-2, STAMMA :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STAMMA 2015-05-27 10:00"

Transkript

1 -2, STAMMA :00 Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 1 Paragrafer: 1-10 Underskrifter: ALICE LILLAS Alice Lillas Ordförande ULRICA KARP Ulrica Karp Sekreterare Kaffe och tårta serveras från kl i caféet Sammanträdet börjar kl med utdelning av förtjänsttecken Efter mötet är det möjligt att gå en guidad tur på området med guide Henrik Fågelbärj och FD Johanna Björkholm. På turen ges en in inblick i områdets värdefulla historiska bakgrund. Vänligen anmäl deltagande i guidningen till senast (vid för få deltagande utgår guidningen)

2 1, STAMMA :00 Samkommunstämmans öppnande; konstaterande av laglighet och beslutförhet samt godkännande av röstlängd Kallelse till samkommunstämmans sammanträde utfärdas enligt arbetsordningen för samkommunstämman 2 av samkommunstyrelsens ordförande, som också leder sammanträdet till dess ordförande för stämman valts. I enlighet med 5 i grundavtalet och 2 i arbetsordningen för samkommunstämman skall kallelse utfärdas minst 14 dagar före mötet. Kallelse till denna samkommunstämma har utsänts till medlemskommunerna och deras ombud den 13 maj I enlighet med grundavtalets 5 utser varje medlemskommun till samkommunstämman en representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga invånare i kommunen vid ingången av det år som föregår valåret. I enlighet med detta är antalet representanter vid samkommunstämman 32 med kommunvis fördelning enligt bilaga. Enligt 2 i arbetsordningen konstateras stämmans beslutförhet i början av varje möte genom förrättande av namnupprop. Härvid konstateras varje representants röstetal. Enligt 5 i arbetsordningen uppgörs över de närvarande representanterna för medlemskommunerna en förteckning, i vilken antecknas representanternas röstetal i vart och ett ärende som behandlas. Röstlängden fastställs i samband med att mötet konstateras vara beslutfört. Enligt grundavtalet 5 är de från en medlemskommun valda representanternas gemensamma röstetal detsamma som antalet medlemmar, som valts från kommunen. En kommuns röstetal fördelas jämnt mellan kommunernas närvarande representanter vid samkommunstämman. Det innebär att om samtliga medlemskommuner är representerade vid stämman är det totala röstetalet 32, förutom vid beslutsfattande i ärenden som rör teaterverksamheten. Vid behandlingen av dessa ärenden har Vasa och Korsholms närvarande representanter dubbelt antal röster, vilket innebär att det totala röstetalet är 40. Stämmans beslutförhet konstateras i enlighet med 58 i kommunallagen, dvs. stämman är beslutför då över hälften av representanterna eller minst 17 är närvarande. Förslag: Stämman konstaterar i enlighet med ovanstående - att kallelse till samkommunstämman skett i enlighet med stadgandena i grundavtalet och arbetsordningen för samkommunstämman, - medels namnupprop vilka behöriga representanter, som är närvarande vid stämman, - på basen av antalet närvarande representanter stämmans behörighet. Stämman godkänner på basen av förteckningen över de närvarande representanterna en röstlängd för stämman. Beslut:

3 1, STAMMA :00 Bilaga 1 MEDLEMSKOMMUNERNAS OMBUD VID SÖFUK:S SAMKOMMUNSTÄMMA DEN 27 MAJ 2015 Ordinarie Ersättare Jakobstad Jacob Storbjörk Bengt Kronqvist 3 röster Carola Sundqvist Malin Henriksson Harald Wester Christer Tonberg Karleby Rainer Smedman Max Björkskog 2 röster Christer Sourander Kerstin Peltola Kaskö Jesper Wikström Stig-Göran Häggblom 1 röst Korsholm Marita Backlund Pia Smeds 4 röster Elisabeth Backman Leif Bengs Samuel Broman Alf Burman Kenth Nedergård Ann Christine Levlin + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Korsnäs Sven-Erik Bernas Ann-Sofi Backgren 1 röst Kristinestad Peter Grannas 1 röst Anna-Kajsa Blomqvist Kronoby Liane Byggmästar Monica Takkula 2 röster Dan-Anders Granvik Sixten Dalvik Larsmo Leif Svenfelt Katarina Barkar 2 röster Boris Asplund Carola Lassila Malax Nancy Nordman-Gammal Carola Bengs-Lattunen 2 röster Christina Nygård Margaretha Nyman-Klemets

4 1, STAMMA :00 Nykarleby Bo Kronqvist Ulf Sourander 2 röster Greta Näs Anna Caldén Närpes: Eivor Becker Sam Lindén 3 röster Michaela Esch Emina Arnautovic Stefan Träskvik Marianne Nyqvist-Mannsén Pedersöre: Roger Eriksson Helena Berger 3 röster Tommy Nylund Senja Wiklund Camilla Roslund-Nordling Greger Forsblom Vasa: Anna Bertills Marianne Buss 4 röster Karita Blom Per Hellman Henrik Fågelbärj Leif Paulin Juha Häkkinen Jan Mitts + 4 röster i ärenden som berör teaterverksamheten Vörå: Stefan Kulp Teresa Turtonen 2 röster Susanne Salmela Ann-Britt Björkström

5 2, STAMMA :00 Val av ordförande och viceordförande för stämman Enligt 1 i arbetsordningen väljer samkommunstämman under ledning av styrelsens ordförande en ordförande och en vice ordförande för mötet. Enligt arbetsordningens 3 fungerar direktören som sekreterare för mötet. Förslag: Samkommunstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för mötet. Beslut:

6 3, STAMMA :00 Val av protokolljusterare Enligt 4 i arbetsordningen väljer mötet två protokolljusterare. Förslag: Samkommunstämman väljer två protokolljusterare som vid behov även fungerar som rösträknare. Protokollet justeras onsdagen den 3 juni 2015 kl på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A, vån. 3, Vasa. Beslut:

7 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Bokslut 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Arbetet med uppgörandet av bokslut för år 2014 pågår. Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund redogör för det preliminära resultatet för samkommunen per vid sammanträdet. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar den preliminära redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är ,65 euro vilket kan anses vara ett mycket gott resultat för samkommunen. Därtill bokförs en minskning (+) av avskrivningsdifferensen om ,76 euro och samtidigt en ökning (-) av avskrivningsdifferensen om euro. Av resultatet bildas en investeringsreservering för saneringen av internat 1 om euro samtidigt som investeringsreserveringen om euro upplöses (minskas) som bildades i bokslutet år 2011 för ibruktagandet av Campus Kungsgården. Av resultatet bokförs dessutom euro som ökning (-) av egna fonder och euro som minskning (+) av egna fonder vilket gör att räkenskapsperiodens överskott slutligen blir ,41 euro. Bokslutssiffrorna är inte helt jämförbara med boksluten åren eftersom samkommunen nämnda år haft extraordinära poster där fastighetsförsäljningar bokförts på intäktssidan och därtill hörande statsandel på kostnadssidan. Samkommunen har uppburit kommunala betalningsandelar från ägarkommunerna för saneringen av internat 1 under året, vilket betyder att grundkapitalet har ökat med euro i jämförelse med året innan. Likviditeten i slutet av året var bättre än året innan. Vid bokslutstidpunkten hade samkommunen 1 miljon euro i kortfristigt främmande kapital via kommuncertifikat. Det långfristiga främmande kapitalet var i årsskiftet 9,465 miljoner euro. Soliditeten är på en nöjaktig nivå, 66,4 %. Balansomslutningen är 47,5 miljoner euro och är därmed på en lägre nivå än året innan. Driftskostnaderna förverkligades till 96,3 % av budgeten med medan verksamhetens intäkter förverkligades 100,3 % av budgeten. I eurobelopp underskred driftskostnaderna budgeten med ca euro medan man lyckades överskrida budgeten för verksamhetens intäkter med ca euro. Årsbidraget blev ca 1,2 miljoner euro bättre än budgeterat och räkenskapsperiodens resultat blev också mycket bättre än budgeterat.

8 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Inom samkommunen minskade personalkostnaderna med hela 5,93 % eller knappa 1,2 miljoner euro jämfört med år Antalet bruttoårsverken minskade markant i jämförelse med året innan. Sammanlagt utbetalades ,18 euro i löner och lönebikostnader. En kollektivavtalsenlig allmän förhöjning fr.o.m ingår med en kostnadseffekt om 0,8 % inom hela kommunsektorn. Yrkesakademin i Österbotten (YA) uppvisar ett överskott om ,62 euro. För andra året sedan YA startade sin verksamhet uppvisar bokslutet positivt resultat. YA har nu sitt sjätte verksamhetsår bakom sig. Största delen av överskottet visar att resultatet av de åtgärder som vidtagits under en längre tid för att få ekonomin i balans ger effekt. Ministeriet beslöt i slutet av december 2014 att betala för alla förverkligade studerandeårsverken utöver kvot inom grundläggande yrkesutbildning vilket naturligtvis bidrog till ett ännu bättre resultat än väntat. Enhetspris för studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen beviljades således år 2014 för studerandeårsverken plus 26 studerandeårsverken till vilket gav ett ekonomiskt tillskott om ca euro. YA:s enhetsprisfinansiering uppgick totalt till euro eller ca 74 % av YA:s externa verksamhetsintäkter. I enhetsprisfinansieringen ingår resultatbaserad finansiering, behovsprövad förhöjning där bl.a. medel för Mästare på svenska projektet. Den behovsprövade förhöjningen av enhetspriset ökade från året innan och uppgick totalt till euro. Dessutom ingår resultatbaserad finansiering om euro som erhållits för en andra plats i nationella mätningar. Wasa Teaters (WT) uppvisar ett överskott om ,11 euro. Teaterns enhetsprisfinansiering stannade på samma nivå som året innan, euro, emedan det behovsprövade statsunderstödet för regionteaterverksamheten sjönk med euro till euro. Antalet årsverken har under året varit 44, alltså på samma nivå som året innan. KulturÖsterbotten (KÖ) uppvisar ett överskott om ,17 euro vilket är mycket bättre än året innan. Centralförvaltning och servicetjänster uppvisar ett överskott om ,79 euro vilket inte kan jämföras med boksluten åren beroende på extraordinära poster i samband med fastighetsförsäljningar och därtill hörande bokförda statsandelar. De externa intäkterna för enheten består till största delen av hyresintäkter från fastigheter som hyrs ut åt utomstående. Under året har ingen investeringsdel, som ingår som en summa per studerande i enhetsprisfinansieringen, uppburits som intern hyra. Den interna hyran har bestått av förverkligade fastighetskostnader och räntekostnader för betalda räntor på upptagna lån. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. Beslut: Enligt förslaget Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Kommunallagens 68 stadgar följande om bokslut: Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. För räkenskapsperioden skall uppgöras ett bokslut som skall föreläg-

9 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 gas fullmäktige före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som såsom avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som tas in i bokslutet. Vid uppgörandet av koncernbalansräkningen iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören. Kommunallagens 69 stadgar följande om verksamhetsberättelsen: I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi och koncernbalansräkning som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. Verksamhetsberättelsen är sålunda en del av bokslutet och uppgifterna om ekonomin är därför en väsentlig del av berättelsen. Enligt kommunallagens 86 gäller stadgandet i tilllämpliga delar i samkommun. Bokslutets upplägg för år 2014 följer bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Utvärderingen av de mål som sattes i budgeten har relaterats till det verkliga utfallet i verbala tabeller. Detta har gjorts både för samkommunen som helhet och för huvudansvarsområdena. Jämförelse av budget och resultat i ekonomiska termer finns i tabellform samt i verbala kommentarer. Bokslutet kompletteras med revisionsberättelsen före behandlingen i samkommunstämman. Resultatet för räkenskapsperioden är ,41 och har uppkommit enligt följande: -överskott från utbildningsverksamheten ,62 -överskott från KulturÖsterbotten ,17 -överskott från regionteaterverksamheten ,11 -överskott från centralförvaltning/servicetjänsterna ,79 -finansiella poster ,04 Sammanlagt ,65 -minskning av avskrivningsdifferens (+) ,76 -ökning av avskrivningsdifferens (-) ,00 -minskning av reserver (+) ,00 -ökning av reserver (-) ,00 -minskning av fond (+) ,00 -ökning av fond (-) ,00 Överskott totalt ,41 Räkenskapsperiodens överskott efter förändringar i avskrivningsdifferensen, reserverna och fonden är ,41 euro. Balansomslutningen uppgår till ,71 och överskottet från tidigare år uppgår till ,26.

10 4, STAMMA :00 CK: 6/2012 Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2014 samt överlämnar det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslås en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen ger direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna. Beslut: Samkommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet för år 2014 samt beslöt att överlämna det till revisionsnämnden och revisorn för granskning och utvärdering. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska avskrivningsdifferensen med ,76 euro och öka avskrivningsdifferensen med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården med euro och samtidigt bilda en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att minska Campusfond Brändö med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslog samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet. Samkommunstyrelsen gav direktören fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i bokslutstexterna.

11 4, STAMMA :00 CK: 6/ Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att avskrivningsdifferensen minskas med ,76 euro och att avskrivningsdifferensen ökas med euro i.o.m. ibruktagande av Campus Kungsgården. Samkommunstyrelsen förslår för samkommunstämman investeringsreserven som bildades i bokslutet år 2011 för investeringsprojektet Campus Kungsgården minskas med euro och att samtidigt bildas en ny investeringsreserv för saneringen av internat 1 i Kungsgården med euro (ökning av investeringsreserven). Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att Campusfond Brändö minskas med euro i samband med utbetalning av projektbidrag enligt inlämnad anhållan till Yrkeshögskolan Novia under året. Samtidigt föreslår samkommunstyrelsen en ökning av Campusfond Brändö med euro. Ökningen av campusfonden består av euro av hyresintäkterna år 2014, euro som föreslås fonderas i förskott för år 2015 och euro för år Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott om ,41 euro lämnas kvar på resultatkontot och ökar det egna kapitalet.

12 5, STAMMA :00 CK: 6/2012 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2014 Revisionsnämnden Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisionsnämndens har enligt 71 i kommunallagen till uppgift att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunstämman satt upp har nåtts. Samkommunstyrelsen har i bokslutet redogjort för hur målen har nåtts. Revisionsnämnden avger till samkommunstämman en utvärderingsberättelse i vilken görs en bedömning av hur målen har nåtts. Förslag: Revisionsnämnden diskuterar upplägget av utvärderingsberättelsen och ber revisor Anders Lidman att forma ett utkast till följande sammanträde Revisionsnämnden Förslag: Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen och överlämnar den åt samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Samkommunstämman Förslag: Samkommunstämman tar del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse och antecknar den för kännedom. Beslut:

13 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

14 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

15 5, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

16 6, STAMMA :00 CK: 6/2012 Godkännande av bokslut 2014 och beviljande av ansvarsfrihet Revisionsnämnden Samkommunstämman Revisionsnämnden Revisorn överlämnar revisionsberättelsen för år Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och för den till samkommunstämman för kännedom. Revisionsnämnden tar ställning till huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas och ger ett förslag till samkommunstämman. Beslut: Enligt förslaget. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet 2014 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden Samkommunstämman Förslag: Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman att bokslutet för år 2014 godkänns i den form den förelagts för samkommunstyrelsen. Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämman, i enlighet med revisorns förslag i revisionsberättelsen, att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för år Beslut:

17 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

18 6, STAMMA :00 / :s bilaga: Revisionsberättelse

19 7, STAMMA :00 CK: 3/2013 Personalrapport år 2014 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Personalchef Yvonne Holmlund Samkommunen hade vid årets slut 376 anställda, vilket var 56 personer färre än år föregående år. Av dessa anställda var 295 personer anställda tillsvidare. Antalet anställda per huvudansvars- Område Tillsvidare anställda Visstids anställda Totalt Totalt Förändring Yrkesakademin i Österbotten (YA) Wasa Teater-Österbottens regionteater (WT) KulturÖsterbotten Centralförvaltning och servicetjänster (CS) Samkommunen totalt Kostnaden för löner, arvoden och lönebikostnader var ,18 euro, vilket var en minskning med 5,93 procent jämfört med året innan. Hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit friska steg från 71 procent år 2013 till 75 procent. Den hälsorelaterade frånvaron minskade från dagar år 2013 till dagar. Antalet sjukfrånvarodagar per anställd minskade från 10,8 dagar till 8,8 dagar. Inom kommunsektorn var antalet sjukfrånvarodagar per anställd 16,7 dagar år Antalet långa sjukfrånvaron minskade märkbart under år Kostnaderna för företagshälsovården minskade med 11,39 procent och uppgick till euro jämfört. Under året erhöll 10 personer ålderspension och medelåldern för dem var 63,9 år. Tre personer anhöll om deltidspension. Medelåldern för dessa var 62,3 år. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen ger personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten. Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner personalrapporten för år Samkommunstyrelsen gav personalchefen fullmakt att göra eventuella behövliga tekniska justeringar i personalrapporten Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner personalrapporten för år 2014.

20 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i budgeten för år 2015 Samkommunstyrelsen Samkommunstämman Samkommunstyrelsen Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund Driftsbudgeten för år 2015 justeras på vårens samkommunstämma i enlighet med de fastställda enhetspriserna för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten. Behov av driftbudgetförändringar föreligger för Yrkesakademin i Österbotten, Kultur Österbotten, Wasa Teater och centralförvaltning och servicetjänster. Behov av ändringar i investeringsbudgeten föreligger för centralförvaltning och servicetjänster. Nedan samkommunens resultaträkning exklusive interna poster efter budgetändringen: Budget Ändringar Totalt efter RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster) 2015 totalt ändring 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga inkomster Intäkter totalt Förändring av produktlager Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av externa tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader totalt Verksamhetsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader ÅRSBIDRAG Avskrivning enligt plan Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Förändring i reserver och fonder RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT Ändringar i resultaträkningsdelen

21 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Gällande resultaträkningen ändras budgeten så att ökningen (-) av Campusfond Brändö tas bort eftersom den gjordes i förskott för åren i samband med bokslutet för år Minskningen (+) av Campusfond Brändö kvarstår om euro såsom tidigare planerats för utbetalning av projektbidrag enligt anhållan från Yrkeshögskolan Novia. Ökningen (-) av investeringsreserven för internat 5 om ca euro som planerades att göras av det budgeterade överskottet för året kan inte göras eftersom räkenskapsperiodens resultat efter gjorda ändringar blir negativt. Räkenskapsperiodens underskott efter ändringar i driftsbudgeten och ändringar i förändring av reserver och fonder blir således euro. Ändringar i driftshushållningen Yrkesakademin i Österbotten Då budgeten för 2015 uppgjordes hade YA varken fått besked om utfallet av behovsprövade medel eller resultatbaserad finansiering, dock stod det klart att enhetspriserna skulle skäras ned. Man utgick i budgetarbetet från en sänkning av medelenhetspriserna om 1,6 % medan den slutliga sänkningen blev 1,7 %. Totalt erhålls i år euro i enhetsprisfinansiering för grundläggande yrkesutbildning vilket är ca lägre än vad som ursprungligen budgeterades för och hela 1,6 miljoner lägre än det enhetspris som erhölls år Budgeten gjordes på basen av studerandeårsverken inom grundläggande yrkesutbildning, vilket är en minskning med 25 årsverken gentemot studerandekvoten år Inom övriga utbildningsformer budgeterades med 470 studerandeårsverken. Sammanlagt gjordes en budget på basen av studerande. I behovsprövad förhöjning för år 2015 erhålls ca euro för Mästare på svenska (översättningar, tolkhjälp, koordination och information i samband med Mästaretävlingar). Inom resultatfinansieringen för innevarande år erhålls ca euro utgående från den 2:a plats som nåddes i resultatmätningarna bland de stora utbildningsanordnarna i landet. Trots att andra placeringen är densamma som år 2014 erhålls ca euro mindre i resultatfinansieringsmedel. För tilläggsutbildningen erhålls euro eller 236,8 studerandeårsverken vilket är en minskning om 2,6 % från år Driftsbudgeten ändras sålunda i enlighet med fastställda enhetspriser för dessa yrkesutbildningar. Sedan den ursprungliga budgeten för 2015 uppgjordes under hösten 2014 har finansieringsläget förändrats i en negativ riktning. Detta gäller inte minst upphandlingen av arbetskraftsutbildningar som görs av Ely-centralen. Tillströmningen av arbetskraftspolitiska studeranden som fortsatte att minska under fjolåret ser inte ut att avta, utan tvärtom fortsätter minskningen i takt med att nya upphandlingar av arbetskraftsutbildningar inte görs av Ely-centralen. Läget för läroavtalsutbildningar och sålda utbildningstjänster ser i dagsläget ut att stanna på ungefär fjolårets nivå. I budgetändringen har en minskning i försäljning av utbildning beaktats och uppgår nu till totalt ca 2,1 miljoner euro, vilket är drygt euro lägre än verksamhetsåret YA:s totala finansiering uppvisar en kraftig minskning jämfört med bokslutsåret 2014, cirka -12,3 %, vilket euromässigt innebär ungefär -3,1 miljoner euro. Efter budgetändringen uppgår YA:s totala intäkter till ca 22,5 miljoner euro. Kostnaderna uppgår till ca 22,5 miljoner euro och ligger på en nivå som är 6,8 % lägre än verksamhetsåret Samtliga kostnadsposter uppvisar en minskning. I och med att finansieringen kraftigt försämrats jämfört med uppgifterna från senaste höst i kombination med byte av programperiod för projekten budgeteras räkenskapsperiodens resultat till euro, vilket avviker från den tidigare fastslagna driftsbudgeten om nollresultat.

22 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Centralförvaltning och servicetjänster Driftsbudgetändringen gäller både ökningar och minskning av kostnader främst gällande fastigheterna som inte kunnat beaktas i den ursprungliga budgeten, bl.a. kostnader för att åtgärda det vattenskadade internatet vid Närpesenheten. Ändringen gäller också en intern förflyttning av telefonväxelfunktionen från YA till centralförvaltning och servicetjänster. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. KulturÖsterbotten Driftsbudgetändringen görs eftersom ett negativt finansieringsbeslut gällande projektet Kulturkusten erhölls. Budgeten minskas med euro på både intäkts- och kostnadssidan. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten. Wasa Teater Wasa Teater beviljades euro i statsunderstöd, varav är behovsprövade medel. Utöver detta beviljades euro i sysselsättningsstöd, totalt euro. I den ursprungliga budgeten uppgår statsunderstöden till euro vilket medför att en ökning om euro nu kan beaktas. Biljettintäkternas minskas med euro med beaktande av vårens utfall och övriga intäkter ökas med euro. Därtill ökas kostnaderna för civiltjänstgörare. Den sammanlagda intäkts-och kostnadsökningen blir sålunda euro. Räkenskapsperiodens resultat kvarstår i enlighet med den ursprungliga budgeten.

23 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Nedan sammanställning över budgetändringsförslagen i driftsbudgeten inklusive interna poster per huvudansvarsområde: Budgetändringar Driftshushållningsdelen Godkänd Ändring Budget budget avvikelse +/- +ändring extern+intern inkl interna Centralförvaltning och servicetjänster Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Yrkesakademin i Österbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat Wasa Teater Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag Avskrivning enligt plan Resultat KulturÖsterbotten Utgifter Inkomster Netto verksamhetsbidrag 0 0 Avskrivning enligt plan 0 0 Resultat 0 0 Resultat driftsekonomi hela samkommunen netto

24 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i investeringsdelen Inom centralförvaltning och servicetjänster finns behov av ändringar i investeringsbudgeten enligt följande: Objekt Förverkligat Budget Budget- Totalt efter Totalt tidigare år 2015 ändring I ändring I för objekten F.d rektorsbostad Sanering av internat I i GV Sanering av internat 5,6 i GV Markarbeten invid internat, Närpes Sanering av uthyresfastigheter, GV Grundförbättring av byggnad 30C, GV Ladugård för dikor i GV, planering Aktier i fastighets Ab Brändö Campus Inventarier YA Inventarier WT Totalt Saneringen av f.d. rektorsbostaden fortgår med hjälp av studerandekrafter med en godkänd totalbudget om euro. För att få f.d. rektorsbostaden färdigställd under våren 2015 behöver återstående budgetanslag om euro överföras från år 2014 till år För saneringen av internat 1 i Gamla Vasa överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år 2015 för färdigställandet av projektet. Internatet har nu tagits ibruk och totalkostnaden uppgår till euro. Den ursprungliga budgeten för projektet var euro. För markarbeten invid internat B och C i Närpes överförs budgetanslag om euro från år 2014 till år Markarbetena färdigställs under sommaren Den totala budgeten om euro kvarstår. Gällande sanering av uthyresfastigheter i Gamla Vasa genomförs endast byte av vattentak om euro vid K-byggnaden, resterande medel omdisponeras så att budgeten för grundförbättring av byggnad 30 C i Gamla Vasa höjs med euro till sammanlagt euro. För tecknandet av 445 aktier i Fastighets Ab Brändö Campus budgeteras euro vilket betyder att samkommunen skulle blir aktieägare med en ägarprocent om 10 % i fastighetsaktiebolaget. Vasa stad äger idag bolaget till 100 % men skulle framöver äga 90 % i fastighetsaktiebolaget. Av anskaffningsutgiften om euro skulle euro bokföras som aktiekapital och resterande del om euro som medel i fonden för fritt eget kapital i bolaget. Medlen om euro som finns i Campusfond Brändö bland samkommunens egna kapital placeras sålunda i aktier i Fastighets Ab Brändö Campus och i enlighet med fondstadgan stöder detta campusprojektet i Brändö via en lägre hyresnivå för Yrkeshögskolan Novia. Tilläggsbehoven i investeringsbudgeten är således euro, nettominskningar pga omdisponering mellan objekt 8000 euro medan förskjutningar från fjolåret gällande f.d. rektorsbostaden, internat 1 och markarbeten invid internat i Närpes uppgår till sammanlagt euro. Den totala investeringsbudgeten år 2015 efter ändringar till euro.

25 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Ändringar i finansieringsdelen Nedan följer finansieringsanalysen för budgeten 2015 efter budgetändringarna: Bokslut Budget Budget- Budget ändring efter ändr. Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i eget kapital Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändringa av räntefria kortoch långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel Förändring av likvida medel Finansieringsanalysen ändras utgående från ändringarna i drifts-och investeringsbudgeten vilket betyder att ett korfristigt budgetlån om maximalt euro behöver lyftas under året för att klara kassaläget. Direktör Ulrica Karps förslag: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år Beslut: Samkommunstyrelsen beslöt att för samkommunstämman föreslå att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

26 8, STAMMA :00 CK: 5/2013 Samkommunstämman Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att den godkänner ändringarna i driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för år 2015.

27 9, STAMMA :00 Beslut om framläggande av protokoll med besvärsanvisning till påseende Enligt 85 i kommunallagen skall protokollet från samkommunstämman jämte därtill fogad besvärsanvisning efter justeringen hållas offentligt framlagt. Innan protokollet läggs fram skall en kopia av det sändas till kommunstyrelsen i varje medlemskommun. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet har lagts fram. Förslag: Protokollet från detta sammanträde jämte besvärsanvisning framläggs till påseende onsdagen den 10 juni 2015 under tjänstetid på SÖFUK:s kansli, Kungsgårdsvägen 30 A,Vasa. Om protokollets framläggande till påseende meddelas i tidningarna Syd-Österbotten, Vasabladet, Österbottens Tidning och Ny Tid. Beslut:

28 10, STAMMA :00 Stämmans avslutande

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 24.6.2013

Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 24.6.2013 Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 2/2013 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU Sammanträdesnummer Kokousnumero 2/2013 Sammanträdestid / Kokousaika

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

b) upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten.

b) upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten. Samkommunen SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND för utbildning och kultur G R U N D A V T A L I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommunens namn och hemort Namnet är Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L Samkommunstämman 29.04.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 29.04.2015 kl. 16.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma 25.04.2016 kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ingeborg-Louise. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ingeborg-Louise Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje 1 (6) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 Plats: MW-hallen, SCANIA, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer