Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post:"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/69-NF-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner rapporten; Hemlöshetskartläggning senhösten 2014 och beslutar att kartläggningsresultatet används som en del av planeringen omkring boende för personer med funktionsnedsättning. Ärendebeskrivning Individ och famijlenämnden har som en del i strategin mot hemlöshet beslutat att genomföra årliga kartläggningar av antalet hemlösa. 2014, under vecka 48 ombads olika myndigheter och frivilligorganisationer i Västerås att rapportera in information om hemlösa de haft kontakt med under veckan. Hemlöshet och utestänging från bostadsmarknaden är en komplex problematik som även berör Nämnden för personer med funktionshinder varför nämnden delges rapporten. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 1 U 2015:1 HEMLÖSHETSKARTLÄGGNING SENHÖSTEN 2014 [Skriv text] Konsult och Service, Västerås , Karolina Öjemalm, Utredningar och rapporter produceras av Konsult och Service på uppdrag av Västerås stads förvaltningar och bolag.

3 Innehåll Bakgrund... 5 Genomförande... 5 Definition av hemlöshet... 5 Resultat... 7 et hemlösa... 8 Hemlösa efter kön... 8 Kända av socialtjänsten?... 9 Hemlösa efter födelseland... 9 De hemlösas ålder Boendesituationen Aktuellt boendes varaktighet? Hemlöshetens varaktighet? Huvudsaklig försörjning? Är de hemlösa föräldrar? Insatser för de hemlösa under året? Finns ett fortsatt behov av omvårdnad och stöd? Psykisk störning som kräver omvårdnad eller behandling? Missbruk senaste månaden? Boendebehovet för de hemlösa Orsaker till hemlösheten? Bilagor TABELLREDOVISNING RESULTAT HEMLÖSKARTLÄGGNING TABELLER UPPDELADE EFTER KÖN HEMLÖSKARTLÄGGNING TABELLER EFTER FÖDELSELAND HEMLÖSKARTLÄGGNINGEN KOMPLETTERANDE TABELLER KOMMUNALA KARTLÄGGNINGAR ÅREN VARIABEL KÖN OCH FÖDELSELAND TABELLER- HEMLÖSA UNDER 25 ÅR VID KARTLÄGGNINGEN HEMLÖSA UNDER 25 ÅR JÄMFÖRT MED HEMLÖSA 25 ÅR OCH ÄLDRE HEMLÖSA DÄR PSYKISK STÖRNING HAR ANGETTS SOM EN ANLEDNING TILL HEMLÖSHETEN HEMLÖSA SOM ÄR UTELIGGARE ELLER BOR PÅ HÄRBÄRGE ENKÄTFORMULÄR FÖLJEBREV TILL UPPGIFTSLÄMNARE UTSÄNDNINGSLISTA

4 Sammanfattning et hemlösa noteras vi denna kartläggning till 750 personer. Det är en ökning med 198 personer jämfört med år 2013 då antalet hemlösa beräknades till 552 personer. Ökningen av antalet hemlösa i årets undersökning kan till viss del bero på att definitionen av hemlösa ändrats så att personer som bor i sociala boendelösningar, exempelvis träningslägenheter, räknas med. Vid kartläggningen år 2014 var 35 procent av alla hemlösa kvinnor och 63 procent män. Så gott som alla, 98 procent av de personer som är hemlösa, har vid årets kartläggning enligt uppgifter på blanketterna kunnat betraktas som kända av socialtjänsten. Det innebär att endast 12 personer är okända. Den största gruppen av hemlösa är de som är födda i Sverige och de noteras nu till 40 procent av samtliga hemlösa och uppkommer till 301 personer. Personer med ett asiatiskt födelseland är den näst största gruppen av hemlösa. De är 235 personer och är 31 procent av samtliga hemlösa. Andelsmässigt har denna grupp ökat kraftigt i årets undersökning. Åldern på de hemlösa varierar mellan 18 år till 77 år. Medelåldern för alla hemlösa har varit relativt konstant de senaste åren, runt år. et uteliggare under mätperioden har i år ökat från 28 personer år 2013 till 39 personer år et personer som bor på härbärge under mätperioden har ökat marginellt från 19 personer år 2013 till 22 personer år Den vanligaste boendesituationen för hemlösa under mätperioden var att bo tillfälligt hos släkt och vänner, 420 personer. Den näst vanligaste boendeformen var motivationsboende/korttidsboende/inslussboende som 90 personer hade som sin boendesituation. För 37 procent av de hemlösa har den nu aktuella bostadssituationen varat mindre än ett halvt år och för 60 procent mer än ett halvt år. Det är 39 procent som svarar att hemlösheten har uppstått i sen tid, under år Den vanligaste huvudsakliga försörjningen är etableringsersättning som drygt 43 procent av de hemlösa har. Det är 322 personer som har etableringsersättning som sin huvudsakliga försörjning. Försörjningsstöd är den näst vanligaste försörjningen som var tredje hemlös har. Andelen av de hemlösa som är föräldrar till barn under 18 år ökar något jämfört med den senaste föregående mätningen som en följd av ett ökat antal hemlösa. De noteras nu till 30 procent av de hemlösa. Andelen som är vårdnadshavare noteras nu till 75 procent. Bland kvinnorna är 90 procent av de som har barn under 18 år också vårdnadshavare. För männens del är 63 procent vårdnadshavare. Socialsekreterarkontakt är den vanligaste insatsen för de hemlösa under året. Drygt 81 procent av de hemlösa har haft en socialsekreterarkontakt. Den näst vanligaste insatsen för en hemlös att ha är motivationsboende, som 19 procent haft. Mer än hälften, 51 procent, av de hemlösa bedöms inte ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad på grund av specifika problem. Av de som ansågs ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad för fysiska-, psykiska- och missbruksproblem var missbruksproblem vanligast. Drygt 36 procent ansågs ha missbruksproblem under 3

5 mätperioden. et hemlösa som bedöms ha en psykisk sjukdom som kräver fortsatt behandling eller omvårdnad var i årets undersökning 99 personer och utgör 13 procent av totalen. Det var 69 procent av de hemlösa som inte ansågs ha ett dominerande missbruk under den senaste månaden. Andelsmässigt minskar alkoholmissbruket och narkotikamissbruket mellan år 2013 och 2014, medan andelen med blandmissbruk ökar något. Liksom vid de senaste årens kartläggningar är lägenhet med eget kontrakt den boendeformen som flest personer ansågs behöva eller klara av. Det var 55 procent av de hemlösa som ansågs klara av en lägenhet med eget kontrakt. Olika typer av motivationsboende, korttidsboende och inslussboende ansågs drygt 109 personer klara av och de utgör 15 procent av totalen. Den allra vanligaste orsaken till hemlöshet bedöms vara missbruk (39 procent) följt av flyktingsituation (38 procent) och bostadsbrist (36 procent). 4

6 Bakgrund Konsult och Service/ har på uppdrag av Sociala nämndernas förvaltning bearbetat och sammanfattat en kartläggning över de hemlösas sociala situation under en speciell mätvecka senhösten Liknande kartläggningar har skett åren med undantag av år 2005 då mätningen samordnades med Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning. Mätveckorna i de genomförda kartläggningarna i Västerås har varit vecka 48, som under år 2014 inföll den 24 november 30 november. Frågorna har i huvudsak varit de samma över alla år som mätningar har skett. Frågeformuläret i sin helhet finns som bilaga. Genomförande Metoden vid kartläggningen har varit densamma under alla år som kartläggningarna skett och liknar det upplägg som Socialstyrelsen har i sina nationella mätningar. Det innebär att myndigheter och organisationer som kan tänkas komma i kontakt med hemlösa blir uppgiftslämnare. Deltagande organisationer i detta års kartläggning framgår av bilaga till denna rapport. För att undvika dubbelräkning av individer har födelseår och födelsemånad angivits på blanketten tillsammans med personens initialer. Detta i kombination med kön har möjliggjort att dubbelräkning har kunnat undvikas. Innan den slutliga bearbetningen och registreringen har enkäterna samsorterats och uppgifter från de olika uppgiftslämnarna har förts samman på en blankett. För 181 hemlösa har uppgifter från fler än en uppgiftslämnare kommit in och deras blanketter har tagits bort. Svarsalternativet boendestödsavtal för fråga 5 huvudsaklig boendesituation under vecka 48 har ingått i undersökningen tidigare men har tagits bort i denna rapport efter beslut från Sociala nämndernas förvaltning. Enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet, som används i denna kartläggning, räknas inte boendestödsavtal som en situation för hemlöshet och det är orsaken till att detta svarsalternativ exkluderats. Blanketterna för de personer som haft boendestödsavtal som sin huvudsakliga boendesituation har exkluderats i denna rapport. Totalt gäller det 51 personer vars blanketter tagits bort. Definition av hemlöshet I år har definitionen av hemlöshet ändrats från tidigare års kartläggningar. Definitionen av hemlöshet är i år samma definition som Socialstyrelsen använder sig av. En förtydning av den nya definitionen har sänts ut till uppgiftslämnarna tillsammans med blanketterna. Tidigare år har en annan snarlik definition av hemlöshet använts. Den tidigare definitionen är identisk med den definition som Socialstyrelsen använde i sin nationella kartläggning år Socialstyrelsen har efter det ändrat sin definition av hemlöshet. I den nya definitionen som används i denna undersökning är det tydligt att en person som bor i sociala boendelösningar såsom träningslägenhet och sociala kontrakt ska räknas som hemlös. I den tidigare definitionen fanns det enligt Socialstyrelsen en risk att personer som bor i sådana boendelösningar har underrapporterats i undersökningen 1. I den nya definitionen har 1 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär. Socialstyrelsen,

7 formuleringen kring situation 4 förtydligats på så vis att en person som är hemlös och är inneboende hos en bekant eller har andrahandskontrakt ska ha det hos en privatperson. På grund av att det är en ny definition av hemlöshet i år bör en tidsjämförelse av hemlöshetssituationen i Västerås tolkas med försiktighet. Definition av hemlös Situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sis-institution och som planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Det centrala i den här definitionen är således att en hemlös har löst bostadsefterfrågan på mycket kort sikt, eller inte alls. Det rör sig alltså om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer. 6

8 Resultat Redovisningen av hemlöshetskartläggningen från år 2014 kommer att följa frågeformulärets ordning på frågorna. Jämförelser med tidigare kartläggningar kommer att ske för vissa uppgifter. Återigen bör en tidsjämförelse av hemlöshetssituationen i Västerås tolkas med försiktighet på grund av att definitionen av hemlöshet ändrats i årets undersökning. et hemlösa under mätveckan uppgår till 750 personer. Flest inlämnade blanketter står Integrationsenheten för följt av Socialkontor Vuxen och Socialkontor Ekonomi. I sammanställningen nedan listas samtliga 985 inlämnade blanketter efter uppgiftslämnande myndighet i fallande ordning. Observera att benämningen är hämtad direkt från blanketten och kan i vissa fall vara svår att direkt hänföra till utsändningslistan som bifogats. Figur 1 et inlämnade blanketter fördelade efter uppgiftslämnare, kartläggningen Uppgiftslämnare blanketter Öppenvård Integrationsenheten 409 Socialkontor Vuxen 289 Socialkontor Ekonomi 66 Frivården Västerås 47 Västerås stadsmission, dagverksamhet för hemlösa 28 Öppenvård missbruk 25 Attendo Care Ekens härbärge 18 Tennkronan 17 Individ och familj Öppenvård särskilda boende/program 16 Socialkontor Barn och Ungdom (BOU) 15 Kvinnocentrum 14 Insluss 9 Psykmottagning Öster 6 Öppenvård Familj 5 Kriminalvården Häktet 5 Allmän psykiatrisk mottagning 3 Beroendecentrum Västmanland avd 91 3 Psykiatrisk öppenvård (via Beroende) 3 Biståndsenheten funktionsnedsättning proaros 3 Närpolisen Västerås 2 Avd 96 vuxenpsyk Västerås 1 Familjecentrum 1 TOTALT 985 Två blanketter från Kvinnocentrum och en blankett från Frivården var så ofullständigt ifyllda med uppgifter att de inte kunnat bearbetas och de ingår således inte i undersökningen. 7

9 et hemlösa et hemlösa under mätveckan uppgår till 750 personer. Det är en ökning med 198 personer jämfört med år 2013 då antalet hemlösa beräknades till 552 personer. et hemlösa år 2014 är därmed det högsta antalet som noterats sedan mätningarna inleddes år Ökningen av antalet hemlösa i årets undersökning kan till viss del bero på att definitionen av hemlöshet ändrats så att personer som bor i sociala boendelösningar såsom träningslägenheter och sociala kontrakt räknas med. Årets definition är samma som Socialstyrelsen använder sig av. I snitt har antalet hemlösa under 2000-talet legat kring 300 personer, med en lägsta notering på 191 personer år Sedan år 2007 har i snitt hemlösheten varit ungefär 370 personer. Det var också det år då antalet nyanlända flyktingar kraftigt bidrog till att höja antalet hemlösa. Före år 2007 fanns inte den flyktingproblematik som nu noteras vid de senaste årens mätningar. Figur 2 Utvecklingen av antalet hemlösa åren Hemlösa efter kön Vid kartläggningen år 2014 var 35 procent av alla hemlösa kvinnor och 63 procent män. et hemlösa kvinnor uppgår vid senaste kartläggningen till 259 personer och antalet män till 476 personer. För 15 personer saknas uppgift om kön vid kartläggningen år 2014, vilket också förklarar att stapeln i diagrammet nedan inte fullt ut når 100 procent. 8

10 Figur 3 Hemlösa fördelade efter kön åren Procent Män Kvinnor Kända av socialtjänsten? Merparten av hemlösa personer i Västerås är kända av socialtjänsten. För 12 personer, motsvarande 2 procent av de hemlösa, är uppgifterna på blanketterna sådana att det inte med säkerhet går att fastställa om personen ifråga är känd av socialtjänsten. Okänd är de som har en uppgiftslämnare utanför socialtjänsten och där det utifrån uppgifter i övrigt från blanketten inte går att säkerställa att personen varit i kontakt med socialtjänsten. Det gäller bland annat frågorna om försörjning och insatser under året. De senare åren, från år 2007 och framåt har andelen som varit kända av socialtjänsten varit mycket hög, mellan 95 till 98 procent. Hemlösa efter födelseland Den största gruppen av hemlösa är de som är födda i Sverige och de noteras nu till 40 procent av samtliga hemlösa och uppkommer till 301 personer. Personer med ett asiatiskt födelseland är den näst största gruppen av hemlösa. De är 235 personer och är 31 procent av samtliga hemlösa. Andelsmässigt har denna grupp ökat kraftigt i årets undersökning. Inom denna grupp räknas personer som kommer från mellanöstern. Personer med ett afrikanskt födelseland är något fler än vid kartläggningen år 2013, medan gruppen med födelseland i övriga världen är något färre. Hur fördelningen efter födelseland/världsdel ser ut vid de senaste kartläggningarna framgår av figur 4 nedan. 9

11 Procent VÄSTERÅS STAD Figur 4 hemlösa fördelade efter födelseland/världsdel åren och procent år Födelseland Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa (%) De hemlösas ålder Åldern på de hemlösa varierar mellan 18 år till 77 år. Det är 50 hemlösa som är 60 år eller äldre. Medelåldern för alla hemlösa har varit i stort sett konstant de senaste åren, runt år. Vid årets kartläggning, liksom vid förra, är medelåldern 37 år. Medianåldern är 34 år. Den yngste mannen är 18 år och den äldste 75 år. Den yngsta kvinnan är 18 år och den äldsta kvinnan 77 år. Uteliggarna och de som bor på härbärgen varierar i ålder från 20 till 67 år och medelåldern är 39 år. Figur 5 Hemlösa fördelade efter ålder år Procent

12 Boendesituationen Den vanligaste boendesituationen för hemlösa under mätperioden var att bo tillfälligt hos släkt och vänner, totalt var de 420 personer. Den näst vanligaste boendeformen var motivationsboende/korttidsboende/inslussboende som 90 personer hade som sin boendesituation. I årets undersökning har svarsalternativet träningslägenhet lagts till. Orsaken till detta är att definitionen av hemlöshet ändrats i årets undersökning så att även denna boendesituation ingår. Figur 6 Boendesituation år och procent. Boende vecka 48/2014 Andel % Uteliggare 39 5% Härbärge 22 3% Motivationsb/korttidsb/inslussb 90 12% Inst för vård och/eller boende 41 5% Tillfälligt hos släkt eller vänner % Träningslägenhet 38 5% Familjehem 3 0% Häkte eller fängelse 15 2% Hotell 6 1% Annat 63 8% Okänt 13 2% Summa % Figur 7 De hemlösas bostadssituation vecka 48 år 2014 efter kön. Huvudsakligt boende v 48 Man Kvinna Okänt Summa Uteliggare Boende härbärge Motivationsb/korttidsb/inslussb Inst för vård/boende Släkt/vänner Träningslägenhet Familjehem Häkte/fängelse Hotell Annat Okänt Summa

13 Den boendeform som ökar mest bland de hemlösa är boendet hos släkt och vänner. Mer än hälften, 52 procent, har idag ordnat sitt boende på det sättet. Samtliga boendesituationer har ökat jämfört med år 2013 förutom motivationsboende/korttidsboende/inslussboende som minskar med 19 procent. Figur 8 De hemlösas bostadssituation år 2014 jämfört med år Boende vecka Differens Uteliggare Härbärge Motivationsb/korttidsb/inslussb Inst för vård och/eller boende Tillfälligt hos släkt eller vänner Träningslägenhet Familjehem Häkte eller fängelse Hotell Annat Okänt Summa Not: Träningslägenhet fanns inte med som svarsalternativ i undersökningen år 2013 och saknar därför tidigare resultat att jämföra med. et uteliggare under mätperioden har i år ökat från 28 personer år 2013 till 39 personer år et personer som bor på härbärge under mätperioden har ökar marginellt från 19 personer år 2013 till 22 personer år et kvinnor som var uteliggare under mätperioden uppkommer till 12 personer och antalet män till 27 personer. et kvinnor på härbärgesboende var 4 personer och antalet män 18 personer. Det kan vara intressant att notera vilka uppgiftslämnare som anger uteliggare respektive härbärgesboende. I sammanställningen i figur 9 och 10 listas samtliga 39 uteliggare och samtliga 22 härbärgesboende utifrån uppgiftslämnare. Figur 9 Rapportörer om uteliggare Rapportör hemlösa Västerås stadsmission 12 Attendo Care Eken 9 Socialkontor vuxen 6 Socialkontor ekonomi 5 Frivården 3 Integrationsenheten 3 Socialkontor BOU samhällsvård 1 Summa 39 12

14 Figur 10 Rapportörer om härbärgesboende Rapportör hemlösa Socialkontor vuxen 8 Attendo Care Ekens 4 Socialkontor ekonomi 4 Integrationsenheten 2 Allmän psyk mott, Landstinget 1 Kriminalvården Häktet 1 Frivården 1 Västerås stadsmission 1 Summa 22 För 63 personer har svarsalternativ annat boende angetts som boendesituation under vecka 48. Av dessa är den vanligaste boendesituationen att ha ett kortvarigt andrahandskontrakt och näst vanligaste är att bo på kvinnojour/skyddat boende. I figur 11 listas samtliga boendesituationer som angetts under svarsalternativ annat boende. Figur 11 Rapporterat annat boende "Annat boende" under fråga 5 Andrahandskontrakt 17 Kvinnojour/skyddat boende 10 Omvårdnadsboende 6 Arbetskooperativ 6 Utslussboende 5 Husvagn 4 Vandrarhem 4 Park Hotell 4 Tältar 1 Bor i en bil 1 Privat stödboende via förvaltare 1 Rivningskontrakt 1 Stödboendet Vingar 1 Tillfälligt boende på Hässlö 1 Övergångsbostad 1 Summa 63 13

15 I figurerna 12 och 13 redovisas hur boendesituationen för hemlösa personer har sett ut uppdelat på män och kvinnor vid alla hittills kommunalt genomförda räkningar under talet. Figur 12 Aktuell boendesituation v och Män. Boendesituation Uteliggare Härbärge Motiv/korttid/insluss Träningslägenhet Inst vård/boende Släkt/vänner Familjehem Häkte/fängelse Hotell Annat Okänt Summa Figur 13 Aktuell boendesituation v och Kvinnor. Boendesituation Uteliggare Härbärge Motiv/korttid/insluss Träningslägenhet Inst vård/boende Släkt/vänner Familjehem Häkte/fängelse Hotell Annat Okänt Summa

16 Aktuellt boendes varaktighet? För 37 procent av de hemlösa har den aktuella bostadssituationen varat mindre än ett halvt år och för 60 procent mer än ett halvt år. För 32 procent har bostadssituationen varat mer än ett år. Andelen vet ej svar är ungefär lika som de senaste tre åren, 3 procent. Figur 14 Sedan vilken tidpunkt den aktuell boendesituation vecka 48 år 2014 varit aktuell. Aktuellt boende sedan när? Andel < 1 mån 51 7% 1-3 mån % 3-6 mån % 6-12 mån % > 1 år % Vet ej 26 3% Summa % Hemlöshetens varaktighet? Det är 290 personer (39 procent) som svarar att hemlösheten har uppstått i sen tid, under år Det är även ett stort antal personer som svarat att hemlösheten uppstått under år 2013, 138 personer. För 253 personer (33 procent) saknas uppgifter om när hemlösheten startade. I tabell 15 redovisas tidpunkten för när hemlösheten uppstod med antalet svar. Figur 15 Tidpunkt vid vilken hemlösheten uppstod. Mättidpunkt v 48 år Tidigare än Under Under Under Under Jan-Maj Sommaren Sep/Okt Nov

17 Huvudsaklig försörjning? Den vanligaste huvudsakliga försörjningen är etableringsersättning som 43 procent av de hemlösa har. Det är 322 personer som har etableringsersättning som sin huvudsakliga försörjning. Försörjningsstöd är den näst vanligaste försörjningen som var tredje hemlös har. Andelen med etableringsersättning har ökat från nio procent år 2011 till 43 procent år Det här är en tydlig indikation på vilka grupper det idag är som råkar ut för hemlöshet i Västerås. Utvecklingen under 2000-talet åskådliggörs i tabell 16 nedan. Figur 16 Huvudsaklig försörjning , Procent. Försörjning v Okänt Lön Arbetsmarknadsstöd /aktivitetsstöd Sjukp/föräldrap Sjukers/pension Försörjningsstöd Introduktionsersättning Etableringsersättning Annat Summa Är de hemlösa föräldrar? Andelen av de hemlösa som är föräldrar till barn under 18 år uppgår till 30 procent i årets undersökning och är samma andel som under föregående mätning år Sett till antalet var 223 personer förälder till barn under 18 år. Av dessa är 117 män och 103 kvinnor. Figur 17 et hemlösa med barn under 18 år. Förälder till barn under 18 år Andel Ja % Nej % Vet ej 27 4% Summa % Andelen som samtidigt är vårdnadshavare till dessa barn fortsätter att öka. Mellan år 2013 och 2014 ökade andelen med 11 procentenheter. Andelen som är vårdnadshavare noteras nu till 75 procent. Bland kvinnorna är 90 procent av de som har barn under 18 år också vårdnadshavare. Det är en ökning jämfört med år 2013 med 5 procentenheter. För männens del är 63 procent vårdnadshavare och det är en ökning med 8 procentenheter sedan år Tendensen är klart ökande de senaste åren för både män och kvinnor och hänger samman med att hemlösheten har ändrat karaktär under de senaste sex-sju åren. Unga nyanlända föräldrar utgör en mycket stor andel av dagens hemlösa. I figur 18 presenteras andelen hemlösa med barn under 18 år som även är vårdnadshavare till sina barn. 16

18 Procent VÄSTERÅS STAD Figur 18 Hemlösa med barn under 18 år som också är vårdnadshavare fördelat på män och kvinnor. År Procent Män Kvinnor Insatser för de hemlösa under året? Vid årets kartläggning, liksom vid kartläggningen år 2013, har för de personer som enbart varit i kontakt med Integrationsenheten och där ingen insats är angiven klassificerats som en socialsekreterarkontakt. Detta har gjorts för att bättre belysa insatser under året, istället för att låta denna kontakt stå för ingen uppgift. Genom denna åtgärd saknas vid årets kartläggning endast uppgift om insatser under året för 39 hemlösa. För 711 hemlösa finns således uppgifter om insatser under året. De insatser som vidtagits för dessa hemlösa listas i nedanstående tabell som också visar att den vanligaste insatsen är kontakt med socialsekreterare, som 81 procent av de hemlösa haft. Den näst vanligaste insatsen för en hemlös att ha är motivationsboende, som 19 procent haft. Även missbruksvård-öppen är en vanlig insats, som 17 procent haft. Denna fråga var en flervalsfråga där flera orsaker kunde anges. Figur 19 Insatser för de hemlösa och procent. Flervalsfråga. Insatser under år 2014 Andel Motivationsboende % Avgiftning 57 8% Missbruksvård-öppen % Missbruksvård-frivillig inst.vård 60 8% Tvångsvård-psykiatrisk 11 1% Tvångvård-missbruk 34 5% Eftervård 8 1% Medicinsk slutenvård 6 1% Egen bostad med stöd 9 1% Socialsekreterarkontakt % Kontaktperson 35 5% Korttidsboende 13 2% Stöd från frivilligorganisation 53 7% Jourlägenhet 7 1% Inslussboende 16 2% Härbärge 82 11% Träningslägenhet 51 7% Boendestödsavtal 6 1% Psykiatrisk öppenvård 69 9% Psykiatrisk slutenvård frivillig 14 2% personer

19 Det stora flertalet av alla hemlösa får ta del av en åtgärd per år, oftast i form av en socialsekreterarkontakt, men det finns de som fått upp till nio insatser under året. Hur antalet insatser fördelar sig på de hemlösa under år 2014 visas i figur 20 nedan. Figur 20 Insatser för de hemlösa 2014 fördelat efter antal insatser per hemlös. insatser hemlösa Totalt 711 Finns ett fortsatt behov av omvårdnad och stöd? Mer än hälften, 51 procent, av de hemlösa bedöms inte ha ett fortsatt behov av stöd och omvårdnad på grund av specifika problem. Totalt är de 386 personer i årets underökning. Det är återigen påtagligt att det är helt nya grupper av personer som idag ryms inom begreppet hemlös. Vid kartläggningen år 2006 var andelen som inte hade problem under sex procent. Det är 36 procent av de hemlösa som ansågs ha missbruksproblem under mätperioden. Det är en minskning jämfört med undersökningen år 2013, då 39 procent ansågs ha missbruksproblem. et personer med missbruksproblem har däremot ökat jämfört med tidigare år och uppkommer i årets undersökning till 271 personer. Den stora ökningen av hemlösa med missbruksproblem påverkas med stor sannorlikhet av att antalet hemlösa totalt sett har ökat i årets undersökning. et med psykiska problem är 152 personer och uppkommer till 20 procent. et hemlösa som har fysiska problem uppkommer till 55 personer och uppkommer till 7 procent. Det är många olika uppgiftslämnare som gör den här typen av bedömningar och när det gäller framförallt psykiska problem är det viktigt att notera att det inte rör sig om diagnostiserad psykisk störning, utan enbart en bedömning från uppgiftslämnarna. Denna fråga var en flervalsfråga där flera orsaker kunde anges. 18

20 Figur 21 personer som ansågs ha fortsatt behov av stöd och omsorg på grund av vissa problem , antal och procent år Flervalsfråga (%) Fysiska problem % Psykiska problem % Missbruksproblem % Inga problem % Okänt % Figur 22 visar antalet svar för varje svarsalternativ och kombinationer av svar för frågan om fortsatt behov av stöd och omsorg. De vanligaste problemen som de hemlösa har enligt uppgiftslämnarna är missbruksproblem och missbruksproblem i kombination med psykiska problem. Figur 22 Fortsatt behov av stöd och omsorg på grund av vissa problem. Enskilda svarsalternativ år Problembild Fysiska 13 Fysiska/psykiska 8 Fysiska/psykiska/missbruk 16 Fysiska/missbruk 18 Psykiska 37 Psykiska/missbruk 91 Missbruk 146 Inga problem 386 Okänt 35 personer

21 Psykisk störning som kräver omvårdnad eller behandling? et hemlösa som bedöms ha en psykisk sjukdom som kräver fortsatt behandling eller omvårdnad är i årets undersökning 99 personer och utgör 13 procent av totalen. smässigt är det en ökning jämfört med tidigare år och orsaken till detta kan vara att antalet hemlösa totalt sett har ökat i årets undersökning. Observera dock, som tidigare har påpekats, att det här inte rör sig om en diagnostiserad psykisk sjukdom, utan bedömningar från ett stort antal uppgiftslämnare. Figur 23 hemlösa i behov av fortsatt omvårdnad på grund av psykiska problem, Figur 24 Psykisk störning som kräver fortsatt behandling. År Procent Ja Nej Vet ej

22 Missbruk senaste månaden? Det är 69 procent av de hemlösa som inte ansågs ha ett dominerande missbruk under den senaste månaden (mätperiod vecka 48 år 2014). Andelsmässigt minskar alkoholmissbruket och narkotikamissbruket mellan år 2013 och 2014, medan andelen med blandmissbruk ökar något. Andelen som svarat att de inte vet om den hemlöse har ett missbruk uppkommer till 8 procent i årets undersökning. Figur 25 Dominerande missbruk senaste månaden, år Inget Alkohol Blandmissbruk Narkotika Annat Okänt Summa Figur 26 Dominerande missbruk senaste månaden, år Procent Inget Alkohol Blandmissbruk Narkotika Annat Okänt Summa Boendebehovet för de hemlösa Liksom vid de senaste årens kartläggningar är lägenhet med eget kontrakt det svar som klart dominerar. Det är 55 procent av de hemlösa som anses klara av en lägenhet med eget kontrakt. Olika typer av motivationsboende, korttidsboende och inslussboende anses drygt 109 personer klara av, de utgör 15 procent av totalen. Något färre, 97 personer, anses vara i behov av en träningslägenhet. För 7 procent av de hemlösa har uppgiftslämnarna inte kunnat precisera vilket boende som skulle passa den hemlöse bäst. Under rubriken annat boende (11 personer) har följande nämnts; institution, familjehem, utslusslägenhet, arbetskooperativ, bostad först, behandlingshem och boende med familj eller anhörig. Figur 27 Behov av boende för hemlösa kartläggningen år Boendebehov Andel % Servicehus 8 1% Bostad med särskild service 37 5% Motivationsb/korttidsb/inslussboende % Lgh med eget kontrakt % Träningslägenhet 97 13% Boendestödsavtal 21 3% Annat 11 1% Okänt 53 7% Summa % 21

23 Orsaker till hemlösheten? Sedan år 2009 har en öppen fråga om förmodad orsak till hemlösheten ersatts av en fråga med fasta svarsalternativ. Nya svarsalternativ kan tillkomma varje år och baserades på tidigare lämnade öppna svar. I årets undersökning har svarsalternativet saknar arbete lagts till av den orsaken. Denna fråga var en flervalsfråga där flera orsaker kan anges. Den allra vanligaste orsaken till hemlöshet var missbruk (39 procent) följt av flyktingsituation (38 procent) och bostadsbrist (36 procent). Figur 28 Främsta orsaken till hemlösheten Flervalsfråga. Boendebehov Andel % Missbruk % Problem med föräldrar 31 4% Platsbrist i lämpligt boende 11 1% Flyktingsituation % Bostadsbrist % Psykisk störning 70 9% Kriminalitet 90 12% Skulder % Saknar arbete % Separation 45 6% Tidigare störningar i boendet 24 3% Annan orsak 28 4% Vet ej 15 2% personer 750. För 28 personer har annan orsak angetts som svarsalternativ. Under annan orsak har följande nämnts i årets undersökning; Våldsamhet i relationen (7 personer) Hedersrelaterat våld Vräkt från förra lägenheten Sjukdom (2 personer) Har vistats utomlands precis kommit tillbaka (3 personer) Dåligt psykiskt mående (2 personer) Brand i tidigare boende Faderns bortgång Långt fängelsestraff (4 personer) Klarar ej av att sköta ett eget hem. Betalar ej hyra och blir vräkt Utslängd från hemmet (2 personer) Sanitära problem Sa upp sin lägenhet Blev uppsagd från sitt arbete 22

24 Bilagor TABELLREDOVISNING RESULTAT HEMLÖSKARTLÄGGNING 2014 BAKGRUNDSFRÅGOR Känd eller icke känd av socialtjänsten? Känd eller okänd? Andel % Känd % Ökänd 12 2% Summa % Ålder Fråga 1. Ålder Andel % % % % % % % % Summa % Kön Fråga 3. Kön Andel % Man % Kvinna % Vet ej 15 2% Summa % Födelseland Fråga 4. Födelseland/världsdel? Andel % Sverige % Övriga Europa 31 4% Afrika 85 11% Asien % Övriga världen 81 11% Vet ej 17 2% Summa % 23

25 Fråga 5. Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Fråga 5. Huvudsakligt boende v 48 Andel % Uteliggare 39 5% Härbärge 22 3% Motivb/korttidsb/inslussb 90 12% Inst. för vård/boende 41 5% Hos släkt och vänner % Träningslägenhet 38 5% Familjehem 3 0% Häkte eller fängelse 15 2% Hotell 6 1% Annat 63 8% Vet ej 13 2% Summa % Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Fråga 6. Nuvarande boendes varaktighet Andel % Mindre än 1 månad 51 7% 1-3 månader % 3-6 månader % 6 månader-1 år % Mer än 1 år % Vet ej 26 3% Summa % Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Fråga 7. Tidpunkt för hemlöshet Andel % November % Sep/Okt % Sommaren % Jan-Maj % Under % Under % Under % Under % Tidigare än % Vet ej % Summa % 24

26 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Fråga 8. Huvudsaklig försörjning Andel % Lön 18 2% Aktivitetsstöd/arbm ers. 22 3% Sjukp/föräldrap. 8 1% Sjukers/pension 61 8% Försörjningsstöd % Introduktionsers. 4 1% Etableringsers % Annat 30 4% Vet ej 37 5% Summa % Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Fråga 9a. Förälder till barn under 18 år Andel % Ja % Nej % Vet ej 27 4% Summa % Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Fråga 9b. Om ja, även vårdnadshavare? Andel % Ja % Nej 45 20% Vet ej 10 4% Summa % 25

27 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Fråga 10. Insatser under året Andel % Motivationsboende % Avgiftning 57 8% Missbruksvård-öppen % Missbruksvård-frivillig inst.vård 60 8% Tvångsvård-psykiatrisk 11 1% Tvångvård-missbruk 34 5% Eftervård 8 1% Medicinsk slutenvård 6 1% Egen bostad med stöd 9 1% Socialsekreterarkontakt % Kontaktperson 35 5% Korttidsboende 13 2% Stöd från frivilligorganisation 53 7% Jourlägenhet 7 1% Inslussboende 16 2% Härbärge 82 11% Träningslägenhet 51 7% Boendestödsavtal 6 1% Psykiatrisk öppenvård 69 9% Psykiatrisk slutenvård frivillig 14 2% Vet ej 39 5% personer 750 Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Fråga 11. Problembild Andel % Fysiska 55 7% Psykiska % Missbruk % Inga problem % Vet ej 35 5% personer 750 Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Fråga 12. Psykisk störning Andel % Ja 99 13% Nej % Vet ej 85 11% Summa % 26

28 Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Fråga 13. Dominerande missbruk Andel % Inget % Alkohol 41 5% Narkotika 55 7% Bland 79 11% Annat 1 0% Vet ej 57 8% Summa % Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Fråga 14. Önskvärt/möjligt boende Andel % Servicehus 8 1% Bostad med särsk. service 37 5% Motivb/Korttidsb/Inslussb % Lgh med eget kontrakt % Träningslägenhet 97 13% Boendestödsavtal 21 3% Annat 11 1% Vet ej 53 7% Summa % Fråga 15. Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Fråga 15. Orsaker till hemlöshet Andel % Missbruk % Problem med föräldrar 31 4% Platsbrist i lämpligt boende 11 1% Flyktingsituation % Bostadsbrist % Psykisk störning 70 9% Kriminalitet 90 12% Skulder % Saknar arbete % Separation 45 6% Tidigare störningar i boendet 24 3% Annan orsak 28 4% Vet ej 15 2% personer som svarat

29 TABELLER UPPDELADE EFTER KÖN HEMLÖSKARTLÄGGNING 2014 BAKGRUNDSFRÅGOR Känd eller icke känd av socialtjänsten? Känd eller okänd? Man Kvinna Ej svar Summa Känd Ökänd Summa Ålder Fråga 1. Ålder Man Kvinna Vet ej Summa Summa Födelseland Fråga 4. Födelseland/världsdel Man Kvinna Ej svar Summa Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa

30 Fråga 5. Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Fråga 5. Huvudsakligt boende under v 48 Man Kvinna Ej svar Summa Uteliggare Härbärge Motivb/korttidsb/inslussb Inst. för vård/boende Hos släkt och vänner Träningslägenhet Familjehem Häkte eller fängelse Hotell Annat Vet ej Summa Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Fråga 6. Nuvarande boendes varaktighet Man Kvinna Vet ej Summa Mindre än 1 månad månader månader månader-1 år Mer än 1 år Vet ej Summa Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Fråga 7. Tidpunkt för hemlöshet Man Kvinna Vet ej Summa November Sep/Okt Sommaren Jan-Maj Under Under Under Under Tidigare än Vet ej Summa

31 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Fråga 8. Huvudsaklig försörjning Man Kvinna Vet ej Summa Lön Aktivitetsstöd/arbm ers Sjukp/föräldrap Sjukers/pension Försörjningsstöd Introduktionsers Etableringsers Annat Vet ej Summa Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Fråga 9a. Förälder till barn under 18 år Man Kvinna Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Fråga 9b. Om ja, även vårdnadshavare? Man Kvinna Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa

32 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Fråga 10. Insatser under året Man Kvinna Vet ej Summa Motivationsboende Avgiftning Missbruksvård-öppen Missbruksvård-frivillig inst.vård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Korttidsboende Stöd från frivilligorganisation Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet Boendestödsavtal Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Vet ej personer Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Fråga 11. Problembild Man Kvinna Vet ej Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Samtliga Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Fråga 12. Psykisk störning Man Kvinna Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa

33 Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Fråga 13. Dominerande missbruk Man Kvinna Vet ej Summa Inget Alkohol Narkotika Bland Annat Vet ej Summa Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Fråga 14. Önskvärt/möjligt boende Man Kvinna Vet ej Summa Servicehus Bostad med särsk. service Motivb/Korttidsb/Inslussb Lgh med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Annat Vet ej Summa Fråga 15. Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Fråga 15. Orsaker till hemlöshet Man Kvinna Vet ej Summa Missbruk Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Tidigare störningar i boendet Vet ej Samtliga

34 TABELLER EFTER FÖDELSELAND HEMLÖSKARTLÄGGNINGEN 2014 BAKGRUNDSFRÅGOR Känd eller icke känd av socialtjänsten? Känd eller okänd? Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Känd Ökänd Summa Kön Kön Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Man Kvinna Vet ej Summa Ålder Fråga 1. Ålder Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Summa

35 Fråga 5. Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Fråga 5. Huvudsakligt boende v 48 Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Uteliggare Härbärge Motivb/korttidsb/inslussb Inst. för vård/boende Hos släkt och vänner Träningslägenhet Familjehem Häkte eller fängelse Hotell Annat Vet ej Summa Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Fråga 6. Nuvarande boendes varaktighet Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Mindre än 1 månad månader månader månader-1 år Mer än 1 år Vet ej Summa Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Fråga 7. Tidpunkt för hemlöshet Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa November Sep/Okt Sommaren Jan-Maj Under Under Under Under Tidigare än Vet ej Summa

36 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Fråga 8. Huvudsaklig försörjning Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Lön Aktivitetsstöd/arbm ers Sjukp/föräldrap Sjukers/pension Försörjningsstöd Introduktionsers Etableringsers Annat Vet ej Summa Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Fråga 9a. Förälder till barn under 18 år Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Fråga 9b. Om ja, även vårdnadshavare? Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa

37 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Fråga 10. Insatser under året Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Motivationsboende Avgiftning Missbruksvård-öppen Missbruksvård-frivillig inst.vård Tvångsvård-psykiatrisk Tvångvård-missbruk Eftervård Medicinsk slutenvård Egen bostad med stöd Socialsekreterarkontakt Kontaktperson Korttidsboende Stöd från frivilligorganisation Jourlägenhet Inslussboende Härbärge Träningslägenhet Boendestödsavtal Psykiatrisk öppenvård Psykiatrisk slutenvård frivillig Vet ej personer Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga. Fråga 11. Problembild Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Fysiska Psykiska Missbruk Inga problem Vet ej Samtliga Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Fråga 12. Psykisk störning Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Ja Nej Vet ej Summa

38 Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Fråga 13. Dominerande missbruk Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Inget Alkohol Narkotika Bland Annat Vet ej Summa Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Fråga 14. Önskvärt/möjligt boende Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Servicehus Bostad med särsk. service Motivb/Korttidsb/Inslussb Lgh med eget kontrakt Träningslägenhet Boendestödsavtal Annat Vet ej Summa Fråga 15. Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga Fråga 15. Orsaker till hemlöshet Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej Summa Missbruk Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Tidigare störningar i boendet Vet ej Samtliga

39 KOMPLETTERANDE TABELLER KOMMUNALA KARTLÄGGNINGAR ÅREN VARIABEL KÖN OCH FÖDELSELAND Kön Kön Män Kvinnor Vet ej Totalt Födelseland År Sverige Övriga Afrika Asien Övriga Okänt Totalt Europa världen

40 TABELLER- HEMLÖSA UNDER 25 ÅR VID KARTLÄGGNINGEN 2014 Känd eller icke känd av socialtjänsten? Känd eller okänd? Känd 140 Ökänd 2 Summa 142 Kön Fråga 3. Kön Man 98 Kvinna 40 Vet ej 4 Summa 142 Födelseland Fråga 4. Födelseland/världsdel? Sverige 56 Övriga Europa 2 Afrika 21 Asien 53 Övriga världen 8 Vet ej 2 Summa 142 Fråga 5. Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Fråga 5. Huvudsakligt boende v 48 Uteliggare 6 Härbärge 4 Motivb/korttidsb/inslussb 11 Inst. för vård/boende 17 Hos släkt och vänner 85 Träningslägenhet 3 Familjehem 1 Häkte eller fängelse 6 Hotell 1 Annat 5 Vet ej 3 Summa

41 Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Fråga 6. Nuvarande boendes varaktighet Mindre än 1 månad månader månader 18 6 månader-1 år 38 Mer än 1 år 40 Vet ej 3 Summa 142 Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Fråga 7. Tidpunkt för hemlöshet November Sep/Okt Sommaren Jan-Maj Under Under Under Under Tidigare än Vet ej 46 Summa 142 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Fråga 8. Huvudsaklig försörjning Lön 2 Aktivitetsstöd/arbm ers. 4 Sjukp/föräldrap. 2 Sjukers/pension 5 Försörjningsstöd 44 Introduktionsers. 2 Etableringsers. 70 Annat 7 Vet ej 6 Summa

42 Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Fråga 9a. Förälder till barn under 18 år Ja 11 Nej 131 Vet ej 0 Summa 142 Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Fråga 9b. Om ja, även vårdnadshavare? Ja 7 Nej 3 Vet ej 1 Summa 11 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Fråga 10. Insatser under året Motivationsboende 30 Avgiftning 30 Missbruksvård-öppen 34 Missbruksvård-frivillig inst.vård 24 Tvångsvård-psykiatrisk 2 Tvångvård-missbruk 22 Eftervård 4 Medicinsk slutenvård 1 Egen bostad med stöd 1 Socialsekreterarkontakt 118 Kontaktperson 5 Korttidsboende 3 Stöd från frivilligorganisation 12 Jourlägenhet 1 Inslussboende 0 Härbärge 15 Träningslägenhet 4 Boendestödsavtal 0 Psykiatrisk öppenvård 15 Psykiatrisk slutenvård frivillig 3 Vet ej 6 personer

43 Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Fråga 11. Problembild Fysiska 4 Psykiska 33 Missbruk 59 Inga problem 75 Vet ej 2 personer 142 Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Fråga 12. Psykisk störning Ja 19 Nej 108 Vet ej 15 Summa 142 Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Fråga 13. Dominerande missbruk Inget 97 Alkohol 2 Narkotika 17 Bland 17 Annat 0 Vet ej 9 Summa

44 Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Fråga 14. Önskvärt/möjligt boende Servicehus 0 Bostad med särsk. service 7 Motivb/Korttidsb/Inslussb 23 Lgh med eget kontrakt 80 Träningslägenhet 9 Boendestödsavtal 4 Annat 6 Vet ej 13 Summa 142 Fråga 15. Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Flervalsfråga. Fråga 15. Orsaker till hemlöshet Missbruk 57 Problem med föräldrar 24 Platsbrist i lämpligt boende 4 Annan orsak 3 Flyktingsituation 62 Bostadsbrist 51 Psykisk störning 15 Kriminalitet 23 Skulder 20 Saknar arbete 45 Separation 1 Tidigare störningar i boendet 5 Vet ej 2 personer

45 HEMLÖSA UNDER 25 ÅR JÄMFÖRT MED HEMLÖSA 25 ÅR OCH ÄLDRE et hemlösa under 25 år är 142 personer. et hemlösa 25 år och äldre är 608 personer. Alla figurer nedan redovisar procentuell fördelning. Kön Procent Under år 0 Man Kvinna Födelseland Procent Under år Sverige Övriga Europa Afrika Asien Övriga världen Vet ej 44

46 Huvudsakligt boende vecka 48 år 2014 Uteliggare Härbärge Motivb/korttidsb/inslussb Inst. För vård/boende Släkt/vänner Träningslägenhet Familjehem Häkte eller fängelse Hotell Annat Vet ej Procent Under år Försörjning Procent Lön Aktivitetsstöd/arbm ers. Sjukp/föräldrap Sjukers/pension Försörjningsstöd Introduktionsers. Etableringsers. Annat Vet ej Under år 45

47 Problembild Procent Under år 10 0 Fysiska Psykiska Missbruk Inga Vet ej Psykisk störning Procent Under år Ja Nej Vet ej 46

48 Missbruk senaste månaden Procent Inget Alkohol Narkotika Bland Annat Vet ej Under år Önskvärt/möjligt boende Procent Servicehus Bostad med särskild service Motivb/kosrttidsb/inslussb Lgh m kontrakt Träningslägenhet Under år Boendestödsavtal Annat Vet ej 47

49 Orsaker till hemlöshet Procent Missbruk Flyktingsituation Bostadsbrist Psykisk störning Kriminalitet Skulder Saknar arbete Separation Under år Tidigare störningar i boende Problem med föräldrar Platsbrist i lämpligt boende Annan orsak Vet ej 48

50 HEMLÖSA DÄR PSYKISK STÖRNING HAR ANGETTS SOM EN ANLEDNING TILL HEMLÖSHETEN För 70 hemlösa har vid kartläggningen år 2014 angetts psykisk störning som orsak till hemlösheten. Frågan ställdes sist i enkäten och kunde besvaras med flera svarsalternativ, en så kallad flervalsfråga. I sammanställningen nedan har samtliga hemlösa där psykisk störning enbart eller i kombination med andra orsaker anses ha orsakat hemlösheten redovisats per fråga. Huvudsaken är att psykisk störning angetts som en av kanske flera orsaker. I tabellerna nedan har endast antalsuppgifter redovisats. Känd eller icke känd av socialtjänsten? Känd eller okänd? Känd 69 Okänd 1 Summa 70 Ålder Ålder Summa 70 Kön Kön Man 49 Kvinna 19 Ej svar 2 Summa 70 Födelseland Födelseland Sverige 50 Övriga Europa 2 Afrika 6 Asien 5 Övriga världen 3 Vet ej 4 Summa 70 49

51 Fråga 5. Huvudsaklig boendesituation under vecka 48 Huvudsakligt boende v 48 Uteliggare 7 Härbärge 8 Motivb/korttidsb/inslussb 21 Inst. för vård/boende 11 Hos släkt och vänner 13 Träningslägenhet 3 Familjehem 1 Häkte eller fängelse 1 Hotell 0 Annat 2 Vet ej 3 Summa 70 Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Nuv. boendes varaktighet Mindre än 1 månad månader månader 13 6 månader-1 år 12 Mer än 1 år 24 Vet ej 3 Summa 70 Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Tidpunkt för hemlöshet November Sep/Okt Sommaren Jan-Maj Under Under Under Under Tidigare än Vet ej 38 Summa 70 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Huvudsaklig försörjning Lön 0 Aktivitetsstöd/arbm ers. 7 Sjukp/föräldrap. 2 Sjukers/pension 10 Försörjningsstöd 40 Introduktionsers. 1 Etableringsers. 2 Annat 1 Vet ej 7 Summa 70 50

52 Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Förälder till barn under 18 år Ja 12 Nej 56 Vet ej 2 Summa 70 Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Vårdnadshavare? Ja 6 Nej 3 Vet ej 3 Summa 12 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Flervalsfråga Insatser under året Motivationsboende 24 Korttidsboende 2 Jourlägenhet 1 Inslussboende 9 Härbärge 20 Träningslägenhet 4 Boendestödsavtal 1 Psykiatrisk öppenvård 29 Psykiatrisk slutenvård frivillig 9 Avgiftning 16 Missbruksvård-öppenvård 22 Missbruksvård-frivillig inst.vård 12 Tvångsvård-psykiatrisk 7 Tvångsvård-missbruk 6 Eftervård 2 Medicinsk slutenvård 1 Egen bostad med stöd 2 Socialsekreterarkontakt 54 Kontaktperson 5 Stöd från frivilligorganisation 13 Vet ej 4 personer 70 Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Flervalsfråga Problembild Fysiska 5 Psykiska 61 Missbruk 47 Inga problem 5 Vet ej 1 personer 70 51

53 Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Psykisk störning? Ja 57 Nej 6 Vet ej 7 Summa 70 Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Dominerande missbruk Inget 32 Alkohol 3 Narkotika 6 Bland 17 Annat 0 Vet ej 12 Summa 70 Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Önskvärt/möjligt boende Servicehus 0 Bostad med särsk. service 26 Motivb/Korttidsb/Inslussb 15 Lgh med eget kontrakt 4 Träningslgh 9 Boendestödsavtal 5 Annat 3 Vet ej 8 Summa 70 52

54 HEMLÖSA SOM ÄR UTELIGGARE ELLER BOR PÅ HÄRBÄRGE För 39 personer har svarsalternativet uteliggare angetts som personens huvudsakliga boende under mätperioden. Det är även 22 personer som haft härbärge som sitt huvudsakliga boende under veckan. I tabellerna nedan har endast antalsuppgifter redovisats. För vissa frågor har svarsalternativen uteliggare och boende på härbärge särredovisats medan andra frågor presenteras med dessa två svarsalternativ ihopslagna. Känd eller icke känd av socialtjänsten? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Känd eller okänd? Känd 56 Okänd 5 Summa 61 Ålder Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Ålder Uteliggare Härbärge Totalt Summa Kön Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Kön Uteliggare Härbärge Totalt Man Kvinna Ej svar Summa Födelseland Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Födelseland Sverige 39 Övriga Europa 2 Afrika 3 Asien 5 Övriga världen 8 Vet ej 4 Summa 61 53

55 Fråga 6. Hur länge har boendesituationen enligt fråga 5 varit aktuell? Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Nuv. boendes varaktighet Uteliggare Härbärge Mindre än 1 månad månader månader månader-1 år Mer än 1 år Vet ej Summa Fråga 7. Sedan vilken tidpunkt har personen varit hemlös? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Tidpunkt för hemlöshet November Sep/Okt Sommaren Jan-Maj Under Under Under Under Tidigare än Vet ej 40 Summa 61 Fråga 8. Huvudsaklig försörjning vid rapporttillfället Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Huvudsaklig försörjning Lön 0 Aktivitetsstöd/arbm ers. 2 Sjukp/föräldrap. 1 Sjukers/pension 10 Försörjningsstöd 34 Introduktionsers. 0 Etableringsers. 5 Annat 2 Vet ej 7 Summa 61 Fråga 9a. Är den hemlöse förälder till barn under 18 år? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Förälder till barn under 18 år Ja 11 Nej 45 Vet ej 5 Summa 61 54

56 Fråga 9b. Om ja på fråga 9a, även vårdnadshavare? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Vårdnadshavare? Ja 3 Nej 7 Vet ej 1 Summa 11 Fråga 10. Vilka insatser har den hemlöse tagit del av under det senaste året? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Flervalsfråga Insatser under året Motivationsboende 12 Korttidsboende 2 Jourlägenhet 1 Inslussboende 1 Härbärge 45 Träningslägenhet 0 Boendestödsavtal 0 Psykiatrisk öppenvård 4 Psykiatrisk slutenvård frivillig 2 Avgiftning 8 Missbruksvård-öppenvård 5 Missbruksvård-frivillig inst.vård 4 Tvångsvård-psykiatrisk 1 Tvångsvård-missbruk 5 Eftervård 0 Medicinsk slutenvård 0 Egen bostad med stöd 0 Socialsekreterarkontakt 41 Kontaktperson 2 Stöd från frivilligorganisation 28 Vet ej 5 personer 61 Fråga 11. Har den hemlöse fortsatt behov av stöd och omvårdnad för sina problem? Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Flervalsfråga Problembild Uteliggare Härbärge Fysiska 8 1 Psykiska 8 9 Missbruk Inga problem 3 4 Vet ej 0 1 personer

57 Fråga 12. Har den hemlöse någon påtaglig psykisk störning som medför behov av behandling eller omvårdnad? Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Psykisk störning? Uteliggare Härbärge Ja Nej Vet ej Summa Fråga 13. Dominerande missbruk under den senaste månaden? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Dominerande missbruk Inget 9 Alkohol 10 Narkotika 10 Bland 29 Annat 0 Vet ej 3 Summa 61 Fråga 14. Vilket boende skulle personen behöva/klara av? Uppdelade svar för uteliggare och personer som bor på härbärge Önskvärt/möjligt boende Uteliggare Härbärge Servicehus Bostad med särsk. service Motivb/Korttidsb/Inslussb Lgh med eget kontrakt Träningslgh Boendestödsavtal Annat Vet ej Summa Fråga 15. Vilken eller vilka orsaker har i störst utsträckning gjort personen hemlös? Sammanslagning av svaren för uteliggare och personer som bor på härbärge Flervalsfråga Insatser under året Missbruk 47 Problem med föräldrar 7 Platsbrist i lämpligt boende 2 Flyktingsituation 6 Bostadsbrist 4 Psykisk störning 15 Kriminalitet 20 Skulder 19 Saknar arbete 11 Separation 2 Tidigare störningar i boendet 4 Annan orsak 2 Vet ej 4 personer 61 56

58 ENKÄTFORMULÄR 57

59 58

60 59

61 FÖLJEBREV TILL UPPGIFTSLÄMNARE 60

62 61

Hemlöshetkartläggning hösten 2016

Hemlöshetkartläggning hösten 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-01-27 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00016-1.4.2 Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Epost: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-20 Dnr: 2014/871-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Kartläggning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten 2015

Kartläggning av hemlösheten 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-01 Dnr: 2015/843-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Individ och

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(17) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Hemlöshets kartläggning 2016

Hemlöshets kartläggning 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 216-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets kartläggning 216 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport Social- och omsorgskontoret Rapport 2016-12-12 Rapport Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober 2016 Helena Forslund Bitr områdeschef Vuxenenheten Telefon (direkt):

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(12) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Individ

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(15) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 11-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn:

C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn: AB Socialtjänstförvaltningen Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2004-05-10 C D E Handläggare: Kjell-Ove Johansson Tfn: 508 25 118 Socialtjänstnämnden Rapport om antalet hemlösa i Stockholm april 2004 1

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Hemlösa i Stockholm 15 april 2010

Hemlösa i Stockholm 15 april 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-05-31 Handläggare: Nina Ström Telefon: 08-508 25 014 Till Socialtjänst- och

Läs mer

Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor

Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor Särskild utsatthet - våld mot missbrukande kvinnor 2014-09-10 12.30 Pass 1 14.00 Fika 14.30 Pass 2 16.00 Gemensam avslutning Eftermiddagens innehåll Vem är jag och vad gör jag här? Vilka personer pratar

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/160-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Rapport brukarenkät

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Bostad först - modell för boendestöd

Bostad först - modell för boendestöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-26 Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele,

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Unga med försörjningsstöd - september 2012

Unga med försörjningsstöd - september 2012 DNR -- -- Unga med försörjningsstöd - september Box 9, 9 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen ; Telefonplan DNR -- -- Sammanfattning Staben på avdelningen för social omsorg har gjort en undersökning av

Läs mer

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012

KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 2012 KARTLÄGGNING AV NARKOTIKAANVÄNDANDET I VÄSTERÅS 212 Rapport Drogsamrådet 2 Kartläggning av narkotikaanvändandet i Västerås 212... 1 Förord 5 Kartläggningen 6 Metoder 6 212 års insamlande av uppgifter för

Läs mer

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-28 Socialnämnden Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet Ärenden Justering 1 Motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper - rapport

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej Enkät B3 - Inventering (Socialstyrelsens verktyg) Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn E-post Telefon Avdelning/enhet/motsvarande Adress Postnummer Ort Ytterligare kontaktperson Fråga 1 Har en inventering

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2015-07-24 Handläggare Maria Saario Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden Rapport om barnfamiljer i

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Hemlösa i Stockholms stad 25 september stockholm.se

Hemlösa i Stockholms stad 25 september stockholm.se Hemlösa i Stockholms stad 25 september 2014 stockholm.se September 2014 Dnr: 3.1-423-2014 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Maria Saario 3 (28) 4 (28) Innehåll Bakgrund 5 Kartläggningen 5 Åldersfördelning

Läs mer

Projekt Att motverka långvarig hemlöshet delrapport

Projekt Att motverka långvarig hemlöshet delrapport HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (13) 2013-04-26 Projekt Att motverka långvarig hemlöshet delrapport 2011 09 01 2012 12 31 Innehåll Bakgrund sid

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Hemlöshet i Sverige 2005. Omfattning och karaktär

Hemlöshet i Sverige 2005. Omfattning och karaktär Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2004:1 Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari

Läs mer

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Dnr son 2015/66 Socialförvaltningen Therese Thorell Kristian Brodd Augusti 2015 2016-08-17 1 (15) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Definitioner...

Läs mer

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län Arbetsrapport 2011:2 Beroendemottagningarna i borgs län Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Ann Lyrberg Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg Grafisk

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/153-NF-010 Patrik Kalander - aj069 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/153-NF-010 Patrik Kalander - aj069 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/153-NF-010 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer