Delårsrapport Juli - September

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Juli - September"

Transkript

1 Delårsrapport Juli - September

2 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 Fortsatt kraftig tillväxt, med 176% och med bibehållen lönsamhet SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER 2007 Omsättningen ökade med 176 % till 47,7 MSEK (17,3 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till 5,0 MSEK (0,4 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 MSEK (0,1 MSEK) Resultatet; efter schablonskatt per aktie uppgick till 0,19 SEK för Q3 Resultatet; efter schablonskatt per aktie uppgick till 0,55 SEK för jan-sep Fortsatt hög tillväxt, med bibehållen lönsamhet Tillväxten består till lika delar av förvärv och organisk tillväxt Starka namn föreslagna till styrelsen, ytterligare ett steg mot en större börslista Fortsatt hög tillväxt för nästa år, med bibehållen lönsamhet förväntas från proformabasen på ca 300 miljoner SEK Kundtillströmningen är fortsatt stor och bland nya kunder för kvartalet återfinns Microsoft Sverige, SONY BMG Music Entertainment, Manpower Finland. Flertalet kunder har också valt att utöka sina befintliga avtal genom att köpa fler tjänster av Getupdated Internet Marketing. Exempel på dessa är Teracom, Handelshögskolan (IFL), Nefab, Manpower Sverige, Scania och Bravida Den kraftiga tillväxten har inneburit att kundfordringarna har ökat väsentligt och därmed påverkat kassaflödet negativt. Antalet aktier uppgår till st per 30:e september PROGNOS FÖR HELÅRET 2007 Omsättningen för helåret förväntas uppgå till 200 miljoner SEK och på proformabasis cirka 300 miljoner SEK Vinst efter finansiella poster bedöms till miljoner SEK

3 VD KOMMENTERAR: Getupdated Internet Marketing har under årets tredje kvartal fortsatt att utveckla den uttalade strategin med kraftig internationell expansion och att erbjuda ett heltäckande utbud av produkter och tjänster för företag och organisationer som vill bedriva verksamhet och marknadsföra sig på internet. Under perioden har tre bolag förvärvats som både stärker bolaget internationellt och som helhetsleverantör inom internetmarknadsföring. Tillväxten har under perioden varit god och motsvarar 176 procent, jämfört med samma kvartal förra året. Den organiska tillväxten står för cirka 50 procent av den totala tillväxten och förvärven står för de resterande 50 procenten. Årets tredje kvartal är normalt sett företagets svagaste på grund av att den svenska semestern infaller under perioden. Det är därför mycket glädjande att kunna visa en så pass god vinst för perioden. När Getupdated Internet Marketings internationella expansion fortsätter kommer denna semestereffekt att få mindre betydelse för tredje kvartalets resultat. Den internationella delen har en något högre tillväxt än den svenska och står nu för 20 procent av omsättningen. Breddandet av Getupdated Internet Marketings tjänsteutbud har givit resultat i ett antal nya kunder för perioden och även befintliga kunder som utökat sina avtal med tjänster från företagets övriga tjänsteområden. Microsoft Sverige, SONY BMG Music Entertainment och Manpower Finland är exempel på nya kunder och Teracom, Handelshögskolan (IFL), Nefab, Manpower Sverige och Bravida är befintliga kunder som valt att köpa tjänster från flera av Getupdated Internet Marketings produktområden. Tidigare förvärvade verksamheter såväl i Sverige som internationellt har successivt och framgångsrikt integrerats i verksamheten, vilket den fortsatt goda lönsamheten är ett bevis på. Att de förvärvade bolagen gjort att företaget kunnat bredda sitt erbjudande visar den ökande korsförsäljningen och det ökande antalet kunder som nu köper fler av företagets tjänster. I Sverige har integreringen av bolagen skett såväl organisatoriskt som i nya gemensamma lokaler i Stockholm. Inom koncernen bedrivs också webbhotells- och hostingverksamhet, där webbsidor hyses och förvaltas, under varumärket Crystone. Crystone består idag av ett stort antal förvärvade webbhotell. Arbetet med att konsolidera denna verksamhet fortgår, vilket resulterat i en ökad marginal som nu uppgår till 14 procent. Konsolideringsarbetet fortgår vilket kommer att resultera i fortsatt ökad lönsamhet under nästa kvartal. Beslut om en eventuell särnotering av Crystone tas när konsolideringsarbetet slutförts. Getupdated Internet Marketing har föreslagit flera starka namn till företagets styrelse, Kjell Ormegard, tidigare ordförande för Handelsbanken Capital Markets, och Johan Lenander, tidigare VD för Aspiro. Från den nuvarande positionen och med den föreslagna förstärkningen av företagets styrelse förväntar vi att fortsätta och accelerera företagets expansion med bibehållen lönsamhet. Styrelsens adderade erfarenhet kommer också att ytterligare bidra till att företaget kan gå in på en större börslista under nästa år. Mattias Kaneteg, VD och grundare Getupdated Internet Marketing

4 Omsättning Rörelseresultat Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MARKNADEN I Sverige och internationellt fortsätter investeringarna i internetmarknadsföring att växa. Nästan 14 procent av den totala medieinvesteringen på totalt 6,65 miljarder kronor i Sverige ligger nu på internetmarknadsföring, vilket nu är mer än tv, visar färsk statistik från IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Tidigare prognoser från IRM visar också att Internet redan 2008 kan bli den enskilt största reklamkanalen i Sverige. Utvecklingen är snabb, men egentligen inte överraskande. Enligt Google görs nära 2 miljoner sökningar per sekund enbart via den egna sökmotorn. Ungefär 70 procent av dessa sökningar har sin grund i att någon är ute efter att köpa något. Det är ju då helt naturligt att möta sina kunder på nätet. Även internationellt växer internetmarknadsföringen. De länder som ligger längst fram i utvecklingen är USA och Storbritannien och här kan man också se den utveckling som Getupdated Internet Marketing genomgått, att leverantörer konsolideras för att kunna erbjuda ett bredare utbud av tjänster. Många av de stora aktörerna inom internetmarknadsföring internationellt har satsat på betald sök, vilket i praktiken är annonser på en sökmotor relaterade till vad användarna söker efter. Getupdated Internet Marketings kärnverksamhet ligger inom så kallad organisk sök, med syfte att en webbsida ska komma så högt upp i träfflistan vid en sökmotorsökning som möjligt. Detta område har bättre effekt och förväntas därför växa ytterligare. Närmast i framtiden ligger också utvecklingen inom mobilitet och användandet av Internet från en mobiltelefon eller mobil terminal, där Getupdated Internet Marketing ligger långt framme med att lansera nya tjänster och lösningar.

5 VERKSAMHETEN Internetanvändningen i Sverige liksom i världen ökar. Internet är idag en global handelsplats, en informations- och nyhetskälla, ett forum för underhållning såväl som en digital mötesplats. I takt med att användandet av Internet mognar och ökar såväl tidsmässigt som i betydelse ökar också användarnas krav på tillgänglighet, användarvänlighet och tjänster. Det är med kunskapen och vetskapen om möjligheterna och utvecklingen på Internet som Getupdated Internet Marketing breddar och stärker sitt erbjudande. Inom bolaget finns nu kompetens för samtliga delar som krävs för att etablera och utveckla kundernas verksamhet på nätet samt marknadsföra och generera trafik till densamma. Getupdated Internet Marketings breda erbjudande har vunnit gehör hos kunderna som nu i större utsträckning köper flera av bolagets tjänster, vilket några av de kundavtal som slutits under kvartalet visar, Teracom, Handelshögskolan (IFL), Nefab, Manpower Sverige och Bravida till exempel.

6 ORGANISATIONEN Getupdated Internet Marketing bedriver sin verksamhet i två divisioner, Internet Media och Internet Solutions. Dessa arbetar tätt tillsammans för att leverera en helhetslösning till kunden så att de kan uppnå bästa resultat på sin Internetsatsning. Getupdated Internet Media fokuserar på sökmarknadsföring och trafikgenerering. Inom detta område erbjuds tjänster som sökmotoroptimering, där kundernas webbplatser optimeras och anpassas så att relevanta besökare hittar webbplatsen från en sökmotor, betald sök, vilket i själva verket är annonser på en sökmotor relaterade till vad användarna söker efter, affiliate, där annonsörer matchas med webbplatsägare som vill öka sina annonsintäkter via ett affiliateprogram, som placeras annonser på relevanta webbplatser inom nätverket, och bannerannonsering, som är annonser på ett stort antal webbplatser, som hanteras via en leverantör. Getupdated Internet Solutions arbetar med Internetstrategi, webbdesign, trafikanalys, konverteringsoptimering, utvecklar och utformar webbplatser, intranät och portaler för företag och organisationer. Under det gångna året har företagets erbjudande utvecklats och breddats, då viktig kompetens och expertis adderats, bland annat via de förvärvade bolagen. De förvärvade bolagen, dess anställda och kunder har successivt integrerats i Getupdated Internet Marketing Koncernen bedriver också webbhotell- och hostingverksamhet, där webbsidor hyses och förvaltas, under varumärket Crystone. Idag har Getupdated Internet Marketing cirka 300 anställda. Crystone (Mkr) jan-sep juli-sep Omsättning 32,4 11,8 Rörelseresultat 3,8 1,8

7 INTERNATIONELLT Getupdated Internet Marketing bedriver idag verksamhet i fyra länder utanför Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och USA. Denna verksamhet har en kraftig organisk tillväxt och uppgick i tredje kvartalet till cirka 20 procent av bolagets totala omsättning. - I och med vår internationella tillväxt och expansion har vi möjlighet att erbjuda större internationella företag internationell trafik via sökmotorerna, viket också efterfrågas av våra kunder, säger Mattias Kaneteg, VD och grundare Getupdated Internet Marketing. I och med förvärvet i november av Just Search, ett av Storbritanniens ledande SEO-företag, blir Getupdated Internet Marketing en av världens största aktörer inom organisk sök, med syfte att en webbsida ska komma så högt upp i träfflistan som möjligt vid en sökmotorsökning. FÖRVÄRV Under tredje kvartalet 2007 har Getupdated Internet Marketing förvärvat följande bolag: etrafficjams ltd Cross Communication Holding AB SolarPlexus Management Europe AB Förvärven är i linje med den uttalade strategin att erbjuda helhetslösningar för internetmarknadsföring och de förvärvade företag har ytterligare adderat attraktiv spetskompetens och innovativa tjänster till Getupdated Internet Marketings verksamhet. Förvärven lägger också grunden till en bredare internationell expansion. FRAMTIDSUTSIKTER Getupdated Internet Marketing har under årets första nio månader förvärvat 11 företag (MIG, Affiliator, Neno, MediaAnalys, Ryce, Mediaoperator, OptiWORDS (France), Euronet Online, Cross Communications, etrafficjams (USA), Solarplexus). Den redovisade omsättningen under perioden ger därför inte en rättvisande bild av koncernens faktiska storlek inför Med nu kända förutsättningar väntas den redovisade omsättningen för helåret 2007 att uppgå till drygt 200 miljoner SEK. Vinst efter finansiella poster bedöms hamna i intervallet 25 till 30 miljoner SEK. På proformabasis innebär detta att omsättningen kommer att nå cirka 300 miljoner SEK. Getupdated Internet Marketings kärnaffär omfattar så kallad sökmarknadsföring. Oberoende bedömningar pekar mot att tillväxten inom detta affärsområde kommer att vara fortsatt hög med årliga tal om ca 50 procent de närmaste åren. Mot den bakgrunden väntas Getupdated Internet Marketing kunna redovisa fortsatt god tillväxt från proformabasen på 300 miljoner SEK. Ambitionen är att den fortsatta tillväxten ska ske med bibehållen vinstmarginal.

8 LIKVIDA MEDEL Likvida medel uppgick per den 30 september till 0,5 MSEK (0,8 MSEK). KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital för perioden jan-sep 2007 uppgick till 14,1 MSEK (2,1 MSEK). EGET KAPITAL Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2007 till 217,6 MSEK (33,3 MSEK) REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS. GRANSKNING Revisor Ulf Hartell Borgstrand, RanbyBjörklund Stockholm AB, har översiktligt granskat denna rapport. KOMMANDE RAPPORTER Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007, släpps den 4:e februari MODERBOLAG Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2007 till 258,7 MSEK (161,5 MSEK).

9 UNDERSKRIFTER Stockholm den 15 November 2007 Eastpoint AB (publ), Org nr: STYRELSEN Johan Kadar Åke Eriksson Björn Lagerkvist Peter Persson, ordf. Mattias Kaneteg VD FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Verkställande direktör Mattias Kaneteg, telefon , Styrelseordförande Peter Persson, telefon ,

10 KONCERNRESULTATRÄKNINGAR Koncern juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec MSEK Nettoomsättning 46,9 17,4 133,1 45,0 68,1 Övriga rörelseintäkter 0,8 0,0 0,9 0,4 1,0 Intäkter 47,7 17,4 134,0 45,4 69,1 Övriga externa kostnader -24,8-9,1-68,2-21,9-37,8 Personalkostnader -16,7-7,5-48,0-19,7-31,7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1,2-0,4-2,4-0,6-0,8 Övriga rörelsekostnader 0,0 Kostnader -42,7-17,0-118,6-42,2-70,3 Rörelseresultat 5,0 0,4 15,4 3,2-1,2 Övriga ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Räntekostnader -0,6 0,0-1,6-0,6-1,0 Resultat efter finansiella poster 4,4 0,4 13,8 2,6-1,6 Skatt på periodens resultat -0,7-0,3-3,3-1,0 0,1 Uppskjuten skatt Minoritetens andel i årets resultat -0,2-0,5 Periodens resultat 3,5 0,1 10,0 1,6-1,5

11 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR (MSEK) 30-sep sep-06 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 218,5 51,7 Materiella anläggningstillgångar 6,8 2,6 Finansiella anläggningstillgångar 1,2 0 Summa anläggningstillgångar 226,5 54,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 52,7 19,4 Övriga fordringar 17,4 3 Likvida medel 0,5 0,8 Summa omsättningstillgångar 70,6 23,2 SUMMA TILLGÅNGAR 297,1 77,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 10,3 6 Bundna reserver Fria reserver 4,7 4,4 Tillskjutet kapital 192,7 21,3 Periodens resultat 9,9 1,6 Summa Eget kapital 217,6 33,3 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 0,7 0,5 Skulder Långfristiga skulder 14,9 14,8 Kortfristiga skulder 63,9 28,9 Summa skulder 79,5 44,2 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 297,1 77,5

12 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I KONCERNEN Aktie- Bundet Tillskjutet Potentiellt Summa eget kapital kapital kapital utdelningsbart kapital kapital Ingående balans per 1 januari Nyemission och apportemission Förskjutning mellan bundet och fritt Justering omvänt förvärv Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående balans per 30 september KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN MSEK jan-sep jan-sep Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 13,8 0,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 3,6 1,2 Betald skatt -3,3 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 14,1 2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,2 4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,7-12,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22,3 8,7 Årets kassaflöde -0,6 0 Likvida medel vid årets början 1,1 0,8 Likvida medel vid årets slut ( inkl korta placeringar) 0,5 0,8

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Delårsrapport april juni 2007 2007-08-20 DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Stark försäljning och fortsatt expansion ger högre tillväxt än väntat. Den internationella expansionen tar fart. SAMMANDRAG APRIL-JUNI

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ) 2007-04-23 Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ) Internetmarknadsföringen ökade omsättningen med 437% och hela koncernen med 122% Omsättningen ökade med 122% till 30,6 MSEK (13,8 MSEK)

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 2007-01-24 Bokslutskommuniké januari december 2006 Kraftigt ökad omsättning Omsättningen ökade med 107% till 68,2 MSEK (33,0 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (2,9 MSEK) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Sidfot Kraftfullt strukturarbete ger effekt Andra kvartalet 2009 Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8)

Cybercom Group Bokslutskommuniké. Januari december 2007. Oktober december 2007. 2008-02-05 Klockan 07.30. Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) 2825 Klockan 7.3 Cybercom Group Bokslutskommuniké Januari december 27 Omsättning +117% till 1 165 MSEK (535,8) EBIT +123% till 113,7 MSEK (5,9) Resultat +9% till 67, MSEK (35,3) Vinst per aktie 4,46 SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Sidfot Gradvis ökande försäljning och kraftiga kostnadsminskningar förbättrar resultatet Fjärde kvartalet 2009 Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0).

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0). d e l å r s r a p p o rt 1 j a n u a r i 3 1 m a r s 2 0 0 9 Perioden 1 januari 31 mars 2009 Intäkterna för första kvartalet minskade med 10 % till 44,5 MSEK (49,8). Bruttomarginalen ökade från 22,2% till

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer