Volymvikter för avfall ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volymvikter för avfall ISSN 1103-4092"

Transkript

1 Volymvikter för avfall RAPPORT U2013:19 ISSN

2

3 förord År 2000 gav Avfall Sverige ut rapporten Volymvikter för avfall (RVF Utveckling Rapport 2000:12). Men sortering av avfall ändras med tiden. Fraktioner läggs till eller tas bort. Dessutom saknades en metod för mätning av volymvikt av olika avfallsslag. Detta var utgångspunkterna för en revidering av rapporten. Revideringen har genomförts av Åsa Lindskog, Tyréns AB. Malmö november 2013 Per-Erik Persson Vice ordförande Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4 Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Förutsättningar 2 3 Målsättning 3 4 Metod Kärlmetoden Begränsningar och felkällor Hjullastarmetoden Begränsningar och felkällor Övriga källor 8 5 Resultat Hushållsavfall Avfall på återvinningscentraler Producentansvarsavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Behandlat avfall 15 6 Referenser 16 Bilaga 1 Beräkningar Kärlmetoden 17

5 1 Bakgrund Källsortering av olika avfallsslag har utvecklats och utökats kontinuerligt under årens lopp. Detta leder till att förhållandet mellan volym och vikt för avfallsfraktionerna har förändras. Att ha tillgång till uppgifter på volymvikt för olika avfallsslag är relevant i flera sammanhang, till exempel vid dimensionering av avfallssystemen (såväl gällande kärl och fordon som för utrymmen) och vid tillämpning av ickeviktbaserad avfallstaxa. Användning av volymvikter bidrar till en korrekt yrkesmässig hantering av avfall. År 2000 publicerades Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall innehållande volymvikter för olika avfallsfaktioner. På grund av nya material, förändringar i sättet att källsortera och samla in avfallet (inte minst genom separat insamling av matavfall) har rapporten blivit inaktuell. Under 2011 gjordes en genomgång av Rapport 2000:12 och arbetet resulterade i en lista med avfallsslag som var önskvärda att uppdateras. Volymvikter önskades främst för avfall i kärl men övriga uppgifter ansågs också intressanta. 1

6 2 Förutsättningar Uppdraget i detta projekt var att, i möjligaste mån, uppdatera volymvikterna utifrån den framtagna listan (se ovan), dels genom nya mätningar och dels genom komplettering med andra tillgängliga uppgifter. Det fanns ingen beskriven metod för mätning av vikt och därefter beräkning av volymvikt för olika avfallsslag i Rapport 2000:12. Följdaktigen behövde en metod tas fram och beskrivas för att kunna upprepas och ge jämförliga resultat vid senare tillfällen. Utöver ovanstående generellt beskrivna behov och användning av volymvikter framkom inga ytterligare uppgifter om hur branschen använder volymvikter vid arbetet med genomgången av Rapport 2000:12. Därmed framkom heller inte vilken noggrannhet som krävs på uppgifterna. Att variationen kan bli stor då vikten av olika avfallsslag i avfallskärl/behållare mäts är självklart. Detta kan matematiskt ses som en mätosäkerhet men speglar den faktiska verkligheten. Det finns många anledningar till variationerna. Packningsgraden i kärlen, liksom givetvis själva innehållet i avfallsfraktionen utgör de två största anledningarna till variationer. Ytterligare faktorer som påverkar är skillnader i fukt (som kan påverkas både av kärlens utformning och väderlek) och om/hur avfallet är förpackat. Även temperaturen påverkar och mätningarna bör undvikas då avfallet är fruset i kärlen. Tekniska faktorer, som mätnoggrannhet i vågutrustning och annan mätutrustning och noggrannhet i angivelse av volym för kärl samt fordon påverkar också volymvikten. Som alltid påverkas säkerheten i uppmätta resultat av antalet utförda mätningar. För att det ska vara intressant och användbart med volymvikter för olika avfallsfraktioner måste fraktionerna vara någorlunda allmänna och enhetliga avseende benämning och innehåll av avfall. Skillnaden mellan kommunerna är stor när det gäller benämning av olika fraktioner. Detta betyder dock inte alltid att det är så stor skillnad i vad som ingår i respektive fraktion, även som så också kan vara fallet. Detta innebär förstås svårigheter att ta fram allmängiltig och användbar information kring olika avfallsfraktioner. De presenterade fraktionerna är ett försök till att finna en form av medelväg som kan vara användbar för de flesta kommuner. Fraktionerna togs fram i samband med listan för uppdatering och har förankrats med de som medverkade i arbetet. 2

7 3 Målsättning Projektets målsättning var att tillsammans med en grupp från branschen ta fram en metod för att mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktioner samt fastställa vilka frakioner som skulle mätas utifrån listan på önskvärda fraktioner. Mätningarna skulle därefter genomföras med hjälp av ett eller flera avfallsbolag. Parallellt med mätningarna skulle uppgifter om volymvikter sökas även från andra källor. Målgruppen är främst de som på något sätt yrkesmässigt kommer i kontakt med hushålls- och verksamhetsavfall. 3

8 4 Metod Detta uppdrag hade inte varit möjligt att genomföra utan medverkan från en lång rad personer och organisationer. Därför riktas ett stort tack till alla för er medverkan! Mätningarna genomfördes i samarbete med: Kristianstads Renhållnings AB (Kärlmetoden samt enskilda mätningar) Hässleholm Miljö AB, HMAB (Hjullastarmetoden) Metoder och fraktioner diskuterades med följande personer: Jon Nilsson Djerf, Avfall Sverige Stefan Nilsson, Hässleholm Miljö AB Lotta Persson, Hässleholm Miljö AB Agneta Granström, Gästrike Återvinnare Emil Lindbom, Gästrike Återvinnare Eva Dydisko, Avfallshantering ÖS Lars Pettersson, Tekniska Verken i Linköping Ulf Almqvist, Renhållningen Luleå Anders Mattsson, SRV Hans Zackrisson, Renova Ulf Lundquist, Renhållningsenheten Motala kommun Niklas Linnarsson, Lunds Renhållningsverk Jan Furumo, Tyréns AB Diskussioner har även förts med och värden erhållits från: SYSAV AB VA SYD Malmbergs AB Lunds Renhållningsverk, LRV Tyréns AB Utgångspunkten för arbetet har varit rapporten Avfallskategorier för volymvikter. Två metoder togs fram och användes för att mäta och därefter beräkna volymvikten på olika avfallsfraktioner. En del uppgifter på volymvikter som respektive kommun eller avfallsbolag själva tagit fram har också använts. För vissa fraktioner har endast ett eller ett fåtal exempel erhållits, för andra har ett resonemang kring volymvikten förts. Metoderna för mätningar i kärl, Kärlmetoden, Hjullastarmetoden samt övriga källor beskrivs nedan. 4

9 Fokus har lagts på metodframtagning, mätningar och beräkning av restavfall och matavfall i kärl, då dessa fraktioner anses ha förändrats mest sedan tidigare volymviktsframtagningen (2000) samt att önskemål kring dessa uttrycktes specifikt. Förändringen gentemot tidigare uppgifter beror främst på utökad återvinning och utsortering av matavfall. Som beskrivits ovan kan volymvikten för en viss fraktion variera beroende på en rad faktorer. Utöver dessa påverkas resultatet även av faktorer som insamlingsmetod, antal mätningar, om mätningen sker i kärl eller efter omlastning på avfallsanläggning, om kärlen är ventilerade osv. I den mån det är möjligt anges dessa faktorer samt vilken metod som använts för de framtagna volymvikterna. Transparensen i mätningarna ger förutsättningar att använda siffrorna för jämförelse över tid. 4.1 Kärlmetoden Nedanstående mätmetod, kallad Kärlmetoden, togs fram med syfte att främst mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktionerna brännbart avfall och matavfall från hushåll, i kärl. 1. Vid behov jämnas avfallet i kärlets översta skikt ut manuellt. 2. En träplatta, cirka 20x20 cm (vikt i detta fall: 460 g), läggs i kärlet ovanpå avfallet. Plattan trycks ej ner utan trycket mot avfallet består endast av plattans egentyngd. 3. En tvärslå i form av en planka läggs över kärlet så att mätningen sker från rätt höjd (i jämnhöjd med kärlkanten). 4. Avståndet från kärlets övre kant ner till plattans mitt mäts med hjälp av lasermätare. 5. Uppmätt avstånd noteras. 6. Kärltyp (märke och volym) noteras. 7. För varje ny kärltyp mäts även innermått i kärlet för att senare kunna beräkna volym. 8. X antal kärls fyllnadsgrad mäts och total massa mäts vid invägning av sopbil. Alternativt görs vägning per kärl i de fall sopbilen är utrustad med våg. 9. Uppmätt fyllnadsgrad översätts till volym (beror på kärltyp). 10. Volymvikt (kg/m 3 ) beräknas, (total massa/total volym). Beräkningsekvationer finns i bilaga 1. Figur 1 och Figur 2 nedan visar hur det kunde se ut vid mätningar med kärlmetoden. 5

10 Kärlet ovanifrån vid mätning 7(20) C:\Users\ald\Desktop\Volymvikter rapport del docx Figur 1: Mätningar med kärlmetoden. Figur 1: Mätningar med kärlmetoden Rapportnamn: Volymvikter för Avfall Beställare: Avfall Sverige Uppdragsnr: Figur 2: 2: Kärlens innehåll innehåll vägs vid vägs tömning vid i tömning sopbilen, vikt i sopbilen, och fyllnadsgrad vikt och antecknas. fyllnadsgrad antecknas Begränsningar och felkällor Metoden innebär en del osäkerhet och begränsningar. Variationen i packningsgraden i kärlen är

11 4.1.1 Begränsningar och felkällor Metoden innebär en del osäkerhet och begränsningar. Variationen i packningsgraden i kärlen är stor och medför därför en stor variation i volymvikten. Men som beskrivits ovan speglar dock detta den faktiska verkligheten. Generellt har kärl innehållande mycket avfall en hårdare packningsgrad än kärl med mindre avfallsmängder. Då hushållsavfallet oftast är förpackat i påsar (plast respektive papper) uppstår en hel del tomrum i kärlen. Speciellt i fall med begränsat antal påsar i kärlet blir detta tomrum påtagligt och påverkar uppmätt volymvikt, se Figur 3. Viss felsortering, främst i matavfallsfraktionen från hushåll, i form av gräs och ris, påverkar också uppmätta volymvikter. Svårigheten att få en relativt jämn övre yta och avgöra från vilken nivå volymmätningen ska ske är en begränsning i metoden. Osäkerheten på grund av detta minskas ju fler mätningar som görs. Formeln som används för att beräkna avfallets volym är en approximation av verkligheten men bedöms med tanke på övriga felmarginaler i metoden ge en tillräckligt korrekt avfallsvolym. Figur 3: Endast fåtal påsar i kärlet ger ett stort tomrum, vilket påverkar volymvikten. Vid mätningarna av matavfall från storkök och restauranger hade ungefär hälften av kärlen en stor pappåse och i övrigt tömdes matavfallet direkt i kärlet, se Figur 4. Volymvikten mellan kärl med respektive utan påse antas variera något eftersom tomrummet i kärlen med påse ofta blir större och därmed volymvikten något lägre. Figur 4: Matavfall från restaurang och storkök med respektive utan pappåse i kärlen. 7

12 4.2 Hjullastarmetoden Metoden, kallad Hjullastarmetoden, togs fram för att komplettera övriga mätningar och för att utgöra ett enklare alternativ till den mer arbetskrävande metoden Kärlmetoden. Mätningarna görs med hjälp av en hjullastare, med våg, direkt på avfallsanläggningen. 1. Avfallsfraktionerna som ska mätas tippas i högar. 2. Lastaren fyller skopan av känd volym (3-8 m 3 ) med respektive fraktion. 3. Vikt och volym antecknas. 4. Eventuella relevanta övriga kommentarer antecknas, till exempel att avfallet är ovanligt blött på grund av regn. 5. Upprepade mätningar, 5-10 stycken, görs för varje avfallsslag. Proverna tas på olika ställen i avfallshögen för att få mer korrekta värden för de fraktioner som är heterogena. 6. Volymvikt (kg/m 3 ) beräknas, (total massa/total volym). 7. Ett medelvärde alternativt ett spann anges för de olika fraktionernas volymvikt Begränsningar och felkällor I jämförelse med Kärlmetoden är avfallet som mäts i Hjullastarmetoden betydligt mer packat till följd av fler förflyttningssteg som har komprimerat avfallet. Detta gör att volymvikterna från denna metod är högre än de skulle ha varit om de mätts direkt i kärl/containrar. Vågen i hjullastaren mätte i detta fall i 50 kg-intervall, vilket också påverkar noggrannheten i mätningarna. 4.3 Övriga källor För en del fraktioner har ungefärliga volymvikter resonerats fram med hjälp av kompetenta aktörer inom avfallsbranschen (se ovan). Detta gäller fraktioner där volymvikten varierar kraftigt som exempelvis för fraktionen förpackat matavfall från industri, vilken kan bestå av allt från lätta chips till tunga mjölkpaket. För vissa fraktioner presenteras befintliga värden framtagna genom mätningar som avfallsbolag eller andra aktörer själva genomfört. Varifrån de olika värdena kommer och vilken metod de tagits fram med förklaras nedan. Värden som fortfarande anses aktuella är hämtade från den tidigare rapporten Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall. Metodbeskrivning saknas. Dessutom bör påpekas att mätnoggrannheten är förvånansvärt hög för flera fraktioner. De nu genomförda mätningarna har uppvisat resultat med betydligt större osäkerhet. Konfidensintervallen för de gamla värdena anges därför inte i resultattabellerna nedan. Enskild mätning - vissa värden kommer från endast en eller två mätningar med kärlmetoden eller från invägning vid avfallsanläggning. Dessa bör endast ses som exempel och inte generell volymvikt för fraktionen. Övriga värden från kärlmetoden är medelvärden baserade på ett flertal mätningar. WRAP - Waste and Resources Action Programme (WRAP) har undersökt volymvikter för flera avfallsslag i Storbritannien, främst producentansvarsmaterial men också matavfall. I en rapport redovisas både kärl/behållartyp och antal mätningar (en del av mätningarna är gjorda i sopbilen, varpå kompakteringsgraden blir högre). Även standardavvikelse, konfidensgrad 95 % samt intervall anges. I denna rapport presenteras en del av uppgifterna. För ytterligare detaljer hänvisas till rapporten, (WRAP, 2009). SEPA - värden framtagna av Scottish Environment Protection Agency. Metodbeskrivning saknas. EPA värden framtagna av United States Environmental Protection Agency. Metodbeskrivning saknas. 8

13 5 Resultat Volymvikterna som presenteras nedan ska inte ses som exakta värden utan det är viktigt att vara medveten om begränsningarna och att variationer kan förekommer i olika omfattning för olika fraktioner beroende på exempelvis mätmetod, hantering, kompaktering, fuktighet, etc., som beskrivits ovan. Beroende på lämplighet och praktisk möjlighet användes Kärlmetoden för vissa fraktioner och Hjullastarmetoden för andra fraktioner vid mätningarna. Eftersom båda metoderna innebär begränsningar och osäkerhet har värdena, från de i denna studie genomförda beräkningarna, avrundats. Resultaten från mätningar med Kärlmetoden, i de fall där varje kärl vägts enskilt, presenteras nedan med ett konfidensintervall med konfidensgrad på 95 % *. Uppgifter från de externa källorna har inte förändrats. * Ett konfidensintervall är en statistisk skattning av osäkerheten av ett resultat. Resultatet anges som ett värde ± ett annat värde (t ex 100 ±20) som tillsammans ger ett intervall (intervallet ). En konfidensgrad på 95 %, betyder att ett stickprov med 95 % säkerhet ligger inom detta intervall. Fler av uppgifterna kommer från icke-svenska källorna, vilket medför att uppgifterna inte per automatik kan likställas med uppgifter från svenska källor. De bör istället ses som intressanta jämförelser. En observation över resultaten i tabellerna nedan är att variationen inom vissa avfallsfraktioner är stor, även efter att olika faktorer tagits i beaktande. Detta visar också på svårigheten att få fram representativa uppgifter på volymvikter för olika avfallsfraktioner. 9

14 5.1 Hushållsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och kommentar Matavfall från hushåll Ventilerade kärl, papperspåsar Markbehållare, papperspåsar 300 ± ± Kärlmetoden, 51 mätningar, 140 l kärl, villor. 141 mätningar, 23 l behållare. [WRAP, 2009] Medelvolymvikt baserad på vägning av 285 markbehållare à 3 m 3 och uppskattad fyllnadsgrad. [LRV] Matavfall från storkök och restauranger 680 Kärlmetoden, 51 mätningar; 43 st 190 l kärl och 8 st 140 l kärl. Främst skolkök och restauranger samt enstaka mataffärer. Cirka hälften av matavfallet i kärlen var förpackat i pappersåsar, se Figur 4. Flytande biologiskt avfall Slamtömning Avfall från avfallskvarnar Restavfall/brännbart med mat Restavfall/brännbart utan mat Kärl Enskild mätning: Bedömning ± Enskilda mätningar: Kärlmetoden, en mätning, 190 l kärl. Uppskattning. Slamtömningen består av ca 95 % vatten (vid heltömning, d v s inklusive vattenfasen). [Malmbergs] Uppskattad volymvikt för avfallskvarn i kök, där huset har dubbla avloppsstammar och tanken är utformad med bräddning (vattnet ska rinna vid malning). Storköksmodeller, där stor del av transportvattnet dräneras bort via avloppet i lagringstanken, har något högre TS-halt på slammet, ca %, men volymvikten uppskattas vara ungefär samma. [VA SYD] Blandad brännbar fraktion finns fortfarande kvar som alternativ i många kommuner som infört utsortering av matavfall. Plockanalyser visar att cirka 40-45% av en blandad fraktion består av mat. Eftersom volymvikten för mat är 300 kg och volymvikten restavfall/brännbart utan mat ligger på 80 kg bedöms volymvikten för en blandad fraktion vara kg/m³. [Tyréns] Kärlmetoden, 30 mätningar, 190 l och 140 l kärl, villor. Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. I jämförelse med fraktionen i kärl är denna fraktion mer kompakt då den packas dels i sopbilen och dels vid tippning på anläggningen. Kärlmetoden, en mätning, förskola, 660 l kärl. Kärlmetoden, en mätning, förskola, 660 l kärl. Markbehållare 135 Medelvolymvikt baserad på vägning av 245 markbehållare à 5m 3 och uppskattad fyllnadsgrad. [LRV] OBS! Plockanalyser har visat att utsorterat restavfall/ brännbart utan mat mycket sällan är helt utan matavfall. Inblandningen kan vara upp till 30 %, ibland högre. Beroende på plockanalyser eller andra erfarenheter kan volymvikten för denna fraktion beräknas genom att addera vikten för den troliga delen matavfall med vikten för den troliga delen restavfall/brännbart. [Tyréns] Grovavfall Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 10

15 5.2 Avfall på återvinningscentraler Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Ris 150 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Löv 200 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Gräs, ogräs och jord 400 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Enbart jord 800 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Deponi 150 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation mellan kg/m 3. Träavfall, löslagrad 185 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tryckimpregnerat trä, slipers Enskilda mätningar: Enskild mätning: 40 Mätningar vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] Mätning vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] Gips 170 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation kg/ m 3. Brännbart 50 Hjullastarmetoden, 10 mätningar, variation kg/m 3. En betydligt lägre volymvikt än för brännbart hushållsavfall, mätt med samma metod. En orsak kan vara att det brännbara avfallet som lämnas direkt till ÅVC från hushåll och mindre verksamheter är mer skrymmande avfall som inte får plats i det vanliga kärlet. Detta avfall ger en lägre packningsgrad då större tomrum skapas i fraktionen. Metallskrot 190 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Fyllnadsmassor/ sten/tegel/betong Tegel Tegel Betong/tegel Enskilda mätningar: Mätningar vid invägning på avfallsanläggning, [HMAB] 11

16 5.3 Producentansvarsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Pappersförpackningar, komprimerat ±62 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Papper, kartong och dryckesförpackningar. Komprimerat. 7 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Pappersförpackningar, okomprimerat 25 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 112 ±18 Papper och kartong. 140 l kärl, 84 mätningar. Variation kg/m 3, beroende på variation av mängd kartong i kärlen. [WRAP, 2009] 30 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 475 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall ±22 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tidningar. 45/55 l behållare, 6 mätningar. [WRAP, 2009] Wellpapp, komprimerat Returpapper, komprimerat Returpapper, okomprimerat Plastförpackningar, komprimerade Plastförpackningar, okomprimerade Glasförpackningar Metallförpackningar, okomprimerade 305 ± ±31 44 ± ±3 16 ±1 22 ±1 21 ± ± ± ±4 Tidningar, 20 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Plastflaskor. 3 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Plastflaskor, 15 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 2 mätningar, baklastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 3 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Hårda plastförpackningar. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Mjuka plastförpackningar. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Plastflaskor. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Plastflaskor. 45 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 33 mätningar, 240 l kärl. [WRAP, 2009] Blandad plast utan folie. 27 mätningar, 140 l kärl. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandat glas. 28 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] Blandat glas. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandade konservburkar. 6 mätningar, 45/55 l behållare. [WRAP, 2009] Elektronikavfall (Elkretsen) 63 ±6 Blandade konservburkar. 20 mätningar, sidolastare. [WRAP, 2009] 235 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Lysrör 135 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 12

17 5.4 Industriavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Osorterat avfall, Hjullastarmetoden, 6 mätningar, variation kg/m 3. okomprimerat Brännbart, okomprimerat Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. Organiskt avfall, oförpackat, okomprimerat 721 Mycket stora variationer beroende på avfallstyp. [Tyréns] Fiskrens. [EPA, 2013] Organiskt avfall, förpackat 893 Fett/olja. [EPA, 2013] 270 Mycket stora variationer beroende på avfallstyp och hur det är förpackat. [Tyréns] Medelvolymvikt baserad på 24 mätningar (invägning av container, uppskattningsvis halvfulla), variation kg/m 3. [SYSAV] 1 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är sådant avfall som inte uppfyller kraven för brännbart till sortering eller deponi. 2 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen består av trä, papper, plast etc. Brännbart avfall får inte innehålla organiskt, metallskrot, sten, betong, gips eller annat ej brännbart avfall. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponi. Brännbart som kräver extra hantering klassas som brännbart till sortering. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 3 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är avfall som innehåller minst 90 % brännbart avfall men kräver extra hantering. Som brännbart räknas trä, papper, plast etc. Avfallet får ej innehålla organiskt eller gips, dessa fraktioner ska lämnas separat. Avfall som ej uppfyller kraven klassas som blandat/sorterbart. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponirest. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 13

18 5.5 Bygg- och rivningsavfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Gips 235 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Observera stor skillnad mellan olika uppgifter Gipsbaserade konstruktionsmaterial. [SEPA, 2004] Pulveriserat gips. [EPA, 2013] Metallskrot Betong Fast gips. [EPA, 2013] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Blandade metaller. [SEPA, 2004] [EPA, 2013] Betongskrot. [EPA, 2013] 930 [SEPA, 2004] Lättbetong 280 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Tegel 955 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Asfalt [SEPA, 2004] Hela tegelstenar. [EPA, 2013] Asfalt, uppbruten. Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Asfalt. [SEPA, 2004] Asfalt, krossad. [EPA, 2013] 819 Asfalt/beläggning, krossad. [EPA, 2013] Osorterat avfall Hjullastarmetoden, 6 mätningar, variation kg/m 3. Deponi 560 Keramik, tegel, kakel m.m. [SEPA, 2004] Brännbart avfall Kakel. [EPA, 2013] Fönsterglas. [EPA, 2013] Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m Hjullastarmetoden, 5 mätningar, variation kg/m 3. Trä 130 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 4 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är sådant avfall som inte uppfyller kraven för brännbart till sortering eller deponi. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 5 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen består av trä, papper, plast etc. Brännbart avfall får inte innehålla organiskt, metallskrot, sten, betong, gips eller annat ej brännbart avfall. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponi. Brännbart som kräver extra hantering klassas som brännbart till sortering. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 6 HMABs definition av den uppmätta fraktionen: Fraktionen är avfall som innehåller minst 90 % brännbart avfall men kräver extra hantering. Som brännbart räknas trä, papper, plast etc. Avfallet får ej innehålla organiskt eller gips, dessa fraktioner ska lämnas separat. Avfall som ej uppfyller kraven klassas som blandat/sorterbart. PVC-haltigt avfall ska lämnas som deponirest. Fraktionen gäller både industri, bygg- och rivningsavfall då dessa inte skiljs åt på anläggningen. 14

19 5.6 Behandlat avfall Avfallsslag Volymvikt (kg/m 3 ) Metod/källa och ev. kommentar Slagg Mätningar vid invägning på avfallsanläggning. [HMAB] Slaggrus Opackat. Baseras på packningsegenskaper hos slaggrus enligt RVF-rapport. [SYSAV] Flygaska Packat. Egna mätningar SYSAV. [SYSAV] Volymvikten varierar mycket beroende på avfallet som förbränns. Slam från rökgasrening Kompostjord Baseras på uppgifter om vikt och volym på flygaska från SYSAV som körs till Norge. [SYSAV] Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall Riktvärden, varierar beroende på fukthalt Oblandad grönkompost, kornstorlek 0-10 mm. [SYSAV] Plantjord (grönkompost blandas med torv). [SYSAV] Träflis 290 Rapport 2000:12 Volymvikter för Avfall 15

20 6 Referenser Litteratur 1. Rapport 2000:12, Volymvikter för avfall, Avfall Sverige Avfallskategorier för volymvikter, Tyréns för Avfall Sverige, EPA, United States Environmental Protection Agency, 2013, Standard Volume to Weight Conversion factors, (Hämtad ) 4. SEPA, Scottish Environment Protection Agency, Excelfil hämtad från: uk/system_pages/search.aspx?q=conversion (Hämtad ) 5. WRAP, 2009, Summary report - Material bulk densities, report prepared by Resource Futures. Muntligen 1. Kristianstads Renhållnings AB, kontakt med medarbetare. 2. HMAB, Hässleholm Miljö AB, kontakt med medarbetare. 3. Malmbergs AB, kontakt med medarbetare. 4. SYSAV AB, Sydskånes avfallsaktiebolag, kontakt med medarbetare. 5. VA SYD, kontakt med medarbetare. 6. LRV, Lunds Renhållningsverk, kontakt med medarbetare. 7. Tyréns AB, kontakt med medarbetare. 16

21 19(20) 19(20) Beräkningar Kärlmetoden 1 Bilaga Beräkningar 1 Beräkningar Kärlmetoden Kärlmetoden Bilaga 1 Beräkningar Kärlmetoden rltyp mättes innermåtten: A, C, d, E, F, G och H, se figur nedan. erl kärltyp mättes För varje mättes avståndet kärltyp innermåtten: från mättes kärlkanten innermåtten: A, C, d, lodrätt E, F, A, ner G C, och till d, H, avfallet: E, se F, figur G och x, nedan. se H, figur se figur nedan. nedan. e kärl För mättes varjeavståndet kärl För mättes från kärltyp avståndet kärlkanten mättes från lodrätt innermåtten: kärlkanten ner till lodrätt avfallet: A, C, ner d, E, x, till F, se avfallet: G figur och H, nedan. x, se se figur nedan. För varje kärl mättes avståndet från kärlkanten lodrätt ner till avfallet: x, se figur nedan. A A C B C B C G X G G X X Bx Bx Bx H H F F F E E E A B d d d H oximeras till en eller flera delar av en fyrsidig avhuggen pyramid (frustum av en pproximeras bservera Kärlet att approximeras till detta Kärlet en eller en approximeras modell flera till en delar av eller verkligheten av till flera en en fyrsidig delar eller av och flera avhuggen att delar fyrsidig modellen av pyramid avhuggen inte fyrsidig (frustum tar pyramid hänsyn avhuggen av till en (frustum pyramid av (frustum en av en pyramid). ). rundade Observera pyramid). hörn att eller Observera detta eventuella är en att modell detta inbuktningar är av en verkligheten modell i kärlet. av verkligheten och att modellen och att inte modellen tar hänsyn inte till tar tar hänsyn till tillexempelvis rundade vis rundade exempelvis hörn hörn rundade eller eller eventuella hörn eller inbuktningar eventuella inbuktningar i kärlet. i kärlet. i kärlet. r en avhuggen pyramid men höjden X och övre basytan B och undre basytan Bx är: n för Volymen avhuggen för Volymen pyramid avhuggen för men pyramid avhuggen höjden X men pyramid och höjden övre men basytan X och höjden övre B och X basytan och undre övre B basytan basytan och undre Bx B är: och basytan undre Bx basytan är: Bx är: + + ( h ) = ( h ) ( h ) = = 3 3 ekvation kan volymen i kärlet ovan avfallet (den tomma volymen) beräknas. na kärlet ekvation Med totalt denna kan är Med ekvation känt. volymen denna Observera kan i ekvation kärlet volymen att ovan det kan i är avfallet kärlet volymen viktigt ovan (den att i kärlet avfallet räkna tomma med ovan (den volymen) den avfallet tomma verkliga beräknas. (den volymen) tomma beräknas. volymen) beräknas. Volymen på n n, på t.ex. Volymen kärlet volymen totalt på kärlet kärlet upp känt. totalt totalt till Observera kärlkanten känt. känt. att Observera på det ett är så viktigt att kallat att det det att är 140 är viktigt räkna viktigt liters med att kärl att räkna den räkna av verkliga med märket med den den verkliga verkliga kärlvolymen, t.ex. är volymen men, a verket kärlvolymen, t.ex. 127 volymen liter. upp t.ex. till upp kärlkanten volymen till kärlkanten på upp ett till så på kärlkanten kallat ett så 140 kallat på liters 140 ett så kärl liters kallat av kärl märket 140 av liters PWS märket kärl i själva av märket verket 127 liter. jälva PWS verket i själva 127 liter. verket 127 liter. 20(20) r själva avfallet Volymen i kärlet blir för själva då: avfallet i kärlet blir då: n för Volymen själva avfallet för själva i kärlet avfallet blir då: i kärlet blir då: ( ) = ( ä ) ( ) ( ) = ( ) ( ä ) = ( ) ( ä ) ( ) eräkna volymen Genom på detta att sätt beräkna (istället volymen för att på direkt detta räkna sätt (istället ut volymen för att på avfallet) direkt räkna ut volymen på avfallet) påverkas sultatet tt beräkna Genom inte volymen att det resultatet beräkna faktum på att detta volymen inte hjulen sätt det på (istället faktum detta kärlen för sätt att tar att hjulen (istället upp direkt en på för viss räkna kärlen att volym direkt ut tar volymen inne upp räkna i en kärlet på ut viss avfallet) volymen och attpå inne avfallet) i kärlet och att kärlet inte resultatet påverkas inte resultatet därför det faktum helt inte motsvarar att det hjulen faktum på en att kärlen avhuggen hjulen tar på upp pyramid. kärlen viss tar Denna volym upp beräkning en inne viss i volym kärlet stämmer inne och att i så kärlet länge och volymen att avfall går över tsvarar en avhuggen kärlets pyramid. hjulhöjd. Denna beräkning stämmer så länge kärlets hjulhöjd. vikter för Avfall Basytan vid avfallet, Bx i figur ovan: i figur ovan: lymvikter pportnamn: rige för Volymvikter Avfall för Avfall Uppdragsnr: ställare: Sverige Avfall Sverige = (h ) Uppdragsnr: Uppdragsnr: h lets övre kant (beräknas mha innermått) och h är höjden på pyramiden i l. 17 B=C (0,5A + 0,5G)

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL?

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? RAPPORT E2013:08 ISSN 1103-4092 FÖRORD Denna rapport, framtagen av Johan Sundberg (Profu), beskriver och diskuterar rollen energiåtervinningen

Läs mer

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL?

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? ÖKAD MATERIALÅTERVINNING - VAD ÄR ENERGIÅTERVINNINGENS ROLL? RAPPORT E2013:08 ISSN 1103-4092 FÖRORD Denna rapport, framtagen av Johan Sundberg (Profu), beskriver och diskuterar rollen energiåtervinningen

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Årsrapport Certifierad

Årsrapport Certifierad Årsrapport Certifierad återvinning, SPCR 120 produktionsåren 2012, 2011, 2010 RAPPORT B2013:04 ISSN 1103-4092 förord På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning,

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092 Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning RAPPORT E2013:07 ISSN 1103-4092 förord Avfallsförbränningen kan delas in i två huvudområden: avfallsbehandling och energiproduktion. I samband

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR- frågor beaktas RAPPORT E2013:06 ISSN 1103-4092 förord

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING 7-14 214-7-1 Sida 1 av 1 diarenummer 117-1-91 RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING Syfte Avfallshanteringen ska vara ett verktyg i arbetet med att upprätthålla en välfungerande källsortering vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna RAPPORT U2012:16 ISSN 1103-4092 Förord Implementeringen av ett EU-direktiv om förnybar energi ställer krav på leverantörerna

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER HANTERINGSMÖJLIGHETER Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter. Materialåtervinning

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Vilka metoder ska användas för plockanalys?

Vilka metoder ska användas för plockanalys? Vilka metoder ska användas för plockanalys? 1 Vad ska vi prata om? Vad innehåller Avfall Sveriges manual? Vilka är nyckelmomenten vid genomförandet? Hur ska man tänka gällande provinsamling, provneddelning

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14 Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfallsplan 2014 Innehåll Inledning 3 Avfallspolitik 4 Vision, mål, aktivitet och uppföljning 5 Miljöbedömning 8 Fakta om Värmdös avfall 9 Handlingsplan

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st

TAXA Exkl. moms Inkl. moms 25% Komposterbart hushållsavfall. Sopsäck och liknande, max 15 kg* 80 kr/st 100 kr/st 1 DESTRUKTIONSAVGIFTER MÅNSEMYR OCH TIMMERHULT FR.O.M. 2014-01-01 Om vågen är ur funktion gäller taxan för osorterat avfall (privatpersoner) i de fall ordinarie taxa inte går att använda Komposterbart

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Förord Samtliga kommuner med insamling av matavfall har tillfrågats om utformning av felsorteringslappar samt korta erfarenheter

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2011:927).

Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2011:927). Ordlista Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2011:927). Abonnemang Aerob Aerob behandling Aktiv fas Anaerob behandling

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer