ANBUDSANMODAN. Telefonitjänster. för. Stockholms Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSANMODAN. Telefonitjänster. för. Stockholms Stad"

Transkript

1 ANBUDSANMODAN för Stockholms Stad

2 1 BAKGRUND STOCKHOLMS STAD Telefoni inom Stockholms stad Nya telefonitjänster ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ANBUD Anbudsform Upphandlande enhet Beställarens ombud under anbudstiden Anbudstid Anbudets giltighetstid Avgivande av anbud Sekretess Anbudets omfattning Förteckning över förfrågningsunderlag Avtalsperiod Driftsättning av avrop 1 (508) Kompletterande förfrågningsunderlag Anbuds form och innehåll Språk Utvärdering Utvärderingskriterier Avtalsmall Kvalitetssäkring Miljö...14 Vers 1.0 Sid 2 (16)

3 4 PRIS- OCH BETALNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR EDI Prisjustering FÖRETAGSUPPGIFTER Serviceorganisation Kvalifikationer för personal LAGAR Lagstiftning m.m Övriga lagar och bestämmelser som gäller...16 Vers 1.0 Sid 3 (16)

4 av telefoni som tjänst Detta dokument innehåller allmän övergripande information samt formalia gällande denna upphandling, som Ni anmält intresse att deltaga i genom insändande av Er anbudsansökan rubricerad enligt ovan. 1 BAKGRUND Stockholms stads befintliga avtal avseende drift och förvaltning av ITsystem samt kommunikation med data och telefoni upphör den 31 december Kommunfullmäktige beslöt därför den 4 oktober 1999 att : av drift och förvaltning av IT-system och kommunikation med såväl data som telefoni genomförs som centralupphandlingar. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för stadens förvaltningar och bolag teckna avtal efter avslutad upphandling gällande drift och förvaltning av IT-system och kommunikation med data och telefoni. Stadsledningskontorets IT-avdelning har givits uppdraget att genomföra centralupphandlingarna. Denna avser centralupphandling av telefoni. en avser att ersätta nuvarande telefonitjänster som bygger på avtal för fast (trådbunden) telefoni med Telia och för mobil telefoni med Tele2Mobil. Avtalen löper ut en genomförs som en förhandlad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528 kapitel 5). Förhandlingar med leverantörer kommer därför att kunna ske på den upphandlande enhetens initiativ. Avsikten med denna upphandling är att teckna avtal för cirka fasta och cirka mobila anknytningar, med en alternativt två leverantörer för de förvaltningar och bolag som nu ingår i stadens gemensamma telefonilösning under namnet 508 (nummerplan ), samt att ge de enheter som nu står utanför denna möjlighet att ansluta sig. Vers 1.0 Sid 4 (16)

5 Stockholms stad avser också att teckna avtal om telefonisttjänster. Avsikten är också slutligen att teckna ramavtal om nätoperatörstjänster för de enheter som även i fortsättningen väljer att stå utanför den gemensamma telefonilösningen 508. Utvärderingsarbetet kommer att påbörjas så fort anbud inkommit, d v s under februari månad STOCKHOLMS STAD Stadens verksamhet bedrivs genom 18 stadsdelsförvaltningar, 21 fackförvaltningar och 25 bolag. Stadsdelsförvaltningarna är organiserade geografiskt med nedanstående indelning och namn: 1. Kista 2. Rinkeby 3. Spånga-Tensta 4. Hässelby-Vällingby 5. Bromma 6. Kungsholmen 7. Norrmalm 8. Östermalm 9. Maria-Gamla stan 10. Katarina-Sofia 11. Enskede-Årsta 12. Skarpnäck 13. Farsta 14. Vantör 15. Älvsjö 16. Liljeholmen 17. Hägersten 18. Skärholmen Verksamheter av intresse för hela Stockholm och som inte har ansetts lämpliga att dela upp på stadsdelsförvaltningarna bedrivs av följande förvaltningar: KF/KS kansli Stadsledningskontoret med Kommunupplysningen Valnämndens kansli Vers 1.0 Sid 5 (16)

6 Revisionskontoret Saluhallsförvaltningen Kristidsförvaltningen Näringslivskontoret Stadsbyggnadskontoret Utrednings- och statistikkontoret Gatu- och fastighetskontoret Utbildningsförvaltningen Socialtjänstförvaltningen Överförmyndarnämnden Kulturförvaltningen Stadsarkivet Integrationsförvaltningen Idrottsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Brandförsvaret Stadsmuseet Skönhetsrådets kansli Vissa verksamheter bedrivs i bolagsform där staden är ägare helt eller delvis. Ovanstående organisationsbeskrivning avser läget men kan komma att förändras under året. Högsta beslutande organ i staden är Kommunfullmäktige. Varje förvaltning lyder sedan under en egen nämnd och varje bolag under en egen styrelse. Kommunfullmäktige har beslutanderätt över nämnderna och representerar staden som ägare i bolagen. För ytterligare information om stadens verksamheter, se: Ett centralupphandlingsavtal är bindande för samtliga nämnder och förvaltningar men inte för bolagen såvida inte bolaget har anmält att man vill omfattas av upphandlingen. 2.1 Telefoni inom Stockholms stad Stockholms stad köper idag telefoni som tjänst för den fasta telefonin. Tekniskt bygger lösningen huvudsakligen på nätgruppskopplade MD110 växlar, vanligen placerade i stadens lokaler där det finns en koncentration av verksamhet/anknytningar. Telia äger all utrustning inklusive telefonerna och svarar för driften. Anslutningarna mellan växlarna går via Stokabs transportnät. Även hänvisningssystemet DNA är sammankopplat via Stokabs nät. Vers 1.0 Sid 6 (16)

7 Telefonistterminalerna bemannas på de flesta förvaltningar av förvaltningens egen växelpersonal. Vissa mindre enheter köper telefonisttjänsten av Stadsledningskontorets IT-avdelning. Tjänsten levereras av Telia och bemannas av Manpower. Ett antal mindre enheter, i de flesta fallen skolor, har avropat en ren centrexlösning inom stadens nummerplan. Anknytningar är direkt anslutna till och utnyttjar tjänster som finns i det publika nätets AXEväxlar. Det finns för närvarande 12 större bolag med egna telefonväxlar som ej är anslutna till 508. Dessutom finns ett relativt stort antal enheter med mindre än 25 anknytningar och enstaka abonnemang inom Stockholms stad som ej ingår i 508. Staden har antagit en telefonpolicy för att samtalen skall tas emot på ett snabbt och effektivt sätt. Uppföljning av telefonpolicyn sker genom bl a mätningar Stockholms stads telefonpolicy antagen av Kommunstyrelsen Ansvarig Det skall vara lätt att få tag på telefonnumret till oss ledningen Min telefon är mitt personliga ansvar individen Inga samtal skall bli obesvarade individen, ledningen Jag skall ringa upp den som sökt mig individen Högst fyra signaler innan svar ledningen Jag skall sprida mitt direktnummer individen Utbildning skall ges om telefoni och den egna organisationen ledningen Uppföljning av kvalitén på telefonservice skall ske kontinuerligt ledningen 2.2 Nya telefonitjänster en syftar till att erbjuda samtliga förvaltningar och bolag inom Stockholms stad telefoni som tjänst. Vers 1.0 Sid 7 (16)

8 Målsättningen för upphandlingen är att: Tjänster som finns i dagens telefonilösning skall ingå i den nya lösningen gärna med förbättrade funktioner Säkerställa en mycket hög driftsäkerhet och tillgänglighet för basal telefoni Bibehålla nummerplanen 508 för fast telefoni samt koppling mellan fasta och mobila nummer Få ett begränsat, men tillräckligt stort antal tjänstealternativ, som täcker alla behov Få tjänster och funktioner som är så användarvänligt utformade att de stimulerar till utnyttjande Få en prissättning av tjänstealternativ och brukandet som är så tydligt utformad att telefonikostnaderna blir budgeterbara samt enkelt mät- och uppföljningsbara Sänka stadens totala kostnad för telefoni, genom den samordnade upphandlingen och som en anpassning till den allmänna sänkningen av telekostnaderna i Sverige Få enkla rutiner för det löpande samarbetet med leverantören och snabba leveranstider för de vanligast typerna av ändringar Få en eller två aktiva samarbetspartners för de kommande 4 åren. Partner (-s) som på eget initiativ regelbundet informerar om driftläget samt föreslår förbättringar i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar av verksamheten inom Stockholms stad. Under avtalsperioden kunna komplettera avtalet med nya tjänster som blir tillgängliga på marknaden Vers 1.0 Sid 8 (16)

9 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ANBUD 3.1 Anbudsform en genomförs som en förhandlad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528 kapitel 5). 3.2 Upphandlande enhet Stockholm Stad Stadsledningskontoret Ulf Ahlin S Stockholm Sverige Tel (46) Fax (46) Beställarens ombud under anbudstiden Stockholm Stad Stadsledningskontoret Bengt Rapp S Stockholm Sverige Tel (46) Fax (46) Anbudstid Anbudets giltighetstid Lämnat anbud skall vara juridiskt bindande till och med Avgivande av anbud Förseglat anbud utanpå tydligt märkt Telefoni som tjänst 1999:62 Vers 1.0 Sid 9 (16)

10 men i övrigt utan angivande av avsändare Anbud skall avges skriftligt i 1(ett) original och 3(tre) kopior och vara inkommet senast den Stockholm Stad Stadsledningskontoret Bengt Rapp S Stockholm Sverige Anbud via telefax accepteras ej. Alla redaktionella delar av anbudet skall även lämnas på CD med filerna läsbara i MSOffice 97. Samtliga dokument bör vara försedda med företagsnamn/logotyp. För sent inkommet anbud måste förkastas. 3.7 Sekretess Sekretesslagen (SFS 1980:100) reglerar frågor om handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess i kommunal upphandling regleras främst av 6 kap 1 och 2 och 8 kap 10 sekretesslagen. Konsulter och leverantörer som utnyttjas av Stockholm Stad omfattas av samma regler som Stockholm Stads egna anställda (1 kap 6 sekretesslagen). 3.8 Anbudets omfattning en omfattar följande delar: 1. Fast telefoni som tjänst med 7 alternativa anslutningsmöjligheter. analog anknytning utan apparat ( för fax, modem och liknande) enkel apparat utan display enkel apparat med display apparat för avancerade tjänster mobil telefon inom fastigheten/kontoret anknytning med utrustning och programvara för PC-telefoni enbart röstbrevlåda med fjärrstyrning. Apparaterna skall, i förekommande fall, ingå i tjänsten. Vers 1.0 Sid 10 (16)

11 2. Telefonisttjänster för enheter som avropar telefoni som tjänst 3. Telefonistutrustning för förvaltningar och bolag, som avropar telefoni som tjänst, och som har egen växelpersonal 4. Nätoperatörstjänster för fast telefoni för enheter utanför Ramavtal för mobil telefoni, med ett begränsat antal paketeringar av tjänster och till respektive paket, som option, en passande mobiltelefon. Anbud kan avges för samtliga delar 1-5, alternativt för del 1-4 eller del 5. Om anbud avges på samtliga delar skall del 5 även avges separat. Anbud kan komma att antas med samma, alternativt olika leverantörer. 3.9 Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågan baseras på följande underlag: (Detta dokument) Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 2 Svarsmall kostnader Bilaga 3 Avtalsmall Bilaga 4 Förteckning över adresser och nummerplan Bilaga 5 Förteckning över anslutningspunkter i Stokabs nät Bilaga 6 IT-säkerhetsregler för Stockholms stad Bilaga 7 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad Bilaga 8 Frågeformulär om kvalitetssäkring Bilaga 9 Frågeformulär om miljöhänsyn Bilaga 10 Större enheter utanför 508 Bilaga 11 Förteckning över nuvarande kategorier I anbudsförfrågan ingående handlingar samt styrande lagar rangordnas i ovanstående ordning Avtalsperiod Avtalstiden är 4 år med möjlighet till förlängning i upp till två år om avtal tecknas för fast och mobil telefoni eller enbart fast telefoni. Om avtal tecknas för enbart mobil telefoni är avtalstiden två år med möjlighet till förlängning med upp till två år. Vers 1.0 Sid 11 (16)

12 3.11 Driftsättning av avrop 1 (508) Leverantören och Beställaren skall i bästa samförstånd och i samarbete verka för att driftsättning av avrop 1 genomförs under perioden Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan framställas skriftligt till beställarens ombud. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställaren eller dess ombud under anbudstiden är bindande. Begäran om komplettering av förfrågningsunderlaget skall framställas senast och svar kommer att lämnas senast Erhållna frågor och svar på dessa kommer att sammanställt utsändas till alla som erhållit anbudshandlingar Anbuds form och innehåll Alla relevanta punkter i detta dokument skall beaktas/kommenteras. För i kravspecifikationen angivna skall - och bör -krav ska anbudsgivaren ange om uppställda krav uppfylls och redovisa på vilket sätt detta görs. Kravformuleringen skall föregå svaren, som skall lämnas i kravspecifikationens ordning. Svaren skall lämnas med typsnitt som tydligt avviker från specifikationens. Svarstexten skall inledas med Uppfylles ej/uppfylles (förklaring). Kravspecifikationen med flera dokument bifogas på CD. Specificerade priser skall lämnas sammanställda i ett prisavsnitt. Eventuellt tillkommande kostnader skall särskilt anges. Svarsmall bilaga 2 skall användas. Samtliga efterfrågade blanketter skall ifyllda bifogas anbudet. Anbud skall innehålla bindande uppgift om senaste igångsättningstid för att klara driftsättning. Vers 1.0 Sid 12 (16)

13 Svaret skall innehålla minst dessa ifyllda dokument: Bilaga 1 Kravspecifikation med svar Bilaga 2 Svarsmall kostnader Bilaga 3 Avtalsmall med eventuella reservationer Bilaga 8 Frågeformulär kvalitetssäkring Bilaga 9 Frågeformulär miljöinformation Tekniska specifikationer 3.14 Språk Anbuden skall skrivas på svenska språket Utvärdering Det/De ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/-en enligt nedan angivna utvärderingskriterier kommer att antas. Initialt görs en kontroll av att angivna skall-krav är uppfyllda Utvärderingskriterier Kriterierna är rangordnade enligt nedan. Funktionella kriterier (50%) Servicegrad och knutet till denna garantier (25%) Användarvänlighet (15%) Referenser och tidigare erfarenheter (10%) Pris (40%) Engångs och periodiska kostnader (35%) Avtals och betalningsvillkor (5%) Övriga kriterier (10%) Leveransförmåga under drift(5%) Metoder för kvalitetssäkring (3%) Miljöhänsyn (2%) 3.17 Avtalsmall Avtalsmall (bilaga 3) kommer att utgöra underlag för avtal vid upphandling av detta objekt. Villkor och bestämmelser enligt denna mall gäller som grund för anbud. Eventuella reservationer mot angivna villkor Vers 1.0 Sid 13 (16)

14 skall tydligt anges i avgivet anbud. Anpassning av avtalstexten kommer att ske under förhandling inför avtalsslutande Kvalitetssäkring Anbudsgivaren skall beskriva sitt kvalitetssäkringssystem. Kopia på certifikat eller annan dokumentation skall bifogas anbudet. Frågeformulär bilaga 8 skall användas Miljö Anbudsgivaren skall besvara frågor i bilaga 9 som bifogas denna anbudsförfrågan. Miljöpolicy och/eller andra miljödokument bör bifogas anbudet. 4 PRIS- OCH BETALNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I anbudet anges priser netto exklusive mervärdeskatt. Priser skall anges i svenska kronor (SEK). Eventuella tillkommande kostnader skall särskilt anges. Stockholm Stads förvaltningar och bolag erlägger betalning kvartalsvis i efterskott, med 30 dagars betalningstid från inkommen faktura med specifikation. Betalningsvillkor enligt avtalsmall. 4.1 EDI Vid alla inköp av varor och tjänster kommer Stockholms stad att kräva elektronisk handel gränssnitt mellan parterna. Stockholms stad använder sig av SFTI, "Single face to industry", och tillhörande affärsscenario "SC6.1 - Avrop mot ramavtal med fakturering" med följande affärstransaktioner: Aktuella produkter och priser förmedlas från leverantören till Stockholms Stad med "Ny/ersättnings pris- och sortimentslista " Beställningar skickas till leverantören i form av "Avrop" Leverantören bekräftar eller avslår ett mottaget avrop med "Avropserkännande" Vers 1.0 Sid 14 (16)

15 När leverans har skett (eller vid annan tidpunkt, vilket regleras i ramavtalet) skickar leverantören "Faktura" för godkänd leverans. Återkommande fakturor utan föregående beställning bör faktureras elektroniskt enligt SFI affärsscenario 9.1 periodisk faktura baserad på uppmätt förbrukning eller 9.2 periodisk faktura baserad på avtal, abonnemang etc. Periodisk faktura föregås av en enkel prislista via Excel. Specifikation av SFI scenarier 6 och 9 finns att tillgå hos EAN Sverige AB. Vid driftsättningen av EDI-kommunikationen tecknar parterna ett EDIavtal. Standardmall tillhandahålles av Stockholms stad eller hämtas från Stadens förvaltningar inför elektronisk handel successivt varför leverantörer skall klara både manuella och elektroniska rutiner i det fall elektroniska rutiner erbjuds. Stadens bolag och stiftelser har egna tidplaner för att införa elektronisk handel. Handledning för leverantörer, EDI-avtal mm finns att läsa om på 4.2 Prisjustering Avtalade priser skall vara fasta Takpriser under hela avtalsperioden med undantag för trafikkostnader. Trafikkostnader skall uttryckas som nettopriser omräknat mot den generellt existerande referensprislista, eller motsvarande som gäller vid anbudslämnandet. De priser i svenska kronor (SEK) som offereras skall vara relaterade till leverantörens prislista (referensprislista) vid offertdagens datum. 5 FÖRETAGSUPPGIFTER 5.1 Serviceorganisation Leverantören skall i sitt anbud redovisa nuvarande service- och driftorganisation i Stockholm. Vers 1.0 Sid 15 (16)

16 5.2 Kvalifikationer för personal Leverantören skall i anbudet redovisa behörighet och kvalifikationer för den personal som kommer att vara kontaktpersoner och ha det praktiska ansvaret för genomförandet. Samtliga kontakter i driftfrågor, service och övervakning görs på svenska språket. 6 LAGAR 6.1 Lagstiftning m.m. Leveransen utförs med utgångspunkt i nedanstående lagstiftning och författningssamlingar. Datalagen med tillhörande allmänna bestämmelser Sekretesslagen Telelagen SFS 1993: 597 med ändringar och tillägg Sveriges Teleförordning SFS 1997:399 med ändringar och tillägg 6.2 Övriga lagar och bestämmelser som gäller. Svea Rikes lag med tillhörande författningssamlingar. Vers 1.0 Sid 16 (16)

Huvuddokument, läromedel 2011

Huvuddokument, läromedel 2011 Förfrågningsunderlag 2011-04-11 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2011 Kristina Löfström 10061 Sista anbudsdag: 2011-05-27 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-01-21 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet

Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet Dnr: Ks 2013/198.05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet Anbudsinbjudan Haparanda Stad infordrar anbud på konsulttjänster inom revisionsområdet under

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-06-07 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Stenteknikutbildning till stenhuggare Dnr Af-2010/161872 2 (18)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande enhet och avrop... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2 Anbudsspecifikation...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem SID 1 (19) Upphandling av Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk Första linjen support och samordning av Systemdrift och Systemförvaltning, Driftoch Installationstjänster

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer