Årsberättelse Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013. Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2013"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav! Det fackliga löftet

2 Årsberättelse 2013 Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Innehåll Mål och syfte... 3 Sektionens mål... 3 Övergripande aktiviteter utifrån fokusmålen... 3 Sektionens verksamhetsområde... 4 Ekonomi... 4 Ordförande har ordet... 5 Arbetsmarknad... 6 Arbetsmiljösamordning... 6 Samordning på Keolis... 6 Arbetsplatsombudsverksamhet... 7 Facklig/politisk verksamhet... 7 Försäkringar... 7 Studier... 8 Ungdomsverksamhet... 8 Valberedning... 9 Förhandlingsorganisationer Capio AB med dotterbolag i Stockholms län Keolis Sverige AB Stiftelsen Stora Sköndal Södersjukhuset AB RFO-områden Ambulanssjukvård i Stockholms län Djursjukvård i Stockholms län Ersta Diakoni Ideella föreningar MediCarrier AB Privat vård och omsorg (PVO) i södra halvan av Stockholms län S:t Eriks ögonsjukhus Sektionsstyrelsen och funktionsuppdrag Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Valberedning Huvudskyddsombud Försäkringsinformatörer Arbetsplatsombud Sida 2 av 26

3 Mål och syfte Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Kommunal ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell solidaritet. Ovanstående är hämtat från Kommunals stadgar, den s.k. ändamålsparagrafen. 2 moment 2. Kommunal är en kamporganisation, vi är varmhjärtade och kostnadseffektiva med ett tydligt ledarskap samt öppna och tillgängliga. Sektionens mål Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte. Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatsen ger dem stöd i deras yrke och att vi synliggör deras jobb. Medlemmarna upplever att det är vi som har stått för förbättringarna i deras löner och anställningsvillkor på arbetsplatsen. För att alla medlemmar ska få samma/lika service, jobbar vi i en förändringsinriktad och effektiv organisation. Kommunal uppfattas som en förtroendefull organisation. Övergripande aktiviteter utifrån fokusmålen Under sektion Sjukvård syd Keolistrafikens första verksamhetsår har det funnits ett stort behov att grundligt synliggöra de många olika verksamhetsområdena för att skapa en tydlig bild av sektionens styrkor och behov. Detta innebär att året till stor del har varit ett inventeringsår där vi velat skapa oss en bild av vilka medlemmar som tillhör sektionen och vilka arbetsgivare som ingår inom vårt ansvarsområde. I denna inventering har även ingått att bygga upp och befästa sektionens olika förhandlingsorganisationer och områden för våra Regionala Fackliga Ombud (RFO). Sektionens informationsansvariga och sekreterare har ägnat mycket tid under året att bringa ordning i de listor av arbetsgivare, arbetsplatsombud, regionala skyddsombud, kontaktuppgifter till AO, avtalstillhörighet, med mera som finns på sektionen. I arbetet har också ingått att skapa mallar till informationsblad, affischer och kallelser till möten och sammankomster och vi har med stor entusiasm tagit oss an uppgiften att anordna årsmötet En genomgående röd tråd i förbundets alla funktionsbeskrivningar av de olika uppdragen inom Kommunal ingår uppdraget att rekrytera nya medlemmar till Kommunal. D.v.s., varje arbetsplatsbesök och andra möten med medlemmar och andra är tillfällen att prata om facket och Kommunals värdegrund. Vi genomförde en kultursatsning som innefattade rabatterade böcker, teater och biobesök samt en kulturafton med uppskattade framträdanden av f.d. kulturministern Bengt Göransson och mezzosopranen Astrid Robillard. Sida 3 av 26

4 Sektionsstyrelsen har hållit 10 protokollförda styrelsemöten, varav två har varit dels en tredagarskonferens på Pensionat Granparken i Norrtälje och dels en tredagarskonferens på Södersjukhuset. Sektionens verksamhetsområde Vårt medlemsantal uppgick till medlemmar den 31/ Sektionen verkar inom fyra huvudområden med drygt 85 arbetsgivare: Privat hälso- och sjukvård söder om Slussen, busstrafik, djursjukvård samt ideella föreningar. En stor del av verksamheten drivs inom fyra förhandlingsorganisationer som fortsätter sitt arbete från sina tidigare sektionsorganisationer. Övrig verksamhet hanteras av flera Regionala Fackliga Ombud (RFO). Sektionen är i dagens läge inte självförsörjande på RFO-området utan vi bygger en stor del av den verksamheten på RFO från andra sektioner, som i de flesta fall fortsatt sitt gamla RFO-uppdrag för medlemmar hos olika arbetsgivare efter att medlemmarna förts över till vår sektion. Förhandlingsorganisationer: Capio AB med dotterbolag i Stockholms län Keolistrafiken Stiftelsen Stora Sköndal Södersjukhuset RFO-områden: All ambulanssjukvård i Stockholms län (Falck, Samariten och AISAB) Djursjukvård i Stockholms län Privat vård och omsorg (PVO) huvudsakligen i södra halvan av Stockholms län Andra landstingsägda bolag inom hälso- och sjukvård (S:t Eriks ögonsjukhus, MediCarrier AB) Ersta Diakoni Ideella föreningar, som exempelvis Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Ekonomi Medlemsavgiften Medlemsavgiften var oförändrad från föregående år Grundavgiften 175 kronor, varav A-kassa 87 kr och försäkringar 88 kr Arbetslöshetsavgift för alla som är med A-kassan på 55 kr. Utöver detta tillkommer procentavgift 1,05 % av bruttolönen. Medlemmar utan inkomst eller som endast får exempelvis sjuk- eller föräldrapenning, sjukersättning betalar endast grundavgiften. Sektionens budget I början av 2013 sjösattes 17 nya sektioner inom Kommunal Stockholms län. I över två års tid hade den största förändringen i avdelningens historia förberetts. Av avdelningens 37 sektioner fanns det nu bara 19 kvar. Helt nya konstellationer hade skapats. Vår nya sektion Sjukvård syd Keolistrafiken bestod av ca medlemmar uppdelade på ett 80-tal arbetsgivare fördelat geografiskt över hela länet. Till vårt förfogande hade vi kr, 13 fackexpeditioner, flera hundra fackliga ombud och en hel del facklig tid som bekostades av arbetsgivaren. Sida 4 av 26

5 I fördelningen av våra budgetmedel hade vi prioriterat att informera oss om de många nya arbetsplatserna och att satsa rejält med pengar på medlemsmöten, verksamhetsinventering och ombudsverksamheten. Styrelsen har noggrant följt hur sektionsbudgeten har fördelats och använts. Detta har försvårats av tekniska begränsningar i budgetsystemet. T.ex. klarade inte systemet av att hantera kostnader parallellt med gamla och nya sektioner varpå en del kostnader från gamla sektion 17 (Sigtuna) har bokförts på det nya sektion 17. Men trots detta och andra budgettekniska barnsjukdomar har vi hållit oss inom budgetramarna. Ordförande har ordet Ett spännande år går mot sitt slut. Att bilda en ny sektion och skapa en grundförutsättning för verksamheten har varit givande, arbetsamt, roligt och emellanåt fyllt av blod, svett och tårar. Styrelsen har fått bygga en grundplattform som organisationen behöver för att kunna verka på bästa sätt och en förmån som styrelsen har haft är att det finns olika kompetenser och erfarenheter och det har vi tagit fasta på. Detta första år har i mångt och mycket varit ett inventeringsår i mångt och mycket. Vilka är medlemmarna och vilka behov har de och vilka förutsättningar har vi? Att bygga upp våra olika förhandlingsorganisationer som sköter motpartsfrågorna och att få till de demokratiska funktionella uppdragen har varit rejäla men spännande utmaningar. Sektionsstyrelsens uppdrag är inriktat på det demokratiska arbetet. Och på styrelsens möten görs en tydlig delning mellan det funktionella och det demokratiska. Det arbetssättet är helt nytt för oss alla. Jag som ordförande tycker ändå att vi har kommit långt och att det utvecklar styrelsens arbete. Vi har genomgått en styrelseutbildning där arbetsformer diskuterades och byggandet av vår gemensamma värdegrund formades. Den utbildningen, tillsammans med tre planeringsdagar i mars har skapat en grund för sektionen. Alla styrelseledamöter har också genomgått utbildning i Kommunals värdegrund i likhet med den modell som finns för arbetsplatsombuden och alla funktionsutbildningar. I juni hade vi en uppföljningskonferens med genomgång av nuläget och fortsatt planering. Sektionens förhandlingsorganisationer sattes på hårt prov i och med de två konflikterna som förbereddes både inom Sveriges Kommuner och Landsting och Bussbranschen varav en blev verklighet. En annan utmaning som styrelsen har ställts inför är att få arbetet på huvudexpeditionen att fungera optimalt och det har vi ännu inte lyckats med och förhandlingsorganisationen på Södersjukhuset har fått använda allt för mycket tid till detta arbete. Under senhösten prövar vi därför att med andra resurser för att förstärka medlemsservicen. Detta måste vi utveckla mer. Sektionen har under året omfördelat budgetmedel för att bemöta behovet av medlemsservice och vi fick löfte i slutet av året från Kommunal Stockholms län att vi kommer att få fortsatt ekonomiskt stöd från avdelningen p.g.a. sektionens sammansättning av arbetsgivare. Byggandet på vår grundstomme för sektionen kommer fortsätta länge än och det är ett arbete som jag ser framemot med tillförsikt. Anne-Li Rosengren, Ordförande sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Sida 5 av 26

6 Verksamhet kopplat till funktionsuppdrag Arbetsmarknad Sektionens arbetsmarknadsansvarige är Magnus Lunell. Nya A-kasseregler infördes under 2013 och innebär hårdare kontroll och disciplinåtgärder. Aktivitetsrapportering, att man går på inbokade möten och är aktivt arbetssökande är inget nytt. Det nya är en åtgärdstrappa med varning och avstängning från ersättning i fem steg. Åtgärdstrapporna delas upp i tre kategorier: 1. Att missköta sitt arbetssökande. 2. Att förlänga sin tid i arbetslöshet. 3. Att orsaka sin arbetslöshet. Vi har haft cirka 30 förfrågningar från Arbetsförmedlingens så kallade samråd. Samråd är när Arbetsförmedlingen vill veta vad vi anser om de arbetsgivare dit de vill skicka personer som är i olika arbetsmarknadsåtgärder. Det har hållits en funktionsutbildning för Sektionens arbetsmarknadsansvarige i oktober 2013 där bland annat dessa frågor diskuterade sen del. Arbetsmiljösamordning Sektionen har två arbetsmiljösamordnare. En med fokus på Keolistrafiken, Mats Hansson, och en med ansvar för övriga arbetsgivare/förhandlingsorganisationer, Tommy Hägglund. Under året anordnade avdelning Stockholm två mycket uppskattade seminarier/utbildningar som sektionen deltagit i: Den 25 april: seminarium om arbetsskadehantering med LO s förbundsjurist Magnus Eriksson som föreläsare. Från sektionen deltog 13 personer. Den 1 oktober var det seminarium/utbildning i arbetsskadeförsäkring/rehabilitering Föreläsare var Försäkringskassans arbetsskadehandläggare Karin Franklin. Sektionen hade ett flertal deltagare. Samordning på Keolis Sedan januari 2013 har 9 träffar för huvudskyddsombuden (HSO) samordnats där förhandlingsorganisationens HSO lagt upp strategi för att begära åtgärder av arbetsgivaren inom arbetsmiljön. Detta har handlat om tillbud, psykosocial arbetsmiljö, förarplatsen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett antal förelägganden enligt Arbetsmiljölagen, s.k. 6:6a, och något skyddsstopp har lämnats till arbetsgivaren Keolis Sverige AB under året. Arbetsmiljöverket har ingripit några gånger på begäran av skyddsombuden. Arbetsmiljösamordnaren har dessutom varit delaktig i diverse förändringar som gällt flera depåer, såsom Grönlunds och Kund- och trafikservice. Arbetsmiljösamordnaren har dessutom företrätt trafikvärdar och hållplatsservice då inga ombud finns där. Under året har nya huvudskyddsombud fått coachning för att komma in i sitt uppdrag. Sida 6 av 26

7 Arbetsplatsombudsverksamhet Sektionens arbetsplatsombudsansvarige är Johan Malmgren. Sektionen hade vid årets slut 253 arbetsplatsombud. Arbetsplatsombuden har förordnanden på tre år varefter de omväljs om de och deras arbetskamrater så önskar. Vår strävan har varit att ha välinformerade och engagerade arbetsplatsombud (AO) som kan stå för Kommunals värdegrund och vara goda företrädare för sina arbetskamrater och erbjuda medlemskap till nyanställda. Vi har under året: Valt 38 nya arbetsplatsombud Omvalt 24 arbetsplatsombud Avsagt 26 arbetsplatsombud Facklig/politisk verksamhet Den person, Tomas Pettersson, som innehar detta uppdrag är även sektionens ungdomsansvarige. Under året har fokus dock legat på det facklig/politiska funktionsuppdraget. Han har genomgått en funktionsutbildning för facklig/politiskt ansvariga på avdelning Stockholm, ledd av de facklig/politiska samordnarna på avdelningen, tillsammans med alla facklig/- politiska från samtliga sektioner i Kommunal Stockholm län. Efter detta skapades en grupp där sektionernas facklig/politiskt ansvariga ingår, och vars syfte är att ha regelbundna träffar på avdelningen för att samordna det facklig/politiska arbetet särskilt nu inför supervalåret. Man har i gruppen fått lämna förslag till avdelningen på aktiviteter som man tycker är relevanta för vårt arbete inför valåret. Några förslag som är på gång är demokratidagar för AO/SO, husbil/valstuga månaden före valet, politikerträffar/arbetsplatsbesök, flygbladsutdelning och ringkvällar. Vår facklig/politiske ansvarige har, förutom funktionsutbildningen, under året gått LOkursen Insikter under året. Det är en kurs där man bl.a. fördjupar sig i arbetarrörelsens/fackföreningsrörelsens historia. Han har även deltagit på en välfärdskonferens arrangerad av Kommunal Stockholms län och Socialistiskt Forum. Den 2:a oktober hölls en konferens på Sveavägen 68 där Kommunal Stockholms Län samt ett antal socialdemokratiska politiker deltog. Kommunal redovisade sin valplattform och framförde att man kommer att bedriva en självständig valrörelse. Politikerna fick i sin tur redovisa sitt arbete i kommun/landsting och beskriva hur det är kopplat till Kommunals krav. Förutom den facklig/politisk ansvariges verksamhet på sektionen har sektionen regelbundna kontakter främst med landstingspolitiker inom Landstingsfullmäktige, Hälso- och Sjukvårdsnämnden samt med Trafiknämnden. Vi har goda kontakter etablerade inom Hälsooch sjukvårdsområdet sen tidigare, genom Landstingsgruppen där vi ständigt påverkar och samtalar med flera politiker inom främst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Under året har vi även börjat bygga upp liknande kontakter inom trafikområdet. Försäkringar Sektionen bytte försäkringsansvarig i augusti 2013 och nuvarande försäkringsansvarig är Magnus Lunell. Kommunals medlemmar är försäkrade via medlemsförsäkringar i facket och via kollektivavtalen på arbetsplatsen. Vi har för närvarande totalt 14 försäkringsinformatörer registrerade i sektionen inom områdena SAF/LO, KAP/KL och ITP. Försäkringsinformatörernas syfte är att hålla sig uppdaterade på avtalsförsäkringar och pensioner samt ha kännedom om våra med- Sida 7 av 26

8 lemsförsäkringar för att kunna hjälpa och hänvisa medlemmarna. För att kunna upprätthålla det anordnas regelbundet utbildningar, frukostmöten och konferenser av AFA Försäkring, LO, Kommunal och Folksam. Alla försäkringsinformatörer förväntas fortbilda sig varje år. Flera av informatörerna på Keolis är utsedda under året och har gått en fyradagars grundutbildning i LO:s regi. Flera av dessa ingår även i Keolis rehabgrupp. Grundutbildningen för arbetsplatsombud har under året avslutats av 17 nya arbetsplatsombud. Utöver detta erbjuds arbetsplatsombuden de utbildningar som finns i avdelningens och LO:s studiekataloger. Arbetsplatsombuden har deltagit i bl. a. följande utbildningar: Kommunals Värdegrund och Ideologi Grundutbildning SeMed-utbildning (medlemssystemet) Dialogutbildning Rehabkedjan Arbeta rätt Arbetsskadehantering Diskriminering och kränkande särbehandling Övriga förtroendevalda har gått bl. a. följande utbildningar: Studier Uppdraget som studieorganisatör i sektionen innehas av Anders Fredmark. Sektionen bedriver ingen egen utbildningsverksamhet för förtroendevalda utan nyttjar den utbildning som Avdelning Stockholms Län planerar och bedriver studier i enlighet med förbundets riktlinjer. Det är avdelningens ansvar att kvalitetssäkra såväl kursledare som utbildningsinnehåll och all budget för studier finns på avdelningen. Alla fackliga medlemsutbildningar genomförs i samarbete med LO-distriktet i Stockholms Län. Alla som nomineras till arbetsplatsombud genomgår först en endagars introduktion i Kommunals Värdegrund och Ideologi. 15 medlemmar har genomgått denna introduktionsdag. Organisation, värdegrund och fackligt ledarskap Sektionsstyrelseutbildning Sekreterarutbildning MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Arbetsrätt/Förhållningssätt Det svåra samtalet Utbildning för arbetsmarknadsansv. Utbildning för Facklig/politiskt ansv. Insikter Ungdomsverksamhet Uppdraget som ungdomsansvarig som även detta innehas av Tomas Pettersson, har hamnat i skymundan till förmån för den facklig/politiska verksamheten. Uppdraget ungdomsansvarig har ännu ingen funktionsutbildning att utgå ifrån. Vi räknar med att involvera ungdomsperspektivet i det facklig/politiska arbetet och vice versa på framöver. Sida 8 av 26

9 Valberedning Valberedningens sammankallande är Sussi Kostic Navidi. Valberedningen hade sitt första möte i september då man under en heldag gick igenom styrelseprotokoll och eventuella andra protokoll som tillkommit sedan årsmötet i februari. Av styrelseprotokollen kan man dra slutsatsen att sektionen har en väl fungerande styrelse. Under hösten utarbetades en blankett som skickades ut till medlemmarna i god tid till nomineringsmötet den 25 november. Valberedningen träffades åter för att sammanställa alla inkomna nominerade namn som lästes upp på nomineringsmötet. På mötet nominerades ytterligare några namn. En kort tid efter mötet träffades valberedningen igen för att fördela intervjutider till de personer som ej varit nominerade förut. Intervjuerna kommer att ske vid två heldagar före årsmötet Sida 9 av 26

10 Verksamhet kopplat till förhandlingsområde Förhandlingsorganisationer Capio AB med dotterbolag i Stockholms län I teamet ingår Marie Johansson, Tommy Hägglund och Kevin Thompson. Teamet har totalt åtta dagar per vecka i facklig tid från Capio. Året inleddes med ett förvärv av Carema Sjukvård, då det tillkom 1500 anställda över hela landet. I Stockholms region tillkom 22 nya enheter inom Primärvård, Psykiatri, Geriatrik, Titthålskirurgi, Ögonsjukvård, Rehab och Specialist sjukvård. Totalt i Stockholm har Capio 39 olika verksamheter och över 3000 anställda. I sektionen har vi över 800 medlemmar och 50 arbetsplatsombud fördelat på cirka 150 arbetsplatser spritt över hela länet. I mars ordnades en tvärfacklig träff för fackliga ombud anställda hos Capio inom Stockholms region. Inte mindre än 65 ombud kom till träffen där Capios Vd redogjorde för företagets nuläge och framtida strategi. Vi diskuterade våra fackliga utmaningar och utarbetade en gemensam facklig strategi för framtiden. Tillsammans har förbunden nästan 100 fackliga ombud verksamma inom Capio Stockholm! Capio S:t Görans sjukhus omfattas av kollektivavtal Pacta/Allmänna Bestämmelser och har löneförhandlats under hösten. Övriga Capioföretag har kollektivavtal hos Vårdföretagarna vars centrala avtal blev klart i slutet av året och löneförhandlingar har därför inte hunnit genomföras där. Här följer ett axplock av de viktigaste händelser inom de olika Capio företagen: Capio S:t Görans sjukhus (Akutsjukvård) 2013 är det första året med det nya vårdavtalet med SLL efter upphandlingen 2012 då Capio vann men till 9 % lägre pris. Då försvann 120 miljoner kronor i intäkter. Den fackliga utmaningen under året har varit att aktivt medverka i att hitta andra sätt att effektivisera utan att minska på personalen. Stort fokus har varit på arbetsmiljön, bemanning och Leanarbetet. Ett av villkoren i upphandlingen var att röntgenkliniken skulle återföras till sjukhuset vilket innebär en övergång från Unilabs till Capio S:t Göran. Detta innebar att arbetssätt, IT, HR policies och andra anställningsvillkor behövde omförhandlas och fasas in till det övriga sjukhuset. Vi har också prioriterat en översyn av poängmodellen. Att man behåller modellen, som ger ett betydligt bättre utfall för personalen än traditionell OB-ersättning, var en framgång i sig under rådande omständigheter. En annan viktig fråga var omförhandlingen av samverkansavtalet med en utveckling av regleringen gällande lokala fackliga företrädare och klinikombud. Det har varit ett stort antal byggnadsfrågor kopplat dels till behovet av stambyten men också till följd av en utökning av antalet vårdplatser och bygget av en ny akutmottagning med kapacitet för 100,000 akutbesök per år. En viktig principiell fråga under året har varit Allmänna Bestämmelsers (AB) regelverk gällande fridagar före och efter huvudsemestern. Här blev fokus på akutkliniken och det blev många förhandlingar både lokalt på kliniken och centralt på HR avdelningen. Vi kom fram till konsensus till slut, att man har rätt till Sida 10 av 26

11 fridagar om hela semesterperioden, juni augusti används i samband med semesterplaneringen. Med detta som grund kommer frågan att drivas på alla övriga kliniker under 2014! Vi har genomfört lönerevisionsförhandlingar (AB) under året där vi tillämpar vår modell av kvalitetssäkrad lönesättning som sker i tre steg, medlemmarnas enskilda medarbetarsamtal med sin chef, ombuds samtal med chefer och slutligen löneförhandlingar på varje klinik då vi fastställer de nya lönerna. Vi överskred potten på alla kliniker i år. Under året gjordes en insättning i personalens vinstandelsstiftelse motsvarande kr per person baserade på 2012 års vinst. Vår fackliga linje har varit och är att en eventuell vinst på sjukhuset, om det inte kan tas ut i form av ökat löneutrymme, ska komma personal till del via vinstdelning. Capio Dalen De stora frågorna på Dalen har varit diskussioner kring arbetsscheman, uppföljningen av flextidsavtalet, en del rehab- och personärenden och arbetet kring trycksårsprofylax och vårdkvalité. Capio Nacka En nytillkommen verksamhet inom Capio. Vi genomförde en lönerevision under våren med ett bra utfall (AB). Vi har genomfört flera arbetsplatsbesök för att utöka antalet arbetsplatsombud. Den stora frågan under hösten har varit att inrangera Nacka över till Vårdföretagarnas kollektivavtal E och hur vi ska förhindra att medlemmarna drabbas av försämringar. Dessa förhandlingar pågår fortfarande. Capio Vårdcentral Det tillkom 13 nya vårdcentraler till följd av förvärvet av Carema sjukvård, vilket innebär en utökning till 25 vårdcentraler i Stockholms län. Det har varit en hel del möten kring infasningen av dessa enheter och vi har förhandlat en ny chefs- och HR struktur för Stockholmsområdet. Vi har även drivit kravet på att inrätta en regional Skyddskommitté för Stockholm, men här har det gått trögt då det ska samordnas med de övriga regionerna ut i landet (central, syd och väst). Det har varit många chefsbyten och en hel del personärenden. På flera håll har vi förhandlat angående arbetsgivarens beslut att lägga ut hemsjukvården på andra företag, detta till följd av svårigheter att bemanna med tillräcklig många distriktssköterskor. Capio Maria Det har främst varit förhandlingar kring arbetsschema, rehabilitering och uppföljningen av det nya samverkansavtalet. I november påkallade arbetsgivaren förhandlingar för att konvertera en mentalskötare på natten till sjuksköterska (SSK). Arbetsgivaren hänvisade till patientsäkerheten och sårbarheten med den låga SSK-bemanningen. I förhandlingarna valde vi att lyfta fram den oro våra medlemmar känner inför framtiden. Vi hävdade att våra medlemmar är utvecklingsbara och inte bara avvecklingsbara. Vi enades om att starta ett utvecklingsprojekt för att lyfta fram och synliggöra mentalskötarnas kompetens. Målet är att hitta utvecklingsmöjligheter och säkerställa att våra medlemmar behövs även i framtiden på Capio Maria. Capio Hjärnhälsan Fem nya enheter har tillkommit. Den stora frågan har varit arbetsgivarens förslag på att konvertera 5 mentalskötartjänster till tre psykologer och en sjuksköterska tjänst. Vår genomlysning av frågan visade stora brister i beslutsunderlaget. Vi krävde att arbetsgivaren skulle backa och genomföra en ordentlig verksamhetsanalys tillsammans med all personal och Sida 11 av 26

12 en ordentlig konsekvensanalys. Detta är nu igång och vårt mål är att lyfta fram den höga kompetens som finns inom skötargruppen inom den öppna psykiatriska vården och därmed rädda kvar så många tjänster som möjligt. Övriga Capioföretag För både Capio Medocular och CFTK har det varit ett relativt lugnt år. Den stora frågan för Capio Anorexi Center har varit lokalflytten från Löwenströmska till Sollentuna sjukhus, med ritningsgranskning, chefsbyten och andra förhandlingar kopplat till detta. På Capio Ortopediska huset bedrivs främst dagkirurgi. Förhandlingar kring nya arbetsscheman och en verksamhetsförändring gällande köksuppgifter och undersköterskornas arbetsfördelning. Flera möten kring förberedelser av effekterna av en övergång från fasta vårdavtal till vårdvalet. Under året har det genomförts ett arbetsplats besök på Capio Saltsjöbaden Rehab, där vi har knutit kontakt med medlemmarna och arbetsledningen. Det har också varit diskussioner och lunch kontra måltidsuppehåll. Capio EWC (europeiska företagsrådet) I Capio förhandlingsteam ingår uppgiften att samordna de olika förhandlings- och beslutsnivåer inom Capio. Detta innebär ett försök till samordning av det lokala förhandlingsarbetet, Stockholmsövergripande förhandlingar, insyns och påverkans möjligheter gällande lokala bolagstyrelser, koncernstyrelsen och det Europeiska företagsrådet. Det är i rådet vi håller kontakten med våra fackliga kamrater anställda inom Capio i andra länder, främst Frankrike och Tyskland. Vi samordnar detta via rådet och dess arbetsutskott där Kommunal har ordförandeposten är det första året med det nya omförhandlade europeisk företagsrådsavtal med förbättrade möjligheter till information och samråd. De frågor teamet har drivit i rådet har varit samråd kring anti-muta -, anti-korruption - och Whistleblower -policyn, en form av skydd för Capio anställda för att kunna påtala brister och missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren. Vi har tidigare drivit frågan om meddelarfrihet för alla Capio anställda i Sverige vilket ledde till ett kollektivavtal om detta tecknades med fackförbunden och Capio. Vi har medverkat i en uppdatering av den etiska koden och, tillsammans med tyska och franska kamrater utarbetat en enkät gällande Information och samråd inom Capio. Unilabs Unilabs bedriver främst laboratorier och röntgenverksamhet. Den stora frågan under året har varit hanteringen av verksamhets- och personalfrågorna i samband med en delning av labbet till ett laboratorium för akuta labbflöden på S:t Görans sjukhus och ett laboratorium på Kungsholmen för primärvårdsflöden. Här har det rått stora brister ur både medbestämmande- och arbetsmiljölagsynpunkter och skyddsombuden har ej givits möjlighet att deltar i processen. Nu får arbetsgivaren backa och göra om och göra rätt. Vi förbereder en stämning p.g.a. lagbrott. Keolis Sverige AB Kommunal på Keolis består dels av ett team med övergripande ansvar och dels alla trafikområden med ett huvudskyddsombud, arbetsplatsombud och en samordnare på varje depå. Förhandlingsorganisationen har förhandlat fram dels personlig facklig tid för ett antal företrädare och dels facklig tid för bemanning av expeditionerna. Teamet har tilldelats personlig facklig tid per vecka av Keolis som fördelas enligt följande: Åsa Gisslén, 32 h/v för hela Keolistrafiken Mats Hansson, 24 h/v för Arbetsmiljö Sida 12 av 26

13 Magnus Lunell, 24 h/v för Rehabilitering Anders Fredmark, 24 h/v för varsel och överläggningar Annika Fäldt, ingen förhandlad tid, söker ledigt för den tid som arbetsgivaren kallar till förhandling samt förberedelser. Följande arbetsplatser/garage finns inom Keolis i Stockholms län: Eriksberg Frihamnen (t.o.m. Augusti 2013) Gubbängen Södertörn Hornsberg Lidingö (t.o.m. Augusti 2013) Nacka/Värmdö Nyboda Söderhallen Nya Stockholm Östra (fr.o.m augusti 2013 sammanslagning av Lidingö o Frihamnen) På varje depå/garage finns en samordnare med huvudansvar för det fackliga arbetet där. För bemanning av expeditionerna hade garagen under 2013: 25 timmar per vecka: Hornsberg, Söderhallen, Nyboda, Gubbängen, Södertörn, Eriksberg, Nacka/Värmdö 10 timmar per vecka: Lidingö 6 timmar per vecka: Frihamnen Delegationer för MBL 11 och 19 ute på Trafikområdena: Lidingö: Gia Kressner- Gjednes, Edin Karat Nyboda: Lars-Åke Johansson, Christer Swanson Hornsberg: Kenneth Lindberg, Anders Willgård Söderhallen: Leif Länghemmer, Niklas Tengnér Gubbängen: Ulf Björe, Mats Hansson Eriksberg: Yakoub Chukro, Markus Lähdes Nacka Värmdö: Saknas delegation, förhandlingsteamet träder in. Södertörn: Yvonne Edberg Johansson, Per Mellin Året som gått Den 6 februari hade Sektion Keolistrafiken sitt avslutande årsmöte och vi gick in i den nya sektionen 1 mars 2013 och blev Sektions Sjukvård syd Keolistrafiken. Vi har vunnit mycket kunskap och haft många luttrade företrädare att luta oss mot i olika frågor. Under året har följande förhandlingar enligt MBL genomförts: Fördelning av den fackliga tiden. Genomfördes av ombudsmannen Grönlundsprojektet Omorganisation av KTS Omorganisering av kundvärdarna i E19 Tillägg för rampvakter. Genomfördes av ombudsmannen Organisationsöversyn på HK Tillsättning av affärsområdesdirektör Stockholm Tillsättning av HR & Kommunikationsdirektör Översyn av verkstadsorganisationen Omorganisation på Hållplatsservice Central trafikledning Utökade slumpvisa drogtester för verkstad och servicehall. Genomfördes av ombudsmannen Sparade semesterdagar år 5 Genomfördes av ombudsmannen Under året har vi haft ett antal informella samverkansmöten med företaget där vi träffat Förhandlingschefen och affärsområdesdirektören. Vi fick information om vad som händer inom företaget och hade möjligheter att diskutera de frågor som är aktuella från Sida 13 av 26

14 vårt håll. Det har varit en mycket givande samverkan då vi kunnat diskutera många frågor om vad som händer dels i företaget och dels ute på de olika depåerna. Tyvärr så slutade affärsområdesdirektören i företaget i augusti och sedan dess så har vi inte haft lika lätt att få veta vad som är på gång i företaget. Den nya affärsområdesdirektören tillträdde sin anställning i september och har haft fullt upp med att sätta sig in i företaget. Förhoppningarna är att vi ska återuppta de informella mötena när han blivit lite varm i kläderna. Trafikprojektet som startades upp i slutet av 2012 avslutades under första halvåret och övergick till att bli KST (Kommunals Samordning av Trafiken). Där finns representanter från alla bolag och alla personalkategorier. Vi träffas och diskuterar gemensamma frågor och strategier. Det finns även undergrupper där man diskuterar frågor som bara rör vissa yrkesgrupper, t ex servicehall, verkstad, kundoch trafikvärdar. KST träffas 4 gånger om året. Vi har under året även haft en del avhopp av förtroendevalda på vissa garage vilket lett till att arbetsbördan ökat för förhandlingsteamet då förhandlingsarbetet och samverkan ändå måste fortsätta att fungera på dessa garage. Det ställer stora krav på utbildning av ombuden och engagemanget för att få delegationer att sitta i samverkansgrupper. Tyvärr hänger inte tillgången på, och behovet av utbildning i detta ihop då kurserna varit få och många ställts in på grund av avtalsförhandlingarna för BBA. Dock är vi nu ifatt på den punkten och vi kan avsluta året lite lugnare. Under augusti inledde vi regelbundna träffar där alla samordnarna på garagen diskuterat motpartsfrågor. Dessa träffar har genomförts varannan månad och ett är ett komplement till Inför CSAM-möte som hållits varje månad. Vår förhoppning är att vi ska kunna utöka samordnarträffarna till att bli månatliga under Förhandlingsorganisationen har kallat de arbetsplatsombud som har mandat att förhandla i de lokala samverkansgrupperna, samt huvudskyddsombud till sammanlagt sju st Keolisträffar, fem av dessa var halvdagar och två var heldagsträffar. Huvudsyftet med Keolisträffarna är dels att planera strategi och gå igenom punkter för nästkommande respektive trafikområdes samverkansmöte (L-SAM) och dels att diskutera de frågor som skall tas upp i central samverkan (C-SAM). Här har samverkansledamöter ett forum att träffa övriga arbetsplatsombud och diskutera vad som händer på de olika garagen. Avtalsrörelse 2013 Det har varit kollektivavtalsförhandlingar under året eftersom BBA-avtalet gick ut i maj. I vanlig ordning var vi tvungna att strejka då vi inte såg någon annan framkomlig väg gentemot BUA. Strejken bestod dels av en nyanställnings- och övertidsblockad på alla garage samt att vi tog ut bussförare på en del ställen. Det garage i Stockholm som först togs ut i strejk var Söderhallen. Där var kampviljan stor och många ställde upp för vårt avtal. Förhandlingarna drog ut på tiden och det blev därför varsel även för Hornsbergs del. Strax innan de skulle gå ut i strejk så kom arbetsgivaren och Kommunal överens om ett nytt avtal. I samband med varslen så genomfördes ett antal möten på avdelningskontoret med depåernas förtroendevalda. Det hölls även ett antal möten med de medlemmar som skulle tas ut i strejk. Löneförhandlingarna för medlemmarna i verkstad, servicehall, hållplatsservice, kund och Sida 14 av 26

15 trafikvärdar med flera hölls i september och oktober. Potten 2013 var, enligt det centrala kollektivavtalet BBA, 530 kr per medlem och med ett individgarantibelopp 0 kr. En individuell handlingsplan ska senast inom en månad upprättas för de som fått ringa lönepåslag (upp till 265 kr). Kommunal och Keolis tecknade inför löneförhandlingarna ett lokalt kollektivavtal i Stockholms Län innehållande minimilöner och individgarantibelopp (220 kr). Förhandlingarna genomfördes under september och oktober av Ombudsman Yvonne Chevallerau och Magnus Lunell. Representanter för de olika garagen var med när man förhandlade just deras trafikområde. Kommunal var under förhandlingarna mycket noga med att påtala att det är de lönesättande cheferna som ska motivera och förklara den individuella lönesättningen för sina anställda och att Kommunal kommer ta enskilda överläggningar i de fall där medlemmarna önskar det. Kommunal påtalade också att en förutsättning för att lönesättningen ska fungera är att alla haft ett medarbetarsamtal i god tid, att kriterierna är väl kända och att lönesättningen är sakligt grundad att den inte bygger på godtycke. Rehabgruppen Den 16 januari hade vi upptaktsmöte med den nya Rehabgruppen och ytterligare tre sammanträden har hållits under Rehabgruppen är fortsättningen på Keolis förhandlingsorganisations arbete med att kartlägga, ge stöd och hjälp till långtidssjukskrivna medlemmar. I Kommunal Keolis Rehabgrupp ingår fackliga företrädare från samtliga garage. Rehabgruppens ombud har god kunskap i rehabiliteringsarbete och arbetsskadehantering. Vi är pålästa och kunniga om Försäkringskassans och AFA s kollektivavtalsförsäkringar och vår uppgift är att stödja medlemmar i kontakten med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Företagshälsovården. Vi hjälper även medlemmar att ompröva och överklaga beslut om exempelvis nekad sjukpenning, sjukersättning, livränta och indragen SGI (sjukpenninggrundande inkomst). I Rehabgruppen ingår: Magnus Lunell, Rehabansvaring på förhandlingsorganisationen Julio Vergara Leighton, Söderhallen Kenneth Lindberg, Hornsberg Esmail Zadeh Darrehshourian, Hornsberg Herbert Musoke, Nyboda Aurora Parra Herrera, Gubbängen Åsa Gisslén, Gubbängen Sylwia Söderbaum, Eriksberg Gisela Bengs, Södertörn Roger Karlsson, Södertörn Thomas Malmsten, Nacka Värmdö Stiftelsen Stora Sköndal Teamet består av Johan Malmgen och Cabir Aksu. Facklig tid är förhandlad med arbetsgivaren. Året har präglats av stor turbulens. Arbetsgivaren startade ett bemanningsprojekt under förra året som färdigställdes i år. I korthet handlar det om hur bemanningen ska se ut under dygnets 24 timmar. Utfallet av detta innebar att arbetsgivaren bestämde att alla heltidstjänster inom äldreomsorgen skulle Sida 15 av 26

16 försvinna, ett otroligt hårt slag för Kommunals medlemmar. Förhandlingarna om ny organisation inleddes och avslutades i oenighet, då arbetsgivaren inte backat från sitt förslag samt ignorerat Kommunals inbjudan att partsgemensamt se över olika schematekniska lösningar som skulle kunna innebära att heltidstjänster räddades. Normalt efter en omorganisationsförhandling brukar arbetsgivaren kalla till s.k. LAS-förhandlingar, för att fastställa turordningsreglerna. I detta fall valde arbetsgivaren, som ett ensidigt arbetsgivarbeslut, att i ett brev till berörda anställda erbjuda fortsatt anställning med sysselsättningsgraden varierande mellan %. Man fick välja att antingen tacka ja till den nya deltidsanställningen eller så skulle man bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Denna hanteringsordning är enligt Kommunal felaktig, då Kommunal tolkar det som att vi redan är uppsagda och vi borde ha uppsägningstider från de gamla tjänsterna. Kommunal driver nu detta ärende för alla medlemmar, både nattoch dagpersonal, som drabbats. Ärendet befinner sig i dagsläget på förbundsnivå och är inte avgjort. I samband med neddragningarna av sysselsättningsgraderna, införde arbetsgivaren även nya scheman ute på enheterna. Överlappningstiderna har minskat drastiskt och organisationen är nu så slimmad att minsta frånvaro måste täckas för att personalen ska kunna utföra ett respektabelt omvårdnadsarbete. Arbetsmiljön har givetvis till följd av detta försämrats och skyddsombuden har ett viktigt arbete framför sig att bevaka detta. Kommunal såg till, faktiskt med god hjälp av arbetsgivaren, att tretton personer som uppnått företrädesrätt till nya tjänster, fick sådana erbjudanden. Glädjen var stor hos flera av Kommunals medlemmar, när de fick information om detta och skulle slippa fortsätta som timanställda med allt vad det innebär i form av otrygghet och svårigheter att planera framtiden. Stora Sköndal beslutade under året att de inte skulle ha kvar sitt centralkök i egen regi. I augusti tog ISS över köket. Genom att vi fick det till en verksamhetsövergång, erbjöds den befintliga kökspersonalen att följa med över till ISS, istället för att riskera uppsägning. I slutet av november öppnades det första av två nya vård- och omsorgsboende i Sköndal. Demensvård och somatisk omvårdnad kommer att bedrivas där och nu gäller det att arbetsgivaren kan fylla platserna, så det inte blir ett ekonomiskt bakslag. Under året har det genomförts fem stycken medlemsmöten och sju stycken arbetsplatsombudsträffar. Södersjukhuset AB Teamet består av Anne-Li Rosengren (förhandlingsansvarig), Åsa Palm, Ann-Christine Nilsson, Tomas Pettersson och Marie Lorentzon. Facklig tid á 53 timmar samt 40 timmar arbetsmiljötid per vecka är förhandlad med arbetsgivaren. På Internmedicin kontaktade de lokala skyddsombuden förhandlingsorganisationen och påtalade allvarliga problem med platsbrist, överbeläggningar och personalbrist. Belastningen är särskilt tungt för våra medlemmar eftersom det i första hand är sjuksköterskor som sagt upp sig och det är våra medlemmar som blir kvar, står för kontinuiteten och skolar in nya medarbetare. Vårt huvudskyddsombud har hjälpt och stöttat våra lokala företrädare. Vi har tillsammans med Vårdför- Sida 16 av 26

17 bundet haft ett flertal möten med arbetsgivaren och påtalat problemen. Arbetsgivaren oförmåga att bemöta våra krav ledde till slut att Arbetsmiljöverket kontaktades, vilka kom och gjorde en särskild inspektion på avdelningen med de största problemen. Landstingsfullmäktige har beslutat om en investering av ny behandlingsbyggnad till sjukhuset. Det så kallade västläget. Bygget blir på befintlig tomt till sjukhuset och de hus som står där idag ska rivas. Behandlingsbyggnaden ska innehålla bland annat en ny akutmottagning och ny operationsavdelning. Inom varje delprojekt som Locum ansvarar för finns det partsgemensamma arbetsgrupper. Följande skyddsombud deltar: Akutmottagning (Maria Elfsson och Ing-Marie Zettergren) Operationsavdelningar (Caisa Blomqvist) Sterilcentral (Marceline Mindana) Endoskopiverksamhet (Margareta Essing-Börjes) Patologi (ej tillsatt enheterna tillhör Universitetssjukhuset) Logistik, d.v.s. försörjningsdelar (Mats Bergquist och Anette Grundsten) Vårdavdelningar (Tomas Pettersson och Minttu Leino) Ett annat omfattande byggprojekt som har startas är ombyggnad av befintliga vårdavdelningar där de lokala skyddsombuden på de flesta ställen ingår. Dessa ombyggnader är ett led i att rusta upp det snart 70-åriga sjukhuset till moderna avdelningar för att klara arbetsmiljöverkets krav. Det arbetet medför evakuering och flyttning av vårdavdelningar med patienter. För detta finns också ett föreläggande från arbetsmiljöverket. Nytt tillagningskök planeras och en byggarbetsgrupp har inlett det arbetet. Södersjukhuset har fattat ett strategiskt beslut att sjukhuset ska driva köket i egen regi och själv tillaga alla patientmat. Sjukhuset menar att man därmed kan vara mer flexibel med maten till patienterna än nu. Idag köps maten från centralköket på Rosenlunds sjukhus. Vårt huvudskyddsombud Åsa Palm ingår i den arbetsgruppen. Patienthotellets byggande och förflyttning av verksamhet från sjukhuset och dit har inneburit en hel del arbete. BB-avdelningar har fått stänga med omplacering av undersköterskor till följd och hela bemanningen inom obstetriken har genomlysts. I samband med detta framförde vi skarp kritik mot den minimala bemanning som är på förlossningsavdelningen i förhållande till antalet förlossningar. Vi har haft långa diskussioner angående bland annat transporter mellan förlossningen och patienthotellet och till slut kom vi överens om en acceptabel kompromiss. Huvudskyddsombudet har tillsammans med lokala företrädare bland annat gjort skyddsrond på patienthotellet och där påtalat stora brister. Efter öppnande av patienthotellet har sjukhuset fått revidera sina vårdplatser och återigen öppna en halv BBavdelning för patienterna som varit för sjuka för vistelse på hotellet. Löneöversynen genomfördes under september och oktober. I år begärde vi få lönekriterier tillsammans med lönebud samt en redogörelse av hur chefen jobbat med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal. På så sätt har vi skapat ett större tryck på de enheter som inte jobbar aktivt med sina lönekriterier och vi fick därmed även verksamhetscheferna att ta ett större ansvar. Resultatet är att det nu finns Sida 17 av 26

18 endast en handfull enheter kvar som inte har några kriterier och som nu jobbar aktivt med dessa inför nästa års löneöversyn. Vi känner att vi fått ett stort gehör hos flera verksamhetschefer som blivit varse de brister som uppdagades. Nya lönen, inklusive retroaktiv lön från 1 april betalades ut i november. Sjukhuset har bytt VD efter över 10 år. Vår nya VD har tydligt visat att han vill se ett bättre flöde och arbete i samverkansgrupperna. Utveckling av samverkansavtalet diskuteras och han har sagt att arbetet ska prioriteras. Vi ser att VD har samma inställning till samverkan på Södersjukhuset som vi och vi fortsätter att påverka i denna riktning. Lokalt och från förhandlingsorganisationen har vi deltagit i olika rekryteringar av chefer, så väl enhetschefer som verksamhetschefer. Vår normala hantering av dessa frågor är att samverkansledamöterna lokalt tar ansvar för detta i första hand. Efter att vi sade upp ramavtalet för flexibel arbetstid (flextid) för ett antal år sedan har det fortsatt inte fungerat tillfredsställande, och det har varit svårt att enas om nya kollektivavtal för flextid på de olika enheterna. I syfte att komma vidare har en partsgemensam arbetsgrupp startat under tidig höst för att ta ett helt och nytt grepp i hela arbetstidsfrågan. Det framkom vid slutet av förra året att man infört flextid för Servicegruppens utan att förhandla den,i en förhandlings som även ska innefatta en process så att gruppen är införstådd med arbetstidsmodellens regler. Detta medförde att vi kallade till förhandling och krävde istället ut övertid enligt gällande kollektivavtal, istället och detta har betalats ut. Utöver det har omförhandlingar av de andra arbetstidsmodellerna skett och revideringar gjorts. Medlemsmöten har genomförts med bland annat information om nya kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser. Vi har även genomfört träffar med arbetsplatsombuden vid tre tillfällen: Kommunals fokusmål 2013 samt nya avtalet Kulturprogrammet och årets löneöversyn Arbetsskadeförsäkringen och arbetsskadeanmälan Gruppträffar för arbetsplatsombuden, inför de olika verksamhetsområdenas samverkansmöten, har fortsatt månadsvis på de områden där de lokala företrädarna har valt att fortsätta efter föregående års granskning av gruppträffarna. RFO-områden Ambulanssjukvård i Stockholms län Inom sektionen ingår samtliga ambulansföretag i Stockholm, AISAB, Falck och Samariten. Regionalt fackligt ombud (RFO) är Kevin Thompson. Efter en lång och besvärlig avtalsrörelse inom Vårdföretagarna Ambulans tecknades till sist ett nytt kollektivavtal för Den stora stötestenen var hanteringen av jour men nu har det tecknats ett nytt avtal gällande jour och arbetsmiljö. Veckan före julafton genomfördes en lönerevisionsförhandling med Samariten Ambulans. Här testade vi en ny lösning där den retroaktiva höjningen och uppräkningen av höjda er- Sida 18 av 26

19 sättningar användes för att utöka potten. Därmed ökades potten från 500 kr till 925 kr. Den nya lönen gäller från och med januari Inom Falck Ambulans däremot kunde arbetsgivaren inte enas om sina egna bud varpå den bokade lönerevisionsförhandlingen ställdes in! I skrivande stund har Falck inte besvarat begäran om nya lönerevisonsförhandlingar. Det har varit ett stort problem på en del håll inom ambulansföretagen, men främst inom Falck, att arbetsgivaren lagt ut extra arbetspass med ackumulerade jourtimmar, när det bäst passar arbetsgivaren. I arbetet med ett nytt arbetsschema inom Falck Ambulans ville schemagruppen att all arbetstid skulle vara inlagd i schemat, vilket vi förhandlade fram. Kommunals linje i Stockholm har varit och är: Inga 24 timmars arbetspass Planerad rast istället för osäkerheten med måltidsuppehåll Avlösning för att säkerställa hemgång vid arbetspassets slut Hos Falck ambulans har det varit diskussion och förhandlingar gällande att all personal ska blåsa negativt innan man påbörjar sitt arbetspass på ambulanshelikoptern. Kommunals linje är att alkohol och droger inte hör hemma på arbetsplatsen men personalen vill ogärna behöva ange varandra när det inte finns en närvarande och ansvarig arbetsledare till hands. Lösningen blev att i samband med skiftbyte ska påbörjande ambulanshelikopter besättning utför utandningsprov inför avgående pilot, som har en arbetsledande funktion. Inom övriga ambulansverksamheten finns inte alltid en närvarande arbetsledare så där tillämpas inte denna kontroll. Inom AISAB genomfördes lönerevisionsförhandlingar utifrån AB/HÖK avtalet. Förhandlingarna gav ett bra utfall med totalt flera tusen kronor utöver potten. Djursjukvård i Stockholms län Teamet som arbetar med djursjukvården är Johan Malmgren och Elisabeth Özdere-Lycke från sektion SLSO/Norra länet egenskap av regionala fackliga ombud(rfo) samt Jörgen Hallberg och Kicki Höglund i egenskap av regionala skyddsombud(rso). De har hela länet som område och har under året genomfört ett antal förhandlingar gällande omorganisationer, uppsägningar, lokala löneavtal samt enskilda medlemsärenden. Man märker av ett större intresse hos arbetsgivarna att teckna avtal om lokal lönepott, vilket innebär att lönetarifferna frångås och en individuell lönesättning sker. Viktigt i detta arbete är att arbetsgivaren tar fram tydliga lönekriterier som är grunden till lönesättningen. RSO har varit behjälpliga för ombud och arbetsgivare i deras arbetsmiljöarbete. I takt med att legitimeringen av djursjukskötarna skett, har naturvetarna börjat värva dessa, då de är akademiker. Kollektivavtalet äger dock Kommunal och det är endast Kommunal som kan förhandla för sina medlemmar. Detta har fört med sig att arbetsplatsbesöken ökat och ett antal nya medlemmar värvats. En heldags arbetsplatsombudsträff genomfördes med alla ombud på Östersjön. Då det är svårt att kunna kalla in ombuden under halvdagar, då deras schemaläggning ofta sätter hinder så bokas därför alltid heldagar för dessa tillfällen. Det har genomförts två medlemsmöten under året. Dessa hade vi på vår länsavdelning och vi bjöd in Anja Westerberg från förbundskontoret till dessa, då hon arbetar mycket med hanteringen av legitimeringen för djursjukskötarna. I denna bransch är flera större aktörer Sida 19 av 26

20 verksamma, inte bara i Stockholm, utan även i hela Sverige samt norden. Detta har gjort att kollektivavtalen hamnat i fokus under Inom djursjukvården har sektionens RFO och RSO besökt ca 25 arbetsplatser sen sektionen bildades. Man har arbetat aktivt med både rekrytering av nya medlemmar samt information och stöd till befintliga medlemmar. Ersta Diakoni Regionalt fackligt ombud är Kent Wall från sektion SLSO/Norra länet. Dessutom finns två fackliga företrädare, Gunnel Dahl och Nina Johansson, där vi har förhandlat sammanlagt 20 timmar facklig tid med arbetsgivaren för att bemanna den lokala expeditionen och bedriva fackliga arbetet. Det centrala avtalet (Vårdföretagarna) blev klart sent på året och därför har man inte hunnit med någon löneöversyn. Den kommer att starta i början på På Ersta har man även påbörjat en revidering av det lokala samverkansavtalet. Under året ändrade man nattbemanningen på Ersta Hospice, vilket ledde till förhandling och omplacering av några av våra medlemmar. Ersta Diakoni vann en upphandling inom äldreomsorgen vilket innebär att Linnégården, med ca 70 medlemmar, fördes över till Ersta Diakoni i december. Det har även varit neddragningar på Mariahemmet som resulterade i att två kökstjänster togs bort. Ingen medlem har dock mist sitt jobb. För övrigt har man haft en del medlemsärenden under året. Ideella föreningar Regionalt fackligt ombud är Luis Diaz, från sektion Skärholmen. Det kommer en hel del samråd från Arbetsförmedlingen gällande de ideella föreningarna som vi hanterat och löneöversyn har genomförts under året. Hos de mindre arbetsgivarna (X-Cons i Stockholm, Stiftelsen unga kvinnors värn; Finska föreningen i Stockholm, Föreningen Jakobsberg Gård) har det varit lugnt. På Frälsningsarmén har vi hanterat en del arbetsmiljöproblem och medlemsärenden och ett av ärendena ledde till att en av våra medlemmar fick ett ekonomiskt skadestånd. Även på Stockholms Stadsmission har vi genomfört ett antal förhandlingar under året. MediCarrier AB Regionalt fackligt ombud är Tommy Hägglund. Den stora händelsen under året var förberedelserna för att ta ut våra medlemmar på MediCarrier i strejk i samband med avtalsrörelsen gentemot SKL. Att ta ut MediCarrier är strategisk viktigt då vi med minimal insats kan vi få maximal effekt när uteblivna förråd påverkar hela Stockholms läns landsting. Däremot är MediCarrier en svår arbetsplats att stänga därför att det krävs 24 timmars bemanning av in- och utfarter. Detta kräver stora förberedelser med medlemmar som går strejkvakt dygnet runt, tillgång till mobila toaletter och en liten husvagn för att slippa regn och rusk. Dialogen med ledningen på MediCarrier fungerade mycket bra så vi testade ett nytt grepp Sida 20 av 26

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Representantskap 2014

Representantskap 2014 Representantskap 2014 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Lördagen den 29 mars kl. 9.30-16.00 På Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 Avprickning kl. 8.30 9.30 Mötet hålls mellan kl. 9.30 16.00 1 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005 Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 5/sep 2005 Lönerevision 2005 Nya pengar! Enligt gällande lö neavtal sker en ny lö nerevision den 1 oktober. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Svenska Kommunalarbetareförbundet Organisationsnummer 802001-7888 INLEDNING Kommunal fortsatte att vara en växande fackförening 2013. För andra året i rad gick vi med plus. Nu

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 5 December 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson POSTEN SYD Vad önskar

Läs mer

Kommunal 2007 Verksamhetsberättelse

Kommunal 2007 Verksamhetsberättelse Kommunal 2007 Verksamhetsberättelse Helsidesbilderna på tre av de kommunalare som vi har intervjuat och citerar här är hämtade från Kommunals annonskampanj hösten 2007, Sverige behöver fler proffs. Kampanjbilderna

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Snabb förändring av a-kassan SID 5

Snabb förändring av a-kassan SID 5 nr 11 31 oktober 2006 Bilaga Sektionswebb Malkiat Singh kör buss i Lund. Han är ledamot i koncernfackliga rådet på Bergkvarabuss och tror att facket kan få igenom mer, nu när man gemensamt kan ställa krav

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Nummer 6-13. Med ToMTejakt

Nummer 6-13. Med ToMTejakt Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer

Läs mer

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13

TEMA-NUMMER STÄDNING. Nummer 3-13 TEMA-NUMMER STÄDNING Dåliga upphandlingar förstör för seriösa städföretag Dags att sanera och städa upp sidan sidan 6-11 Kommunal varslar om strejk sidan sidan 5 Stressen ökar på BB när fler barn föds

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer