FoU-rapport 38:2007. Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av behandlingsinsatser. Anne-Sofie Anlén Gun Lanneström Maj Berg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU-rapport 38:2007. Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av behandlingsinsatser. Anne-Sofie Anlén Gun Lanneström Maj Berg"

Transkript

1 FoU-rapport 38:2007 Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av behandlingsinsatser Anne-Sofie Anlén Gun Lanneström Maj Berg Handledare:Margareta Bredmar, Linköpings universitet FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

2 ISSN författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun LiU-Tryck, Linköping, 2007, andra upplagan 2009

3 SAMMANFATTNING Under 2005 genomfördes en utvärdering av kombinationen samtalsbehandling och taktil stimulering för en grupp anhöriga med en särskilt svår psykosocial problematik. Studien genomfördes vid Eleonoragruppen i Linköping. Syftet var att undersöka om kombinationen av metoder kan förbättra förmågan att hantera motgångar och problem på ett mer hälsosamt sätt, om kombinationen medför ett snabbare tillfrisknande än vid enbart samtalsinsatser samt om upplevd livskvalitet förbättras och i så fall hur. Målgruppen har varit 23 personer med särskilt svår psykosocial problematik och olika svårighetsgrader av psykosomatisk problematik. Under en period av sex till åtta veckor har varje person erhållit tio tillfällen med taktil stimulering samt under samma tidsperiod minst tio samtal. Dessutom har de följts upp vid två tillfällen, åtta respektive sexton veckor efter avslutad behandling. Personerna har även vid uppföljningstillfällena erhållit både taktil stimulering och samtal. Utformningen av studien har varit både kvantitativ och kvalitativ. Våra slutsatser är: Att en kombination av individuella samtal och taktil stimulering kan leda till upplevelse av ökad livskvalitet och hälsa för en klient/patientgrupp som är särskilt utsatt. Att kombinationen av individuella samtal och taktil stimulering leder till en förbättrad kvalitet/fördjupning i samtalen. Att kombinationen samtalsbehandling och taktil stimulering förbättrar klientens förmåga att hantera motgångar och problem på ett mer hälsosamt sätt Att resultatet av kombinationen individuella samtal och taktil stimulering tyder på ett snabbare tillfrisknande än vid enbart samtalsinsatser

4

5 Förord Ett varmt tack till alla som har deltagit i studien och gjort det möjligt för oss att påbörja ett spännande utvecklingsarbete. Vi vill även tacka FoU-centrum i Linköping och Brottsofferfonden som ställt medel till förfogande för studien. För kunnig handledning, inspirerande och givande diskussioner under studiens gång vill vi framföra ett speciellt tack till Margareta Bredmar. Slutligen vill vi tacka Robin Berzelius för hjälp med statistiska frågor och bearbetningar

6

7 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND Eleonoragruppens målgrupp och verksamhet Eleonoragruppens teoretiska utgångspunkter Kortfattad beskrivning och teoretisk bakgrund till metoden taktil stimulering Tidigare forskning SYFTET MED PROJEKTET METOD OCH GENOMFÖRANDE Tidsplan Samtalsbehandling och intervjuer; Taktil stimulering och sjuksköterskans roll VAS- mätningar Praktiskt utförande av taktil stimulering Etiska överväganden Bortfall Analys Metodreflektion RESULTAT Presentation av gruppen Vas-mätningarna Intervjuresultat Projektdeltagarnas kommentarer DISKUSSION SLUTSATSER Bilagor

8 2

9 1. INLEDNING Eleonoragruppen är en privat verksamhet som arbetar med rådgivnings- och behandlingsarbete, främst inriktat mot alkohol- och drogrelaterad problematik. Vi arbetar med individuella och gruppinriktade insatser för barn från 4 år, ungdomar och vuxna anhöriga. Eleonoragruppen har nästan sexton års erfarenhet av att arbeta med familjer i olika svårigheter där även våld är mycket vanligt förekommande. Våra erfarenheter är att det stora flertalet av våra klienter har mer eller mindre svåra psykiska- och eller psykosomatiska symptom. Människor som utsatts för våld eller har levt under annan svår livsstress kan få djupgående fysiska och psykiska komplikationer. Detta styrks av såväl nationell som internationell forskning (Hansen 1995, Lindstein 1995, Cork 1969, Black 1981, Rydelius 1981, Gustafsson 1993). I vårt behandlingsarbete har vi erfarit att det är vanligt att klienter med en särskilt svår psykosomatisk belastning haft svårt att tillgodogöra sig samtalsbehandling. Utifrån de erfarenheterna har vi undersökt möjligheterna att kunna utveckla kvalitén i behandlingsinsatserna för berörda personer. Vår grundsyn är att kropp och psyke hör ihop. Vår strävan har av den anledningen varit att hitta ett komplement till samtalsbehandlingen, det vill säga en metod som kan lindra olika psykosomatiska besvär. Ambitionen har varit att hitta en strukturerad, kvalitativ och forskningsbaserad metod som inriktas mot kroppen. Vårt sökande ledde till att vi fick kontakt med en legitimerad sjuksköterska, Maj Berg, som arbetar med en behandlingsmetod som kallas taktil stimulering. Metoden bygger på en helhetssyn på människan och används bland annat inom barn- och handikappomsorg, demensvård och vid smärttillstånd. Maj Berg, sjuksköterska och vårdlärare, har mer än 20 års erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. Hennes erfarenhet är att det inom hälso- och sjukvården liksom inom sociala omsorgen kan vara svårt att i praktiken tillämpa en helhetssyn. Med helhetssyn menas här att man ser till vård/omsorgstagarens fysiska, psykiska, sociala och andliga sidor och tillmäter alla sidorna betydelse för hälsa och välmående. I hälso- och sjukvården, där kroppen och det fysiska är i fokus, får ofta de övriga sidorna som är viktiga för utveckling av sjukdom och ohälsa samt för tillfrisknande inte tillräcklig plats. Inom den sociala omsorgen är det i stället kroppen och den fysiska sidan av människan som får otillräckligt utrymme. 3

10 Då Maj Berg sökte bland komplementärmedicinska metoder fann hon i taktil stimulering en metod där tillämpning av helhetssyn är grundläggande. Metoden taktil stimulering bygger på forskning och dokumenterad erfarenhet, har en teoretisk grund samt ett system för kvalitetssäkring och dokumentation. Maj Berg ville använda taktil stimulering i sitt arbete och kom på så sätt i kontakt med Eleonoragruppen. Tack vare detta möte genomförde vi under 2004 en pilotstudie som innefattade samtalsbehandling i kombination med taktil stimulering för några av Eleonoragruppens besökare (se litteraturhänvisning). Resultatet av denna studie blev positivt. Utifrån detta ville vi få möjlighet att på ett mer strukturerat sätt undersöka om kombinationen av insatserna kunde leda till bättre hjälp för den målgrupp som vi riktar oss till. Medel för att genomföra en sådan studie beviljades av Brottsofferfonden samt Forsknings- och utvecklingscentrum i Linköpings Kommun (FoU-centrum). Planering och uppläggning av studien har genomförts med hjälp av universitetslektor Margareta Bredmar, Linköpings Universitet. Den praktiska delen genomfördes under tiden januari 2005 till april Bearbetning och sammanställning av materialet har skett mellan maj och september Statistiska bearbetningar har gjorts med hjälp av Robin Berzelius, Linköpings universitet. Ansvariga för studien har varit socionomerna Anne-Sofie Anlén och Gun Lanneström från Eleonoragruppen samt från Moirber vård och utbildning, leg. sjuksköterskan och vårdläraren Maj Berg, diplomerad för taktil stimulering. 4

11 2. BAKGRUND 2.1. Eleonoragruppens målgrupp och verksamhet Vår målgrupp är barn från 4 år, tonåringar och vuxna anhöriga som lever eller har levt tillsammans med en kemiskt beroende person. Till målgruppen hör även människor med ett eget beroende. Dessutom riktar vi oss även till personer och familjer som påverkas av andra problem än alkohol eller droger. Våra erfarenheter är att minst 80 % av de individer som vi kommit i kontakt med har varit utsatta för eller bevittnat våld. Generellt sett har människorna i vår målgrupp utsatts för mer eller mindre svåra upplevelser som medfört att kroppen farit illa. Som exempel på detta kan nämnas psykisk eller fysisk misshandel, olika former av övergrepp, eller att fysiska behov har blivit åsidosatta. De svåra erfarenheterna tenderar att fastna i kroppen vilket kan leda till olika grader av psykosomatisk problematik. Det faktum att problemen fastnar i kroppen kan även försvåra för personen att känslomässigt bearbeta sina upplevelser (Hansen 1995). Även obearbetade eller bortträngda känslor hör till det som kroppen får härbärgera med fysiska och psykiska symtom som följd. Detta kan leda till att tillfrisknandeprocessen fördröjs/förhindras. Vårt arbete med barn och vuxna anhöriga har lärt oss att konsekvenserna av att leva i en familj där det finns beroende eller annan tung problematik (ex psykisk sjukdom, obearbetade svåra konflikter eller trauman, hot och våld som är ständigt pågående) kan vara mycket allvarliga och djupgående. Som exempel på konsekvenser kan nämnas: En omfattande psykosomatisk problematik såsom bland annat sömnsvårigheter, ätstörningar, hjärtbesvär, mag- och tarmproblem, kroniska smärttillstånd, huvud- och muskelvärk samt sänkt immunförsvar, Allvarliga relationsproblem såsom svårigheter att lita på människor, destruktiva förhållanden, exempelvis med inslag av misshandel, sexuella eller fysiska övergrepp, svårigheter med föräldrarollen, Psykiska problem såsom negativ självbild, depression, ångest, och självmordstankar, 5

12 Problem av moralisk/etisk natur, djupa odefinierbara skuldkänslor, svårigheter med egna och andras gränser och existentiella grubblerier, social isolering, missbruk och kriminalitet. De erfarenheter som vi har gjort under de år som vi arbetat med insatser för barn och vuxna anhöriga, bekräftar att det är en mycket god mänsklig investering att hjälpa hela familjen. Vi menar att det är nödvändigt att betrakta familjen som en helhet, även om var och en får hjälp och insatser utifrån sina specifika behov och problem. Det är också vår övertygelse att de negativa konsekvenserna som exemplifierats ovan, kan förändras under förutsättning att individen/familjen får adekvat hjälp. Alkoholism/kemiskt beroende är ett mycket allvarligt tillstånd för de människor som drabbas, men det är också viktigt att understryka att förändring och tillfrisknande är möjligt. Vårt arbete med familjer med alkohol/drogberoende bygger på strukturerade, regelbundna familje- och individuella samtal av både stödjande och bearbetande karaktär. Omfattningen är oftast en gång per vecka under kortare eller längre tid beroende på den problematik som klienten har. Vi arbetar även i hög utsträckning med gruppverksamhet som metod. I behandlingsplaneringen strävar vi alltid efter att anpassa vår hjälp efter varje individs behov och förutsättningar. Vår metod har utvecklats efterhand och processen pågår ständigt. I behandlingen har vi blivit alltmer inriktade på att arbeta med individen utifrån ett helhetsperspektiv. För oss innebär detta ett fokus på samspelet mellan kropp, psyke, sociala och andliga faktorer. Förutsättningen för att en människa ska kunna uppnå en så bra livskvalitet som möjligt är att det råder en någorlunda balans mellan dessa faktorer. Eftersom de människor vi möter befinner sig i akuta eller kroniska kriser har de förlorat kontrollen över sina liv. Känslan av sammanhang har försvunnit och detta innebär att hela livet är i obalans. Med detta som utgångspunkt arbetar vi mycket kognitivt eftersom det är viktigt att individen kan få tillbaka känslan av att kunna påverka sitt liv och hälsa. Frågor som alltid återkommer vid samtal med Eleonoragruppens klienter är: Vad kan jag INTE ändra på? Vad KAN jag ändra på? Kan jag ändra på HUR jag förhåller mig till det som jag inte kan ändra på? VAD behöver jag ändra på för att må bättre? 6

13 En grundläggande förutsättning för hälsa och känsla av sammanhang är att ha en någorlunda balans i livet vad gäller fysiska, känslomässiga, sociala och andliga/etiska faktorer (fig. 1.). Självklart klarar vi av att hantera påfrestningar och obalans utan några större kvarstående konsekvenser. Det är när obalansen blir det normala tillståndet som ohälsosamma mönster utvecklas. Ett tydligt exempel på detta är konsekvenserna av obehandlad alkoholism. Figur 1. FYSISKT ETISKT/ANDLIGT KÄNSLOMÄSSIGT SOCIALT Känslan av sammanhang (KASAM) beskrivs av Antonovsky( Aaron Antonovsky,1991, Hälsans mysterium ) som en viktig faktor som påverkar hur vi förhåller oss till hälsa/ohälsa. KASAM består av tre olika komponenter: Begriplighet: i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt och gripbart i motsats till kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Hanterbarhet: den grad till vilken man upplever att det finns resurser till sitt förfogande med vilkas hjälp man kan möta de krav och förändringar som kan uppstå. Med resurser till förfogande menas att det finns tillgång till personer eller företeelser med positiv laddning som man kan räkna med och lita till. Meningsfullhet: i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd och att en del av de problem och krav som livet ställer är värda att investeras energi, engagemang och hängivelse i (Aaron Antonovsky, 1991). 7

14 När en person utvecklar ett alkohol/drogberoende kommer balansen sakta att förändras och det blir normalt att leva i obalans. Denna obalans blir gällande även för familjen/närstående. Balansförändringen kommer att påverka barn och vuxna på liknande sätt. Att leva i en familj med en aktiv beroendeproblematik innebär att man befinner sig i kris av akut eller kronisk karaktär. Detta betyder att känslan av sammanhang har försvunnit och man har förlorat kontrollen över sitt liv. Med detta som utgångspunkt blir det lättare att förstå vilka djupgående konsekvenser det innebär att växa upp med beroendeproblematik i familjen Eleonoragruppens teoretiska utgångspunkter Eleonoragruppens verksamhet utgår från fyra grundläggande teorier/förklaringsmodeller: 1. Systemteori 2. Kognitiv teori 3. Psykodynamisk teori stegs filosofin Systemteori: Helhetssynen utgör basen i systemteorin. Vi ser familjen som ett system en helhet som påverkar alla och där relationerna är viktigare än de individuella egenskaperna. En familj utgör en enhet där alla har inbördes relationer och också påverkar varandra. En familjemedlems problem kan inte ses isolerat från sammanhang i familjesystemet eftersom allt hänger ihop. Förändringar i familjesystemet påverkar individen mer än vad förändringar inom individen påverkar familjen (Virginia Satir, 1976). Alla system utmärks av en tröghet inför förändring och strävar efter ett visst jämviktsläge/balans. Processen i familjen kan vara mycket smärtsam och kaotisk men mönstren är dock stabila och förändringar hos en familjemedlem möts av reaktioner som kan tendera att återställa jämvikten. Genom att fokusera på familjen och på processerna i familjesystemet kommer annars obegripliga symtom att ses i ett sammanhang som förklarar vilken funktion symtomen har. En familj är ett system av människor som har relationer till varandra under en tid på ett sätt som gör att ömsesidiga lojaliteter, beroende och funktionsuppdelning uppstår. Individen är lika viktig som systemet. Det är individen som ändrar sitt handlande, sina attityder, sina förväntningar, som påverkar varandra och därigenom bidrar till att förändra eller förstärka systemets aktuella mönster. Även när individen är ensam har han/hon bilder inom sig av alla sina relationer 8

15 till andra. Dessa komplexa inre föreställningar om relationer utgör grunden för individens identitet och till hans sätt att hantera relationer. I en familj finns olika regler, roller, gränser, koalitioner, förhållningssätt till förändring och kommunikation (verbal eller icke verbal). Symtom kan ha skiftande innebörd/mening i olika familjer. Till exempel kan i vissa familjer psykosomatiska symtom (huvudvärk, magont) vara mer tillåtna än att uttrycka starka känslor (ilska, ledsenhet) och vice versa (Satir 1976, Minuchin,1977, Wrangsjö,1984, Watzlawick,1978). Kognitiv teori: Händelser i livet (såväl svåra som positiva upplevelser) lär oss beskriva vår upplevelse utifrån hur vi känner och tänker i den situationen. Våra tankar formas av de upplevelser som vi har och våra tankesätt påverkar även våra känslor och hur vi uttrycker dessa. När vi får insikt i hur våra tankar formar och styr vårt beteende och känsloliv, har vi möjlighet att förändra vår livssituation i positiv riktning (Jean Piaget mfl., 1969). Kognitiv utvecklingspsykologi bygger på kontinuiteten i barnets biologiska tillväxt och framför allt på de mentala funktionerna, dvs. intellektets mognad. Kognitiv teori sysslar med frågeställningar som utvecklingen av det logiska tänkandet, minnet, förmåga till abstraktioner och problemlösningar. Motorisk utveckling, affekt-utveckling, social utveckling och språkutveckling är andra mer komplexa funktionsområden, som mer indirekt kan antas vara beroende av de mentala funktionernas utveckling (Piaget m.fl,1969). Psykodynamisk teori: Omedvetna önskningar och behov kan vara skrämmande och utgöra en begränsning i våra liv. De kan styra vårt beteende och försvåra tillfrisknande/utveckling. När vi blir mer medvetna om våra inre bilder och behov lär vi oss att uttrycka känslor på ett vad man kan benämna hälsosamt sätt. Olösta psykiska konflikter försvårar barnets utvecklingsprocess. Detta kan exempelvis yttra sig genom att man stannar på en viss känslomässig utvecklingsnivå eller att man utvecklar beteenden och färdigheter som inte är åldersadekvata. Den psykologiska utvecklingen är kumulativ, det vill säga: den senare utvecklingen bygger alltid på utfallet av tidigare utveckling. Alla psykiska skeenden innehåller en konfliktaspekt och människor hanterar dessa konflikter på olika sätt utifrån egna erfarenheter (Carlberg, 1989). Det finns utvecklingslinjer i individens gradvisa växande, från det fullständiga beroendet av moderns omsorger till den unga vuxnas emotionella och materiella självtillit. Framväxten av psykiska strukturer, deras ursprung, funktion och 9

16 målsättning kan ses som en kedja av sammanhängande utvecklingsfaser. Varje fas har egna specifika utvecklingsbetingade problem som måste lösas för att individen skall kunna gå vidare. Både intellekt och känsloliv påverkar individens utveckling.(havnesköld m.fl. 1995) Affektteori kan ses som en del av den psykodynamiska utvecklingsteorin. Känslorna definieras som viktiga delar av psykets centrala informationsprocesser. Utvecklingen av individens olika psykiska förmågor kan ses i ett livsperspektiv. Med detta menas att vi har möjlighet att utvecklas hela livet men även att den affektiva utvecklingen kan påverkas negativt av ogynnsamma omständigheter. Detta tänkande kännetecknar den psykobiologiska helhetssynen. Den pågående integrationen av kunskaper om känslolivets och tänkandets utveckling har lett fram mot en dynamisk metapsykologi som ser affekter, inte drifter, som länken mellan psyke och soma (Leif Havnesköld/Pia Risholm-Mothander 1995). 12-stegs filosofin; AA-grupperna (Anonyma Alkoholister) baseras på ett program som innefattar tolv steg för tillfrisknande, det så kallade 12-stegsprogrammet (se bilaga 1). Dessa steg fungerar som personlig vägledning till ett nyktert liv och har tillkommit genom människors egna erfarenheter och väg till tillfrisknande. 12-stegsprogrammet bygger på en andlig grund men är inte kopplat till någon religiös rörelse. Från att ha varit ett program för tillfrisknande alkoholister så utgör numera 12-stegsprogrammet en grund för att arbeta med en mängd olika problemområden (T.Gorski 1989). Vi strävar efter att låta 12-stegsfilosofin genomsyra vår verksamhet på ett övergripande plan och detta synsätt är tydligt oavsett vem i familjen vi träffar. I vår verksamhet tar detta sig främst uttryck genom följande: Alkoholism är ett primärt tillstånd, kroniskt men behandlingsbart. Varje människa, oavsett hur sjuk hon är, har rätt att behandlas med värdighet. Varje vuxen människa har ett ansvar för sitt eget liv. När vi har tappat kontrollen över våra liv behöver vi hjälp för att kunna återfå den. Jag kan inte förändra någon annan än mig själv. (Ref.Alcoholics Anonymous, 1988) 10

17 2.3. Kortfattad beskrivning och teoretisk bakgrund till metoden taktil stimulering Taktil stimulering är en metod som innebär en medveten beröring av huden enligt en bestämd struktur. Vid beröringen stimuleras de ytliga känselcellerna i hudens yttersta lager. Metoden har funnits sedan 1980-talet och definieras som en sinnesträning i daglig omsorg samt för friskvård och hälsa. Den har utformats och utvecklats av Gunilla Birkestad, grundare av Skola för Beröring i Solna. Metoden har genom åren utvecklats och kan även betecknas som en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform för personer med bland annat förvärvade hjärnskador och olika smärttillstånd mm. (Birkestad, 2003). Idag är ca 4000 personer i Sverige utbildade i att arbeta med taktil stimulering. Metoden är välkänd och vanligt förekommande, särskilt inom äldreomsorg, demensvård och handikappomsorg. Metoden är spridd till Norge, Danmark, Island, Färöarna, Finland, Brasilien och Holland. Den första utbildningen i Japan ägde rum i oktober 2006 ( Gunilla Birkestad, intervju ). Andra exempel på förekommande användningsområden är inom barnomsorg, palliativ vård, behandling av kroniska smärt- och orostillstånd, utmattningsdepressioner samt inom friskvård och företagshälsovård ( Birkestad, 2003). Exempel på övriga metoder för medveten beröring som förekommer i Sverige är taktil beröring, taktil beröringsmassage, taktil kommunikation, taktil massage och taktil terapi. Huden Huden är vårt största, äldsta och mest känsliga sinnesorgan. Den är en av de tidigaste strukturerna i fosterutvecklingen och har samma ursprung som de övriga sinnesorganen och nervsystemet. Huden har kallats sinnenas moder, troligen eftersom den är det tidigast utvecklade organet i evolutionen (Field, 2001). Det taktila sinnet (hudsinnet, känselsinnet) utvecklas först hos embryot och är redan välfungerande när hörsel och syn börjar utvecklas (Birkestad, 2003).Det taktila sinnet är fram till 12-års åldern det primära sinnet för inlärning och kommunikation (Jelveus 1998). Huden är den fysiska gränsen för jaget, gränsen mellan jaget och omvärlden. I huden finns flera typer av receptorer, dvs. nervceller som tar emot kemisk och elektrisk information samt registrerar annan påverkan, som beröring, tryck, vibrationer, värme, kyla. Varje typ av receptor ser olika ut och de är kopplade till hjärnan via nervbanor. Med hjälp av transmittorsubstanser (kemiska signalsubstanser i nervbanan) når informationen olika strukturer i hjärnan, där 11

18 den registreras, tolkas och bearbetas. Beröringsreceptorerna ligger ytligast och det är bara den lätta beröringen som stimulerar dem. Är beröringen hårdare är det i stället tryck- eller smärtreceptorerna som stimuleras (Birkestad, 2003). När beröringsreceptorerna aktiveras registreras de berörda kroppsdelarna i storhjärnans centralfåra, vilket är en viktig funktion för kroppsuppfattningen. Informationen går också till den del i hjärnan som bildar ämnet oxytocin (se förklaring nedan). Hypotalamus är ett centra i hjärnan som genom att påverka det autonoma nervsystemet (se förklaring nedan) reglerar en stor del av de inre organens funktioner, som puls och blodtryck, mag-tarmkanalens aktivitet, andningsfunktionen och utsöndringen av bl.a. hormoner från olika körtlar. När impulsen från beröringen kommer till en kärna i hypotalamus som heter paraventrikularis börjar den att bilda oxytocin som kopplas till dessa funktioner (Birkestad, 2003, Field, 2001). Oxytocin Oxytocin var länge ansett som ett kvinnligt hormon eftersom det var känt för att det sätter igång värkarbetet i förlossningen och stimulerar mjölkutdrivningen hos ammande kvinnor. Senare forskning har visat att oxytocin har flera effekter som är viktiga för människan och det finns hos både män och kvinnor. Det samspelar med olika kemiska processer i kroppen. Till exempel leder höjda oxytocinnivåer till ökad produktion av endorfiner och minskad produktion av stresshormonet cortisol. (Uvnäs-Moberg, 2000). Oxytocin är ett hormon som från hjärnan förmedlas i kroppen via blodet. Det är också en signalsubstans i det centrala nervsystemet som aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Personen får tillgång till oxytocinsystemet, som är kroppens samordnande system, även kallat lugn- och ro systemet. Kerstin Uvnäs-Moberg (2000) beskriver det som motsatsen till kamp- och flyktmekanismen som aktiveras och frisätter stresshormoner när vi känner oss hotade. Autonoma nervsystemet Det autonoma nervsystemet är den del av nervsystemet som vi inte kan påverka med viljan. Det styr funktioner i inre organ som för vår överlevnad måste fungera utan att vi behöver tänka på dem, som t.ex. hjärtat och cirkulationen, mage- tarmfunktioner, andningsfunktionen etc. Det försöker hela tiden reglera balansen mellan kroppens olika system och består av två olika system som samarbetar, det sympatiska som kan kallas gasen och det parasympatiska som kan kallas bromsen (Birkestad, 2003, Uvnäs-Moberg, 2000, Gillå, 2000). 12

19 Sympatiska systemet, gasen Det sympatiska systemet är den del som ser till att vi håller oss igång och gör kroppen beredd att möta utmaningar av olika slag. När vi utsätts för hot eller fara aktiveras kamp och flyktmekanismen. Det är även aktiverat vid stress och sjukdom, smärta, rädsla, oro, kyla, hunger samt vid koncentration på nya uppgifter etc. Nivåerna av stresshormonerna adrenalin och cortisol samt vasopressin är höga. Exempel på fysiska reaktioner vid långvarig sympatikusaktivering är: ingen - eller överdriven aptit förstoppning eller diarré ytlig och snabb andning förhöjt blodtryck och snabb puls ökad infektionskänslighet huvudvärk trötthet, orkeslöshet, sömnrubbningar. (Birkestad, 2003, Uvnäs-Moberg, 2000, Gillå, 2000) Parasympatiska systemet, bromsen Är den del som återställer stress till lugn och ro. Det är aktiverat vid välbefinnande, harmoni, trygghet, värme, beröring, mättnad, social samvaro och när vi känner oss nöjda efter avklarade uppgifter och utmaningar. Nivåerna av lugn- och rohormonet oxytocin är höga. Exempel på fysiska reaktioner vid aktivering av parasympatikus: mag-tarmrörelser stimuleras bättre matspjälkning och näringsupptag effektivare djupare andning högt blodtryck normaliseras bättre infektionsförsvar ökad prestationsförmåga förbättrad sömn gott humör. (Birkestad, 2003, Uvnäs-Moberg, 2000, Gillå, 2000) De båda systemen samarbetar och balanserar varandra med sina motsatta funktioner. För att kunna återställa lugn och ro vid stressituationer måste det parasympatiska bli aktiverat. Att inte ständigt överaktivera det ena av dessa nervsystem är ett av de viktigaste kriterierna för hälsa och välbefinnande (Uvnäs-Moberg K, 2000, sid. 57). 13

20 Exempel på dokumenterade effekter av medveten beröring De effekter som samtliga som arbetat med beröring har noterat är ökat välbehag, lugn och harmoni. Exempel på övriga effekter som har dokumenterats: lugn och ro, avslappning och ökat välbefinnande sänkt nivå av stresshormoner bättre syresättning i kroppen genom effektivare andning smärtlindring ökad nyfikenhet, ökad vakenhet ökad möjlighet till kommunikation förbättrat immunförsvar förbättrad mag- och tarmfunktion förhöjt blodtryck normaliseras minskad aggressivitet viktuppgång hos underviktiga barn och vuxna ökat lugn hos nyfödda barn när modern lider av depression ökad upplevd livskvalitet (Birkestad G. 2003, Uvnäs-Moberg K. 2000, Field T. 2001, Nilsson E. 2002, Tidigare forskning Vi har inte funnit någon publicerad forskning avseende kombinationen av medveten beröring och samtalsterapi. I sökandet efter tidigare forskning fann vi ett antal examensarbeten om effekter av beröring och massage i förskolan och i skolan (bl.a. Nilsson och Rosenkvist, 2005, Renaud och Sällström, 2005). I studierna kom man fram till att regelbunden massage/beröring resulterar i lugnare, mindre aggressiva och mer koncentrerade barn. Stämningen i grupperna förbättrades och det blev mindre konflikter mellan barnen. Medveten beröring har använts i vård och omsorg i Sverige under ca 20 år. Metoden är idag välkänd och relativt etablerad, både inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen och barnomsorgen. De dokumenterade effekterna visar att metoden passar väl in på den målgrupp som vi har vänt oss till. Att vi trots det inte kunde finna någon forskning inom området ser vi som en brist. Då det handlar om en stor målgrupp i vårt samhälle gjorde detta faktum oss nyfikna och mer motiverade att genomföra studien. 14

21 När det gäller oxytocinets effekter och massage/beröring har Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, gjort ett flertal forskningsstudier. Den största delen av forskningen är gjord på råttor. I samband med olika intervaller och frekvenser av beröring har man mätt nivåer av cortisol, liksom andra hormoner som samverkar med oxytocinet, samt studerat deras beteenden. Sammanfattningsvis visar Uvnäs Mobergs forskning (2000) på att beröring ger höjda nivåer av oxytocin och att individerna påverkas positivt i en rad beteenden och fysiologiska funktioner. Efter oxytocininjektioner hos djur, främst råttor, uppvisade individerna ökad djärvhet och nyfikenhet, snabb utveckling av moderligt beteende även hos honor som inte fått ungar, mer social kontakt mellan individerna, ökat lugn (höga doser oxytocin var sövande), minskad smärtupplevelse (vid upprepade injektioner sågs kraftigare och långvarigare smärtlindring), underlättad inlärning också hos individer som normalt hade inlärningssvårigheter (Uvnäs Moberg, 2000). Vid Touch Research Institute (TRI) i Florida, USA har man sedan 1992 utfört mer än 100 olika studier på massage och olika beröringsterapiers effekter på människor. Under kontrollerade former studerar man terapiernas effekter på olika funktioner och vid olika medicinska tillstånd, på alla åldersgrupper från prematura nyfödda till äldre. Undersökningsgruppen får massage/beröring två gånger per vecka i fem veckor. Parallellt finns en kontrollgrupp som motsvarande tid får en avslappningsstund utan massage/beröring. Man testar blod, urin och saliv samt studerar hjärnans aktivitet med EEG. Dessutom använder man olika frågeformulär och VAS-skalor. En sammanfattning av forskningsresultaten visar att de olika beröringsterapierna bl.a. reducerar stresshormoner, stärker immunförsvaret, ökar tillväxten hos lågviktiga barn, reducerar symtom vid depression, ökar vakenhet och prestation, samt minskar smärta (www.axelsons.se/moberg_field, 2005, Nilsson, 2002, ). 15

22 16

23 3. SYFTET MED PROJEKTET Syftet med projektet är att undersöka om en kombination av individuella samtal och taktil stimulering kan leda till upplevd ökad livskvalitet och hälsa för en klient/patientgrupp som är särskilt utsatt. Dessutom ville vi undersöka om den taktila behandlingen leder till förbättrad kvalitet/fördjupning i samtalen. Frågeställningar: Förbättrar kombinationen samtalsbehandling och taktil stimulering klientens förmåga att hantera motgångar och problem på ett mer hälsosamt sätt? Kan taktil stimulering leda till en förbättrad kvalitet och fördjupning vid samtalsinsatser? Upplever klienten ökad livskvalitet och hälsa? 17

24 18

25 4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 4.1. Tidsplan Alla deltagarna i studien har blivit informerade om syftet och accepterat insatsen skriftligt. Vi har delat in klienterna i fyra grupper om sex personer vardera. Den första gruppen påbörjades den 31 januari 2005 och det sista uppföljningstillfället för den gruppen skedde den 20 juni. Grupp nummer två påbörjades den 30 mars 2005 och avslutades den 16 augusti Första tillfället för grupp nummer tre var 17 maj 2005 och denna grupp avslutades den18 oktober. Den fjärde gruppen påbörjades den 27 september 2005 och avslutades den 7 april Samtliga tjugotre personer har fått nio till tio taktilbehandlingar under sex till åtta veckor. De har därefter fått uppföljande taktilbehandling vid två tillfällen (åtta respektive sexton veckor efter ordinarie behandlings slut). Samtliga deltagare har haft regelbundna samtal under samma tid som den taktila behandlingen pågick Samtalsbehandling och intervjuer; Rådgivarnas roll i studien har varit att parallellt med den taktila behandlingen ha en fortlöpande samtalskontakt med klienten. Antalet samtalstillfällen har varit minst tio. Samtalens karaktär har inte skilt sig från den samtalsmetodik som praktiseras i Eleonoragruppens ordinarie verksamhet. Samtalen har varit strukturerade och kognitivt inriktade. Syftet med samtalen har varit att medverka till att klienten får ett sammanhang och en förståelse för sin historia och hur den påverkat personens liv. En viktig del av samtalen har varit att uppmuntra klienten att reflektera över vad han/hon kan förändra i sitt liv, trots de svårigheter som finns med i livshistorien. Dessutom har strävan vid samtalstillfällena varit att förmedla en trygghet till klienten att våga uttrycka och sätta ord på sina känslor. Samtalen har även innefattat reflektioner över den taktila behandlingen. Klienten har haft möjlighet att tala om sådant som kommit upp i tankarna efter den taktila behandlingen. Vid fem samtalstillfällen har klienten intervjuats enligt ett frågeformulär (se bilaga 3) som utformats delvis efter de frågor som ställts av sjuksköterskan vid Vas-intervjuerna (se nedan). Intervjufrågorna har även utformats i linje med 19

26 våra teoretiska utgångspunkter (se avsnitt 2.2). Klienten har ombetts att göra en egen bedömning vad gäller eventuella förändringar tanke- och känslomässigt samt fysiskt och socialt. Intervjuerna har genomförts i samband med första, femte och tionde taktiltillfället samt vid de bägge uppföljningstillfällena (efter åtta respektive sexton veckor). Intervjuerna har innefattat frågor som syftar till att möjliggöra för klienten att reflektera över förändringar som kan ha skett och som det inte är självklart att man kopplar till ett tillfrisknande. Vi har även valt att ha med frågor som berör känslor som hopp/hopplöshet, självkänsla samt skuld- skam eftersom dessa enligt vår erfarenhet har en stark koppling till en persons känsla av sammanhang och tillit till livet. Dessa faktorers påverkan är mycket stark i vår målgrupps problematik. Samtalsbehandlingen har innefattat klientens reflektion och egen bedömning av hur negativt och /eller positivt laddade känslor påverkat det dagliga livet. Vid intervjutillfällena har klienten beretts möjlighet att bedöma huruvida det skett en förändring i att hantera dessa känslor. Samtalen har även rört sig kring problem av existentiell natur och eventuella förändringar i att hantera dessa Taktil stimulering och sjuksköterskans roll Planeringen och uppläggningen av studien har skett i nära samarbete mellan ansvariga för projektet vid Eleonoragruppen och sjuksköterskan som ansvarade för den taktila delen av studien. Det praktiska genomförandet skedde dock utifrån en strikt gräns och ansvarsfördelning mellan rådgivare (samtalsinsatsen) och sjuksköterska (taktilinsatsen). Vi har strävat efter en tydlig rollfördelning mellan de två professionerna. Det var viktigt att skapa en klinisk och samtidigt omvårdande behandlingssituation som inte kunde uppfattas som intim, bland annat på grund av att flertalet av deltagarna i studien har svåra erfarenheter av fysisk beröring (se avsnitt 4.1 Målgrupp). Vid en taktil behandlingssituation är mottagaren utlämnad både fysiskt och känslomässigt. Av den anledningen var det nödvändigt att sjuksköterskans roll var tydligt definierad för att underlätta en trygg och tillitsfull relation i behandlingssituationen. Genom att det var en sjuksköterska som utförde den taktila stimuleringen blev inte hela behandlingssituationen fokuserad på beröringen. Deltagarnas psykosomatiska symtom blev uppmärksammade och tagna på allvar. 20

27 Sjuksköterskans uppgift var också att göra en bedömning och ge råd gällande deltagarnas psykosomatiska besvär utifrån ett sjukvårdsperspektiv. I några fall har deltagaren länkats vidare till vårdcentral/husläkarmottagning. På grund av den tydliga ansvarsfördelningen har inte sjuksköterskan i detalj varit involverad i den psykosociala problematiken. Samtalen mellan deltagaresjuksköterska har varit somatiskt inriktade även om också känslomässiga bekymmer kommit upp vid behandlingstillfällena. Sjuksköterskan har lyssnat men inte gått in i några rådgivande samtal utan länkat vidare eller hänvisat till samtalen med rådgivaren. Sjuksköterskan träffade deltagarna i samband med beröringstillfällena, totalt tolv gånger. Första tillfället inleddes med att sjuksköterskan informerade deltagaren om vad taktil stimulering är och hur det praktiskt går till samt informerade om att beröringen sker helt på deltagarens villkor och att han/hon när som helst kan avbryta. För att få med faktorer av betydelse för bedömning av hälsotillstånd och rådgivning intervjuades deltagarna utifrån följande sökord. Sökorden är baserade på VIPS omvårdnadsanamnes. VIPS (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) är en forskningsbaserad modell för sjuksköterskans dokumentation av omvårdnad i patientjournalen (Ehnfors 1998) och används inom all hälso- och sjukvård i Sverige: Kontaktorsak, deltagarens uppfattning om varför han/hon erbjudits och önskar taktil stimulering. Hälsohistoria, tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Vårderfarenhet och aktuella kontakter med hälso- sjukvården. Diagnos/er. Aktuella läkemedel som deltagaren använder. Överkänslighet/allergier. Social bakgrund. Här gick vi endast in på deltagarens arbete/sysselsättning samt eventuell sjukskrivning. Övrigt som handlar om social bakgrund valde vi att sjuksköterskan inte i detalj skulle involveras i. 21

28 4.4. VAS- mätningar Deltagarna fick svara på ett antal frågor om sitt aktuella mående och markera graden av obehag eller välbehag på en s.k. VAS (Visuell Analog Skala). VAS är ett instrument framtaget för att enkelt kunna bedöma smärtans intensitet hos patienter med olika smärttillstånd inom hälso- och sjukvården (Sahlqvist m.fl., 2002). Den ser ut som en linjal, med en flyttbar markör som kan ställas in längs en horisontell linje. Linjens ena ände anger ingen smärta och den andra värsta tänkbara smärta. På den sida av linjalen som vårdpersonalen ser finns markeringar från 0 = ingen smärta till 10 = värsta tänkbara smärta. När patienten ställt in markören så att den visar smärtans svårighetsgrad läser personalen av aktuell siffra. 1-2 tolkas som lätt smärta, 3-4 måttlig, 5-6 medelsvår, 7-8 svår och 9-10 som outhärdlig. Vi använde VAS även för att mäta graden av andra subjektiva variabler än smärta (se bilaga 4). Om graden av ett problem/välmående varit mycket varierande ombads deltagaren att försöka tänka sig ett genomsnitt av de senaste 3 4 dagarna. För att få en så heltäckande bild av deltagarnas problematik som möjligt valde vi variabler som omfattade både psykosomatiska, känslomässiga och existentiella symtom. Variablerna är självklart också relaterade till helhetssynen som innefattas i vår grundsyn (se kapitel 2). De variabler deltagarna skattade med VAS var: GRAD AV PROBLEM MED: Trötthet Sömnstörning Ätstörning Kroppstemperatur Mage/tarmproblem Hudproblem GRAD AV: Smärta Glädje Att känna sig nöjd/belåten Lugn Oro Ledsenhet Sorg Ångest Irritation Ilska Självmordstankar Tillit till andra Tillit till sig själv Självkänsla Upplevd stressnivå Upplevd livskvalitet Utifrån värdena på de olika variablerna samt samtal runt dem dokumenterades deltagarens aktuella hälsostatus, också med sökorden i VIPS som grund. 22

29 Aktuella sökord var: Andning och cirkulation, Elimination (urin- och tarmfunktioner), Nutrition ( allt som har med näringsintag att göra), Hud/vävnad, Aktivitet, Sömn, Smärta/sinnesintryck och Psykosocialt. Alla deltagare fick nio - tio behandlingar med taktil stimulering under en period av sex till åtta veckor (två patienter kunde inte delta en av de tio gångerna). Därefter gjordes en uppföljning efter 8 respektive 16 veckor. VAS mätningarna gjordes vid fem tillfällen; förutom innan första beröringen vid beröringstillfällena nr 5 och 9-10 samt vid båda uppföljningarna. Mätningarna gjordes alltid före beröringen. Kommentar: Vi har inte tagit med mätningen vid det femte tillfället i studien. Detta på grund av att mätningen som utfördes vid det tillfället gjordes för vår egen reflektion kring metoden Praktiskt utförande av taktil stimulering Ett behandlingstillfälle tar ca 40 minuter. Mottagaren ligger på en massagebänk, avklädd förutom underbyxor, med ett badlakan på överkroppen och ett på underkroppen samt ett täcke ovanpå det. Det är viktigt att mottagaren inte känner sig blottad, är varm och ligger bekvämt. En doftfri vegetabilisk hudolja används. Beröringen sker enligt en bestämd struktur med strykningar samt olika kvaliteter av tryck och man arbetar med en kroppsdel i taget. Endast den del av kroppen man för tillfället berör är bar. Det grundläggande tillvägagångssättet är att benen, fötterna, magen, bröstkorgen, armarna, händerna, ansiktet, huvudet, nacken, axlarna och ryggen blir berörda. Om beröring av någon/några av de kroppsdelarna känns obehagligt för mottagaren undviker man naturligtvis dem. Ibland är det inte bekvämt för mottagaren att klä av sig. Då utförs beröringen utanpå kläderna, helt eller delvis. Det förekommer att mottagaren behöver ha både kläder och badlakan, kanske även täcket som skydd mellan sin kropp och behandlarens händer. Beröringen utförs alltid på mottagarens villkor, med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Mottagaren blir alltid före beröringen informerad om den grundläggande strukturen. Man bestämmer då om någon del ska undvikas eller utföras på annat sätt, till exempel utanpå kläder eller med handduk som skydd. Mottagaren 23

30 uppmanas också att säga till under behandlingen om något inte känns bra och behandlaren ska vara uppmärksam på eventuella reaktioner. Det är synnerligen viktigt att behandlaren har ett professionellt förhållningssätt och kan balansera gränsen närhet distans mellan sig själv och mottagaren väl. Mottagaren befinner sig i en mycket utsatt situation där gränsen är tunn mellan trygghet och ett extremt hot mot integriteten. Situationen vid behandlingstillfället måste vara kliniskt utformad men ändå omvårdande. Syftet med beröringens struktur är att ge mottagaren en bättre uppfattning om hur kroppen ser ut och dess gränser samt ökad tillgång till alla kroppsdelar, deras form, storlek, detaljer och funktion. Strukturen handlar om att: visa hur lång och hur bred respektive kroppsdel är samt vilka detaljer den har, t.ex. leder, armveck, fingrar, tår mm stimulera ena sidan av kroppen samt båda sidorna parallellt och diagonalt markera mittlinjer. Att man varje gång följer samma struktur gör att mottagaren känner igen momenten vilket bidrar till känslan av trygghet. Kommentar; Rekommenderad struktur vid uppläggning av en behandling är att man börjar med en serie om tio gånger med medveten beröring. De fem första gångerna bör då göras tätare, helst en per dag, följande fem gånger med en veckas mellanrum (Birkestad, 2003). Därefter avgörs eventuell fortsättning individuellt, utifrån personens behov. Av praktiska skäl hade vi inte möjlighet att följa den strukturen. Då vi i tidigare erfarenheter samt i pilotstudien sett goda effekter med längre intervaller mellan behandlingstillfällena ansåg vi det värt att genomföra projektet med längre tidsintervaller (se avsnitt 4.1) Etiska överväganden Vi har följt vetenskapliga rådets riktlinjer avseende etiska överväganden. Information om, och samtycke till deltagande har inhämtats från deltagarna. De har informerats om att de när som helst kunnat avbryta deltagande i studien. Allt material som använts i studien har avidentifierats. All dokumentation av deltagarnas medicinska och sociala uppgifter hanteras i enlighet med patientjournallagen (1985:562), sekretesslagen och socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. 24

31 Sammanlagt nitton personer har erhållit ytterligare samtalsinsatser inom ramen för Eleonoragruppens ordinarie verksamhet. Detta på grund av att vi inte funnit det försvarbart ur etisk synpunkt att avsluta kontakterna Bortfall Vid studiens inledning deltog sammanlagt 24 personer. En person avbröt studien efter drygt halva tiden. En person som deltog i studien kunde av olika orsaker inte svara på Vas-frågorna men fullföljde för övrigt studien. Sammanlagt 22 personer ingick således i Vas-mätningarna (A-C). 20 personer deltog i första uppföljningen (D), 17 personer deltog i den andra uppföljningen (E). Bortfallen vid uppföljningstillfällena berodde på sjukdom, resa eller annat tillfälligt hinder Analys Vi har gjort t-tester av VAS-skalan. Mättillfälle A har jämförts med mättillfälle C, D samt E. Deltagarna har intervjuats och svaren har sammanställts. Intervjufrågorna (bilaga 3) har varit vägledande för sammanställningen av resultatet (se 5.3). Därefter har vi gjort ett urval av citat som illustrerar svarsmönstret i materialet Metodreflektion Vad har vi lärt oss som vi inte visste från början? Några reflektioner är att vi fått en mycket större och konkretare förståelse av begreppet helhetssyn och en insikt om hur viktigt det är att fortsätta utvecklingsarbetet inom både det medicinska och sociala verksamhetsområdet. Likaså har vi stärkts i vår uppfattning om att det finns ett stort behov av att utveckla samverkan mellan dessa båda discipliner. Vad kan det betyda att majoriteten av deltagarna har fått fler än 10 samtal? Kan detta ha påverkat resultatet i positiv riktning? Anledningen till att deltagarna fått fler än 10 samtal är att vår målgrupp har en omfattande problematik och det skulle vara oförsvarbart ur en etisk aspekt att begränsa samtalsinsatsen. Har det någon betydelse för utfallet att det var en legitimerad sjuksköterska som utförde den taktila delen av studien? Hur stor betydelse hade det att deltagarnas psykosomatiska besvär blev uppmärksammade? Några av deltagarna fick stöd i och uppmaning att söka antingen läkare eller sjuksköterska på sin vårdcentral. 25

32 Vi har inte valt deltagare utifrån ålder utan utifrån den ordning de fått kontakt med Eleonoragruppen. Under projekttiden har vi funderat över huruvida åldersfaktorn kan spela någon roll för resultatet? Skulle resultatet påverkas negativt om genomsnittsåldern varit högre utifrån antagandet att de psykosomatiska besvären förstärks med åldern? Skulle resultatet påverkas positivt om medelåldern varit lägre, utifrån det motsatta antagandet att psykosomatiska besvär inte hunnit bli lika uttalade? Oavsett ålder så har alla deltagare en komplicerad livssituation. En reflektion över resultatet är att symtombilden är viktigare än åldern eftersom det bland dem som uppgivit starkare värden på Vas-skalan, har insatsen haft tydligare effekter. Det skulle vara intressant att få möjlighet att göra ytterligare en studie för att undersöka om man kan dra någon slutsats av detta. En sådan studie skulle innefatta en kontrollgrupp för att säkerställa resultaten. 26

33 5. RESULTAT 5.1. Presentation av gruppen Vi har vänt oss till 24 män och kvinnor från Eleonoragruppens målgrupp. Målgruppen har alltså varit anhöriga med särskilt svår psykosomatisk problematik. Gruppen har valts ut utifrån kriterier som ålder, psykosomatisk problematik och bedömd förmåga att kunna fullfölja deltagande i studien. Deltagarna har varit mellan 20 och 55 år. Könsfördelningen har varit 21 kvinnor och 2 män. Åldersfördelningen har sett ut enligt följande: Sex personer har varit mellan år, åtta personer mellan år, sju personer mellan år samt två personer över 50 år. En person avbröt fortsatt deltagande sent i studien (efter nio taktilbehandlingar). Sammanlagt 23 personer har alltså fullföljt deltagandet i projektet. Projektdeltagarnas nuvarande sociala situation skiftar. I gruppen finns sex personer med högskoleutbildning (26%), nio personer har högst gymnasial utbildning (39%), tre personer har sjukbidrag (13%), en person är arbetssökande (4%), två personer är studenter vid universitet/högskola (9%) och två personer är sjukskrivna (9%). Deltagarna har fått kontakt med Eleonoragruppen på olika vägar. Tolv personer har sökt på eget initiativ efter rekommendation av familj/vänner (52%), sju personer har remitterats via en privat vårdcentral (30%), fyra personer har aktualiserats via polisens familjevåldsgrupp, Frideborgs samordnare (Frideborg är ett samverkansprojekt mellan Landsting och Kommun med syfte att utveckla och genomföra hjälpinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn), och barnpsykiatriska kliniken (18%). Vid studiens början hade en person kontakt med socialtjänsten. Sammanlagt sex personer har tidigare haft kontakt med socialtjänsten, genom att de varit föremål för utredning (Lag om vård av unga, LVU), eller genom vårdnadstvister/utredningar. När det gäller variablerna alkohol/drogproblem, psykisk ohälsa samt våld i familjen kan följande konstateras: Av de 23 deltagarna i projektet har 17 personer erfarenheter av en kombination av eget eller närståendes alkohol- drogberoende, psykisk ohälsa och våld i familjen. Två personer har erfarenhet av alkohol och psykisk ohälsa. En person 27

34 har erfarenhet av våld i kombination med psykisk ohälsa och tre personer har erfarenhet av psykisk ohälsa som enda variabel (se bilaga 2). Symtomen som deltagarna uppgivit vid studiens inledning kan delas in i följande kategorier: KÄNSLOMÄSSIGA t.ex. EXISTENTIELLA t.ex. FYSISKA Ledsenhet Tillit till andra Psykosomatiska symtom se nedan Sorg Självkänsla Ångest Gränssättningsproblem Hopplöshetskänslor Skuld- och skamkänslor Irritation Ilska Depression Självmordstankar Oro Samtliga personer som deltagit i studien har haft olika svårighetsgrader av psykosomatisk problematik. Gemensamt för gruppen är att problemen har haft en allvarlig och varaktig karaktär. Följande psykosomatiska besvär förekom: Besvärande trötthet 22 personer (95,6 %) Sömnstörning16 personer (69,5 %) Ätstörning, antingen anorektiska besvär, ingen matlust eller överätning, 11 personer (47,8 %) Problem med frusenhet eller värmekänsla/svettningar, 13 personer (56,5 %) Magkatarr/illamående och magsmärtor, 6 personer (26 %) Tarmbesvär, diarré och eller förstoppning, 14 personer (60,9 %) En person har diagnosen ulcerös colit och en har diagnosen colon irritabile. Psoriasis, 4 personer (17,4 %) Utslag/eksem, utlöst av antingen födoämnen, nickel, kyla och /eller stress, 7 personer (30,4 %) 28

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 55:2009 Taktil Stimulering En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade hälsoproblem Annacarin Persson Marianne Forsgärde Besöksadress:

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Nordisk Psykodramautbildning Examinationsuppsats Hösten 2007 Spegeln visade mig vägen eller Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Erfarenheter från en psykodramagrupp på en vårdcentral Författare,

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5

Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5 Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5 Experience of Stress among Fifth Grade School children Karolina Åkerström Lärarexamen

Läs mer

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson Återhämtning från psykisk ohälsa Lotta Isaksson FoU-trainee Uppsats nr 27 augusti 2013 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lotta Isaksson. Lotta är boendestödjare

Läs mer

Samtalsbehandling vid depression - En intervjustudie om kuratorers samtalsbehandling med patienter i primärvården

Samtalsbehandling vid depression - En intervjustudie om kuratorers samtalsbehandling med patienter i primärvården Samtalsbehandling vid depression - En intervjustudie om kuratorers samtalsbehandling med patienter i primärvården Socionomprogrammet C-uppsats, ht 2009 Författare: Lisa Hanquist Handledare: Jörgen Lundälv

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Master of Science Gestalt Psychotherapy

Master of Science Gestalt Psychotherapy Master of Science Gestalt Psychotherapy Gestaltpsykoterapi utifrån en stressrelaterad livssituation -några patienters upplevelser- Ing-Marie Svedin T36/Ma6 Dissertation 2006-01-31 Handledare: Fil.dr Hélen

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering GÖTEBORGS UNIVERSITET Lärarprogrammet Box 300 405 30 GÖTEBORG Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - en intervjustudie av sex kvinnliga lärare Anna Andersson och Senabija Kočan Pedagogiskt/didaktiskt

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Av Britten Nilsson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Ht 2014 1 Handledare: Anders Östnäs Abstract Author:

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling Patienters förväntningar och upplevelser samt sjuksköterskans roll FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Olivia Gougeon Ulrika Östlund Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete

Läs mer

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö Malmö högskola SÄL Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö What happens

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik ESKILSTUNA KOMMUN HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik Bakgrund, Forskning & Metodik Therese Linejung 2011 A R B E T S M A R K N A D S - O C H F A M I

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer