VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013"

Transkript

1 Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013 Godkänd av samkommunstämman tisdagen den 18 december 2012 bilaga 2 19.

2 Verksamhetsplan för år Organisation Samkommunen omfattar enheterna Kronoby folkhögskola, Nordiska konstskolan samt administrerar Kronoby medborgarinstituts verksamhet på avtalsbas. Lag om fritt bildningsarbete /632 Syftet med det fria bildningsarbetet Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

3 Den kvalitativa målsättningen 3 De olika enheterna arbetar fortsättningsvis med egen identitet. Synergieffekterna fås genom gemensamma funktioner gällande ekonomi, teknik och utveckling. Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledning regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Planering av nya helårslinjer, som svarar mot tidens krav och efterfrågan, planeras kontinuerligt. För tillfället undersöks möjligheten till att starta en linje för finskspråkiga elever att studera svenska i Kronoby. Frågan brådskar inte i och med utrymmesbristen. Kronoby folkhögskola Den nya förvaltningsstadgan som togs i bruk 2011 har tillämpats i två år och successivt utvecklat verksamheten på skolan. I dag finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för alla som jobbar på skolan. En strukturmodell för hur förvaltningen organiseras kommer att utarbetas under året. Medel för detta kvalitetsoch utvecklingsarbete kommer att sökas av utbildningsstyrelsens s.k. LAKE-pengar. Område/ Fritt bildningsarbete Målsättning Praktisk formgivning Slöjdtorget Mångkulturell språklinje Akupunktur Kortkursverksamhet Praktisk formgivning är ett tionde skolår på gymnasienivå eller som ett mellanår. Den bygger på både tradition och nytänkande inom hantverk och slöjd. Linjen ger också gymnasieelever möjlighet att avlägga utbildningsstyrelsens slöjddiplom. Antalet studerande bör i medeltal vara minst 5. Dessa integreras i befintliga grupper (Slöjdtorget). Slöjdtorget är den gemensamma termen för alla kortare och längre hantverkarkurser, som strävar till att upprätthålla och utveckla traditionella hantverk. Målsättningen är 50 studerande. Undervisningen bidrar till att integrera de studerande i det finländska samhället. De studerande får lära sig svenska och/eller finska maximalt enligt sina förutsättningar och behov. De får lära sig att ta ansvar för sin inlärning och att kunna samarbeta. De skall finna sin plats i kulturen och samhället i Finland, utan att den egna identiteten utplånas. Målsättningen är 100 helårsstuderande. Under hösten 2009 startade en ny utbildning, akupunkturutbildning, på skolan med 27 studeranden. Utbildningen är på deltid och pågår i tre år med 3-4 närstudietillfällen per termin. Studerandena kommer från hela Finland inklusive Åland. Utbildningen är ett samarbete mellan Kronoby folkhögskola och Akupunkturakademin i Stockholm. En ny kurs planeras starta i januari Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Inom området hållbar utveckling planeras en utvidgning av både den egna verksamheten och samarbetet med bl.a. gymnasierna och den

4 4 övriga fria bildningen inom ramen för Energi för framtiden projektet. Spikas kvarn som färdigställs under året ger ypperliga möjligheter att förverkliga idéerna, en verksamhet som definitivt är i tiden. Läs- och reskurser till intressanta mål, utökas under året. Kurserna består av en förberedande del på skolan (minst 15h), själva resan och efterföljande genomgång. Deltagarna bekostar själva sina resor. Projektverksamhet Område/ Påbyggnadsutbildning Base Camp Område/ Yrkesinriktad Tilläggsutbildning Folkhögskolan tar initiativ till, deltar i och administrerar lokala, nationella och internationella projekt som innehåller utbildning som hör till skolans kompetensområde. Under året koncentreras arbetet i huvudsak till att slutföra kvarnprojektet Energi för framtiden. Målsättning Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen är att bibehålla elevantalet kring 40 elever. En större grupp försvårar uppnåendet av de pedagogiska och individuella utvecklingsmålsättningarna. Målsättning Outdoor Academy Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Antalet studerande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är för tillfället 22 studerande det första året och 13 studerande under det andra året. Statsstöd erhålls för 28.7 platser och har varit uppåtgående de senaste fem åren. Målsättningen är att höja nivån till 30 platser. Nordiska konstskolan Skolans system med gästföreläsare fortsätter och kortkursverksamheten utvecklas tillsammans med andra aktörer i Karlebynejden. En ny vuxenlinje planeras starta i januari Under året strävar man till att erbjuda högklassig konstutbildning för konstintresserade genom att utöka kortkursverksamheten, för att dels öka konstintresset i nejden, dels bredda den ekonomiska basen. Skolan fortsätter med systemet med en deltidsanställd konstnärlig ledare och en studierektor på plats. Målsättningen är att höja heltidsstuderandenas antal till 30. Konstskolans verksamhetsplan finns från sidan 12. Kronoby medborgarinstitut Kronoby folkhögskola administrerar verksamheten enligt separat avtal för Kronoby medborgarinstitut. Nuvarande avtal med Kronoby kommun sträcker sig till den Samarbetet mellan Kronoby folkhögskola och Kronoby medborgarinstitut erbjuder unika möjligheter till att arrangera kurser av olika längd. När det för folkhögskolorna krävs minst 15h sammanhållen undervisning kan medborgarinstitutets kurser vara minimum 1h. Vårt flexibla system betyder att vi, i motsats till andra folkhögskolor, kan svara på efterfrågan oberoende av kursens längd, vilket samtidigt betyder att vi upplevs som positiva, flexibla och samarbetsvilliga en oöverträfflig marknadsföringsfördel som gynnar båda parter.

5 Den kvantitativa målsättningen 5 Studerandeveckor , mål 2012 och 2013 Linjer Mål 2012 Mål 2013 Hantverk Base Camp Multikulturella linjen Outdoor Academy Konstskolan Sammanlagt Kortkursverksamhet Hantverk Data Friluftsliv Motion och idrott Musik Internationella relationer Flygyrken Kultur Annat Sammanlagt Totalt Sammandrag av antalet statsbidrags berättigande studerandeveckor År Plan Fritt bildningsarbete Outdoor Academy Base Camp Sammanlagt (se grafisk sammanställning på nästa sida) Kronoby medborgarinstitut: timmar Läsår Plan Timmar Kursdeltagare

6

7 Verksamhetsplan för perioden Huvudman Kvarnen samkommuns medlemskommuner är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Samarbetsmöjligheter Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt kring fritt bildningsarbete. Antal statsbidragsfinansierade studerandeveckor Fritt bildningsarbete Nordiska konstskolan Friluftsguide (yrkesinriktad) Base Camp (påbyggnads) Sammanlagt Allmän utveckling av verksamheten Verksamheten i Kronoby kommer att fortgå med måttlig volymökning, eftersom utrymmen är en begränsande faktor. Samtidigt vet vi att trycket ökar inom bland annat invandrarundervisningen och slöjden. Om samkommunen i framtiden ska kunna svara mot behovet, krävs för folkhögskolan nya satsningar i byggnader och på personalresurser. Utrymme finns för veckoslutskurser och speciellt olika sommarkurser. För att inte överbelasta den fast anställda personalen kan personalbehovet delvis tillgodoses genom köptjänst. Antalet statsbidragsfinansierade studerandeveckor kunde då ökas enligt ovanstående tabell. Inför verksamhetsåret 2013 hoppas vi att planerna för vår utvidgning kunde konkretiseras d.v.s. ritningar tas fram, finansieringsplan utarbetas, beslut tas och, om allt går väl, byggverksamhet inleds. Utgångsläget idag är att utvidgningen kunde ske etappvis. En motsvarande plan borde finnas färdigt till samkommunstämman våren Verksamheten vid filialen i Karleby, Nordiska konstskolan, bör utvecklas så att helårslinjen med studerande från de nordiska länderna och övriga världen skulle uppgå till minst 30 och kortkursverksamheten utvecklas att svara mot de lokala utbildningsbehoven inom konstområdet i Karlebynejden. Samkommunen bör ha beredskap att starta nya linjer och kurser. De utbildningslinjer som finns idag bör sträva efter mera synergi och högre effektivitet genom ökad samverkan. Speciellt kan samarbetet mellan enheterna i Kronoby och Karleby utvecklas. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten. Den samkommunala organisationens nya namn togs i bruk under föregående verksamhetsår. Vi hoppas att det nya namnet skall ge skjuts åt vår, redan sen tidigare, effektiva marknadsföring. Vi strävar att höja vår profil genom nya hemsidor och övrigt enhetligt informationsmaterial. För undvikande av missförstånd vill vi poängtera att de gamla ärevördiga namnen, Kronoby folkhögskola

8 8 och Nordiska konstskolan, kvarstår som namn över sina respektive enheter. Det är bara den gemensamma organisationens namn som byts. Yrkesinriktad tilläggsutbildning för naturguider (Outdoor Academy) Den nuvarande tvååriga utbildningen fortsätter. Linjen strävar till att alltfler studerande avlägger naturguideexamen i och med att det framtida statsstödet till en del är beroende av antalet avlagda examen. Marknadsföringen av linjen effektiveras för att uppnå minimimålsättningen 34 studerande per år. Påbyggnadsutbildning (tionde skolåret eller Base Camp) Skolan bör ha beredskap att ta emot elever som med tanke på fortsatta studier eller arbetsuppgifter behöver förbättra sina betyg från den grundläggande utbildningen och har nytta av att ta ett mellanår med den specialinriktning som Kronoby folkhögskola erbjuder. Det årliga målet är ett medeltal på minst 35 platser, vilket också garanterar tillräcklig ekonomisk volym. Gymnasiekurser Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursval med alternativa kurser som skolan har beredskap att ordna. Samarbetet kommer att gå in i en ny fas, där samarbetet ytterligare intensifieras. Medel har erhållits för att utöka detta samarbete i syfte att utveckla ett koncept som kan vara vägvinnande för den allmänbildande skolan i framtiden. Folkhögskolan samarbetar även med Folkuniversitet i Stockholm inom språkutbildningen. En elev i Folkhögskolan/gymnasiet kan under sin folkhögskole-/gymnasietid välja en period i språk, som i samarbete Folkuniversitetet för ut eleven i Europa till Folkuniversitetets olika språkskolor. Samma arrangemang kan tillämpas för studerandena inom medborgarinstitutet. Projektverksamheten Samkommunen fortsätter att aktivt söka, äga och förmedla olika lokala, nationella, och internationella projekt. Projekten sammanhänger med de kompetensområden som verksamheten bygger på och fungerar som en form av fortbildning som stöder utvecklandet av kärnverksamheten. Vårt stora projekt de senaste åren, Energi för framtiden, kommer att avslutas under verksamhetsåret. Budgetplan Budgetplan År Verksamhet Investeringar Det kärva ekonomiska läget i Finland har medfört att statsandelarna till hela den fria bildingen skurits ner. Denna negativa utveckling kommer enligt uppgift att avstanna för budgetåret 2013 men utvecklingen därifrån framåt är oviss. Beräkningarna för samkommunens ekonomi utgår från att det kommunala bidraget för verksamheten bibehålls på nuvarande nivå.

9 9 Folkhögskolfastigheterna i Kronoby omfattar sammanlagt 3600m 2. Fastigheterna är föråldrade och med tanke på den omfattande verksamhet som idag bedrivs på skolan krävs det årligen omfattande underhållsarbete med isolering av golv, reparationer och byte av fönster, målning m.m. I budgeten för år 2013 finns upptaget för finansiering av garagebygget. I budgetplanerna för år 2014 finns upptaget byte av bil för elevtransport. Anskaffningen belastar då driftsbudgeten och avskrivs under en period på fem år. Personalen Antal personal År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordinarie Heltid Deltid Projekt Timlärare För dagens verksamhet är den nuvarande personalstyrkan tillräcklig och proportionerna mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga är fungerande. En ökad tillströmning av invandrare till språkundervisningen, en ökad beläggning i slöjdutrymmena och utökade uppgifter för samkommunen som en följd av intensifierat samarbete med flera medborgarinstitut alla dessa kan ses som realistiska utvecklingstrender för de kommande åren lyfter dock fram betydelsen och behovet av en fortsatt utveckling av personalstyrkan och kompetenserna. Fastigheterna Under de senaste femton åren har samkommunens verksamhetsvolym ökat, från att år 1994 ha varit 2200 studerandeveckor, till 9748 studerandeveckor år Av totalantalet studerandeveckor svarar Nordiska konstskolan i Karleby för Självfallet har en fyrdubbling av verksamhetsvolymen gjort, att fastigheterna inte mera kan svara mot den verksamhet som bedrivs. Styrelsen gav den byggnadskommittén i uppgift att planera fastigheterna inför framtiden. Behovet av nya utrymmen har kartlagts under år Finansieringsmöjligheterna har kartlagts under år Vår förhoppning är att vi skall kunna genomföra projektet inom perioden Se ovan Budgetplan Planerad tidtabell för byggprojekt Kartläggning av behov Planering Planering, garagebygget inleds Garaget klart Planering klart Nybyggnad, saneringen Nybyggnad

10 Budget för år 2013 Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som inte medför någon ökad belastning på medlemskommunerna. Det finns dock anledning till vaksamhet på alla de områden där samkommunen är verksam, dvs. fritt bildningsarbete, yrkesinriktad tilläggsutbildning och påbyggnadsutbildning (tionde klass). Statsmaktens aviserade inbesparingar och deras utfall ökar osäkerheten såväl i budgeteringen som i verksamhetsförutsättningarna. I budgetförslaget för år 2013 är den kommunala andelen av driften 14,60%, helt i överensstämmelse med den nedåtgående trend som fortgått sedan Bokslutsjämförelse för perioden 1997 budget 2013 År Budget 2012 Budget Driftsutgifter Statsandelar Kommuner Kom/ drift 32,62% 32,41% 32,59 % 31,83 % 20,29 % 21,26 % 20,95 % 19,61 % 19,10 % 18,57 % 18,61 % 18,63 % 18,04% 16,31% 14,04% 14,01% 14,60% (se grafisk sammanställning på nästa sida)

11 11

12 12 NORDISKA KONSTSKOLAN Verksamhetsplan 2013 Nordiska konstskolan (NKS), som grundades 1984 verkar som en två årig fri konstskola med möjlighet till ett tredje påbyggnadsår. Skolans verksamhet består i att ge kvalitativ och högklassig för högskolestudier förberedande utbildning inom bildkonstens område till visuellt begåvade elever i alla åldersgrupper som strävar till att verka som yrkesutövande bildkonstnärer eller vidareutbilda sig inom angränsande områden. Ett viktigt element i skolans arbete är att sträva till en levande nordisk samverkan. Konstundervisning bedrivs vid Nordiska konstskolan som filialverksamhet till Kronoby folkhögskola inom Kvarnen samkommun. Undervisningsstrategin har sedan skolan startades grundat sig på gästande konstnärers undervisningsperioder. Kronoby folkhögskola har här till sin hjälp Nordiska konstskolans Stiftelse, som bland annat ansvarar för utbildningens konstnärliga kvalitet och har en väsentlig roll i att ansöka om olika behovsprövade bidrag och stipendier för att finansiera det välfungerande gästlärarsystemet. År 2013 är skolans trettionde verksamhetsår, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt i verksamheten, bland annat genom utökat samarbete med lokala och nordiska aktörer. Verksamhetsåret inleds den 7 januari och avslutas den 20 december Den landsvisa elevfördelningen inför vårterminen 2013: Finland 15 Sverige 2 Bangladesh 1 Vuxenlinje 16 Öppna verkstäder 23 Skolan strävar att till vårterminen ytterligare rekrytera några elever som har för avsikt att söka in till konsthögskolor våren Elevansökningar inför läsåret skall vara skolan tillhanda senast 20 maj 2013, antagning av nya elever sker på basen av insända arbetsprover. Som intagningsjury fungerar studierektorn och skolans konstnärliga ledare (eller annan inbjuden kompetent jurerare). Tilläggsplatser till höstens utbildning utannonseras i slutet av juli och tilläggsantagning sker i början av augusti. Undervisning, heltidsutbildning Det välfungerande gästlärarsystemet utgör huvuddelen av undervisningen. Varje läsår gästas Konstskolan av ca. 20 gästlärare och föreläsare. De flesta är professionella bildkonstnärer från Finland och Sverige, men gästlärare från övriga nordiska länder och resten av Europa bjuds också in. Den kontinuerliga elevhandledningen sköts till största delen av en fastanställd studierektor, som även undervisar ett visst antal kurser per termin. Skolans konstnärliga ledare håller en kurs per termin. Studierektorn och skolans konstnärliga ledare ansvarar tillsammans för en konkret uppföljning av elevernas konstnärliga utveckling. Undervisningen fokuserar på samtidskonst och strävar till att ge eleverna den bästa tänkbara förberedelse för högre akademiska konststudier samt goda insikter i bildkonstnärens konkreta yrkesliv.

13 13 Under det första studieåret koncentrerar undervisningen på grundläggande färdigheter, medan det andra studieårets schema möjliggör ett mera individuellt anpassat arbetsätt. Kurser ges i alla tekniker inom teckning och måleri, olika grafiska tekniker, skulptur och tredimensionella arbetstekniker, foto och digital bildbehandling, video- och ljudkonst, installationer och platsspecifika projekt samt inom performance. Även konstteori, konsthistoria och analytiska konstdiskussioner har en viktig roll i skolans undervisningsplan. Undervisning, deltids- och öppen verksamhet Genom att erbjuda och utveckla kortkursverksamhet för olika grupper erhålles värdefulla studerandeveckor. Under terminerna erbjuder konstskolan varje vecka för allmänheten öppen verksamhet enligt: Måndagar: grafik, keramik kl Tisdagar: föredrag kl Torsdagar: croquisteckning kl Inom ramen för den grundläggande utbildningen i bildkonst för vuxna på deltid startas en ny grupp på 16 elever som inleder sina studier i januari Studierna avslutas i juni Konstkurser för barn i åldern 6-12 år anordnas även under sommaren Kompetenshöjande workshops för olika intressegrupper arrangeras 1-2 per termin eller enligt önskemål. Från vårterminen 2011 har gymnasieelever kunnat avlägga en studieperiod på Nordiska konstskolan och i mån av möjlighet integreras detta i gästlärarnas undervisning. Under våren 2013 tar konstskolan emot gymnasieelever från Kronoby och Karleby under två studieperioder. Skolans studierektor fungerar som gymnasieelevernas handledare. Samarbetet med Gerlesborgskolan i Stockholm, som inleddes 2012, planeras att fortsätta med nya elev- och lärarutbyten samt gemensamma konstprojekt. Samarbetsprojekten av denna typ utökas under år 2013 till att omfatta bl.a. Umeå konstskola och Århus Kunstakademi. De nordiska utbytesprojekten tillför automatiskt ett större kontaktnät, nya impulser för verksamheten samt en ökad kännedom om NKS goda undervisningssystem. Nya samnordiska finansieringsmöjligheter för utbytesprojekten bidrar till att NKS fortsättningsvis kan bibehålla den höga kvaliteten i undervisningen. Marknadsföring Skolan fokuserar sin marknadsföring i elevrekryteringssyfte och satsar fortsättningsvis på stark synlighet i sociala medier. Annonseringar görs främst på nätet mellan mars och maj månad inför vårens elevantagning samt i slutet av juli månad inför en kompletterande elevantagning i början på augusti, innan höstterminen börjar. Nordiska konstskolan samarbetar med utbildningsrekryteringstjänsten Studentum.fi för utökad synlighet på den finska och svenska utbildningsmarknaden. Informationsbroschyren uppdateras hösten 2012 och kompletteras med ett nytryck under våren Allt infomaterial distribueras till skolor och institutioner under januari månad. Konstskolans hemsida fungerar som skolans ansikte utåt och uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under vårterminen erbjuds eleverna möjlighet att besöka sina hemorter och tidigare skolor i syfte att berätta om studierna vid Nordiska konstskolan och om gästlärarsystemets fördelar i konstutbildning.

14 14 Utställningar och projekt Utställningsverksamheten ingår i skolarbetet som en viktig del av undervisningen och har även betydelse för skolans synlighet och elevrekrytering. Eleverna bereds under året möjlighet till både mindre separatutställningar och grupputställningar. Samarbetet med galleri VISU i Karleby fortsätter och under april månad kommer arbeten av skolans elever att visas på galleriet. Skolan står till förfogande genom att producera 1 2 utställningar under höstterminen. Studierektorns plats i arbetsgruppen för det nya galleri GRO (beläget i yrkeshögskolan NOVIAs Campus i Jakobstad) ger nya utställningsmöjligheter för skolans gästlärare. I februari 2013 står NKS som producent för grafiker Fredrik Lindqvists separatutställning i galleriet. Samarbete med konststiftelsen Pro Artibus inleds under året och i samband med en Pro Artibusproducerad utställning som visas i Karleby, kommer tillhörande workshops att anordnas i skolans lokaliteter. Källargalleriet upprätthålls gemensamt av NKS och Barnens och ungas bildkonstskola. I källargalleriet hålls under våren två separata utställningar för intresserade elever samt två mindre kursrelaterade utställningar under hösten. I samband med sommarens kommande barnkonstkurser i Karleby och Kronoby anordnas även detta år avslutande utställningar med vernissage på respektive skolor. Det uppskattade seminariet om jämställdhet som skolan anordnade 2011 gav värdefulla nya kontakter, god synlighet och en viktig professionell förankring både regionalt och nationellt. Skolan beslöt att fortsätta anordna seminarier med nordisk anknytning och i mars 2013 anordnas ett seminarium på temat Konst och Etik med inbjudna föreläsare från hela Norden. En efterföljande fotoworkshop för eleverna anordnas under vecka 12 och 13. Seminariet har erhållit extern finansiering från Kulturkontakt nord, Nordiska kulturfonden och Svenska kulturfonden. Övrigt samarbete Konstnärsresidenset. Nordiska konstskolan, K. H. Renlunds museum och Karleby stadsteater samarbetar kring konstnärsresidenset Drake Arts Centre i Karleby. Inom ramen för den tvärkonstnärliga residensverksamheten har man möjlighet att bjuda in konstnärer till Karleby som under sin vistelse kan bedriva samarbete med stadens kulturinstitut. Bildkonstnärer har tillgång till ett arbetsutrymme på Nordiska konstskolan. Tillsvidare sköter Nordiska konstskolan administrationen av residensärenden. Man söker ständigt nya bidrag i Drake residensets namn för att garantera residensets fortsatta verksamhet. Drakeresidenset samarbetar med det österbottniska residensnätverket och finns med i nationella och internationella residensnätverk för ökad synlighet. Lokalt samarbete. Nordiska konstskolan medverkar i Meeting Point Kokkola evenemanget, som arrangeras hösten 2013, genom att bjuda in en välrenommerad lärare i performancekonst. Initiativtagare till evenemanget är yrkeshögskolan Centrias utbildning i scenkonst samt Karleby stadsteater. Under året kommer man dessutom att intensifiera samarbete med Karleby stads ungdoms- och kulturbyråer samt med Karleby stadsbibliotek och Karleby stadsteater bland annat genom synlighet i ungdomskulturprojekt. Utbildningssamarbetet med yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning utökas med föreläsarutbyte. Studieresor I januari 2013 arrangeras ett studiebesök till Vasa och Jakobstad, som kombinerar bl.a. utställningsbesök till Kuntsis moderna museum i Vasa, med vernissagen av gästlärare Fredrik

15 15 Lindqvists utställning i Galleri GRO i campus Allegro, där yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning verkar sedan hösten Vecka 18, i månadsskiftet april-maj, görs en fyra dagars studieresa till Berlin i syfte att bekanta sig med stadens pulserande konstliv. Resan finansieras delvis med försäljning av elevarbeten, dels med frivilliga bidrag och terminsavgifter. Dessutom bidrar eleverna med en viss självkostnadsandel. Under senare delen av höstterminen görs en två dagars studieresa till Helsingfors med syfte att bekanta sig med museer, gallerier och konstakademierna i staden. Ekonomi För att trygga verksamheten verkar Nordiska konstskolan som en självständig filial till Kronoby folkhögskola, och erhåller härigenom statliga medel för fritt bildningsarbete. Nordiska konstskolan får även medel via Statens Bildkonstkommission. Genom att bibehålla en hög undervisningskvalitet strävar skolan att även fortsättningsvis erhålla detta behovsprövade bidrag. Karleby stad bidrar med medel för lokalhyra, som skolan erhåller enligt stadsstyrelsens beslut. Även andra bidragsstöd för verksamheten kommer som tidigare att sökas. Personal Skolans fasta personal består av en heltidsanställd studierektor, en heltidsanställd kanslist/studiesekreterare, en deltidsanställd ekonomisekreterare och en deltidsanställd undervisningsassistent/vaktmästare. En konstnärlig ledare med delansvar för skolans PR och image samt undervisning i viss mån utnämns på arvodesbasis för 1-2 år i taget. Förutom ovan nämnda hel- eller deltidsanställda personalstyrka involveras årligen ca gästlärare och föreläsare i verksamheten. Utrymmen Huvudbyggnaden är den s.k. Renlundska fastigheten på cirka 710m 2 som inrymmer en träverkstad, två målerisalar, en kombinerad data- och föreläsningssal, ett bibliotek och administrativa utrymmen samt 16 elevateljéer. I den så kallade stendelen, där också Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby har sin verksamhet, finns 8 elevateljéer. I stendelen finns också skolans verkstäder för grafik och keramik. Av verkstäderna förvaltar Nordiska konstskolan grafikverkstaden som Karleby Bildkonstskola för Barn och Unga och Karlebynejdens institut använder för sin kursverksamhet. Nordiska konstskolans utrymmen är maximalt utnyttjade då man strävar att förse alla heltidsstuderande elever med egna ateljéer, samt bereda arbetsutrymme för gästande residenskonstnärer.

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun

Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun 1 Uppgiftsbeskrivningar vid Kvarnen samkommun Rektor Huvudansvar för samkomunens verksamhet och personal Ordförande för samkommunens strategiska ledninggsgrupp och medlem i Nordiska konstskolans ledningsgrupp

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo. Bokslut 2012

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo. Bokslut 2012 1 Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo Bokslut 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 2 Organisation Samkommunen omfattar enheterna Kronoby folkhögskola, Nordiska konstskolan samt

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Pohjonen Merja Irene Gamla Uleåvägen 141 22.06.1955 Helsingfors 67410 Karleby Keramiker / Taik

Pohjonen Merja Irene Gamla Uleåvägen 141 22.06.1955 Helsingfors 67410 Karleby Keramiker / Taik CURRICULUM VITAE Pohjonen Merja Irene Gamla Uleåvägen 141 22.06.1955 Helsingfors 67410 Karleby Keramiker / Taik STUDIER 1980 Konstindustriella högskolan, Helsingfors 1988 Konstindustriella högskolan, utbildningcentralen.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 2 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium. Inträdesprovet Kurser Studierna Öppet hus kl.18.00

Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium. Inträdesprovet Kurser Studierna Öppet hus kl.18.00 1 Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium Inträdesprovet 3.5.2016 Kurser Studierna Öppet hus 26.1.2016 kl.18.00 Ansökan till bildkonstlinjen Ansökan via den gemensamma elevantagningen Inträdesprovet ordnas

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 1 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman Hörandetillfälle för Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Förnyandet av strukturer inom andra stadiets utbildning och fri bildning Grundar sig på hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 KURSKATALOG 2016-2017 4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 När jag började på den här skolan hade jag ganska nyligen tagit mig ur en depression, en ganska djup sådan. När jag fick beskedet att jag kommit in på

Läs mer

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA 1 TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA Ett nationellt projekt som eftersträvar att utveckla samlingssamarbetet i Finland Målgruppen är de kulturhistoriska museerna

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET

Kyvyt käyttöön work-shop KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET Kyvyt käyttöön work-shop 13.10.2015 KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR SERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET BAKGRUND Kvalitetsrekommendationer för service som främjar sysselsättning och delaktighet

Läs mer

Linje 14 VERKSAMHETSPLAN 2013. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 VERKSAMHETSPLAN 2013. Foto: Dan Lindberg Linje 14 VERKSAMHETSPLAN 2013 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska upptäcka

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9.

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9. Bästa vårdnadshavare, Vi önskar få in elevernas val av tillval inom vecka 9 (veckan efter sportlovet). Valet görs på valkortet som lämnas in åt elevhandledaren. Eleven väljer mellan bildkonst och musik

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer