Anonymitet i gemenskaper på nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anonymitet i gemenskaper på nätet"

Transkript

1 Vi är inte speciellt anonyma på nätet, inte ens i de forum där anonymiteten sägs vara som störst. I själva verket är de flesta användare identifierbara och möjliga att spåra av den som är tillräckligt motiverad att lägga ned tid på detta. Det har Malin Svenningsson kommit fram till i sin forskning. Hon är fil.dr. i kommunikationsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid avdelningen medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet. Artikeln ingår i Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet den tredje delen i antologin om lärgemenskaper från OLC-gruppen vid IT-universitetet i Göteborg. Boken har nyligen publicerats (Studentlitteratur) och recenseras i detta nummer av tidskriften. Anonymitet i gemenskaper på nätet Malin Svenningsson I mitten av 1990-talet lanserades en reklamkampanj för ett företag som erbjöd snabbare internetuppkoppling. Kampanjen innehöll bland annat en reklamfilm vars handling var ungefär såhär: En ung, vacker kvinna berättar i telefon för sin väninna att hon har träffat en kille på nätet, och att de nu stämt träff och ska dejta i verkligheten. Väninnan är förstås nyfiken och frågar: Men hur ser han ut då? Njae, jag vet inte svarar tjejen men jag har hans hemsida här, jag ska kolla!. TVtittaren får se hemsidan laddas ner, och man ser en bild på en man med mycket fördelaktigt yttre. Flickan avslutar snabbt samtalet och rusar iväg till sin träff utan att vänta på att hela hemsidan ska laddas ner. TV-tittaren får emellertid se den, och man får nu se att den stilige mannen i själva verket bara är en affisch på väggen, under vilken hemsidans verklige ägare sitter en medelålders, fet och orakad man i nätbrynja som sitter och rapar med en ölburk i handen. Denna reklamfilm fångar på ett träffsäkert sätt upp allmänhetens föreställningar om internet som mötesplats, så som de såg ut vid den tiden. Allt sedan internets tidigaste barndom har en av de aspekter som fascinerat människor allra mest varit möjligheten att interagera med andra människor utan att synas och utan att höras. Det var framför allt anonymiteten, och olika aspekter av den, som gav upphov till såväl skräckscenarier som utopiska visioner om det nya mediet. Detta gällde förstås lekmän, som kan ses i exemplet ovan, och i vandringssägner, skämt och seriestrippar på samma tema. Ett välkänt exempel är den skämtteckning där en hund, sittandes framför sin uppkopplade dator, konstaterar att On the Internet, nobody knows you re a dog ¹. Även forskare lockades av det nya mediets potential och skrev rapporter med fantasieggande titlar som Anonymity is part of the magic och Will the real body please stand up?. Under internets första tid dominerades forskningen av tekniskt och ekonomiskt orienterade studier. Under 1990-talet kom så en forskningsinriktning att utvecklas som mer betonade internet som ett socialt och kulturellt fenomen, och det var då man började intressera sig för aspekter som identitet och kroppslighet. Ett av de ämnen

2 som tidigt upptäckte det nya mediet var utbildningsvetenskap, och man gjorde tidigt studier om hur datormedierad kommunikation (med sina speciella egenskaper) skulle påverka lärandesituationer. I dessa diskussioner togs aspekter som rörde identitet, anonymitet och kroppslöshet och dess konsekvenser för interaktionen ibland upp. Det fanns emellertid ingen konsensus på området, utan forskare såväl som lekmän kom med rapporter från endera extremen. Den kroppslösa miljön tillskrevs antingen oerhört negativa eller fantastiskt positiva egenskaper och konsekvenser. Efterhand som vi vande oss vid internet kom frågorna om identitet att överskuggas av andra frågor. Man blev mer intresserad av frågor om vem som hade tillgång, och framför allt, vad man hade möjlighet att få tillgång till på nätet. Fokus för de upprörda diskussionerna och de moraliska panikerna kom i tur och ordning att förflyttas till frågor om IT-underklass och internetterrorism, om porrsurfande och pedofiler samt, naturligtvis, piratkopiering av musik och filmer. Diskussionen om identitet(er) på nätet kom helt enkelt av sig, utan att vi någonsin fick ett svar på hur det egentligen förhåller sig. Nu, då nyhetens behag har lagt sig, vi har vant oss vid det nya mediet och det ingår i vår vardag, är det kanske dags att nyansera diskussionen. När vi sett att världen i stort sett är sig lik, även efter internetrevolutionen, är tiden mogen för oss att se vad anonymiteten och kroppslösheten på nätet innebär för vårt sätt att kommunicera och förhålla oss till varandra. Det här är kanske speciellt intressant att fundera över för den som står i begrepp att utforma en lärgemenskap på nätet. Vilken grad av anonymitet ska tillåtas? Ska studenterna tillåtas att använda nicknames (pseudonymer) eller inte? Vad får graden av anonymitet för konsekvenser för samspelet mellan studenterna och mellan studenter och lärare? Denna text kommer att ge en kort översikt av forskning som gjorts på området, där i huvudsak tre olika perspektiv kan urskiljas. Vidare förs ett resonemang om vad vi egentligen menar med anonymitet, och om hur anonyma vi egentligen är när vi befinner oss på nätet. Slutligen kommer några försiktiga slutsatser att dras utifrån de resonemang som förts. Tre perspektiv på anonymitet på nätet Den möjlighet till anonymitet som ges i internetkommunikation var en av de aspekter som diskuterades allra flitigast under 1990-talet, och det var också då som den mesta forskningen som finns på detta område gjordes. Men vad var det då som sades? Här kan man framför allt urskilja tre perspektiv. Mindre information om den sociala kontexten Det första perspektivet representeras av teorier som social context cues och därmed relaterade teorier. Eftersom det ansågs vara den icke-verbala informationen som bär på information som rör relationer, och vi i datormedierad kommunikation har tillgång till ett mindre spektrum av sådan information än vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte, så slog teorin om social context cues fast att datormedierad kommunikation har mindre socioemotionellt innehåll och att de som kommunicerar med varandra alltså kommer att ha en större känsla av anonymitet, och mindre medvetenhet om och känslighet inför andra, allt eftersom den mängd social information som överförs minskar. Enligt teorin om social context cues innebär det faktum att kommunikationen sker via ett medium där varken mänskliga kroppar eller röster finns med alltså att kommunikationen blir begränsad. I och med att vi inte har tillgång till de sociala ledtrådar som annars ges via syn- och hörselintryck, så kommer kommunikationen att bli sakorienterad och opersonlig. Det hävdades därför att datormedierad kommunikation helt enkelt inte lämpar sig för personlig

3 kommunikation, utan bara för korta PM och strikta affärsmässiga meddelanden. Idag vet vi att ingenting kan vara mer felaktigt. Visst används datormedierad kommunikation, som e-post och mejllistor, för yrkesmässiga kontakter och målorienterad kommunikation. Men vi ser också ett enormt uppsving i antalet forum som används av individer på deras fritid, för att umgås socialt med andra. Det kan röra sig om allt från diskussionsgrupper om fritidsintressen såsom fiske eller fotboll till stödgrupper för cancersjuka. Men det vi framför allt ser mycket av är de datorstödda gemenskaper som används av allt fler individer för att umgås socialt, träffa nya människor och hålla kontakt med människor de redan är bekanta med. Webbgemenskapen Lunarstorm till exempel, har 1,2 miljon aktiva trots att vi rör oss med ett mindre spektrum av sociala ledtrådar så leder detta inte nödvändigtvis till att interaktionen blir mindre social eller mindre personlig. användare och är Nordens mest besökta webbsajt². Det kan alltså slås fast att trots att vi rör oss med ett mindre spektrum av sociala ledtrådar så leder detta inte nödvändigtvis till att interaktionen blir mindre social eller mindre personlig. Men visst är det så att kommunikationsmediet har vissa förutsättningar som andra medier inte har. Det är dock inte så fruktbart att helt enkelt nöja sig med att kalla kommunikationen begränsad. I så fall kan lika gärna talad kommunikation sägas vara begränsad eftersom vi inte har möjlighet att, som i till exempel e-post, spara dialogerna. Vi bör kanske i stället nöja oss med att säga att kommunikation i olika medier helt enkelt har olika förutsättningar. Kritiker till teorin om social context cues menade till exempel att social information visst kan överföras, det tar bara lite längre tid än vid kommunikation ansikte mot ansikte. För att minska denna tidsåtgång uppfanns vissa strategier avsedda att kompensera för den information som annars faller bort. Det är i detta ljus vi ska se uppkomsten av smileys och andra grafiska paralingvistiska signaler som i viss mån kan ersätta tonfall och kroppsspråk. Mindre stabila identiteter Det andra perspektivet representeras framför allt av postmodernistiska forskare som såg jaget som fragmenterat och sönderfallande, och bestående av många beståndsdelar. Människor var inte nödvändigtvis vare sig kvinnor, män, gamla, unga, vackra, fula, handikappade, vita, färgade, utan bara människor, som alla hade flytande och föränderliga identiteter. Gemensamt för forskare inom detta paradigm är att de (ibland kanske något naivt) såg internet som en väg till frigörelse från gamla, begränsande strukturer och hierarkier. På nätet kunde vi alla äntligen befrias från dessa begränsande kategorier och etiketter. På nätet hade alla människor möjligheter att omskapa sina identiteter och bli något som helt skilde sig från de roller de tidigare varit förpassade till. Huruvida de nya identiteterna stämde överens med förhållandena i den fysiska verkligheten spelade inte så stor roll. Möjligheterna att på nätet frigöra sig från den fysiska (begränsande) kroppen var något som hyllades, framför allt av forskare, vars sympatier låg hos människor som av ena eller andra skälet skulle finna sig förfördelade i den fysiska verkligheten (till exempel kvinnor, handikappade, människor av annan ras än kaukasisk, könsöverskridare, eller människor som på annat vis avviker från det mönster enligt vilket vita västerländska heterosexuella medelklassmän ses som norm). Men dessa vinster i empowerment³ för tidigare missgynnande grupper gällde, trodde man, inte bara för själva tillvaron på nätet. De vinster som uppnåddes i och med

4 internets anonymiserande egenskaper trodde man i förlängningen faktiskt kunde leda till minskade fördomar mot dessa avvikare, och på sikt ett mer jämlikt samhälle. Det faktum att de avvikande egenskaperna inte syns på nätet gör att vi kan få kontakt med individer vi annars inte skulle ha börjat prata med eftersom vi på grundval av deras fysiska egenskaper kanske skulle ha gjort bedömningen att det ändå inte fanns något gemensamt. Om de fysiska egenskaperna däremot är osynliga blir vi inte utsatta, och utsätter inte heller andra, för fördomar baserade på sådana egenskaper. En viktig kritik till det perspektiv som presenterats är dock att dessa resonemang bygger på att egenskaperna verkligen är osynliga. Det faktum att det på nätet inte syns vilken grupp i samhället vi tillhör leder inte till någon verklig och varaktig frigörelse, utan det är bara det faktum att alla kan framstå som om de vore medlemmar av en högstatusgrupp, och dölja sina verkliga fysiska egenskaper, som skapar ett sken av jämlikhet. I det ögonblick vi tar steget utanför nätet, i det ögonblick det avslöjas att vi i själva verket är något annat än det andra trott, förändras deras bild och bedömningar av oss. Ett exempel på det ges i den ofta citerade historien om Julie. I korthet handlar historien om en medelålders manlig psykiater som på nätet utgett sig för att vara en äldre handikappad kvinna, Julie. I denna roll fick han många nära vänner på nätet, och också många djupa förtroenden. När Julies sanna identitet slutligen avslöjades förtäljer historien om hur svikna och förrådda hans nätvänner kände sig. Visserligen kan detta sägas vara en omvänd historia, eftersom det var en vit, västerländsk högutbildad man (en person som befinner sig relativt högt upp i hierarkin) som utgett sig för att vara en äldre handikappad kvinna (en person vars egenskaper placerar henne relativt långt ner i hierarkin, åtminstone i vår tids västerländska samhälle). I det här fallet rörde dock de upprörda känslorna det faktum att psykiatern i rollen som handikappad kvinna fått förtroenden som han med största säkerhet inte hade fått annars. Det berodde troligen också på hans yrkesmässiga status, och på att han använt den information han fått i diskussionerna på nätet i sitt yrke som psykiater. Det är förmodligen inte roligt att ha gett förtroenden till någon man betraktat som en väninna och sedan få veta att denna person i själva verket är en psykiater som analyserat och utvärderat det man sagt i förtroende. Det finns också andra historier som berättar om hur människor som mötts och blivit kära i varandra på nätet blivit besvikna under första mötet i fysisk person. I vissa fall har de kunnat komma över sådana besvikelser och ändå fortsätta relationen, och i andra fall har besvikelsen lett till en varaktig brytning. Oavsett vilken konsekvensen blir är poängen att det så gott som alltid rört sig om ett trots allt. De fysiska egenskaperna upphör med andra ord inte att vara viktiga för vilka vi väljer att ha en romantisk relation med, skillnaden består snarare i vilka egenskaper som vi lär känna först och faller för de inre eller de yttre. Mindre socialt tryck Det tredje perspektivet har vissa anknytningar till teorin om social context cues som nämndes ovan. Frånvaron av social information antogs nämligen också leda till en minskad respekt inför auktoriteter och följaktligen en mer jämlik status mellan deltagare i diskussioner. Eftersom vi bryr oss mindre om vad andra människor tycker och tänker om oss får också det sociala trycket minskad betydelse. Enligt detta sätt att se det gör gör anonymiteten att vi kan bli djärvare när vi interagerar på nätet, och våga mera, i flera avseenden. Vi får bland annat mindre respekt för auktoriteter, mindre respekt för regler anonymiteten alltså att vi kan bli djärvare när vi interagerar på nätet, och våga mera, i flera avseenden. Vi får bland annat mindre respekt för auktoriteter, mindre

5 respekt för regler, färre hämningar och en känsla av säkerhet som beror på avsaknaden av fysiska repressalier som följd av det vi gör och säger på nätet. Detta kan få flera olika konsekvenser, både positiva och negativa. Det kan å ena sidan leda till mer jämlika diskussionsklimat, då vår rädsla minskar för att yttra oss i diskussioner, att gå emot strömmen och säga emot chefen, läraren, eller andra auktoriteter eller dominanta personer. Det kan också leda till att vi öppnar oss på ett tidigare stadium, anförtror oss till varandra och därmed också upplever en stor närhet till andra användare. Men å andra sidan så kan de färre hämningarna och den minskade respekten för regler också leda till flaming och andra otrevliga beteenden 4. Att rädslan för repressalier minskar om man inte är identifierbar är väl i och för sig inte så konstigt, men det verkar faktiskt som om den minskade rädslan inte enbart har med anonymiteten att göra. Det verkar som om även det faktum att interaktionen sker i ett kropps- och röstlöst medium påverkar. En anekdot handlar till exempel om en anställd på ett företag som skickade ut ett argt mejl till hela företagets e-postlista, detta trots att han mycket väl var identifierbar i sin verkliga identitet. I många fall kan det alltså vara så att vi får en känsla av att vara skyddade bakom datorskärmen, trots att vi kanske inte är det. När vi skriver e-post eller meddelanden till en nyhetsgrupp eller chattkanal så känns det helt enkelt mer privat än att skicka ett brev till andra typer av offentliga forum, och det är lätt att glömma bort att meddelandet kan komma att läsas av många personer under lång tid efter att det skrevs. En tillbakablick på begreppet anonymitet Som vi ser i genomgången ovan så har begreppen kroppslöshet och anonymitet ofta varit tätt förknippade med varandra, och ibland har det varit oklart vad som egentligen åsyftats. I forskningen om dessa områden har begreppen många gånger till och med använts synonymt med varandra. Så, vad menar vi egentligen när vi säger att vi är anonyma på nätet? Och vad menar vi för den delen med anonymitet över huvudtaget? Låt oss börja med en ordboksdefinition. Ordet anonym betyder ungefär utan namn, och detta är också vad som återspeglas i den definition som ges av Svenska akademiens ordlista: person som inte uppgivit sitt namn, okänd till namnet m.m.. Det här ger väl egentligen inte så mycket hjälp, utan det verkar som om vi ändå blir tvungna att ringa in begreppet ytterligare. Anonymitet innebär att det finns vissa saker vi inte vet om varandra, till exempel namn. Men det finns också ytterligare egenskaper som kan räknas in i en definition av anonymitet, till exempel adress. Eventuellt kan även egenskaper såsom utseende, ålder, kön, bostadsort, sysselsättning och socialgrupp inbegripas. Enligt detta sätt att se det innebär anonymitet alltså att vi inte är identifierbara och möjliga att spåra och hitta igen för dem vi kommer i kontakt med. En anonym person är någon vars väg korsar vår, där vi vet att om vi någonsin kommer att mötas igen så beror det enbart på slumpen. Denna definition gäller för miljöer utanför nätet. Men hur låter sig denna definition appliceras på miljöer på nätet? Om vi börjar med själva namnet, så interagerar vi ju ofta med människor vars (riktiga) namn är okända för oss på nätet. Andra aspekter som refererar till de identiteter vi har utanför nätet är ju också oftast osynliga, som kön, ålder, ras och utseende. Enligt definitionen ovan så skulle vi alltså vara anonyma på nätet, och detta har ju också ofta antagits i diskussioner om internetkommunikationens natur. Men stämmer då detta verkligen? Många gånger kan vi ju faktiskt interagera med människor där vi inte känner till aspekterna ovan, men där vi ändå inte anser dem vara anonyma. Här har vi i stället användarnamn och alias som fungerar som identifieringsmekanism. Namnet blir då en ersättning för ett ansikte, något som ska förmedla ett första intryck och som

6 man känner igen nästa gång man träffas. Vad vi ser på nätet bör kanske inte benämnas anonymitet, utan snarare pseudonymitet, detta för att vi ofta faktiskt känner till andra användares namn, även om dessa namn inte är desamma som i livet utanför nätet. Användarnamn kan förstås bytas, vilket gör möjligheten att vara anonym (i bemärkelsen inte möjlig att spåra) större. Men bara för att möjligheten finns är det inte alls säkert att människor verkligen utnyttjar den. På 1990-talet antogs det ofta att bara för att möjligheten fanns att på nätet uppträda som något man inte var så skulle alla göra det. En stor amerikansk undersökning som gjordes 1998 visade dock att detta inte alls var fallet. Den allra största delen av (de amerikanska) internetanvändarna, visade undersökningen, ljuger inte om vilka de är, och de har inte heller flera olika identiteter För den som är mån om att kunna fortsätta besöka och använda en internetgemenskap kan det med andra ord vara lika viktigt att anpassa sig efter rådande normer för uppträdande som i livet utanför nätet. som de växlar mellan. Detta är något som återkommer i annan forskning. I många sammanhang så verkar det tvärtom som att människor vill bli kända och igenkända av andra. Detta gäller i synnerhet för de miljöer på nätet som kretsar kring det sociala umgänget, och då speciellt om chansen (eller risken) finns att umgänget kan komma att leda till ett möte i fysisk person. Har man då ljugit om vem man är så förloras all den tillit man byggt upp i umgänget på nätet. För att summera: i de flesta internetmiljöer för socialt umgänge etablerar användarna relationer till andra användare och de är angelägna om att kunna komma tillbaka och umgås med dem under de användarnamn de gjort sig kända med. Det är med andra ord inte alls säkert att våra egenskaper från livet utanför nätet alltid är så centrala för om vi är identifierbara eller inte. Anonymitet kanske inte enbart eller ens huvudsakligen beror på vad vi egentligen vet om varandras identiteter i livet utanför nätet, utan de identiteter vi har på nätet kan vara nog så viktiga i detta sammanhang. Här kan man i stället se det som att om vi känner till andras användarnamn, deras alias eller nicknames, så är de identifierbara för oss, åtminstone så länge vi fortsätter att röra oss i samma internetmiljö. Även om andra inte vet vilka vi är i de identiteter vi har utanför nätet så är vi ändå kända (och igenkända) av dem och därmed infinner sig en viss social kontroll. För den som är mån om att kunna fortsätta besöka och använda en internetgemenskap kan det med andra ord vara lika viktigt att anpassa sig efter rådande normer för uppträdande som i livet utanför nätet. Diskussionen om anonymitet är nära förknippad med diskussioner om vad det innebär att vara sig själv och att spela en roll. Användare av chatt, till exempel, verkar reflektera relativt mycket kring sådana frågor, och många hävdar att de inte spelar roller, utan oftast är sig själva. Det verkar emellertid som att olika användare till viss del lägger in olika betydelse i begreppet. Det finns inte heller någon klar konsensus om var gränsen går för vad som är accepterat att göra. Det finns accepterade skäl för att växla mellan olika användarnamn, till exempel att man är ny och vill pröva sig fram till det namn som leder till bäst chanser att få kontakt med andra, eller att man kanske går ut på nätet för att leta efter en specifik person men inte har tid och/eller lust att prata med andra användare. Detta anses som regel inte vara att ljuga om vem man är. Vissa användare går dock längre. Det anses till exempel i allmänhet inte förkastligt att ljuga om aspekter som kön om det görs för att undvika trakasserier, oönskad uppmärksamhet eller helt enkelt otrevligt bemötande. Andra användare är ännu mer toleranta och anser att oavsett vilken orsaken är, så är det inte speciellt allvarligt att ljuga om egenskaper från livet utanför

7 nätet, såsom ålder, yrke och kön. Enligt detta sätt att se det ligger personligheten i stället i sättet att vara, att tänka och att bete sig. Man är då sig själv så länge man inte gör sig till och beter sig på ett sätt som inte stämmer överens med ens sanna personlighet. Fabulerandet kan ibland snarare fylla en lekfull funktion där användarna utgår från att de förr eller senare kommer att bli avslöjade, och där det snarare ses som en sport och utmaning att försöka hålla masken så länge som möjligt, medan de samtidigt försöker avslöja andras försök att dra omgivningen vid näsan. Denna praktik kan i sin förlängning ses som en demonstration av mediekompetens som i allmänhet ses som statusfylld i vissa av de internetforum som kretsar kring social interaktion. Anonymitet i olika internetmiljöer Diskussioner om anonymitet på nätet bygger ofta på ett antagande om att vi är helt anonyma. Som vi sett i diskussionen ovan är dock sådana antaganden problematiska. Faktum är ju att vi oftast inte är anonyma. En viktig aspekt att ta med i beräkningen är att olika typer av datormedierad kommunikation, och olika internetmiljöer, tillåter olika grader av anonymitet. Om vi tar exempel från tre olika typer av internetmiljöer som används för flerpartssamtal så kan vi se en fallande grad av möjlighet till anonymitet 5. Om vi börjar med en typ av miljö som chatt, så har vi i de flesta chattkanaler möjlighet att dölja så gott som alla identitetsmarkörer som kan användas för att identifiera en fysisk person i livet utanför nätet: namn, ålder, kön, utseende, bostadsort, sysselsättning och socialgrupp. Som diskuterats ovan betyder detta dock inte att vi är helt anonyma i många fall ersätts de uppräknade identitetsmarkörerna av andra markörer. Vi har nämnt användarnamn, men också sådant som IP-adress till den dator man ansluter sig från skulle kunna användas som identifierande information. Om vi går vidare till en annan typ av internetmiljö, nämligen e-postlistor, så ser vi ett kommunikationsmedium med något annorlunda egenskaper, jämfört med chatt. Här har användarna möjlighet att dölja vissa egenskaper: ålder, utseende, socialgrupp och bostadsort. En viktig skillnad är dock att e-postadressen avslöjas. E-postadressen i sig gör det ju möjligt att komma i kontakt med personer i efterhand, men beroende på vad det är för e-postadress kan också egenskaper som nationalitet, namn, kön och sysselsättning komma att avslöjas. E-postadressen har också betydelse för vad vi vet om andra på nätet, och vad vi får för intryck av dem. Beroende på vad e-postlistans syfte och ämne är kan också olika e-postadresser få konsekvenser för hur den enskilde användaren bemöts och betraktas. Det är då speciellt domännamnet som är av intresse det vill säga det företag eller den organisation som användaren i fråga är knuten till. Som regel betraktas användare med e-postadresser med ett universitet eller museum som domän som mer trovärdiga än användare med hotmail-, spray- eller andra gratisadresser. Men å andra sidan tillåter gratisadresser mycket mer anonymitet, i betydelsen att den oftast ger färre ledtrådar till vem man är i sin identitet utanför nätet. Vissa användare väljer därför att växla mellan olika e-postadresser: en mer officiell som ger trovärdighet och status, och en som de använder då de inte vill att vem som helst ska kunna spåra dem. Om vi slutligen ser på den typ av datorstödd miljö som används i samband med distansundervisning så har vi ytterligare identifikationsmöjligheter. De plattformar som används för distansundervisning kan i och för sig se olika ut men som regel innebär de faktiskt inte speciellt stora möjligheter till anonymitet. Detta beror förstås också på hur utbildningen är upplagd. Vissa distanskurser är upplagda med introduktionsdagar där alla deltagare träffas i fysisk person. I de fallen får vi anta

8 att alla variabler är kända: namn, ungefärlig ålder, kön, utseende, bostadsort och sysselsättning. Möjligen kan faktorer som socialgrupp döljas men det är troligt att också detta kan skymta fram i sätt att klä sig och bete sig. Om kursen inte har en gemensam introduktionsträff kan fler egenskaper hållas hemliga, men även då avslöjas mycket. Det är till exempel i många lärgemenskaper praxis att lägga in ett foto på sig själv och kanske också skriva några rader om sig själv och sin bakgrund. Egenskaper som avslöjas genom detta förfarande är namn, kön, utseende, och, naturligtvis beroende på att fotot man publicerar är av någotsånär färskt datum, ungefärlig ålder. Beroende på vad användaren själv väljer att berätta brukar även bostadsort och andra demografiska aspekter att dyka upp, liksom familjesituation och fritidsintressen. Den nuvarande sysselsättningen är ju per automatik redan känd eftersom alla studerar tillsammans. I de forum där man inte behöver tillhandahålla foto och bakgrundsfakta kan det däremot finnas viss möjlighet till anonymitet. Men även här finns uppgifter om användarnas riktiga namn med och därmed får vi veta vilket kön de har 6. Men namn kan faktiskt ge mer information än vad vi många gånger är medvetna om: det kan till exempel ge ledtrådar till ungefärlig ålder (generation), och ibland etnicitet. Vi ser med andra ord att i de allra flesta fall så är vi faktiskt inte speciellt anonyma när vi interagerar på nätet. I många forum avkrävs vi information om oss själva, och i de fall vi inte självmant tillhandahåller sådan information går det ändå att lista ut mycket med ledning av den information som ges via domännamn, e-postadresser och IP-adresser. Flera forskare pekar också på att människors språkstil och sätt att uttrycka sig i tal och skrift avslöjar mycket om vilka de är, där egenskaper som till exempel klass, kön och till och med ras befunnits vara mer eller mindre inskrivna i vårt sätt att uttrycka oss i språket. Vi ser med andra ord att i de allra flesta fall så är vi faktiskt inte speciellt anonyma när vi interagerar på nätet. I många forum avkrävs vi information om oss själva, och i de fall vi inte självmant tillhandahåller sådan information går det ändå att lista ut mycket med ledning av den information som ges via domännamn, e-postadresser och IP-adresser. Slutsatser Frågan som inledningsvis ställdes i denna text gällde vilka konsekvenser anonymiteten och kroppslösheten på nätet får, och vad de innebär för vårt sätt att kommunicera och förhålla oss till varandra. I det avseendet vänder sig kapitlet speciellt till personer som står i begrepp att utforma datorstödda lärgemenskaper. En första slutsats får nog bli att talet om anonymitet i gemenskaper på internet alltid varit och fortfarande är något överdrivet, för faktum är att vi oftast inte är speciellt anonyma på nätet, inte ens i de forum där anonymiteten sägs vara som störst. Om vi ser på många forum för internetkommunikation så ser vi att det inte alls är frågan om någon anonymitet i egentlig mening, då de flesta användare faktiskt är identifierbara och möjliga att spåra för den som bara är tillräckligt motiverad att lägga ner lite tid och ansträngning på att spåra dem. Så för den som står i begrepp att fatta beslut om vilken grad av anonymitet som ska tillåtas i en lärgemenskap måste slutsatsen bli att

9 oavsett om man tillåter nicknames (pseudonymer) eller inte så är användarna ändå inte anonyma, och således kommer det att finnas en viss social kontroll användarna emellan. Diskussioner i internetforum, liksom andra arenor för interaktion mellan människor, kan visserligen urarta ändå, men det är troligt att graden av anonymitet har mindre att göra med detta än faktorer som närvaron av en moderator i diskussionerna, eller lärares och handledares närvaro och engagemang och förmåga att tidigt ta tag i och reda ut konflikter. Men låt oss också återgå till den forskningsgenomgång som gjordes ovan och utvärdera de tre perspektiv som försökt förklara vad internet får för konsekvenser för kommunikationen, när vi nu sett att vi faktiskt inte är så anonyma som tidigare antagits. 1. Om vi börjar med att se på teorin om social context cues så ser vi att i och med att vi faktiskt har tillgång till ganska många sociala ledtrådar så kommer kommunikationen inte att bli opersonlig. Det är visserligen sant att vi har tillgång till mindre kontextualiserande information, som kan hjälpa oss att tolka situationen och bete oss på det sätt som förväntas i samtalet. Exempel på sådan information är tonfall och kroppsspråk. Av denna anledning innebär datormedierad kommunikation större risker för missförstånd än talad kommunikation. Men smileys och andra grafiska paralingvistiska signaler, som uppfunnits för att kompensera för bortfallet av kroppsspråk och tonfall, kan i viss mån motverka sådana missförstånd. Det är också så att merparten av de studier som gjort om detta genomfördes i slutet av 80-talet eller början av 90-talet, då de flesta användare var helt ovana vid internetmediet. Dagens användare, som många gånger är uppvuxna med tekniken, verkar dock ha internaliserat tolkningsstrategier som låter dem läsa in många av de här aspekterna så att säga mellan raderna. 2. Vi övergår så till att se på det perspektiv som representerades av postmoderna idéer om flytande identiteter och potentialen till frigörelse från gamla maktstrukturer baserade på egenskaper såsom kön, klass och ras. Frågan är om det faktum att kommunikationen sker på nätet verkligen leder till minskade fördomar. Som sagt var är vi inte speciellt anonyma. Det finns alltid sätt att lista ut ledtrådar till andras identitet. På samma sätt som vana användare internaliserat tolkningsstrategier som låter dem se ickeverbal information genom andras sätt att uttrycka sig genom språket, så verkar de många gånger se egenskaper hos de andra användare de kommer i kontakt med. I en studie hävdar till exempel användare att de i själva verket känner på sig om personer de samtalar med verkligen är det de utger sig för att vara, med avseende på kön, ålder och klass. Användarna uttrycker det som att det är något de känner på sig, att det är något som inte stämmer. Samtalspartnern beter sig och uttrycker sig helt enkelt inte på det vis som man skulle förvänta sig från en person med den bakgrunden. På det viset kan internet ibland faktiskt bidra till att förstärka rådande stereotyper om till exempel manligt och kvinnligt, i och med att de individer som bryter mot det förväntade mönstret blir betraktade som bedragare. Det verkar också som att våra fördomar och förutfattade meningar styr de intryck vi får av andra användare och hur vi klassificerar dem. En person som tar (sexuella) initiativ och/eller beter sig på ett aggressivt sätt antas till exempel oftast vara en man, oavsett vad användarnamnet antyder och oavsett vad de faktiska fysiska egenskaperna är. Interaktionen på nätet kan alltså i själva verket, tvärtom mot vad som tidigare antagits, leda till ökade fördomar och en ökad segregering. 3. Vi går slutligen över till att se på frågan om huruvida vi möjligen blir djärvare och vågar mera (på gott och ont) när vi interagerar på nätet. Helt klart finns det ett

10 minskat socialt tryck på oss jämfört med utanför nätet, men det är viktigt att tänka över i vilket sammanhang interaktionen sker. Som konstaterades ovan: huruvida vi beter oss på ett icke önskvärt sätt hänger inte alltid samman med vad vi vet om varandras identiteter utanför nätet, utan mer på i vilken mån vi har etablerat relationer till andra användare och hur angelägna vi är att kunna komma tillbaka och interagera med dem under samma användarnamn. Men det verkar också som att det faktum att vi är fysiskt skyddade på vår sida av datorskärmen faktiskt påverkar vad vi gör och vågar göra. En försiktig slutsats kan alltså vara att vi inte blir mindre personliga och sociala när vår kommunikation sker via datorer, att vi inte kan frigöra oss från de maktstrukturer som existerar i världen utanför nätet, men att interaktionen på nätet faktiskt i vissa fall kan leda till ett mer jämlikt diskussionsklimat. Det sistnämnda är förstås någonting som i synnerhet torde gynna lärandegemenskaper. Det kan möjligen vara så att diskussionsklimatet blir friare ju mer anonyma vi är, men mycket talar ändå för att enbart det faktum att vi är fysiskt skyddade, och kanske att vi slipper se andras reaktioner direkt, gör att vi vågar yttra oss även då vi inte är säkra på hur det vi säger ska uppfattas av gruppen. ¹ Denna skämtteckning publicerades ursprungligen i The New Yorker (5 juli 1993), och har sedan dess återgetts i många skilda sammanhang. ² Siffran är enligt Lunarstorms egen statistik gjord 2005, där aktiva användare definieras som användare som loggat in under de senaste fyra månaderna. ³ Empowerment är ett svåröversatt ord som ofta använts inom genusvetenskapen, och som ordagrant betyder att ge power. Det som gör ordet svåröversatt är att det engelska ordet power förutom makt även omfattar betydelser som kraft. Empowerment handlar alltså om en process där svaga och förfördelade grupper i samhället ges mer makt, men framför allt mer kraft och inflytande över sina egna liv. 4 Flaming innebär att sända meddelanden med argt, fientligt och/eller stötande innehåll. Gränsen är visserligen flytande mellan ett gräl fört via e-post och flaming, och det är förmodligen också så att olika personer definierar det olika. Men man kan säga att ett gräl blir till flaming om kontrahenterna går ifrån sakfrågan och huvudsakligen ägnar sig åt att förolämpa och smutskasta varandra. 5 Samtliga exempel gäller här för den aktive användaren. En annan situation möter den passiva användaren, ( lurker på internetslang) som nöjer sig med att sitta tyst i bakgrunden och bara läsa det andra skriver utan att själv ge sig till känna. 6 Såvida de inte har ett könsneutralt namn, eller ett namn vars könstillhörighet andra i lärgemenskapen inte känner till (t.ex. ett utländskt namn eller ett dopnamn som getts av fantasifulla föräldrar).

11 Referenser Berge, Z. L. (1994). Electronic discussion groups. Communication Education, 43 (2), Cherny, L. (1999). Conversation and Community. Chat in a Virtual World. Stanford: CSLI Publications. Donath, J. S. (1999). Identity and Deception in the Virtual Community. I: M. A. Smith & P. Kollock (Red.), Communities in Cyberspace. London: Routledge. Dubrovsky, V. J., Kiesler, S. & Sethna, B.N. (1991). The Equalization Phenomenon: Status Effects in Computer-Mediated and Face-to-Face Decision-Making Groups. Human- Computer Interaction, 6, Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London: Free Association Books. Herring, S. (1994). Gender Differences in Computer-Mediated Communication: Bringing Familiar Baggage to the New Frontier. Keynote talk at panel entitled Making the Net *Work*: Is there a Z39.50 in gender communication? American Library Association annual convention, Miami, June 27. Hård af Segerstad, Y. (2000). Swedish Chat Rooms. M/C: A Journal of Media and Culture 3(4). Tillgänglig på Lasko-Harvill, A. (1998). Identitet och Mask i den Virtuella Verkligheten. Montage no 44 45, Ma, R. (1996). Computer-Mediated Conversations as a New Dimension of Intercultural Communication between East Asian and North American College Students. I: S. Herring (Eds.), Computer-Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. McComb. M. (1994). Benefits of computer-mediated communication in college courses. Communication Education, 43, Myers, D. (1987). Anonymity is Part of the Magic: Individual Manipulation of Computer- Mediated Communication Contexts. Qualitative Sociology 19 (3), Nakamura, L. (2000). Race in/for Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the Internet. I: D. Bell & B. Kennedy (Eds.), The Cybercultures Reader. London: Routledge. Patterson, H. (1996). Computer-Mediated Groups. A Study of a Culture in Usenet. Dissertation. Texas A&M University. Schiano, D. J. & White, S. (1998). The First Noble Truth of CyberSpace: People are People (Even When They MOO). Paper presented at the CHI conference Los Angeles, CA April Severinson Eklundh, K. (1986). Dialogue Processes in Computer-Mediated Communication. A Study of Letters in the COM System. Dissertation. Linköping Studies in Arts and Science 6. Sproull, L. & Kiesler, S. (1991). Connections. New Ways of Working in the Networked Organization. Cambridge: MIT Press.

12 Sundén, J. (2002a). Cyberbodies: Writing gender in digital self-presentations. I: J. Fornäs, K. Klein, M. Ladendorf, J. Sundén & M. Sveningsson (Red.), Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. Amherst: Peter Lang Publishing. Sundén, J. (2002b). Material Virtualities. Approaching Online Textual Embodiment. Amherst: Peter Lang Publishing. Sveningsson, M. (2001a). Creating a Sense of Community. Experiences from a Swedish Web Chat. Dissertation. Linköping: Linköping Studies in Art and Science 233. Sveningsson, M. (2001b). An Antisocial Way to Meet. Social Representations of the Internet. I: M. Chaib (Red.), Perspectives on Human-Computer Interactions. A Multidisciplinary Approach. Lund: Studentlitteratur. Sveningsson, M. (2002). Cyberlove. Creating Romantic Relationships on the Net. I: J. Fornäs, K. Klein, M. Ladendorf, J. Sundén & M. Sveningsson (Red.), Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. Amherst: Peter Lang Publishing. Sveningsson, M., Lövheim, M. & Bergquist, M. (2003). Att fånga nätet: Kvalitativa Metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. Stone, R. A. (1991). Will the Real Body Please Stand Up? I: M. Benedikt (Red.). Cyberspace: First Steps. Cambridge, Mass.: MIT Press. Stone, R. A. (1995). The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age. Cambridge, Mass.: MIT Press. Turkle, S. (1995). Life on the Screen. New York: Simon and Schuster. Van Gelder, L. (1996). The Strange Case of the Electronic Lover. I: C. Dunlop and R. Kling (Red.) Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices, edited by. London: Academic Press. Walther, J. (1992). Interpersonal Effects in Computer-Mediated Communication: A Relational Perspective. Communication Research, 19 (1),