Brasilien - Säker navigering i farliga vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brasilien - Säker navigering i farliga vatten"

Transkript

1 NUMMER 1, 9 MARS 2011 Brasilien - Säker navigering i farliga vatten Brasilien har haft den högsta tillväxten på 20 år under 2010 men nu återgår ekonomin till en mer stabil tillväxttakt, på grund av ekonomisk åtstramning och en stark brasiliansk valuta. Tillväxten kommer dock att vara fortsatt hög och sannolikt ligga nära potentiell tillväxttakt. Detta kommer inte att bidra till att dämpa inflationstrycket. Dessutom är inhemska fundamenta fortsatt stabila, med rekordlåg arbetslöshet, hög tillförsikt bland konsumenter och företag samt en kraftig kreditexpansion. Hög inhemsk efterfrågan och en stark real lyfter och försämrar handelsbalansen. Efter en mycket kort konjunkturnedgång som var över i början av 2009 uppgick tillväxten i Brasilien därefter till 2 procent fyra kvartal i rad. Brasilien var ett av de första länderna i området som återvände till fullt kapacitetsutnyttjande efter finanskrisen. Den snabba återhämtningen i ekonomin hade ett starkt stöd av både penning- och finanspolitik. Dessutom kunde regeringen bidra till att Brasilien slapp en djup kreditkris genom att stimulera utlåningen från statliga banker (i synnerhet den nationella utvecklingsbanken BNDES). Tack vare fortsatt tillgång på krediter och en snabb återhämtning på arbetsmarknaden, i kombination med att sociala transfereringar ökade och minimilönerna höjdes över inflationstakten, kunde hushållen fortsätta konsumera och företagen snabbt öka produktion och investeringar. Den kraftfulla hanteringen av finanskrisen har lett till en stabil återhämtning över hela linjen. De främsta bidragande faktorerna är investeringar och privat konsumtion, som gynnas av en stabil arbetsmarknad, tillfälliga skattesänkningar och en offentlig sektor som fokuserar på ökade överföringar, i synnerhet till fattiga. Faktum är att tillväxten nådde ohållbara nivåer under första halvåret 2010 med en årstakt på över 9 procent, vilket bidrog till en tillväxt för helåret på över 7,5 procent den högsta nivån på över tjugo år. Med en tillväxtpotential på runt 4,5 procent, är det inte förvånande att ekonomin visar tecken på överhettning. De finans- och penningpolitiska åtgärderna har lett till en betydligt snabbare ökning av efterfrågan än av utbudet, och detta efterfrågeöverskott har i sin tur lett till högre import. Inhemsk efterfrågan ger högre tillväxt Skillnad utbud/efterfrågan ger import För full ansvarsbegränsning hänvisas till sista sidan.

2 Tillväxten avtog markant under det tredje kvartalet, där de främsta bidragande faktorerna var industrisektorn och en stor import på grund av den starka valutan, realen. Hushållen väljer i allt högre grad importerade varor i stället för brasilianska (importen ökar med över 40 procent på årsbasis). Vi tror att det blir fortsatt trögt i industrisektorn, eftersom vi anser att möjligheterna till försvagning av realen är begränsade, trots att regeringen kämpar i det s.k. valutakriget. Men regeringen kan komma att hjälpa vissa problemdrabbade sektorer. Den har t.ex. redan hjälpt brasilianska leksakstillverkare som lyckades få fram ett beslut om högre importtullar på kinesiska leksaker. Inhemsk efterfrågan har varit mycket hög de senaste kvartalen. Om det inte hade varit för den rekordhöga importökningen, hade det varit en imponerande tillväxt även under det tredje kvartalet. Den privata konsumtionen accelererade till och med under tredje kvartalet, och även investeringarna låg på en fortsatt hög nivå. Handelssiffror tyder på att importtillväxten har börjat mattas av efter en särskilt stor import av kapitalvaror, råmaterial och insatsvaror under de senaste kvartalen. De sektorer som skyddas från utländsk konkurrens går bra. Den arbetsintensiva tjänstesektorn, som står för över 65 procent av landets ekonomi, växer kraftigt eftersom den inhemska efterfrågan är fortsatt hög och inte påverkas av den starka realen. Den snabbt växande medelklassen efterfrågar nu en mängd olika tjänster, från finans och försäkring till detaljhandel. Ett tydligt tecken på det höga trycket i tjänstesektorn är den högre inflationen i denna sektor. Efter avmattningen under det tredje kvartalet finns det tecken på att tillväxten redan har tagit fart igen under det fjärde kvartalet. Detta framgår av en plötslig uppgång i indexet över ekonomisk aktivitet, som är en approximation av BNP. Framöver förväntar vi oss att ekonomin dämpas och går mot en mer stabil tillväxttakt under 2011 och Åtstramningen sker med viss eftersläpning, vilket tillsammans med ytterligare penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder samt åtstramad kreditpolitik och en troligen något svagare nettoexport kommer att innebära att tillväxten stannar på 4,4 procent på årsbasis nästa år. Investeringarna är även fortsättningsvis den viktigaste tillväxtfaktorn, tillsammans med privat konsumtion. En mjuklandning för Kina och bättre utsikter för USA bör ha en positiv inverkan på råvarumarknaden som blir fortsatt gynnsam för Brasiliens export. Det är viktigt att notera att en betydande del av den lägre tillväxten på årsbasis beror på ett betydligt mindre statistiskt överhäng för 2011 än för Utsikterna för 2012 är betydligt mer osäkra, eftersom de i hög grad beror på finanspolitiska åtgärder som den nya regeringen ännu inte har presenterat. Regeringens förmåga och vilja att bedriva en åtstramande finanspolitik kommer att avgöra vilka åtgärder som krävs för att stabilisera ekonomin och inflationen. När det finns mer information om regeringens budgetplaner blir det enklare att beräkna tillväxtutsikterna. Vårt grundscenario är att regeringen troligen inte helt och hållet kommer att kunna uppfylla sina löften om åtstramning och att den definitivt inte kommer att kunna förhindra ytterligare åtstramning från centralbanken. Det innebär att centralbanken får ta det största ansvaret för att stabilisera ekonomin. Centralbanken kommer sannolikt att strama åt med totalt 200 räntepunkter. Finanspolitiken kommer att bidra med åtstramningsåtgärder som är förenliga med att nå målet med ett primärt överskott på 3,0 procent av BNP. Makroekonomisk prognos Procentuell förändring p 2011p 2012p 2013p BNP Hushållens konsumtion Bruttoinvesteringar Offentlig konsumtion Export Import Inflation (IPCA, %) Bytesbalans (% BNP) Primär budgetbalans (% BNP) Källa: Handelsbanken Capital Markets och Reuters Ecowin Investeringsökningar blir mer normala Produktionen slog i kapacitetstaket 2010, och detsamma skulle kunna sägas om arbetsmarknaden, där arbetslösheten hade nått rekordlåga 5,3 procent i december Även om kapacitetsutnyttjandet minskade något under andra och tredje kvartalet, är utnyttjandegraden fortsatt hög. Med tanke på den höga totala efterfrågan i ekonomin och de bättre (men fortfarande svaga) utsikterna för exporten, tror vi att företagen generellt vill öka kapaciteten. Det är också i linje med att företagens optimism ligger över nivåerna 2008, dvs. före finanskrisen. Investeringsefterfrågan stöds i allt högre grad av en ökad tillgång på krediter från privata banker. Detta bidrar till att kompensera för en minskad tillgång på krediter från BNDES, vars budget sannolikt kommer att minskas av regeringen. Det relativa priset på kapitalvaror verkar dessutom vara lågt, på grund av kraftiga löneökningar och den starka realen, som innebär import av kapitalvaror till betydande rabatter. Vi tror på en stabil ökning av investeringarna under 2011, med en ökning på närmare 12 procent, som sedan följs av fortsatt normalisering till 8 procent under Investeringsefterfrågan beror även på regeringens ambitiösa investeringsprogram som innefattar förberedelser för fotbolls-vm 2014 och OS 2016 samt enorma investeringar av statliga Petrobras uppgående till 224 miljarder USD fram till och med Regeringen är särskilt angelägen om att öka investeringarna i infrastruktur. Den planerar att fördubbla flygplatskapaciteten under de fyra kommande åren, vilket verkligen behövs. Dessutom behövs en genomgripande uppgradering av 2 9 mars 2011

3 järnvägsnätet. Endast 30 procent av transporterna i Brasilien sker via järnväg, vilket är lite jämfört med länder av liknande storlek. Järnvägarna ägs till stor del fortfarande av staten. Den dåliga infrastrukturen kvarstår som ett av viktigaste hindren för tillväxt, eftersom den urholkar de brasilianska företagens konkurrenskraft, som är ännu viktigare nu när realen är så stark. Enligt Världsturismorganisationen (UNWTO) ligger Brasilien på plats 95 av 130 när det gäller infrastruktur för transporter. Bland råvaruproducenterna kommer investeringsefterfrågan att vara fortsatt särskilt hög. Råvarupriserna är höga och även under 2011 kommer de att främjas av en mjuklandning i Kina i kombination med en högre tillväxt i USA. Bönderna har nyligen ökat sina lån för att köpa nya maskiner, tack vare höga priser på bland annat kaffe, sojabönor och socker. Brasilien är världens näst största exportör av odlade jordbruksprodukter efter USA. Bönderna kan låna till kraftigt subventionerade räntor, till så låga nivåer som 5,5 procent enligt regeringens program för jordbrukssubventioner. Programmet finansieras av BNDES. Högre kapacitetsutnyttjande Sett i ett längre perspektiv är det värt att notera att investeringarna ökade i en både stabil och snabb takt från 2006 fram till finanskrisen. Det är den längsta perioden av stabil tillväxt i Brasilien under senare år. Annars har investeringarna varit oerhört ojämna. Vi anser att det beror på att den förre presidenten, Lula, lyckades skapa en högre stabilitet i hela ekonomin. Både företagen och hushållen har en allt längre planeringshorisont, vilket ökar investeringsviljan. En framgångsrik hantering av ekonomin under finanskrisen har ytterligare bidragit till denna utveckling. Investeringar räknat i procent av BNP ligger kvar på relativt låga 19 procent. Vi tror att investeringarna måste närma sig 25 procent för att man ska nå en långsiktigt hållbar BNP-tillväxt på över 5 procent. Hög tillförsikt bland företagen Nyvalda presidenten Dilma Rousseff har gett signaler om att hon vill satsa på åtgärder som får ned realräntorna. Det är positivt eftersom det krävs insatser för att hålla tillväxten över 5 procent på sikt, men det återstår att se om regeringen kan driva igenom de budgetminskningar som behövs för att möjliggöra en strukturellt lättare penningpolitik. Genomsnittlig utlåningsränta låg i december på 28 procent för företag och 45 procent för hushåll. Helt klart finns en enorm efterfrågepotential på lång sikt om Rousseff lyckas med att sänka realräntorna. Faktum är att en av de viktigaste utmaningarna på lång sikt i Brasilien är att öka investeringarna. För att undvika ett beroende av utländskt kapital kräver detta också att sparandet ökar från den nuvarande låga nivån. En växande medelklass bidrar till tillväxten En stabil arbetsmarknad, stigande reallöner och lättare tillgång till kredit har lett till en privat konsumtion som har ökat med en årstakt på 7 procent sedan andra kvartalet år 2009, när den två kvartal korta lågkonjunkturen var över. Detta är nästan dubbelt så högt som genomsnittlig ökning historiskt och klart över trenden, även om tillväxtsiffran har stigit rejält på senare år. Konsumtionsökningen beror delvis på fundamenta. Nästan 30 miljoner människor lämnade fattigdomen under Lulas presidentperiod och en del tog sig till och med till Brasiliens snabbt växande medelklass. De kan nu i allt högre grad köpa bilar, hus och andra konsumtionsvaror. För den relativt fattiga delen av befolkningen har statliga stöd via program som Minha Casa, Minha Vida ( Mitt hus, mitt liv ) som Lula införde varit av stor betydelse. Hushållen lånar pengar och öser tillbaka dem i den lokala ekonomin. För inte länge sedan kunde dessa hushåll inte planera framåt för att köpa t.ex. bilar eller hus. Nu har de jobb, kan handla på avbetalning och gå till banken och ta ett lån. Den privata konsumtionen skjuter i höjden. Det säljs nästan dubbelt så många bilar i Brasilien som i Indien 9 mars

4 ett av de snabbast växande tillväxtländerna, där den ökade konsumtionen ofta nämns. För bara två decennier sedan var det omöjligt att få ett femårigt lån på en bank i Brasilien. Folk var tvungna betala sina hus kontant. Nu kan egnahemsägare få bostadslån på 20 år. Med fortsatt makroekonomisk stabilitet kommer denna struktur att bestå och få fortsatt betydelse för den privata konsumtionen under åren som kommer. Jämfört med konsumenterna i Asien är det också viktigt att påpeka att brasilianer hellre slösar än sparar. Det tyder på att ökad köpkraft har en betydande multiplikatoreffekt på övriga delar av ekonomin. Att konsumtionen legat så högt på sistone har delvis berott på en kraftig ökning av utlåningen, vilket har lett till att hushållen nu lägger över 25 procent av inkomsterna på räntor och amorteringar. Särskilt har korta lån (till nästa lön) och lån mot säkerhet i bilar ökat kraftigt. Det beror i huvudsak på de extremt höga räntorna på konsumentkrediter och relativt korta löptider, eftersom hushållens skuldsättningsgrad bara ligger på närmare 40 procent i genomsnitt en nivå som är i paritet med många andra tillväxtmarknader. Bankernas genomsnittliga utlåningsränta är nästan 38 procent (över 40 procent för privathushåll och strax under 30 procent för företag). Dessutom ligger lån som andel av BNP fortfarande på en relativt låg nivå jämfört med andra utvecklade ekonomier. Det här visar på oerhört hög potential för stigande konsumtion hos hushållen om räntorna kan sänkas, vilket Rousseff också verkar ha som mål. Centralbanken införde nyligen åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionskrediter för att undvika att ekonomin spårar ur. Vi ser detta som positivt på lång sikt för konsumenterna i Brasilien. Det är också värt att notera att kreditökningen delvis beror på att fler hushåll får tillgång till kreditmarknaderna, och inte bara på högre lån till hushåll som redan har lån. Nackdelen med otåliga hushåll är att detta ökar risken för överkonsumtion medan de samtidigt minskar mängden tillgängliga sparmedel för investeringar. Hushållen ägnar sig just nu åt en slags konsumtionsutjämning; de räknar med att inkomsterna ska stiga i framtiden och lånar pengar för att kunna öka konsumtionen redan idag. Skulle hushållens förväntningar vara överdrivet optimistiska, finns risk för överkonsumtion som kan sluta i en abrupt justering. Ett lågt sparande tyder på att investeringarna finansieras utifrån, vilket ökar landets känslighet för omvärlden. Detta är historiskt skälet till att ekonomin har gått igenom kraftfulla cykler med högkonjunktur och lågkonjunktur. Starka fundamenta hos konsumenter Inte bara lån driver upp konsumtionen Mot bakgrund av ovan nämnda problem är det positivt att centralbanken BCB och dess chef Tombini riktar in sig på kreditökningen. Att centralbanken inför åtgärder kommer att dämpa den lånefinansierade delen av konsumtionen men åtgärderna kommer inte att kunna stoppa den underliggande, fundamentalt högre efterfrågan som är följden av låg arbetslöshet, stigande löner och optimistiska konsumenter. Faktum är att åtgärderna är positiva för tillväxten på lång sikt, i och med att de dämpar kreditökningen och därmed minskar risken för en lånebubbla. I framtiden kommer konsumtionen troligen att öka i linje med de fundamentala förbättringarna på arbetsmarknaden och det kommer att begränsa konsumtionsökningen till strax under 5 procent. Den mest påtagliga effekten av åtgärderna är troligen effekten på bilförsäljningen, som har varit en stor del av kreditexpansionen. Vi förväntar oss att konsumtionen under 2011 avtar till mer stabila 4,9 procent och att det sedan blir en mindre ökning igen mars 2011

5 Nettoexporten fortfarande ett hinder Den stora nominella apprecieringen av valutan (real) i kombination med relativt hög inflation har lett till en markant försämrad konkurrenskraft för Brasilien. Realen är nästan tillbaka till den höga nivå mot USA-dollarn som rådde före finanskrisen och i reala termer är den betydligt starkare. Vi menar att realen nu är klart övervärderad. Realen har ökat i värde med 37 procent mot den kinesiska yuanen de senaste två åren. En långvarig övervärdering utan produktivitetsförbättringar leder till att Brasiliens konkurrenskraft försämras, särskilt när det gäller andra sektorer än de som exporterar råvaror. Sannolikt ökar detta risken att import på sikt ersätter försäljning av inhemskt tillverkade varor. Tillsammans med hög inhemsk efterfrågan har den starka realen lett till en betydande försämring av handelsöverskottet, som minskade med över 50 miljarder dollar Vi förväntar oss att exporten fortsätter att ha en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten i och med att den inhemska efterfrågan kommer att hålla uppe importen jämfört med resten av världens efterfrågan på dyra brasilianska varor. Försämring i utrikesbalans Källa: Handelsbanken Capital Markets och Reuters Ecowin Vi ser en del ljuspunkter när det gäller Brasiliens export. En mjuklandning i Kina och förväntad högre konsumtion i både USA och euroområdet kommer att gynna Brasiliens export. En mjuklandning i Kina är särskilt positiv för Brasiliens export som har blivit alltmer råvaruorienterad. Kina är nu Brasiliens viktigaste enskilda handelspartner. Brasiliens export till Kina består huvudsakligen av råvaror, medan importen från Kina till Brasilien huvudsakligen utgörs av industrivaror. Detta mönster understryker att företag i industrin har det besvärligt, särskilt i konkurrensen från Kina. Vi tror att den nya regeringen prioriterar den här frågan. Rousseff har redan antytt att hon för samtal med Kina om handelsrelationerna. Vi förväntar oss inte några väsentliga förändringar i Kinas valutapolitik. Det innebär att yuanen kommer att fortsätta att långsamt apprecieras mot den amerikanska dollarn med närmare 5 procent nästa år, vilket innebär en appreciering mot realen med nära 8 procent. Övervärderad real ger sämre konkurrenskraft Den starka realen och hög inhemsk efterfrågan har lett till att importen ökade med nästan 40 procent Vi tror att importen kommer att fortsätta att öka i en högre takt än exporten, i och med att världsekonomin håller en långsammare fart än Brasilien. Skillnaden i tillväxttakter kommer långsamt att krympa, i takt med att den inhemska efterfrågan normaliseras. Därför kommer nettoexporten att fortsätta att agera bromskloss för den totala tillväxten i ekonomin. Handels- och bytesbalansen fortsätter att försämras, men vi ser ingen överhängande risk för bytesbalansen, eftersom Brasiliens tillväxthistorik och den stora räntespreaden mot utvecklade ekonomier kommer att fortsätta att attrahera internationellt kapital. Det finns helt klart en ökad risk att drabbas av tvärstopp, eftersom bytesbalansunderskottet i allt högre grad finansieras av inflöden av spekulativt kapital snarare än av utländska direktinvesteringar som är en mer stabil finansieringskälla. Är Brasilien indraget i ett globalt valutakrig Den positiva tillväxt- och räntedifferensen mellan Brasilien och resten av världen, i kombination med en global ekonomi med hög likviditet, lockar stora flöden av utländskt kapital till Brasilien och många andra länder i området, vilket stärker deras valutor för mycket. Höga råvarupriser bidrar också till att göra Brasilien attraktivt. Extremt lätt penningpolitik i utvecklade ekonomier särskilt i USA, med dess stora kvantitativa lättnader ger en miljö där investerare flockas kring högavkastande valutor i sökandet efter avkastning. Detta har orsakat en högre appreciering av realen än vad vi tror är motiverat av fundamenta. Dessutom försämras Brasiliens och andra snabbväxande tillväxtmarknaders konkurrenskraft av den kinesiska valutastrategin att följa dollarn. Det ledde till att den brasilianska finansministern, Guido Mantega, myntade begreppet globalt valutakrig i september i fjol, och till och med varnade för att det kunde utvecklas till ett globalt handelskrig. Sedan dess 9 mars

6 har Brasilien infört en lång rad åtgärder för att försvaga den starka realen, som nu har märkbara effekter på exporten. Under 2010 minskade handelsöverskottet med 20 procent eftersom exporten inte kunde hålla jämna steg med importen medan bytesbalansunderskottet ökade till 2,5 procent av BNP från 1,5 procent Den starkare realen beror huvudsakligen på stora kapitalinflöden, särskilt portföljflöden och andra inflöden av spekulationskapital. Höga räntor och en räntehöjande penningpolitik lockar kapitalinflöden från lågränteländer. Stigande inhemska priser i Brasilien sätter ytterligare press på valutakursen. Vi anser att det inte är en starkare konkurrenskraft som är orsaken, utan snarare en bättre arbetsmarknad som bidrar till relativt sett högre löneökningar i Brasilien än hos landets huvudsakliga handelspartners. Det tyder på realen håller på att bli fundamentalt övervärderad, även om centralbanken har intervenerat kraftigt för att försöka försvaga realen. En långvarig period med övervärderad valuta kan få allvarliga konsekvenser för den långsiktiga tillväxten, och nyligen genomförda satsningar på att försvaga realen visar tydligt att Rousseff tar denna fråga på allvar. Flera satsningar har redan genomförts. För det första intervenerar centralbanken löpande genom att köpa amerikanska dollar och sälja real, och bygger därmed upp stora reserver med utländsk valuta. Regeringen försöker också begränsa inflödet genom att höja skatten på inflöden ( IOF-skatt ), t.ex. genom att tredubbla skatten på inflöden till obligationer. Fler särskilda åtgärder innefattar det nyligen införda reservkravet på 60 procent för banker i högkostnadsländer som blankar dollar mot real och att den statliga fonden Fundo Soberano do Brasil kommer att tillåtas att köpa utländsk valuta. Brasilien har varit det mest aggressiva landet i regionen när det gäller att bekämpa apprecieringstrycket, men även i andra länder börjar man trappa upp. Det är inte gratis att stoppa valutavinsterna. Att bygga upp reserver innebär att Brasilien måste emittera skuldinstrument för att betala de amerikanska dollarna. Enligt Tendencias, ett företag i São Paulo som utför ekonomiska analyser, kostar detta Brasilien motsvarande 20 miljarder dollar per år. Dessutom finns alltid risken att man skrämmer bort bra kapital. Bygger upp enorma valutareserver Vi tror inte att ovanstående åtgärder är någon långsiktig lösning för att förhindra en starkare real. Denna åsikt stöds generellt av akademiska studier som visar att kapitalkontroller är tämligen ineffektiva i ekonomier med sofistikerade finansiella system, som Brasilien. I ett globalt sammanhang är Brasilien fortsatt attraktivt för investeringar trots åtgärderna. En lösning som regeringen eftersträvar är att som tidigare nämnts strama åt finanspolitiken och lämna utrymme för en sänkning av räntan. Allt annat lika skulle detta eliminera en del av det utländska inflöde som lockas av räntedifferensen (s.k. carry trade ), vilket skulle minska pressen på realen. Men det kan också slå slint och faktiskt locka ännu mer utländskt kapital, eftersom förbättrade statsfinanser höjer Brasiliens kreditvärdighet. Dessutom skulle lägre offentliga utgifter kunna förbättra bytesbalansen, vilket skulle gynna realen. Därför kommer myndigheterna sannolikt att fortsätta bekämpa apprecieringen av valutan så länge som Kina och USA håller sina valutor alltför lågt nere. Det som sannolikt skulle kunna minska trycket på realen är lägre råvarupriser. I sitt installationstal förklarade Rousseff att hon skulle skydda landets industrier från urskillningslösa inflöden av spekulativt kapital. Även andra ledande regeringsmedlemmar har understrukit att regeringen kommer att stödja exportföretagen. En av Rousseffs insatser i valutakriget är att försöka få ned realräntan från 5 procent till 2 procent före Detta kommer främst att gynna inhemska investeringar. Det kommer också att göra kapitalinflöden från lågränteländer mindre attraktivt vilket dämpar inflödet av spekulationskapital. För att få ned realräntan planerar Rousseff nedskärningar i offentliga utgifter. Vi tror att den strategin kan slå tillbaka med avseende på realen. Om de offentliga finanserna förbättras ökar Brasiliens kreditvärdighet, vilket kan attrahera mer kapitalflöden. Dessutom kan lägre offentliga utgifter minska det rekordhöga underskottet i bytesbalansen vilket i sin tur bidrar till att hålla realen uppe. Därför måste Rousseff sannolikt 6 9 mars 2011

7 förlita sig på mer handelsrelaterade satsningar för att skydda landets företag. Det såg vi också tecken på när hon höjde importtullarna för kinesiska leksaker för att skydda brasilianska leksaksproducenter. Vi förväntar oss fler sådana insatser. Det finns betydande möjligheter att förbättra företagens långsiktiga konkurrenskraft i Brasilien. Reformer av skatter och arbetslagstiftning, förbättrad infrastruktur och minskad byråkrati skulle vara en stor stimulans för inhemska företag som konkurrerar på en internationell marknad. Enligt Världsbanken ägnar företag i OECDländer i genomsnitt 199 timmar om året på att deklarera i Brasilien tar det timmar. Denna kostnad både försämrar konkurrenskraften och är ett stort hinder för företag som vill etablera sig i Brasilien. När Steve Jobs från Apple besökte Brasilien sade han att det inte blir något Apple-kontor där på grund av Brasiliens vansinniga, superhöga skatter. Ett annat exempel är jordbruket. Det är dubbelt så produktivt som i övriga världen och det finns gott om naturresurser, men infrastrukturen är en flaskhals som försämrar en stor del av konkurrenskraften. Transportkostnaderna är nästan dubbelt så höga som i USA. Infrastrukturinvesteringar begränsas av omfattande byråkrati och miljötillstånd. Omkring 60 procent av transporterna i Brasilien sker med lastbil, jämfört med 16 procent i USA enligt Brasiliens organisation för spannmålsexportörer,men bara 12 procent av vägarna är asfalterade. Vi tror att bytesbalansunderskottet fortsätter att öka under 2011 och 2012, och når 3,2 procent respektive 3,5 procent. Det medför visserligen ett ökat beroende av utlandet, men vi är inte oroliga för underskottet utan tror att en fortsatt tillgång på utländskt kapital kommer att finansiera underskottet. En fortsatt lätt penningpolitik i utvecklade ekonomier bidrar till Brasiliens fortsatta dragningskraft, och vi tror att inflödena ligger kvar på en så pass hög nivå att ackumuleringen av reserver fortsätter Det är oroande att finansieringen tydligt har övergått från direktinvesteringar till mer kortfristiga kapitalflöden, vilket medför att realen blir känslig för s.k. sudden stops. Penningpolitiken tar ledningen som stabilisator Med tanke på våra något mindre optimistiska förväntningar på regeringens möjlighet att förbättra statsfinanserna, tror vi att centralbanken än en gång kommer att ta ledningen som den som stabiliserar ekonomin. Vi tror därför på en ganska aggressiv höjning på sammanlagt 200 punkter under första halvåret i år för att få upp styrräntan, SELIC, till 12,75 procent. Därefter tror vi att det blir uppehåll under resten av året. Höjningarna började på mötet i januari med 50 punkter, och nu har vi 100 kvar. Vi tror på en höjning med 50 punkter på vart och ett av de kommande två mötena. Ekonomin påverkas fortfarande av höjningarna med 200 punkter som genomfördes i april till juli i fjol. Men om regeringen faktiskt skulle fullfölja avsikten att minska statens utgifter betydligt är risken stor att våra förväntningar inte slår in. Regeringens budget för 2011 antar en tillväxt i ekonomin på 5,5 procent, vilket tycks ganska optimistiskt och tyder på att ytterligare åtstramningar skulle kunna behövas för att uppnå budgetmålet för Realens utveckling och omfattningen av ytterligare makrotillsynsbestämmelser för att begränsa kreditökningen blir också viktig för de penningpolitiska åtgärderna. Utsikterna för penningpolitiken år 2012 beror mycket på vilken finanspolitik som regeringen kan genomföra i år. Vi förväntar oss att realen är fortsatt stark under större delen av året även om vi anser att den är övervärderad. Valutan har fastnat i en dragkamp mellan allt sämre balanser mot utlandet, stora kapitalinflöden till följd av lätt penningpolitik i utvecklade ekonomier och statliga satsningar för att förhindra ytterligare stärkning av valutan. Vi tror att apprecieringstrycket kvarstår under 2011, vilket innebär att beslutsfattarna måste hitta nya åtgärder för att minska realens styrka. Centralbanken kommer att fortsätta sin kraftiga intervention medan beslutsfattarna skulle kunna vara frestade att införa nya och hårdare kapitalkontroller för att begränsa effekterna för inhemska företag. Troligen kommer USD/BRL att ligga i intervallet 1,65 till 1,70 under första halvåret Centralbankens signaler tyder på att den föredrar en USD/BRL på 1,70. Vi förväntar oss att underskottet i bytesbalansen blir större och att ytterligare återhämtning i utvecklade ekonomier leder till att marknaderna koncentrerar sig på global åtstramning av penningpolitiken, vilket så småningom leder till en försvagad real. Finansiell prognos 07-Feb <3mån <6mån <12mån Policyränta (SELIC) USD/BRL EUR/BRL CNY/BRL Källa: Handelsbanken Capital Markets Många av de faktorer som bidrog till en stark real under 2010 finns kvar Den globala likviditeten är sannolikt fortsatt hög eftersom vi förväntar oss en oerhört lätt penningpolitik i utvecklade ekonomier. Detta kommer att bidra till stora kapitalflöden till tillväxtmarknader särskilt till tillväxtländer med stabil politisk grund och relativt hög ekonomisk tillväxt. Kombinationen av låga räntor i utvecklade ekonomier och att Brasilien har bland världens högsta räntor bidrar till de höga kapitalinflödena. En ytterligare bidragande faktor är höga råvarupriser, något som troligen håller i sig med tanke på den fortsatta återhämtningen i USA och att Kina lyckas med sin mjuklandning. Vi förväntar oss att en stramare penningpolitik i Brasilien innebär räntehöjningar med ytterligare 100 punkter och att det fortsätter att locka utländskt kapital. Jämfört med tidigare höjningar försöker centralbanken (BCB), med chefen Alexandre 9 mars

8 Tombini, att hålla räntehöjningar till ett minimum för att undvika att locka in spekulativt kapital. Därför har BCB infört speciella åtgärder för att i huvudsak försöka dämpa kredittillväxten. Med tanke på den höga inflationsökningen och betydligt högre inflationsförväntningar, tror vi inte att de ickekonventionella åtgärderna kan få inflationen under kontroll. Men de sänder tydliga signaler om att BCB tar effekterna på valutan på allvar. Förutom höga räntor innebär goda tillväxtutsikter att investerare lockas till Brasilien. Att vi nu upplever något utan tidigare motstycke i tillväxtländerna framgår av att IMF nyligen såg mellan fingrarna med användningen av kapitalkontroller i syfte att strypa det inflöde av kapital som är på väg att skada ekonomin i Brasilien. Detta är ett tydligt avsteg från IMF:s tidigare inställning och understryker att den nuvarande situationen kräver nya åtgärder för att skydda den ekonomiska stabiliteten. De främsta riskfaktorerna i vårt huvudscenario är global riskbenägenhet och råvarupriserna. Stora inflöden av kortfristigt kapital (portföljinvesteringar och andra investeringar) har ökat Brasiliens känslighet för andra länder och inneburit att realen är mer känslig för plötsliga förändringar i riskbenägenhet. Skulle investerarna tappa förtroendet för investeringar i Brasilien blir trenden mer nedåtgående i vår prognos. Faktum är att våra analyser tyder på att det globala risksentimentet är den tveklöst viktigaste bestämningsfaktorn för realen betydligt viktigare än penningpolitik och inhemska fundamenta. Med tanke på vår tämligen positiva globala prognos förväntar vi oss inte en så markant försvagning av investerarsentimentet. En annan riskfaktor är råvarumarknaderna. Brasiliens handelsöverskott har blivit alltmer beroende av råvaror och aktiemarknaden domineras av råvaruföretag. I synnerhet har råvaruexporten till Kina blivit viktig. Råvarumarknaderna ännu en riskfaktor Realen känslig för globalt sentiment Thomas Haugaard, , Ansvarig utgivare Jan Häggström Aktuell Ekonomi Ekonomiska sekretariatet, Handelsbanken Stockholm Telefon Telefax Prenumeration 350 kr per år genom bankens kontor, bankgiro nr eller per tfn Eftertryck tillåts om källan anges. ISSN Nummer 1, Mars 2011 Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder vi använt oss av vid utarbetandet av analyser och prognoser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter.

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010 Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 21 Ryssland Bränder, torka och global avmattning stapplande rysk återhämtning Ryssland har drabbats hårdare än jämförbara tillväxtekonomier av den globala ekonomiska

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Sammanfattning. Nordic Outlook - Maj 2004

Sammanfattning. Nordic Outlook - Maj 2004 Sammanfattning Nordic Outlook - Maj Internationellt Den globala tillväxten accelererar. I USA blir BNP-tillväxten i år, procent. Nästa år blir tillväxten något lägre, då finanspolitiken stramas åt och

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Ekonomiska Utsikter April 2008

Ekonomiska Utsikter April 2008 Ekonomiska Utsikter April 2008 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Redaktör Leena Mörttinen, Chefekonom leena.morttinen@nordea.com Tel +358 9 1655 9940 Gått till tryck 16.4.2008

Läs mer

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook 7ITXIQFIV 7ZIRWOZIVWMSR Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Konjunkturutsikter. Bättre vind i konjunkturseglen. februari 2014. Heidi Elmér Chefekonom heidi.elmer@skandia.se

Konjunkturutsikter. Bättre vind i konjunkturseglen. februari 2014. Heidi Elmér Chefekonom heidi.elmer@skandia.se Konjunkturutsikter Bättre vind i konjunkturseglen Den globala ekonomin har haft en snubblande återhämtning. Framöver räknar vi med att konjunkturen får bättre vind i seglen med stöd av fortsatt låga räntor

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2009-10-21 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer