Publicerad september Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicerad september 2011. Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer"

Transkript

1 SOReg Årsrapport Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från och

2 SOReg Årsrapport Innehåll Sid Sammanfattning 3 Ny databas våren Antal operationer 4 Viktsutveckling 8 Access och operationstider 16 Tidiga komplikationer 17 Uppföljning 26 Effekt på comorbiditet 29 Komplikationer under de första två åren 31 Finns tecken på indikationsglidning? 34 Case-mix 35 Genusaspekter 36 Deltagande kliniker och täckningsgrad 38 Är uppgifterna i SOReg korrekta? 39 Forskning 39 English abstract 42 Uppgifterna i denna rapport bygger på två uttag ur databasen, den samt Vilket som varit aktuellt för vilka analyser framgår av uppgifter under tabell och figurer.

3 SOReg Årsrapport Sammanfattning Antalet obesitaskirurgiska operationer har under 2010 fortsatt att öka. År 2009 gjordes 5000 operationer och år 2010 ökade antalet till Det är mer än en tiodubbling under de senaste 10 åren. Ökningen har bl.a. möjliggjorts genom en effektivisering. Sedan SOReg startade för 4 år sedan har andelen laparoskopiska operationer ökat från ca 70 % till 95 %, operationstiden har minskat från i genomsnitt 120 min till 75 min och medelvårdtiden har minskat från ca 4 dagar till ca 2,5 dagar. Även de tidiga operationsrelaterade komplikationerna har minskat från ca 15 % till 8 %. Komplikationssiffror rapporteras i år kodat på kliniknivå, men kommer att från nästa rapport redovisas öppet. Mortaliteten efter operationerna är internationellt mycket låg 0,05 % (en halv promille) efter 30 dagar. Även 1- och 2-års dödligheten är låg. I registret fanns opererade patienter rapporterade i juni 2011, av dessa hade 97,5 % en gastric bypass. Det område där en tydlig förbättringspotential kan identifieras gäller långtidsuppföljningen. Skillnaden i förmåga att följa upp patienterna 1 och 2 år efter operationen skiljer sig starkt mellan olika kliniker och landsting. Under 2010 bytte registret databasplattform vilket underlätta inrapporteringen till registret. I samband med detta införde registret som första kirurgiska register en svårighetsgradering av komplikationerna. Samtliga opererande enheter i landet utom en (f.n. 41 av 42) rapporterar till registret. Beräkningar visar att över 90 % av alla operationer finns rapporterade i SOReg. I registrets regi drivs en stor randomiserade kontrollerad studie, Slitstudien, som värderar om förslutning av s.k mesenteriella slitsar vid laparoskopisk gastric bypass kan minska förekomsten av postoperativ ileus. English abstract last page.

4 SOReg Årsrapport Ny databas våren 2010 Under året, den 27 april 2010, togs en ny databas i bruk och SOReg anslöt sig till Uppsala Clinical Research Centre. UCR. Beslutsprocessen för detta samt vilka förändringar som skedde med registret i anslutning till denna stora förändring beskrivs utförligt i förra årets årsrapport. Förväntningarna vi hade på bytet har infriats och vi är så här långt nöjda med samarbetet med UCR. För att inte försena bytet fick vi nedprioritera vissa delar av registerbygget: rapportfunktioner och lokala databasuttag samt inmatningen av QoL-data. Juni 2011 föreligger en testad version av en dataexportfunktion som ska kunna användas på kliniknivå. Den tas när som helst i bruk. Samma förhållande gäller ett antal on-line rapporter. Förseningen av importen av QoL-data beror inte på UCR utan vi har först sommaren 2011 genom att anställa extra arbetskraft kunnat sortera och rensa formulär högarna för att de ska kunna scannas. Den antagligen största QoL-databasen för obesitaskirurgi kommer att finnas i SOReg till hösten. Registret använder sig av formulären SF36 och OP9 pre-, 1, 2 och 5 år postoperativt. Problemen med den gamla databasen beräknar vi initialt gav upphov till ett tapp i täckningsgrad på cirka tio procentenheter, något som dock delvis och successivt rättats till Antal operationer Figur 1: Antalet bariatriska operationer i Sverige under åren Antalet operationer bygger på uppskattat antal från olika källor se text. antal op antal op/år n/år årtal Som synes av fig 1 har den starka ökningen av antalet operationer som började för ca 10 år sedan fortsatt även 2010.

5 SOReg Årsrapport Tabell 1: Opererande enheter och antalet operationer registrerade i SOReg (kol 2,3,5 och 7). PAR = antalet operationer rapporterade till PAR. Korrigerat (kol 8) = uppskattning av antalet operationer baserat på uppgifter från olika källor, se text. Kolumn nr Datum start i SOReg PAR PAR korr Aleris, Sabbatsberg, Sthlm Aleris, Skåne Bariatric Centre, Skåne Bariatric Centre, Sophiah Blekinge Borås Capio St Göran, Sthlm Carlanderska, Gtb Danderyd Eksjö Ersta Falun Gällivare Gävle Hudiksvall Kalmar Karolinska Kristianstad (landstinget) Ljungby Lund/Landskrona Lycksele Norrköping Norrtälje Nyköping NÄL Trollhättan Proxima Motala Sahlgrenska/Östra sjukh Skövde Sunderbyn,Luleå Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby Uppsala Varberg Värnamo Västervik Västerås Västra Frölunda Växjö Örebro/Lindesberg Östersund Utanför SOReg CFTK, Sthlm Summa op Datauttag

6 SOReg Årsrapport Antal operationer klinikvis redovisning I tabell 1 anges antalet utförda operationer per klinik. I kolumnerna 2, 3, 5 och 7 finns antalet i SOReg registrerade operationer. I kolumn 4 och 6 har vi lagt in det antal operationer som varje klinik rapporterat till PAR. Kolumn 8 anger antalet operationer enligt den uppskattning vi gjort, se nästa avsnitt. Det finns fler operationer i SOReg än vad som rapporterats till PAR. Detta beror till största delen på att flera privata vårdgivare inte rapporterar alls eller väldigt lite till PAR. Man kan också notera att flera landstingskliniker rapporterar olika till SOReg och PAR. Detta diskuteras vidare på sidan 39. Källor för information om antal operationer Information om antalet obesitasoperationer i Sverige härstammar från tre källor som även kan jämföras inbördes. 1. PAR. Socialstyrelsens Patientregister till vilket alla sjukhus, även privata, är skyldiga att inrapportera data. Inrapporteringen sker i april/maj året efter aktuellt rapporteringsår och data görs tillgängligt senare på hösten, dvs med nästan ett års fördröjning. Det sista året som vid denna rapports tillkomst är tillgängligt är år För operationsvolymer t.o.m år 2007 är detta enda källan. Jämförelse med PAR finns på sid SOReg. Registrets täckningsgrad diskuteras på sid Inofficiella källor. Flera kliniker som har eftersläpning i inregistreringen har meddelat oss antalet genomförda operationer. Vid operationerna behövs olika suturmaskiner och annan operationsteknisk utrustning. Den marknaden domineras fullständigt av två inbördes starkt konkurrerande firmor. Dessa har för några kliniker gett oss information om materialförbrukning och därmed information om antalet genomförda operationer föregående år. Det är den informationen som använts för kolumn 8 i tabell 1 samt totalantalet i fig 1. Antal operationer 2010 länsvis redovisning I figur 2 illustreras den ojämlikhet som finns i landet vad gäller obesitaskirurgi. Figuren anger antalet primäroperationer per invånare år Även om de flesta patienterna opererats av klinik i sitt hemlandsting så är detta inte alltid fallet. Figuren utgår från patienternas hemortslandsting och bortser var i landet operationen utförts. Revisionskirurgin har uteslutits. Görs det tillräckligt många operationer? Expertgruppen för nationella obesitaskirurgiska indikationer, NIOK, med ett 15:tal av landets obesitaskirurgiska experter beräknade 2007 och 2009 att det behövdes mellan och operationer i Sverige under 5-10 år varefter antalet kunde minska till ca operationer/år. (NIOK finns att hämta på Detta motsvarar operationer per invånare. Om dessa bedömningar är riktiga så betyder det att vi uppnått cirka halva behovet på riksnivå. Det är bara Blekinge som år 2010 kommit upp till den beräknade nivån. Alla andra landsting har en underproduktion och ett tiotal ligger långt efter i utvecklingen, se figur 2.

7 SOReg Årsrapport Figur 2: Antal primära obesitasoperationer år 2010 per invånare Antal op / inv Blekinge Stockholm Norrbotten Örebro Värmland Gävleborg Västtra Götaland Skåne Riket Jämtland Västerbotten Södermanland Kalmar Gotland Jönköping Östergötland Kronoberg Uppsala Västernorrland Halland Västmanland Dalarna antal op/ inv Datauttag , invånareantal per Kommer ökningen att fortsätta i samma takt? Om man utgår från det medicinska behovet så kan man förvänta sig en fortsatt stark ökning. Det finns dock ett par faktorer som talar för att ökningstakten kommer att minska. Väntetidssituationen: Under åren fram till 2009/2010 hade de flesta landsting en reell väntetid från att patienten sökte tills operationen genomfördes på ca två år. Denna tid har för många landsting minskat till omkring ett år. Flera privata aktörer har låtit antyda att trycket från patienter som önskar operation som betalas fullt ut av patienten själv minskat. Operatörsbrist: vid allt fler tillfällen har det uppstått brist på erfarna operatörer vid olika kliniker. Detta är en signal om att systemet inte med självklarhet kan fortsätta att växa så snabbt som tidigare. Flera kliniker har drivit upp sin produktion så högt att ytterligare ökning kan påverka annan prioriterad kirurgi som t.ex. cancerkirurgi. Detta sammantaget gör att vi tror att ökningstakten kommer att bromsa upp de närmaste åren. Offentlig eller privat vård? Det finns ingen tillgänglig statistik över finansieringsformerna för den bariatriska kirurgin. SOReg har inte heller någon registervariabel för detta. Flertalet operationerna hos de flesta av de privata aktörerna är offentligt finansierade genom s.k. vårdgarantiregler eller regelrätta upphandlingar. Antalet patienter som opereras i Europa med betalning av Försäkringskassan är enligt Dagens Medicins undersökning endast ett tiotal fall år Vi har ingen information för 2010.

8 SOReg Årsrapport Viktsutveckling I tabell 2 redovisas utvecklingen av kroppsvikt för fyra primäroperationer samt gastric bypass som revisionsoperation. I tabellen finns medelvärde av kroppsvikt, BMI samt %-excess-bmiloss. Det sista uttrycker hur stor andel (dvs procent) av den ursprungliga övervikten, utryckt som antalet BMI enheter över 25, som försvunnit vid uppföljningstillfällena 6 veckor, 1 år och 2 år. En patient som således har 100 %EBMIL har minskat i BMI till 25. En patient som minskat i BMI från 45 till 35, dvs hälften av BMI-värdet över 25 har följaktligen en 50 %EBMIL och en person på BMI 50 som minskat till BMI 30 har en 80 %EBMIL Måttet %EBMI är ett försök att öka jämförbarheten av viktsförändringar hos grupper av individer med stora olikheter i vikt och längd. Det är internationellt allmänt accepterat. Tabell 2: Vikt, BMI, %excess-bmi-loss och bukomfång, registrerat preoperativt, 1 samt 2 år efter op för fem olika operationsmetoder. Gastric bypass (primär op) preop 6 vekor 1 år 2 år antal medel S.D medel S.D medel S.D medel S.D Vikt , ,6 85,5 17,4 85,7 17,7 BMI 43 5,62 37,2 5,12 29,7 4,9 29,9 5,09 %EBMIL 34 15,3 77,2 23,1 76,4 23,8 Bukomf , ,7 97, ,5 13,9 Gastric banding antal medel S.D medel S.D medel S.D medel S.D Vikt , , , ,7 BMI 42,3 5,63 38,6 5,44 37,1 6,03 37,3 6,5 %EBMIL 22,1 17,8 33,6 23,1 34,6 25,6 Bukomf , , ,8 Sleeve Gastrectomi (utan DS) antal medel S.D medel S.D medel S.D medel S.D Vikt , , , ,8 BMI 49 11,3 43,2 9, ,3 34,6 6,52 %EBMIL 27,4 20, ,3 56,5 36,5 Bukomf , , , ,5 Duodenal switch (inkl SG) antal medel S.D medel S.D medel S.D medel S.D Vikt , , , ,6 BMI 56,5 7,11 48,4 5,17 34,1 6,42 31,3 2,71 %EBMIL 23,9 8,6 70,7 18,5 77,1 13,6 Bukomf , , ,3 Gastric bypass som revop antal medel S.D medel S.D medel S.D medel S.D Vikt , ,2 87,2 18,1 88,5 17,9 BMI 39,4 7,88 35,2 6,76 30,6 5,57 31,2 5,42 %EBMIL 33,5 44,2 64,9 63,9 57,8 70,1 Bukomf , , , ,6 Datauttag

9 SOReg Årsrapport Observera att de olika operationsmetoderna inte kan jämföras rakt av eftersom det förekommer en selektion av patienter för olika operationsmetoder. Varje metod kommenteras därför nedan. Figur 3 Förändring av vikt över tid, 4 primär operationsmetoder Kroppsvikt, kg vikt (kg) 120 GBP GB SG DS månader Datauttag Figur 4 Förändring av BMI över tid, 4 primär operationsmetoder BMI kg/m GBP GB SG DS Månader Datauttag Figur 5 Förändring av % excess-bmi-minskning över tid, 4 primär operationsmetoder

10 SOReg Årsrapport % excess-bmi-loss %EBMIL GBP GB SG DS månader Datauttag Som framgår av tabell 3 är skillnaden i viktsförändring mellan operationer utförda laparoskopiskt eller öppet små, det mesta torde förklaras av skillnader i preoperativ vikt. Tabell 3: Skillnaden i viktsutveckling mellan öppen och lap.op och fem olika operationsmetoder Preop 1 år 2år Vikt BMI Vikt BMI %ebmil Vikt BMI %ebmil antal med S.D med S.D antal med S.D med S.D med S.D antal med S.D med S.D med S.D Bileopancreatisk bypass (DS inkl SG) lap ,4 59 9, ,3 38 8, , ,9 32 4, ,2 öpp ,3 57 7, ,1 35 7, , , , ,7 Gastric banding lap ,2 42 5, ,4 37 5, , ,8 38 6, ,2 öpp ,8 45 7, ,1 39 8, , ,8 38 5, ,8 Gastric Bypass (primär op) lap ,0 43 5, ,6 30 4, , ,0 30 5, ,0 öpp ,8 45 6, ,4 31 5, , ,7 30 5, ,6 Sleeve Gastrectomi (utan DS) lap , , ,5 40 6, , ,5 37 7, ,2 öpp , , ,4 30 4, , ,6 30 5, ,4 Gastric bypass som revisionsoperation lap ,1 38 8, ,6 30 5, , ,5 32 5, ,1 öpp ,9 40 7, ,0 31 5, , ,8 31 5, ,3 Datauttag

11 SOReg Årsrapport Gastric bypass (GBP) Primär GBP dominerar helt registret med 94,5 % av all bariatrisk kirurgi i SOReg. Många kliniker utför endast denna metod. GBP är även i övriga världen den vanligaste operationsmetoden. Dock är dominansen för GBP inte alls lika stor som i Sverige. GBPs mycket dominerande ställning i Sverige har sannolikt två orsaker. Metoden är den mest väldokumenterade vad gäller resultat och har flest kontrollerade studier. Svensk obesitaskirurgi har alltid karakteriserats av att basera metodval och handlingsprogram på bästa möjliga evidens. Det andra skälet är att Sverige har en lång obesitaskirurgisk tradition ända sedan 70-talet med en sammanhållen kärna av kirurger som följt och i hög grad påverkat landets utveckling. Samlingen kring SOS-studien är uttryck för detta. Detta har betytt att landet har en längre och mer samlad erfarenhet av restriktiva operationsmetoder jämfört med andra länder. Denna erfarenhet har inneburit att användningen av dessa operationsmetoder begränsats, trots att de ibland utvecklats i Sverige. De viktsresultat som redovisas i tabell 2 och figur 3-5 är samma som tidigare studier visat. Det innebär på gruppnivå att ca tre fjärdedelar av övervikten försvunnit efter 2 år, eller i genomsnitt ca 40 kg viktnedgång för patienter som i genomsnitt väger ca 125 kg innan operationen. Gastric Banding (GB) Gastric banding är den vanligaste gastriskt restriktiva operationsmetoden i dag och utgjorde tillsammans med VBG huvudparten av operationerna under 80-talet och första hälften av 90- talet. I SOS-studien är deras andel drygt 85%. I hela SOReg med över primäroperationer sen starten 2007 finns endast sex stycken primära VBG-operationer registrerade. Alla dessa hade speciella medicinska skäl för metodvalet. GB används av ett par kliniker och totalt finns det 242 operationer i registret. Det är kliniker med lång erfarenhet av metoden, men även vid dessa kliniker utförs endast en mindre andel GB operationer. Viktsresultaten stämmer överens med vad som är känt från andra studier, vilket innebär en viktsnedgång efter 2 år som motsvarar ca halva övervikten. Det är för tidigt att med registret försöka besvara frågan om modern GB-teknik kommer att leda till bättre resultat, framför allt i form av färre revisionsoperationer än vad tidigare årtiondens GB-opererande innebar. Teknikens koncentration till färre kirurger och patientselektion skulle kunna ge sådana förutsättningar. Sleevegastrectomi (SG) Kallas ibland även Gastric Sleeve operation. SG är en gastriskt restriktiv operationsmetod som ursprungligen är första delen av en Duodenal switch (DS). DS kan utföras som ett tvåstegs ingrepp; först med SG för att efter ett halvt till ett år följas av DS-delen. På flera håll i världen har emellertid SG medvetet valts i syfte att vara det enda ingreppet och utgör globalt sett ca 5% av all bariatrisk kirurgi. Metoden har även använts på lättare patientgrupper med BMI-värden lägre än vad som i allmänhet accepteras i Sverige. Eftersom BMI hos SG patienterna (fig 3-5, Tabell 3) i SOReg är högre än för GBP-gruppen kan man anta att majoriteten av fallen i SOReg utgör sådana där man räknar med att senare göra ett andra ingrepp i form av DS.

12 SOReg Årsrapport I ett 1-års perspektiv är viktnedgången för isolerad SG bättre än för GB men sämre än för GBP, medan 2-års resultaten innehåller för få patienter för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. SG som isolerat ingrepp är föremål för forskning. Det förekommer ett stort antal publikationer av korttidsresultat (par månader till ca 3 år). Dessa resultat är emellertid helt triviala eftersom erfarenheten från tidigare restriktiv kirurgi helt entydigt säger att resultaten av restriktiv kirurgi kan utvärderas tidigast efter 3 5 år. Internationellt har under de senaste åren en modifiering av SG införts, gastrisk duplikation. Vid den operationen invagineras majorsida/framväggen så att man erhåller en magsäck som i form och storlek i stora drag motsvarar SG. Metoden har vad vi kunnat utröna ännu inte använts i Sverige. Duodenal switch (DS) DS (inklusive SG) är en modifiering av klassisk biliopankreatisk bypass, som var en kombinerad mag- och tunntarmsshunt. I DS kombineras en SG med en tunntarmsshunt. Metoden är avsedd för superobesa patienter med BMI över 50, 55 eller 60. DS används i Sverige endast i begränsad omfattning av ett mindre antal kliniker. I tabell 2-3 och figurerna 3-5 redovisas de fall där bägge stegen genomfördes vid den primära operationen, antalet fall med proceduren som två separata operationstillfällen är ännu för få för att det ska vara meningsfullt med djupare analyser. Som framgår av tabell 2-3 och figurerna 3-5 är denna patientgrupp tyngre än de andra i medeltal preoperativ vikt 168 kg med BMI 57. Viktnedgången är också större än för övriga metoder, men antalet uppföljda längre än 1 år är fortfarande mycket lågt. Revisionskirurgi Revisionskirurgi innebär ändring av väsentliga delar i grundoperationen som t.ex. förslutning av en rupturerad staplerad, men vanligast innebär det att patienten erhåller en helt ny operationsmetod. Vanligast är att en tidigare restriktiv operationsmetod byts till GBP Den 21 juni 2011 fanns i registret 955 revisionsoperationer. 90,5 % av dessa var GBP. 3,0 % var revisionsoperationer utan ändring av grundmetod. 1,7 % var restriktiv metodik, 1,8 % var komplexa operationer som DS eller Scopinaro s operation och 1,6 % (15 st) var nedläggning av obesitasoperationen för återställande till normal anatomi. Den viktigaste indikationen till reoperation är dålig viktkontroll i form av för hög vikt/ viktuppgång. Fler än en orsak till reoperation kan finnas. Tabell 4: Indikationer för revisionsoperation (Fler än ett skäl kan föreligga) Skäl till rev.op (%) (2011) alla För hög vikt Kräkningar Diarre Malnutrition Infektionskompl Annan indikation Antal % av alla op 9,93 8,20 4,93 3,95 2,78 Datauttag

13 SOReg Årsrapport Viktnedgång landstingsperspektiv I figur 6 redovisas viktnedgången för olika landsting. Det är således patientens mantalsskrivningsort som avgör i vilken grupp man räknats. De flesta opereras visserligen i sitt hemlandsting men gruppen som fr.a. genom vårdgarantiregler opereras utanför sitt eget landsting har under senare år blivit allt större och utgör en stor utmaning vad gäller uppföljning. I tabellen ingår endast patienter med primär obesitasoperation och eftersom antalet gastric bypass dominerar stort är siffrorna i huvudsak ett uttryck för den operationsmetoden. Som värde på viktnedgången har % excess-bmi-loss använts. Patienterna har opererats och följts ett år. Efter 1 år har således patienterna i genomsnitt förlorat tre fjärdedelar av sin övervikt (76,98 % + 0,9). Efter 2 år är motsvarade siffra 79,0 % + 1,95 (medelvärde och 95-% CI). Detaljer på landstingsnivå för 2 år ej redovisade eftersom flera landsting ännu har så låga uppföljningssiffror, jämför figur 8 sid 27. Som framgår av figur 6 är skillnaden i viktnedgång inte stor mellan landstingen. Det är bara för Västerbotten som 95% konfidensintervall ligger under det för Riket. Patienter från landstingen Blekinge, Skåne och Halland ligger ovanför intervallet för Riket. Det stora konfidensintervallet för Gotland och Kronoberg förklaras av det låga antalet observationer. Denna jämnhet i resultat är inte att förvåna sig över eftersom den faktor som helt dominerar resultatutfallet är valet av operationsmetod. I 95% av fallen används samma operationsmetod: gastric bypass. Andra faktorer som kan spela roll för resultatet är case-mix: ålder (yngre större viktnedgång), grad av preoperativ övervikt (tyngre går ner mer i absoluta tal men oftast mindre i relativa siffror), kön (kvinnor går ner mer), uppföljning (systematisk uppföljning kan förväntas ge större viktnedgång) mm. I Sverige råder en stor samstämmighet om indikationerna för obesitaskirurgi vilket bidrar till denna jämnhet i resultat.

14 SOReg Årsrapport Figur 6 : % excess-bmi-loss vid 1 årsuppföljning för olika landsting uttryckt som medelvärde och 95%-konfidensintervall för medelvärdet Data uttag % excess-bmi-loss Blekinge Halland Skåne Kronoberg Dalarna Västmanland Örebro Västernorrland Östergötland Stockholm Värmland Riket Serie1 Norrbotten Uppsala Västra Götaland Jönköping Kalmar Gävleborg Södermanland Jämtland Gotland Västerbotten Viktnedgång klinikperspektivet I tabell 5 redovisas viktnedgång i antal kg samt som %EBMIL. I tabellen ingår alla patienter dvs. där ingår olika operationsmetoder och revisionskirurgi allt efter respektive kliniks mix. Samma faktorer som förklarar skillnader i fig 6 har betydelse för resultaten i tabell 5. T.ex. har Karolinska Huddinge en mycket hög andel revisionskirurgi med patienter där övervikten inte är det primära problemet.

15 SOReg Årsrapport Tabell 5: Viktnedgång klinikvis som viktminskning i kg och %-excess-bmi-loss, alla operationsmetoder Klinik 1år 2 år viktminsk. (kg) %EBMIL viktminsk. (kg) %EBMIL Aleris, Sabbatsberg, Sthlm 35,0 95,5 42,5 107,3 Aleris, Skåne 41,5 82,1 Bariatric C, Sthlm, Sophiahem. 35,0 81,8 37,9 87,8 Bariatric Centre, Skåne 34,8 83,1 Blekinge 40,9 81,2 42,1 79,0 Borås Capio St Göran, Sthlm 38,3 76,3 38,4 75,1 Carlanderska, Gtb 36,4 88,1 33,0 93,3 Danderyd 36,7 81,2 36,2 75,2 Eksjö Ersta 34,5 70,4 35,6 73,8 Falun 40,0 71,0 Gällivare Gävle 38,5 66,7 Hudiksvall 37,7 71,6 46,5 80,9 Kalmar 38,0 75,2 37,2 72,3 Karolinska 20,5 45,1 22,4 44,7 Ljungby 40,0 86,7 Lund/Landskrona 38,9 76,4 37,9 74,1 Lycksele 32,8 56,5 30,6 51,4 Motala Norrköping 43,6 72,5 46,9 76,1 Norrtälje 38,6 81,7 39,4 81,2 Nyköping 33,2 66,5 31,2 62,3 Sahlgrenska, Gtb 35,6 69,4 49,0 75,9 Skövde 37,3 70,1 36,8 71,4 Sunderbyn,Lueå 39,6 78,6 39,8 70,7 Sundsvall 45,4 76,8 48,1 69,8 Södersjukhuset 35,7 79,9 37,0 76,1 Södertälje 35,3 70,5 34,9 68,7 Torsby 37,3 76,6 38,0 75,9 NÄL Trollhättan Uppsala 42,3 74,1 Varberg 38,6 80,6 Värnamo 40,6 74,4 44,9 75,8 Västervik 42,4 65,8 Västerås 40,8 76,2 Västra Frölunda Växjö Örebro/Lindesberg 40,2 78,3 39,4 74,8 Östersund 33,0 68,3 33,7 67,9 Totalt (hela riket) 37,1 75,6 37,5 74,2

16 SOReg Årsrapport Access och operationstider Laparoskopisk kirurgi har kunnat etableras i Sverige på ett förvånansvärt snabbt sätt. Andelen har ökat trots att totalvolymen kirurg ökat. I SOReg finns för 2010 ca 7200 operationer, huruvida de genomförts som laparoskopiska, konverterade eller planerat öppna operationer framgår i tabell 6. Tabell 6: Kirurgisk access för operationer 2010 (antal och %) n uppg lap konv öppen saknas n % n % n % GBP ,3 53 0, ,9 GB SG , ,3 DS , ,7 rev GBP ,6 10 4, ,2 Data uttag I figur 7 illustreras hur andelen laparoskopi hela tiden ökat. Observera att kurvan för denna andel aldrig kan bli högre än 100. Konverteringsandelen är också anmärkningsvärt låg i internationell jämförelse. Ett gott betyg till svensk kirurgi. Resursförbrukning Figur 7 illustrerar mycket tydligt hur svensk obesitaskirurgi på ett par år genomgått en Fig 7: Förändring i tid (halvårsvis) av andelen laparoskopisk kirurgi (%), medel optid (minuter) samt medel vårdtid (dygn som för åskådlighetens skull multiplicerats med 10, det betyder att t.ex värdet 30 motsvarar 3 postoperativa vårddygn) Lap.op OP.tid Vårdtid :II 2008:I 2008:II 2009:I 2009:II 2010:I 2010:II 2011:I Datauttag

17 SOReg Årsrapport anmärkningsvärd effektivisering. Alltfler operationer görs laparoskopiskt vilket resulterat i färre komplikationer se nästa avsnitt. Samtidigt tas allt mindre vårdresurser i form av operationssalstid och vårdtid i anspråk. Det betyder att en stor andel av den ökade operationsverksamheten kunnat uppnås genom att de tilldelade resurserna kunnat utnyttjas effektivare. När det gäller andelen laparoskopisk kirurgi kan den inte bli så mycket högre. Förbrukningen av operationstid kan fortfarande minskas det uppnås genom ökad erfarenhet hos operatörerna. En viss minskning av vårdtidsutnyttjandet kan sannolikt också ske. Det har genomförts ett antal obesitasoperationer i dagkirurgi. Det finns dock en tveksamhet om detta är en bra utveckling. I det flesta fall tar det ett dygn innan ett läckage uppenbarar sig. Vad är den faktiska till skillnad mot den schabloniserade - vårddagskostnaden, för det sista vårddygnet? Den skall vägas mot den ökade komplikationskostnaden både i pengar och i lidande. Tidiga komplikationer. (6 veckors registreringen) 6-veckorskontrollen är till för att fånga komplikationer under de första 30 dagarna efter operationen. Om patientens primära vårdtillfälle är längre än 30 dagar ingår hela den vårdperioden i denna registrering. Mortalitet Vi har nu för första gången kontrollerat SOReg gentemot befolkningsregistret och på så sätt kunnat få fram exakta antalet avlidna patienter. I detta avsnitt redovisas mortalitet dels efter 30 dagar och efter 90 dagar i ett senare avsnitt om komplikationer under de första två åren redovisas dödligheten för en längre period. Tabell 7: 30 och 90-dagars mortalitet årtal dagars mortalitet 0,051% (10/19610) 3/3073 1/4326 4/7248 1/ dagars mortalitet 0,102% (20/19610) 1/3073 3/4326 4/7248 2/4030 Datauttag Samkörning mot befolkningsregistret Totalt sett finns det 10 dödsfall inom 30 dagar efter operationen och 20 dödsfall inom 90 dagar. Resultaten framgår av tabell 7-8. Vi har alltså en postoperativ 30-dagars mortalitet på endast 0,05%. Detta är en siffra som står sig oerhört bra internationellt och ett resultat som ger ett mycket gott betyg till svensk kirurgi och svensk sjukvård. I tabell 8 framgår hur dödsfallen är relaterade till patientens ålder. Det finns inget tidigt dödsfall bland patienter under 35 år. Tabell 8: Mortalitet i relation till patientens ålder vid operationen. Ålder vid op. < 35 år år år > 60 år 30 dagars mortalitet 0% (0/5259) 0,074% (7/9487) 0,051% (2/3899) 0,13% (1/790) 90-dagars mortalitet 0,057% (3/5259) 0,095% (9/9487) 0,15% (6/3899) 0,25% (2/790) Data uttag Sex av 10 dödsfall som inträffade inom 30 dagar var inte registrerade i SOReg. Detta kan ha flera orsaker. Ett par av dödsfallen inträffade strax innan databasen för denna rapport togs ut och har därför rimligtvis inte hunnit registreras. Man bör också observera att en körning mot

18 SOReg Årsrapport befolkningsregistret inte säger något om dödsorsaken och det kan finnas patienter, speciellt för 90-dagarsmortaliteten, som avlidit av orsaker som inte alls är relaterade till kirurgin. Vi känner till dödsorsaken i knappt hälften av fallen och i ett av dessa är dödsorsaken olyckshändelse. Vi kommer att be respektive klinik att försöka ta reda på dödsorsaken i de resterade fallen för att kunna göra en bättre analys framöver. Om komplikationsregistrering I SOReg finns möjlighet att registrera 15 olika komplikationer. Vilka dessa är framgår av kolumnrubrikerna på tabellerna i detta avsnitt. I denna sammanställning har vi för tydlighetens skull sammanfört de tre komplikationerna sårruptur, annan sårkomplikation och portrelaterad komplikation till en grupp kallad bukväggskomplikation. Några komplikationer förekommer väldigt sällan så tidigt som vid 6 veckors registreringen och därför redovisas bandrelaterad komplikation, striktur och stomalt ulcus sammanslaget med övriga komplikationer. Akut operation för en komplikation har också registrerats. Det finns flera förhållanden som är av stor betydelse för värderingen av komplikationer: 1. Graden av uppföljning. Det är sällsynt att kliniker medvetet underlåter att registrera en allvarlig komplikation. Erfarenhetsmässigt vet vi att patienter som drabbas av allvarliga komplikationer och som därmed inte följer de vanliga sjukvårdsrutinerna lätt tappas bort. Detta kan bero på att patienten följs upp med andra intervall än de vanliga, eller att patienten vårdas och följs upp på någon annan klinik, eventuellt i något annat landsting. Det är då lätt att den ordinarie 6-veckors registreringen missas. Registrets målsättning är att 100 % av opererade patienter ska 6-veckorsuppföljas av den opererande enheten. Det är inte medicinskt försvarbart att sådan uppföljning överlämnas till annan enhet än där patienten opererats. 2. Definitionen av komplikation. SOReg s filosofi har varit att försöka använda enkla och tydliga definitioner. I flera andra kirurgiska register har man accepterat upptill en veckas extra vårdtid utan att en komplikation behövt föreligga, i SOReg har vi i princip angett att en enda dags extra vårdtid utöver det förväntade bör föranleda att komplikationsregistrering övervägs. Trots detta kan det vara svårt att avgränsa vad som är en komplikation eller inte. Ett exempel på detta är några kliniker som registrerat 5-10 % annan sårkomplikation medan andra inte registrerat en enda annan sårkomplikation. Denna skillnad beror sannolikt delvis på olika sätt att registrera än på verkliga skillnader i sårkomplikationer. Det går att hitta flera liknande exempel. 3. Svårighetsgarderingen av komplikationer. Det har alltid varit en stor svårighet att i kirurgi gradera svårighetsgraden av komplikationer. Olika sjukdomar/ingrepp har använt olika sätt att gradera allvarlighetsgraden. Under senare år har emellertid ett system att gradera alla komplikationer utifrån behovet att intervention samt i vad mån ett eller flera organsystem sviktat i funktion allt mer börjat tillämpas. Systemet är utvecklat av Clavien och Dindo (Dindo D et al: Classification of surgical complications Ann Surg 2004; 240: och Clavien P et al: The Clavien- Dindo classification of surgical complications Ann Surg 2009;250: ) Vid registerplattformsbytet april 2010 började vi registrera komplikationens allvarlighetsgrad enligt en lätt modifiering av Clavien-systemet. Clavien 1 innebär komplikation utan signifikant åtgärd. Exempelvis en blödning med Hb-fall som föranlett extra observation men ingen transfusion. En sårinfektion som ej antibiotikabehandlats hör hemma i denna grupp. Clavien 2 innebär farmakologisk åtgärd tex antibiotikabehandling men även blodtransfusion räknas hit.

19 SOReg Årsrapport Clavien 3 innebär endoskopisk eller radiologisk åtgärd tex ultraljudsinlagt dränage, endoskopisk dilatation eller operation i lokalbedövning. Clavien 4 innebär operation i narkos och/eller IVA-vård. Normal postoperativ övervakning på IVA ska inte Clavien registreras. Clavien 5 innebär att komplikationen är så svår att patienten avlider. I originalversionen av Clavien-Dindo delas grupp 3 och 4 upp i två undergrupper A och B. Grupp 3A innebär intervention (radiologisk, endoskopisk eller kirurgisk) i lokalbedövning och 3B intervention i narkos. Clavien 4 innebär livshotande komplikation som krävt IVA-vård där 4A innefattar ett sviktande organ och 4B flera sviktande organ. Vår förenklade version innebär således att 3 B, 4A och 4B kalls för Clavien 4. SFÖAK har beslutat att alla register de har ansvar för ska införa Clavien-gradering av komplikationer, men hittills är det endast SOReg som gjort detta. Vi för f.n. en diskussion om vi ska fortsätta använda vårt något förenklade system eller om vi ska övergå till den något mer krävande originalversionen av Clavien. Det har framkommit synpunkter och konstruktiv kritik angående komplikationsregistreringen i SOReg. Dessa synpunkter har framförallt gällt oklarheter i gränssnittet, dålig överskådlighet, oklara definitioner och svårigheter att registrera en komplikation på patient som tillhör annan klinik. Vi arbetar på att förbättra gränssnittet i inmatningsdelen, skärpa definitionerna och att komma med en webblösning som möjliggör komplikationsregistrering av annan kliniks patient. Komplikationsregistreringen diskuteras vid vår årliga registerdag samt vid klinikbesöken i samband med auditeringen av SOReg. Andel patienter uppföljda avseende 30-dagars komplikationer Säkerheten i data, är som tidigare påpekats beroende av hur stor andel av patienterna som följts upp. I tabell 9 visas uppföljningsfrekvensen för respektive klinik och år. Tom ruta innebär att inga data finns. Flera kliniker uppvisar sämre resultat för 2010 än tidigare år. Förhoppningsvis beror det på att de ligger efter med registreringen och att siffrorna kommer att förbättras efter hand. Skälet till att vi tror att detta är förklaringen är att siffrorna för 2009 är betydligt bättre vid denna genomgång än vad vi kunde redovisa för samma år i fjolårets årsrapport.

20 SOReg Årsrapport Tabell 9: andelen (%) av patienterna som följts upp avseende 30-dagars komplikationer Klinik/ operationsår Aleris, Sabbatsberg, Sthlm Aleris, Skåne 93 Bariatric Centre, Sthlm, Sophiahem Bariatric Centre, Skåne Blekinge Borås Capio St Göran, Sthlm* Carlanderska, Gtb Danderyd Eksjö 100 Ersta Falun Gällivare Gävle Hudiksvall Kalmar Kristianstad (landstinget) 77 Karolinska Ljungby Lund/Landskrona Lycksele Motala Norrköping Norrtälje Nyköping Sahlgrenska, Gtb* Skövde Sunderbyn,Lueå Sundsvall Södersjukhuset Södertälje Torsby NÄL Trollhättan 43 Uppsala Varberg Värnamo Västervik 90 Västerås Västra Frölunda* 0 0 Växjö 93 Örebro/Lindesberg Östersund Totalt Datauttag Andelen patienter med komplikationer - förändring över tid Trots en viss osäkerhet i komplikationsregistreringen måste det anses säkerställt att andelen komplikationer successivt minskar. I tabell 10 redovisas komplikationer över tid från SORegs start 2007 till första halvåret Man ser en klar tendens till att antalet komplikationer minskar från ca 15% under första året till mellan 8 och 9% de sista åren.

21 SOReg Årsrapport Tabell 10. Total komplikationsfrekvens (0-30 d) halvårsvis. Tidsperiod- Kompl.frekvens (%) 2007 II 16, I 13, II 12, I 12, II 9, I 9, II 8, I 8,16 Datauttag Klinikvis redovisning av komplikationer I årets rapport rapporteras komplikationer klinikvis i kodad form i tabell 11 och 12. I varje årsrapport har vi successivt ökat öppenheten om resultat på kliniknivå. Att vi velat skynda långsamt är för att vi i ska hinna längre i vårt arbete att validera kvaliteten på innehållet i databasen. Nästa årsrapport kommer att presentera informationen motsvarande tabell 11 och 12 med angivande av kliniknamn. För att erhålla ett större antal per klinik har vi i tabell 11 redovisat hela registrets samlade data t.o.m juni Kliniker med mindre än 50 komplett uppföljda patienter redovisas inte eftersom beräkningarna blir osäkra. Andelen akut opererade patienter skiljer sig åt kraftigt. Det finns troligen olika förklaringar till detta. Några kliniker opererar en stor del komplicerade, såsom revisionsoperationer eller olika kategorier riskpatienter. Några kliniker med höga siffror har gjort få patienter och därmed mer osäkra siffror. Några kliniker befinner sig i början på learning curve. I tabell 11 redovisas klinikvis de olika typer av komplikationer som registrerats. Observera att en enskild patient kan ha mer än en komplikation. Detta innebär att man inte kan addera de enskilda komplikationstalen i olika kolumner för att få totalantalet. En patient med komplikation har i medeltal 2 olika komplikationer registrerade i SOReg. Läckagefrekvensen för riket är runt 1,5 %, vilket internationellt sett är en bra siffra. Patienter med abscess sammanfaller till stor del med gruppen läckage, men det finns en signifikant andel av patienterna med abscess som inte har något påvisat läckage. Antalet patienter med djup ventrombos/lungemboli (DVT/PE) är förvånansvärt låg, bara 0,17 %. Beror detta på att vi är dåliga på att diagnostisera, att patienterna vårdas på medicinkliniker utan vår vetskap eller har vi bra kompliance till vår regler om trombosprofylax? Andelen patienter som haft DVT/PE preoperativt är också lägre än vad som rapporterats från USA se nedan under rubriken case-mix.

22 SOReg Årsrapport Tabell 11. Andelen (%) av patienterna med 30-dagars komplikationer klinikvis Totalt Kliniknamnen kodade. (OBS tabellen i två delar) Klinik Läck- Blöd- Abs- Ileus Bukkod age ning cess vägg 1 3,53 3,3 3 0,23 3, ,89 1,07 0,63 0,45 0,8 4 0,34 2,4 0,57 0,46 0,57 5 1,65 0,83 0,83 0 2, ,75 2,98 2,06 1,03 2,29 8 1,15 1,15 0,057 1, ,79 3,91 4,47 2,23 5, ,06 2,65 1,06 0,53 9, ,41 2,11 1,06 1,76 4, ,02 5,05 2,36 0,67 6, ,17 0,69 0 0,17 2, ,81 1,6 1,38 0, ,89 3,57 0 0,89 1, ,27 0,82 0,27 0,54 0, ,76 0 0, ,19 2,73 2,73 3,83 2, ,55 1, , ,51 2,96 2,96 1,14 6, ,01 0 1,34 0 0, ,65 1,29 0,22 0,43 1, ,92 4,76 0,53 0,53 3, ,28 3,85 0 2,56 5, ,57 0,57 1,14 0,57 2, ,11 2,63 1,05 1,58 3, ,52 2,11 1,76 0,7 5, ,62 1,24 0, ,04 5, , ,75 2,26 1,51 0,38 0, ,4 2,1 0,53 1,05 1, ,21 1,7 1,19 1,02 1, ,8 7,07 2,17 0,82 1, ,65 4,13 2,48 0,83 3, ,33 3,33 0 2,22 1, ,28 0,85 2,13 2,13 4, ,78 0,65 0,78 1,18 0,92 Riket 1,57 2,16 1,2 0,79 2,46

23 SOReg Årsrapport Del 2 tabell Klinik Kardiell DVT/PE Övr UVI Övriga Akut med fria fr. kod lungk kompl op kompl. kompl. 1 0,6 0,23 1,65 0,45 4,59 2,63 15,9 70, ,18 0 0,8 2,32 3,75 76,7 4 0,23 0 1,03 1,83 3,78 0,69 10,4 84, ,65 0 4,13 4,13 9,91 75, ,69 0,57 2,18 0,34 4,47 4,41 14,4 75,5 8 0,29 0 0,29 0,57 4,01 1,43 8,02 86, ,56 2,79 0 3,35 4,47 19,6 74,2 10 0,18 0,18 1,06 1,94 3,71 2,65 20,5 74, ,76 0 4,58 3,17 11,3 78, ,67 1,68 1,35 5,39 4,38 20,5 64,5 14 0,17 0,17 0,17 0 3,09 0,34 6,69 84,2 15 2,55 0,11 0,9 0,8 2,66 4,04 9,79 77,4 16 0, ,23 4,02 8,92 88, ,18 0,45 0,73 1,27 3,35 63, ,53 0 0,76 1,14 3,44 93,7 19 1,09 0 2,19 0 4,92 3, , ,38 0,55 4,97 81,5 21 0,68 0,46 4,33 0,46 5,01 2, ,4 22 0,34 0, ,34 1,34 3,36 75, ,22 0 1,29 2,37 4,74 91,3 24 0,26 0,4 0,66 0,53 2,11 2,25 11,8 84, , ,13 8,97 68, ,57 1,14 1,14 5,11 1,14 10,8 83, ,63 4, ,2 30 0,35 0,7 1,41 0,35 5,63 5,99 16,5 74, ,62 0 1,24 1,24 4,35 75,5 32 2,82 1,41 1,41 0 8,45 14,1 15, ,38 0,38 0,38 0,75 0,75 3,77 7,59 49, ,18 0,7 0,18 2,45 3,15 7,36 79,3 35 0,17 0,17 0,34 0 0,51 3,4 8,16 82,9 36 0,54 0 1,36 0,54 8,15 3,26 17,1 75, ,48 0,83 6,61 5,79 15,7 73,4 38 1,11 0 4,44 0 2,22 1,11 15,5 61, ,43 0 5,53 5,96 13,2 82, ,77 0 5,77 81,7 41 0,26 0,13 0,52 0,65 3,27 1,83 7,6 84,3 Riket 0,25 0,17 0,99 0,49 3 2,79 10,3 76,6 Datauttag Svårare komplikationer Som redovisats ovan har vi från april 2010 utöver registrering av typen av komplikation även infört en svårighetgradering. I tabell 12 har alla patienter med Clavien 3, 4 och 5 dvs de mest allvarliga komplikationerna, slagits samman.

24 SOReg Årsrapport Även här ser man en stor skillnad mellan olika kliniker. När det gäller svåra komplikationer borde inte olika klinikers sätt att registrera spela lika stor roll. Andra faktorer som spelar in kan vara operationsvolym och case-mix. Kliniker som opererar många utomlänspatienter Tabell 12. Andelen allvarliga (Clavien III-V) komplikationer klinikvis, maj 2010 juni Totalt i riket ingår 9813 operationer (OBS 2 delar) Klinik Läc- Blöd- Abscess Bukkod kage ning DJ inf Ileus vägg 1 1,25 0,9 1,97 1,43 0, ,82 0,55 0,46 0,46 0,09 4 0,46 0,69 0,46 0, ,67 0,83 0,83 0 1,67 6 2,17 1,74 2,17 0,87 0,43 7 1,32 1,66 0 1,66 0,33 8 0,86 1,5 0,21 0,43 0,21 9 1,63 1,63 3,25 2, ,45 1,45 0,72 0,36 0, ,99 0,5 0,5 0,99 0, ,55 1,91 1,27 1,27 0, ,45 1, ,52 0,93 0,34 0,67 0, , , ,84 1,26 0,42 0, ,81 0 0, ,59 1,59 1,59 3, ,6 0, ,52 4,52 1,36 1,36 0, ,73 0 1, , ,56 1, ,03 0,51 1,01 1,01 0, , , ,63 0 0,88 0, ,78 4, , ,36 0,53 0,18 0, ,54 1,8 0,51 1, ,34 2,03 0,34 2 0, , ,15 1,08 1, ,63 0 1,26 1, ,19 0,95 1,19 1,43 0,24 Totalt 1,24 1,24 0,65 0,82 0,25

25 SOReg Årsrapport Del 2 tabell Klinik- Kar- DVT/PE Övr Övriga Akut kod diell /PE lung UVI kompl Totalt op 1 0,36 0 0,36 0,18 2,15 5,91 3, , ,23 0 0,69 2,75 0, ,83 0 1,67 6,67 4, ,74 6,96 3, ,97 4, ,21 0 0,21 3,21 3, ,81 8,94 5, ,36 0 0, ,99 3, ,49 3,47 3, ,91 7,64 6, ,45 4,35 2,9 15 0, ,42 3,71 3, ,79 1,57 1, ,42 0 0,42 3,77 3, ,4 2,03 1, ,79 0 1,59 3,97 3, ,2 0, ,92 0, ,45 0 0,45 0 1,36 10,4 8, ,58 2,31 1, ,13 5, , ,02 8,08 4, ,4 3, ,51 3, ,9 10,1 10, ,18 1,78 1, ,26 4,11 3, ,05 3, ,5 0 0,5 0 1,5 3,5 1, ,08 0 3,23 6,45 4, ,63 0 2,51 6,29 4, ,58 3,1 Totalt 0,07 0,01 0,13 0,01 0,68 3,86 3,08 Datauttag ser förmodligen färre komplikationer beroende på att patienter söker akut på närmaste sjukhus och komplikationen kommer då inte till opererande kliniks kännedom. Tabell 11 och 12 ska jämföras med försiktighet eftersom de omfattar olika tidsperioder, men man kan notera vissa

26 SOReg Årsrapport förändringar som skett över tid där en klinik förändrat sin operationsteknik och därmed mer än halverat sin läckagefrekvens för jämfört med perioden Komplikationer och ålder De fåtal rapporter som finns i litteraturen har inte tydligt visat på någon ökad komplikationsfrekvens hos äldre patienter jämfört med yngre. Dessa studier är ofta från enstaka kliniker och förhållandevis små. Det stora antalet patienter i SOReg gör det möjligt att belysa frågan och därför delade vi upp SORegs patienter i fyra åldersgrupper, <35 år, år, år och >60 år. I tabell 13 redovisas samtliga patienter i SOReg. Man ser här en kraftig ökning av komplikationsrisken från 7,8% hos patienter under 35 år till 12-14% i de båda högre åldersgrupperna. Denna ökning gäller i stor sett alla typer av komplikationer. Tabell 13. Komplikationer och ålder Ålder Antal Andel pat kompl (%) < , , ,70 > ,40 Datauttag I tabell 14 redovisas allvarliga komplikationer, Clavien 3-5, under Även här ser man en kraftig ökning av antalet allvarliga komplikationer med stigande ålder. För gruppen över 60 år är siffrorna osäkra då det är få patienter. Tabell 14. Samtliga komplikationer och svåra komplikationer i relation till ålder Ålder Antal Andel Andel pat kompl (%) svåra kompl (%) < ,20 2, ,19 4, ,56 5,21 > ,38 3,78 Datauttag Svåra kärlskador Under den kraftiga expasionen av laparoskopisk kirurgi har det uppträtt ett litet antal svåra kärlskador även med död som yttersta följd. Antalet är så litet att de i regsitret ryms under gruppen Övriga komplikationer. Magnus Sundbom och medarbetare från Uppsala, ledamot i vår styrgrupp, beskrev tre sådana aortaskador i en Läkartidningsartikel (LT 2011; 108: 147-9). Genom SOReg är vi medvetna om ytterligare ett par fall. Magnus Sundbom och SOReg gör just nu en fördjupad kartläggning av detta problem. Uppföljning Uppföljning efter obesitaskirurgi är väsentlig av flera skäl. Alla patienter behöver substitutionsbehandling med B12-vitamin, kvinnor med menstruation utvecklar ofta järnbristanemi. De flesta har olika följdsjukdomar av sin fetma, som oftast visserligen blir bättre, men som ändå kan behöva monitoreras på olika sätt. Slutligen fungerar fetmakirurgi genom en förändring av livsstil vad gäller ätande och fysisk aktivitet. Kontinuerlig kontakt

27 SOReg Årsrapport med professionellt stöd postoperativt kan antagligen många gånger hjälpa i denna livsstilsförändring. I figur 8 anges andelen rapporterade uppföljningar av patienter 1 år efter op (operationsåren 2008 och 2009) samt 2 år (operationsåret 2008). Det finns inte något vedertaget målvärde för hur hög uppföljningen ska vara. Det förekommer alltid enstaka patienter som vägrar att gå på kontroller, men rimligen borde andelen uppföljda vara minst 90 %. I det amerikanska ackrediteringssystemet är minimikravet för att få benämnas Centres of Excellens en uppföljning på minst 75 %. Siffrorna i figur 8 och tabell 15 är således oacceptabelt dåliga. Det finns säkerligen ett mindre antal patienter som blivit uppföljda utan att detta registrerats i SOReg. Men figuren illustrerar lika fullt ett område med förbättringspotential. Ansvaret för att uppföljningen postoperativt fungerar är till huvuddelen ett ansvar för den opererande kliniken. Men under senare år är det uppenbart att ett allt större ansvar för den bristande uppföljningen ligger högre upp i organisationen. Många landsting har gjort upphandlingar och beställningar av operationer utan att beakta behovet av uppföljning, man har varken reglerat detta i upphandlingen eller gett den egna kliniken i uppdrag/resurser att ansvara för detta. I figur 7 redovisas a detta skäl uppföljningen utifrån ett befolkningsperspektiv snarare än producentperspektiv. Figur.8: Andelen uppföljda patienter 1år (opererade ) och 2 år (opererade 2008) efter obesitaskirurgi. Landstingsdata. % Uppföjda pat 1 och 2 år % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Västerbotten Östergötaland Datauttag Dalarna Kronoberg Gävleborg Gotland Norrbotten Västmanland Halland Skåne Kalmar Västernorrland Riket Västra Götaland Uppsala Jämtland Stockholm Jönköping Värmlland Södermanland Blekinge Örebro Uppf 1år uppf 2år I tabell 15 har uppföljningen värderats utifrån producentperspektivet. Tom ruta betyder att det finns inga patienter som opererades under den angivna perioden att 1-års uppfölja. Uppgiften 0 % betyder att ingen av de patienter som registrerades i SOReg har följts upp för den aktuella tidsperioden.

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Publicerad oktober 2013 Rapporten kan laddas ner från SORegs hemsida: www.ucr.uu.se/soreg - 1 - Sida Sammanfattning

Läs mer

Fetmakirurgi - Behov Kvalitet Likvärdig vård

Fetmakirurgi - Behov Kvalitet Likvärdig vård Fetmakirurgi - Behov Kvalitet Likvärdig vård Arbetsprocess och resultat nationella medicinska indikationer och kvalitetskrav på producenter av fetmakirurgi Nationellt nätverk Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

NATIONELLA MEDICINSKA INDIKATIONER FÖR KVALITETSKRAV PÅ PRODUCENTER AV. Förslag från arbetsgrupp 2011-02-03

NATIONELLA MEDICINSKA INDIKATIONER FÖR KVALITETSKRAV PÅ PRODUCENTER AV. Förslag från arbetsgrupp 2011-02-03 NATIONELLA MEDICINSKA INDIKATIONER FÖR PRIMÄR FETMAKIRURGI OCH KVALITETSKRAV PÅ PRODUCENTER AV PRIMÄR FETMAKIRURGI Förslag från arbetsgrupp 2011-02-03 Lars Boman, Eva Lestner, Fredrik Norström, Erik Näslund,

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

Gör sjukhusen framsteg?

Gör sjukhusen framsteg? Gör sjukhusen framsteg? skillnader i resurser och kvalitet KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 Gör sjukhusen framsteg? 1 KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 2 Förord Den här rapporten ger inte svaren på

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Sjukhusgemensamma Resultat

Sjukhusgemensamma Resultat Sjukhusgemensamma Resultat 15 13-03-14-15:45 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD Medicin Behandling på strokeenhet Beskrivning: Andel av strokepatienterna som behandlats vid strokeenhet där behandlingsprinciper

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi

Svensk Kataraktkirurgi Svensk Kataraktkirurgi Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström Irene Serring Per Montan Anders

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Årsrapport 2011. Svenska Knäprotesregistret. Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Årsrapport 2011. Svenska Knäprotesregistret. Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Akademiska sjukhuset Alingsås Arvika Bollnäs - Söderhamn Borås Carlanderska Danderyd Eksjö-Nässjö Elisabethsjukhuset Enköping Eskilstuna Falköping Falun Frölunda Spec, Sjh, Gällivare Gävle Halmstad Helsingborg

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Specialiserad obesitasbehandling uppföljning och förslag till fortsatta åtgärder

Specialiserad obesitasbehandling uppföljning och förslag till fortsatta åtgärder Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 9 1 (13) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-26 HSN 1104-0312 Handläggare: Eva Lestner Specialiserad obesitasbehandling uppföljning

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

216 226 PRIMÄROPERATIONER 1979-2002 36 366 REOPERATIONER 1979-2002 19 620 REVISIONER 1979-2002. Nationalregistret för Höftledsplastiker i Sverige

216 226 PRIMÄROPERATIONER 1979-2002 36 366 REOPERATIONER 1979-2002 19 620 REVISIONER 1979-2002. Nationalregistret för Höftledsplastiker i Sverige Nationalregistret för Höftledsplastiker i Sverige 216 226 PRIMÄROPERATIONER 1979-22 36 366 REOPERATIONER 1979-22 19 62 REVISIONER 1979-22 Alingsås Arvika Axess Elisabethsjukhuset AB Bollnäs Borås Carlanderska

Läs mer

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014.

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. 1 Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. www.aclregister.nu 14 VI GÖR VÅRDEN BÄTTRE 2 Innehållsförteckning Förord...3 Målsättning & måluppfyllelse...3 Framtidsvision för svenska kvalitetsregistret...5

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Äldre som flyttar till service och vård Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat nationella Kol-registret Årsrapport 21 års resultat Före bronkvidgare Efter bronkvidgare Normal kurva Flöde L/s Volym L Årsrapport 21 års resultat RiksKOL Registercentrum Västra Götaland www.rikskol.nu

Läs mer

årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige

årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige 3 hörselskadades riksförbund (hrf) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med cirka 33 000 medlemmar från norr till

Läs mer