Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation"

Transkript

1 Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att vi ska kunna uppnå detta måste vi utveckla det finländska arbetslivet. Arbetslivet förändras ständigt arbetsuppgifter, till och med hela branscher, försvinner och nya uppstår. Förändringen gäller också innehållet i arbetet, arbetsredskapen och den kompetens och fysiska, psykiska och intellektuella funktionsförmåga som arbetet kräver. I allt flera branscher kan produktionen delas upp i delprocesser och enskilda arbetsuppdrag beställas på den globala arbetsmarknaden. Till följd av ITutvecklingen blir det allt vanligare med decentraliserade, virtuella arbeten. Arbetet utförs i team bestående av olika nationaliteter, och medlemsbytena kan vara täta. Till exempel tillsyn i anslutning till vårdarbete kan utföras som dagarbete från olika tidszoner. Även expertarbete, såsom juridiska tjänster eller läkararbete, kan delvis automatiseras, ersättas med IT och utföras på distans. Samtidigt har även finländarna möjlighet till global framgång genom att vara mångsidiga och kombinera varierande kompetens, eller genom snäv specialkompetens. Finlands styrka ligger i vårt kunnande och vår förmåga att motivera människor att arbeta för gemensamma mål och ambitioner. Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetet splittras i allt mindre delar och projektbaserat arbete blir vanligare. Framtidens arbetsliv kräver förändringsberedskap, mental flexibilitet och förmåga att acceptera osäkerhet. Nya arbetsmodeller, skräddarsydda anställningar och arbetstidslösningar tas fram för att var och en i samhället ska kunna göra sin insats i arbetslivet i enlighet med sina egna förmågor och sin livssituation. Finländarnas styrka har varit förtroendekapitalet, som gör det lätt att skapa kontakter, ingå och hålla avtal och arbeta tillsammans med olika aktörer på ett nytt sätt. Detta hotas nu bland annat av ökande löneskillnader, som upplevs som orättvisa. Att återställa det söndervittrande förtroende och talkokapitalet kräver ett nytt socialt kontrakt. Dess viktigaste byggklossar är bland annat en rättvis lönepolitik och större uppskattning av lågavlönat arbete. Allt arbete ska vara mer uppskattat och lönsammare än att leva på utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetet ska kunna skräddarsys efter den egna förmågan, arbetshälsan och livssituationen. I arbetslivet engageras också människor som av olika orsaker har nedsatt arbetshälsa eller är partiellt arbetsföra. Toleransen ökar då man i arbetsgemenskaperna tar in allt fler människor i olika åldrar, av olika nationaliteter, med olika religioner och olika bakgrund. Vi har till och med 80 år fyllda personer i arbetslivet. Arbete tillför livet delaktighet och välbefinnande. Ett meningsfullt arbete är en viktig källa till välbefinnande för individen. Pensionärer kan dela med sig av sin livserfarenhet till de unga, och människor i olika åldrar stöder varandra. I en atmosfär av förtroende, som alla är med om att skapa, delas kompetensen mellan människorna. Man har förstått att orättvist ledarskap leder till att människor inte gör sitt bästa i arbetet. I framtiden förutsätts medborgarna ha god självkänsla och insikt om sin egen identitet i förhållande till arbetet och alla val i livet. Skolväsendet spelar en betydande roll eftersom dess uppgift är att hjälpa barn och unga att utveckla sin självkänsla och identitet. Medborgarna uppskattar rättvisa på arbetsplatsen. I arbetslivet har man tagit i bruk kvalitetskriterier och utvärderingsmetoder för rättvisa arbetsplatser.

2 Projekt, nätverk och interaktion Gränserna mellan lönearbete, företagsamhet och projektjobb suddas ut och dessa blir lättare att kombinera. Den traditionella, formella yrkesutbildningen ändrar form. Inlärning i arbetet ansluter sig till allt arbete. När arbetet ordnats på rätt sätt lär sig såväl individen som hela arbetsgemenskapen hela tiden tillsammans. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sina yrkeskunskaper. Arbetet är mer varierande än förr och en människa kan göra många karriärer. Det blir allt vanligare med arbete som inte är bundet till tid eller plats. Projektbaserat arbete kräver förmåga att arbeta i komplicerade nätverk och föränderliga situationer, för vilka inga färdiga metoder existerar. Tekniken är en allt naturligare del av arbetsvardagen, men även en stor del av interaktionen mellan människor bevaras i arbetet. För att göra arbetsbeskrivningarna mångsidigare finner man på sätt att till exempel förena intellektuellt och utförande arbete samt arbete med händerna. Det är viktigt att ta fram modeller som ger oss möjlighet att skapa arbetstillfällen runtom i Finland. Som motvikt till det globalt utförda arbetet ökar också olika former av närarbete som anknyter till människors grundläggande behov, tjänster som främjar miljön och trivseln samt tjänster som anknyter till människors välbefinnande. Man har lärt sig att bättre förstå de så kallade konstområdenas betydelse som drivmotor i det finländska arbets och näringslivet. Från motsättningar till det gemensamma bästa Arbetslivets strukturer måste ändras på ett kontrollerat sätt. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska i framtiden sträva efter det gemensamma bästa genom lokala förhandlingar. Man måste komma ifrån motsättningarna i arbetslivet. I framtidens arbetsliv har alla aktörer som gemensamt mål att främja den nationella konkurrenskraften. Olika grupper bevakar inte kortsiktigt sina egna intressen. Ju mer sammansvetsat vårt land är, desto bättre och effektivare blir den ekonomiska utvecklingen för alla. De anställda ska också få sin del av företagets goda resultat. Arbetslivet ska dock även i framtiden regleras i lämplig mån. I arbetsarrangemangen ska man kunna jämka samman arbetstagarens och arbetsgivarens behov. Till exempel arbetsbeskrivningar kan skräddarsys efter individens kapacitet och livssituation samt organisationens situation. Arbetstagaren ansvarar själv för att arbete och fritid är i balans. I framtiden blir det ytterst viktigt att öka produktiviteten. Produktiviteten ökar när individerna upplever sitt arbete som meningsfullt och motiverande och själva får välja hur de utför det. Uppskattande ledarskap och positiv interaktion spelar här en betydande roll. I framtiden utgörs den centrala delen av chefens resultatlön av de anställdas uppskattning av hur rättvis chefen är i sitt ledarskap. Ökat ansvar, bra ledarskap och självledarskap I framtiden kräver arbetslivet ökat ansvar och självledarskap av alla. Individen har större frihet och ansvar för arbetet, sina egna val, trivseln och välfärden. En särskilt viktig aspekt av arbetslivet är kvaliteten på ledarskapet. Organisationscheferna måste kunna leda människor i förändring. Det behövs accepterande och uppskattande ledarskap, det vill säga medmänsklighet och tolerans för misstag. Varje medlem av arbetsgemenskapen bär ansvar för att genom sitt eget agerande skapa en positiv atmosfär. Det behövs också närchefer som fokuserar på att stödja och coacha de

3 anställda. Samtidigt kan inte heller en anställd gå med skygglappar och vägra att se de stora förändringarna som gäller alla. I framtiden behöver alla bättre arbetslivsfärdigheter än i dag, såsom förmåga att samarbeta, förhandla och avtala. Arbetslivsfärdigheter ska läras ut redan i skolan, så att övergången till arbetslivet kan ske flexibelt. För att man ska kunna lära sig de arbetslivsfärdigheter som behövs bör man öka den aktiva studiehandledningen och samarbetet mellan företag och skolor. Arbetsgemenskaperna ska också inse känslornas betydelse, eftersom det är känslorna som styr människans agerande, kvaliteten på interaktionen och därigenom produktiviteten. För att dessa färdigheter ska utvecklas behövs utöver klassrumsundervisning även till exempel dialoggrupper och gruppcoachning. I synnerhet unga i början av sin karriär behöver stöd för att kunna hitta sin egen plats i samhället. De unga bör få möjlighet att bekanta sig med olika yrken och lära sig hur teori och praktik länkas samman. Arbetsplatserna ska stödja personalen i upprätthållandet av den psykiska och fysiska hälsan. Det kan till exempel ske genom coachning i psykisk hälsa samt arbets, mötes och pauspraxis som bland annat minskar stillasittandet och ökar rörligheten. Det är också viktigt att motionera och sova tillräckligt och äta hälsosamt. Kompetens och förutsättningar Den önskade framtidsvisionen om arbetslivet förutsätter en lättare förvaltning. Författningarna bör vara flexiblare för att olika experiment och företagsamheten ska kunna blomstra. Bland annat lagen om offentlig upphandling och tolkningarna av den måste ändras och upphandlingskompetensen stärkas för att konkurrensen mellan offererande företag ska bli rättvisare. Till exempel referenser och rekommendationer bör kunna anges med nya metoder. Arbetsmarknadens rigida strukturer och de allmänt bindande kollektivavtalen måste luckras upp, så att arbetstagarna och arbetsgivarna i större utsträckning än nu kan avtala lokalt om arbetsvillkor och arrangemang. Även den ekonomiska kaka arbetet producerar ska delas jämnare mellan ägarna, ledningen och de anställda. Välfärdsstatens strukturer behövs ändå för att erbjuda förändringsskydd åt dem som behöver skyddsnät i den osäkra tillvaron. Som motvikt till den ökande friheten och flexibiliteten förutsätts större ansvar, förändringsberedskap, anpassningsförmåga och risktagning. Även specialgrupper, vilkas arbetsförmåga av olika orsaker är nedsatt, ska kunna tas med i arbetslivet. När man utvecklar utbildningens innehåll ska man beakta att arbetslivet behöver allt mer färdigheter av olika slag, både teoretiska och praktiska. De unga behöver också undervisning i arbetslivsfärdigheter och stöd för yrkesval, och de ska uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv. I arbetslivet behövs ökade ledarskapsfärdigheter, interaktiva färdigheter och företagarfostran, och dessa borde läras ut redan i skolan. För detta behövs företag som tillför skolvärlden sin egen insats. Yrkesstudierna bör inriktas mer på inlärning i arbetet och modellen mästare lärling, och kompetensen bör kunna påvisas med olika slag av fristående examina. I arbetslivet behövs också en starkare servicekultur och systemtänkande. Man måste kunna upprätthålla sin egen arbetsmarknadsberedskap och föra fram sin kompetens. Individen kan i sitt yrke välja till exempel mellan mångkunnighet eller snäv specialisering. När man utvecklar ett mänskligt, gott arbetsliv som samtidigt är internationellt konkurrenskraftigt måste man förstå både människan och arbetet. I arbetsvardagen ingår i högsta grad sådana verksamhetsmodeller som fokuserar på interaktion mellan den anställde, chefen,

4 personalförvaltningen och företagshälsovården. I ett empatiskt samhälle identifieras redan tidigt de anställda som riskerar att förlora arbetsförmågan, som kräver kompetensuppdatering eller som på grund av sjukdom behöver särskilda arrangemang i arbetet. Med sådana åtgärder behövs inte längre någon politisk debatt om förlängning av yrkeskarriärerna. Styrkor Befolkningens höga utbildningsnivå och kunnande skapar beredskap för förändringar Hög teknisk kompetens och hög förädlingsgrad Lättare strukturer och förvaltning genererar arbete och företagsamhet Pensionärer och många andra utanför arbetslivet kan och vill arbeta om modellerna och incitamenten är de rätta Tanken att allas arbetsinsats är viktig sitter bra i den finländska kulturen Finländarna har många styrkor på den globala arbetsmarknaden: vi är pålitliga, har hög arbetsmoral, vi håller tidtabellerna och presterar hög kvalitet, och vi har ett förtroendekapital Studie och arbetsrytmen skapar redan nu grunden för livslångt lärande Utbildningssystemet ger en god grund för fortsatta studier Svagheter Arbetsmarknadssystemet är inte mottagligt för reformer Det är svårt att skapa flexibla yrkesbanor i utbildningssystemet Skolväsendet följer och mäter närmast misslyckanden, inte framgångar Det går långsamt att förnya den offentliga sektorn Arbetsgivarna är inte särskilt villiga att skapa begränsade och lättillgängliga arbetshelheter som kan utföras med låg utbildningsnivå Arbetsgivarna är inte tillräcklig motiverade att skapa arbetsuppgifter för partiellt arbetsföra Det passar inte alla att ständigt utveckla sin kompetens och sina styrkor på arbetsmarknaden Deloptimering av de olika aktörerna i samhället främjar inte Finlands framgång Möjligheter Gemensamma nationella strategiska avsikter gör det finländska arbetslivet världsbäst Finländsk expertis har global framgång inom olika sektorer Virtuellt lärande och nätmetoder skapar effektivitet och exportmöjligheter Lättare förvaltning möjliggör experiment och ökar företagsamheten och arbetet De äldre anställdas och pensionärernas arbetsinsats ökar Fördelarna med lokal produktion och närtjänster utnyttjas Tillväxtområden är till exempel omsorgsarbete, tjänster för olika åldersgruppers behov, grön ekonomi, design och hantverk Arbete som är oberoende av tid och plats minskar trafiken och ger besparingar Frivilligarbete och byteshushållning kompletterar arbetslivet Hot De sociala klyftorna och polariseringen ökar på arbetsmarknaden och samhällsfreden rubbas

5 Bristande arbetsfärdigheter och motivation samt begränsade sysselsättningsalternativ innebär en risk för marginalisering Den sporrande arbetskraftspolitiken misslyckas De olika branscherna inom näringslivet kan inte förnya sig tillräckligt snabbt och konkurrenskraften lider En del av expertarbetet flyttar till länder med billigare arbetskraft Utbildningssystemet svarar inte mot kompetensbehoven Arbetslivsinvesteringarna fokuserar för mycket på teknikutveckling och glömmer bort människan och kompetensutvecklingen Oväntade globala och samhälleliga kriser skapar osäkerhet

6

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING Organisationen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) grundades år 1997 av yrkesmänniskor inom verkstadsbranschen. TPY arbetar med att utveckla

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer