Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mekanik 2 f or F Obligatorisk del"

Transkript

1 Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k och Tiåtna hjäpmede: Physics Handbook, Beta, Chamersgodkänd kakyator. Samma uppgifter och reger gäer för FFM520 och FFM521. Tentamen består av en obigatorisk de (uppg. 1 4) och en överbetygsde (uppg. 5 och 6). Varje uppgift ger maximat 10 poäng. För godkänt (betyg 3) krävs 16 poäng på den obigatoriska deen. Om betyg 3 uppnåtts rättas även överbetygsdeen. Gränser för betyg 4 och 5 är 36 resp. 48 poäng. Aa svar ska motiveras, införda storheter förkaras iksom va av metoder. Lösningarna förväntas vara västrukturerade och begripigt presenterade. Erhåna svar ska i förekommande fa anayseras m.a.p. dimension och rimighet. Även skisserade ösningar kan ge depoäng. Skriv och rita tydigt! Lycka ti! Obigatorisk de 1. En ste kropp med densiteten ρ är formad som ett rätbock med sidorna a, b och c. Bestäm kroppens huvudtröghetsaxar, och beräkna tröghetsmatrisen i ett ämpig system. (En uträkning krävs; ev. färdiga eer memorerade former får inte användas.) 2. Ett höghastighetståg har en inbyggd automatik som utar vagnarna i kurvorna så att ingen kraft i sided ska uppevas. Corioiskrafter kan dock inte kompenseras på detta sätt. Antag att en passagerare har en (horisonte) hastighet reativt vagnen på högst 5 m/s, då tåget kör med farten 360 km/h genom en kurva med krökningsradie 1.0 km. Viken utningsvinke har vagnen? Är Corioiseffekterna acceptaba, eer behöver man bygga om banan? Hur stora krökningsradier anser du vara acceptaba (ur denna synpunkt) för ett tänkt framtida tåg som håer en hastighet 1000 km/h? 3. En pende består av en iten massa m som sitter fast i ett ätt snöre med ängden. Snörets andra ända är fästad i en punkt i taket, som rör sig horisontet en periodisk rörese enigt x(t) = a sin ω 0 t. Penden rör sig endast i panet som spänns av x-axen och vertikaen. Kaa pendens utsagsvinke θ. Bestäm θ(t) för små svängningar om begynnesevikoren är θ(0) = 0, θ(0) = 0. Vad händer då ω 0 sammanfaer med pendens egenfrekvens? 4. Den ena änden av en rak homogen panka kan gida mot ett gatt gov och dess andra ände mot en gatt vägg. Pankan befinner sig hea tiden i ett vertikapan. Om pankan startar från via med en mycket iten vinke mot väggen (så gott som upprätt, atså), vad bir dess vinkehastighet då den bidar vinken θ mot väggen? Vid viken vinke ämnar pankans övre ände väggen?

2 Överbetygsde 5. En rotationssymmetrisk kropp är uppbyggd av en ätt axe med ängden, på viken en tunn homogen cirkeskiva med radie r och massa m är fästad vinkerätt mot axen. Axens ände är momentfritt fästad i en punkt O på ett horisontet pan, och cirkeskivan ruar utan gidning på panet så att precessionshastigheten runt vertikaen genom O är Ω. Bestäm kraften på kroppen från infästningen i punkten O samt kontaktkraften på cirkeskivan i kontaktpunkten med panet (det får förutsättas att den senare saknar horisonte komponent) ti storek och riktning! 6. Ett homogent kot ruar utan gidning på ett suttande pan (en ki). Det suttande panet kan i sin tur gida friktionsfritt mot ett horisontet underag. Vi kan inskränka oss ti att betrakta pan rörese, för både kotet och kien, i ett vertikat pan spänt av vertikaen och injen på kien med brantast utning. Inför reevanta storheter och använd Lagranges formaism för att beräkna kotets acceeration reativt det fixa underaget, samt dess vinkeacceeration. Göm inte att kontroera rimigheten, t.ex. genom att titta på några extrema parameteruppsättningar.

3 Lösningsförsag ti tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Onsdagen 15 apri 2015, Examinator: Martin Cederwa 1. Av symmetriskä är huvudtröghetsaxarna genom masscentrum paraea med rätbockets sidor. Med avseende på den axe som är parae med sidan med ängden a ser kroppen ut som en rektange med sidorna b och c och täthet ρa. Motsvarande huvudtröghetsmoment bir b/2 b/2 De övriga fås genom permutation. c/2 dy dz ρa(y 2 + z 2 ) = 1 c/2 12 ρabc(b2 + c 2 ). 2. Lutningsvinken α fås genom tan α = v2 /R g. I exempet är detta ungefär 1, så utningen bir c:a 45. (Det verkar som att krökningsradien redan är i minsta aget för denna hastighet.) Corioisacceerationen vid en reativ horisonte hastighet u är 2ωu 1 m/s 2, en tionde av tyngdacceerationen. Kanske i högsta aget. Antag att hastigheten skaas upp med en faktor a och radien med en faktor b. Corioisacceerationen skaas då som a/b, medan tan α går som a 2 /b. Om man accepterar högre utningsvinkar kan man (m.a.p. Corioiseffekter) åta krökningsradien öka med samma faktor som tågets fart. 3. Man kan sätta upp pendens röreseekvationer antingen i ett inertiasystem, där { x = a sin ω0 t + sin θ, y = cos θ, eer i ett system med origo i den acceerade upphängningspunkten, och då inkudera en fiktiv kraft (det senare aternativet kan bi itet effektivare). Om man väjer det förra har man { ẍ = aω 2 0 sin ω 0 t + θ cos θ θ 2 sin θ, ÿ = θ sin θ + θ 2 cos θ. Insättning i mẍ = S sin θ, mÿ = S cos θ mg, och eiminering av snörkraften S ger ekvationen för θ: som för småvinkar approximeras av θ + g sin θ = aω2 0 θ + g θ = aω2 0 Denna differentiaekvation har den amänna ösningen θ(t) = sin ω 0 t cos θ, sin ω 0 t. aω 2 0 (ω 2 ω 2 0 ) sin ω 0t + A cos ωt + B sin ωt, där ω = g. Notera att partikuärösningens ampitud är större ju närmare egenfrekvensen ω 0 igger. Insättning av begynnesevikoren ger A = 0, aω 3 0 B = ω(ω 2 ω0 2).

4 Lämpig rimighetskontro: dimension; mycket stora och mycket små ω 0,... Om ω 0 = ω fås istäet en partikuärösning aω 2 t cos ωt. Den kan förstås bara använcas för små tider. 4. Låt pankans ängd vara och dess massa m. Pankans mittpunkt rör sig på en cirke med radie 2 med farten 2 θ, där θ är vinken mot väggen. Dess röreseenergi är då T = 1 2 m( 2 θ) m2 θ2 = 1 6 m2 θ2. Dess potentiea energi (reativt den vid θ = 0) är V = 1 2mg(cos θ 1). Energiprincipen, T + V = 0, ger farten vid vinken θ, θ 2 = 3g (1 cos θ). För att besvara den andra frågan behöver man betrakta krafter, och ta reda på när den horisontea kraften från väggen skue behöva bi negativ (en dragkraft) för att röresen ska försiggå som antaget. Masscentrum har en centripetaacceeration med beoppet θ 2 2 = 3g 2 (1 cos θ), och en tangentie acceeration θ 2 = 3g 2 sin θ. Den horisontea deen av acceerationen bir 3g 2 (1 cos θ) sin θ + 3g 2 sin θ cos θ = 3g 2 sin θ(2 cos θ 1). Pankan tappar kontakten med väggen då cos θ = 1 2, dvs. θ = Vi börjar med att bestämma rotationsvektorn. Precessionen Ω är given, vi tar den riktad uppåt i figuren. Ruvikoret ger att den momentana rotationsaxen går ängs panet. Spinnet ν är riktat ängs kroppens symmetriaxe, nedåt åt höger i figuren i tesen, och är så stor att dess vertikaa komponent är Ω (nedåt). Det kan vara praktiskt att införa en vinke α, som är vinken mean kroppens symmetriaxe och panet. Då är tan α = r/, och man har ν sin α = Ω. Sedan behöver man ta fram tröghetsmatrisen, för att kunna bida röresemängdsmomentet. Tröghetsmomentet m.a.p. O runt symmetriaxen är I ζ = 1 2 mr2 och runt vinkeräta axar I = 1 4 mr2 + m 2. Precessionsvektorn behöver deas upp i huvudtröghetsriktningar innan dearna mutipiceras med resp. tröghetsmoment. Med ζ-axen riktad ängs spinnvektorn får man då 1 L ζ = I ζ (ν Ω sin α) = I ζ Ω( sin α). sin α Den andra deen av Ω ger upphov ti L ξ, där ξ-axen är vinkerät mot ζ-axen och pekar snett uppåt ti höger, L ξ = I Ω cos α. Den horisontea komponenten av L transporteras av Ω. Med ˆη ut ur pappret: d dt L = ˆηΩ(L ζ cos α + L ξ sin α). Detta ska åstadkommas av de vridande momenten runt O. Tyngdkraften bidrager med mg cos αˆη och kontaktkraften F i panet med F cos α ˆη. Samar vi ihop detta får vi ekvationen F cos α mg cos α = I ζω 2 cos α sin α + (I ξ I ζ )Ω 2 sin α cos α. Här kan man förstås sätta in tröghetsmomenten och de trigonometriska funktionerna, men det bir inte speciet mycket mer uppysande.

5 Den vertikaa kraften i O ska baansera övriga, och är atså mg F. Den horisontea kraften i O ska åstadkomma masscentrums centripetaacceeration, och är mω 2 cos α. 6. Inför några reevanta storheter: Kiens massa: M, kotets massa: m, kotets radie: r, kiens utningsvinke: α. Det finns två frihetsgrader, som kan parametriseras med x, en horisonte koordinat för kien, och θ, en rotationsvinke för kotet. Väj x positiv åt det hå där kien är högre, och θ positiv då kotet ruar uppför. Nu kan vi skriva ned kinetiska och potentiea energier. Det enda som kräver eftertanke är kotets transationshastighet, som har en vertika komponent r θ sin α och en horisonte komponent ẋ + r θ cos α. Lagrangefunktionen bir L = T V = 1 2 Mẋ2 + 1 [ 2 m (r θ sin α) 2 + (ẋ + r θ cos α) 2] mr2 θ2 mgrθ sin α Lagranges ekvationer är Härur kan man ösa för θ och ẍ: = 1 2 (M + m)ẋ2 + mr cos αẋ θ mr2 θ2 mgr sin αθ. 0 = d L dt ẋ L x = (M + m)ẍ + mr cos α θ, 0 = d L L dt θ θ = mr cos αẍ mr2 θ + mgr sin α. 5g sin α θ = 7r ẍ = 5g sin α cos α m 7 M+m cos2 α, m 1 M + m 1 5 m 7 M+m cos2 α. Tecknen verkar bra: kotet acceererar nedåt och trycker kien åt sidan. Uttrycket i nämnaren kan inte bi no. Förutom dimensionskontro kan man koa några extremfa. Om α = 0 händer ingenting, som väntat. Om M >> m bir ẍ = 0, och θ stämmer med ett kot som ruar nedför ett pan. Om α = π 2 fås inte fritt fa, utan runing ängs en odrät vägg, och ẍ = 0.

Mekanikens historia. Aristoteles och Galilei

Mekanikens historia. Aristoteles och Galilei Kraft och dynamik 9 Vad innebär Newtons lagar? Hur kan en krockkudde rädda liv? Är det sant att en bil som kör med konstant fart inte påverkas av några krafter? Mekanikens historia Aristoteles och Galilei

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Grafräknare för alla

Grafräknare för alla Grafräknare för alla Ett antal exempel på hur du kan använda grafräknare i undervisningen Dagens grafiska miniräknare är avancerade små apparater. Det som för några år sedan bara kunde utföras av ganska

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 008 Jonn Lantz 1. Kastmaskin. Ballonger 3. Kraft & acceleration 4. Accelerometer 5. PET-bil 6. Rörelsedetektor 7. Småexperiment snurrstol trådrulle

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

AGILITYMÄSSIG TRÄNING

AGILITYMÄSSIG TRÄNING AGILITYMÄSSIG TRÄNING Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2007 Agility är en intensiv och dynamisk hundsport, där både förare och hund behöver kunna kombinera precision och koncentration

Läs mer

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller Utgångar Att jobba med Utgångar och Intervaller Summorna kan skifta en del beroende på det aktuella oddset och på vilka hästar du väljer som Utgångar. Se detta som ett lärodokument och kom ihåg det är

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Energitekniska formler med kommentarer

Energitekniska formler med kommentarer Energitekniska formler med kommentarer Energiteknik del 2 Anders Bengtsson 19 januari 2011 Sammanfattning Det finns egentligen inga formler som alltid kan användas. Med en formel tänker man sig ofta en

Läs mer

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer