-2, STAMMA :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STAMMA 2015-05-27 10:00"

Transkript

1 -2, STAMMA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 1 Paragrafer: 1-10 Underskrifter: ALICE LILLAS Alice Lillas Ordförande ULRICA KARP Ulrica Karp Sekreterare Kaffe och tårta serveras från kl i caféet Sammanträdet börjar kl med utdelning av förtjänsttecken Efter mötet är det möjligt att gå en guidad tur på området med guide Henrik Fågelbärj och FD Johanna Björkholm. På turen ges en in inblick i områdets värdefulla historiska bakgrund. Vänligen anmäl deltagande i guidningen till senast (vid för få deltagande utgår guidningen)

2 1, STAMMA :00 Samkommunstämmans öppnande; konstaterande av laglighet och beslutförhet samt godkännande av röstlängd Kallelse till samkommunstämmans sammanträde utfärdas enligt arbetsordningen för samkommunstämman 2 av samkommunstyrelsens ordförande, som också leder sammanträdet till dess ordförande för stämman valts. I enlighet med 5 i grundavtalet och 2 i arbetsordningen för samkommunstämman skall kallelse utfärdas minst 14 dagar före mötet. Kallelse till denna samkommunstämma har utsänts till medlemskommunerna och deras ombud den 13 maj I enlighet med grundavtalets 5 utser varje medlemskommun till samkommunstämman en representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare i kommunen vid ingången av det år som föregår valåret. I enlighet med detta är antalet representanter vid samkommunstämman 32 med kommunvis fördelning enligt bilaga. Enligt 2 i arbetsordningen konstateras stämmans beslutförhet i början av varje möte genom förrättande av namnupprop. Härvid konstateras varje representants röstetal. Enligt 5 i arbetsordningen uppgörs över de närvarande representanterna för medlemskommunerna en förteckning, i vilken antecknas representanternas röstetal i vart och ett ärende som behandlas. Röstlängden fastställs i samband med att mötet konstateras vara beslutfört. Enligt grundavtalet 5 är de från en medlemskommun valda representanternas gemensamma röstetal detsamma som antalet medlemmar, som valts från kommunen. En kommuns röstetal fördelas jämnt mellan kommunernas närvarande representanter vid samkommunstämman. Det innebär att om samtliga medlemskommuner är representerade vid stämman är det totala röstetalet 32, förutom vid beslutsfattande i ärenden som rör teaterverksamheten. Vid behandlingen av dessa ärenden har Vasa och Korsholms närvarande representanter dubbelt antal röster, vilket innebär att det totala röstetalet är 40. Stämmans beslutförhet konstateras i enlighet med 58 i kommunallagen, dvs. stämman är beslutför då över hälften av representanterna eller minst 17 är närvarande. Förslag: Stämman konstaterar i enlighet med ovanstående - att kallelse till samkommunstämman skett i enlighet med stadgandena i grundavtalet och arbetsordningen för samkommunstämman, - medels namnupprop vilka behöriga representanter, som är närvarande vid stämman, - på basen av antalet närvarande representanter stämmans behörighet. Stämman godkänner på basen av förteckningen över de närvarande representanterna en röstlängd för stämman. Beslut:

3 1, STAMMA :00 Bilaga 1 MEDLEMSKOMMUNERNAS OMBUD VID SÖFUK:S SAMKOMMUNSTÄMMA DEN 27 MAJ 2015 Ordinarie Ersättare Jakobstad Jacob Storbjörk Bengt Kronqvist 3 röster Carola Sundqvist Malin Henriksson Harald Wester Christer Tonberg Karleby Rainer Smedman Max Björkskog 2 röster Christer Sourander Kerstin Peltola Kaskö Jesper Wikström Stig-Göran Häggblom 1 röst Korsholm Marita Backlund Pia Smeds 4 röster Elisabeth Backman Leif Bengs Samuel Broman Alf Burman Kenth Nedergård Ann Christine Levlin + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Korsnäs Sven-Erik Bernas Ann-Sofi Backgren 1 röst Kristinestad Peter Grannas 1 röst Anna-Kajsa Blomqvist Kronoby Liane Byggmästar Monica Takkula 2 röster Dan-Anders Granvik Sixten Dalvik Larsmo Leif Svenfelt Katarina Barkar 2 röster Boris Asplund Carola Lassila Malax Nancy Nordman-Gammal Carola Bengs-Lattunen 2 röster Christina Nygård Margaretha Nyman-Klemets

4 1, STAMMA :00 Nykarleby Bo Kronqvist Ulf Sourander 2 röster Greta Näs Anna Caldén Närpes: Eivor Becker Sam Lindén 3 röster Michaela Esch Emina Arnautovic Stefan Träskvik Marianne Nyqvist-Mannsén Pedersöre: Roger Eriksson Helena Berger 3 röster Tommy Nylund Senja Wiklund Camilla Roslund-Nordling Greger Forsblom Vasa: Anna Bertills Marianne Buss 4 röster Karita Blom Per Hellman Henrik Fågelbärj Leif Paulin Juha Häkkinen Jan Mitts + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Vörå: Stefan Kulp Teresa Turtonen 2 röster Susanne Salmela Ann-Britt Björkström

5 2, STAMMA :00 Val av ordförande och viceordförande för stämman Enligt 1 i arbetsordningen väljer samkommunstämman under ledning av styrelsens ordförande en ordförande och en vice ordförande för mötet. Enligt arbetsordningens 3 fungerar direktören som sekreterare för mötet. Förslag: Samkommunstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för mötet. Beslut:

6 3, STAMMA :00 Val av protokolljusterare Enligt 4 i arbetsordningen väljer mötet två protokolljusterare. Förslag: Samkommunstämman väljer två protokolljusterare som vid behov även fungerar som rösträknare. Protokollet justeras onsdagen den 3 juni 2015 kl på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A, vån. 3, Vasa. Beslut:

7 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Bokslut 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Arbetet med uppgörandet av bokslut för år 2014 pågår. Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund redogör för det preliminära resultatet för samkommunen per vid sammanträdet. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar den preliminära redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är ,65 euro vilket kan anses vara ett mycket gott resultat för samkommunen. Därtill bokförs en minskning (+) av avskrivningsdifferensen om ,76 euro och samtidigt en ökning (-) av avskrivningsdifferensen om euro. Av resultatet bildas en investeringsreservering för saneringen av internat 1 om euro samtidigt som investeringsreserveringen om euro upplöses (minskas) som bildades i bokslutet år 2011 för ibruktagandet av Campus Kungsgården. Av resultatet bokförs dessutom euro som ökning (-) av egna fonder och euro som minskning (+) av egna fonder vilket gör att räkenskapsperiodens överskott slutligen blir ,41 euro. Bokslutssiffrorna är inte helt jämförbara med boksluten åren eftersom samkommunen nämnda år haft extraordinära poster där fastighetsförsäljningar bokförts på intäktssidan och därtill hörande statsandel på kostnadssidan. Samkommunen har uppburit kommunala betalningsandelar från ägarkommunerna för saneringen av internat 1 under året, vilket betyder att grundkapitalet har ökat med euro i jämförelse med året innan. Likviditeten i slutet av året var bättre än året innan. Vid bokslutstidpunkten hade samkommunen 1 miljon euro i kortfristigt främmande kapital via kommuncertifikat. Det långfristiga främmande kapitalet var i årsskiftet 9,465 miljoner euro. Soliditeten är på en nöjaktig nivå, 66,4 %. Balansomslutningen är 47,5 miljoner euro och är därmed på en lägre nivå än året innan. Driftskostnaderna förverkligades till 96,3 % av budgeten med medan verksamhetens intäkter förverkligades 100,3 % av budgeten. I eurobelopp underskred driftskostnaderna budgeten med ca euro medan man lyckades överskrida budgeten för verksamhetens intäkter med ca euro. Årsbidraget blev ca 1,2 miljoner euro bättre än budgeterat och räkenskapsperiodens resultat blev också mycket bättre än budgeterat.

8 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Inom samkommunen minskade personalkostnaderna med hela 5,93 % eller knappa 1,2 miljoner euro jämfört med år Antalet bruttoårsverken minskade markant i jämförelse med året innan. Sammanlagt utbetalades ,18 euro i löner och lönebikostnader. En kollektivavtalsenlig allmän förhöjning fr.o.m ingår med en kostnadseffekt om 0,8 % inom hela kommunsektorn. Yrkesakademin i Österbotten (YA) uppvisar ett överskott om ,62 euro. För andra året sedan YA startade sin verksamhet uppvisar bokslutet positivt resultat. YA har nu sitt sjätte verksamhetsår bakom sig. Största delen av överskottet visar att resultatet av de åtgärder som vidtagits under en längre tid för att få ekonomin i balans ger effekt. Ministeriet beslöt i slutet av december 2014 att betala för alla förverkligade studerandeårsverken utöver kvot inom grundläggande yrkesutbildning vilket naturligtvis bidrog till ett ännu bättre resultat än väntat. Enhetspris för studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen beviljades således år 2014 för studerandeårsverken plus 26 studerandeårsverken till vilket gav ett ekonomiskt tillskott om ca euro. YA:s enhetsprisfinansiering uppgick totalt till euro eller ca 74 % av YA:s externa verksamhetsintäkter. I enhetsprisfinansieringen ingår resultatbaserad finansiering, behovsprövad förhöjning där bl.a. medel för Mästare på svenska projektet. Den behovsprövade förhöjningen av enhetspriset ökade från året innan och uppgick totalt till euro. Dessutom ingår resultatbaserad finansiering om euro som erhållits för en andra plats i nationella mätningar. Wasa Teaters (WT) uppvisar ett överskott om ,11 euro. Teaterns enhetsprisfinansiering stannade på samma nivå som året innan, euro, emedan det behovsprövade statsunderstödet för regionteaterverksamheten sjönk med euro till euro. Antalet årsverken har under året varit 44, alltså på samma nivå som året innan. KulturÖsterbotten (KÖ) uppvisar ett överskott om ,17 euro vilket är mycket bättre än året innan. Centralförvaltning och servicetjänster uppvisar ett överskott om ,79 euro vilket inte kan jämföras med boksluten åren beroende på extraordinära poster i samband med fastighetsförsäljningar och därtill hörande bokförda statsandelar. De externa intäkterna för enheten består till största delen av hyresintäkter från fastigheter som hyrs ut åt utomstående. Under året har ingen investeringsdel, som ingår som en summa per studerande i enhetsprisfinansieringen, uppburits som intern hyra. Den interna hyran har bestått av förverkligade fastighetskostnader och räntekostnader för betalda räntor på upptagna lån. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Kommunallagens 68 stadgar följande om bokslut: Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. För räkenskapsperioden skall uppgöras ett bokslut som skall föreläg-

9 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 gas fullmäktige före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som såsom avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som tas in i bokslutet. Vid uppgörandet av koncernbalansräkningen iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören. Kommunallagens 69 stadgar följande om verksamhetsberättelsen: I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi och koncernbalansräkning som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. Verksamhetsberättelsen är sålunda en del av bokslutet och uppgifterna om ekonomin är därför en väsentlig del av berättelsen. Enligt kommunallagens 86 gäller stadgandet i tilllämpliga delar i samkommun. Bokslutets upplägg för år 2014 följer bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Utvärderingen av de mål som sattes i budgeten har relaterats till det verkliga utfallet i verbala tabeller. Detta har gjorts både för samkommunen som helhet och för huvudansvarsområdena. Jämförelse av budget och resultat i ekonomiska termer finns i tabellform samt i verbala kommentarer. Bokslutet kompletteras med revisionsberättelsen före behandlingen i samkommunstämman. Resultatet för räkenskapsperioden är ,41 och har uppkommit enligt följande: -överskott från utbildningsverksamheten ,62 -överskott från KulturÖsterbotten ,17 -överskott från regionteaterverksamheten ,11 -överskott från centralförvaltning/servicetjänsterna ,79 -finansiella poster ,04 Sammanlagt ,65 -minskning av avskrivningsdifferens (+) ,76 -ökning av avskrivningsdifferens (-) ,00 -minskning av reserver (+) ,00 -ökning av reserver (-) ,00 -minskning av fond (+) ,00 -ökning av fond (-) ,00 Överskott totalt ,41 Räkenskapsperiodens överskott efter förändringar i avskrivningsdifferensen, reserverna och fonden är ,41 euro. Balansomslutningen uppgår till ,71 och överskottet från tidigare år uppgår till ,26.

10 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2014 samt överlämnar det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslås en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen ger direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna. Beslut: Samkommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet för år 2014 samt beslöt att överlämna det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslog samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen gav direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna.

11 4, STAMMA :00 CK: 6/ Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att avskrivningsdifferensen minskas med ,76 euro och att avskrivningsdifferensen ökas med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen förslår för samkommunstämman investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården minskas med euro och att samtidigt bildas en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att Campusfond Brändö minskas med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslår samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet.

12 5, STAMMA :00 CK: 6/2012 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2014 Revisionsnämnden Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisionsnämndens har enligt 71 i kommunallagen till uppgift att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunstämman satt upp har nåtts. Samkommunstyrelsen har i bokslutet redogjort för hur målen har nåtts. Revisionsnämnden avger till samkommunstämman en utvärderingsberättelse i vilken görs en bedömning av hur målen har nåtts. Förslag: Revisionsnämnden diskuterar upplägget av utvärderingsberättelsen och ber revisor Anders Lidman att forma ett utkast till följande sammanträde Revisionsnämnden Förslag: Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen och överlämnar den åt samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Samkommunstämman Förslag: Samkommunstämman tar del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse och antecknar den för kännedom. Beslut:

13 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

14 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

15 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

16 6, STAMMA :00 CK: 6/2012 Godkännande av bokslut 2014 och beviljande av ansvarsfrihet Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisorn överlämnar revisionsberättelsen för år Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och för den till samkommunstämman för kännedom. Revisionsnämnden tar ställning till huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas och ger ett förslag till samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet 2014 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden Samkommunstämman Förslag: Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet för år 2014 godkänns i den form den förelagts för samkommunstyrelsen. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman, i enlighet med revisorns förslag i revisionsberättelsen, att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för år Beslut:

17 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

18 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

19 7, STAMMA :00 CK: 3/2013 Personalrapport år 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Personalchef Yvonne Holmlund Samkommunen hade vid årets slut 376 anställda, vilket var 56 personer färre än år föregående år. Av dessa anställda var 295 personer anställda tillsvidare. Antalet anställda per huvudansvars- Område Tillsvidare anställda Visstids anställda Totalt Totalt Förändring Yrkesakademin i Österbotten (YA) Wasa Teater-Österbottens regionteater (WT) KulturÖsterbotten Centralförvaltning och servicetjänster (CS) Samkommunen totalt Kostnaden för löner, arvoden och lönebikostnader var ,18 euro, vilket var en minskning med 5,93 procent jämfört med året innan. Hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit friska steg från 71 procent år 2013 till 75 procent. Den hälsorelaterade frånvaron minskade från dagar år 2013 till dagar. Antalet sjukfrånvarodagar per anställd minskade från 10,8 dagar till 8,8 dagar. Inom kommunsektorn var antalet sjukfrånvarodagar per anställd 16,7 dagar år Antalet långa sjukfrånvaron minskade märkbart under år Kostnaderna för företagshälsovården minskade med 11,39 procent och uppgick till euro jämfört. Under året erhöll 10 personer ålderspension och medelåldern för dem var 63,9 år. Tre personer anhöll om deltidspension. Medelåldern för dessa var 62,3 år. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen ger personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten. Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen gav personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner personalrapporten för år 2014.

20 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i budgeten för år 2015 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Driftsbudgeten för år 2015 justeras på vårens samkommunstämma i enlighet med de fastställda enhetspriserna för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten. Behov av driftbudgetförändringar föreligger för Yrkesakademin i Österbotten, Kultur Österbotten, Wasa Teater och centralförvaltning och servicetjänster. Behov av ändringar i investeringsbudgeten föreligger för centralförvaltning och servicetjänster. Nedan samkommunens resultaträkning exklusive interna poster efter budgetändringen: Budget Ändringar Totalt efter RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster) 2015 totalt ändring 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga inkomster Intäkter totalt Förändring av produktlager Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av externa tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader totalt Verksamhetsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader ÅRSBIDRAG Avskrivning enligt plan Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Förändring i reserver och fonder RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT Ändringar i resultaträkningsdelen

21 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Gällande resultaträkningen ändras budgeten så att ökningen (-) av Campusfond Brändö tas bort eftersom den gjordes i förskott för åren i samband med bokslutet för år Minskningen (+) av Campusfond Brändö kvarstår om euro såsom tidigare planerats för utbetalning av projektbidrag enligt anhållan från Yrkeshögskolan Novia. Ökningen (-) av investeringsreserven för internat 5 om ca euro som planerades att göras av det budgeterade överskottet för året kan inte göras eftersom räkenskapsperiodens resultat efter gjorda ändringar blir negativt. Räkenskapsperiodens underskott efter ändringar i driftsbudgeten och ändringar i förändring av reserver och fonder blir således euro. Ändringar i driftshushållningen Yrkesakademin i Österbotten Då budgeten för 2015 uppgjordes hade YA varken fått besked om utfallet av behovsprövade medel eller resultatbaserad finansiering, dock stod det klart att enhetspriserna skulle skäras ned. Man utgick i budgetarbetet från en sänkning av medelenhetspriserna om 1,6 % medan den slutliga sänkningen blev 1,7 %. Totalt erhålls i år euro i enhetsprisfinansiering för grundläggande yrkesutbildning vilket är ca lägre än vad som ursprungligen budgeterades för och hela 1,6 miljoner lägre än det enhetspris som erhölls år Budgeten gjordes på basen av studerandeårsverken inom grundläggande yrkesutbildning, vilket är en minskning med 25 årsverken gentemot studerandekvoten år Inom övriga utbildningsformer budgeterades med 470 studerandeårsverken. Sammanlagt gjordes en budget på basen av studerande. I behovsprövad förhöjning för år 2015 erhålls ca euro för Mästare på svenska (översättningar, tolkhjälp, koordination och information i samband med Mästaretävlingar). Inom resultatfinansieringen för innevarande år erhålls ca euro utgående från den 2:a plats som nåddes i resultatmätningarna bland de stora utbildningsanordnarna i landet. Trots att andra placeringen är densamma som år 2014 erhålls ca euro mindre i resultatfinansieringsmedel. För tilläggsutbildningen erhålls euro eller 236,8 studerandeårsverken vilket är en minskning om 2,6 % från år Driftsbudgeten ändras sålunda i enlighet med fastställda enhetspriser för dessa yrkesutbildningar. Sedan den ursprungliga budgeten för 2015 uppgjordes under hösten 2014 har finansieringsläget förändrats i en negativ riktning. Detta gäller inte minst upphandlingen av arbetskraftsutbildningar som görs av Ely-centralen. Tillströmningen av arbetskraftspolitiska studeranden som fortsatte att minska under fjolåret ser inte ut att avta, utan tvärtom fortsätter minskningen i takt med att nya upphandlingar av arbetskraftsutbildningar inte görs av Ely-centralen. Läget för läroavtalsutbildningar och sålda utbildningstjänster ser i dagsläget ut att stanna på ungefär fjolårets nivå. I budgetändringen har en minskning i försäljning av utbildning beaktats och uppgår nu till totalt ca 2,1 miljoner euro, vilket är drygt euro lägre än verksamhetsåret YA:s totala finansiering uppvisar en kraftig minskning jämfört med bokslutsåret 2014, cirka -12,3 %, vilket euromässigt innebär ungefär -3,1 miljoner euro. Efter budgetändringen uppgår YA:s totala intäkter till ca 22,5 miljoner euro. Kostnaderna uppgår till ca 22,5 miljoner euro och ligger på en nivå som är 6,8 % lägre än verksamhetsåret Samtliga kostnadsposter uppvisar en minskning. I och med att finansieringen kraftigt försämrats jämfört med uppgifterna från senaste höst i kombination med byte av programperiod för projekten budgeteras räkenskapsperiodens resultat till euro, vilket avviker från den tidigare fastslagna driftsbudgeten om nollresultat.

22 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Centralförvaltning och servicetjänster Driftsbudgetändringen gäller både ökningar och minskning av kostnader främst gällande fastigheterna som inte kunnat beaktas i den ursprungliga budgeten, bl.a. kostnader för att åtgärda det vattenskadade internatet vid Närpesenheten. Ändringen gäller också en intern förflyttning av telefonväxelfunktionen från YA till centralförvaltning och servicetjänster. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. KulturÖsterbotten Driftsbudgetändringen görs eftersom ett negativt finansieringsbeslut gällande projektet Kulturkusten erhölls. Budgeten minskas med euro på både intäkts- och kostnadssidan. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. Wasa Teater Wasa Teater beviljades euro i statsunderstöd, varav är behovsprövade medel. Utöver detta beviljades euro i sysselsättningsstöd, totalt euro. I den ursprungliga budgeten uppgår statsunderstöden till euro vilket medför att en ökning om euro nu kan beaktas. Biljettintäkternas minskas med euro med beaktande av vårens utfall och övriga intäkter ökas med euro. Därtill ökas kostnaderna för civiltjänstgörare. Den sammanlagda intäkts-och kostnadsökningen blir sålunda euro. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten.

23 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Nedan sammanställning över budgetändringsförslagen i driftsbudgeten inklusive interna poster per huvudansvarsområde: Budgetändringar Driftshushållningsdelen Godkänd Ändring Budget budget avvikelse +/- +ändring extern+intern inkl interna Centralförvaltning och servicetjänster Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Yrkesakademin i Österbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Wasa Teater Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat KulturÖsterbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag 0 0 Avskrivning enligt plan 0 0 Resultat 0 0 Resultat driftsekonomi hela samkommunen netto

24 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i investeringsdelen Inom centralförvaltning och servicetjänster finns behov av ändringar i investeringsbudgeten enligt följande: Objekt Förverkligat Budget Budget- Totalt efter Totalt tidigare år 2015 ändring I ändring I för objekten F.d rektorsbostad Sanering av internat I i GV Sanering av internat 5,6 i GV Markarbeten invid internat, Närpes Sanering av uthyresfastigheter, GV Grundförbättring av byggnad 30C, GV Ladugård för dikor i GV, planering Aktier i fastighets Ab Brändö Campus Inventarier YA Inventarier WT Totalt Saneringen av f.d. rektorsbostaden fortgår med hjälp av studerandekrafter med en godkänd totalbudget om euro. För att få f.d. rektorsbostaden färdigställd under våren 2015 behöver återstående budgetanslag om euro överföras från år 2014 till år För saneringen av internat 1 i Gamla Vasa överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år 2015 för färdigställandet av projektet. Internatet har nu tagits ibruk och totalkostnaden uppgår till euro. Den ursprungliga budgeten för projektet var euro. För markarbeten invid internat B och C i Närpes överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år Markarbetena färdigställs under sommaren Den totala budgeten om euro kvarstår. Gällande sanering av uthyresfastigheter i Gamla Vasa genomförs endast byte av vattentak om euro vid K-byggnaden, resterande medel omdisponeras så att budgeten för grundförbättring av byggnad 30 C i Gamla Vasa höjs med euro till sammanlagt euro. För tecknandet av 445 aktier i Fastighets Ab Brändö Campus budgeteras euro vilket betyder att samkommunen skulle blir aktieägare med en ägarprocent om 10 % i fastighetsaktiebolaget. Vasa stad äger idag bolaget till 100 % men skulle framöver äga 90 % i fastighetsaktiebolaget. Av anskaffningsutgiften om euro skulle euro bokföras som aktiekapital och resterande del om euro som medel i fonden för fritt eget kapital i bolaget. Medlen om euro som finns i Campusfond Brändö bland samkommunens egna kapital placeras sålunda i aktier i Fastighets Ab Brändö Campus och i enlighet med fondstadgan stöder detta campusprojektet i Brändö via en lägre hyresnivå för Yrkeshögskolan Novia. Tilläggsbehoven i investeringsbudgeten är således euro, nettominskningar pga omdisponering mellan objekt 8000 euro medan förskjutningar från fjolåret gällande f.d. rektorsbostaden, internat 1 och markarbeten invid internat i Närpes uppgår till sammanlagt euro. Den totala investeringsbudgeten år 2015 efter ändringar till euro.

25 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i finansieringsdelen Nedan följer finansieringsanalysen för budgeten 2015 efter budgetändringarna: Bokslut Budget Budget- Budget ändring efter ändr. Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i eget kapital Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändringa av räntefria kortoch långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel Förändring av likvida medel Finansieringsanalysen ändras utgående från ändringarna i drifts-och investeringsbudgeten vilket betyder att ett korfristigt budgetlån om maximalt euro behöver lyftas under året för att klara kassaläget. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

26 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

27 9, STAMMA :00 Beslut om framläggande av protokoll med besvärsanvisning till påseende Enligt 85 i kommunallagen skall protokollet från samkommunstämman jämte därtill fogad besvärsanvisning efter justeringen hållas offentligt framlagt. Innan protokollet läggs fram skall en kopia av det sändas till kommunstyrelsen i varje medlemskommun. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet har lagts fram. Förslag: Protokollet från detta sammanträde jämte besvärsanvisning framläggs till påseende onsdagen den 10 juni 2015 under tjänstetid på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A,Vasa. Om protokollets framläggande till påseende meddelas i tidningarna Syd-Österbotten, Vasabladet, Österbottens Tidning och Ny Tid. Beslut:

28 10, STAMMA :00 Stämmans avslutande

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN 978-952-213-591-9

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014

Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 8 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 9 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 14 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Detta är Pedersöre... 1. 1. Inledning... 6. 2. Bokslutets omfattning och innehåll... 6. 3. Verksamhetsberättelse... 6

Detta är Pedersöre... 1. 1. Inledning... 6. 2. Bokslutets omfattning och innehåll... 6. 3. Verksamhetsberättelse... 6 PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA för år 2013 Sida Detta är Pedersöre... 1 1. Inledning... 6 2. ets omfattning och innehåll... 6 3. Verksamhetsberättelse... 6 3.1 Verksamhet och ekonomi... 6 3.1.1 Kommundirektörens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

BOKSLUT 2014. 1. Inledning

BOKSLUT 2014. 1. Inledning 1 BOKSLUT 2014 1. Inledning I enlighet med de av fullmäktige fastställda direktiven i ekonomiplanen har ekonomin och prestationerna följts upp kontinuerligt under året. Kommunstyrelsen har uppgjort bokslutsprognoser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SSTYR, 2015-04-14 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 68 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 69 Protokollets justering... 3 70 Bokslut och verksamhetsberättelse för år

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 5 Vörå kommuns ekonomi under åren

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer