-2, STAMMA :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STAMMA 2015-05-27 10:00"

Transkript

1 -2, STAMMA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 1 Paragrafer: 1-10 Underskrifter: ALICE LILLAS Alice Lillas Ordförande ULRICA KARP Ulrica Karp Sekreterare Kaffe och tårta serveras från kl i caféet Sammanträdet börjar kl med utdelning av förtjänsttecken Efter mötet är det möjligt att gå en guidad tur på området med guide Henrik Fågelbärj och FD Johanna Björkholm. På turen ges en in inblick i områdets värdefulla historiska bakgrund. Vänligen anmäl deltagande i guidningen till senast (vid för få deltagande utgår guidningen)

2 1, STAMMA :00 Samkommunstämmans öppnande; konstaterande av laglighet och beslutförhet samt godkännande av röstlängd Kallelse till samkommunstämmans sammanträde utfärdas enligt arbetsordningen för samkommunstämman 2 av samkommunstyrelsens ordförande, som också leder sammanträdet till dess ordförande för stämman valts. I enlighet med 5 i grundavtalet och 2 i arbetsordningen för samkommunstämman skall kallelse utfärdas minst 14 dagar före mötet. Kallelse till denna samkommunstämma har utsänts till medlemskommunerna och deras ombud den 13 maj I enlighet med grundavtalets 5 utser varje medlemskommun till samkommunstämman en representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare i kommunen vid ingången av det år som föregår valåret. I enlighet med detta är antalet representanter vid samkommunstämman 32 med kommunvis fördelning enligt bilaga. Enligt 2 i arbetsordningen konstateras stämmans beslutförhet i början av varje möte genom förrättande av namnupprop. Härvid konstateras varje representants röstetal. Enligt 5 i arbetsordningen uppgörs över de närvarande representanterna för medlemskommunerna en förteckning, i vilken antecknas representanternas röstetal i vart och ett ärende som behandlas. Röstlängden fastställs i samband med att mötet konstateras vara beslutfört. Enligt grundavtalet 5 är de från en medlemskommun valda representanternas gemensamma röstetal detsamma som antalet medlemmar, som valts från kommunen. En kommuns röstetal fördelas jämnt mellan kommunernas närvarande representanter vid samkommunstämman. Det innebär att om samtliga medlemskommuner är representerade vid stämman är det totala röstetalet 32, förutom vid beslutsfattande i ärenden som rör teaterverksamheten. Vid behandlingen av dessa ärenden har Vasa och Korsholms närvarande representanter dubbelt antal röster, vilket innebär att det totala röstetalet är 40. Stämmans beslutförhet konstateras i enlighet med 58 i kommunallagen, dvs. stämman är beslutför då över hälften av representanterna eller minst 17 är närvarande. Förslag: Stämman konstaterar i enlighet med ovanstående - att kallelse till samkommunstämman skett i enlighet med stadgandena i grundavtalet och arbetsordningen för samkommunstämman, - medels namnupprop vilka behöriga representanter, som är närvarande vid stämman, - på basen av antalet närvarande representanter stämmans behörighet. Stämman godkänner på basen av förteckningen över de närvarande representanterna en röstlängd för stämman. Beslut:

3 1, STAMMA :00 Bilaga 1 MEDLEMSKOMMUNERNAS OMBUD VID SÖFUK:S SAMKOMMUNSTÄMMA DEN 27 MAJ 2015 Ordinarie Ersättare Jakobstad Jacob Storbjörk Bengt Kronqvist 3 röster Carola Sundqvist Malin Henriksson Harald Wester Christer Tonberg Karleby Rainer Smedman Max Björkskog 2 röster Christer Sourander Kerstin Peltola Kaskö Jesper Wikström Stig-Göran Häggblom 1 röst Korsholm Marita Backlund Pia Smeds 4 röster Elisabeth Backman Leif Bengs Samuel Broman Alf Burman Kenth Nedergård Ann Christine Levlin + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Korsnäs Sven-Erik Bernas Ann-Sofi Backgren 1 röst Kristinestad Peter Grannas 1 röst Anna-Kajsa Blomqvist Kronoby Liane Byggmästar Monica Takkula 2 röster Dan-Anders Granvik Sixten Dalvik Larsmo Leif Svenfelt Katarina Barkar 2 röster Boris Asplund Carola Lassila Malax Nancy Nordman-Gammal Carola Bengs-Lattunen 2 röster Christina Nygård Margaretha Nyman-Klemets

4 1, STAMMA :00 Nykarleby Bo Kronqvist Ulf Sourander 2 röster Greta Näs Anna Caldén Närpes: Eivor Becker Sam Lindén 3 röster Michaela Esch Emina Arnautovic Stefan Träskvik Marianne Nyqvist-Mannsén Pedersöre: Roger Eriksson Helena Berger 3 röster Tommy Nylund Senja Wiklund Camilla Roslund-Nordling Greger Forsblom Vasa: Anna Bertills Marianne Buss 4 röster Karita Blom Per Hellman Henrik Fågelbärj Leif Paulin Juha Häkkinen Jan Mitts + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Vörå: Stefan Kulp Teresa Turtonen 2 röster Susanne Salmela Ann-Britt Björkström

5 2, STAMMA :00 Val av ordförande och viceordförande för stämman Enligt 1 i arbetsordningen väljer samkommunstämman under ledning av styrelsens ordförande en ordförande och en vice ordförande för mötet. Enligt arbetsordningens 3 fungerar direktören som sekreterare för mötet. Förslag: Samkommunstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för mötet. Beslut:

6 3, STAMMA :00 Val av protokolljusterare Enligt 4 i arbetsordningen väljer mötet två protokolljusterare. Förslag: Samkommunstämman väljer två protokolljusterare som vid behov även fungerar som rösträknare. Protokollet justeras onsdagen den 3 juni 2015 kl på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A, vån. 3, Vasa. Beslut:

7 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Bokslut 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Arbetet med uppgörandet av bokslut för år 2014 pågår. Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund redogör för det preliminära resultatet för samkommunen per vid sammanträdet. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar den preliminära redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är ,65 euro vilket kan anses vara ett mycket gott resultat för samkommunen. Därtill bokförs en minskning (+) av avskrivningsdifferensen om ,76 euro och samtidigt en ökning (-) av avskrivningsdifferensen om euro. Av resultatet bildas en investeringsreservering för saneringen av internat 1 om euro samtidigt som investeringsreserveringen om euro upplöses (minskas) som bildades i bokslutet år 2011 för ibruktagandet av Campus Kungsgården. Av resultatet bokförs dessutom euro som ökning (-) av egna fonder och euro som minskning (+) av egna fonder vilket gör att räkenskapsperiodens överskott slutligen blir ,41 euro. Bokslutssiffrorna är inte helt jämförbara med boksluten åren eftersom samkommunen nämnda år haft extraordinära poster där fastighetsförsäljningar bokförts på intäktssidan och därtill hörande statsandel på kostnadssidan. Samkommunen har uppburit kommunala betalningsandelar från ägarkommunerna för saneringen av internat 1 under året, vilket betyder att grundkapitalet har ökat med euro i jämförelse med året innan. Likviditeten i slutet av året var bättre än året innan. Vid bokslutstidpunkten hade samkommunen 1 miljon euro i kortfristigt främmande kapital via kommuncertifikat. Det långfristiga främmande kapitalet var i årsskiftet 9,465 miljoner euro. Soliditeten är på en nöjaktig nivå, 66,4 %. Balansomslutningen är 47,5 miljoner euro och är därmed på en lägre nivå än året innan. Driftskostnaderna förverkligades till 96,3 % av budgeten med medan verksamhetens intäkter förverkligades 100,3 % av budgeten. I eurobelopp underskred driftskostnaderna budgeten med ca euro medan man lyckades överskrida budgeten för verksamhetens intäkter med ca euro. Årsbidraget blev ca 1,2 miljoner euro bättre än budgeterat och räkenskapsperiodens resultat blev också mycket bättre än budgeterat.

8 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Inom samkommunen minskade personalkostnaderna med hela 5,93 % eller knappa 1,2 miljoner euro jämfört med år Antalet bruttoårsverken minskade markant i jämförelse med året innan. Sammanlagt utbetalades ,18 euro i löner och lönebikostnader. En kollektivavtalsenlig allmän förhöjning fr.o.m ingår med en kostnadseffekt om 0,8 % inom hela kommunsektorn. Yrkesakademin i Österbotten (YA) uppvisar ett överskott om ,62 euro. För andra året sedan YA startade sin verksamhet uppvisar bokslutet positivt resultat. YA har nu sitt sjätte verksamhetsår bakom sig. Största delen av överskottet visar att resultatet av de åtgärder som vidtagits under en längre tid för att få ekonomin i balans ger effekt. Ministeriet beslöt i slutet av december 2014 att betala för alla förverkligade studerandeårsverken utöver kvot inom grundläggande yrkesutbildning vilket naturligtvis bidrog till ett ännu bättre resultat än väntat. Enhetspris för studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen beviljades således år 2014 för studerandeårsverken plus 26 studerandeårsverken till vilket gav ett ekonomiskt tillskott om ca euro. YA:s enhetsprisfinansiering uppgick totalt till euro eller ca 74 % av YA:s externa verksamhetsintäkter. I enhetsprisfinansieringen ingår resultatbaserad finansiering, behovsprövad förhöjning där bl.a. medel för Mästare på svenska projektet. Den behovsprövade förhöjningen av enhetspriset ökade från året innan och uppgick totalt till euro. Dessutom ingår resultatbaserad finansiering om euro som erhållits för en andra plats i nationella mätningar. Wasa Teaters (WT) uppvisar ett överskott om ,11 euro. Teaterns enhetsprisfinansiering stannade på samma nivå som året innan, euro, emedan det behovsprövade statsunderstödet för regionteaterverksamheten sjönk med euro till euro. Antalet årsverken har under året varit 44, alltså på samma nivå som året innan. KulturÖsterbotten (KÖ) uppvisar ett överskott om ,17 euro vilket är mycket bättre än året innan. Centralförvaltning och servicetjänster uppvisar ett överskott om ,79 euro vilket inte kan jämföras med boksluten åren beroende på extraordinära poster i samband med fastighetsförsäljningar och därtill hörande bokförda statsandelar. De externa intäkterna för enheten består till största delen av hyresintäkter från fastigheter som hyrs ut åt utomstående. Under året har ingen investeringsdel, som ingår som en summa per studerande i enhetsprisfinansieringen, uppburits som intern hyra. Den interna hyran har bestått av förverkligade fastighetskostnader och räntekostnader för betalda räntor på upptagna lån. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Kommunallagens 68 stadgar följande om bokslut: Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. För räkenskapsperioden skall uppgöras ett bokslut som skall föreläg-

9 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 gas fullmäktige före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som såsom avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som tas in i bokslutet. Vid uppgörandet av koncernbalansräkningen iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören. Kommunallagens 69 stadgar följande om verksamhetsberättelsen: I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi och koncernbalansräkning som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. Verksamhetsberättelsen är sålunda en del av bokslutet och uppgifterna om ekonomin är därför en väsentlig del av berättelsen. Enligt kommunallagens 86 gäller stadgandet i tilllämpliga delar i samkommun. Bokslutets upplägg för år 2014 följer bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Utvärderingen av de mål som sattes i budgeten har relaterats till det verkliga utfallet i verbala tabeller. Detta har gjorts både för samkommunen som helhet och för huvudansvarsområdena. Jämförelse av budget och resultat i ekonomiska termer finns i tabellform samt i verbala kommentarer. Bokslutet kompletteras med revisionsberättelsen före behandlingen i samkommunstämman. Resultatet för räkenskapsperioden är ,41 och har uppkommit enligt följande: -överskott från utbildningsverksamheten ,62 -överskott från KulturÖsterbotten ,17 -överskott från regionteaterverksamheten ,11 -överskott från centralförvaltning/servicetjänsterna ,79 -finansiella poster ,04 Sammanlagt ,65 -minskning av avskrivningsdifferens (+) ,76 -ökning av avskrivningsdifferens (-) ,00 -minskning av reserver (+) ,00 -ökning av reserver (-) ,00 -minskning av fond (+) ,00 -ökning av fond (-) ,00 Överskott totalt ,41 Räkenskapsperiodens överskott efter förändringar i avskrivningsdifferensen, reserverna och fonden är ,41 euro. Balansomslutningen uppgår till ,71 och överskottet från tidigare år uppgår till ,26.

10 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2014 samt överlämnar det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslås en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen ger direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna. Beslut: Samkommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet för år 2014 samt beslöt att överlämna det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslog samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen gav direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna.

11 4, STAMMA :00 CK: 6/ Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att avskrivningsdifferensen minskas med ,76 euro och att avskrivningsdifferensen ökas med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen förslår för samkommunstämman investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården minskas med euro och att samtidigt bildas en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att Campusfond Brändö minskas med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslår samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet.

12 5, STAMMA :00 CK: 6/2012 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2014 Revisionsnämnden Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisionsnämndens har enligt 71 i kommunallagen till uppgift att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunstämman satt upp har nåtts. Samkommunstyrelsen har i bokslutet redogjort för hur målen har nåtts. Revisionsnämnden avger till samkommunstämman en utvärderingsberättelse i vilken görs en bedömning av hur målen har nåtts. Förslag: Revisionsnämnden diskuterar upplägget av utvärderingsberättelsen och ber revisor Anders Lidman att forma ett utkast till följande sammanträde Revisionsnämnden Förslag: Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen och överlämnar den åt samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Samkommunstämman Förslag: Samkommunstämman tar del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse och antecknar den för kännedom. Beslut:

13 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

14 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

15 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

16 6, STAMMA :00 CK: 6/2012 Godkännande av bokslut 2014 och beviljande av ansvarsfrihet Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisorn överlämnar revisionsberättelsen för år Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och för den till samkommunstämman för kännedom. Revisionsnämnden tar ställning till huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas och ger ett förslag till samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet 2014 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden Samkommunstämman Förslag: Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet för år 2014 godkänns i den form den förelagts för samkommunstyrelsen. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman, i enlighet med revisorns förslag i revisionsberättelsen, att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för år Beslut:

17 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

18 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

19 7, STAMMA :00 CK: 3/2013 Personalrapport år 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Personalchef Yvonne Holmlund Samkommunen hade vid årets slut 376 anställda, vilket var 56 personer färre än år föregående år. Av dessa anställda var 295 personer anställda tillsvidare. Antalet anställda per huvudansvars- Område Tillsvidare anställda Visstids anställda Totalt Totalt Förändring Yrkesakademin i Österbotten (YA) Wasa Teater-Österbottens regionteater (WT) KulturÖsterbotten Centralförvaltning och servicetjänster (CS) Samkommunen totalt Kostnaden för löner, arvoden och lönebikostnader var ,18 euro, vilket var en minskning med 5,93 procent jämfört med året innan. Hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit friska steg från 71 procent år 2013 till 75 procent. Den hälsorelaterade frånvaron minskade från dagar år 2013 till dagar. Antalet sjukfrånvarodagar per anställd minskade från 10,8 dagar till 8,8 dagar. Inom kommunsektorn var antalet sjukfrånvarodagar per anställd 16,7 dagar år Antalet långa sjukfrånvaron minskade märkbart under år Kostnaderna för företagshälsovården minskade med 11,39 procent och uppgick till euro jämfört. Under året erhöll 10 personer ålderspension och medelåldern för dem var 63,9 år. Tre personer anhöll om deltidspension. Medelåldern för dessa var 62,3 år. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen ger personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten. Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen gav personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner personalrapporten för år 2014.

20 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i budgeten för år 2015 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Driftsbudgeten för år 2015 justeras på vårens samkommunstämma i enlighet med de fastställda enhetspriserna för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten. Behov av driftbudgetförändringar föreligger för Yrkesakademin i Österbotten, Kultur Österbotten, Wasa Teater och centralförvaltning och servicetjänster. Behov av ändringar i investeringsbudgeten föreligger för centralförvaltning och servicetjänster. Nedan samkommunens resultaträkning exklusive interna poster efter budgetändringen: Budget Ändringar Totalt efter RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster) 2015 totalt ändring 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga inkomster Intäkter totalt Förändring av produktlager Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av externa tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader totalt Verksamhetsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader ÅRSBIDRAG Avskrivning enligt plan Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Förändring i reserver och fonder RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT Ändringar i resultaträkningsdelen

21 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Gällande resultaträkningen ändras budgeten så att ökningen (-) av Campusfond Brändö tas bort eftersom den gjordes i förskott för åren i samband med bokslutet för år Minskningen (+) av Campusfond Brändö kvarstår om euro såsom tidigare planerats för utbetalning av projektbidrag enligt anhållan från Yrkeshögskolan Novia. Ökningen (-) av investeringsreserven för internat 5 om ca euro som planerades att göras av det budgeterade överskottet för året kan inte göras eftersom räkenskapsperiodens resultat efter gjorda ändringar blir negativt. Räkenskapsperiodens underskott efter ändringar i driftsbudgeten och ändringar i förändring av reserver och fonder blir således euro. Ändringar i driftshushållningen Yrkesakademin i Österbotten Då budgeten för 2015 uppgjordes hade YA varken fått besked om utfallet av behovsprövade medel eller resultatbaserad finansiering, dock stod det klart att enhetspriserna skulle skäras ned. Man utgick i budgetarbetet från en sänkning av medelenhetspriserna om 1,6 % medan den slutliga sänkningen blev 1,7 %. Totalt erhålls i år euro i enhetsprisfinansiering för grundläggande yrkesutbildning vilket är ca lägre än vad som ursprungligen budgeterades för och hela 1,6 miljoner lägre än det enhetspris som erhölls år Budgeten gjordes på basen av studerandeårsverken inom grundläggande yrkesutbildning, vilket är en minskning med 25 årsverken gentemot studerandekvoten år Inom övriga utbildningsformer budgeterades med 470 studerandeårsverken. Sammanlagt gjordes en budget på basen av studerande. I behovsprövad förhöjning för år 2015 erhålls ca euro för Mästare på svenska (översättningar, tolkhjälp, koordination och information i samband med Mästaretävlingar). Inom resultatfinansieringen för innevarande år erhålls ca euro utgående från den 2:a plats som nåddes i resultatmätningarna bland de stora utbildningsanordnarna i landet. Trots att andra placeringen är densamma som år 2014 erhålls ca euro mindre i resultatfinansieringsmedel. För tilläggsutbildningen erhålls euro eller 236,8 studerandeårsverken vilket är en minskning om 2,6 % från år Driftsbudgeten ändras sålunda i enlighet med fastställda enhetspriser för dessa yrkesutbildningar. Sedan den ursprungliga budgeten för 2015 uppgjordes under hösten 2014 har finansieringsläget förändrats i en negativ riktning. Detta gäller inte minst upphandlingen av arbetskraftsutbildningar som görs av Ely-centralen. Tillströmningen av arbetskraftspolitiska studeranden som fortsatte att minska under fjolåret ser inte ut att avta, utan tvärtom fortsätter minskningen i takt med att nya upphandlingar av arbetskraftsutbildningar inte görs av Ely-centralen. Läget för läroavtalsutbildningar och sålda utbildningstjänster ser i dagsläget ut att stanna på ungefär fjolårets nivå. I budgetändringen har en minskning i försäljning av utbildning beaktats och uppgår nu till totalt ca 2,1 miljoner euro, vilket är drygt euro lägre än verksamhetsåret YA:s totala finansiering uppvisar en kraftig minskning jämfört med bokslutsåret 2014, cirka -12,3 %, vilket euromässigt innebär ungefär -3,1 miljoner euro. Efter budgetändringen uppgår YA:s totala intäkter till ca 22,5 miljoner euro. Kostnaderna uppgår till ca 22,5 miljoner euro och ligger på en nivå som är 6,8 % lägre än verksamhetsåret Samtliga kostnadsposter uppvisar en minskning. I och med att finansieringen kraftigt försämrats jämfört med uppgifterna från senaste höst i kombination med byte av programperiod för projekten budgeteras räkenskapsperiodens resultat till euro, vilket avviker från den tidigare fastslagna driftsbudgeten om nollresultat.

22 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Centralförvaltning och servicetjänster Driftsbudgetändringen gäller både ökningar och minskning av kostnader främst gällande fastigheterna som inte kunnat beaktas i den ursprungliga budgeten, bl.a. kostnader för att åtgärda det vattenskadade internatet vid Närpesenheten. Ändringen gäller också en intern förflyttning av telefonväxelfunktionen från YA till centralförvaltning och servicetjänster. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. KulturÖsterbotten Driftsbudgetändringen görs eftersom ett negativt finansieringsbeslut gällande projektet Kulturkusten erhölls. Budgeten minskas med euro på både intäkts- och kostnadssidan. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. Wasa Teater Wasa Teater beviljades euro i statsunderstöd, varav är behovsprövade medel. Utöver detta beviljades euro i sysselsättningsstöd, totalt euro. I den ursprungliga budgeten uppgår statsunderstöden till euro vilket medför att en ökning om euro nu kan beaktas. Biljettintäkternas minskas med euro med beaktande av vårens utfall och övriga intäkter ökas med euro. Därtill ökas kostnaderna för civiltjänstgörare. Den sammanlagda intäkts-och kostnadsökningen blir sålunda euro. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten.

23 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Nedan sammanställning över budgetändringsförslagen i driftsbudgeten inklusive interna poster per huvudansvarsområde: Budgetändringar Driftshushållningsdelen Godkänd Ändring Budget budget avvikelse +/- +ändring extern+intern inkl interna Centralförvaltning och servicetjänster Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Yrkesakademin i Österbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Wasa Teater Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat KulturÖsterbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag 0 0 Avskrivning enligt plan 0 0 Resultat 0 0 Resultat driftsekonomi hela samkommunen netto

24 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i investeringsdelen Inom centralförvaltning och servicetjänster finns behov av ändringar i investeringsbudgeten enligt följande: Objekt Förverkligat Budget Budget- Totalt efter Totalt tidigare år 2015 ändring I ändring I för objekten F.d rektorsbostad Sanering av internat I i GV Sanering av internat 5,6 i GV Markarbeten invid internat, Närpes Sanering av uthyresfastigheter, GV Grundförbättring av byggnad 30C, GV Ladugård för dikor i GV, planering Aktier i fastighets Ab Brändö Campus Inventarier YA Inventarier WT Totalt Saneringen av f.d. rektorsbostaden fortgår med hjälp av studerandekrafter med en godkänd totalbudget om euro. För att få f.d. rektorsbostaden färdigställd under våren 2015 behöver återstående budgetanslag om euro överföras från år 2014 till år För saneringen av internat 1 i Gamla Vasa överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år 2015 för färdigställandet av projektet. Internatet har nu tagits ibruk och totalkostnaden uppgår till euro. Den ursprungliga budgeten för projektet var euro. För markarbeten invid internat B och C i Närpes överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år Markarbetena färdigställs under sommaren Den totala budgeten om euro kvarstår. Gällande sanering av uthyresfastigheter i Gamla Vasa genomförs endast byte av vattentak om euro vid K-byggnaden, resterande medel omdisponeras så att budgeten för grundförbättring av byggnad 30 C i Gamla Vasa höjs med euro till sammanlagt euro. För tecknandet av 445 aktier i Fastighets Ab Brändö Campus budgeteras euro vilket betyder att samkommunen skulle blir aktieägare med en ägarprocent om 10 % i fastighetsaktiebolaget. Vasa stad äger idag bolaget till 100 % men skulle framöver äga 90 % i fastighetsaktiebolaget. Av anskaffningsutgiften om euro skulle euro bokföras som aktiekapital och resterande del om euro som medel i fonden för fritt eget kapital i bolaget. Medlen om euro som finns i Campusfond Brändö bland samkommunens egna kapital placeras sålunda i aktier i Fastighets Ab Brändö Campus och i enlighet med fondstadgan stöder detta campusprojektet i Brändö via en lägre hyresnivå för Yrkeshögskolan Novia. Tilläggsbehoven i investeringsbudgeten är således euro, nettominskningar pga omdisponering mellan objekt 8000 euro medan förskjutningar från fjolåret gällande f.d. rektorsbostaden, internat 1 och markarbeten invid internat i Närpes uppgår till sammanlagt euro. Den totala investeringsbudgeten år 2015 efter ändringar till euro.

25 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i finansieringsdelen Nedan följer finansieringsanalysen för budgeten 2015 efter budgetändringarna: Bokslut Budget Budget- Budget ändring efter ändr. Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i eget kapital Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändringa av räntefria kortoch långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel Förändring av likvida medel Finansieringsanalysen ändras utgående från ändringarna i drifts-och investeringsbudgeten vilket betyder att ett korfristigt budgetlån om maximalt euro behöver lyftas under året för att klara kassaläget. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

26 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

27 9, STAMMA :00 Beslut om framläggande av protokoll med besvärsanvisning till påseende Enligt 85 i kommunallagen skall protokollet från samkommunstämman jämte därtill fogad besvärsanvisning efter justeringen hållas offentligt framlagt. Innan protokollet läggs fram skall en kopia av det sändas till kommunstyrelsen i varje medlemskommun. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet har lagts fram. Förslag: Protokollet från detta sammanträde jämte besvärsanvisning framläggs till påseende onsdagen den 10 juni 2015 under tjänstetid på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A,Vasa. Om protokollets framläggande till påseende meddelas i tidningarna Syd-Österbotten, Vasabladet, Österbottens Tidning och Ny Tid. Beslut:

28 10, STAMMA :00 Stämmans avslutande

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer