VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013"

Transkript

1 Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013 Godkänd av samkommunstämman tisdagen den 18 december 2012 bilaga 2 19.

2 Verksamhetsplan för år Organisation Samkommunen omfattar enheterna Kronoby folkhögskola, Nordiska konstskolan samt administrerar Kronoby medborgarinstituts verksamhet på avtalsbas. Lag om fritt bildningsarbete /632 Syftet med det fria bildningsarbetet Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

3 Den kvalitativa målsättningen 3 De olika enheterna arbetar fortsättningsvis med egen identitet. Synergieffekterna fås genom gemensamma funktioner gällande ekonomi, teknik och utveckling. Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledning regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Planering av nya helårslinjer, som svarar mot tidens krav och efterfrågan, planeras kontinuerligt. För tillfället undersöks möjligheten till att starta en linje för finskspråkiga elever att studera svenska i Kronoby. Frågan brådskar inte i och med utrymmesbristen. Kronoby folkhögskola Den nya förvaltningsstadgan som togs i bruk 2011 har tillämpats i två år och successivt utvecklat verksamheten på skolan. I dag finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för alla som jobbar på skolan. En strukturmodell för hur förvaltningen organiseras kommer att utarbetas under året. Medel för detta kvalitetsoch utvecklingsarbete kommer att sökas av utbildningsstyrelsens s.k. LAKE-pengar. Område/ Fritt bildningsarbete Målsättning Praktisk formgivning Slöjdtorget Mångkulturell språklinje Akupunktur Kortkursverksamhet Praktisk formgivning är ett tionde skolår på gymnasienivå eller som ett mellanår. Den bygger på både tradition och nytänkande inom hantverk och slöjd. Linjen ger också gymnasieelever möjlighet att avlägga utbildningsstyrelsens slöjddiplom. Antalet studerande bör i medeltal vara minst 5. Dessa integreras i befintliga grupper (Slöjdtorget). Slöjdtorget är den gemensamma termen för alla kortare och längre hantverkarkurser, som strävar till att upprätthålla och utveckla traditionella hantverk. Målsättningen är 50 studerande. Undervisningen bidrar till att integrera de studerande i det finländska samhället. De studerande får lära sig svenska och/eller finska maximalt enligt sina förutsättningar och behov. De får lära sig att ta ansvar för sin inlärning och att kunna samarbeta. De skall finna sin plats i kulturen och samhället i Finland, utan att den egna identiteten utplånas. Målsättningen är 100 helårsstuderande. Under hösten 2009 startade en ny utbildning, akupunkturutbildning, på skolan med 27 studeranden. Utbildningen är på deltid och pågår i tre år med 3-4 närstudietillfällen per termin. Studerandena kommer från hela Finland inklusive Åland. Utbildningen är ett samarbete mellan Kronoby folkhögskola och Akupunkturakademin i Stockholm. En ny kurs planeras starta i januari Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Inom området hållbar utveckling planeras en utvidgning av både den egna verksamheten och samarbetet med bl.a. gymnasierna och den

4 4 övriga fria bildningen inom ramen för Energi för framtiden projektet. Spikas kvarn som färdigställs under året ger ypperliga möjligheter att förverkliga idéerna, en verksamhet som definitivt är i tiden. Läs- och reskurser till intressanta mål, utökas under året. Kurserna består av en förberedande del på skolan (minst 15h), själva resan och efterföljande genomgång. Deltagarna bekostar själva sina resor. Projektverksamhet Område/ Påbyggnadsutbildning Base Camp Område/ Yrkesinriktad Tilläggsutbildning Folkhögskolan tar initiativ till, deltar i och administrerar lokala, nationella och internationella projekt som innehåller utbildning som hör till skolans kompetensområde. Under året koncentreras arbetet i huvudsak till att slutföra kvarnprojektet Energi för framtiden. Målsättning Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen är att bibehålla elevantalet kring 40 elever. En större grupp försvårar uppnåendet av de pedagogiska och individuella utvecklingsmålsättningarna. Målsättning Outdoor Academy Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Antalet studerande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är för tillfället 22 studerande det första året och 13 studerande under det andra året. Statsstöd erhålls för 28.7 platser och har varit uppåtgående de senaste fem åren. Målsättningen är att höja nivån till 30 platser. Nordiska konstskolan Skolans system med gästföreläsare fortsätter och kortkursverksamheten utvecklas tillsammans med andra aktörer i Karlebynejden. En ny vuxenlinje planeras starta i januari Under året strävar man till att erbjuda högklassig konstutbildning för konstintresserade genom att utöka kortkursverksamheten, för att dels öka konstintresset i nejden, dels bredda den ekonomiska basen. Skolan fortsätter med systemet med en deltidsanställd konstnärlig ledare och en studierektor på plats. Målsättningen är att höja heltidsstuderandenas antal till 30. Konstskolans verksamhetsplan finns från sidan 12. Kronoby medborgarinstitut Kronoby folkhögskola administrerar verksamheten enligt separat avtal för Kronoby medborgarinstitut. Nuvarande avtal med Kronoby kommun sträcker sig till den Samarbetet mellan Kronoby folkhögskola och Kronoby medborgarinstitut erbjuder unika möjligheter till att arrangera kurser av olika längd. När det för folkhögskolorna krävs minst 15h sammanhållen undervisning kan medborgarinstitutets kurser vara minimum 1h. Vårt flexibla system betyder att vi, i motsats till andra folkhögskolor, kan svara på efterfrågan oberoende av kursens längd, vilket samtidigt betyder att vi upplevs som positiva, flexibla och samarbetsvilliga en oöverträfflig marknadsföringsfördel som gynnar båda parter.

5 Den kvantitativa målsättningen 5 Studerandeveckor , mål 2012 och 2013 Linjer Mål 2012 Mål 2013 Hantverk Base Camp Multikulturella linjen Outdoor Academy Konstskolan Sammanlagt Kortkursverksamhet Hantverk Data Friluftsliv Motion och idrott Musik Internationella relationer Flygyrken Kultur Annat Sammanlagt Totalt Sammandrag av antalet statsbidrags berättigande studerandeveckor År Plan Fritt bildningsarbete Outdoor Academy Base Camp Sammanlagt (se grafisk sammanställning på nästa sida) Kronoby medborgarinstitut: timmar Läsår Plan Timmar Kursdeltagare

6

7 Verksamhetsplan för perioden Huvudman Kvarnen samkommuns medlemskommuner är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Samarbetsmöjligheter Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt kring fritt bildningsarbete. Antal statsbidragsfinansierade studerandeveckor Fritt bildningsarbete Nordiska konstskolan Friluftsguide (yrkesinriktad) Base Camp (påbyggnads) Sammanlagt Allmän utveckling av verksamheten Verksamheten i Kronoby kommer att fortgå med måttlig volymökning, eftersom utrymmen är en begränsande faktor. Samtidigt vet vi att trycket ökar inom bland annat invandrarundervisningen och slöjden. Om samkommunen i framtiden ska kunna svara mot behovet, krävs för folkhögskolan nya satsningar i byggnader och på personalresurser. Utrymme finns för veckoslutskurser och speciellt olika sommarkurser. För att inte överbelasta den fast anställda personalen kan personalbehovet delvis tillgodoses genom köptjänst. Antalet statsbidragsfinansierade studerandeveckor kunde då ökas enligt ovanstående tabell. Inför verksamhetsåret 2013 hoppas vi att planerna för vår utvidgning kunde konkretiseras d.v.s. ritningar tas fram, finansieringsplan utarbetas, beslut tas och, om allt går väl, byggverksamhet inleds. Utgångsläget idag är att utvidgningen kunde ske etappvis. En motsvarande plan borde finnas färdigt till samkommunstämman våren Verksamheten vid filialen i Karleby, Nordiska konstskolan, bör utvecklas så att helårslinjen med studerande från de nordiska länderna och övriga världen skulle uppgå till minst 30 och kortkursverksamheten utvecklas att svara mot de lokala utbildningsbehoven inom konstområdet i Karlebynejden. Samkommunen bör ha beredskap att starta nya linjer och kurser. De utbildningslinjer som finns idag bör sträva efter mera synergi och högre effektivitet genom ökad samverkan. Speciellt kan samarbetet mellan enheterna i Kronoby och Karleby utvecklas. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten. Den samkommunala organisationens nya namn togs i bruk under föregående verksamhetsår. Vi hoppas att det nya namnet skall ge skjuts åt vår, redan sen tidigare, effektiva marknadsföring. Vi strävar att höja vår profil genom nya hemsidor och övrigt enhetligt informationsmaterial. För undvikande av missförstånd vill vi poängtera att de gamla ärevördiga namnen, Kronoby folkhögskola

8 8 och Nordiska konstskolan, kvarstår som namn över sina respektive enheter. Det är bara den gemensamma organisationens namn som byts. Yrkesinriktad tilläggsutbildning för naturguider (Outdoor Academy) Den nuvarande tvååriga utbildningen fortsätter. Linjen strävar till att alltfler studerande avlägger naturguideexamen i och med att det framtida statsstödet till en del är beroende av antalet avlagda examen. Marknadsföringen av linjen effektiveras för att uppnå minimimålsättningen 34 studerande per år. Påbyggnadsutbildning (tionde skolåret eller Base Camp) Skolan bör ha beredskap att ta emot elever som med tanke på fortsatta studier eller arbetsuppgifter behöver förbättra sina betyg från den grundläggande utbildningen och har nytta av att ta ett mellanår med den specialinriktning som Kronoby folkhögskola erbjuder. Det årliga målet är ett medeltal på minst 35 platser, vilket också garanterar tillräcklig ekonomisk volym. Gymnasiekurser Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursval med alternativa kurser som skolan har beredskap att ordna. Samarbetet kommer att gå in i en ny fas, där samarbetet ytterligare intensifieras. Medel har erhållits för att utöka detta samarbete i syfte att utveckla ett koncept som kan vara vägvinnande för den allmänbildande skolan i framtiden. Folkhögskolan samarbetar även med Folkuniversitet i Stockholm inom språkutbildningen. En elev i Folkhögskolan/gymnasiet kan under sin folkhögskole-/gymnasietid välja en period i språk, som i samarbete Folkuniversitetet för ut eleven i Europa till Folkuniversitetets olika språkskolor. Samma arrangemang kan tillämpas för studerandena inom medborgarinstitutet. Projektverksamheten Samkommunen fortsätter att aktivt söka, äga och förmedla olika lokala, nationella, och internationella projekt. Projekten sammanhänger med de kompetensområden som verksamheten bygger på och fungerar som en form av fortbildning som stöder utvecklandet av kärnverksamheten. Vårt stora projekt de senaste åren, Energi för framtiden, kommer att avslutas under verksamhetsåret. Budgetplan Budgetplan År Verksamhet Investeringar Det kärva ekonomiska läget i Finland har medfört att statsandelarna till hela den fria bildingen skurits ner. Denna negativa utveckling kommer enligt uppgift att avstanna för budgetåret 2013 men utvecklingen därifrån framåt är oviss. Beräkningarna för samkommunens ekonomi utgår från att det kommunala bidraget för verksamheten bibehålls på nuvarande nivå.

9 9 Folkhögskolfastigheterna i Kronoby omfattar sammanlagt 3600m 2. Fastigheterna är föråldrade och med tanke på den omfattande verksamhet som idag bedrivs på skolan krävs det årligen omfattande underhållsarbete med isolering av golv, reparationer och byte av fönster, målning m.m. I budgeten för år 2013 finns upptaget för finansiering av garagebygget. I budgetplanerna för år 2014 finns upptaget byte av bil för elevtransport. Anskaffningen belastar då driftsbudgeten och avskrivs under en period på fem år. Personalen Antal personal År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordinarie Heltid Deltid Projekt Timlärare För dagens verksamhet är den nuvarande personalstyrkan tillräcklig och proportionerna mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga är fungerande. En ökad tillströmning av invandrare till språkundervisningen, en ökad beläggning i slöjdutrymmena och utökade uppgifter för samkommunen som en följd av intensifierat samarbete med flera medborgarinstitut alla dessa kan ses som realistiska utvecklingstrender för de kommande åren lyfter dock fram betydelsen och behovet av en fortsatt utveckling av personalstyrkan och kompetenserna. Fastigheterna Under de senaste femton åren har samkommunens verksamhetsvolym ökat, från att år 1994 ha varit 2200 studerandeveckor, till 9748 studerandeveckor år Av totalantalet studerandeveckor svarar Nordiska konstskolan i Karleby för Självfallet har en fyrdubbling av verksamhetsvolymen gjort, att fastigheterna inte mera kan svara mot den verksamhet som bedrivs. Styrelsen gav den byggnadskommittén i uppgift att planera fastigheterna inför framtiden. Behovet av nya utrymmen har kartlagts under år Finansieringsmöjligheterna har kartlagts under år Vår förhoppning är att vi skall kunna genomföra projektet inom perioden Se ovan Budgetplan Planerad tidtabell för byggprojekt Kartläggning av behov Planering Planering, garagebygget inleds Garaget klart Planering klart Nybyggnad, saneringen Nybyggnad

10 Budget för år 2013 Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som inte medför någon ökad belastning på medlemskommunerna. Det finns dock anledning till vaksamhet på alla de områden där samkommunen är verksam, dvs. fritt bildningsarbete, yrkesinriktad tilläggsutbildning och påbyggnadsutbildning (tionde klass). Statsmaktens aviserade inbesparingar och deras utfall ökar osäkerheten såväl i budgeteringen som i verksamhetsförutsättningarna. I budgetförslaget för år 2013 är den kommunala andelen av driften 14,60%, helt i överensstämmelse med den nedåtgående trend som fortgått sedan Bokslutsjämförelse för perioden 1997 budget 2013 År Budget 2012 Budget Driftsutgifter Statsandelar Kommuner Kom/ drift 32,62% 32,41% 32,59 % 31,83 % 20,29 % 21,26 % 20,95 % 19,61 % 19,10 % 18,57 % 18,61 % 18,63 % 18,04% 16,31% 14,04% 14,01% 14,60% (se grafisk sammanställning på nästa sida)

11 11

12 12 NORDISKA KONSTSKOLAN Verksamhetsplan 2013 Nordiska konstskolan (NKS), som grundades 1984 verkar som en två årig fri konstskola med möjlighet till ett tredje påbyggnadsår. Skolans verksamhet består i att ge kvalitativ och högklassig för högskolestudier förberedande utbildning inom bildkonstens område till visuellt begåvade elever i alla åldersgrupper som strävar till att verka som yrkesutövande bildkonstnärer eller vidareutbilda sig inom angränsande områden. Ett viktigt element i skolans arbete är att sträva till en levande nordisk samverkan. Konstundervisning bedrivs vid Nordiska konstskolan som filialverksamhet till Kronoby folkhögskola inom Kvarnen samkommun. Undervisningsstrategin har sedan skolan startades grundat sig på gästande konstnärers undervisningsperioder. Kronoby folkhögskola har här till sin hjälp Nordiska konstskolans Stiftelse, som bland annat ansvarar för utbildningens konstnärliga kvalitet och har en väsentlig roll i att ansöka om olika behovsprövade bidrag och stipendier för att finansiera det välfungerande gästlärarsystemet. År 2013 är skolans trettionde verksamhetsår, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt i verksamheten, bland annat genom utökat samarbete med lokala och nordiska aktörer. Verksamhetsåret inleds den 7 januari och avslutas den 20 december Den landsvisa elevfördelningen inför vårterminen 2013: Finland 15 Sverige 2 Bangladesh 1 Vuxenlinje 16 Öppna verkstäder 23 Skolan strävar att till vårterminen ytterligare rekrytera några elever som har för avsikt att söka in till konsthögskolor våren Elevansökningar inför läsåret skall vara skolan tillhanda senast 20 maj 2013, antagning av nya elever sker på basen av insända arbetsprover. Som intagningsjury fungerar studierektorn och skolans konstnärliga ledare (eller annan inbjuden kompetent jurerare). Tilläggsplatser till höstens utbildning utannonseras i slutet av juli och tilläggsantagning sker i början av augusti. Undervisning, heltidsutbildning Det välfungerande gästlärarsystemet utgör huvuddelen av undervisningen. Varje läsår gästas Konstskolan av ca. 20 gästlärare och föreläsare. De flesta är professionella bildkonstnärer från Finland och Sverige, men gästlärare från övriga nordiska länder och resten av Europa bjuds också in. Den kontinuerliga elevhandledningen sköts till största delen av en fastanställd studierektor, som även undervisar ett visst antal kurser per termin. Skolans konstnärliga ledare håller en kurs per termin. Studierektorn och skolans konstnärliga ledare ansvarar tillsammans för en konkret uppföljning av elevernas konstnärliga utveckling. Undervisningen fokuserar på samtidskonst och strävar till att ge eleverna den bästa tänkbara förberedelse för högre akademiska konststudier samt goda insikter i bildkonstnärens konkreta yrkesliv.

13 13 Under det första studieåret koncentrerar undervisningen på grundläggande färdigheter, medan det andra studieårets schema möjliggör ett mera individuellt anpassat arbetsätt. Kurser ges i alla tekniker inom teckning och måleri, olika grafiska tekniker, skulptur och tredimensionella arbetstekniker, foto och digital bildbehandling, video- och ljudkonst, installationer och platsspecifika projekt samt inom performance. Även konstteori, konsthistoria och analytiska konstdiskussioner har en viktig roll i skolans undervisningsplan. Undervisning, deltids- och öppen verksamhet Genom att erbjuda och utveckla kortkursverksamhet för olika grupper erhålles värdefulla studerandeveckor. Under terminerna erbjuder konstskolan varje vecka för allmänheten öppen verksamhet enligt: Måndagar: grafik, keramik kl Tisdagar: föredrag kl Torsdagar: croquisteckning kl Inom ramen för den grundläggande utbildningen i bildkonst för vuxna på deltid startas en ny grupp på 16 elever som inleder sina studier i januari Studierna avslutas i juni Konstkurser för barn i åldern 6-12 år anordnas även under sommaren Kompetenshöjande workshops för olika intressegrupper arrangeras 1-2 per termin eller enligt önskemål. Från vårterminen 2011 har gymnasieelever kunnat avlägga en studieperiod på Nordiska konstskolan och i mån av möjlighet integreras detta i gästlärarnas undervisning. Under våren 2013 tar konstskolan emot gymnasieelever från Kronoby och Karleby under två studieperioder. Skolans studierektor fungerar som gymnasieelevernas handledare. Samarbetet med Gerlesborgskolan i Stockholm, som inleddes 2012, planeras att fortsätta med nya elev- och lärarutbyten samt gemensamma konstprojekt. Samarbetsprojekten av denna typ utökas under år 2013 till att omfatta bl.a. Umeå konstskola och Århus Kunstakademi. De nordiska utbytesprojekten tillför automatiskt ett större kontaktnät, nya impulser för verksamheten samt en ökad kännedom om NKS goda undervisningssystem. Nya samnordiska finansieringsmöjligheter för utbytesprojekten bidrar till att NKS fortsättningsvis kan bibehålla den höga kvaliteten i undervisningen. Marknadsföring Skolan fokuserar sin marknadsföring i elevrekryteringssyfte och satsar fortsättningsvis på stark synlighet i sociala medier. Annonseringar görs främst på nätet mellan mars och maj månad inför vårens elevantagning samt i slutet av juli månad inför en kompletterande elevantagning i början på augusti, innan höstterminen börjar. Nordiska konstskolan samarbetar med utbildningsrekryteringstjänsten Studentum.fi för utökad synlighet på den finska och svenska utbildningsmarknaden. Informationsbroschyren uppdateras hösten 2012 och kompletteras med ett nytryck under våren Allt infomaterial distribueras till skolor och institutioner under januari månad. Konstskolans hemsida fungerar som skolans ansikte utåt och uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under vårterminen erbjuds eleverna möjlighet att besöka sina hemorter och tidigare skolor i syfte att berätta om studierna vid Nordiska konstskolan och om gästlärarsystemets fördelar i konstutbildning.

14 14 Utställningar och projekt Utställningsverksamheten ingår i skolarbetet som en viktig del av undervisningen och har även betydelse för skolans synlighet och elevrekrytering. Eleverna bereds under året möjlighet till både mindre separatutställningar och grupputställningar. Samarbetet med galleri VISU i Karleby fortsätter och under april månad kommer arbeten av skolans elever att visas på galleriet. Skolan står till förfogande genom att producera 1 2 utställningar under höstterminen. Studierektorns plats i arbetsgruppen för det nya galleri GRO (beläget i yrkeshögskolan NOVIAs Campus i Jakobstad) ger nya utställningsmöjligheter för skolans gästlärare. I februari 2013 står NKS som producent för grafiker Fredrik Lindqvists separatutställning i galleriet. Samarbete med konststiftelsen Pro Artibus inleds under året och i samband med en Pro Artibusproducerad utställning som visas i Karleby, kommer tillhörande workshops att anordnas i skolans lokaliteter. Källargalleriet upprätthålls gemensamt av NKS och Barnens och ungas bildkonstskola. I källargalleriet hålls under våren två separata utställningar för intresserade elever samt två mindre kursrelaterade utställningar under hösten. I samband med sommarens kommande barnkonstkurser i Karleby och Kronoby anordnas även detta år avslutande utställningar med vernissage på respektive skolor. Det uppskattade seminariet om jämställdhet som skolan anordnade 2011 gav värdefulla nya kontakter, god synlighet och en viktig professionell förankring både regionalt och nationellt. Skolan beslöt att fortsätta anordna seminarier med nordisk anknytning och i mars 2013 anordnas ett seminarium på temat Konst och Etik med inbjudna föreläsare från hela Norden. En efterföljande fotoworkshop för eleverna anordnas under vecka 12 och 13. Seminariet har erhållit extern finansiering från Kulturkontakt nord, Nordiska kulturfonden och Svenska kulturfonden. Övrigt samarbete Konstnärsresidenset. Nordiska konstskolan, K. H. Renlunds museum och Karleby stadsteater samarbetar kring konstnärsresidenset Drake Arts Centre i Karleby. Inom ramen för den tvärkonstnärliga residensverksamheten har man möjlighet att bjuda in konstnärer till Karleby som under sin vistelse kan bedriva samarbete med stadens kulturinstitut. Bildkonstnärer har tillgång till ett arbetsutrymme på Nordiska konstskolan. Tillsvidare sköter Nordiska konstskolan administrationen av residensärenden. Man söker ständigt nya bidrag i Drake residensets namn för att garantera residensets fortsatta verksamhet. Drakeresidenset samarbetar med det österbottniska residensnätverket och finns med i nationella och internationella residensnätverk för ökad synlighet. Lokalt samarbete. Nordiska konstskolan medverkar i Meeting Point Kokkola evenemanget, som arrangeras hösten 2013, genom att bjuda in en välrenommerad lärare i performancekonst. Initiativtagare till evenemanget är yrkeshögskolan Centrias utbildning i scenkonst samt Karleby stadsteater. Under året kommer man dessutom att intensifiera samarbete med Karleby stads ungdoms- och kulturbyråer samt med Karleby stadsbibliotek och Karleby stadsteater bland annat genom synlighet i ungdomskulturprojekt. Utbildningssamarbetet med yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning utökas med föreläsarutbyte. Studieresor I januari 2013 arrangeras ett studiebesök till Vasa och Jakobstad, som kombinerar bl.a. utställningsbesök till Kuntsis moderna museum i Vasa, med vernissagen av gästlärare Fredrik

15 15 Lindqvists utställning i Galleri GRO i campus Allegro, där yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning verkar sedan hösten Vecka 18, i månadsskiftet april-maj, görs en fyra dagars studieresa till Berlin i syfte att bekanta sig med stadens pulserande konstliv. Resan finansieras delvis med försäljning av elevarbeten, dels med frivilliga bidrag och terminsavgifter. Dessutom bidrar eleverna med en viss självkostnadsandel. Under senare delen av höstterminen görs en två dagars studieresa till Helsingfors med syfte att bekanta sig med museer, gallerier och konstakademierna i staden. Ekonomi För att trygga verksamheten verkar Nordiska konstskolan som en självständig filial till Kronoby folkhögskola, och erhåller härigenom statliga medel för fritt bildningsarbete. Nordiska konstskolan får även medel via Statens Bildkonstkommission. Genom att bibehålla en hög undervisningskvalitet strävar skolan att även fortsättningsvis erhålla detta behovsprövade bidrag. Karleby stad bidrar med medel för lokalhyra, som skolan erhåller enligt stadsstyrelsens beslut. Även andra bidragsstöd för verksamheten kommer som tidigare att sökas. Personal Skolans fasta personal består av en heltidsanställd studierektor, en heltidsanställd kanslist/studiesekreterare, en deltidsanställd ekonomisekreterare och en deltidsanställd undervisningsassistent/vaktmästare. En konstnärlig ledare med delansvar för skolans PR och image samt undervisning i viss mån utnämns på arvodesbasis för 1-2 år i taget. Förutom ovan nämnda hel- eller deltidsanställda personalstyrka involveras årligen ca gästlärare och föreläsare i verksamheten. Utrymmen Huvudbyggnaden är den s.k. Renlundska fastigheten på cirka 710m 2 som inrymmer en träverkstad, två målerisalar, en kombinerad data- och föreläsningssal, ett bibliotek och administrativa utrymmen samt 16 elevateljéer. I den så kallade stendelen, där också Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby har sin verksamhet, finns 8 elevateljéer. I stendelen finns också skolans verkstäder för grafik och keramik. Av verkstäderna förvaltar Nordiska konstskolan grafikverkstaden som Karleby Bildkonstskola för Barn och Unga och Karlebynejdens institut använder för sin kursverksamhet. Nordiska konstskolans utrymmen är maximalt utnyttjade då man strävar att förse alla heltidsstuderande elever med egna ateljéer, samt bereda arbetsutrymme för gästande residenskonstnärer.

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

RÄTTEN TILL UTBILDNING

RÄTTEN TILL UTBILDNING Magma pm RÄTTEN TILL UTBILDNING Framtidsperspektiv för Svenska skolan för synskadade Karin Linnanmäki OM FÖRFATTAREN Karin Linnanmäki är docent i specialpedagogik och arbetar för närvarande som akademilektor

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010

KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010 KARLEBY STADS GYMNASIE- UTVECKLINGSRAPPORT 2010 28.10.2010 1. INLEDNING... 3 Uppdrag för gruppen för utveckling av gymnasieutbildningen... 3 Behovet av att utveckla gymnasiet och utvecklingspotentialen...

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Mariehamn - världens minsta metropol Innovativ och modern Konkurrenskraftig och växande Långsiktig, jämställd och hållbar Antagen av stadsfullmäktige 11.06.2014,

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

En gemensam kursbricka

En gemensam kursbricka En gemensam kursbricka Distans- och flerformsutbildning för de svenska gymnasierna Ann Sandelin En gemensam kursbricka Distans- och flerformsutbildning för de svenska gymnasierna Kartläggning 2013 FM Ann

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland En rapport från Västra Götalands Bildningsförbunds folkhögskoledelegation med syfte att beskriva folkhögskolornas verksamhet och kompetens

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

till HANDLINGAR sammanträdet 2011-06-21 Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden

till HANDLINGAR sammanträdet 2011-06-21 Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden HANDLINGAR till sammanträdet 2011-06-21 Tid: Plats: 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden Film i Dalarna Kaserngården 13, Falun LANDSTINGET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING

ÅRSREDOVISNING 2013. Stiftelsen Stadsmissionens skola, organisationsnummer 802017-0794. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Puls. Handbok. För studerande, församlingar och stift PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN. Illustratör: Anna Hedberg

Puls. Handbok. För studerande, församlingar och stift PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN. Illustratör: Anna Hedberg Puls Illustratör: Anna Hedberg PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN Handbok För studerande, församlingar och stift INNEHÅLL VAD ÄR PULS? 3 PULS HUVUDMÄN 4 HANDBOKENS SYFTE 4 EXEMPEL PÅ SVENSKA

Läs mer