VAMK energisk kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAMK energisk kompetens"

Transkript

1

2 VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Innehåll VAMK energisk kompetens 2 Tyngdpunktsområden 3 Kompetensområden 4 Nyaste teknologi kombinerad med gedigen erfarenhet 4 Mångkunnighet på flera språk 6 Välbefinnande i vardagen 7 Tillämpad forskning, utveckling och innovation 7 Nya sätt att studera 8 Insikter via praktisk verksamhet 9 Samarbete för regionens bästa 11 Nordens mest energiska region 12 VAMK i ett nötskal 14 Utbildningarnas inriktning på arbetslivets krav och den vitala Vasaregionen skapar ypperliga möjligheter för våra studerande att få arbetspraktik och jobb. Sysselsättningsutsikterna är goda inom VAMKs samtliga utbildningsområden; beträffande sysselsättningsläge utmärker sig regionen år ut och år in som en av de främsta i Finland. Från VAMKs 17 utbildningsprogram utexamineras ingenjörer, tradenomer, restonomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska, svenska och engelska. Studierna genomförs i form av dagstudier och ger en god beredskap för arbetslivets hårda krav. Som vuxenstudier kan VAMK erbjuda flera yh- och högre yh-examen, specialiseringsstudier och studier inom öppen yrkeshögskola. VAMK producerar och erbjuder även forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster åt regionens arbetsliv. Våra undervisnings- och forskningslokaler ligger i stadens centrum och i Brändö, på promenadavstånd från varandra. Målsättningen är att verksamheten i sin helhet ska koncentreras till Brändö. I detta växande Havscampus för upp till studerande verkar VAMK i nära samarbete med sina högskolegrannar Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. 2

3 Våra tyngdpunktsområden Vårt mål är att positionera oss som västra Finlands mest energiska, attraktiva och internationella inlärnings- och forskningssamfund. Verksamheten är inriktad på energiteknologi, internationalism och nätverksbildning och syftet är att nå en mätbar högklassig verksamhet. Ett bra val för ingenjörer Nordens viktigaste energiteknologiska kompetens och exportdrivande företag jämte underleverantörer är koncentrerade till Vasaregionen. Detta dynamiska kompetenscentrum skapar välfärd i hela regionen och erbjuder unika möjligheter till samarbete mellan utbildning och arbetsliv. I teknikutbildningen betonas behovsorienterad maskin- och produktionsteknik, elteknik, ICT inom energiindustri, energieffektivt byggande och miljöbeaktande teknologi. Vår flerspråkiga utbildning i företagsekonomi kompletterar de internationella kompetensbehov som finns i regionen. utländska gästföreläsare och regelbundna internationella evenemang. Satsningen på internationella relationer riktar sig i första hand till Balkanområdet, Kina och Afrika. Målet är att beviljas ECTS-stämpeln. Stämpeln är ett intyg på att högskolan är en öppen och pålitlig samarbetspartner i det europeiska och internationella samarbetet. Starka partnerskap Vi satsar aktivt på utbyte av lokalt och regionalt kunnande och samarbete. VAMK ingår som en aktiv aktör i ett internationellt ansett, innovativt center för högre utbildning och forskning. Detta högskolesamfund har idag ett starkt samhälleligt och kulturellt inflytande. VAMK = ENERGI, som uppstår av personalens och studerandenas kunnande och entusiasm. Internationell profil Internationalism samt flerspråkighet och kulturell mångfald är centrala inslag i vår dagliga verksamhet: inom alla utbildningsområden framhävs betydelsen av attityder och färdigheter som ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle förutsätter. Regionens internationella arbetslivsstruktur beaktas i undervisningen och studerandena och personalen uppmuntras till rörlighet. Tack vare VAMKs tre engelskspråkiga utbildningsprogram och ett stort antal utländska studerande är studieatmosfären genuint internationell. Internationalisering på hemmaplan främjas på ett effektivt sätt av Tillsamman med vår strategiska partner Vasa universitet har vi under lång tid bedrivit ett mångsidigt samarbete till exempel i undervisningslokalerna för teknik och i anslutning till bibliotekstjänster. Färska exempel är samarbetet inom vuxenutbildning och fortbildning samt inom arbetslivstjänster. En kontinuerlig dialog förs med andra regionala yrkeshögskolor angående genomförandet av en ömsesidig arbetsfördelning och om insatser för att uppfylla det regionala arbetslivets behov. Kvalitativt mätbar Målsättningen är att möjliggöra en öppen, konstruktiv och interaktiv kvalitetskultur och en kontinuerlig förbättring av verksamheten i samarbete med personalen, studerandena och olika intressegrupper. Överenskomna handlingsmodeller och -anvisningar är lätt tillgängliga för hela personalen via vårt verksamhetssystem som jämte processbeskrivningar är integrerat i intranet. Verksamhetens kvalitet mäts regelbundet under interna auditeringar, genom besiktningar av ledningen och genom självutvärderingar och resultaten konkretiseras i enheternas strategier och i hela yrkeshögskolans gemensamma kvalitetsprogram. Vårt kvalitetssystem godkändes i en nationell utvärdering år Nu siktar vi på ett VAMK som uppfyller även internationella kvalitetskriterier; en auditering genomförs år

4 Vårt kompetensområde Nyaste teknologi kombinerat med gedigen erfarenhet Experter inom teknik har utbildats i Vasa sedan år Idag inriktar vi oss på kunnande i internationell projektverksamhet samt på planering, tillverkning och upprätthållande av smarta maskiner, apparater och system som uppfyller de krav en energieffektiv produktion, distribution och drift baserad på hållbar utveckling ställer. Ingenjörsutbildningen vid VAMK ger internationella färdigheter och ett yrkeskunnande som garanterar välfärd via framstegsvänlig teknik och med beaktande av en hållbar utveckling. Utbildningen ger mångsidiga färdigheter i planering, marknadsföring, försäljning, ledarskap och utveckling. Våra utexaminerade ingenjörer efterfrågas inom industrin och offentliga sektorn, men ett vanligt val är även företagarbanan. Inriktning på energi Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Arbetslivets partner Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Praktisk internationalism Studierna får ett internationellt perspektiv förutom genom studentutbyte med andra länder även genom den valbara engelskspråkiga studiehelheten i energikunnande. Ingenjörsstuderandena har en ypperlig möjlighet att få projektpraktik utomlands vid de regionala storföretagens filialer. Högteknologi på havscampuset Våra lokaler för undervisning och forskning inom teknik ligger i Brändö på havscampuset. Havscampuset är centret för högskolor i Vasa. I undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia har studerandena möjlighet att fördjupa sig i branschens nyaste tillämpningar och delta i projekt som genomförs i samarbete med företag. Technobothnia är ett gemensamt forskningscenter för VAMK, Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet. Centret uppfyller alla de krav en modern forskningsmiljö ställer. Laboratoriehelheterna är planerade både för undervisning och för det regionala arbetslivets behov och de befäster regionens position som ett viktigt centrum för tekniskt kunnande. 4

5 Maskin- och produktionsteknik inom energibranschen, elenergi, energitekniskt byggande, ICT inom energiindustri samt energieffektiv miljöutveckling. 5

6 Vårt kompetensområde Mångkunnighet på flera språk Vasa är en av Finlands mest internationella städer. Karaktäristiskt för stadens näringsliv är en stark exportinriktning och fasta tvåspråkiga traditioner inom servicebranschen och handeln. Arbetslivets efterfrågan två- och flerspråkiga yrkesproffs är en självklarhet. Kunnande inom företagsekonomi, dataadministration och turism. VAMKs enhet för företagsekonomi och turism uppfyller de krav på specialkunnande som regionen ställer genom att erbjuda utbildning i företagsekonomi, informationsbehandling samt turism på svenska, finska och engelska. Ett särdrag i utbildningen är studier i form av språkbad, vilket innebär att studieperioder inom motsvarande utbildningsprogram kan väljas på önskat språk. Internationell orientering ett mervärde i examen Internationell orientering ingår som ett starkt inslag i utbildningen vid VAMK. Språkstudier är integrerade i yrkesstudierna och studerandenas arbetspraktik och utbytesstudier utomlands är en fast del av verksamheten. Antalet utländska studerande och gästföreläsare är stort och studiemiljön präglas på ett naturligt sätt av kulturell mångfald. Dubbla eller gemensamma examina tillsammans med vissa av våra utländska partnerhögskolor ger möjlighet att avlägga flera examina. En stig till arbetslivet Utbildningen utvecklas med beaktande av de regionala förutsättningarna. Viktigt i undervisningen är att kombinera affärskompetens med ett företagarmässigt verksamhetssätt. Nära samarbete bedrivs med det regionala näringslivet i form av olika uppdrag och projekt. Studerandena har därigenom en ypperlig chans att knyta kontakter med arbetslivet som kan främja den framtida yrkeskarriären. 6

7 Vårt kompetensområde Välbefinnande i vardagen Enheten för hälsovård och det sociala området erbjuder breda och praktiskt inriktade examina med ett innehåll som beaktar vår tvåspråkiga och mångkulturella verksamhetsmiljö. Regionens tvåspråkiga och mångkulturella arbetsmiljö innebär att studerandena har utmärkta möjligheter att utveckla sina praktiska språkfärdigheter och tillägna sig ett pluralistiskt handlingssätt under arbetspraktiken. Ett fast internationellt samarbete har etablerats med bland annat Afrika, Thailand och Kina. Samarbetet har visat att finländska examina uppskattas och att man litar på den yrkesfärdighet de erbjuder. Vi har inriktat oss på mångsidiga undervisningsmetoder som baserar sig på problemorientering och tillämpning av vetenskapliga fakta inom branschen. Social- och hälsovårdsområdets värden, teorier och metoder tillämpas i studerandenas arbetspraktik. Utvecklingen av utbildningen och den tillämpade forskningen i social- och hälsovård genomförs inom ramen för Medibothnia-projektet tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Utvecklingsarbetet sker i växelverkan med arbetslivet och studerandena. Sjukskötare, hälsovårdare och socionomer med förmåga till samarbete Vårt kompetensområde Tillämpad forskning, utveckling och innovation VAMK erbjuder utbildningar samt forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster som utgår från arbetslivets behov. En central del av verksamheten är tillhandahållandet av fortbildningar som planeras enligt kundernas behov. Som lärare fungerar i första hand yrkeshögskolans personal. I de tekniska företagstjänsterna utnyttjas undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnias moderna utrustning och laboratorieingenjörernas yrkeskompetens. Vårt kunnande baseras på en branschövergripande och gedigen sakkunnighet samt på en ingående kännedom om det lokala näringslivet. Studerandena har möjlighet att delta i genomförandet av uppdrag inom arbetslivet, bland annat genom lärdomsprov och medverkan i projekt. I verksamheten drar vi också fördel av ett nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Tillsammans med Levóninstitutet vid Vasa universitet samarbetar vi aktivt i utformandet av vuxenutbildning och fortbildning, serviceforskning samt i organisationsinitierade och regionala utvecklingsprojekt. Tyngdpunkterna i serviceutbudet ligger på kompetensområdena för affärsverksamhet, energi och välfärd. Samarbetet omfattar även öppen högskoleundervisning. 7

8 Nya sätt att studera Det föränderliga och allt mer internationaliserade arbetslivet ställer nya krav på den yrkesinriktade högskoleutbildningen, på kraven på yrkesskicklighet och yrkesbilderna. VAMK erbjuder ett uppdaterat kunnande som motsvarar arbetslivets ökade krav. Förutom yrkeskompetens efterfrågas i allt högre grad bland annat språkfärdigheter, förmåga till samarbete och teamarbete, internationella färdigheter och kunskaper i företagsamhet samt projektkunnande, bland annat med utgångspunkt från produktutveckling samt innovations- och utvecklingsverksamhet. VAMK erbjuder även temaundervisning. Undervisningen förmedlar arbetslivsorienterade kompetenshelheter i allmänbildande och yrkesinriktade ämnen. Genom temaundervisningen tillägnar sig studeranden till branschen hörande kunskaper, färdigheter och etik och lär sig att tillämpa dem i arbetsuppgifterna. Temaundervisningen genomsyrar hela studiestigen och ger via breda, arbetslivsorienterade kunskapshelheter det kunnande och de kvalifikationer som behövs i branschen. Vasaregionen har stor nytta av yrkesskickliga människor som kan kombinera och tillämpa olika läroämnen i arbete inom internationell företagsverksamhet, samhälleliga tjänster eller detaljhandeln. För planeringen, genomförandet och utvärderingen av kunskapshelheterna svarar skolans lärarteam. Tack vare teamets samlade kunnande och interna informationsutbyte kan överlappningar förhindras och studerandens arbetsbörda utjämnas. Genomförandet baserar sig på de senaste undervisningsmetoderna, såsom projektarbete, informationsoch kommunikationsteknologi samt problemlösning individuellt och i grupper. Även de föränderliga behov som är förknippade med fortbildningen och omskolningen för vuxna beaktas. VAMKs vuxenutbildning är planerad på ett sätt som möjliggör studier vid sidan av arbetet eller på en annan ort. Detta främjas speciellt genom personliga studieplaner och studiehandledning, utredning av tidigare anskaffat kunnande samt informationstekniskt stödd undervisning, såsom virtuella studier. 8

9 Insikter via praktisk verksamhet Vid VAMK stöds och stimuleras undervisningsmetoderna och inlärningen av nya kunskaper av de möjligheter som erbjuds av vår praktiskt inriktade inlärningsmiljö. VAMKs branschövergripande inlärningsmiljö baserar sig på tillämpningen av grupparbete, problemcentrerad inlärning och ett aktivt samarbete med regionens arbetsgivare. På Företagskliniken har studerandena möjlighet att under ledning av lärare ta fram skräddarsydda forsknings- och utvecklingstjänster åt regionens arbetsliv. Förutom att samla praktisk erfarenhet och studiepoäng, har studerandena även möjlighet att knyta värdefulla företagskontakter, inhämta nya kunskaper och få nya utvecklingsperspektiv. Uppdaterat kunnande för arbetslivets växande krav. Inom Business Factory får studerandena utveckla sin affärskompetens och ta sina första steg inom företagsamhet. Stöd ges av handledande lärare och ibland även av en erfaren företagare. Technobothnia är ett forsknings- och undervisningslaboratorium där teknikstuderande har möjlighet att sätta sig in i branschens nyaste tillämpningar och tillsammans med företag medverka i samarbetsbaserade projekt i en kontrollerad miljö som motsvarar en modern industri. På Technobothnia pågår även ett projekt för fotbollsrobotik som går ut på att lösa problem i anslutning till sammanslagning och tillämpning av olika tekniker, exempelvis elektronik och telekommunikation. Vetenskapsbiblioteket och lärocentret Tritonia erbjuder med sina omfattande och branschövergripande samlingar samt informationstjänster ett ypperligt stöd för framgångsrika studier, undervisning och utforskning. Virtuella studier genomförs aktivt och ger studerandena större valfrihet och flexibilitet. Nätinlärningen baserar sig på en fungerande växelverkan mellan lärare och studerande samt på grupparbete. Öppna yrkeshögskolan erbjuder studieperioder i nästan alla VAMKs utbildningsprogram. Vi bedriver ett nära samarbete med öppna universitetet i Vasa, bland annat i undervisningen av ovanliga språk. Arbetspraktik ingår i YH-examen och är ett utmärkt sätt att redan under studietiden skaffa färdigheter för krävande uppgifter. Praktiken är värdefull för samtliga parter: studeranden lär sig branschrelaterade arbetsuppgifter, VAMK får aktuell information om arbetslivets behov och arbetsgivarna får i studerandena en entusiastisk arbetskraft som är ivrig att tillägna sig ny branschkunskap. Teknikstuderande har även möjlighet att få internationell praktik genom arbete i projekt vid de regionala storföretagens verksamhetsställen utomlands. 9

10 10 VAMKs tjänster baserar sig på kunnande, internationell inriktning, innovationer och samarbete med arbetsliv och högskolor.

11 Samarbete för regionens bästa VAMK skapar och upprätthåller ett aktivt partnerskap med regionens arbetsliv och utbildare via konkreta projekt, avtal och uppdrag. Vi håller en nära kontakt med arbetslivet bland annat i forsknings- och produktutvecklingsprojekt, i utvecklingen av utbildningsprogram och i kartläggningen av praktikplatser och teman för lärdomsprov. Samarbetet gynnar utvecklingen i arbetslivet såväl som i yrkeshögskolan och underlättar studerandenas sysselsättningsmöjligheter. Teknikcampuset är ett bra exempel på samarbetet inom teknisk undervisnings- och forskningsverksamhet i Vasa. Inom ramen för detta samarbete utvecklar VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia ett gemensamt handlingskoncept. Den centrala målsättningen är att koncentrera kunnande inom energibranschen till en gemensam spetsenhet som stöder undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia. Med sina 2700 teknikstuderande är campuset Finlands femte största. Vasa universitet är vår strategiska partner. Tillsammans bedriver vi ett aktivt samarbete i frågor som gäller lokaler och säkerhet, informationssystemtjänster, rekrytering av inhemska och utländska studerande samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Verksamheten nära varandra på campusområdet i Brändö stöder även främjandet av de gemensamma Teknikcampus- och Havscampuskoncepten. Hanken är en viktig partner i utbildningen i företagsekonomi. Tradenomer som utexamineras från VAMK kan söka direkt till Hankens magisterprogram. Dessutom sker ett regelbundet föreläsarutbyte. Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för sju högskolor i Vasa. Högskolesamfundet i Vasa är ett internationellt ansett, innovativt centrum för högskoleutbildning och forskning inom teknik, handel, media och välfärdstjänster. Samfundet har fått en stark roll som samhällelig och kulturell påverkare. Bland konkreta samarbetsformer kan nämnas studerandenas framtagning av affärsidéer samt stödjande av uppfinningar och affärsidéer via innovationsombudsmannaverksamhet. Inom ramen för projektet Medibothnia samarbetar VAMK och Yrkeshögskolan Novia i utvecklingen av utbildningen i hälsovård och det sociala området och tillämpad forskning. I framtiden kommer samarbetet att erbjuda studerandena förutom moderna och specialutrustade undervisningslokaler även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna, vilket för studeranden är en klar konkurrensfördel med tanke på sysselsättningsmöjligheterna i den tvåspråkiga Vasaregionen. Starkt involverade i projektet är också Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. VEI, dvs. Vasa energiinstitut, är en samarbetsorganisation för VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. Energiinstitutet förenar ekonomiskt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt. VEIs uppgift är att på lokal, nationell och internationell nivå erbjuda forskning, konsultering och kompletteringsutbildning åt aktörer inom energibranschen. Tritonia är VAMKs, Vasa universitets, Åbo Akademis, Svenska Handelshögskolans och Yrkeshögskolan Novias gemensamma bibliotek och stödenhet för undervisningen. Biblioteket betjänar studerande, lärare och forskare. Tritonia fungerar även som ett för alla öppet offentligt bibliotek. Studerandena vid VAMK har goda påverkningsmöjligheter; deras åsikter om utvecklingen av utbildningen kommer till uttryck genom egen representation i flera arbetsgrupper samt i ledningsgruppen och styrelsen. Studentkåren VAMOK fungerar som intressebevakare för nära 2000 studerande. JOO, dvs. avtalet om flexibel studierätt mellan högskolorna i Vasa, erbjuder en möjlighet för studerandena att i sin examen inkludera studier som avlagts vid andra högskolor i Vasa. Avtalet innebär att hemhögskolans studieutbud breddas samtidigt som möjligheterna att avlägga examen förbättras. Studerande med yrkesexamen är viktiga för VAMK. Samarbete bedrivs speciellt med Vasa yrkesinstitut VYI och Yrkesakademin Österbotten YA. Syftet är att kunna erbjuda en klar praxis för tillgodoräknande av tidigare studier. Tillsammans med VYI främjas en flexibel studieväg bland annat i studier som förbereder för yh-studier i matematik och språk. 11

12 Nordens mest energiska region Nordens största kompetenskoncentration för energibranschen ligger i Vasa. Koncentrationen bidrar på ett avgörande sätt till välståndet i regionen och den stadigt växande verksamheten har resulterat i en stor efterfrågan på speciellt nya ingenjörer, men också på yrkesmänniskor inom andra branscher. Centrets 120 företag svarar för drygt 12 procent av Finlands teknologiexport. De internationella storföretagen jämte underleverantörer sysselsätter redan nu mer än personer i området och tack vare den unika kompetens- och innovationsbaserade verksamheten och verksamhetsmiljön fortsätter utvecklingen. Vasa är Finlands soligaste och mest energiska högskolestad. Verksamheten i Vasa omfattar forskning, produktutveckling, produktion och därtill anknuten distribution och drift inom energiteknologi. Tyngdpunktsområden är energieffektivitet, decentraliserad energiproduktion och förnybara energiformer. Två av de tre företag i Finland som satsar mest på forskning och produktutvecklingsarbete finns i Vasa. FoU sysselsätter drygt 800 personer i högskolor och företag och i det ömsesidiga samarbete dessa bedriver. Studiestaden Vasa Havsstaden Vasa är ett aktivt och internationellt centrum för kultur, utbildning och turism i västra Finland. Staden har invånare och med sju högskolor och nära studerande är den en av Finlands viktigaste utbildningsorter. Var femte person i Vasa är högskolestuderande och detta återspeglas också i ett omfattande service- och aktivitetsutbud. Situationen beträffande studentbostäder är mycket bra. I Vasa ligger allt man behöver på promenad- eller cykelavstånd och någon rusningstrafik förekommer aldrig, alla bilburna till glädje. Trafikförbindelserna är goda och fungerar från morgon till kväll. På en timme kan man t.ex. ta sig till Helsingfors eller Stockholm med flyg och med en regelbundet trafikerande båtlinje till Umeå, året runt. Med tåg kommer man direkt till centrum av staden. Ett unikt stycke Finland Kvarkens låga moränkust är ett av Unescos världsarvsobjekt. Området är en unik kombination av orörd mångfaldig natur med en rik fågelfauna och en traditionell och särpräglad skärgårdsbebyggelse. På grund av landhöjningen sker än ständig förändring och omformning av naturen. Denna förnyelse är karaktäristisk för hela regionen och har resulterat i energiska och företagsamma människor med stark innovationsvilja. 12

13 Vasas koncentration för energiteknologi skapar förutsättningar för innovationer, internationell kompetens, kraftfulla nätverk och goda sysselsättningsmöjligheter. 13

14 VAMK i ett nötskal VAMK inledde sin verksamhet år Verksamhet i bolagsform startade Delägare i Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab är Vasa stad, Vasa universitet, Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och Svenska Handelshögskolan. Bolagets styrelse svarar i enlighet med aktiebolagslagen för en sakenlig organisering av bolagets förvaltning och verksamhet. Skolans rektor fungerar som Oy VAMK Ab:s verkställande direktör. VD:n biträds av en ledningsgrupp och en intern styrelse i enlighet med yrkeshögskolelagen. Branschenheterna som svarar för utbildningen är teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. För stödtjänsterna svarar enheten för studieärenden, enheten för utveckling av undervisningen och förvaltningsenheten. FUI-enheten koordinerar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens stödtjänster och utvecklingen av verksamheten. Även studentkåren VAMOK är involverad i utvecklingen av verksamheten. Detta sker genom en bred representation i flera arbetsgrupper, i ledningsgruppen och i den interna styrelsen. Utbildning Teknik och kommunikation Personal 85, studerande 1350 Kone- ja tuotantotekniikka (ingenjör) Rakennustekniikka (ingenjör) Sähkötekniikka (ingenjör) Tietotekniikka (ingenjör) Ympäristöteknologia (ingenjör) Information Technology (Bachelor of Engineering) Rakentaminen (ingenjör, högre YH) Företagsekonomi och turism Personal 60, studerande 1400 Liiketalous (tradenom) Företagsekonomi (tradenom) International Business (Bachelor of Business Administration) Tietojenkäsittely (tradenom) Informationsbehandling (tradenom) Matkailu (restonom YH) Turism (restonom YH) Tourism (Bachelor of Hospitality Management) Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (tradenom, högre YH) Hälsovård och det sociala området Personal 40, studerande 700 Hoitotyö (sjukskötare YH) Hoitotyö (hälsovårdare YH) Sosiaaliala (socionom YH) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sjukskötare/hälsovårdare/socionom, högre YH) 14

15 Nyckeltal Ekonomi Aktiekapital 1,5 miljoner euro Omsättning euro Soliditetsgrad 51 % Undervisning Studerande 3600,varav vuxenstuderande 700 Avlagda examina 538 Sysselsättning bland utexaminerade 97,4 % Genomsnittlig studietid i utbildningen för unga 4,3 år Lärdomsprov utförda i form av uppdrag av arbetslivet 77 % Personal 311, varav heltidsanställda lärare 169, förvaltningspersonal och personal som utför stödtjänster 113 och personal i bitjänst 29 Personalens utbildning: doktorer och licentiater 15 %, magistrar ca 52 %, övrig utbildning ca 33 % VAMK = föregångare inom energibranschen, regional aktör med branschövergripande kunnande och praktisk forskningskompetens och en betrodd partner för arbetslivet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet EU-finansierade projekt 25 Ett stort antal projekt finansierade av arbetslivet pågår ständigt Publikationer ca 55 Internationell profil Egna utbytesstuderande i utlandet ca 150 per år Utländska examensstuderande ca 350 per år Utländska utbytesstuderande ca 80 per år Utbytes- och examensstuderande från mer än 50 länder Samarbete Vasa universitet - avtal om samarbete avtal med Levóninstitutet om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt öppen högskoleundervisning 2011 Vasa högskolekonsortium - samarbetsavtal flexibel studierätt gemensam regionstrategi förinkubator- och innovationsombudsmannaverksamhet 2011 Svenska Handelshögskolan: avtal om forsknings- och utbildningssamarbete 2006 Vasa yrkesinstitut: avtal om flexibel studiestig 2007 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia - undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia gemensam direktör för Technobothnia 2010 Yrkeshögskolan Novia (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur), Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt: projektstart för utbildnings- och forskningscentret för social- och hälsovård Medibothnia 2009 Vetenskapliga biblioteket Tritonia: VAMK med i samarbetet 2010 Vasa stad, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi Vasa: avtal om studentpsykologtjänster på finska och svenska 2011 Seinäjoki yrkeshögskola: gemensam verksamhetsplan med fem punkter 2011 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Vasa stad: grundande av ett fastighetsbolag för konceptet Havscampus

16 .Gj34 Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. VAMK samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Palosaarentie PALOSAAREN KAMPUS BRÄNDÖ CAMPUS TECHNOBOTHNIA Vasa yrkeshögskola Wolffskavägen 30, VASA Tfn Wolffintie Wolffskavägen www vamk fi Raastuvankatu Rådhusgatan Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Asemakatu Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Tori Torget Ratakatu Handelsesplanaden Rauhankatu KAUPUNGIN KAMPUS CENTRUM CAMPUS VASA

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar.

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar. Vasa yrkeshögskola Flerspråkig och internationell Vasa yrkeshögskola Vi är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder högklassig och arbetslivsorienterad utbildning

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009

MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009 MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009 Svenska yrkeshögskolan och Svenska Österbottens förbund för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 STUDERANDEHANDBOK 2006 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. REKTORS HÄLSNING... 5 2. VASA YRKESHÖGSKOLA...7 2.1. VERKSAMHETENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program

sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program sivu 1 (8) Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK rf Politiskt program Grundläggande principer avgiftsfri utbildning jämlikhet livslångt lärande främjande av studieförmågan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ

YA:s VISION 2020. YA:s VERKSAMHETSIDÉ STRATEGI YA:s VISION 2020 YA! är en lärande organisation, som ständigt förbättrar sin verksamhet. 1. YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten. YA! är en viktig resurs för

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina juli 2010 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina november 2011 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

MÅLAVTAL MELLAN YRKESHÖGSKOLAN NOVIA, AKTIEBOLAGET YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR 1.8.2008-2009

MÅLAVTAL MELLAN YRKESHÖGSKOLAN NOVIA, AKTIEBOLAGET YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR 1.8.2008-2009 MÅLAVTAL MELLAN YRKESHÖGSKOLAN NOVIA, AKTIEBOLAGET YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR 1.8.2008-2009 Yrkeshögskolan Novia och Aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi samt

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina januari 2014 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Allra först vill jag tacka för att man bett även finansministeriet framföra ett inlägg vid seminariet. Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar -

Miniworkshop, 16 april 2008. WebSurvey. - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Miniworkshop, 16 april 2008 - enkätverktyg för effektiva marknadsundersökningar - Öppen källkod inom offentlig sektor 15-16 april 2008, Kista Science Tower Conference Karl-Johan Smeds Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN?

TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? Sara Vägar TRADENOM MED INRIKTNING PÅ EKONOMIFÖRVALTNING VAD HÄNDE SEN? En studie av utexaminerade åren 1999 2011 vid Vasa Yrkeshögskola Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet

Läs mer