLOBAL LÄKEMEDELSMARKNAD, 2013 OCH 2018 Under 2013 såldes läkemedel för totalt 989 miljarder USD i hela världen enligt IMS Consulting Group. År 2014 blev det första året då den globala läkemedelsmarknaden passerar miljarder-strecket (USD). 1) Branded drugs-läkemedel med starka varumärken och patentskydd. 2) Utvecklade länder är Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. 3) Utvecklingsländer omfattar Algeriet, Argentina, Brasilien, Colombia, Egypten, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Ukraina, Venezuela och Vietnam. Källa: IMS Consulting Group Värde i USD mdr Utvecklade länder 2) Utvecklingsländer 3) Resten av världen 2013 utfall 2018 estimat Globalt 14 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

19 Marknad Drivkrafter för tillväxt Efterfrågan på den globala läkemedelsmarknaden drivs främst av tre faktorer: demografisk utveckling, ekonomisk utveckling samt utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Demografisk utveckling Jordens befolkning växer. En åldrande befolkning i främst Europa, Nordamerika och Japan driver efterfrågan på läkemedel för åldersrelaterade och kroniska sjukdomar. Ökande läkemedelsanvändning per patient och ett växande antal nya patienter driver tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Ekonomisk utveckling I takt med att invånarnas inkomster i tillväxtländerna stiger och sjukvårdsbudgetar och försäkringar utökas får dessa länders medborgare allt bättre tillgång till modern sjukvård och moderna läkemedel, till exempel i Kina och länder i Sydostasien. På många mogna marknader bromsas utvecklingen av försök att kontrollera sjukvårdskostnaderna till följd av budgetproblem och en ökad användning av generika. Tillväxten förväntas dock öka i takt med att ekonomin återhämtar sig och det görs framsteg inom viktiga terapiområden. Ett ökande intresse hos människor för förebyggande vård och höjd livskvalitet driver efterfrågan på receptfria läkemedel. Marknaden för receptfria läkemedel gynnas också av att konsumenterna går över från läkemedel till egenvårdsprodukter för att behandla sina sjukdomstillstånd. Förändrade matvanor påverkar också efterfrågan på läkemedel genom sjukdomar som exempelvis diabetes. Utveckling av nya läkemedel Allt fler diagnoser, inte minst livsstilssjukdomar, kan behandlas med läkemedel. Specialläkemedel LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGENS UTVECKLING PÅ VISSA STÖRRE MARKNADER 1) EU5 (Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien) Källa: IMS Consulting Group Andel av världsmarknaden 2013, % inriktade på specifika sjukdomar förväntas öka i betydelse framöver, vilket stödjer marknadstillväxten i stort. Nya, avancerade läkemedel kan behandla allt svårare sjukdomar inom mycket små patientgrupper, och de här läkemedlen får ökad betydelse i utvecklade länder. Det finns fortfarande ett stort, icke tillgodosett Värde i miljarder USD 2013 Förväntad ökning per år , % Nordamerika Västeuropa 1) Tillväxtmarknader medicinskt behov inom de flesta terapiområden och nya mer effektiva läkemedel kommer därmed att ha en betydande marknadspotential. Samtidigt ökar förskrivningen av generika och tillväxten på läkemedelsmarknaden i ut - veck lade länder förväntas därför bli något lägre än under de senaste fem åren. DEN GLOBALA LÄKEMEDELSMARKNADENS TILLVÄXT Tillväxten förväntas vara fortsatt positiv de närmaste åren. Marknaden förväntas nå en nettoomsättning på miljarder USD år 2018, motsvarande en ökning om cirka 29% jämfört med Tillväxt % 15 13, , ,1 3,0 6,0 8,0 3,3 2,0 5,0 5,2 4,0 7,0 0 Utvecklade länder Utvecklingsländer Resten av världen Globalt utfall lågt estimat högt estimat Källa: IMS Consulting Group MEDA ÅRSREDOVISNING

20 Marknad Snabb utveckling, utmaningar och möjligheter Den globala läkemedelsindustrin förändras i rask takt, vilket ställer företagen inför stora utmaningar. Utvecklingen innebär också stora möjligheter för specialiserade företag som Meda att konkurrera inom väl avgränsade områden. Dyrare forskning men inte fler läkemedel De stora globala läkemedelsföretagen Big Pharma ser i ökande takt patenten löpa ut för storsäljande läkemedel mot breda sjukdomar (så kallade blockbusters). Kostnaderna för att forska fram nya läkemedel har skjutit i höjden. Samtidigt finns allt färre storsäljare i pipeline. Enligt Food and Drug Administration (FDA) ökade utgifterna för forskning och utveckling hos världens 500 största läkemedelsbolag från 59 till 132 miljarder USD mellan 2001 och Samtidigt minskade antalet FDA-godkända New Molecular Entities (NME) från 29 till 26 per år. Kostnaden för att få ut en NME på marknaden är nästan åtta gånger högre idag än för 30 år sedan enligt European Federation of Pharma ceutical Industries and Associations. I stället försöker dessa företag investera i mer diversifierade forskningsportföljer med avancerade produkter riktade mot specifika terapeutiska områden. Befintliga patenterade produkter som inte passar in i den nya strategin kan exempelvis säljas till specialty pharma-bolag. Ökad konsolideringsaktivitet De allt högre kostnaderna för forskning och utveckling i kombination med färre storsäljande nya läkemedel, vilka måste bevisa att de har fler fördelar än etablerade läkemedel som blivit generika driver på konsolideringen i läkemedelsindustrin. Branschen struktureras om i jakt på skalfördelar. Många bolag har också sjösatt omfattande effektiviseringsprogram för att sänka kostnaderna inom forskning, produktion samt marknadsföring och försäljning. På senare tid har trenden varit att amerikanska läkemedelsbolag gör förvärv utomlands och sedan flyttar sina huvudkontor dit. Detta ledde till en markant ökning av förvärvsaktiviteten inom läkemedelsbranschen under Förvärvsobjekten har varit företag i alla storlekar och verksamhetsområden, bland annat specialty pharma-bolag. Medas strategi är att vara en aktiv aktör i konsolideringen på den globala specialty pharmamarknaden. Värdekedjan bryts upp Paradoxalt nog leder konsolideringen på marknaden till att värdekedjan bryts upp. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt svårare att upprätthålla hög kompetens och volym inom alla delar, och bolagen tvingas specialisera sig på en eller några få länkar i kedjan. Denna utveckling visar inga tecken på att avta. Tvärtom driver utvecklingen mot läkemedel för allt mer specifika diagnoser och i förlängningen lösningar snarare än produkter också på bolagen att specialisera sig ytterligare. UPPSKATTAD TOTAL KOSTNAD FÖR EN NY KEMISK ELLER BIOLOGISK SUBSTANS (NME), FRÅN UTVECKLING FRAM TILL DISTRIBUTION PÅ MARKNADEN MUSD Källa: EFPIA 16 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

21 FÖRETAGETS VÄRDERING #2 Respekt och tillit Vi uppskattar och respekterar personliga egenskaper, kompetens och behov hos varje anställd oavsett position. Mångfald gör oss starkare. En öppen och konstruktiv dialog byggs upp genom ömsesidigt förtroende.

22 Marknad Möt Medas landsrepresentanter Kina, USA och Italien är tre av Medas nyckelmarknader och representerar var sin viktig region. Vi har frågat representanter från dessa marknader vad vi kan förvänta oss av det kommande året. Michael Hu: Landschef, Kina Kina är världens näst största läkemedelsmarknad. Cirka 80% av den totala läkemedelsförsäljningen går till sjukhusen som är den främsta kanalen i landet. Försäljningen till denna kanal ökade med nästan 14% år Kinas utmaningar på hälsoområdet har sin förklaring i en åldrande befolkning, ändrad livsstil och miljöförstöring. Dödligheten på grund av flera samtidiga sjukdomar och kroniska sjukdomar förväntas därför öka i snabbare takt. Jag förväntar mig en god tillväxt de kommande åren för Meda i Kina baserat på förväntningen om en fortsatt tvåsiffrig tillväxt för den kinesiska läkemedelsmarknaden. Om vi kan hantera prispressen på ett bra sätt, och upprätthålla vår marknadsinvestering, kan vi uppnå goda tillväxtsiffror. Att introducera nya läkemedel i Kina tar lång tid och är en komplex process. Vårt fokus ligger på Astma/allergi, Dermatologi samt Smärta och inflammation. Vi har redan ett starkt fäste inom Astma/ allergi genom Azep (mot allergisk rinit) som de två senaste åren ökat med över 50% per år. Våra prioriteringar för 2015 är att ta ytterligare marknadsandelar för Azep och bygga upp en stark närvaro inom Dermatologi. Integrationen av Rottapharm är också en prioriterad uppgift som kommer att ge oss en position inom Smärta och inflammation. OMSÄTTNING PER REGION MSEK USA MSEK VÄSTEUROPA MSEK EMERGING MARKETS MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

23 Marknad Stuart Loesch: Marknadsdirektör, USA Francesco Matrisciano: Landschef, Italien Introduktionen av USA:s socialförsäkringsreform, populärt kallad Obamacare, har gått trögt. Dessutom har myndigheternas utökade roll och ökade sjukvårdskostnader, i kombination med den ekonomiska nedgången sedan 2008, lett till en allt starkare prispress. Vi fortsätter också vårt samarbete med payers för att säkerställa att patienter får tillgång till våra produkter. På marknaden för inhalerad kortikosteroid (ICS) lanserade vi Aerospan i april Vi noterade att förskrivningarna ökade under andra halvåret 2014 och räknar med att se en fortsatt tillväxt framöver. Tillväxten kommer att gynnas av vår strategi att fokusera på nyckelkundsegment. ICS-kategorin är inte exponerad för generikakonkurrens i USA. Dymista är idag det efter Nasonex näst mest ut - skrivna varumärket bland nässprayer. Överlag har våra nyckelsegment i USA allergisk rinit, astma och OTC vuxit. Dymista är den produkt som växer mest och vi räknar med fortsatt tillväxt. Även om vi förväntar oss att Aerospan kommer att bidra mer till vår totala tillväxt de närmaste åren tror vi inte att Aerospan når upp till samma nivå som Dymista. För 2015 är våra viktigaste prioriteringar att fortsätta växa portföljen genom att implementera vår nya strategi för både Dymista och Aerospan, men också att vidareutveckla de möjligheter som skapas när många konkurrenskraftiga produkter övergår till att bli receptfria. Läkemedelsmarknaden i Italien har påverkats av den svåra ekonomiska situationen. Under 2014 ökade marknadsvolymen något men prispressen ledde till en allmän marknadsnedgång på omkring 2%. Trenden mot ökad användning av generika för att spara pengar är stark. Cx- och OTC-marknaden gynnas emellertid av prishöjningar och att kunder na går över från läkemedel till kosttillskott och egenvårdsprodukter för att behandla sina sjukdomar. Den ekonomiska krisen har också satt press på distributionskedjan och vi har sett en minskning av antalet apotek och grossister. Differentiering och en bättre balans i portföljen är avgörande för framtiden. Förvärvet av Rottapharm med sin starka Cx-portfölj är en motiverad investering på många sätt. I ett läge då marknaden för receptbelagda läkemedel kommer att fortsätta känna av åtstramningar i de offentliga utgifterna kan Meda nu skapa tillväxt baserad på etablerade Cx-varumärken som Saugella och Armolipid. Detta ger oss möjligheter att erbjuda läkare och patienter ett brett utbud av produkter från viktiga läkemedel för hjärt-/kärlsjukdomar till kosttillskott som kan komplettera behandlingens effektivitet utan, eller med endast marginella, biverkningar. Förmågan att erbjuda ett stort antal lösningar för olika behov ger oss en stabilare utveckling. Vår viktigaste prioritering för 2015 är att visa vilket mervärde det nya Meda kan tillföra sjukvården och patienterna, och att fortsätta utveckla Medas ledande ställning inom specialty pharma i Italien. OMSÄTTNING PER LAND 2014 USA, 14% Tyskland, 10% Frankrike, 9% Sverige, 9% Italien, 9% Storbritannien, 5% Spanien, 5% Belgien, 3% Nederländerna, 3% Övriga, 33% MEDA ÅRSREDOVISNING

24 FÖRETAGETS VÄRDERING #3 Ärlighet och öppenhet Vi är ärliga mot våra kollegor och kunder. Detta ökar vår trovärdighet och underlättar utbytet av information, idéer och synpunkter.

25 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Ökad närvaro på tillväxtoch konsumentmarknader 60 Våra försäljningsorganisationer finns i fler än 60 länder. Geografisk fördelning Expansion inom Emerging markets Medas marknadsförings- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv struktur där medarbetarna generellt har en hög utbildningsnivå. Meda har medarbetare inom marknadsföring och försäljning i fler än 60 länder. Försäljning sker genom den egna försäljningsorganisationen och genom externa distributörer och licenstagare. Medas marknadsnärvaro är av historiska skäl starkast i Västeuropa, där företaget har medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Meda har under de senaste åren investerat kraftigt i sin marknadsförings- och försäljningsorganisation på Emerging markets, vilket lett till ökad närvaro på dessa marknader. Inräknat Rottapharm står Emerging markets i dag för cirka 17% av Medas totala försäljning, jämfört med 15% 2013 och 14% Strategi för expansion Konstant fokus på marknadsföring och försäljning Medas expansion bygger på förvärv och organisk tillväxt. Marknadsföring och försäljning är centrala processer vid integration av ett förvärv, eftersom en förutsättning för framgång är att förvärvade företag och produkter snabbt kan integreras och kommersialiseras enligt Medamodellen. Meda-modellen speglar flera grundläggande värderingar i bolaget: Obyråkratiskt, effektivt och affärsdrivet Hög verkningsgrad i marknadsföring och personlig försäljning Alltid tillvarata den bästa kompetensen i de förvärvade verksamheterna OMSÄTTNING OMSÄTTNING PER REGION MSEK MSEK Västeuropa Emerging markets USA Övrig försäljning MEDA ÅRSREDOVISNING

26 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Marknadsföring och försäljning anpassad till lokala förhållanden Differentierad bearbetning av marknader och produktområden Kvalitet och kunskap är hörnstenar i Medas marknadsföringsarbete. Det finns även en stark drivkraft för anpassning till lokala förhållanden, vilket betyder att arbetet skiljer sig åt mellan olika marknader och produkter. Det är stor skillnad på att marknadsföra receptbelagda läkemedel (Rx) och receptfria läkemedel (OTC) medan marknadsföringen av kliniskt prövade hälsovårdsprodukter (Cx) har gemensamma drag med båda dessa segment. För receptbelagda läkemedel sker marknadsföringen i huvudsak via läkemedelskonsulenter kombinerat med utbildningsprogram och seminarier. När det gäller receptbelagda läkemedel i tidig lanseringsfas är utlåtanden från experter, organisationer och rekommendationer i riktlinjer av stor vikt. Förberedelserna som föregår lansering är minst lika viktiga för ett läkemedels framgång. Receptfria läkemedel marknadsförs huvudsakligen direkt mot allmänheten via flera olika mediekanaler. Här handlar det mer om att utveckla och positionera varumärken i en detaljhandelsmiljö. Marknadsföringen av Cx-produkter använder en kombination av ovanstående metoder, genom läkemedelskonsulenters marknadsföring till läkare, genom utlåtanden från experter och medicinska kommittéer samt genom apotekspersonal och mediekanaler. Denna information är mycket viktig och kompletteras dessutom av varumärkesutveckling i publika kanaler. Det har blivit allt vanligare att patienter själva söker mer information om såväl receptbelagda som receptfria läkemedel, vilket ger en ökad kunskap och delaktighet i beslut om behandling. Internet är en mycket viktig informationskanal för alla typer av läkemedel. Ytterligare en kanal som förmedlar relevant information är patientorganisationer. Digital marknadsföring allt viktigare Under senare år har Meda byggt upp en egen expertis för marknadsföring i digitala kanaler. Kunskap om digitala kanaler är viktigt vid försäljning av egenvårdsprodukter och receptfria produkter, där framför allt internet är en växande kanal för information om och marknadsföring av dessa produkter till allmänheten. Internet är därför en integrerad del i bolagets marknadsföringskampanjer, och ett stöd i Medas arbete med att bygga starkare varumärken internationellt. Internet har också ökat i betydelse för marknadsföring och försäljning av receptbelagda läkemedel. Meda erbjuder läkare, apotekspersonal och andra yrkesverksamma i läkemedelsbranschen tillgång till Meda Connects, ett egenutvecklat system där information om Medas receptbelagda läkemedel finns samlad. Meda Connects är en plattform där professionella aktörer kan söka information och utbyta erfarenheter om Medas produkter. Att utveckla digitala kanaler till starka komplement i marknadsföringsarbetet är en central del av Medas strategi, speciellt i samband med utökningen av produktportföljen inom konsumenthälsovård. INTERNATIONAL TRADE BUSINESS Verksamhet i ett 80-tal länder I länder där Meda saknar en egen försäljningsorganisation ansvarar affärsenheten International Trade Business (ITB) för de produkter som marknadsförs och distribueras av Medas partners. ITB verkar i ett 80-tal länder och genererar såväl en betydande försäljning som vinst för Meda. ITB:s partnerprocess är en systematisk metod för att introducera och marknadsföra Medas produkter på nya marknader. Det är en viktig strategisk funktion inom Meda eftersom den introducerar Medas produktportfölj via en tredje part och gör det möjligt för Meda att ta nästa steg och etablera en egen ny försäljningsorganisation på dessa marknader när marknaden är upparbetad. På så sätt kan Meda utöka sin närvaro på det mest lönsamma sättet. MARKETING CENTERS Stödfunktion för internationella affärer Medas Marketing Centers är marknadsföringsfunktioner inom bolaget som stödjer alla marknader. De fungerar som stödfunktion för en grupp produkter inom ett visst terapiområde och definierar strategin för nylansering och produktutveckling. Det är viktigt att lanseringar föregås av en nära samverkan med Medas övriga avdelningar, som Market Access, Clinical Research och Drug Regulatory Affairs. Medas Marketing Centers är ansvariga för så kallad medical marketing, vilket omfattar att bygga upp och upprätthålla relationer med ledande globala opinionsbildare och internationella organisationer inom terapiområdena. Dessa Marketing Centers driver även life cycle management i nära samarbete med övriga avdelningar. Andra viktiga uppgifter är att utgöra ett kvalificerat affärsstöd till de lokala försäljningsorganisationerna genom att bistå med expertis, idéer och erfarenheter från såväl Medas egna terapiområden som koncernen som helhet. I det arbetet ingår att hantera flödet av information om Medas samtliga produkter. Förvärv är en viktig del av Medas tillväxt, och via Marketing Centers får Meda tillgång till djupare kunskap om marknader och konkurrensfördelarna hos planerade förvärv. 22 MEDA ÅRSREDOVISNING 2014

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015 Årsredovisning 2015 Meda Produkterna 2 Året i korthet 3 Viktiga händelser efter 2015 4 VD-ord 6 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Marknad 16 Marknadsföring och försäljning 20 Produktportfölj

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning 2013 2013 in br Innehåll Meda i korthet 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2011 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 Vd har ordet 4 Verksamheten 2011 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Förvärv, avtal,

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Utveckling och tillverkning på uppdrag av biotech- och läkemedelsföretag

Utveckling och tillverkning på uppdrag av biotech- och läkemedelsföretag Vård & Apotek APL i korthet APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Sedan mer än 30 år utvecklar och tillverkar APL extemporeläkemedel och andra läkemedel för svensk sjukvård och apoteksmarknad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef VDs anförande Haldex årsstämma 2015 Bo Annvik VD & Koncernchef 1 Agenda Kort om Haldex Marknadsutveckling Haldex i siffror Viktiga händelser 2014 Strategi Vägen framåt 2 Kort om Haldex Grundades 1887 Haldex

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer