VAMK energisk kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAMK energisk kompetens"

Transkript

1

2 VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Innehåll VAMK energisk kompetens 2 Tyngdpunktsområden 3 Kompetensområden 4 Nyaste teknologi kombinerad med gedigen erfarenhet 4 Mångkunnighet på flera språk 6 Välbefinnande i vardagen 7 Tillämpad forskning, utveckling och innovation 7 Nya sätt att studera 8 Insikter via praktisk verksamhet 9 Samarbete för regionens bästa 11 Nordens mest energiska region 12 VAMK i ett nötskal 14 Utbildningarnas inriktning på arbetslivets krav och den vitala Vasaregionen skapar ypperliga möjligheter för våra studerande att få arbetspraktik och jobb. Sysselsättningsutsikterna är goda inom VAMKs samtliga utbildningsområden; beträffande sysselsättningsläge utmärker sig regionen år ut och år in som en av de främsta i Finland. Från VAMKs 17 utbildningsprogram utexamineras ingenjörer, tradenomer, restonomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska, svenska och engelska. Studierna genomförs i form av dagstudier och ger en god beredskap för arbetslivets hårda krav. Som vuxenstudier kan VAMK erbjuda flera yh- och högre yh-examen, specialiseringsstudier och studier inom öppen yrkeshögskola. VAMK producerar och erbjuder även forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster åt regionens arbetsliv. Våra undervisnings- och forskningslokaler ligger i stadens centrum och i Brändö, på promenadavstånd från varandra. Målsättningen är att verksamheten i sin helhet ska koncentreras till Brändö. I detta växande Havscampus för upp till studerande verkar VAMK i nära samarbete med sina högskolegrannar Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. 2

3 Våra tyngdpunktsområden Vårt mål är att positionera oss som västra Finlands mest energiska, attraktiva och internationella inlärnings- och forskningssamfund. Verksamheten är inriktad på energiteknologi, internationalism och nätverksbildning och syftet är att nå en mätbar högklassig verksamhet. Ett bra val för ingenjörer Nordens viktigaste energiteknologiska kompetens och exportdrivande företag jämte underleverantörer är koncentrerade till Vasaregionen. Detta dynamiska kompetenscentrum skapar välfärd i hela regionen och erbjuder unika möjligheter till samarbete mellan utbildning och arbetsliv. I teknikutbildningen betonas behovsorienterad maskin- och produktionsteknik, elteknik, ICT inom energiindustri, energieffektivt byggande och miljöbeaktande teknologi. Vår flerspråkiga utbildning i företagsekonomi kompletterar de internationella kompetensbehov som finns i regionen. utländska gästföreläsare och regelbundna internationella evenemang. Satsningen på internationella relationer riktar sig i första hand till Balkanområdet, Kina och Afrika. Målet är att beviljas ECTS-stämpeln. Stämpeln är ett intyg på att högskolan är en öppen och pålitlig samarbetspartner i det europeiska och internationella samarbetet. Starka partnerskap Vi satsar aktivt på utbyte av lokalt och regionalt kunnande och samarbete. VAMK ingår som en aktiv aktör i ett internationellt ansett, innovativt center för högre utbildning och forskning. Detta högskolesamfund har idag ett starkt samhälleligt och kulturellt inflytande. VAMK = ENERGI, som uppstår av personalens och studerandenas kunnande och entusiasm. Internationell profil Internationalism samt flerspråkighet och kulturell mångfald är centrala inslag i vår dagliga verksamhet: inom alla utbildningsområden framhävs betydelsen av attityder och färdigheter som ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle förutsätter. Regionens internationella arbetslivsstruktur beaktas i undervisningen och studerandena och personalen uppmuntras till rörlighet. Tack vare VAMKs tre engelskspråkiga utbildningsprogram och ett stort antal utländska studerande är studieatmosfären genuint internationell. Internationalisering på hemmaplan främjas på ett effektivt sätt av Tillsamman med vår strategiska partner Vasa universitet har vi under lång tid bedrivit ett mångsidigt samarbete till exempel i undervisningslokalerna för teknik och i anslutning till bibliotekstjänster. Färska exempel är samarbetet inom vuxenutbildning och fortbildning samt inom arbetslivstjänster. En kontinuerlig dialog förs med andra regionala yrkeshögskolor angående genomförandet av en ömsesidig arbetsfördelning och om insatser för att uppfylla det regionala arbetslivets behov. Kvalitativt mätbar Målsättningen är att möjliggöra en öppen, konstruktiv och interaktiv kvalitetskultur och en kontinuerlig förbättring av verksamheten i samarbete med personalen, studerandena och olika intressegrupper. Överenskomna handlingsmodeller och -anvisningar är lätt tillgängliga för hela personalen via vårt verksamhetssystem som jämte processbeskrivningar är integrerat i intranet. Verksamhetens kvalitet mäts regelbundet under interna auditeringar, genom besiktningar av ledningen och genom självutvärderingar och resultaten konkretiseras i enheternas strategier och i hela yrkeshögskolans gemensamma kvalitetsprogram. Vårt kvalitetssystem godkändes i en nationell utvärdering år Nu siktar vi på ett VAMK som uppfyller även internationella kvalitetskriterier; en auditering genomförs år

4 Vårt kompetensområde Nyaste teknologi kombinerat med gedigen erfarenhet Experter inom teknik har utbildats i Vasa sedan år Idag inriktar vi oss på kunnande i internationell projektverksamhet samt på planering, tillverkning och upprätthållande av smarta maskiner, apparater och system som uppfyller de krav en energieffektiv produktion, distribution och drift baserad på hållbar utveckling ställer. Ingenjörsutbildningen vid VAMK ger internationella färdigheter och ett yrkeskunnande som garanterar välfärd via framstegsvänlig teknik och med beaktande av en hållbar utveckling. Utbildningen ger mångsidiga färdigheter i planering, marknadsföring, försäljning, ledarskap och utveckling. Våra utexaminerade ingenjörer efterfrågas inom industrin och offentliga sektorn, men ett vanligt val är även företagarbanan. Inriktning på energi Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Arbetslivets partner Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Praktisk internationalism Studierna får ett internationellt perspektiv förutom genom studentutbyte med andra länder även genom den valbara engelskspråkiga studiehelheten i energikunnande. Ingenjörsstuderandena har en ypperlig möjlighet att få projektpraktik utomlands vid de regionala storföretagens filialer. Högteknologi på havscampuset Våra lokaler för undervisning och forskning inom teknik ligger i Brändö på havscampuset. Havscampuset är centret för högskolor i Vasa. I undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia har studerandena möjlighet att fördjupa sig i branschens nyaste tillämpningar och delta i projekt som genomförs i samarbete med företag. Technobothnia är ett gemensamt forskningscenter för VAMK, Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet. Centret uppfyller alla de krav en modern forskningsmiljö ställer. Laboratoriehelheterna är planerade både för undervisning och för det regionala arbetslivets behov och de befäster regionens position som ett viktigt centrum för tekniskt kunnande. 4

5 Maskin- och produktionsteknik inom energibranschen, elenergi, energitekniskt byggande, ICT inom energiindustri samt energieffektiv miljöutveckling. 5

6 Vårt kompetensområde Mångkunnighet på flera språk Vasa är en av Finlands mest internationella städer. Karaktäristiskt för stadens näringsliv är en stark exportinriktning och fasta tvåspråkiga traditioner inom servicebranschen och handeln. Arbetslivets efterfrågan två- och flerspråkiga yrkesproffs är en självklarhet. Kunnande inom företagsekonomi, dataadministration och turism. VAMKs enhet för företagsekonomi och turism uppfyller de krav på specialkunnande som regionen ställer genom att erbjuda utbildning i företagsekonomi, informationsbehandling samt turism på svenska, finska och engelska. Ett särdrag i utbildningen är studier i form av språkbad, vilket innebär att studieperioder inom motsvarande utbildningsprogram kan väljas på önskat språk. Internationell orientering ett mervärde i examen Internationell orientering ingår som ett starkt inslag i utbildningen vid VAMK. Språkstudier är integrerade i yrkesstudierna och studerandenas arbetspraktik och utbytesstudier utomlands är en fast del av verksamheten. Antalet utländska studerande och gästföreläsare är stort och studiemiljön präglas på ett naturligt sätt av kulturell mångfald. Dubbla eller gemensamma examina tillsammans med vissa av våra utländska partnerhögskolor ger möjlighet att avlägga flera examina. En stig till arbetslivet Utbildningen utvecklas med beaktande av de regionala förutsättningarna. Viktigt i undervisningen är att kombinera affärskompetens med ett företagarmässigt verksamhetssätt. Nära samarbete bedrivs med det regionala näringslivet i form av olika uppdrag och projekt. Studerandena har därigenom en ypperlig chans att knyta kontakter med arbetslivet som kan främja den framtida yrkeskarriären. 6

7 Vårt kompetensområde Välbefinnande i vardagen Enheten för hälsovård och det sociala området erbjuder breda och praktiskt inriktade examina med ett innehåll som beaktar vår tvåspråkiga och mångkulturella verksamhetsmiljö. Regionens tvåspråkiga och mångkulturella arbetsmiljö innebär att studerandena har utmärkta möjligheter att utveckla sina praktiska språkfärdigheter och tillägna sig ett pluralistiskt handlingssätt under arbetspraktiken. Ett fast internationellt samarbete har etablerats med bland annat Afrika, Thailand och Kina. Samarbetet har visat att finländska examina uppskattas och att man litar på den yrkesfärdighet de erbjuder. Vi har inriktat oss på mångsidiga undervisningsmetoder som baserar sig på problemorientering och tillämpning av vetenskapliga fakta inom branschen. Social- och hälsovårdsområdets värden, teorier och metoder tillämpas i studerandenas arbetspraktik. Utvecklingen av utbildningen och den tillämpade forskningen i social- och hälsovård genomförs inom ramen för Medibothnia-projektet tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Utvecklingsarbetet sker i växelverkan med arbetslivet och studerandena. Sjukskötare, hälsovårdare och socionomer med förmåga till samarbete Vårt kompetensområde Tillämpad forskning, utveckling och innovation VAMK erbjuder utbildningar samt forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster som utgår från arbetslivets behov. En central del av verksamheten är tillhandahållandet av fortbildningar som planeras enligt kundernas behov. Som lärare fungerar i första hand yrkeshögskolans personal. I de tekniska företagstjänsterna utnyttjas undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnias moderna utrustning och laboratorieingenjörernas yrkeskompetens. Vårt kunnande baseras på en branschövergripande och gedigen sakkunnighet samt på en ingående kännedom om det lokala näringslivet. Studerandena har möjlighet att delta i genomförandet av uppdrag inom arbetslivet, bland annat genom lärdomsprov och medverkan i projekt. I verksamheten drar vi också fördel av ett nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Tillsammans med Levóninstitutet vid Vasa universitet samarbetar vi aktivt i utformandet av vuxenutbildning och fortbildning, serviceforskning samt i organisationsinitierade och regionala utvecklingsprojekt. Tyngdpunkterna i serviceutbudet ligger på kompetensområdena för affärsverksamhet, energi och välfärd. Samarbetet omfattar även öppen högskoleundervisning. 7

8 Nya sätt att studera Det föränderliga och allt mer internationaliserade arbetslivet ställer nya krav på den yrkesinriktade högskoleutbildningen, på kraven på yrkesskicklighet och yrkesbilderna. VAMK erbjuder ett uppdaterat kunnande som motsvarar arbetslivets ökade krav. Förutom yrkeskompetens efterfrågas i allt högre grad bland annat språkfärdigheter, förmåga till samarbete och teamarbete, internationella färdigheter och kunskaper i företagsamhet samt projektkunnande, bland annat med utgångspunkt från produktutveckling samt innovations- och utvecklingsverksamhet. VAMK erbjuder även temaundervisning. Undervisningen förmedlar arbetslivsorienterade kompetenshelheter i allmänbildande och yrkesinriktade ämnen. Genom temaundervisningen tillägnar sig studeranden till branschen hörande kunskaper, färdigheter och etik och lär sig att tillämpa dem i arbetsuppgifterna. Temaundervisningen genomsyrar hela studiestigen och ger via breda, arbetslivsorienterade kunskapshelheter det kunnande och de kvalifikationer som behövs i branschen. Vasaregionen har stor nytta av yrkesskickliga människor som kan kombinera och tillämpa olika läroämnen i arbete inom internationell företagsverksamhet, samhälleliga tjänster eller detaljhandeln. För planeringen, genomförandet och utvärderingen av kunskapshelheterna svarar skolans lärarteam. Tack vare teamets samlade kunnande och interna informationsutbyte kan överlappningar förhindras och studerandens arbetsbörda utjämnas. Genomförandet baserar sig på de senaste undervisningsmetoderna, såsom projektarbete, informationsoch kommunikationsteknologi samt problemlösning individuellt och i grupper. Även de föränderliga behov som är förknippade med fortbildningen och omskolningen för vuxna beaktas. VAMKs vuxenutbildning är planerad på ett sätt som möjliggör studier vid sidan av arbetet eller på en annan ort. Detta främjas speciellt genom personliga studieplaner och studiehandledning, utredning av tidigare anskaffat kunnande samt informationstekniskt stödd undervisning, såsom virtuella studier. 8

9 Insikter via praktisk verksamhet Vid VAMK stöds och stimuleras undervisningsmetoderna och inlärningen av nya kunskaper av de möjligheter som erbjuds av vår praktiskt inriktade inlärningsmiljö. VAMKs branschövergripande inlärningsmiljö baserar sig på tillämpningen av grupparbete, problemcentrerad inlärning och ett aktivt samarbete med regionens arbetsgivare. På Företagskliniken har studerandena möjlighet att under ledning av lärare ta fram skräddarsydda forsknings- och utvecklingstjänster åt regionens arbetsliv. Förutom att samla praktisk erfarenhet och studiepoäng, har studerandena även möjlighet att knyta värdefulla företagskontakter, inhämta nya kunskaper och få nya utvecklingsperspektiv. Uppdaterat kunnande för arbetslivets växande krav. Inom Business Factory får studerandena utveckla sin affärskompetens och ta sina första steg inom företagsamhet. Stöd ges av handledande lärare och ibland även av en erfaren företagare. Technobothnia är ett forsknings- och undervisningslaboratorium där teknikstuderande har möjlighet att sätta sig in i branschens nyaste tillämpningar och tillsammans med företag medverka i samarbetsbaserade projekt i en kontrollerad miljö som motsvarar en modern industri. På Technobothnia pågår även ett projekt för fotbollsrobotik som går ut på att lösa problem i anslutning till sammanslagning och tillämpning av olika tekniker, exempelvis elektronik och telekommunikation. Vetenskapsbiblioteket och lärocentret Tritonia erbjuder med sina omfattande och branschövergripande samlingar samt informationstjänster ett ypperligt stöd för framgångsrika studier, undervisning och utforskning. Virtuella studier genomförs aktivt och ger studerandena större valfrihet och flexibilitet. Nätinlärningen baserar sig på en fungerande växelverkan mellan lärare och studerande samt på grupparbete. Öppna yrkeshögskolan erbjuder studieperioder i nästan alla VAMKs utbildningsprogram. Vi bedriver ett nära samarbete med öppna universitetet i Vasa, bland annat i undervisningen av ovanliga språk. Arbetspraktik ingår i YH-examen och är ett utmärkt sätt att redan under studietiden skaffa färdigheter för krävande uppgifter. Praktiken är värdefull för samtliga parter: studeranden lär sig branschrelaterade arbetsuppgifter, VAMK får aktuell information om arbetslivets behov och arbetsgivarna får i studerandena en entusiastisk arbetskraft som är ivrig att tillägna sig ny branschkunskap. Teknikstuderande har även möjlighet att få internationell praktik genom arbete i projekt vid de regionala storföretagens verksamhetsställen utomlands. 9

10 10 VAMKs tjänster baserar sig på kunnande, internationell inriktning, innovationer och samarbete med arbetsliv och högskolor.

11 Samarbete för regionens bästa VAMK skapar och upprätthåller ett aktivt partnerskap med regionens arbetsliv och utbildare via konkreta projekt, avtal och uppdrag. Vi håller en nära kontakt med arbetslivet bland annat i forsknings- och produktutvecklingsprojekt, i utvecklingen av utbildningsprogram och i kartläggningen av praktikplatser och teman för lärdomsprov. Samarbetet gynnar utvecklingen i arbetslivet såväl som i yrkeshögskolan och underlättar studerandenas sysselsättningsmöjligheter. Teknikcampuset är ett bra exempel på samarbetet inom teknisk undervisnings- och forskningsverksamhet i Vasa. Inom ramen för detta samarbete utvecklar VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia ett gemensamt handlingskoncept. Den centrala målsättningen är att koncentrera kunnande inom energibranschen till en gemensam spetsenhet som stöder undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia. Med sina 2700 teknikstuderande är campuset Finlands femte största. Vasa universitet är vår strategiska partner. Tillsammans bedriver vi ett aktivt samarbete i frågor som gäller lokaler och säkerhet, informationssystemtjänster, rekrytering av inhemska och utländska studerande samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Verksamheten nära varandra på campusområdet i Brändö stöder även främjandet av de gemensamma Teknikcampus- och Havscampuskoncepten. Hanken är en viktig partner i utbildningen i företagsekonomi. Tradenomer som utexamineras från VAMK kan söka direkt till Hankens magisterprogram. Dessutom sker ett regelbundet föreläsarutbyte. Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för sju högskolor i Vasa. Högskolesamfundet i Vasa är ett internationellt ansett, innovativt centrum för högskoleutbildning och forskning inom teknik, handel, media och välfärdstjänster. Samfundet har fått en stark roll som samhällelig och kulturell påverkare. Bland konkreta samarbetsformer kan nämnas studerandenas framtagning av affärsidéer samt stödjande av uppfinningar och affärsidéer via innovationsombudsmannaverksamhet. Inom ramen för projektet Medibothnia samarbetar VAMK och Yrkeshögskolan Novia i utvecklingen av utbildningen i hälsovård och det sociala området och tillämpad forskning. I framtiden kommer samarbetet att erbjuda studerandena förutom moderna och specialutrustade undervisningslokaler även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna, vilket för studeranden är en klar konkurrensfördel med tanke på sysselsättningsmöjligheterna i den tvåspråkiga Vasaregionen. Starkt involverade i projektet är också Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. VEI, dvs. Vasa energiinstitut, är en samarbetsorganisation för VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. Energiinstitutet förenar ekonomiskt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt. VEIs uppgift är att på lokal, nationell och internationell nivå erbjuda forskning, konsultering och kompletteringsutbildning åt aktörer inom energibranschen. Tritonia är VAMKs, Vasa universitets, Åbo Akademis, Svenska Handelshögskolans och Yrkeshögskolan Novias gemensamma bibliotek och stödenhet för undervisningen. Biblioteket betjänar studerande, lärare och forskare. Tritonia fungerar även som ett för alla öppet offentligt bibliotek. Studerandena vid VAMK har goda påverkningsmöjligheter; deras åsikter om utvecklingen av utbildningen kommer till uttryck genom egen representation i flera arbetsgrupper samt i ledningsgruppen och styrelsen. Studentkåren VAMOK fungerar som intressebevakare för nära 2000 studerande. JOO, dvs. avtalet om flexibel studierätt mellan högskolorna i Vasa, erbjuder en möjlighet för studerandena att i sin examen inkludera studier som avlagts vid andra högskolor i Vasa. Avtalet innebär att hemhögskolans studieutbud breddas samtidigt som möjligheterna att avlägga examen förbättras. Studerande med yrkesexamen är viktiga för VAMK. Samarbete bedrivs speciellt med Vasa yrkesinstitut VYI och Yrkesakademin Österbotten YA. Syftet är att kunna erbjuda en klar praxis för tillgodoräknande av tidigare studier. Tillsammans med VYI främjas en flexibel studieväg bland annat i studier som förbereder för yh-studier i matematik och språk. 11

12 Nordens mest energiska region Nordens största kompetenskoncentration för energibranschen ligger i Vasa. Koncentrationen bidrar på ett avgörande sätt till välståndet i regionen och den stadigt växande verksamheten har resulterat i en stor efterfrågan på speciellt nya ingenjörer, men också på yrkesmänniskor inom andra branscher. Centrets 120 företag svarar för drygt 12 procent av Finlands teknologiexport. De internationella storföretagen jämte underleverantörer sysselsätter redan nu mer än personer i området och tack vare den unika kompetens- och innovationsbaserade verksamheten och verksamhetsmiljön fortsätter utvecklingen. Vasa är Finlands soligaste och mest energiska högskolestad. Verksamheten i Vasa omfattar forskning, produktutveckling, produktion och därtill anknuten distribution och drift inom energiteknologi. Tyngdpunktsområden är energieffektivitet, decentraliserad energiproduktion och förnybara energiformer. Två av de tre företag i Finland som satsar mest på forskning och produktutvecklingsarbete finns i Vasa. FoU sysselsätter drygt 800 personer i högskolor och företag och i det ömsesidiga samarbete dessa bedriver. Studiestaden Vasa Havsstaden Vasa är ett aktivt och internationellt centrum för kultur, utbildning och turism i västra Finland. Staden har invånare och med sju högskolor och nära studerande är den en av Finlands viktigaste utbildningsorter. Var femte person i Vasa är högskolestuderande och detta återspeglas också i ett omfattande service- och aktivitetsutbud. Situationen beträffande studentbostäder är mycket bra. I Vasa ligger allt man behöver på promenad- eller cykelavstånd och någon rusningstrafik förekommer aldrig, alla bilburna till glädje. Trafikförbindelserna är goda och fungerar från morgon till kväll. På en timme kan man t.ex. ta sig till Helsingfors eller Stockholm med flyg och med en regelbundet trafikerande båtlinje till Umeå, året runt. Med tåg kommer man direkt till centrum av staden. Ett unikt stycke Finland Kvarkens låga moränkust är ett av Unescos världsarvsobjekt. Området är en unik kombination av orörd mångfaldig natur med en rik fågelfauna och en traditionell och särpräglad skärgårdsbebyggelse. På grund av landhöjningen sker än ständig förändring och omformning av naturen. Denna förnyelse är karaktäristisk för hela regionen och har resulterat i energiska och företagsamma människor med stark innovationsvilja. 12

13 Vasas koncentration för energiteknologi skapar förutsättningar för innovationer, internationell kompetens, kraftfulla nätverk och goda sysselsättningsmöjligheter. 13

14 VAMK i ett nötskal VAMK inledde sin verksamhet år Verksamhet i bolagsform startade Delägare i Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab är Vasa stad, Vasa universitet, Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och Svenska Handelshögskolan. Bolagets styrelse svarar i enlighet med aktiebolagslagen för en sakenlig organisering av bolagets förvaltning och verksamhet. Skolans rektor fungerar som Oy VAMK Ab:s verkställande direktör. VD:n biträds av en ledningsgrupp och en intern styrelse i enlighet med yrkeshögskolelagen. Branschenheterna som svarar för utbildningen är teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. För stödtjänsterna svarar enheten för studieärenden, enheten för utveckling av undervisningen och förvaltningsenheten. FUI-enheten koordinerar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens stödtjänster och utvecklingen av verksamheten. Även studentkåren VAMOK är involverad i utvecklingen av verksamheten. Detta sker genom en bred representation i flera arbetsgrupper, i ledningsgruppen och i den interna styrelsen. Utbildning Teknik och kommunikation Personal 85, studerande 1350 Kone- ja tuotantotekniikka (ingenjör) Rakennustekniikka (ingenjör) Sähkötekniikka (ingenjör) Tietotekniikka (ingenjör) Ympäristöteknologia (ingenjör) Information Technology (Bachelor of Engineering) Rakentaminen (ingenjör, högre YH) Företagsekonomi och turism Personal 60, studerande 1400 Liiketalous (tradenom) Företagsekonomi (tradenom) International Business (Bachelor of Business Administration) Tietojenkäsittely (tradenom) Informationsbehandling (tradenom) Matkailu (restonom YH) Turism (restonom YH) Tourism (Bachelor of Hospitality Management) Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (tradenom, högre YH) Hälsovård och det sociala området Personal 40, studerande 700 Hoitotyö (sjukskötare YH) Hoitotyö (hälsovårdare YH) Sosiaaliala (socionom YH) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sjukskötare/hälsovårdare/socionom, högre YH) 14

15 Nyckeltal Ekonomi Aktiekapital 1,5 miljoner euro Omsättning euro Soliditetsgrad 51 % Undervisning Studerande 3600,varav vuxenstuderande 700 Avlagda examina 538 Sysselsättning bland utexaminerade 97,4 % Genomsnittlig studietid i utbildningen för unga 4,3 år Lärdomsprov utförda i form av uppdrag av arbetslivet 77 % Personal 311, varav heltidsanställda lärare 169, förvaltningspersonal och personal som utför stödtjänster 113 och personal i bitjänst 29 Personalens utbildning: doktorer och licentiater 15 %, magistrar ca 52 %, övrig utbildning ca 33 % VAMK = föregångare inom energibranschen, regional aktör med branschövergripande kunnande och praktisk forskningskompetens och en betrodd partner för arbetslivet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet EU-finansierade projekt 25 Ett stort antal projekt finansierade av arbetslivet pågår ständigt Publikationer ca 55 Internationell profil Egna utbytesstuderande i utlandet ca 150 per år Utländska examensstuderande ca 350 per år Utländska utbytesstuderande ca 80 per år Utbytes- och examensstuderande från mer än 50 länder Samarbete Vasa universitet - avtal om samarbete avtal med Levóninstitutet om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt öppen högskoleundervisning 2011 Vasa högskolekonsortium - samarbetsavtal flexibel studierätt gemensam regionstrategi förinkubator- och innovationsombudsmannaverksamhet 2011 Svenska Handelshögskolan: avtal om forsknings- och utbildningssamarbete 2006 Vasa yrkesinstitut: avtal om flexibel studiestig 2007 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia - undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia gemensam direktör för Technobothnia 2010 Yrkeshögskolan Novia (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur), Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt: projektstart för utbildnings- och forskningscentret för social- och hälsovård Medibothnia 2009 Vetenskapliga biblioteket Tritonia: VAMK med i samarbetet 2010 Vasa stad, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi Vasa: avtal om studentpsykologtjänster på finska och svenska 2011 Seinäjoki yrkeshögskola: gemensam verksamhetsplan med fem punkter 2011 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Vasa stad: grundande av ett fastighetsbolag för konceptet Havscampus

16 .Gj34 Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. VAMK samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Palosaarentie PALOSAAREN KAMPUS BRÄNDÖ CAMPUS TECHNOBOTHNIA Vasa yrkeshögskola Wolffskavägen 30, VASA Tfn Wolffintie Wolffskavägen www vamk fi Raastuvankatu Rådhusgatan Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Asemakatu Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Tori Torget Ratakatu Handelsesplanaden Rauhankatu KAUPUNGIN KAMPUS CENTRUM CAMPUS VASA

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2 Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2011 Innehåll Rektors årsöversikt... 4 Ny ingenjörsutbildning på engelska i Vasa... 6 Diplomingenjörsutbildning på svenska i Vasa...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VASAREGIONENS LIVSKRAFTSSTRATEGI BAKGRUND OCH MÅL... 3 2 LIVSKRAFTSMÅLSÄTTNINGAR I SYDÖSTERBOTTENS KUSTREGION...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VASAREGIONENS LIVSKRAFTSSTRATEGI BAKGRUND OCH MÅL... 3 2 LIVSKRAFTSMÅLSÄTTNINGAR I SYDÖSTERBOTTENS KUSTREGION... Särskild kommunindelningsutredning 2014 Sammandrag av Vasaregionens livskraftsstrategi 2015 2020 (Vasaregionens kommuner och VASEK) Sammandraget baserar sig på en strategi som är under arbete och som blir

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

Utredning om organiseringen av högskolesamarbetet över Kvarken

Utredning om organiseringen av högskolesamarbetet över Kvarken Utredning om organiseringen av högskolesamarbetet över Kvarken Sari Tarvonen 13.11.2007 Översättning av Torbjörn Berg INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL LÄSAREN 1 BAKGRUND 3 SYFTEN 3 TEMAN 3 I HÖGSKOLESAMARBETETS

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Nationell innovationsstrategi

Nationell innovationsstrategi Nationell innovationsstrategi Till arbets- och näringsministeriet Utarbetandet av en nationell innovationsstrategi ingår i regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering. Strategins mål är att

Läs mer

NY ENERGI I ÖSTERBOTTEN ÖSTERBOTTENS ENERGISTRATEGI OCH ÅTGÄRDSPROGRAM 2010 2020

NY ENERGI I ÖSTERBOTTEN ÖSTERBOTTENS ENERGISTRATEGI OCH ÅTGÄRDSPROGRAM 2010 2020 NY ENERGI I ÖSTERBOTTEN ÖSTERBOTTENS ENERGISTRATEGI OCH ÅTGÄRDSPROGRAM 2010 2020 2 1. INLEDNING... 3 2. ENERGISTRATEGIN SOM EN DEL AV PLANERINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ... 4 2.1 Beredningsprocessen för energistrategin...

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi Ragnar Lundqvist Erika Löfström AnneSophie Hokkanen Eric Lindesjöö Carl-Magnus Westermarck Arild Raaheim Kenneth Lundin Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi PUBLIKATIONER AV RÅDET FÖR

Läs mer

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2014 ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM INNEHÅLL 4 REKTORSORD: MED STORA STEG FRAMÅT 6 HANDELSHÖGSKOLAN I KORTHET 8 EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA 9 UTBILDNING MED GODA RESULTAT 10 MÅNGFALD I FOKUS 12

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

SAMARBETE PÅ SVENSKA

SAMARBETE PÅ SVENSKA SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS En översikt över pågående samarbetsformer och samarbetsidéer utgående från Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

April 2014. Statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande

April 2014. Statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande April 2014 Statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande 1 Inledning GENOM DETTA principbeslut samlas de centrala politiska åtgärder som ingår i strategin för immateriella

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer