MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 1/13 Nu går vi mot ljusare tider! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 VI UTFÖR SERVICE, KALIBRERING OCH MONTERING AV DRÄGER ALKOLOLÅS! Det blir allt vanligare med alkolås och fler och fler väljer att installera det i sina bilar. Vi på Hagalunds Bilverkstad arbetar med Dräger alkolås som är den enda leverantör av alkolås som är testat och godkänt enligt både den Europeiska standarden CENELEC och Hagalunds Bilverkstad AB Industrivägen Solna Tel: epost: NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor, demokrati och etik. Just demokrati är ett centralt begrepp i vår verksamhet, eftersom demokrati är grunden för ett positivt samhälle och för människors möjlighet till delaktiget i samhällsbyggandet. Prioriterade målgrupper är föräldrar, ungdomar, invandrare, funktionshindrade och arbetslösa. Vi fokuserar särskilt på fyra viktiga områden. Integration Folkhälsa NBV vill skapa förståelse över gränser, kulturell mångfald och samarbete mellan olika grupper. Vi vill bygga broar mellan gammal och ung, mellan stad och land, mellan kvinnor och män. I en studiecirkel träffas man för att lära sig något tillsammans. Alla deltagares erfarenheter är lika värdefulla. NBV Vill vara en mångkulturell mötesplats. Alkohol och andra droger Tillsammans med våra medlemsorganisationer är NBV det ledande studieförbundet inom drogområdet. Vi har kunskap om, metoder för och erfarenhet av att arbeta drogförebyggande. Hur påverkar alkoholen och de andra drogerna människan och samhället? Det kan du få veta mer om i studiecirklar hos oss. Studiecirkelns demokratiska arbetsform, där allas erfarenheter är värdefulla, ger rika möjligheter till kunskapsbyte och engagemang. Hälsa berör oss alla. Både vår egen och andras hälsa påverkar oss. NBV arbetar för att ge alla möjlighet att undersöka vad hälsa är för dig. Inspireras till en friskare vardag i en av våra studiecirklar. Hos oss kan du också fördjupa dig i målområden för det svenska folkhälsoarbetet. Internationellt Hur känner du gemenskap med människor i andra världsdelar? Vad kan du göra för att bidra till lösningar på stora och små problem för dem du inte känner? NBV vill öka intresset för internationella frågor. Har du egna idéer inom det internationella området som du vill förverkliga? Hos oss kan du få hjälp att starta en studiecirkel och hitta inspirerande studiematerial. NBV Mälardalen NBV Stockholm NBV Uppsala/Gotland

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Stig Sagnered Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Mob E-post: Redaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby. Tel Redaktions råd Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Ulla och Lennart Stenberg Frejgatan 9D, Kungsör Tel Marie Andersson, adress se ovan, regionkontoret Utgivningsplan 2013 Nr Utg.dag Manusstopp 2 omkr. 15 juni 1 maj Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Tack för den respons jag fick vid Vår upptakten. Det värmde gött. Ett stort tack till Marie som är min högra hand i region. Hon kan allt och vet allt om regionen efter sina drygt tolv arbetade år i regionen. Som jag nämnde på Vårupptakten så behöver jag ha John-Eric vid min sida för att hålla i rodret, när det stormar som värst i regionen. Diskutera i avdelningarna vilka projekt ni vill göra i år. Hör gärna av er om ni har några frågor. Apropå medlemsvärvning. Har idag fått telefonsamtal från Seth Farinder på Gotland. Han talade om att avdelningen Södra Gotland har fått 25 personer, som sagt ja till medlemskap och Norra Gotland hade personer, som sagt ja till medlemskap. Ett strålande resultat, som visar att det går att värva nya medlemmar. En fråga: Ska vi ta det som en utmaning i andra avdelningar? Min förhoppning nu är att vi samlas till årsmöte i Flen och gemensamt fattar kloka och bra beslut för vår region. En budget i balans är något, som jag eftersträvar. OBS! Glöm ej att anmäla er till regionårsmötet i god tid med tanke på mat och fika. Under min uppväxt i Delsbo i Hälsingland sades det alltid: Man saknar inte kon förrän båset är tomt. Jag tänker då på Marie och hoppas att hon kan hitta ett bra jobb på den idag svåra arbetsmarknaden. Mina tankar går också till er i de avdelningar, som har svårt att hitta styrelsemedlemmar, men vi får göra det bästa av situationen. Ring gärna eller mejla mig om något är oklart. Du når mig på tel eller e-post Väl mött den 13 april i Flen. Var är bilden tagen? Ledtråd: E 20 på väg till Flen. Rätt svar får du vid regionårsmötet 13 april. Omslagsbild En vit jul! Det önskar vi alla i dubbel bemärkelse. Rent vä dermässigt slog det in, åtminstone i Mälardalen. Dessutom inträffade det ovanliga, att den första snön som kom i slutet av november låg kvar över jul och nyår. Omslagsbilden är fotograferad i Morkarla i Uppland och där ligger fort farande novembersnön kvar i slutet av januari. UlfH Det känns avstressande och skönt att sitta på älgpasset. Jag vill avsluta med några tänkbara rader. Den som gör något, han känner sig alltid nöjd. Stig Sagnered 1

4 Ordförande John-Eric visar regionens ekonomiska status. Vårupptakten i Eskilstuna 19 januari var välbesökt, trots var sel om stökigheter i stil med tidigare träffar. Månne var det ordförandes egenhändigt ihopskjutna älggryta som lockade. En avslappnad Stig Sagnered hälsade oss välkomna och förklarade att vissa oklar heter nu skulle redas ut. Härvidlag stönnade (stöd de sig) Stig på vår till förordnade kassör och ord förande i en svunnen tid John-Eric Ericsson från Upplands Väsby. Det som skulle utredas var en del brev och tyckanden av mindre kultiverat slag som inkommit till re gionledningen. Breven har också skickats till alla av delningar och till förbundsstyrelsen. Dessutom har övriga regioner fått in formation via telefon. Eko nomin började vackla för några år sedan, vilket spridit panik i leden. Krav på regiondelning och diverse personangrepp har blivit följden. John-Eric redogjorde, med datorbilders hjälp, för da gens ekonomiska läge. In komsterna har minskat me dan utgifterna ökat, vilket föranlett regionledningen att vidta åtgärder. Sedan flera år tillbaka har landets största region, region Mälardalen, varit ensam om att ha en anställd regionchef. Marie Andersson med kontor i Eskilstuna har varit till stor nytta för vår region, en lyx som vi ty värr inte längre har råd med. Fram till augusti kan vi utnyttja Marie i mycket be gränsad omfattning, därefter får vi klara oss själva. Men när andra regioner har gjort det i många år, så ska väl vi också kunna göra det. Hur det nu ska gå till. Vi måste bli mer alerta Ekonomin är ofta ett bekymmer i alla föreningar. MHF får uppdrag från statligt håll att genomföra de ak tiviteter som finns uppräknade i projektkatalogen, vil ket ger intäkter till vårt för bund om vi genomför dem! Vi är också bra på göra det, men en avdelning har missat att rapportera genomförda aktiviteter, eller rapporterat dem för sent. Och då blir det inga pengar. Ann-Marie Lundmark föreslog att regionstyrelsen nå gon vecka före stoppdatum bör påminna de av- Ungdomlig entusiasm, personifi erad av Lisa Svedin. 2

5 Stig stönnade på John-Eric Eva Nyberg och Stig Sagnered lägger på till Sonja Jönsson. delningar som ej skickat in rapporter att göra detta. Vis serligen ligger ansvaret på avdelningarna, men vi vet hur det är vi prioriterar våra egna vardagsbekymmer och glömmer lätt rap porteringen, eller litar på att andra skall göra det. Det räcker inte med information enbart i Ratta Ren, som hade annons om detta i sitt septembernummer. FMK och MHF-U Riksorganisationen för För svarets Motorklubb, FMK, har lagts ned. Lokalavdelningarna fortsätter sin verk samhet och MHF och FMK skall nu utöka samarbetet för en säkrare trafik. Här finns chans för MHF att på sikt få nya medlemmar eller supportrar. Läs mer om samarbetet med FMK på annan plats i tidningen. Stig jobbar för att medlemmar i MHF-Ungdom skall inbjudas att fortsätta i MHF när de fyller 26 år. Det har varit ett häpnadsväckande ointresse från för bundshåll att fånga upp des sa ungdomar. Man har li tat på att respektive avdelningar har skött detta, men of tast har avdelningarna inte haft någon kontakt Vi är många som kommer att sakna Marie på kontoret. Där hör ni tänker John-Erik när vår VD Arne Winerdal talar. med sina ungdomar eller ens vetat att de finns. Några undantag finns. I Oland- Frös åkers avdelning har ung domar och vuxna alltid haft gemensamma möten och aktiviteter. Därför är ge nomsnittsåldern i avdelningsstyrelsen under 50 år och förnyelsen fortskrider. Nu ser vi framåt! Den 13:e april klockan 10 träf fas vi på regionårsmötet i Flen. Ett årsmöte som förhoppningsvis visar de bra sa ker vi planerar i framtiden och inte hakar upp oss på eventuellt negativt som va rit. Gun-Lis Roos efterlyste nomineringar till nya sty relsen. Vill du föreslå nå gon (dig själv?) så ring henne på telefon eller Du kan också rin ga till någon annan i val beredningen: Berndt Mähl qvist, , Chri stina Twerin, , Mikael Höög, eller Anders Berg ström, Region- och avdelningsstyrelser får mer att tänka på efter regionårsmötet när Ma rie och kontoret försvinner. Då blir vi varse att man inte saknar kon förrän båset är tomt. Därmed jämför jag inte Marie med en kossa sna rare ett lamm som vi tvingas offra för ekonomins skull. Text och bild: UlfH Komplett kvalitetsverkstad Fri lånebil vid service 3

6 Camping Del 2 Vi fortsätter här med klubbens fantastiska resa 1968 till Moskva. Lördag eftermiddag före startdagen fick 36 hoppfulla resenärer, upp ställda vid Kapellskär, reda på att de fl esta inte kun de komma med den inbokade turen söndag morgon. Rederiet hade missat inbokningen av de många husvagnarna. Paniken låg på lut. Gruppen skulle efter söndagens an komst till Nådendal färdas direkt mot Helsingfors så långt de orkade, för att se dan slå läger och förbereda sista etappen mot ryska grän sen måndag morgon. Den tidens sovjetiska byråkrati gav inte utrymme för änd ringar i planeringen, så alla måste finnas på plats Resan över. Oövervakad måltid i Finland. vid gränsen vid fyratiden måndag eftermiddag. Men det löste sig Färjan hade plats för ett an tal ekipage på lördagskvällens tur och resten skul le kunna komma med sön dag morgon, som beräknat. Det blev ett snabbt upp brott för den halva som be slutade åka med på lördagsturen. Man kom överens om att dessa skulle köra till en camping i Helsingfors och där invänta den re sterande halvan under sön dagen. Så med en suck av lättnad sågs sju ekipage rul la över kajkanten, glatt av vinkade av de övriga. Mobiltelefonernas tid hade ännu ej infunnit sig, men söndag kväll hade an dra halvan ändå lyckats hit ta rätt campingplats och grup pen kunde återförenas. Nu var man ikapp med tiden och tidigt på måndag mor gon startade karavanen mot ryska gränsen. Tullen i Yuljavipula Färden mot finsk-ryska grän sen gick utan större miss öden och på eftermiddagen var man framme. Där fick gruppen en första er farenhet av sovjetisk byråkrati. Så här skriver Arne i sin reseberättelse: Prövningarna började vid tullen i Yuljavipula, där vi sutto cirka tre timmar medan vagnarna och bi larna genomsöktes. Alla lå dor och skåp undersöktes i detalj, tidskrifter bläddrades i, bilens motorrum och bagagerum, bilsitsar lyf tes fram, handsfack län sades, pentry och toalettspann genomsöktes. Färsk potatis, apelsiner och gra pefrukter fick lämnas in i tullen mot kvitto och av hämtas vid utresan. I den stora, stiliga nybyggda tul len hade statsbanken fi lial för växling av valutor, vil ket skedde med hjälp av kulram, vilket fl ickorna voro fantastiskt skickliga på. Den stora tullpersonalen, manlig som kvinnlig, skötte sina uppdrag noggrant och varsamt och var mycket trevlig att göra med. När äntligen uppsittning i bilarna beordrades skul le chauffören i varje vagn följa med en tullman och låsa upp husvagnen, varvid en sis ta koll gjordes i toaletter och garderober att ingen fanns gömd där. De övriga del tagarna måste under tiden sitta i resp. bil medan be väpnade vakter höllo cara vanen under uppsikt på båda sidorna. Ej att förglömma att våra bandspelare fingo inlämnas. Så var vi då i Sovjet Kontrollen tog så småningom slut och alla kunde få sina pass stämplade. Inläm nade varor fick hämtas ut, varefter caravanen JB Biltrim AB Bilreparationer Malmgårdsv. 63. Tel STOCKHOLM Det var lätt att få punka på ryska vägar. 4

7 klubbens äventyrligaste träff kun de starta på sovjetisk mark. Första etappen gick till Viborg, en stad som tidigare tillhört Finland. Där mot togs gruppen på bästa sätt och alla bjöds på lunch i stationshusets matsal. Vid starten från Viborg skul le alla tanka upp sina bi lar vid stadens enda tankstation som hade 95-oktanig bensin. Första bilen tan kade fem liter, varefter ben sinen slutade rinna och en beklagande stationsanställd förklarade att det fanns inte mer. Nästa möjlighet var i Leningrad, 12 mil söderut! De flesta hade hörsammat rådet att fylla sina reservdunkar på hemmaplan, vil ket var tur. När man en tim me senare slog läger vid Re pino camping, fyra mil in nan Leningrad, kollades att alla hade tillräckligt med soppa i sina tankar för färden in mot Leningrad näs ta dag. Någon fick låna ben sin av någon annan som va rit mer förutseende och pro blemet löstes på så sätt. Caravanen samlad i Leningrad. Samling inför Moskvainfarten. Tre dagar i Leningrad Tisdag, onsdag och torsdag var inplanerade att göra Leningrad. Det blev dag liga turer fram och åter, vil ket vållade stora bekymmer för den fasta poliskontroll utanför staden som kol lade att ryssarna bara gjor de de körningar som dom hade tillstånd till. Po lismännen gjorde stora ögon när den svenska karavanen passerade. Enligt Arne höll de på att ramla ut genom vaktkurens fönster när de skulle hinna med att anteckna alla bilnumren. Så här skriver Arne: På andra dagen blevo de listiga. Jag körde först i kolonnen den dagen och från kröken före vakthuset fi n go vi se två vakter i bästa vilda västernstil slänga sig på en motorcykel med sid vagn och köra i samma rikt ning som vi, varvid burk slaven noterade bilarnas nummer allteftersom de passerade, varefter den sväng de helt om på vägen vid bortsidan bron och körde tillbaka igen. Klubbisterna samlade på sig många intryck från Le ningrad både från den gui dade bussrundturen första dagen och de egna utflyk terna resten av tiden. Fredag morgon bröt man upp och färden gick de 28 mi len till Novgorod. Där bjöds det på guidad bussrundtur, innan horisontalläge intogs. Samma sak på lördagen 35 mil längre bort. Guidad bussrundtur i Kalinin och sedan sov man gott. På campingplatserna råd de strikta ordningsregler. Efter en viss tid skulle tyst nad råda och infarterna stängdes. Under aftonmåltiderna hade många Festistetror tömts och 7-årige Sven Hellberg samlade gärna ihop dem för att stampa på dem och därmed framkalla en ljudlig knall. Men det ta fick ej ske efter tystnadstiden, vilket campingens ordningsvakt påminde om. Gräddfilen genom Moskva Söndagen den 16 juni, en vecka efter starten från Sve rige, startade sista etap- Forts. på sid. 6 5

8 Forts. från sid. 5 pen mot Moskva. På väg dit be söktes Tjajkovskij-museet i Klin. Därifrån gick en genväg till Moskvavägen som caravanen ville ta, men för detta krävdes till stånd från Moskva, vilket skulle ta minst två dagar att få. Därför valde de att ta den längre men förutbestämda vägen. 2½ mil från huvudstaden ställdes vag narna upp på Camping Bu tovo. Därefter följde fem oförglömliga dagar. Klubbisterna fick pampigast tänkbara mottagande vid infarten till Moskva. Invånarna fick uppleva en karavan av bilar som dom aldrig tidigare sett, dragande rul lande bostäder och anförda av en MC-polis! Färden gick i god fart i mittfilen, den s. k. diplomatfilen, in mot stadens centrum. I kors ningarna stoppade poliser all annan trafik för att ka ravanen skulle få fri väg. Även bussar och taxi fick stan na och det lär ha vållat viss irritation denna eftermiddag i rusningstrafiken. Efter en sväng runt Kreml och upp bakom Vasilijkatedralen stannade karavanen vid Röda Torget. Där var det fritt fram att se sig omkring och fotografera det man önskade förmodligen under övervakning av civilklädda ordningsmän. Färden tillbaka till Camping Butovo gick i betydligt lug nare takt, utan eskort. Arne Jernberg betygar sin till fredställelse med campingens vakter, som hela nät ter vandrade omkring och såg till att inget skulle stö ra gästerna. I ett land 6 där bilarna kör omkring med vindrutetorkarna i hands facket för att de inte ska bli stulna, är det viktigt att inga obehöriga kommer in på området. Klubbisterna blev dock till rådda att ta bort och låsa in navkapslar och back speglar i sina bilar när de skulle parkera i staden. Krom lister och hjul hade ti digare försvunnit från turistande bilar. Det enda som våra medlemmar förlorade var dock S-märken och an dra klisterlappar, vilket dom tog med ro. Intresse för husvagnarna När klubbisterna stannade någonstans med sin hus vagn, blev det genast folk samling kring den. Alla var intresserade av vagnarnas innehåll och utrustning. FÖRETAGSFLYTTNINGAR, BOHAGSFLYTTNINGAR, PACKAR, FLYTT STÄD NINGAR, BUDBILAR Styckjunkarvägen 4, ESKILSTUNA 13 unga medresenärer. Flickan längst till höger, längst fram berättar i nästa nummer om resan. En äldre kvinna fick se sig om kring i en vagn och blev mäk ta förvånad av vad hon såg. Vatten som kom ur en kran och kylskåp som höll ma ten kall och lampor som lyste upp vagnen helt ofattbart! De fem dagarna i Moskva var fyllda med upplevelser. Gui dade bussturer, teaterbesök på Bolsjojteatern och Kremls kongresspalats, färd i flodbåtar på Moskvafloden och mycket mer. Näst sista dagen var vikt för egna aktiviteter, då klubbisterna kunde vandra fritt om kring. Flera kunde dock vitt na om misstänkt bevakning av personer som höll sig inom synavstånd, men tittade bort då de såg sig iakttagna. Sista dagen besöktes den be römda Moskvacirkusen. Som vanligt hämtades och tillbakakördes klubbisterna av bussar med svensktalande guide. Hemresan startade den 22 juni och två dagar senare pas serades gränsstationen Yu ljavipula. Några ekipage stan nade flera dagar i Finland medan andra tog första båt från Nådendal mot Sverige. Jag tackar i första hand Carin Palmborg som bidragit med den pärm där hon och maken Lars samlat skriftligt material och bilder från resan. Jag sänder också en tanke till Arne Jernberg som organiserade hela resan, utan hjälp av datorer och andra avancerade hjälpmedel. Efter att detta skrivits har jag fått kontakt med en av de ungdomar den då 13-åriga Mari Hellberg som var med på resan. Mari och hennes två syskon kom mer att delge oss sina upp levelser, ur barnens och ung domarnas synvinkel, i nästa nummer. UlfH

9 Föredömligt! Jag blev inbjuden till en 70-årsfest dagarna före jul. Vanligen får ju vi dric ka sockerdricka eller i bäs ta fall cider när vi inte vill dricka alkohol. Men jag blev glatt överraskad när jag som välkomstdryck fick välja mellan Champagne eller Peach Pearl. När vi se dan satt till bords, hade ser vitriserna (70-åringens döttrar) en flaska vin av var sort (med eller utan alkohol) i handen när dom gick runt och fyllde på vinglasen. Helt naturligt tyckte döttrarna Åsa och Katarina när jag visade min uppskattning. Alla vill inte dricka al kohol av många olika an ledningar. Det vet särskilt Katarina som bor i England. Jag påminner mig när jag på en pub i Galway (Irland) för några år sedan lite provocerande frågade efter en al koholfri dryck. Bartendern ställde upp åtta olika sor ter på disken. Sedan skakade han ihop en god drink ef ter mina önskemål. I MHF är vi många som kam panjat för alkoholfria al ternativ i sådana här sammanhang. Kul när det fungerar i verkligheten. Text och bild: UlfH Norra Gotlands MHF-avdelning har förlorat en trogen medlem, Rune Jakobsson, Slite i en ålder av 83 år. Rune har varit vår ordförande och allt i allo under många år. Tack för alla trevliga och glada träffar vi haft. Medlemmarna gm Ronald Jakobsson Nyfiken på MHF Camping Club? Which one do You want? Guy Morris från London erbjöds två alternativ. Anmäl dig till MHF:s aktivaste del. Du måste inte äga husbil, husvagn eller tält för att vara med, det räcker att du tycker att resor och friluftsliv är roligt. Som medlem är du välkommen till våra campingträffar, där du snabbt involveras i vår gemenskap. Ofta (men inte alltid) fi nns tillgång till uthyrningsstugor vid träffplatserna, om du inte har egen vagn. Kostnaden för medlemskap hela 2013 är 75: och förutom möjligheten att delta vid våra träffar får du årets sex nummer av vår tidning Kultrycket. Lyft bara luren och slå så ordnar jag resten. UlfH Socialförvaltningen Telefonväx Vi stöder MHF i deras arbete för en drogfri trafikmiljö 7

10 Några sätt att skaffa pengar till MHF-avdelningen Bingolotto? Nej, det är så svårt att sälja lotter! BingoLotto är på tillbakagång. Musikarrangemang? Ordna något som drar in pengar? Nej, det går inte! För stor risk. Känns argumenten igen? Jag fick idag styrelseprotokoll från Folkspel. Där no teras att försäljningen till Uppesittarkvällen och Nyårs bingo överträffade alla förväntningar fler sålda lotter än prognosen! Dessa två kvällar innebar en utdelning på c:a 35 miljoner till föreningslivet kronor gick till MHF. 43 MHF-avdelningar de lade på beloppet. Mest fick Gävle MHF följt av region Mälardalen. Varför är inte fler MHFavdelningar med och delar på 35 miljoner? Jag tog kontakt med MHF Gäv le för att höra hur dom bär sig åt. Jag vet att det är en avdelning som tar in skö na slantar till sin verksamhet genom bingo. Orresta Schakt AB Schaktning, Dikning, Sten & Betongbilning Håldon, Stenspräckning, Dräneringar Dunkersväg 14, Västerås Vi stödjer MHF för en drogfri trafikmiljö. Nordlund & Savander Motorsport Tel Dom berättade följande: Någon kom på att dom skul le förbättra sin ekonomi genom att sälja bingolotter, helst i anslutning till nå gon större butik. Det kom in vändningar. Det satt ju re dan bingolottoförsäljare i alla större butiker. Trodde man. När man började titta när mare så hittade man snabbt en lämplig butik där man fick sitta och sälja. Nu sit ter det MHF-medlemmar där tre timmar varje lördag och söndag och säljer lotter. Avdelningens vinst för år 2012 var drygt kronor. Man får samtidigt ett ypperligt tillfälle att prata MHF och trafiksäkerhet. Man dukar dessutom också ofta upp Uppvaknandet, (ett annat namn för Bara en öl, nej tack, jag kör) och det intresserar även andra än bingolottoköpare. I april varje år ordnar avdelningen sitt Musikcafé. De senaste sexton åren har man haft Dalapolisen där som underhållare. Och det lö nar sig. År 2012 gav musik caféet en nettovinst på drygt kronor. Dessa två aktiviteter ger alltså Gävle-avdelningen ett tillskott i kassan för år 2012 på drygt kronor. Det som går i Gävle går naturligtvis även i vår region. Vem går i bräschen och försöker? Börja planera redan nu. John-Eric Visste du förresten att Folkspel har ett enda syf te och det är att generera pen gar till Sveriges före ningsliv. Senaste året de lade Folkspel ut 190 miljoner kronor till de 69 riksor ganisationer som är deras med lemmar. Genom åren har Folkspel bidragit med över 15 miljarder kronor i ekonomisk växtkraft till Sveriges föreningar. INTENSIVKURSER! AM MC Bil Lastbil Släp SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT! Märsta, Upplands Väsby www. ellstroms.se 8

11 Höjd provision vid lotterivärvning! MHF:s lotteri En Chans på Tusen be höver många fler kunder för att vi ska kun na göra mycket bra verk samhet för pengarna. Nu höjer vi provisionen för lokalavdelningar som värvar lottkunder. Den som värvar kommer att få en provision på 200 kronor per ny lottköpare som teck nar sig för autogiro. Nu lanseras också ett sätt att öka vinstchansen i lotteriet till en chans på hundra istäl let. Genom att bilda ett spelbolag inom lotteriet kan en grupp av tio vänner öka sin vinstchans. Så här går det till: Tio personer går ihop i ett bolag och betalar 50, 100, 200 eller 300 kr varje månad via autogiro. En gång per kvartal skickas lot teribevisen ut till deltagarna. Lottandelarna har då för delats på tio olika lottnummer. Detta ger högre vinst chans, nämligen en på hundra. Vid vinst på något av lottnum ren delas den lika på samt liga i bolaget. När ni värvar ett spelbolag utgår en provision på 500 kronor vid månadsinbetalning på 50 kr. Om spel bolaget väljer att betala 100 kr per månad blir provisionen istället kr. Alla lotterikunder som be talar med autogiro får Mo torföraren utan kostnad. Ett speciellt värvarblad har tagits fram med information om lotteriet och anmälningstalonger för både enstaka lottköp och spelbolag. På anmälningsformuläret finns en ruta att fylla i med lokalavdelningens namn för att göra an språk på ersättningen. Ob servera att ingen premie utbetalas om inte anmälningstalongen uppger ett bankgiro/plusgiro eller kon tonummer att betala in premien på! Lotteritjänst tel Vinstplan: 50 kr per månad Lott 150 kr Vinst/person kr 100 kr per månad Lott 300 kr Vinst/person kr 200 kr per månad Lott 600 kr Vinst/person kr 300 kr per månad Lott 900 kr Vinst/person kr Gå med i postkvalitetsprojektet Det ger klirr i avdelningskassan MHF:s avtal med TNS SIFO ger 400 kr per halvår för varje uppdrag (testbrev eller reklamförsändelse) som en person utför. För den som har två uppdrag blir det kr på ett år. Eftersom avdelningarna sträcker sig över större områden med helt olika postnummer kan flera personer i samma avdelning ha uppdrag. Om fem MHF-are i en avdelning har uppdrag så tar avdelningen in kronor på ett år. Inte illa! Sammanställning kommer att ske av TNS SIFO varje kalenderhalvår varefter förbundet kommer att fakturera och sedan återrapportera till regionerna och de lokalavdelningar som deltar. Syftet med undersökningen är att mäta den tid det tar att skicka brev mellan olika platser i Sverige. Resultatet används för att hjälpa den lokala Posten att upptäcka problem och förbättra sin service. Genom att delta så hjälper du inte bara Posten, du använder och förbättrar också en viktig lokal funktion i samhället samtidigt som ditt arbete ger ett tillskott till MHF:s verksamhet. TNS SIFO behöver nu någon i ditt postnummerområde som kan hjälpa till att posta och ta emot testbrev. Det handlar om att posta och ta emot cirka 10 testbrev per vecka. Testbreven ska se ut som din vanliga post och de skickas mellan panellister på företag och privata panellister i hela Sverige enligt en förbestämd tidsplan. Sändaren registrerar vilket datum brevet sänds och mottagaren registrerar datum när brevet anländer. Det sker via Internet. Mottagna brev returneras i returkuvert till SIFO. Vi mäter även Postens reklam Uppslaget (Svepet). Undersökningen pågår löpande och man ber om hjälp en tid framöver. Du meddelar själv i god tid när du vill avsluta. TNS SIFO förser dig med färdigadresserade testbrev och samlar in de uppgifter som du matar in via Internet. Man måste vara tillgänglig varje dag i veckan för att kunna sända/ta emot brev men självklart kan du göra uppehåll under perioder då du inte kan delta. Anmäl kan endast ske via internet: terview?surveyid=3e4f1 1AC7F&Language=Swed ish Tänker din avdelning gå med och har frågor om projektet: Ring John-Eric, När du anmält dig är det viktigt att du samtidigt meddelar ekonomiavdelningen på MHF vilket kontonummer som provisionen ska sättas in på. Kontakta Dennis Lind, ekonomichef MHF, Ta chansen att få intäkter till MHF-avdelningens kassa. 9

12 MHF:s utvecklingspott MHF-avdelningarna kan söka bidrag ur MHF:s utvecklingspott. I potten finns kronor. Ansökan skickas till Förbundet. Vid bedömning kommer följande kriterier att tilllämpas: Projektet skall vara nytänkande och genomföras som ett pilotprojekt i en MHF-region eller MHFavdelning. Projektet ska vara av den art att det kan tas upp i kommande års projektkatalog och därmed kunna genomföras i samtliga regioner. Projektet ska vara enkelt att utföra och inte heller ha höga genomförande kostnader. Projektet ska ha bäring på MHF:s organisationsmål: Trafiknykterhet och trafiksäkerhet. Om det är ett ungdomsprojekt ser vi gärna att det är i samarbete mellan MHF och MHF-U. Projektet ska därtill ha unga funktionärer (<30 år) för att beviljas medel. Projektet ska inte erhålla bidrag från annat håll. Ansökningsblanketter hit tar du på client/files//content/diverse/oss_emellan/form_utvpotten_klar.pdf Vid frågor kontakta Pernilla Morrone, projektchef MHF, tel eller , Sista ansökningsdag: 31 mars, besked: 15 april, slutrapportering: 10 december. Det kanske blir tidsnöd för att söka i år. Men börja redan nu att planera för ansökan år Nu gäller det pengar! I det här numret av Ratta Ren redovisas fem olika sätt för avdelningarna att ta in pengar till verksamheten. BingoLotto Aktiviteter, som t. ex. Musikcafé Postkvalitetsprojektet Skaffa prenumeranter till En Chans på Tusen MHF:s utvecklingspott Prova minst ett av förslagen. LYCKA TILL! Teckna trafikförsäkring direkt när du köper, byter eller ställer på ett fordon. Då slipper du onödigt dyra avgifter. BRA MARKERINGAR RÄDDAR LIV Alkohol & droger hör inte hemma i trafiken! Vi stödjer MHF & MHF ungdom i deras arbete för en säkrare trafikmiljö! Katrineholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm vx Cleanosol har sedan starten 1948 varit vägledande inom vägmarkeringar. Våra markeringar följer dig överallt oavsett om du rör dig på vägar, perronger, flygfält, lekytor, gång- eller cykelbanor. Vägmarkeringar ger säkrare trafikmiljöer och sparar människoliv. Överallt där du vill förstärka och tydliggöra trafikmiljön är vi med som en samarbetspartner med flexibel maskinpark, väl utvecklad teknik, projektanpassade vägmarkeringsprodukter och medarbetare med stor yrkesskicklighet. Tänk markering Tänk Cleanosol VI VISAR VÄGEN 10

13 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsinsatser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 11

14 NYHET! Rabatt på drivmedel Bara för MHF-medlemmar! MHFs nya avtal med Tanka ger fantastiskt fina rabatter på drivmedel: 33 öre billigare per liter bensin/etanol * 40 öre billigare per liter diesel * Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna - totalt cirka 180 stationer. Du kan också använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre. *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt när du tankar. Resten av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Se i tabellen hur stor rabatten blir beroende på var du tankar: Rabatter jämfört med rek. pris på bemannad station Drivmedel Vid pumpen På fakturan Summa rabatt Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre OKQ8 obem. Bensin/etanol 15 öre 8 öre 23 öre OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre Så här ordnar du MHF-rabatten 1. Du måste vara medlem i MHF eller MHF Support för att få del av rabatten. Det ordnar du snabbt här: 2. Skaffa ett Volvokort (utan kostnad). Ladda ner formuläret: 3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan. 4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation. 5. Lägg ansökan inklusive ID-kopian i ett kuvert och skicka till: Volvofinans Bank AB c/o Logica Svarspost Malmö Har du redan ett Volvokort? Fyll i formuläret på Efter kontroll av ditt medlemskap kopplas ditt Volvokort till MHF-rabatten. 12

15 Trevlig träff på Morkarla bygdegård Oland-Frösåker MHF-avdelning in bjöd till en förjulsträff på Morkarla bygdegård 8 december och jag hade också turen att bli inbjuden. Det gällde bara att hitta dit men det gick utan missöden. Först bjöds gästerna på en dryg halvtimmes fin mu sikun derhållning av systrarna Dahl. Dom har en mycket va rierad repertoar som dom an passar efter lyssnarna. Fina röster och en mycket skick lig gitarrist. Ett bra tips om ni behöver underhållning som går hem. Och lika fin var den måltid vi bjöds på. Det var inte bara MHF-are på plats utan även andra ortsbor. Det surrades friskt i loka len och stämningen var god. Ulf Hellgren tog tillfället i akt att informera om MHF och alla var idel öra. Det var också lottförsäljning och lotterna såldes snabbt för det var verkligt fina vinster. Efter drygt tre timmars trevlig samvaro var det dags att åka hem i vintermörkret. En mycket trevlig dag var till ända. Och Oland-Frösåkers MHF-avdelning hade gjort god PR för MHF. Text och bild: John-Eric Hjärtligt välkomna att delta i MHF Upplands Väsbys aktiviteter Notera aktiviteterna i agendan Torsdag 9 maj kl I samarbete med kyrkan Gök otta i Hammarby kyrka. Kort andakt. Utomhus vid bra väder, eljest i kyrkan. Tipspromenad. Anförande. Servering. Allsång. Lotterier. Återkomst till Almunge kl Lämpligt med fika/mat un der uppehållet i Uppsala. För ytterligare information: Tisdag 11 juni kl Grillkväll vid Mälarens strand/rosersbergs slott Platsen bestäms av vädret. Ta med det du vill grilla och gärna något att sitta på. Grillen finns på plats. Systrarna Dahl. Söndag 2 juni Utflykt med museitåg (ång lok, gammaldags rälsbuss) sträckan Almunge Uppsala t o r. Samling vid Almunge station kl (kom i tid). Tåget avgår kl För ytterligare information: ring Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 13

16 Skidåkning är Olof Herling, 91år. Jag ringde upp Olof Herling i Åre, en yngling på drygt 91 år. Var för? Jo, jag hade läst ett intressant reportage om honom i den utmärkta lokaltidningen Östersunds Posten. Där kunde man bl. a. läsa följande: Olof har färdtjänst men han nyttjar den på ett annorlunda sätt. Hans färdtjänst för honom nämligen till Åres slalombackar. Olof räk nar med att ha 70 skiddagar under säsongen. Han är klädd i färgglada skidkläder. Jag uppdaterade mig lite i år för att synas bätt re, säger han och drar på sig den oranga mössan. Hjälm och stavar förvarar han hemma men han har tre par skidor som han förvarar hos skiduthyrningen i Rödkullen. Man måste ha fler par ski dor så man kan välja rätt ski dor till varje före. Det ska kännas som att skidorna vill åka ifrån mig. På grund av kylan är det bara elfte skiddagen för i år, men innan säsongen är slut skall Olof ha minst 70 skiddagar. Taxin brukar häm ta Olof klockan nio på mor gonen och så åker han sla lom fram till klockan två. Någon liten rast läggs in förstås. Olof har lite ont i knäna men med knäskydd går det bra. Det är så kul med slalom. Då får man leka och svän ga är det bästa. Jag hål ler igång och har stark ben stomme. Jag vill ha så bra livskvalité som det går. Reportern från ÖP, som för söker hänga med Olof i bac ken, fick gång på gång frå gan om hon behövde vila lite. Själv verkar han inte bli trött. Slalom är ju så kul! Olof ger reportern rådet att hänga av sig kameran så det blir lättare att åka. För varje åk frågar Olof: Vi åker en gång till va? Or kar du?. Dagen är rätt kall. När re portern var på väg till Åre visade termometern -24. Hon ringde Olof för att höra om han oroade sig för kylan men fick svaret att det var bara att sätta på sig varmare kläder! Jag ringde upp denne krut gubbe. När jag presenterade mig och talade om att jag bodde utanför Slalom är roligt! Stockholm, närmare bestämt Upp lands Väsby, utbrast han spontant Stackars dig. Han hade egentligen inget emot Stockholm, men man har ju inga riktiga slalompister där. Det blev ett timslångt samtal. Olof är född och uppvuxen på fjällhemmanet Äggsjön. En ensam gård mitt ute i fjäll världen. En mil till farbar väg. När Olof började sko lan måste han inackorderas. Han och hans syster bod de hos en familj med sex barn. Då gällde det att tio personer kunde samsas om ett rum och kök. Man hade utdragssoffor att sova i. Det var kallt i rummet 14

17 livskvalitet för Olof om man inte var uppe och el dade under natten, men i sof fan var det varmt. Skulle man till affären var det lika långt. Innan man begav sig till affären gällde det att korna gav mjölk så man kunde kärna smör. Smö ret tog man med till affären och bytte det mot de va ror man behövde. När Olof slutat skolan blev det arbete i skogen och på fjällhemmanet. Han och kompisen tävlade om hur många stockar de kunde hugga på en dag. Olofs rekord var 100 medan kom pisen vann varje gång med sina 120. Men ryggen tog slut och Olof började stu dera till ingenjör. Sedan följde år inom industrin vid kusten. När hans kära hustru Margit dog år 2000 flyttade Olof till Åre. Just för skidåkningen. Nu trä nar han för fullt för att delta i den stora störtloppstävlingen Skutskjutet. Ba nan är tre kilometer. Vi håller tummarna! Förutom skidåkningen går Olof på gym två gånger i veckan. Det är bra träning och så träffar man trev liga människor. Det enda som verkar irritera Olof är att man börjar ifrågasätta om han har rätt till färd tjänst för att åka till slalombackarna. Jag tar inte färd tjänst för att åka och hand la eller till bingo. Jag be höver färdtjänst för att åka till slalombacken, som bidrar till att jag håller mig frisk. När jag åker upp till Åre un der påsken är jag välkommen att besöka Olof. Vi talade om att med snöskoter åka upp till Äggsjön och hans tidigare hemtrakter. Det kommer att bli en in tressant och minnesvärd dag. Och tänk om rödingen dess utom är på hugget! Text: John-Eric Ericsson Bild: Susanne Kvarnlöf, ÖP Träning inför Skutskjutet 15

18 Du är viktig! Ingen accepterar att nära och kära dödas eller skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du till att nykterheten och säkerheten på våra vägar ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet onyktra förare. Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller MHF Support. Ställ frågan till alla du träffar! Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället. - Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en rusfri trafik - Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon - Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad förmåner. - Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där du läser om regionala och lokala aktiviteter - Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF Camping Club - Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning - Förmånliga försäkringstjänster hos försäkringsbolaget SalusAnsvar - Juridisk och teknisk rådgivning - Rabatter på resor, hotell, restauranger mm - Regionala/ lokala avtals rabatter Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik. Värva nu nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr. Alla lokalavdelningar som under som 2012 under ökar 2013 sitt medlemsan- ökar sitt medlemsantal får en premie på får 500 en kronor! premie på 500 kronor! Fyll i talongen eller gå in på och anmäl nya medlemmar. Namn:... Personnr:... Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. MHF Adress:... MHF Camping Club Postnr:... MHF Support Ort:... MHF Camping Club Support Telefon:... MHF Ungdom E-post:... Talongen skickas till: MHF region Mälardalen, Smedjegatan 21, Eskilstuna Värvad av: Datum:... Medlemsnr:... 16

19 Sånger för själen Rolf Bromme fortsätter att bjuda på konserter och samtidigt göra PR för MHF. Han har nu senast besökt Valsta kyr ka i Märsta och Fresta kyrka och Missionskyrkan i Upplands Väsby. Tre musikaliska höjdpunkter. Hans fina konserter gynnar också vår MHF-avdelnings ekonomi eftersom Rolf skänker halva beloppet av intäkterna från sin CD-skiva Sånger för själen till MHF-avdelningen. När jag lyssnar på Rolfs kon serter sätter jag mig all tid så att jag ser ackompanjatörens händer. En upp levelse i sig! Om din avdelning vill stå som arrangör för en konsert: Kontakta Rolf på tel Text och bild: John-Eric Rolf med sin fantastiska ackompanjatör Anouchka Mukherjee. TILLSAMMANS SKAPAR VI TRAFIKSÄKERHET Vallavägen 25, Katrineholm BILSKADECENTER I ENKÖPING AB Personbilar Lastbilar Bussar Plastreparationer Tel , Fax , Myrangatan 5, Enköping Stöder med denna annons MHF & MHF Ungdom 17

20 Metadonbehandling för opiatmissbrukare fun gerade län ge bra, men problemen har vuxit, skriver Malou Lind holm, Anders Annell, Jens Lunnergård och Rolf Bromme. Metadonbehandling för opiat missbrukare startades i Uppsala i slutet av 1960-talet. Verksamheten fun gerade bra i Uppsala och Stockholm under årtionden. Den gavs restriktiva bestämmelser med hän syn till erfarenheterna i New York, där metadon för skrevs generöst och blev ett växande problem, då det läck te ut på svarta marknaden. Metadonmissbruket blev där ett dödshot för 18 Också metadon missbrukas Observera tröjtrycket: Statligt knark är också knark. Adam Tensta ställer upp för Unga Kris. miss brukare i stället för att hjäl pa dem från heroinet. Ändå har ropen på en frikostig förskrivning av metadon höjts här i Sverige gav Socialstyrelsen ef ter för dessa påtryckningar och tillät en ökad för skrivning. Därefter har det narkotikaklassade läkemedlet metadon, läckt till svar ta marknaden. Det har lett till en femdubbling av döds fall relaterade till metadonmissbruk. Trots det återkommer ropen på en ännu mera generös förskrivning av metadon. Man vill att det ska bli lät tare för narkomaner att få metadon. För patienter, som vill sluta med det narkotikaklassade läkemedlet och är inskrivna i metadonprogrammet, finns ingen av giftning. Deras möjlighet är dosnedtrappning under c:a 2 veckor. Det är oerhört säll synt att beroendeläkare re kommenderar detta. En riksdagsledamot häv dade i Agenda, TV2, att metadonpatienter, som får återfall, kastas ut från metadonprogrammet. Detta är ren okunnighet. Missbrukare inskrivna i metadonprogrammet får inte åter fall. De använder hela tiden det narkotikaklassade läkemedlet. Metadonbehandling ska möjliggöra ett socialt funge rande liv. Syftet är att er sätta heroinet med metadon, inte att använda det som bas för tilläggsberusning i kombination med an dra narkotika och alkohol. Det är ett oacceptabelt sidomissbruk och har ingen ting med återfall efter ab stinens att göra. Substitutionsbehandling vid narkotikamissbruk ska vara ett väl kontrollerat alter nativ till missbruket inte en integrerad del av det illegala missbruket. De allra flesta injektionsmissbrukare använder inte heroin utan amfetamin och an dra centralstimulerande me del. De är inte hjälpta av metadonbehandling. I stäl let behöver de andra be handlingsinsatser som motverkar drogfixering och vän der på livssituationen. Där har socialtjänsten väl så god kompetens som läkare. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2001, rapport 156) ger vårdtider på minst tre och helst sex månader det bästa resultatet. Men det är kommunerna oftast inte beredda att betala för. Svenska Brukareföreningen förespråkar frikostig för skrivning av metadon och agiterar öppet för en le galisering av narkotika i sam hället. Föreningen vill göra den förebyggande narkotikapolitiken meningslös. Organisationen erhåller bi drag från samhället. Varför måste samhällsorganen i sin jämlikhetssträvan bidra ekonomiskt till att göra det lättare för unga människor att dras in i narkotikamissbruk? Bäst resultat i missbruksvården har behandlingshem som under minst sex månader kan bearbeta drogfixeringen och den destruktiva livs föringen för att bryta miss bruket. Staten borde hjäl pa kommunerna ekonomiskt att erbjuda den effektivaste vården. Seriös metadonbehandling ska endast erbjudas pa tienter med mångårigt miss bruk, när andra insatser har misslyckats ett flertal gånger. Sidomissbruk kan inte accepteras, då det enbart underlättar och för värrar patienternas narkotikamissbruk. Ungefär hälf ten av missbrukarna i me tadonbehandling är beroende av denna drog ännu ef ter 20 års behandling. Det ökan de blandmissbruket gör en återgång till en mera kon trollerad och restriktiv för skrivning nödvändig, bland annat för att förhindra sidomissbruk och läckage till svarta marknaden. Malou Lindholm, f. d. EU-parlamentariker Anders Anell, Socialläkare Jens Lunnergård, Husläkare Rolf Bromme, Journalist Socialläkaren Anders Annell.

21 TANKE PREMIÄR FÖR NYA CIVIC Nu som stolt miljöbil med samma smarta design som tidigare KÄNSLA Nya Honda Civic är en av få bilar att klassas som miljöbil, enligt de nya kraven, med en bränsleförbrukning på 3.6 l/100km* och ett koldioxidutsläpp på endast 94 g/km*. Tack vare Magic Seats får du dessutom plats med nästan vad som helst. Pris från ca kr. *1.6 i-dtec med manuell växellåda i modellerna Comfort och S. Bilen på bilden är Civic Lifestyle i Alabaster Silver Metallic, kan vara extrautrustad. För mer information besök honda.se. Försäljning och Service Enskede: Autopunkten Gustavsberg: Rosenholtz Bil Upplands Väsby: Honda City Västerås: Ove Andersson Bil Service Stockholm: Rosenholtz Verkstad Vällingby: Spånga Bil & Motor

22 Hjälp oss hitta Välj ett Bussbolag som stöder MHF!

23 Hur bedriver kommunerna sitt trafiksäkerhetsarbete? Jag ställde frågan till Björn Rabenius, gatuchef i Täby kommun. John-Eric Nya bilar i trafiksäkerhetens tjänst Stadsbyggnadskontoret i Täby skaffade ny ligen två nya miljöbilar med alkolås att användas som bilpoolsbilar för personalen. Detta innebär ett lyft för per sonalen vad gäller tillgänglighet till bra och ändamålsenliga arbetsfordon, men är också en viktig arbetsmiljöfråga, säger Björn Ra benius, Gatuchef i Täby. Björn Ra benius. Det känns bra att veta att personalen kör runt i fräscha, moderna bilar med god krocksäkerhet och senaste generationens anti sladdsystem. Alkolåsen in nebär ju också ett ansvarstagande både mot allmänheten, eventuella passagerare och våra förare. Gatuenheten på kommunen har ansvar för trafiksäker hetsfrågorna på det kom munala vägnätet och är måna om att engagera all mänheten. Det är ju alla vi som kör, eller på annat sätt förflyttar oss i kommunen, som skapar faror el ler främjar säkerheten och därför är det viktigt att ha rätt attityd i trafiken. Gatu enheten jobbar aktivt för att öka delaktigheten hos med borgarna och driver pro jekt som Hastighetsdialogen och Skolvägsprojektet där trafikanterna har stor delaktighet. Vi samlar in information direkt från all mänheten om upplevda Allt inom glas: Nyglasning, Reparationer, Bilglasning, Altaner Balkonger, Markiser, Inramning mm Mästaregatan 4, Köping Tel Några av Täby kommuns olycksutredare. Från vänster: Kenth Smitt, Anders Stenfelt, Åke Nordahl och Harald Östlund. fa ror i trafiken och har dialogmöten flera gånger varje år, säger Björn Rabenius. Må let med trafiksäkerhetsarbetet är att dra kommunens strå till stacken och bid ra till att de nationella må len i Nollvisionsarbetet upp fylls. Därför arbetar vi bland annat för bättre hastighetsanpassning på vägarna. Upplevelsen av hur fort det körs på vägarna påverkar trygghetsupplevelsen hos de boende och speciellt barn familjer är oroade över de höga hastigheterna. För att minska olyckorna i kommunen och för att ta an svar för kvaliteten på kom munens vägar har vi även börjat studera olyckor som sker i kommunen. Sedan 2012 har vi en grupp medarbetare som får larm via SOS om en olycka sker där räddningstjänsten kal las in. Genom detta har vi möjlighet att åka dit snabbt och ta reda på om vä gens utformning eller den övriga trafikmiljön kan ha bidragit till olyckan. Då finns det möjlighet att vidta åt gärder direkt eller starta en utredning om det skulle be hövas. Olycksstudierna har redan föranlett åtgärder på flera platser i Täby. Genom arbetet med olyckor och att akutsjukhusen har blivit bättre på att rapportera in trafikskador till STRADA (nationella olycks databasen) har vi även fått en känsla för att an talet olyckor med cyklar, spe ciellt singelolyckor, är stör re än man kanske tidigare trodde. Detta gör att vi måste börja arbeta mer för säkrare cykling. Kommunen har påbörjat arbetet med en cykelplan som ska tas fram under 2013 och en del i denna ska vara att ver ka för ökad cykelsäkerhet, till exempel genom en än drad prioritering av drift och underhållsinsatser om vi inser att detta är nyckeln, sä ger Björn. Han vill uppmana till användning av cykelhjälm och reflexer under den mörka årstiden. Dessa är enkla sätt att minska riskerna för allvarliga skador för trafikanter i alla åldrar. 21

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer