Nya miljöavgifter i Finland - konsekvenser för bioenergimarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya miljöavgifter i Finland - konsekvenser för bioenergimarknaden"

Transkript

1 Tage Fredriksson Puuenergla,Träenergl rf. Wood Energy Association Nya miljöavgifter i Finland - konsekvenser för bioenergimarknaden Bakgrund till nuläget och miljörelaterade avgifter för 1998 Sedan 1990 har fossila bränslen och torv beskattats med en tilläggsaccis. Från och med 1994 har skattens storlek varit bundet till innehållet av kol och energi. Från och med 1997 befriades elproduktionen helt från miljöskatter. I stället belades konsumtion av el med skatt enligt två olika tariffer, en för industri och en för servicesektorn och privata hushåll. Frånvaron av miljöstyrning kompenserades i någon mån genom att anläggningar som använder torv och trä och har en nominell effekt under 40 MW fick ett stöd som motsvarade energiskatten enligt industrins tariffnivå. Från och med 1998 återbetalas elskatt eller understöds all träel på samma sätt oberoende av nominell effekt. Detta förutsatt att regeringens budgetförslag godkänns i riksdagsbehandling i december. Skogsindustrin och andra elproducenter/distributörer betalar alltså inte elskatt för den el de förbrukar om den produceras med trä eller träbaserade bränslen. Enligt budgetpropositioner stöds elproduktion av torv endast i anläggningar under 40 MW. Under 90-talet fram till 1998 har för biobränslen ingen märkbar förbättring skett genom beskattningen. Förhöjningarna i beskattningen omintetgjordes helt och lite till då de inhemska bränslena (torv och trä) miste det s.k. primärproduktavdraget och då mervärdesskatt infördes. Då gick närmare tjugo procent i konkurrenskraft förlorad. För torvens del mjukades detta upp genom en nedsatt tilläggsaccis. Trädbränslenas konkurrensförmåga avsågs man förbättra genom kännbart höjda miljöavgifter. En höjning i den takt och till den nivå som då avsågs har inte förverkligats. Konkurrensläget från början av 90-talet uppnåddes för trä i värmeproduktion först 1997 och när det gäller elproduktion Elproduktionens konkurrenskraft är mycket viktig med tanke på att cirka trettio procent av Finlands elkraft produceras i kombinerad el- och värmeproduktion. För torvens del kompenserades detta genom att införa en kraftigt nedsatt tilläggsaccis. Trä betalar ingen tilläggsaccis (CO 2 -skatt), torven betalar en sjättedel av tilläggsaccisen (COi-skatt) och naturgas betalar hälften av normal skatt. Från och med 1997 är endast lätt brännolja belagd med grundaccis, som bestäms enligt energi-innehållet. Om energimängden som producerats med torv i en värmeanläggning understiger MWh är torven inte belagd med tilläggsaccis. 39

2 Energiproduktionen i dag Under 1996 producerade skogsindustrin 4,7 milj. Mtoe energi av svartlut och biprodukter från skogsindustrin, vilket motsvarar 26,5 milj. m 3 virke. En milj Mtoe, dvs. 5,6 milj. m 3 virke användes i hushåll främst på lantbruk och i hus för uppvärmning (bastu 1,1 milj. m 3 ). Användningen av skogsflis i värmecentraler och vid fjärrvärme var 0,26 miljoner m\ vilket med tanke på energiförsörjningen knappast kan betecknas som betydande. I början av 80-talet var motsvarande användning 0,16 milj. m 3 och då industrins och lantbrukens flisanvändning inkluderas 0,24 milj. m 3. Trots att miljöavgifterna nästan varje år höjts, dock försiktigt, har användningen av trä som bränsle inte tagit fart. Användningspotentialen av skogsflis med beaktande av ekonomiska och miljömässiga krav på skogssektorn som ställs anses vara 21,8 TWh, av vilket endast cirka två procent utnyttjas. Den totala massan i hyggesrester är 60 TWh. Torv och trä är i högsta grad konkurrerande bränslen, men torv är tills vidare prismässigt i jämförelse med skogsflis fördelaktigare i de allra flesta fall. Trä kan konkurrera endast när det gäller den mekaniska skogsindustrins biprodukter. Torvens användning har kraftigt utökats under de senaste 15 åren. Under 1996 producerades 2,3 milj Mtoe energi av torv, ett rekord som delvis möjliggjordes av den elbrist som förekom i Sverige och Norge. Torv är i Finland ett bränsle för värme och elproduktion i inlandet i mellersta och norra Finland, där de bästa torvtäkterna finns. I södra Finland där tillgång till naturgas finns och transportsträckorna är långa är torven inte konkurrenskraftig Mera trä i framtiden Återbäringen av elskatt för el av trä från och med 1998 samtidigt som tilläggsaccisen (COi-skatten) förväntas stiga i framtiden ger möjligheter för skogsflis att knappa in på torv och olja. Nuvarande beskattning tillsammans med återbäring av elskatt ger alla förutsättningar för en klar ökning för trädbränslen, delvis på bekostnad av torv, som dock kommer att förbli ett viktigt bränsle långt framöver. En brist i finländsk energipolitik har varit den brist på förtroende för lösningarnas beständighet som varit rådande. Frågan om tryggandet av behovet av mera el är alltjämt olöst. Samanvändning av torv och trä kommer av allt att döma att öka eftersom en stor del av de befintliga anläggningarna med kombinerad el- och värmeproduktion har förutsättningar att använda bådadera. I konkurrens med traditionell oljeuppvärmning har både torv och trä förbättrat sin konkurrenskraft. Torven är ett allmänt bränsle i värmeanläggningar, men oljan är fortfarande vanligast. Trenden visar på en ökning för trädbränslenas del, men utvecklingen är relativt långsam pga. den jämförelsevis låga skattenivån. Trenden förefaller vara klar om nuvarande beskattning består, men strukturförändringen i bränslebasen är i hög grad beroende på i med vilken hastighet miljöavgifterna stiger, dock inte den tekniska utvecklingen att förglömma. I finsk energipolitik har stöd för utveckling av teknologi varit ett tyngdpunktsområde. 40

3 Accis på el och bränslen för värmeproduktion samt försörjningsberedskapsavgift Grundaccis Tilläggs-accis "COrskatt" avgift Försörjningsbe redskaps- Sammanlagt Sammanlagt mk/mwh El, p/kwh, skatteklass 1 El, p/kwh, skatteklass II Stenkol och motsv., mk/t Bränntorv, mk/mwh Naturgas, p/m3 Lätt brännolja, p/l Tung brännolja, p/kg 10,4 3,25 2,02 198,6 4,9 8,3 21,8 25,8 0,075 0, ,5 2,1 1,7 3,275 p/kwh 2,0975 p/kwh 205,6 mk/t 4,9 mk/mwh 8,8 p/m3n 34,3 p/l 27,5 p/kg 32,8 20,1 30,0 4,9 8,8 34,3 25,1 Förändringar i skatter på bränslen mk/mwh då primäravdraget (torv och trä) och importprisavdraget (för naturgas) beaktas Förändring 93/94 Förändring 94/95 mvs beaktad Förändring 1993/96 (95) Frästorv +0,1 +6,6 +6,7 Bittorv 0,0 +10,9 +10,9 Trä 0, Stenkol Naturgas Tung brännolja Lätt brännolja + 4,8 + 4,4 + 4,6 +3,8 + 6,9 + 7,4 + 6,0 + 5,8 + 11,7 + 11,8 + 10,6 + 9,6 41

4 Bränslen i separat fjärrvärmeproduktion 1994 Träavfall, flis. 15% Naturgas 6% Olja 50% Bränslets energi-innehål I sammanlagt 3300 GWh Energiförbrukning enligt energikälla, 1996 totalt 32 Mtoe Vattenkraft 9% Övriga inhemska bränslen (trä) 16% Nettoimport av elenergi 3% Kärnkraft 15% * Olja 27% 42 Naturgas 10%

5 Peter Normark Sorensen, avdellngssjef Statoll alt Fossile brensler, dagens bruk og fremtidig konkurranse med bioenergi jltogl OECD Europa, Final consumption of energy by fuel (Mtoe) Värme Elektricitet i FoTiybare i Naturgas Ohe Kul ; kst i pc! :al:14%(0,65%pa) ssil (kul olie & gas). 3% ( CRW 56% (2,56% pa) 43

6 9 Energi forbrug fordelt på segmenter (Mtoe) i 1995 (TFC) a Stationxr anvendelse af bioenergi udgar ca 14% dog ca 5% excl. skovindustn. Energi forbrug fordelt på produkter (Mtoe) i 1995 (TFC) 44

7 ttifåos Energi forbrug fordelt på produkter (Mtoe) i 1995 (TFC) OECD Eurupj Skdndindvien = St--:; Dt.0 n <co ^oo CO 0 nn ft" Wflffffiffff mm i 1 SBSS,TWTT7TW_ OtCDEufopa.00 *OC jtfc 'EA's EteC-K'jiy in+orniat'(yi H *i7 EOfjOn) po* Alternative energikilders substitution / supplement Fynngsformål - o//e -kul - g a $ Skov -s Brående ^, Pellets - Ethanol ^ Lanrfbrug ~<» Rapsolie *- RME p. - Ethanol 99- -«- Halm Affald -a Metan - ~< Forbrsending Gas -DME m~ -CNC «- Transport - diesel - benzin 44a

8 Status pågående bioprojekter Btopetiets RME 0 New Fuels BioVarme AS. Bioenergi som substitut / a* suplement. Beregnei markedsandel, givet bseredygiighed: - pt 6% / Europa - EU målsxxning om 12-15% i är 2010 Determinanter for bioenergi'ens rolle: ~ Afgiftspolitik - Volumenstyring. braklagte areal. bseredygtighod (naturens egen gödning ctr 100% cnergiomformning). transportindhold pr energienhed - Generell energipnsnivcau - Kunderncs valgkhterie ekonomi livstil Ctr 44b

9 Konkurrencedygtigheden styres af afgiftspolitik, olie incl. alt. håndtering, distribution, markedsfering etc. udger mellem 1/3 og 1/2 af den samlede oliepris til kunden, og alligevel er vi i stand til at saelge en liter fyringsolie til ca 4 kr I liter, mens en liter mineralvand hentet op fra en ren kilde i jorden skal koste omkring 10 kr +/- ef par kr. MilJQ Mikromiljo m Skandinavien Nationalt Regionalt Lokalt Makromilje 0 Verden Europa Skandinavien Nationalt Regionalt Lokalt «V. udslipskilden 44c

10 'Afgiftskilen" Éynngsone Gos fynng6oiiepn6 ind afgifter til hush SvNo&Ok Rao ie Gannemsnitug importpns di IEA medlemslancle Livstil eller problemlos energi?, Trender; - "Tilbage til naturen" - "Servicesamfund" Bxredygtig r&ssourcesnvendelse clr. "gren - for enhver pris", Liberalisering af cnergimarkederne (konkurrancen og okonomiske begrsensninger begreenser edsel omgång med energiomkostninger) 44d

11 Konklusion INGEN tvivi om at bioenergi får en stadig starre rolle i fremtidcns energiforsyning. - Skal anvendes hvor den samlede samfundsmaessige nytte optimeres (og her kan der btive kameler som skal sluges I) - Statoil er i gang medjg/bém^- aktiviteter hvor anvendelse af biobrxndsler testes. RME - Pellets til fyringsformål Ethanol til transport Nye brsendstoffer 44e