VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013"

Transkript

1 Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013 Godkänd av samkommunstämman tisdagen den 18 december 2012 bilaga 2 19.

2 Verksamhetsplan för år Organisation Samkommunen omfattar enheterna Kronoby folkhögskola, Nordiska konstskolan samt administrerar Kronoby medborgarinstituts verksamhet på avtalsbas. Lag om fritt bildningsarbete /632 Syftet med det fria bildningsarbetet Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

3 Den kvalitativa målsättningen 3 De olika enheterna arbetar fortsättningsvis med egen identitet. Synergieffekterna fås genom gemensamma funktioner gällande ekonomi, teknik och utveckling. Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledning regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Planering av nya helårslinjer, som svarar mot tidens krav och efterfrågan, planeras kontinuerligt. För tillfället undersöks möjligheten till att starta en linje för finskspråkiga elever att studera svenska i Kronoby. Frågan brådskar inte i och med utrymmesbristen. Kronoby folkhögskola Den nya förvaltningsstadgan som togs i bruk 2011 har tillämpats i två år och successivt utvecklat verksamheten på skolan. I dag finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för alla som jobbar på skolan. En strukturmodell för hur förvaltningen organiseras kommer att utarbetas under året. Medel för detta kvalitetsoch utvecklingsarbete kommer att sökas av utbildningsstyrelsens s.k. LAKE-pengar. Område/ Fritt bildningsarbete Målsättning Praktisk formgivning Slöjdtorget Mångkulturell språklinje Akupunktur Kortkursverksamhet Praktisk formgivning är ett tionde skolår på gymnasienivå eller som ett mellanår. Den bygger på både tradition och nytänkande inom hantverk och slöjd. Linjen ger också gymnasieelever möjlighet att avlägga utbildningsstyrelsens slöjddiplom. Antalet studerande bör i medeltal vara minst 5. Dessa integreras i befintliga grupper (Slöjdtorget). Slöjdtorget är den gemensamma termen för alla kortare och längre hantverkarkurser, som strävar till att upprätthålla och utveckla traditionella hantverk. Målsättningen är 50 studerande. Undervisningen bidrar till att integrera de studerande i det finländska samhället. De studerande får lära sig svenska och/eller finska maximalt enligt sina förutsättningar och behov. De får lära sig att ta ansvar för sin inlärning och att kunna samarbeta. De skall finna sin plats i kulturen och samhället i Finland, utan att den egna identiteten utplånas. Målsättningen är 100 helårsstuderande. Under hösten 2009 startade en ny utbildning, akupunkturutbildning, på skolan med 27 studeranden. Utbildningen är på deltid och pågår i tre år med 3-4 närstudietillfällen per termin. Studerandena kommer från hela Finland inklusive Åland. Utbildningen är ett samarbete mellan Kronoby folkhögskola och Akupunkturakademin i Stockholm. En ny kurs planeras starta i januari Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Inom området hållbar utveckling planeras en utvidgning av både den egna verksamheten och samarbetet med bl.a. gymnasierna och den

4 4 övriga fria bildningen inom ramen för Energi för framtiden projektet. Spikas kvarn som färdigställs under året ger ypperliga möjligheter att förverkliga idéerna, en verksamhet som definitivt är i tiden. Läs- och reskurser till intressanta mål, utökas under året. Kurserna består av en förberedande del på skolan (minst 15h), själva resan och efterföljande genomgång. Deltagarna bekostar själva sina resor. Projektverksamhet Område/ Påbyggnadsutbildning Base Camp Område/ Yrkesinriktad Tilläggsutbildning Folkhögskolan tar initiativ till, deltar i och administrerar lokala, nationella och internationella projekt som innehåller utbildning som hör till skolans kompetensområde. Under året koncentreras arbetet i huvudsak till att slutföra kvarnprojektet Energi för framtiden. Målsättning Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen är att bibehålla elevantalet kring 40 elever. En större grupp försvårar uppnåendet av de pedagogiska och individuella utvecklingsmålsättningarna. Målsättning Outdoor Academy Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Antalet studerande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är för tillfället 22 studerande det första året och 13 studerande under det andra året. Statsstöd erhålls för 28.7 platser och har varit uppåtgående de senaste fem åren. Målsättningen är att höja nivån till 30 platser. Nordiska konstskolan Skolans system med gästföreläsare fortsätter och kortkursverksamheten utvecklas tillsammans med andra aktörer i Karlebynejden. En ny vuxenlinje planeras starta i januari Under året strävar man till att erbjuda högklassig konstutbildning för konstintresserade genom att utöka kortkursverksamheten, för att dels öka konstintresset i nejden, dels bredda den ekonomiska basen. Skolan fortsätter med systemet med en deltidsanställd konstnärlig ledare och en studierektor på plats. Målsättningen är att höja heltidsstuderandenas antal till 30. Konstskolans verksamhetsplan finns från sidan 12. Kronoby medborgarinstitut Kronoby folkhögskola administrerar verksamheten enligt separat avtal för Kronoby medborgarinstitut. Nuvarande avtal med Kronoby kommun sträcker sig till den Samarbetet mellan Kronoby folkhögskola och Kronoby medborgarinstitut erbjuder unika möjligheter till att arrangera kurser av olika längd. När det för folkhögskolorna krävs minst 15h sammanhållen undervisning kan medborgarinstitutets kurser vara minimum 1h. Vårt flexibla system betyder att vi, i motsats till andra folkhögskolor, kan svara på efterfrågan oberoende av kursens längd, vilket samtidigt betyder att vi upplevs som positiva, flexibla och samarbetsvilliga en oöverträfflig marknadsföringsfördel som gynnar båda parter.

5 Den kvantitativa målsättningen 5 Studerandeveckor , mål 2012 och 2013 Linjer Mål 2012 Mål 2013 Hantverk Base Camp Multikulturella linjen Outdoor Academy Konstskolan Sammanlagt Kortkursverksamhet Hantverk Data Friluftsliv Motion och idrott Musik Internationella relationer Flygyrken Kultur Annat Sammanlagt Totalt Sammandrag av antalet statsbidrags berättigande studerandeveckor År Plan Fritt bildningsarbete Outdoor Academy Base Camp Sammanlagt (se grafisk sammanställning på nästa sida) Kronoby medborgarinstitut: timmar Läsår Plan Timmar Kursdeltagare

6

7 Verksamhetsplan för perioden Huvudman Kvarnen samkommuns medlemskommuner är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Samarbetsmöjligheter Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt kring fritt bildningsarbete. Antal statsbidragsfinansierade studerandeveckor Fritt bildningsarbete Nordiska konstskolan Friluftsguide (yrkesinriktad) Base Camp (påbyggnads) Sammanlagt Allmän utveckling av verksamheten Verksamheten i Kronoby kommer att fortgå med måttlig volymökning, eftersom utrymmen är en begränsande faktor. Samtidigt vet vi att trycket ökar inom bland annat invandrarundervisningen och slöjden. Om samkommunen i framtiden ska kunna svara mot behovet, krävs för folkhögskolan nya satsningar i byggnader och på personalresurser. Utrymme finns för veckoslutskurser och speciellt olika sommarkurser. För att inte överbelasta den fast anställda personalen kan personalbehovet delvis tillgodoses genom köptjänst. Antalet statsbidragsfinansierade studerandeveckor kunde då ökas enligt ovanstående tabell. Inför verksamhetsåret 2013 hoppas vi att planerna för vår utvidgning kunde konkretiseras d.v.s. ritningar tas fram, finansieringsplan utarbetas, beslut tas och, om allt går väl, byggverksamhet inleds. Utgångsläget idag är att utvidgningen kunde ske etappvis. En motsvarande plan borde finnas färdigt till samkommunstämman våren Verksamheten vid filialen i Karleby, Nordiska konstskolan, bör utvecklas så att helårslinjen med studerande från de nordiska länderna och övriga världen skulle uppgå till minst 30 och kortkursverksamheten utvecklas att svara mot de lokala utbildningsbehoven inom konstområdet i Karlebynejden. Samkommunen bör ha beredskap att starta nya linjer och kurser. De utbildningslinjer som finns idag bör sträva efter mera synergi och högre effektivitet genom ökad samverkan. Speciellt kan samarbetet mellan enheterna i Kronoby och Karleby utvecklas. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten. Den samkommunala organisationens nya namn togs i bruk under föregående verksamhetsår. Vi hoppas att det nya namnet skall ge skjuts åt vår, redan sen tidigare, effektiva marknadsföring. Vi strävar att höja vår profil genom nya hemsidor och övrigt enhetligt informationsmaterial. För undvikande av missförstånd vill vi poängtera att de gamla ärevördiga namnen, Kronoby folkhögskola

8 8 och Nordiska konstskolan, kvarstår som namn över sina respektive enheter. Det är bara den gemensamma organisationens namn som byts. Yrkesinriktad tilläggsutbildning för naturguider (Outdoor Academy) Den nuvarande tvååriga utbildningen fortsätter. Linjen strävar till att alltfler studerande avlägger naturguideexamen i och med att det framtida statsstödet till en del är beroende av antalet avlagda examen. Marknadsföringen av linjen effektiveras för att uppnå minimimålsättningen 34 studerande per år. Påbyggnadsutbildning (tionde skolåret eller Base Camp) Skolan bör ha beredskap att ta emot elever som med tanke på fortsatta studier eller arbetsuppgifter behöver förbättra sina betyg från den grundläggande utbildningen och har nytta av att ta ett mellanår med den specialinriktning som Kronoby folkhögskola erbjuder. Det årliga målet är ett medeltal på minst 35 platser, vilket också garanterar tillräcklig ekonomisk volym. Gymnasiekurser Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursval med alternativa kurser som skolan har beredskap att ordna. Samarbetet kommer att gå in i en ny fas, där samarbetet ytterligare intensifieras. Medel har erhållits för att utöka detta samarbete i syfte att utveckla ett koncept som kan vara vägvinnande för den allmänbildande skolan i framtiden. Folkhögskolan samarbetar även med Folkuniversitet i Stockholm inom språkutbildningen. En elev i Folkhögskolan/gymnasiet kan under sin folkhögskole-/gymnasietid välja en period i språk, som i samarbete Folkuniversitetet för ut eleven i Europa till Folkuniversitetets olika språkskolor. Samma arrangemang kan tillämpas för studerandena inom medborgarinstitutet. Projektverksamheten Samkommunen fortsätter att aktivt söka, äga och förmedla olika lokala, nationella, och internationella projekt. Projekten sammanhänger med de kompetensområden som verksamheten bygger på och fungerar som en form av fortbildning som stöder utvecklandet av kärnverksamheten. Vårt stora projekt de senaste åren, Energi för framtiden, kommer att avslutas under verksamhetsåret. Budgetplan Budgetplan År Verksamhet Investeringar Det kärva ekonomiska läget i Finland har medfört att statsandelarna till hela den fria bildingen skurits ner. Denna negativa utveckling kommer enligt uppgift att avstanna för budgetåret 2013 men utvecklingen därifrån framåt är oviss. Beräkningarna för samkommunens ekonomi utgår från att det kommunala bidraget för verksamheten bibehålls på nuvarande nivå.

9 9 Folkhögskolfastigheterna i Kronoby omfattar sammanlagt 3600m 2. Fastigheterna är föråldrade och med tanke på den omfattande verksamhet som idag bedrivs på skolan krävs det årligen omfattande underhållsarbete med isolering av golv, reparationer och byte av fönster, målning m.m. I budgeten för år 2013 finns upptaget för finansiering av garagebygget. I budgetplanerna för år 2014 finns upptaget byte av bil för elevtransport. Anskaffningen belastar då driftsbudgeten och avskrivs under en period på fem år. Personalen Antal personal År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordinarie Heltid Deltid Projekt Timlärare För dagens verksamhet är den nuvarande personalstyrkan tillräcklig och proportionerna mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga är fungerande. En ökad tillströmning av invandrare till språkundervisningen, en ökad beläggning i slöjdutrymmena och utökade uppgifter för samkommunen som en följd av intensifierat samarbete med flera medborgarinstitut alla dessa kan ses som realistiska utvecklingstrender för de kommande åren lyfter dock fram betydelsen och behovet av en fortsatt utveckling av personalstyrkan och kompetenserna. Fastigheterna Under de senaste femton åren har samkommunens verksamhetsvolym ökat, från att år 1994 ha varit 2200 studerandeveckor, till 9748 studerandeveckor år Av totalantalet studerandeveckor svarar Nordiska konstskolan i Karleby för Självfallet har en fyrdubbling av verksamhetsvolymen gjort, att fastigheterna inte mera kan svara mot den verksamhet som bedrivs. Styrelsen gav den byggnadskommittén i uppgift att planera fastigheterna inför framtiden. Behovet av nya utrymmen har kartlagts under år Finansieringsmöjligheterna har kartlagts under år Vår förhoppning är att vi skall kunna genomföra projektet inom perioden Se ovan Budgetplan Planerad tidtabell för byggprojekt Kartläggning av behov Planering Planering, garagebygget inleds Garaget klart Planering klart Nybyggnad, saneringen Nybyggnad

10 Budget för år 2013 Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som inte medför någon ökad belastning på medlemskommunerna. Det finns dock anledning till vaksamhet på alla de områden där samkommunen är verksam, dvs. fritt bildningsarbete, yrkesinriktad tilläggsutbildning och påbyggnadsutbildning (tionde klass). Statsmaktens aviserade inbesparingar och deras utfall ökar osäkerheten såväl i budgeteringen som i verksamhetsförutsättningarna. I budgetförslaget för år 2013 är den kommunala andelen av driften 14,60%, helt i överensstämmelse med den nedåtgående trend som fortgått sedan Bokslutsjämförelse för perioden 1997 budget 2013 År Budget 2012 Budget Driftsutgifter Statsandelar Kommuner Kom/ drift 32,62% 32,41% 32,59 % 31,83 % 20,29 % 21,26 % 20,95 % 19,61 % 19,10 % 18,57 % 18,61 % 18,63 % 18,04% 16,31% 14,04% 14,01% 14,60% (se grafisk sammanställning på nästa sida)

11 11

12 12 NORDISKA KONSTSKOLAN Verksamhetsplan 2013 Nordiska konstskolan (NKS), som grundades 1984 verkar som en två årig fri konstskola med möjlighet till ett tredje påbyggnadsår. Skolans verksamhet består i att ge kvalitativ och högklassig för högskolestudier förberedande utbildning inom bildkonstens område till visuellt begåvade elever i alla åldersgrupper som strävar till att verka som yrkesutövande bildkonstnärer eller vidareutbilda sig inom angränsande områden. Ett viktigt element i skolans arbete är att sträva till en levande nordisk samverkan. Konstundervisning bedrivs vid Nordiska konstskolan som filialverksamhet till Kronoby folkhögskola inom Kvarnen samkommun. Undervisningsstrategin har sedan skolan startades grundat sig på gästande konstnärers undervisningsperioder. Kronoby folkhögskola har här till sin hjälp Nordiska konstskolans Stiftelse, som bland annat ansvarar för utbildningens konstnärliga kvalitet och har en väsentlig roll i att ansöka om olika behovsprövade bidrag och stipendier för att finansiera det välfungerande gästlärarsystemet. År 2013 är skolans trettionde verksamhetsår, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt i verksamheten, bland annat genom utökat samarbete med lokala och nordiska aktörer. Verksamhetsåret inleds den 7 januari och avslutas den 20 december Den landsvisa elevfördelningen inför vårterminen 2013: Finland 15 Sverige 2 Bangladesh 1 Vuxenlinje 16 Öppna verkstäder 23 Skolan strävar att till vårterminen ytterligare rekrytera några elever som har för avsikt att söka in till konsthögskolor våren Elevansökningar inför läsåret skall vara skolan tillhanda senast 20 maj 2013, antagning av nya elever sker på basen av insända arbetsprover. Som intagningsjury fungerar studierektorn och skolans konstnärliga ledare (eller annan inbjuden kompetent jurerare). Tilläggsplatser till höstens utbildning utannonseras i slutet av juli och tilläggsantagning sker i början av augusti. Undervisning, heltidsutbildning Det välfungerande gästlärarsystemet utgör huvuddelen av undervisningen. Varje läsår gästas Konstskolan av ca. 20 gästlärare och föreläsare. De flesta är professionella bildkonstnärer från Finland och Sverige, men gästlärare från övriga nordiska länder och resten av Europa bjuds också in. Den kontinuerliga elevhandledningen sköts till största delen av en fastanställd studierektor, som även undervisar ett visst antal kurser per termin. Skolans konstnärliga ledare håller en kurs per termin. Studierektorn och skolans konstnärliga ledare ansvarar tillsammans för en konkret uppföljning av elevernas konstnärliga utveckling. Undervisningen fokuserar på samtidskonst och strävar till att ge eleverna den bästa tänkbara förberedelse för högre akademiska konststudier samt goda insikter i bildkonstnärens konkreta yrkesliv.

13 13 Under det första studieåret koncentrerar undervisningen på grundläggande färdigheter, medan det andra studieårets schema möjliggör ett mera individuellt anpassat arbetsätt. Kurser ges i alla tekniker inom teckning och måleri, olika grafiska tekniker, skulptur och tredimensionella arbetstekniker, foto och digital bildbehandling, video- och ljudkonst, installationer och platsspecifika projekt samt inom performance. Även konstteori, konsthistoria och analytiska konstdiskussioner har en viktig roll i skolans undervisningsplan. Undervisning, deltids- och öppen verksamhet Genom att erbjuda och utveckla kortkursverksamhet för olika grupper erhålles värdefulla studerandeveckor. Under terminerna erbjuder konstskolan varje vecka för allmänheten öppen verksamhet enligt: Måndagar: grafik, keramik kl Tisdagar: föredrag kl Torsdagar: croquisteckning kl Inom ramen för den grundläggande utbildningen i bildkonst för vuxna på deltid startas en ny grupp på 16 elever som inleder sina studier i januari Studierna avslutas i juni Konstkurser för barn i åldern 6-12 år anordnas även under sommaren Kompetenshöjande workshops för olika intressegrupper arrangeras 1-2 per termin eller enligt önskemål. Från vårterminen 2011 har gymnasieelever kunnat avlägga en studieperiod på Nordiska konstskolan och i mån av möjlighet integreras detta i gästlärarnas undervisning. Under våren 2013 tar konstskolan emot gymnasieelever från Kronoby och Karleby under två studieperioder. Skolans studierektor fungerar som gymnasieelevernas handledare. Samarbetet med Gerlesborgskolan i Stockholm, som inleddes 2012, planeras att fortsätta med nya elev- och lärarutbyten samt gemensamma konstprojekt. Samarbetsprojekten av denna typ utökas under år 2013 till att omfatta bl.a. Umeå konstskola och Århus Kunstakademi. De nordiska utbytesprojekten tillför automatiskt ett större kontaktnät, nya impulser för verksamheten samt en ökad kännedom om NKS goda undervisningssystem. Nya samnordiska finansieringsmöjligheter för utbytesprojekten bidrar till att NKS fortsättningsvis kan bibehålla den höga kvaliteten i undervisningen. Marknadsföring Skolan fokuserar sin marknadsföring i elevrekryteringssyfte och satsar fortsättningsvis på stark synlighet i sociala medier. Annonseringar görs främst på nätet mellan mars och maj månad inför vårens elevantagning samt i slutet av juli månad inför en kompletterande elevantagning i början på augusti, innan höstterminen börjar. Nordiska konstskolan samarbetar med utbildningsrekryteringstjänsten Studentum.fi för utökad synlighet på den finska och svenska utbildningsmarknaden. Informationsbroschyren uppdateras hösten 2012 och kompletteras med ett nytryck under våren Allt infomaterial distribueras till skolor och institutioner under januari månad. Konstskolans hemsida fungerar som skolans ansikte utåt och uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under vårterminen erbjuds eleverna möjlighet att besöka sina hemorter och tidigare skolor i syfte att berätta om studierna vid Nordiska konstskolan och om gästlärarsystemets fördelar i konstutbildning.

14 14 Utställningar och projekt Utställningsverksamheten ingår i skolarbetet som en viktig del av undervisningen och har även betydelse för skolans synlighet och elevrekrytering. Eleverna bereds under året möjlighet till både mindre separatutställningar och grupputställningar. Samarbetet med galleri VISU i Karleby fortsätter och under april månad kommer arbeten av skolans elever att visas på galleriet. Skolan står till förfogande genom att producera 1 2 utställningar under höstterminen. Studierektorns plats i arbetsgruppen för det nya galleri GRO (beläget i yrkeshögskolan NOVIAs Campus i Jakobstad) ger nya utställningsmöjligheter för skolans gästlärare. I februari 2013 står NKS som producent för grafiker Fredrik Lindqvists separatutställning i galleriet. Samarbete med konststiftelsen Pro Artibus inleds under året och i samband med en Pro Artibusproducerad utställning som visas i Karleby, kommer tillhörande workshops att anordnas i skolans lokaliteter. Källargalleriet upprätthålls gemensamt av NKS och Barnens och ungas bildkonstskola. I källargalleriet hålls under våren två separata utställningar för intresserade elever samt två mindre kursrelaterade utställningar under hösten. I samband med sommarens kommande barnkonstkurser i Karleby och Kronoby anordnas även detta år avslutande utställningar med vernissage på respektive skolor. Det uppskattade seminariet om jämställdhet som skolan anordnade 2011 gav värdefulla nya kontakter, god synlighet och en viktig professionell förankring både regionalt och nationellt. Skolan beslöt att fortsätta anordna seminarier med nordisk anknytning och i mars 2013 anordnas ett seminarium på temat Konst och Etik med inbjudna föreläsare från hela Norden. En efterföljande fotoworkshop för eleverna anordnas under vecka 12 och 13. Seminariet har erhållit extern finansiering från Kulturkontakt nord, Nordiska kulturfonden och Svenska kulturfonden. Övrigt samarbete Konstnärsresidenset. Nordiska konstskolan, K. H. Renlunds museum och Karleby stadsteater samarbetar kring konstnärsresidenset Drake Arts Centre i Karleby. Inom ramen för den tvärkonstnärliga residensverksamheten har man möjlighet att bjuda in konstnärer till Karleby som under sin vistelse kan bedriva samarbete med stadens kulturinstitut. Bildkonstnärer har tillgång till ett arbetsutrymme på Nordiska konstskolan. Tillsvidare sköter Nordiska konstskolan administrationen av residensärenden. Man söker ständigt nya bidrag i Drake residensets namn för att garantera residensets fortsatta verksamhet. Drakeresidenset samarbetar med det österbottniska residensnätverket och finns med i nationella och internationella residensnätverk för ökad synlighet. Lokalt samarbete. Nordiska konstskolan medverkar i Meeting Point Kokkola evenemanget, som arrangeras hösten 2013, genom att bjuda in en välrenommerad lärare i performancekonst. Initiativtagare till evenemanget är yrkeshögskolan Centrias utbildning i scenkonst samt Karleby stadsteater. Under året kommer man dessutom att intensifiera samarbete med Karleby stads ungdoms- och kulturbyråer samt med Karleby stadsbibliotek och Karleby stadsteater bland annat genom synlighet i ungdomskulturprojekt. Utbildningssamarbetet med yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning utökas med föreläsarutbyte. Studieresor I januari 2013 arrangeras ett studiebesök till Vasa och Jakobstad, som kombinerar bl.a. utställningsbesök till Kuntsis moderna museum i Vasa, med vernissagen av gästlärare Fredrik

15 15 Lindqvists utställning i Galleri GRO i campus Allegro, där yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning verkar sedan hösten Vecka 18, i månadsskiftet april-maj, görs en fyra dagars studieresa till Berlin i syfte att bekanta sig med stadens pulserande konstliv. Resan finansieras delvis med försäljning av elevarbeten, dels med frivilliga bidrag och terminsavgifter. Dessutom bidrar eleverna med en viss självkostnadsandel. Under senare delen av höstterminen görs en två dagars studieresa till Helsingfors med syfte att bekanta sig med museer, gallerier och konstakademierna i staden. Ekonomi För att trygga verksamheten verkar Nordiska konstskolan som en självständig filial till Kronoby folkhögskola, och erhåller härigenom statliga medel för fritt bildningsarbete. Nordiska konstskolan får även medel via Statens Bildkonstkommission. Genom att bibehålla en hög undervisningskvalitet strävar skolan att även fortsättningsvis erhålla detta behovsprövade bidrag. Karleby stad bidrar med medel för lokalhyra, som skolan erhåller enligt stadsstyrelsens beslut. Även andra bidragsstöd för verksamheten kommer som tidigare att sökas. Personal Skolans fasta personal består av en heltidsanställd studierektor, en heltidsanställd kanslist/studiesekreterare, en deltidsanställd ekonomisekreterare och en deltidsanställd undervisningsassistent/vaktmästare. En konstnärlig ledare med delansvar för skolans PR och image samt undervisning i viss mån utnämns på arvodesbasis för 1-2 år i taget. Förutom ovan nämnda hel- eller deltidsanställda personalstyrka involveras årligen ca gästlärare och föreläsare i verksamheten. Utrymmen Huvudbyggnaden är den s.k. Renlundska fastigheten på cirka 710m 2 som inrymmer en träverkstad, två målerisalar, en kombinerad data- och föreläsningssal, ett bibliotek och administrativa utrymmen samt 16 elevateljéer. I den så kallade stendelen, där också Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby har sin verksamhet, finns 8 elevateljéer. I stendelen finns också skolans verkstäder för grafik och keramik. Av verkstäderna förvaltar Nordiska konstskolan grafikverkstaden som Karleby Bildkonstskola för Barn och Unga och Karlebynejdens institut använder för sin kursverksamhet. Nordiska konstskolans utrymmen är maximalt utnyttjade då man strävar att förse alla heltidsstuderande elever med egna ateljéer, samt bereda arbetsutrymme för gästande residenskonstnärer.

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun 1 Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun Rektor Huvudansvar för samkomunens verksamhet och personal Ordförande för samkommunens strategiska ledninggsgrupp och medlem i Nordiska konstskolans ledningsgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Augusti 2013. Verksamhetsplan

Augusti 2013. Verksamhetsplan Augusti 2013 Verksamhetsplan Orust Waldorfförskola 2013/2014 WALDORFPEDAGOGISKA MÅL En väg till frihet är en handledning i hur man genom waldorfpedagogik arbetar mot de mål som anges i Lpfö98. Rudolf Steiner,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Robert Back Portfolio 2008

Robert Back Portfolio 2008 Robert Back Portfolio 2008 Innehåll: - Måleri 2006-2007 - Videoprojekt 2008 - Fotoprojekt 2006-2008 - CV, Kontaktuppgifter Regensburg Måleri. Parkering på Malpensa. 2007. 100 x 124 cm Locust. 2007. 100

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG.

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG. Ett spännande utvecklande år! KV Konstskola vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form. Undervisningen är högskoleförberedande och ett bra första steg om du i framtiden vill jobba inom

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013

Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013 Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013 Studieresan började vid lunchtid tisdag den 22 januari och avslutades på torsdag kväll den 24 januari. Vi som deltog var Tatiana Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer