Volymvikter för avfall ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volymvikter för avfall ISSN 1103-4092"

Transkript

1 Volymvikter för avfall RAPPORT U2013:19 ISSN

2

3 förord År 2000 gav Avfall Sverige ut rapporten Volymvikter för avfall (RVF Utveckling Rapport 2000:12). Men sortering av avfall ändras med tiden. Fraktioner läggs till eller tas bort. Dessutom saknades en metod för mätning av volymvikt av olika avfallsslag. Detta var utgångspunkterna för en revidering av rapporten. Revideringen har genomförts av Åsa Lindskog, Tyréns AB. Malmö november 2013 Per-Erik Persson Vice ordförande Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4 Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Förutsättningar 2 3 Målsättning 3 4 Metod Kärlmetoden Begränsningar och felkällor Hjullastarmetoden Begränsningar och felkällor Övriga källor 8 5 Resultat Hushållsavfall Avfall på återvinningscentraler Producentansvarsavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Behandlat avfall 15 6 Referenser 16 Bilaga 1 Beräkningar Kärlmetoden 17

5 1 Bakgrund Källsortering av olika avfallsslag har utvecklats och utökats kontinuerligt under årens lopp. Detta leder till att förhållandet mellan volym och vikt för avfallsfraktionerna har förändras. Att ha tillgång till uppgifter på volymvikt för olika avfallsslag är relevant i flera sammanhang, till exempel vid dimensionering av avfallssystemen (såväl gällande kärl och fordon som för utrymmen) och vid tillämpning av ickeviktbaserad avfallstaxa. Användning av volymvikter bidrar till en korrekt yrkesmässig hantering av avfall. År 2000 publicerades Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall innehållande volymvikter för olika avfallsfaktioner. På grund av nya material, förändringar i sättet att källsortera och samla in avfallet (inte minst genom separat insamling av matavfall) har rapporten blivit inaktuell. Under 2011 gjordes en genomgång av Rapport 2000:12 och arbetet resulterade i en lista med avfallsslag som var önskvärda att uppdateras. Volymvikter önskades främst för avfall i kärl men övriga uppgifter ansågs också intressanta. 1

6 2 Förutsättningar Uppdraget i detta projekt var att, i möjligaste mån, uppdatera volymvikterna utifrån den framtagna listan (se ovan), dels genom nya mätningar och dels genom komplettering med andra tillgängliga uppgifter. Det fanns ingen beskriven metod för mätning av vikt och därefter beräkning av volymvikt för olika avfallsslag i Rapport 2000:12. Följdaktigen behövde en metod tas fram och beskrivas för att kunna upprepas och ge jämförliga resultat vid senare tillfällen. Utöver ovanstående generellt beskrivna behov och användning av volymvikter framkom inga ytterligare uppgifter om hur branschen använder volymvikter vid arbetet med genomgången av Rapport 2000:12. Därmed framkom heller inte vilken noggrannhet som krävs på uppgifterna. Att variationen kan bli stor då vikten av olika avfallsslag i avfallskärl/behållare mäts är självklart. Detta kan matematiskt ses som en mätosäkerhet men speglar den faktiska verkligheten. Det finns många anledningar till variationerna. Packningsgraden i kärlen, liksom givetvis själva innehållet i avfallsfraktionen utgör de två största anledningarna till variationer. Ytterligare faktorer som påverkar är skillnader i fukt (som kan påverkas både av kärlens utformning och väderlek) och om/hur avfallet är förpackat. Även temperaturen påverkar och mätningarna bör undvikas då avfallet är fruset i kärlen. Tekniska faktorer, som mätnoggrannhet i vågutrustning och annan mätutrustning och noggrannhet i angivelse av volym för kärl samt fordon påverkar också volymvikten. Som alltid påverkas säkerheten i uppmätta resultat av antalet utförda mätningar. För att det ska vara intressant och användbart med volymvikter för olika avfallsfraktioner måste fraktionerna vara någorlunda allmänna och enhetliga avseende benämning och innehåll av avfall. Skillnaden mellan kommunerna är stor när det gäller benämning av olika fraktioner. Detta betyder dock inte alltid att det är så stor skillnad i vad som ingår i respektive fraktion, även som så också kan vara fallet. Detta innebär förstås svårigheter att ta fram allmängiltig och användbar information kring olika avfallsfraktioner. De presenterade fraktionerna är ett försök till att finna en form av medelväg som kan vara användbar för de flesta kommuner. Fraktionerna togs fram i samband med listan för uppdatering och har förankrats med de som medverkade i arbetet. 2

7 3 Målsättning Projektets målsättning var att tillsammans med en grupp från branschen ta fram en metod för att mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktioner samt fastställa vilka frakioner som skulle mätas utifrån listan på önskvärda fraktioner. Mätningarna skulle därefter genomföras med hjälp av ett eller flera avfallsbolag. Parallellt med mätningarna skulle uppgifter om volymvikter sökas även från andra källor. Målgruppen är främst de som på något sätt yrkesmässigt kommer i kontakt med hushålls- och verksamhetsavfall. 3

8 4 Metod Detta uppdrag hade inte varit möjligt att genomföra utan medverkan från en lång rad personer och organisationer. Därför riktas ett stort tack till alla för er medverkan! Mätningarna genomfördes i samarbete med: Kristianstads Renhållnings AB (Kärlmetoden samt enskilda mätningar) Hässleholm Miljö AB, HMAB (Hjullastarmetoden) Metoder och fraktioner diskuterades med följande personer: Jon Nilsson Djerf, Avfall Sverige Stefan Nilsson, Hässleholm Miljö AB Lotta Persson, Hässleholm Miljö AB Agneta Granström, Gästrike Återvinnare Emil Lindbom, Gästrike Återvinnare Eva Dydisko, Avfallshantering ÖS Lars Pettersson, Tekniska Verken i Linköping Ulf Almqvist, Renhållningen Luleå Anders Mattsson, SRV Hans Zackrisson, Renova Ulf Lundquist, Renhållningsenheten Motala kommun Niklas Linnarsson, Lunds Renhållningsverk Jan Furumo, Tyréns AB Diskussioner har även förts med och värden erhållits från: SYSAV AB VA SYD Malmbergs AB Lunds Renhållningsverk, LRV Tyréns AB Utgångspunkten för arbetet har varit rapporten Avfallskategorier för volymvikter. Två metoder togs fram och användes för att mäta och därefter beräkna volymvikten på olika avfallsfraktioner. En del uppgifter på volymvikter som respektive kommun eller avfallsbolag själva tagit fram har också använts. För vissa fraktioner har endast ett eller ett fåtal exempel erhållits, för andra har ett resonemang kring volymvikten förts. Metoderna för mätningar i kärl, Kärlmetoden, Hjullastarmetoden samt övriga källor beskrivs nedan. 4

9 Fokus har lagts på metodframtagning, mätningar och beräkning av restavfall och matavfall i kärl, då dessa fraktioner anses ha förändrats mest sedan tidigare volymviktsframtagningen (2000) samt att önskemål kring dessa uttrycktes specifikt. Förändringen gentemot tidigare uppgifter beror främst på utökad återvinning och utsortering av matavfall. Som beskrivits ovan kan volymvikten för en viss fraktion variera beroende på en rad faktorer. Utöver dessa påverkas resultatet även av faktorer som insamlingsmetod, antal mätningar, om mätningen sker i kärl eller efter omlastning på avfallsanläggning, om kärlen är ventilerade osv. I den mån det är möjligt anges dessa faktorer samt vilken metod som använts för de framtagna volymvikterna. Transparensen i mätningarna ger förutsättningar att använda siffrorna för jämförelse över tid. 4.1 Kärlmetoden Nedanstående mätmetod, kallad Kärlmetoden, togs fram med syfte att främst mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktionerna brännbart avfall och matavfall från hushåll, i kärl. 1. Vid behov jämnas avfallet i kärlets översta skikt ut manuellt. 2. En träplatta, cirka 20x20 cm (vikt i detta fall: 460 g), läggs i kärlet ovanpå avfallet. Plattan trycks ej ner utan trycket mot avfallet består endast av plattans egentyngd. 3. En tvärslå i form av en planka läggs över kärlet så att mätningen sker från rätt höjd (i jämnhöjd med kärlkanten). 4. Avståndet från kärlets övre kant ner till plattans mitt mäts med hjälp av lasermätare. 5. Uppmätt avstånd noteras. 6. Kärltyp (märke och volym) noteras. 7. För varje ny kärltyp mäts även innermått i kärlet för att senare kunna beräkna volym. 8. X antal kärls fyllnadsgrad mäts och total massa mäts vid invägning av sopbil. Alternativt görs vägning per kärl i de fall sopbilen är utrustad med våg. 9. Uppmätt fyllnadsgrad översätts till volym (beror på kärltyp). 10. Volymvikt (kg/m 3 ) beräknas, (total massa/total volym). Beräkningsekvationer finns i bilaga 1. Figur 1 och Figur 2 nedan visar hur det kunde se ut vid mätningar med kärlmetoden. 5

10 Kärlet ovanifrån vid mätning 7(20) C:\Users\ald\Desktop\Volymvikter rapport del docx Figur 1: Mätningar med kärlmetoden. Figur 1: Mätningar med kärlmetoden Rapportnamn: Volymvikter för Avfall Beställare: Avfall Sverige Uppdragsnr: Figur 2: 2: Kärlens innehåll innehåll vägs vid vägs tömning vid i tömning sopbilen, vikt i sopbilen, och fyllnadsgrad vikt och antecknas. fyllnadsgrad antecknas Begränsningar och felkällor Metoden innebär en del osäkerhet och begränsningar. Variationen i packningsgraden i kärlen är

11 4.1.1 Begränsningar och felkällor Metoden innebär en del osäkerhet och begränsningar. Variationen i packningsgraden i kärlen är stor och medför därför en stor variation i volymvikten. Men som beskrivits ovan speglar dock detta den faktiska verkligheten. Generellt har kärl innehållande mycket avfall en hårdare packningsgrad än kärl med mindre avfallsmängder. Då hushållsavfallet oftast är förpackat i påsar (plast respektive papper) uppstår en hel del tomrum i kärlen. Speciellt i fall med begränsat antal påsar i kärlet blir detta tomrum påtagligt och påverkar uppmätt volymvikt, se Figur 3. Viss felsortering, främst i matavfallsfraktionen från hushåll, i form av gräs och ris, påverkar också uppmätta volymvikter. Svårigheten att få en relativt jämn övre yta och avgöra från vilken nivå volymmätningen ska ske är en begränsning i metoden. Osäkerheten på grund av detta minskas ju fler mätningar som görs. Formeln som används för att beräkna avfallets volym är en approximation av verkligheten men bedöms med tanke på övriga felmarginaler i metoden ge en tillräckligt korrekt avfallsvolym. Figur 3: Endast fåtal påsar i kärlet ger ett stort tomrum, vilket påverkar volymvikten. Vid mätningarna av matavfall från storkök och restauranger hade ungefär hälften av kärlen en stor pappåse och i övrigt tömdes matavfallet direkt i kärlet, se Figur 4. Volymvikten mellan kärl med respektive utan påse antas variera något eftersom tomrummet i kärlen med påse ofta blir större och därmed volymvikten något lägre. Figur 4: Matavfall från restaurang och storkök med respektive utan pappåse i kärlen. 7

12 4.2 Hjullastarmetoden Metoden, kallad Hjullastarmetoden, togs fram för att komplettera övriga mätningar och för att utgöra ett enklare alternativ till den mer arbetskrävande metoden Kärlmetoden. Mätningarna görs med hjälp av en hjullastare, med våg, direkt på avfallsanläggningen. 1. Avfallsfraktionerna som ska mätas tippas i högar. 2. Lastaren fyller skopan av känd volym (3-8 m 3 ) med respektive fraktion. 3. Vikt och volym antecknas. 4. Eventuella relevanta övriga kommentarer antecknas, till exempel att avfallet är ovanligt blött på grund av regn. 5. Upprepade mätningar, 5-10 stycken, görs för varje avfallsslag. Proverna tas på olika ställen i avfallshögen för att få mer korrekta värden för de fraktioner som är heterogena. 6. Volymvikt (kg/m 3 ) beräknas, (total massa/total volym). 7. Ett medelvärde alternativt ett spann anges för de olika fraktionernas volymvikt Begränsningar och felkällor I jämförelse med Kärlmetoden är avfallet som mäts i Hjullastarmetoden betydligt mer packat till följd av fler förflyttningssteg som har komprimerat avfallet. Detta gör att volymvikterna från denna metod är högre än de skulle ha varit om de mätts direkt i kärl/containrar. Vågen i hjullastaren mätte i detta fall i 50 kg-intervall, vilket också påverkar noggrannheten i mätningarna. 4.3 Övriga källor För en del fraktioner har ungefärliga volymvikter resonerats fram med hjälp av kompetenta aktörer inom avfallsbranschen (se ovan). Detta gäller fraktioner där volymvikten varierar kraftigt som exempelvis för fraktionen förpackat matavfall från industri, vilken kan bestå av allt från lätta chips till tunga mjölkpaket. För vissa fraktioner presenteras befintliga värden framtagna genom mätningar som avfallsbolag eller andra aktörer själva genomfört. Varifrån de olika värdena kommer och vilken metod de tagits fram med förklaras nedan. Värden som fortfarande anses aktuella är hämtade från den tidigare rapporten Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall. Metodbeskrivning saknas. Dessutom bör påpekas att mätnoggrannheten är förvånansvärt hög för flera fraktioner. De nu genomförda mätningarna har uppvisat resultat med betydligt större osäkerhet. Konfidensintervallen för de gamla värdena anges därför inte i resultattabellerna nedan. Enskild mätning - vissa värden kommer från endast en eller två mätningar med kärlmetoden eller från invägning vid avfallsanläggning. Dessa bör endast ses som exempel och inte generell volymvikt för fraktionen. Övriga värden från kärlmetoden är medelvärden baserade på ett flertal mätningar. WRAP - Waste and Resources Action Programme (WRAP) har undersökt volymvikter för flera avfallsslag i Storbritannien, främst producentansvarsmaterial men också matavfall. I en rapport redovisas både kärl/behållartyp och antal mätningar (en del av mätningarna är gjorda i sopbilen, varpå kompakteringsgraden blir högre). Även standardavvikelse, konfidensgrad 95 % samt intervall anges. I denna rapport presenteras en del av uppgifterna. För ytterligare detaljer hänvisas till rapporten, (WRAP, 2009). SEPA - värden framtagna av Scottish Environment Protection Agency. Metodbeskrivning saknas. EPA värden framtagna av United States Environmental Protection Agency. Metodbeskrivning saknas. 8

13 5 Resultat Volymvikterna som presenteras nedan ska inte ses som exakta värden utan det är viktigt att vara medveten om begränsningarna och att variationer kan förekommer i olika omfattning för olika fraktioner beroende på exempelvis mätmetod, hantering, kompaktering, fuktighet, etc., som beskrivits ovan. Beroende på lämplighet och praktisk möjlighet användes Kärlmetoden för vissa fraktioner och Hjullastarmetoden för andra fraktioner vid mätningarna. Eftersom båda metoderna innebär begränsningar och osäkerhet har värdena, från de i denna studie genomförda beräkningarna, avrundats. Resultaten från mätningar med Kärlmetoden, i de fall där varje kärl vägts enskilt, presenteras nedan med ett konfidensintervall med konfidensgrad på 95 % *. Uppgifter från de externa källorna har inte förändrats. * Ett konfidensintervall är en statistisk skattning av osäkerheten av ett resultat. Resultatet anges som ett värde ± ett annat värde (t ex 100 ±20) som tillsammans ger ett intervall (intervallet ). En konfidensgrad på 95 %, betyder att ett stickprov med 95 % säkerhet ligger inom detta intervall. Fler av uppgifterna kommer från icke-svenska källorna, vilket medför att uppgifterna inte per automatik kan likställas med uppgifter från svenska källor. De bör istället ses som intressanta jämförelser. En observation över resultaten i tabellerna nedan är att variationen inom vissa avfallsfraktioner är stor, även efter att olika faktorer tagits i beaktande. Detta visar också på svårigheten att få fram representativa uppgifter på volymvikter för olika avfallsfraktioner. 9

14 5.1 Hushållsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och kommentar Matavfall från hushåll Ventilerade kärl, papperspåsar Markbehållare, papperspåsar 300 ± ± Kärlmetoden, 51 mätningar, 140 l kärl, villor. 141 mätningar, 23 l behållare. [WRAP, 2009] Medelvolymvikt baserad på vägning av 285 markbehållare à 3 m 3 och uppskattad fyllnadsgrad. [LRV] Matavfall från storkök och restauranger 680 Kärlmetoden, 51 mätningar; 43 st 190 l kärl och 8 st 140 l kärl. Främst skolkök och restauranger samt enstaka mataffärer. Cirka hälften av matavfallet i kärlen var förpackat i pappersåsar, se Figur 4. Flytande biologiskt avfall Slamtömning Avfall från avfallskvarnar Restavfall/brännbart med mat Restavfall/brännbart utan mat Kärl Enskild mätning: Bedömning ± Enskilda mätningar: Kärlmetoden, en mätning, 190 l kärl. Uppskattning. Slamtömningen består av ca 95 % vatten (vid heltömning, d v s inklusive vattenfasen). [Malmbergs] Uppskattad volymvikt för avfallskvarn i kök, där huset har dubbla avloppsstammar och tanken är utformad med bräddning (vattnet ska rinna vid malning). Storköksmodeller, där stor del av transportvattnet dräneras bort via avloppet i lagringstanken, har något högre TS-halt på slammet, ca %, men volymvikten uppskattas vara ungefär samma. [VA SYD] Blandad brännbar fraktion finns fortfarande kvar som alternativ i många kommuner som infört utsortering av matavfall. Plockanalyser visar att cirka 40-45% av en blandad fraktion består av mat. Eftersom volymvikten för mat är 300 kg och volymvikten restavfall/brännbart utan mat ligger på 80 kg bedöms volymvikten för en blandad fraktion vara kg/m³. [Tyréns] Kärlmetoden, 30 mätningar, 190 l och 140 l kärl, villor. Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. I jämförelse med fraktionen i kärl är denna fraktion mer kompakt då den packas dels i sopbilen och dels vid tippning på anläggningen. Kärlmetoden, en mätning, förskola, 660 l kärl. Kärlmetoden, en mätning, förskola, 660 l kärl. Markbehållare 135 Medelvolymvikt baserad på vägning av 245 markbehållare à 5m 3 och uppskattad fyllnadsgrad. [LRV] OBS! Plockanalyser har visat att utsorterat restavfall/ brännbart utan mat mycket sällan är helt utan matavfall. Inblandningen kan vara upp till 30 %, ibland högre. Beroende på plockanalyser eller andra erfarenheter kan volymvikten för denna fraktion beräknas genom att addera vikten för den troliga delen matavfall med vikten för den troliga delen restavfall/brännbart. [Tyréns] Grovavfall Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 10

15 5.2 Avfall på återvinningscentraler Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Ris 150 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Löv 200 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Gräs, ogräs och jord 400 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Enbart jord 800 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Deponi 150 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation mellan kg/m 3. Träavfall, löslagrad 185 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tryckimpregnerat trä, slipers Enskilda mätningar: Enskild mätning: 40 Mätningar vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] Mätning vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] Gips 170 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation kg/ m 3. Brännbart 50 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation kg/m 3. En betydligt lägre volymvikt än för brännbart hushållsavfall, mätt med samma metod. En orsak kan vara att det brännbara avfallet som lämnas direkt till ÅVC från hushåll och mindre verksamheter är mer skrymmande avfall som inte får plats i det vanliga kärlet. Detta avfall ger en lägre packningsgrad då större tomrum skapas i fraktionen. Metallskrot 190 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Fyllnadsmassor/ sten/tegel/betong Tegel Tegel Betong/tegel Enskilda mätningar: Mätningar vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] 11

16 5.3 Producentansvarsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Pappersförpackningar, komprimerat ±62 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Papper, kartong och dryckesförpackningar. Komprimerat. 7 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Pappersförpackningar, okomprimerat 25 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 112 ±18 Papper och kartong. 140 l kärl, 84 mätningar. Variation kg/m 3, beroende på variation av mängd kartong i kärlen. [WRAP, 2009] 30 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 475 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall ±22 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tidningar. 45/55 l behållare, 6 mätningar. [WRAP, 2009] Wellpapp, komprimerat Returpapper, komprimerat Returpapper, okomprimerat Plastförpackningar, komprimerade Plastförpackningar, okomprimerade Glasförpackningar Metallförpackningar, okomprimerade 305 ± ±31 44 ± ±3 16 ±1 22 ±1 21 ± ± ± ±4 Tidningar, 20 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Plastflaskor. 3 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Plastflaskor, 15 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 2 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 3 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Hårda plastförpackningar. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Mjuka plastförpackningar. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Plastflaskor. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Plastflaskor. 45 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 33 mätningar, 240 l kärl. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 27 mätningar, 140 l kärl. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandat glas. 28 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandat glas. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandade konservburkar. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Elektronikavfall (Elkretsen) 63 ±6 Blandade konservburkar. 20 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] 235 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Lysrör 135 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 12

17 5.4 Industriavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Osorterat avfall, Hjullastarmetoden, 6 mätningar, variation kg/m 3. okomprimerat Brännbart, okomprimerat Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. Organiskt avfall, oförpackat, okomprimerat 721 Mycket stora variationer beroende på avfallstyp. [Tyréns] Fiskrens. [EPA, 2013] Organiskt avfall, förpackat 893 Fett/olja. [EPA, 2013] 270 Mycket stora variationer beroende på avfallstyp och hur det är förpackat. [Tyréns] Medelvolymvikt baserad på 24 mätningar (invägning av container, uppskattningsvis halvfulla), variation kg/m 3. [SYSAV] 1 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är sådant avfall som inte uppfyller kraven för brännbart till sortering eller deponi. 2 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen består av trä, papper, plast etc. Brännbart avfall får inte innehålla organiskt, metallskrot, sten, betong, gips eller annat ej brännbart avfall. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponi. Brännbart som kräver extra hantering klassas som brännbart till sortering. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 3 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är avfall som innehåller minst 90 % brännbart avfall men kräver extra hantering. Som brännbart räknas trä, papper, plast etc. Avfallet får ej innehålla organiskt eller gips, dessa fraktioner ska lämnas separat. Avfall som ej uppfyller kraven klassas som blandat/sorterbart. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponirest. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 13

18 5.5 Bygg- och rivningsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Gips 235 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Observera stor skillnad mellan olika uppgifter Gipsbaserade konstruktionsmaterial. [SEPA, 2004] Pulveriserat gips. [EPA, 2013] Metallskrot Betong Fast gips. [EPA, 2013] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandade metaller. [SEPA, 2004] [EPA, 2013] Betongskrot. [EPA, 2013] 930 [SEPA, 2004] Lättbetong 280 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tegel 955 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Asfalt [SEPA, 2004] Hela tegelstenar. [EPA, 2013] Asfalt, uppbruten. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Asfalt. [SEPA, 2004] Asfalt, krossad. [EPA, 2013] 819 Asfalt/beläggning, krossad. [EPA, 2013] Osorterat avfall Hjullastarmetoden, 6 mätningar, variation kg/m 3. Deponi 560 Keramik, tegel, kakel m.m. [SEPA, 2004] Brännbart avfall Kakel. [EPA, 2013] Fönsterglas. [EPA, 2013] Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. Trä 130 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 4 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är sådant avfall som inte uppfyller kraven för brännbart till sortering eller deponi. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 5 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen består av trä, papper, plast etc. Brännbart avfall får inte innehålla organiskt, metallskrot, sten, betong, gips eller annat ej brännbart avfall. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponi. Brännbart som kräver extra hantering klassas som brännbart till sortering. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 6 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är avfall som innehåller minst 90 % brännbart avfall men kräver extra hantering. Som brännbart räknas trä, papper, plast etc. Avfallet får ej innehålla organiskt eller gips, dessa fraktioner ska lämnas separat. Avfall som ej uppfyller kraven klassas som blandat/sorterbart. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponirest. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 14

19 5.6 Behandlat avfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Slagg Mätningar vid invägning på avfallsanläggning. [HMAB] Slaggrus Opackat. Baseras på packningsegenskaper hos slaggrus enligt RVF-rapport. [SYSAV] Flygaska Packat. Egna mätningar SYSAV. [SYSAV] Volymvikten varierar mycket beroende på avfallet som förbränns. Slam från rökgasrening Kompostjord Baseras på uppgifter om vikt och volym på flygaska från SYSAV som körs till Norge. [SYSAV] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Riktvärden, varierar beroende på fukthalt Oblandad grönkompost, kornstorlek 0-10 mm. [SYSAV] Plantjord (grönkompost blandas med torv). [SYSAV] Träflis 290 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 15

20 6 Referenser Litteratur 1. Rapport 2000:12, Volymvikter för avfall, Avfall Sverige Avfallskategorier för volymvikter, Tyréns för Avfall Sverige, EPA, United States Environmental Protection Agency, 2013, Standard Volume to Weight Conversion factors, (Hämtad ) 4. SEPA, Scottish Environment Protection Agency, Excelfil hämtad från: uk/system_pages/search.aspx?q=conversion (Hämtad ) 5. WRAP, 2009, Summary report - Material bulk densities, report prepared by Resource Futures. Muntligen 1. Kristianstads Renhållnings AB, kontakt med medarbetare. 2. HMAB, Hässleholm Miljö AB, kontakt med medarbetare. 3. Malmbergs AB, kontakt med medarbetare. 4. SYSAV AB, Sydskånes avfallsaktiebolag, kontakt med medarbetare. 5. VA SYD, kontakt med medarbetare. 6. LRV, Lunds Renhållningsverk, kontakt med medarbetare. 7. Tyréns AB, kontakt med medarbetare. 16

21 19(20) 19(20) Beräkningar Kärlmetoden 1 Bilaga Beräkningar 1 Beräkningar Kärlmetoden Kärlmetoden Bilaga 1 Beräkningar Kärlmetoden rltyp mättes innermåtten: A, C, d, E, F, G och H, se figur nedan. erl kärltyp mättes För varje mättes avståndet kärltyp innermåtten: från mättes kärlkanten innermåtten: A, C, d, lodrätt E, F, A, ner G C, och till d, H, avfallet: E, se F, figur G och x, nedan. se H, figur se figur nedan. nedan. e kärl För mättes varjeavståndet kärl För mättes från kärltyp avståndet kärlkanten mättes från lodrätt innermåtten: kärlkanten ner till lodrätt avfallet: A, C, ner d, E, x, till F, se avfallet: G figur och H, nedan. x, se se figur nedan. För varje kärl mättes avståndet från kärlkanten lodrätt ner till avfallet: x, se figur nedan. A A C B C B C G X G G X X Bx Bx Bx H H F F F E E E A B d d d H oximeras till en eller flera delar av en fyrsidig avhuggen pyramid (frustum av en pproximeras bservera Kärlet att approximeras till detta Kärlet en eller en approximeras modell flera till en delar av eller verkligheten av till flera en en fyrsidig delar eller av och flera avhuggen att delar fyrsidig modellen av pyramid avhuggen inte fyrsidig (frustum tar pyramid hänsyn avhuggen av till en (frustum pyramid av (frustum en av en pyramid). ). rundade Observera pyramid). hörn att eller Observera detta eventuella är en att modell detta inbuktningar är av en verkligheten modell i kärlet. av verkligheten och att modellen och att inte modellen tar hänsyn inte till tar tar hänsyn till tillexempelvis rundade vis rundade exempelvis hörn hörn rundade eller eller eventuella hörn eller inbuktningar eventuella inbuktningar i kärlet. i kärlet. i kärlet. r en avhuggen pyramid men höjden X och övre basytan B och undre basytan Bx är: n för Volymen avhuggen för Volymen pyramid avhuggen för men pyramid avhuggen höjden X men pyramid och höjden övre men basytan X och höjden övre B och X basytan och undre övre B basytan basytan och undre Bx B är: och basytan undre Bx basytan är: Bx är: + + ( h ) = ( h ) ( h ) = = 3 3 ekvation kan volymen i kärlet ovan avfallet (den tomma volymen) beräknas. na kärlet ekvation Med totalt denna kan är Med ekvation känt. volymen denna Observera kan i ekvation kärlet volymen att ovan det kan i är avfallet kärlet volymen viktigt ovan (den att i kärlet avfallet räkna tomma med ovan (den volymen) den avfallet tomma verkliga beräknas. (den volymen) tomma beräknas. volymen) beräknas. Volymen på n n, på t.ex. Volymen kärlet volymen totalt på kärlet kärlet upp känt. totalt totalt till Observera kärlkanten känt. känt. att Observera på det ett är så viktigt att kallat att det det att är 140 är viktigt räkna viktigt liters med att kärl att räkna den räkna av verkliga med märket med den den verkliga verkliga kärlvolymen, t.ex. är volymen men, a verket kärlvolymen, t.ex. 127 volymen liter. upp t.ex. till upp kärlkanten volymen till kärlkanten på upp ett till så på kärlkanten kallat ett så 140 kallat på liters 140 ett så kärl liters kallat av kärl märket 140 av liters PWS märket kärl i själva av märket verket 127 liter. jälva PWS verket i själva 127 liter. verket 127 liter. 20(20) r själva avfallet Volymen i kärlet blir för själva då: avfallet i kärlet blir då: n för Volymen själva avfallet för själva i kärlet avfallet blir då: i kärlet blir då: ( ) = ( ä ) ( ) ( ) = ( ) ( ä ) = ( ) ( ä ) ( ) eräkna volymen Genom på detta att sätt beräkna (istället volymen för att på direkt detta räkna sätt (istället ut volymen för att på avfallet) direkt räkna ut volymen på avfallet) påverkas sultatet tt beräkna Genom inte volymen att det resultatet beräkna faktum på att detta volymen inte hjulen sätt det på (istället faktum detta kärlen för sätt att tar att hjulen (istället upp direkt en på för viss räkna kärlen att volym direkt ut tar volymen inne upp räkna i en kärlet på ut viss avfallet) volymen och attpå inne avfallet) i kärlet och att kärlet inte resultatet påverkas inte resultatet därför det faktum helt inte motsvarar att det hjulen faktum på en att kärlen avhuggen hjulen tar på upp pyramid. kärlen viss tar Denna volym upp beräkning en inne viss i volym kärlet stämmer inne och att i så kärlet länge och volymen att avfall går över tsvarar en avhuggen kärlets pyramid. hjulhöjd. Denna beräkning stämmer så länge kärlets hjulhöjd. vikter för Avfall Basytan vid avfallet, Bx i figur ovan: i figur ovan: lymvikter pportnamn: rige för Volymvikter Avfall för Avfall Uppdragsnr: ställare: Sverige Avfall Sverige = (h ) Uppdragsnr: Uppdragsnr: h lets övre kant (beräknas mha innermått) och h är höjden på pyramiden i l. 17 B=C (0,5A + 0,5G)

RAPPORT U2011:11. Volymvikter för avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:11. Volymvikter för avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:11 Volymvikter för avfall ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har det skett en utökad sortering av olika avfallsslag. Utökad och förändrad källsortering leder till att förhållandet mellan

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL?

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? RAPPORT E2013:08 ISSN 1103-4092 FÖRORD Denna rapport, framtagen av Johan Sundberg (Profu), beskriver och diskuterar rollen energiåtervinningen

Läs mer

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL?

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? RAPPORT E2013:08 ISSN 1103-4092 FÖRORD Denna rapport, framtagen av Johan Sundberg (Profu), beskriver och diskuterar rollen energiåtervinningen

Läs mer

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016 Analys av hushållens sopor till förbränning 2016 Sida 1(7) Upprättad av: Marcus Wisting och Catrine Edlund Avfall Återvinning 2016-12-08 Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Årsrapport Certifierad

Årsrapport Certifierad Årsrapport Certifierad återvinning, SPCR 120 produktionsåren 2012, 2011, 2010 RAPPORT B2013:04 ISSN 1103-4092 förord På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning,

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 Förord Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av ett moderprov med rest där matet samlas

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092 Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning RAPPORT E2013:07 ISSN 1103-4092 förord Avfallsförbränningen kan delas in i två huvudområden: avfallsbehandling och energiproduktion. I samband

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Furumo Irebrand Avfallskonsult AB Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Rapport 2011-06-16 Jan Furumo Linda Irebrand 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. METOD... 3

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN

Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av hushållens mat- och restavfall FÖRORD Plockanalyser blir

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

0(7) Furumo Irebrand Avfallskonsult AB. Plockanalyser i Stockholm Hushållens soppåse. Rapport

0(7) Furumo Irebrand Avfallskonsult AB. Plockanalyser i Stockholm Hushållens soppåse. Rapport Furumo Irebrand Avfallskonsult AB 0(7) Plockanalyser i Stockholm 2008 Hushållens soppåse Rapport 2008-12-22 1 (7) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. REDOVISNING AV UPPDRAGET...2 4.1.

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Det är svårt att följa upp 2005 års avfallsplan för Östersunds kommun eftersom målen inte är mätbara och tidssatta. För varje avfallsslag finns strategier

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016 1 Sammanfattning Restavfall Plockanalyser har genomförts under v. 18 av hushållens sorterade avfall och matavfall i Askersund där matavfallet ligger i Gröna

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Medverka till en bättre miljö

Medverka till en bättre miljö Medverka till en bättre miljö Sopsorteringsguide från Skarpnäck samfällighetsförening Kartonger i sopnedkastet - är det något problem? Vi informerar om vår sopsug och varför du bör sopsortera. Följande

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RAPPORT U2009:17. Inventering av återvinningsbart material i verksamhetsavfall - förstudie ISSN

RAPPORT U2009:17. Inventering av återvinningsbart material i verksamhetsavfall - förstudie ISSN RAPPORT U2009:17 Inventering av återvinningsbart material i verksamhetsavfall - förstudie ISSN 1103-4092 Förord Vi har idag stor kunskap om hushållsavfallets sammansättning och behandling. Däremot saknas

Läs mer

Rapport U2014:13 ISSN Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

Rapport U2014:13 ISSN Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall Rapport U2014:13 ISSN 1103-4092 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall FÖRORD Under hösten 2012 uppmärksammades frågan kring förekomsten av synliga föroreningar

Läs mer

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Sammanfattande rapport Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning En kol-14-analys av avfallet vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk Lia Detterfelt,

Läs mer

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR- frågor beaktas RAPPORT E2013:06 ISSN 1103-4092 förord

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

För miljön, nära dig. Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling

För miljön, nära dig. Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling För miljön, nära dig Avfallshantering och Hållbar Stadsutveckling VA SYDs avfallsuppdrag Malmö Stad och Burlövs kommun är huvudmän för avfallsverksamheten VASYD svarar för den administrativa hanteringen

Läs mer