DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-11-17 Stockholm"

Transkript

1 1 Rotel Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 19 december 2008 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Karin Henrikson Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Motpart (Tilltalad) Per Fylking, Fyrverkarbacken 21, Xvi Stockholm Ombud och offentlig försvarare: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm SAKEN Grovt insiderbrott m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt. a) Hovrätten dömer Per Fylking för insiderbrott enligt 2 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och bestämmer påföljden till villkorlig dom och dagsböter 120 à 50 kr. b) Per Fylking ska betala en avgift om 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. c) Per Fylking förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott betala kr till staten. 2. Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 3. Sekretessen enligt 36 kap. 2 offentlighets och sekretesslagen ska bestå för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande som Mia Brytting har lämnat i förhör inom stängda dörrar och som även återfinns i aktbil 14.

3 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 19 december 2008 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Karin Henrikson Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Motpart (Tilltalad) Ulf Schröder, Spelmanshöjden Sundbyberg Ombud och offentlig försvarare: Advokat Leif Gustafson Advokatgruppen i Stockholm AB Box Stockholm SAKEN Grovt insiderbrott m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt. a) Hovrätten dömer Ulf Schröder för obehörigt röjande av insiderinformation i enlighet med 7 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument till dagsböter 70 à 600 kr. b) Ulf Schröder ska betala en avgift om 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. 2. Leif Gustafson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidspillan, 400 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 3. Ulf Schröder ska till staten betala tillbaka försvararkostnaderna vid tingsrätten och i hovrätten. 4. Sekretessen enligt 36 kap. 2 offentlighets och sekretesslagen ska bestå för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande som Mia Brytting har lämnat i förhör inom stängda dörrar och som även återfinns i aktbil 14.

4 4 YRKANDEN M M I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Per Fylking för grovt insiderbrott och Ulf Schröder för obehörigt röjande av insiderinformation i enlighet med den i hovrätten justerade gärningsbeskrivningen enligt följande. Ulf Schröder är styrelseledamot i Eurocine Vaccines AB. Aktierna i bolaget är noterade på Aktietorget. Schröder har fått insiderinformation om en fördröjning av utvecklingen av influensavaccin. Informationen har inte varit offentliggjord eller allmänt känd. Informationen har varit ägnad att väsentligt påverka priset på aktien. Schröder har uppsåtligen röjt insiderinformationen som han insett eller borde ha insett varit av sådant slag till Fylking. Fylking har fått insiderinformationen och därefter avyttrat aktier i bolaget som förvaltats av hans försäkring i Swiss Life Lichtenstein med aktier den 23 november 2007 innan nyheten offentliggjordes den 26 november 2007 om fördröjningen. Aktien sjönk 34 % vid offentliggörandet. Fylkings obehöriga vinst på transaktionen har uppgått till kr. Brottet är att bedöma som grovt då vinsten uppgått till betydande belopp. Lagrum: 7 respektive 2 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Åklagaren har vidare yrkat att utbytet av brottet om totalt kr ska förklaras förverkat hos Per Fylking. Per Fylking och Ulf Schröder har bestritt ändring. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Utredningen i hovrätten har bestått av att ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Ulf Schröder, Per Fylking och Hans Arwidsson har spelats upp. Som nya vittnen har Christina Dagbrandt, Mia Brytting och Hans Jedemark hörts.

5 5 Åklagaren har i allt väsentligt åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Ulf Schröder och Per Fylking har var och en för sig har åberopat e-brev som skriftlig bevisning. Per Fylking har även åberopat utdrag från en aktiechatt. Vidare har inspelning av ett samtal mellan Per Fylking och mäklaren på Kaupthing Bank spelats upp även i hovrätten. Christina Dagbrandt, som var förhörsledare vid det första förhöret som hölls med Per Fylking har i huvudsak berättat om förhållandena vid förhöret och vilken sinnesstämning Per Fylking befann sig i under förhöret. Mia Brytting, enhetschef på Smittskyddstinstitutet, har företrädesvis hörts angående bolagets tester av de aktuella adjuvanserna och dess resultat, vilka låg till grund för innehållet av pressmeddelandet den 23 november samt de kontakter som fanns mellan Ulf Schröder och Smittskyddsinstituten med anledning av dessa tester. Hans Jedemark, som tidigare arbetade på Kaupting bank, har hörts angående om sina kontakter med Per Fylking beträffande konverteringen av betalda tecknade aktier (BTA). HOVRÄTTENS SKÄL Skuld och rubricering Av 1 1. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (MmL) framgår att med insiderinformation avses sådan information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument. Definitionen av begreppet insiderinformation motsvarar i sak den definition av begreppet som fanns intagen i den tidigare gällande insiderstrafflagen (2000:1086). I förarbetena till insiderstrafflagen (se prop. 1999/2000:109 sid. 81) angavs att ordet information enligt allmänt språkbruk är en samlingsbeteckning för uppgifter, kunskaper och vetande av vilket slag som helst. En förutsättning för att viss information ska anses utgöra insiderinformation är att den rör en omständighet av specifik natur (se prop. 2004/05:142 s. 55 f.). Av äldre motivuttalanden framgår vidare att en omständighet är ägnad att förändra kursen på aktierna i bolaget om det framstår som mycket sannolikt att ett tillkännagivande av omständigheten kommer att driva kursen uppåt eller nedåt samt att det avgörande är

6 6 om en omständighet erfarenhetsmässigt påverkar kursen då den offentliggörs (se prop. 1984/85:157 s. 89 och prop. 1990/91:42 sid. 51 f.) Enligt 2 första stycket MmL döms den som får insiderinformation och som för egen del eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör, för insiderbrott till fängelse i högst två år. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms, enligt andra stycket i paragrafen för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Av 7 MmL framgår att den som uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller borde inse är insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år. Av utredningen är klarlagt att resultatet av de aktuella testerna innebar en fördröjning av utvecklingen av influensavaccinet. Dessa resultat låg till grund för det pressmeddelande som offentliggjordes den 26 november Det är vidare utrett att den omständigheten, som var av specifik natur, inte var offentliggjord eller allmänt känd före pressmeddelandet. Per Fylkings egna uppgifter om hur marknaden och aktieägare reagerar på information om fördröjningar, vilket tolkas som osäkerhetsfaktorer, tillsammans med det faktum att aktien föll med 34 procent kort efter pressmeddelandet gör att hovrätten anser att informationen om resultatet av testerna och den därtill hörande fördröjningen av utvecklingen av influensavaccinet, var ägnad att väsentligen påverka kursen. Hovrätten finner därmed att denna information är anses som sådan insiderinformation som avses i 1 MmL. De i målet aktuella aktierna, dvs aktier i Eurocine Vaccines AB, såldes av Per Fylking den 23 november 2007 för ett sammanlagt belopp på kr. Det är klarlagt att Ulf Schröder vid den tidpunkten hade den insiderinformation som ovan beskrivits. Frågan i målet är om Ulf Schröder på något sätt röjt denna information för Per Fylking innan Per Fylking sålt aktierna och avyttringen således skett när Per

7 7 Fylking haft tillgång till insiderinformation. Ulf Schröder och Per Fylking har bestritt att så har skett. Inledningsvis kan konstateras att Ulf Schröder och Per Fylking är bekanta och umgås bl.a. genom att spela golf tillsammans. Det har framgått att Per Fylking har kontaktats av antingen Ulf Schröder eller Hans Arwidsson för att ge synpunkter om hur bolaget bör kommunicera mot marknaden. Ulf Schröder har vidare berättat att han kontaktat Per Fylking vid två till tre tillfällen under 2007 för att Per Fylking skulle få titta på bl.a. utformningen av bolagets pressmeddelanden. Per Fylking har bekräftat att han fått se förslag till texter om hur bolaget skulle uttrycka sig. Per Fylking har uppgett att han vid ett sådant tillfälle haft fullständigt klart för sig att om han då köpte eller sålde aktier skulle han missbruka ett förtroende, vilket inte var tänkbart för honom. Ulf Schröder har uppgett att han förutsatt att sådan information inte skulle läcka ut och att det fanns en gentlemens agreement mellan dem. Det finns inget som tyder på att Ulf Schröder skulle ha något intresse av att lämna information till Per Fylking i avsikt att Per Fylking skulle kunna ha nytta av den i sin aktiehandel. Det framstår vidare som osannolikt att Ulf Schröder skulle lämna diffusa råd till Per Fylking om att köpa eller sälja aktier i bolaget. I linje med Ulf Schröders roll i bolaget som forskningschef och Per Fylking intresse för bolagets verksamhet ligger det därför närmast tillhands att anta att den information som Ulf Schröder har berättat om att han lämnat till Per Fylking har handlat om bolagets verksamhet, vilket är utveckling av nasala vacciner. Beträffande den i målet aktuella informationen kan konstateras att ett möte ägde rum mellan Ulf Schröder och Hans Arwidsson den 20 november där diskussionerna ledde fram till att ett pressmeddelande skulle publiceras. Av Ulf Schröder och Hans Arwidssons uppgifter har framkommit att man ansåg att resultaten i och för sig var positiva för bolaget, men att det skulle bli en kommunikativ svårighet att informera marknaden. Även om Ulf Schröder fått löpande information från Smittskyddsinstitutet om hur testerna förlöpte måste det således ha varit vid denna tidpunkt som bolaget ansåg att resultaten var av sådan karaktär att marknaden behövde informeras. Ulf Schröder har uppgett att han i samband med mötet väckte frågan om Per Fylking skulle kontaktas även inför det nu aktuella pressmeddelandet men att svaret var att så inte skulle ske. Detta har även bekräftats av Hans Arwidsson.

8 8 Av utredningen framgår vidare att Ulf Schröder och Per Fylking haft telefonkontakt med varandra den 23 november Det första samtalet ägde rum kl och varade drygt två minuter. Det andra samtalet påbörjades kl och varade cirka tre minuter. Varken Per Fylking eller Ulf Schröder har med säkerhet kunnat uttala sig om innehållet av de två samtalen. Båda har emellertid uppgett att det kan ha handlat om konverteringen av BTA. Per Fylking har sagt att hans minnesbild är att han ringt till Ulf Schröder för att få reda på vad som hände gällande konverteringen och att Ulf Schröder sagt att det ska vara klart och registrerat hos Bolagsverket. Det är utrett att Per Fylking samma dag ringde till Kaupting Bank och fick tala med en mäklare. Exakt när i tiden mäklarsamtalet ägt rum är inte utrett, dock framgår det av samtalet att det är kring lunchtid. Det är vidare klarlagt att försäljningen av Per Fylkings aktier, som skedde genom Kaupting Bank, påbörjades kl Mäklarsamtalet som spelats upp i hovrätten måste således ha ägt rum före denna tidpunkt. Under telefonsamtalet mellan Per Fylking och mäklaren utryckte Per Fylking beträffande försäljningen av Eurocine Vaccine aktierna bland annat jag ska lasta ur, det måste ske på ett snyggt sätt, jag kommer inte ur allting idag, jag vill inte sänka kursen på en gång jag vill inte göra det här, bara sunt förnuft och visa inte för mycket och det är en liten märklig situation här som har uppstått. Beträffande de BTA frågade Per Fylking men varför har ni inte konverterat dom, alla andra, alla andra banker har gjort det. Det måste göras. Jag måste ur dom. Vidare framgår att som svar på mäklarens fråga om Per Fylking kollat BTA med Gäddan eller pratat med honom uppgav Per Fylking att det hade han inte hade tänkt på och han visste inte ens att de låg kvar. Per Fylking har först efter det första polisförhöret uppgett att skälet till mäklarsamtalet var att han ville sälja sina BTA och anledningen till att han ville att det skulle se snyggt ut var att han inte ville att Ulf Schröder och Hans Arwidsson skulle förstå att det var han som sålde samt att han inte ville vräka ut bolagets aktier. Per Fylking har vidare påpekat att det var mäklaren som först använde ordet märkligt och att han

9 9 menade med att en märklig situation uppstått var att de BTA inte var konverterade. Enligt ett marknadsmeddelande skulle Eurocines BTA vara omvandlade och finnas på respektive depå den 20 november Det är ostridit att för Per Fylkings del skedde konverteringen först den 23 november. Med hänsyn till vad Per Fylking uppgett angående aktieförsäljningen i mäklarsamtalet, dvs. att han ville sälja rubbet och att försäljningen skulle börja med de aktier som fanns på depån framstår Per Fylkings förklaring att försäljningen endast syftade till att han ville komma ur sina BTA inte som trovärdigt. Även det förhållandet att Per Fylking i mäklarsamtalet på fråga om han pratat med Gäddan om konverteringen svarade nej det har jag inte tänkt på, jag visste inte ens att de låg kvar talar mycket starkt mot Per Fylkings förklaring om BTA. Detta sammantaget med den omständigheten att förklaring framställdes först i ett sent stadium av utredningen gör att hovrätten anser att Per Fylkings uppgifter om att anledningen till mäklarsamtalet och försäljningen endast var att komma ur sina BTA framstår som en efterhandskonstruktion. Enligt hovrättens mening innehåller samtalet mellan Per Fylking och mäklaren dessutom många omständigheter som är ytterst besvärande för Per Fylking och som denne inte kunnat lämna något rimlig förklaring till. Enligt hovrätten talar mäklarsamtalet starkt för att Per Fylking fått någon slags information som föranlett honom att företa den aktuella försäljningen. Mot den bakgrunden framstår inte heller uppgifter om att samtalen mellan Ulf Schröder och Per Fylking den aktuella dagen handlat om när konverteringen av BTA som trovärdig. Beträffande den aktuella transaktionen är klarlagt att försäljningen sedermera endast avsåg aktier och således inte hela Per Fylkings innehav som vid den tidpunkten uppgick till aktier. Det är vidare utrett att det totalt var omsatta aktier den aktuella dagen och att Per Fylkings andel var 53 procent av de totalt omsatta aktierna. Av avslutslistorna i bolaget framgår även att Per Fylking gjort ett stort antal transaktioner med varierande volymer under perioden kl och kl Av mäklarsamtalet framgår att Per Fylking på frågan om han har någon lägre gräns först svarat ja, alltså jag måste ur och sedan uppgett att börja 32 spänn så lägger vi oss

10 10 lägst på 32,20 och sedan uppgett att 30 också ok. Hovrätten noterar att det antal aktier som Per Fylking sålde den aktuella dagen, dvs stycken ligger väl i linje med det antal BTA som Per Fylking uppgett att han ville bli av med. Som hovrätten anfört ovan framstår emellertid Per Fylkings förklaring om BTA som en efterhandskonstruktion. Denna omständighet förändrar inte hovrättens bedömning i den delen. Att Per Fylkings transaktioner utgjort mer än hälften av handeln den aktuella dagen och att han satt en gräns för sina affärer är omständigheter som det i sammanhanget är svårt att dra några säkra slutsatser från. Eftersom Per Fylking är en van aktiehandlare och enligt egen uppgift en swingtrader är det enligt hovrättens mening svårt att utifrån hans tidigare affärer med aktien dra några slutsatser beträffande den nu i målet aktuella frågan. Per Fylking har vidare uppgett att han fick panik då han dagarna innan den 23 november insåg att han inte kunde komma ur sina BTA. Som förklaring till varför han under denna tid inte sålde sina stamaktier har han uppgett dels att han hade misstagit sig rörande beskattningsreglerna för kapitalförsäkringar och trodde att en försäljning skulle innebära en reavinst, dels att det dagarna före den 23 inte fanns sådana omsättningsvolymerna att han kunde sälja dessa. Per Fylking har vidare uppgett att de stamaktierna var hans kärninnehav som han hade svurit på att inte göra sig av med. I denna del konstaterar hovrätten att det framstår som osannolikt att Per Fylking inte skulle känt till vilka regler som gällt för kapitalförsäkringen. Inte synes heller omsättningen under dagarna före den 23 november varit sådan att en försäljning varit omöjlig. Slutligen framstår förklaringen om att inte göra sig av med sitt kärninnehav inte som trovärdig mot bakgrund av vad som framkommit på mäklarbandet där försäljningen skulle inledas med de aktierna. Även i denna del framstår Per Fylkings uppgifter som en efterhandskonstruktion. I målet har hänvisats till vissa uttalanden om Eurocineaktien som Per Fylking gjorde på en aktiechatt dagarna före försäljningen. I dessa uttalanden yttrar Per Fylking bl.a. att få investeringar har lägre risk än Eurocine och att han tycker att aktien säljs för ett för lågt pris. Per Fylking har själv angett att han yttrade sig på detta sätt för att få en hög kurs på aktien inför sin planerade försäljning av sina BTA. Enligt hovrättens mening kan uttalandena både tolkas så som Per Fylking gjort gällande och som om han

11 11 vid tillfället avsåg att behålla aktierna. Uttalanden kan således inte med styrka anses tala i någon särskild riktning. Per Fylking har även åberopat ett e-brev som han skickat till Ulf Schröder och Hans Arwidsson kl den 26 november 2007 där Per Fylking bl.a. skrivit att han förmodar att dagens märkliga PR är nödvändig ur bolagets perspektiv och vänt sig mot formuleringar i pressmeddelandet till stöd för att han inte känt till informationen. Enligt hovrättens mening talar detta endast för att Per Fylking inte tagit del av formuleringarna i pressmeddelandet före publiceringen. Inget i brevet motsäger dock på minsta vis att Per Fylking redan tidigare kände till sakförhållandena i pressmeddelandet. De omständigheter som talar för att Per Fylking sålt aktier efter att ha fått insiderinformation i korthet kan således sammanfattas enligt följande. Ulf Schröder har haft tillgång till insiderinformation. Det framgår av Ulf Schröder och Per Fylkings egna uppgifter att de är bekanta sedan flera år och umgås. Vidare är det utrett att Per Fylking tidigare varit bolaget behjälplig med bl.a. pressmeddelanden. Ulf Schröder är således inte är främmande för att delge Per Fylking känslig information om bolaget. Informationen har bl.a. handlat om innehållet i pressmeddelanden. Det är klarlagt att ett möte ägde rum mellan Ulf Schröder och Hans Arwidsson den 20 november där den aktuella informationen diskuterades och det bestämdes att ett pressmeddelande skulle ges. Ett par dagar senare och kort tid före pressmeddelandet offentliggjordes sålde Per Fylking mer än hälften av sina akter i bolaget. Försäljningen påbörjades i nära anslutning till att Ulf Schröder och Per Fylking talade med varandra i telefon. Per Fylkings förklaringar till försäljningen och innehållet i mäklarsamtalet framstår som efterhandskonstruktioner. Av det inspelade mäklarsamtalet framgår Per Fylking har varit mycket angelägen om att sälja samtliga aktier och det efter att det, enligt hans egna uppgifter, har uppstått en liten märklig situation. Det finns inget som ens antyder att Per Fylking endast fått ett råd att sälja sina aktier. Hans agerande i sig talar med styrka för att han haft kännedom om förhållanden som snart skulle bli kända. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i målet anser hovrätten att Per Fylkings aktuella försäljning inte kan förklaras på annat sätt än att han måste ha haft

12 12 den aktuella insiderinformationen om bolaget och därför varit angelägen om att snabbt sälja sina aktier. Informationens karaktär och vad som framkommit i frågan hur den hanterats gör att det kan uteslutas att informationen har lämnats ut av någon annan än Ulf Schröder. Hovrätten anser det således styrkt att Per Fylking fått insiderinformation av Ulf Schröder. Det är vidare styrkt att Per Fylking därefter avyttrat de aktier som åtalet gäller. Per Fylking måste genom sin kännedom om aktiehandel varit på det klara med att detta var insiderinformation och han har således handlat med uppsåt. På grund av det anförda ska Per Fylking dömas för insiderbrott. Åklagaren har gjort gällande att brottet är att bedöma som grovt eftersom vinsten uppgått till betydande belopp. Enligt hovrättens mening är det aktuella beloppet inte att anse som så högt att brottet av redan av detta skäl bör anses som grovt. Det finns inte heller tillräckliga skäl i övrigt att bedöma brottet som grovt. För att Ulf Schröder ska kunna dömas för röjande av insiderinformation krävs att han uppsåtligen röjt informationen och att han antingen insett att det varit fråga om insiderinformation eller i vart fall bort ha insett att det var sådan information. Genom det som framkommit i utredningen finner hovrätten att röjandet skett uppsåtligt genom att Ulf Schröder lämnat uppgifter till Per Fylking om resultaten av studien innebärande förseningarna av influensavaccinet. Även om Ulf Schröders avsikt måhända endast varit att informera Per Fylking om de resultat som Ulf Schröder uppfattat som positiva för bolaget och således inte att Per Fylking skulle agera på denna information har detta ingen betydelse i sammanhanget. Med tanke på Ulf Schröders ställning som styrelseledamot i bolaget och att han kände till att informationen skulle hållas inom styrelsen för att sedan publiceras i ett pressmeddelande är omständigheterna sådana att Ulf Schröder i vart fall bort inse att det var fråga om insiderinformation. Åtalet mot Ulf Schröder är styrkt. Gärningen är att bedöma som åklagaren gjort. Påföljd Per Fylking ska alltså dömas för insiderbrott för vilket brott föreskrivs fängelse i högst två år. Även om brottet inte är att bedöma som grovt har gärningen ett tämligen högt straffvärde. Straffvärdet är dock inte så högt att ett fängelsestraff framstår som

13 13 nödvändigt. Brottets art är inte heller sådant att det finns en presumtion för ett fängelsestraff. Per Fylking är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Han ska därför dömas till en villkorlig dom som ska förenas med dagsböter. Ulf Schröder ska dömas för obehörigt röjande av insiderinformation för vilket brott är föreskrivet böter eller fängelse i högst ett år. Det har såvitt utredningen visar inte varit fråga om något planerat eller förslaget handlande från hans sida. Hovrätten anser därför att påföljden för hans del kan stanna vid ett bötesstraff. Förverkande Enligt 15 MmL ska utbyte av brott enligt bl.a. 2 samma lag förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Vid bestämmande av det värde som ska förverkas ska kursutvecklingen från en tidpunkt till en annan jämföras. Av motivuttalande framgår att den första tidpunkten är den dag affären genomfördes och att den senare tidpunkten normalt bör, i fall då bolaget själv offentliggjort förhållandet, vara den dag offentliggörandet skett (prop. 1990/91:42 sid. 105 f). Åklagaren har beräknat Per Fylkings vinning i enlighet med detta. Per Fylking har gjort sig skyldig till insiderbrott. Genom sitt handlade har Per Fylking fått kr i utbyte av brottet. Det har inte framkommit att det skulle vara uppenbart oskäligt att förverka vad Per Fylking fått i utbyte av brottet. Yrkandet mot Per Fylking om förverkande av vinningen av brottet ska därför bifallas. Övriga frågor Vid denna utgång och med beaktande av Ulf Schröders ekonomiska förhållanden, ska han åläggas återbetalningsskyldighet för försvarskostnaderna vid tingsrätten och i hovrätten.

14 14 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Dereborg och Vibeke Sylten, tf. hovrättsassessorn Jenny Holmqvist, referent, samt nämndemännen Anders Bergheden och Lars Nopp. Enhälligt. Avräkningsunderlag, se hovrättens akt.

15 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32 Bilaga A Mål nr B meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, Fyrverkarbacken 21, Xvi Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Förverkande och beslag Förverkandeyrkandet av kr ogillas. Ersättning 1. Advokaten Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel med sextiosextusenfyrahundrasextiofyra (66 464) kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

16 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32 Mål nr B meddelad i Stockholm 2 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Ulf Schröder, Spelmanshöjden Sundbyberg Offentlig försvarare: Advokat Leif Gustafson Advokatgruppen i Stockholm AB Box Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Advokaten Leif Gustafson tillerkänns ersättning av allmänna medel med femtioentusenfyrahundranittio (51 490) kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

17 3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1. Per Fylking har förnekat brott. Han i sig vitsordat att han sålt och köpt aktier i Eurocine Vaccines AB (Bolaget), dock har så skett utan att han fått insiderinformation av Ulf Schröder. Han har också bestritt att det förelegat insiderinformation och Han har bestritt det särskilda yrkandet. Ulf Schröder har förnekat brott. Han har inte vid något av aktuella tillfällen påverkat Per Fylkings handel med aktien. Han har bestritt att det vid något av tillfällena förelegat insiderinformation som varit kursdrivande i negativ eller positiv riktning. BEVISNING De tilltalade har hörts. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat de handlingar som framgår av stämningsansökan. Ulf Schröder har som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med Hans Arvidsson. Ulf Schröder har hörd över åtalet uppgett bl.a. följande. Han är biokemist och docent i fysikalkemi. Han har ingen utbildning i ekonomi eller i värdepapper Han grundade Bolaget i februari Ett av huvudmålen för Bolagets verksamhet är att finna sätt att kunna ge befintliga vaccin utan injektioner, t.ex. genom näsan. Han och Fylking har känt varandra ytligt i tio år. De började umgås mer frekvent för två år sedan och har även träffats med familj vid ett par tillfällen. Bolaget börsnoterades den 6 december Vid börsintroduktionen var både han och VD Mats Arvidsson osäkra på hur de skulle formulera bolagets pressmeddelanden på ett sådant sätt att marknaden skulle förstå. De kontaktade därför Fylking för att se om denne kunde granska pressmeddelandena före publikationerna och ge synpunkter. Detta gjordes vid två eller tre tillfällen under år 2007, dock inte vid de i målet aktuella press-

18 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B meddelandena. Han och Fylking har diskuterat aktier på så sätt att han själv önskar förstå hur aktiemarknaden fungerar liksom Fylking velat förstå hur produktutveckling av vaccin fungerar. Han har inte haft någon som helst vetskap om Fylkings egna aktieinnehav i Bolaget. Han fick dock i samband med börsintroduktionen reda på att Fylking skulle teckna aktier i Bolaget. Före det att företaget börsnoterades gick han en introduktionskurs vid Aktietorget. Då gavs det information om marknadsmissbrukslagen och hur man bör agera som styrelseledamot. Han insåg efter introduktionen att han inte längre kunde diskutera forskningsresultat med sina kollegor. Han tror att också han och Fylking någon gång måste ha diskuterat rutinerna för hur information från företaget till Fylking skulle hanteras. Han minns tydligt att han efter att ha sammanställt forskningsresultaten från Smittskyddsinstitutet i november 2007 hade hade ett möte med VD Hans Arvidsson. Han och andra i Bolaget ansåg att resultaten var mycket positiva för Bolaget även om en fördröjning av utvecklingen av och kliniska tester av vaccin skulle ske. Han då frågade Hans Arvidsson om de skulle kontakta Fylking för att få hjälp med formuleringen av pressmeddelandet. Hans Arvidsson ansåg att informationen skulle hållas internt inom Bolaget och att de inte skulle ta hjälp av någon utomstående. Fylking var inte heller med och formulerade det andra pressmeddelandet Detta pressmeddelande hade dock föregåtts av korrespondens mellan honom och Fylking då Fylking gav ett förslag på hur pressmeddelandet borde ha formulerats. Det fanns vid tiden för det andra pressmeddelandet ett stort tryck från marknaden om att de skulle komma med ett förtydligande av det tidigare pressmeddelandet. Han minns inte vad de av åklagaren åberopade samtalen med Fylking handlade om. Han vet dock att de inte diskuterade de forskningsresultat som föregick det första pressmeddelandet. Den första gången han blev medveten om att Fylking hade handlat med aktier i samband med pressmeddelandena var när han togs in för polisförhör.

19 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B Per Fylking har hörd över åtalet uppgett bl.a. följande. Hösten 2007 ägnade han sig åt aktiehandel på heltid, ett intresse han haft sedan barndomen. Han har inför sina transaktioner läst på ordentligt och i regel genomfört stora försäljningar vid ett stort antal tillfällen. Innan det i målet aktuella tillfället hade han handlat med Bolaget ett flertal gånger. När han såg presentationen av Bolaget inför börsnoteringen 2006 blev han hänförd. Han såg sin egen aktivitet som en möjlighet att hjälpa bolaget och dess forskning. Han började aktivt skriva om bolaget på börssajter. Detta gjorde han inte på uppdrag av bolaget utan för sitt eget nöjes skull. Han har alltid skrivit mycket väl om bolaget. Han har varit sanningsenlig när han har redogjort för fakta om bolaget men inte när han har redogjort för värderingen av aktien. Eftersom han hade skrivit så insiktsfullt om bolaget blev han efter en tid kontaktad av bolagets representanter och tillfrågad om han vid ett möte kunde förklara hur aktiemarknaden fungerar. Det kan ha varit så att han i maj 2007 fick granska ett antal texter som bolagets styrelse hade skrivit. För honom var det helt självklart att inte missbruka ett sådant förtroende. Han tror också att han vid något tillfälle fick granska texter inför pressmeddelanden, dock inte de i målet aktuella. Vad gäller hans handel med Bolagets aktier så hade han vid Bolagets nyemission som avslutades köpt ett stort antal betalda teckningsaktier (BTA), stycken. Eftersom dagskursen för stamaktierna var hög och de nya teckningsaktierna kom ut till ett lågt pris hoppades han göra en s.k. arbitragevinst. Samma dag som nyemissionen avslutades publicerade dock Affärsvärlden en stor artikel, som i princip nedgjorde hela bioteknikbranschen. Artikeln ledde till att börsvärdet för Bolagets aktie föll kraftigt dag efter dag. Han satt då med ett stort antal osäljbara teckningsaktier och fick panik. Han fick besked från Ulf Schröder att konverteringen av de betalda teckningsaktierna skulle vara klar. Den aktuella dagen var därför den första dagen han kunde sälja dessa. Han beslöt att sälja både stamaktier och sina teckningsaktier i Bolaget. Vid detta tillfälle var det bara han av Bolagets alla aktieägare som hade sin depå på Kaupthing bank vilket innebar att det direkt skulle ha synts att det var han som köpte eller sålde större

20 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B mängder aktier i Bolaget. Han uppmanade därför Kaupthing bank att sköta försäljningen på ett snyggt sätt och sälja i mindre poster med en limit på säljordern. Denna dag lyckades han sälja aktier. På måndagen efter hans försäljning kom Bolaget med det första pressmeddelandet. Han insåg att nyheten i grunden var positiv men blev förtvivlad över pressmeddelandets formulering. Han blev också orolig eftersom han insåg att hans tidigare aktieförsäljning skulle se konstig ut med tanke på den börsnedgång som drabbade Bolaget efter pressmeddelandet. Om han hade haft den information som pressmeddelandet innehöll hade han naturligtvis inte sålt sina aktier eftersom han då hade trott att detta skulle leda till att aktievärdet ökade. Han har i polisförhöret med honom uppenbart missförstått vilken affär polisen menade att han gjort (fup. ab 7 s. 22). Han mottog aldrig någon information om att ett nytt pressmeddelande skulle komma, Det var enbart sunt förnuft som ledde till att han åter köpte aktier Han kunde lika gärna ha lagt en köporder dagarna innan. Han visste att kursen på kort tid minskat från ca 39 kr till 15 kr och att det var läge att köpa. De flesta aktiehandlarna hade valt just denna tidpunkt. Han hade dessutom möjlighet eftersom han hade kontanter. Hans Arvidsson har uppgett följande. Han har arbetat som VD för Bolaget sedan Per Fylking blev intresserad av bolaget vid en presentation som skedde inför börsnoteringen. Eftersom Fylking har ett intresse och en erfarenhet av små bolag gjorde styrelsen bedömningen att de kunde ha hjälp av Fylking vid den framtida kommunikationen med marknaden. De hade haft ett möte med Fylking i början av 2007 för att diskutera hur privata investerare uppfattar kommunikation från börsnoterade bolag. Fylking rådde styrelsen att berätta om vad de ägnade sig åt. Företrädare för bolaget hade därtill haft telefonkontakt med Fylking vid ytterligare ett antal tillfällen. Han känner inte till om Fylking hjälpt till med att utforma tidigare pressmeddelanden för Bolaget. Han och Schröder hade ett möte då Schröder presenterade de resultat denne hade arbetat fram. Både han och Schröder såg positivt på resultatet för Bolaget. De förstod att denna upptäckt var en kommunikativ utmaning. De hade ett mycket bra resultat som samtidigt skulle innebära att vaccin-

21 7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B projekt skulle skjutas på framtiden. Vid mötet undrade Schröder om de borde kontakta Fylking för att få hjälp med att utforma pressmeddelandet. Han själv månade om att de skulle behålla informationen inom en mycket snäv krets. Han diskuterade frågan med Bolagets styrelseordförande och beslutade att informationen skulle hållas inom styrelsen. Han ansåg att Bolaget hade den erfarenhet som krävdes för att formulera pressmeddelandet. Fylking blev alltså aldrig tillfrågad om hur pressmeddelandet skulle utformas. Han kan inte tänka sig att Schröder på eget bevåg kontaktade Fylking och lämnade ut informationen. Ett sådant beteende skulle ha utmanat hans position som VD. Om de hade bestämt sig för att ta kontakt med Fylking hade de försäkrat sig om att denne visste att denne blivit en insider i och med mottagandet av informationen. Även det senare pressmeddelandet, , skrevs av honom själv. Han författade utkastet och tog emot respons från de övriga styrelseledamöterna. De var väl medvetna om att det första pressmeddelandet inte hade varit optimalt och inte hade lämnat tydliga besked till aktieägarna. Utkastet till det andra pressmeddelandet skickades inte till någon annan än styrelsen. När de mottog et ifrån Fylking efter det första pressmeddelandet skrev de ett svar varpå Fylking skickade ett utkast till hur denne tyckte att pressmeddelandet borde ha varit utformat. Tingsrättens bedömning Åklagaren har ensam bevisbördan för att styrka åtalet. Beviskravet är strängt. För fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade begått den gärning som åklagaren har påstått. I detta ligger bl.a. att för de tilltalade friande förklaringar har kunnat prövas och vederläggas eller som osannolik lämnas utan avseende. För att åtalet ska kunna vinna bifall följer att det i praktiken ska vara uteslutet att gärningen tillgått på annat sätt än vad åklagaren har påstått, se NJA 1980 s. 721 m.fl. rättsfall.

22 8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B I målet är ostridigt att Ulf Schröder och Per Fylking känner varandra och att Schröder verkar som forskningschef på Bolaget. Ulf Schröder har vidare haft tillgång till information som skulle utgöra innehåll i kommande pressmeddelanden innefattande bl.a. en fördröjning av bolagets vaccinprojekt. I målet har framkommit att Per Fylking enligt Schröder tidigare använts av Bolaget som bollplank vid formulering av pressreleaser, men dock inte vid de i åtalet aktuella tillfällena. Av den samtalslogg åklagaren åberopat framgår vidare ostridigt att de tilltalade haft kontakt per telefon i tiden kring Per Fylkings handel med aktierna i fråga. Av inspelade mäklarsamtal framgår också att Per Fylking lagt en säljorder och en köporder på aktier i Bolaget. Per Fylking har vidare på en chattsida för börshandel i november 2007 talat väl om Bolagets aktie för att kort därefter sälja samma aktie. Därutöver är ostridigt att Per Fylkings haft den förtjänst av sin handel med ifrågavarande aktier som åklagaren påstått. Även om dessa omständigheter i viss mån talar för åtalet krävs för fällande dom att åklagaren styrker dels att Ulf Schröder fått insiderinformation och dels att han föranlett Per Fylking att sälja aktier i Bolaget genom att överföra informationen till Fylking. Per Fylkings försäljning av aktier i Bolaget Vad först gäller händelsen så anser rätten att utredningen i målet visar att den information Ulf Schröder fått om fördröjningen av det aktuella vaccinprojektet i fråga i sig var sådan som varit ägnad att väsentligen påverka priset på aktien i Bolaget och således i sig är att anse som insiderinformation. När det sedan gäller frågan om överförandet av informationen till Per Fylking så har båda tilltalade bestritt att så skett. Per Fylking har vidare rörande sin försäljning av aktierna i fråga lämnat en ingående förklaring som enligt rätten inte är så osannolik att den helt kan lämnas utan avseende. Den utredning som åklagaren åberopat är heller inte sådan att den utesluter att det kan ha tillgått som Fylking berättat och att handeln således kan ha skett av andra skäl än tillgång till nämnda information. Rätten noterar sammanhanget dessutom särskilt att Ulf Schröder i sitt förhör uppgett att den aktuella

23 9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B informationen egentligen var mycket positiv för Bolaget. Detta vinner också stöd av vad Mats Arvidsson sagt i sitt vittnesförhör. Rimligen borde informationen därför ha varit kursdrivande i positiv riktning och skulle ha lett till köp av aktier i Bolaget. Till följd av ett mindre väl formulerat pressmeddelande från Bolaget några dagar senare har emellertid marknaden agerat tvärtom med en kursnedgång som följd. Per Fylking har dock ostridigt före pressmeddelandet formulerats i stället sålt sina aktier vilket enligt rätten således talar emot åtalet. Vidare talar det faktum att Fylking, enligt vad som framkommit av inspelat mäklarsamtal angav en relativt hög limit och en försiktig försäljningstakt när han sålde sina aktier också mot åtalet. Fylkings med kritiska synpunkter till Bolaget dagarna efter pressmeddelandet talar i samma riktning. Vid samlad bedömning anser rätten inte visat att Ulf Schröder genom råd eller på annat överfört insiderinformation till Per Fylking och på så sätt föranlett denne att sälja sina aktier i Bolaget. Åtalet ska därför ogillas i denna del. Per Fylkings köp av aktier i Bolaget Genom utredningen i målet framkommit att marknaden förväntade sig ett förtydligande av pressmeddelandet Det är rimligt att anta att detta förtydligande pressmeddelande skulle uttryckas mer positivt än den tidigare. Av förhöret med Mats Arvidsson är visat att Bolaget internt skrev om det första pressmeddelandet men också att så skedde enbart för att förtydliga detta och att några nya sakuppgifter än de marknaden redan fått del av med pressmeddelandet inte tillkom. Informationen i det senare pressmeddelandet kan således sägas vara både offentliggjord och allmän känd redan Enligt rättens mening kan mot denna bakgrund information om innehållet i det kommande pressmeddelandet inte utgöra insiderinformation enligt gällande lagstiftning. Enbart information om tidpunkten när det nya pressmeddelandet skulle kunna komma kan

24 10 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet B inte heller bedömas som sådan information. Åtalet i denna del ska därför redan av denna anledning också ogillas. Med hänsyn till utgången i skuldfrågan ska det särskilda yrkandet mot Per Fylking ogillas och försvararkostnaden stanna på staten HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2. Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska inges till tingsrätten senast På tingsrättens vägnar Jakob Hedenmo

25 Bilaga B

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning Konstitutionsutskottet betänkande 1995/96:KU30 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottens-dokument/betankanden/granskning-avstatsradens-tjan_gj01ku30/

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

BESLUT 2011-12-14 Stockholm

BESLUT 2011-12-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0615 BESLUT 2011-12-14 Stockholm Mål/Ärende nr F 8816-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2011-10-10 i ärende nr 4155-11 m.fl., se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 B 3594-14 KLAGANDE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm 2. BL Ombud och målsägandebiträde: Advokat MR MOTPARTER 1.

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2012-07-25 Stockholm

DOM 2012-07-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-07-25 Stockholm Mål nr P 2375-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 5516-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr M 6875-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-03 i mål nr M 6873-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av

Stockholm. SAKEN Skadestånd enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. a) förpliktas SSRS Plaza Aktiebolag att till var och en av 1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr T 836-08 Rotel 0111 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 11 december 2007 i mål T 18908-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer