Årsberättelse Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013. Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2013"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav! Det fackliga löftet

2 Årsberättelse 2013 Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Innehåll Mål och syfte... 3 Sektionens mål... 3 Övergripande aktiviteter utifrån fokusmålen... 3 Sektionens verksamhetsområde... 4 Ekonomi... 4 Ordförande har ordet... 5 Arbetsmarknad... 6 Arbetsmiljösamordning... 6 Samordning på Keolis... 6 Arbetsplatsombudsverksamhet... 7 Facklig/politisk verksamhet... 7 Försäkringar... 7 Studier... 8 Ungdomsverksamhet... 8 Valberedning... 9 Förhandlingsorganisationer Capio AB med dotterbolag i Stockholms län Keolis Sverige AB Stiftelsen Stora Sköndal Södersjukhuset AB RFO-områden Ambulanssjukvård i Stockholms län Djursjukvård i Stockholms län Ersta Diakoni Ideella föreningar MediCarrier AB Privat vård och omsorg (PVO) i södra halvan av Stockholms län S:t Eriks ögonsjukhus Sektionsstyrelsen och funktionsuppdrag Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Valberedning Huvudskyddsombud Försäkringsinformatörer Arbetsplatsombud Sida 2 av 26

3 Mål och syfte Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Kommunal ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell solidaritet. Ovanstående är hämtat från Kommunals stadgar, den s.k. ändamålsparagrafen. 2 moment 2. Kommunal är en kamporganisation, vi är varmhjärtade och kostnadseffektiva med ett tydligt ledarskap samt öppna och tillgängliga. Sektionens mål Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte. Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatsen ger dem stöd i deras yrke och att vi synliggör deras jobb. Medlemmarna upplever att det är vi som har stått för förbättringarna i deras löner och anställningsvillkor på arbetsplatsen. För att alla medlemmar ska få samma/lika service, jobbar vi i en förändringsinriktad och effektiv organisation. Kommunal uppfattas som en förtroendefull organisation. Övergripande aktiviteter utifrån fokusmålen Under sektion Sjukvård syd Keolistrafikens första verksamhetsår har det funnits ett stort behov att grundligt synliggöra de många olika verksamhetsområdena för att skapa en tydlig bild av sektionens styrkor och behov. Detta innebär att året till stor del har varit ett inventeringsår där vi velat skapa oss en bild av vilka medlemmar som tillhör sektionen och vilka arbetsgivare som ingår inom vårt ansvarsområde. I denna inventering har även ingått att bygga upp och befästa sektionens olika förhandlingsorganisationer och områden för våra Regionala Fackliga Ombud (RFO). Sektionens informationsansvariga och sekreterare har ägnat mycket tid under året att bringa ordning i de listor av arbetsgivare, arbetsplatsombud, regionala skyddsombud, kontaktuppgifter till AO, avtalstillhörighet, med mera som finns på sektionen. I arbetet har också ingått att skapa mallar till informationsblad, affischer och kallelser till möten och sammankomster och vi har med stor entusiasm tagit oss an uppgiften att anordna årsmötet En genomgående röd tråd i förbundets alla funktionsbeskrivningar av de olika uppdragen inom Kommunal ingår uppdraget att rekrytera nya medlemmar till Kommunal. D.v.s., varje arbetsplatsbesök och andra möten med medlemmar och andra är tillfällen att prata om facket och Kommunals värdegrund. Vi genomförde en kultursatsning som innefattade rabatterade böcker, teater och biobesök samt en kulturafton med uppskattade framträdanden av f.d. kulturministern Bengt Göransson och mezzosopranen Astrid Robillard. Sida 3 av 26

4 Sektionsstyrelsen har hållit 10 protokollförda styrelsemöten, varav två har varit dels en tredagarskonferens på Pensionat Granparken i Norrtälje och dels en tredagarskonferens på Södersjukhuset. Sektionens verksamhetsområde Vårt medlemsantal uppgick till medlemmar den 31/ Sektionen verkar inom fyra huvudområden med drygt 85 arbetsgivare: Privat hälso- och sjukvård söder om Slussen, busstrafik, djursjukvård samt ideella föreningar. En stor del av verksamheten drivs inom fyra förhandlingsorganisationer som fortsätter sitt arbete från sina tidigare sektionsorganisationer. Övrig verksamhet hanteras av flera Regionala Fackliga Ombud (RFO). Sektionen är i dagens läge inte självförsörjande på RFO-området utan vi bygger en stor del av den verksamheten på RFO från andra sektioner, som i de flesta fall fortsatt sitt gamla RFO-uppdrag för medlemmar hos olika arbetsgivare efter att medlemmarna förts över till vår sektion. Förhandlingsorganisationer: Capio AB med dotterbolag i Stockholms län Keolistrafiken Stiftelsen Stora Sköndal Södersjukhuset RFO-områden: All ambulanssjukvård i Stockholms län (Falck, Samariten och AISAB) Djursjukvård i Stockholms län Privat vård och omsorg (PVO) huvudsakligen i södra halvan av Stockholms län Andra landstingsägda bolag inom hälso- och sjukvård (S:t Eriks ögonsjukhus, MediCarrier AB) Ersta Diakoni Ideella föreningar, som exempelvis Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Ekonomi Medlemsavgiften Medlemsavgiften var oförändrad från föregående år Grundavgiften 175 kronor, varav A-kassa 87 kr och försäkringar 88 kr Arbetslöshetsavgift för alla som är med A-kassan på 55 kr. Utöver detta tillkommer procentavgift 1,05 % av bruttolönen. Medlemmar utan inkomst eller som endast får exempelvis sjuk- eller föräldrapenning, sjukersättning betalar endast grundavgiften. Sektionens budget I början av 2013 sjösattes 17 nya sektioner inom Kommunal Stockholms län. I över två års tid hade den största förändringen i avdelningens historia förberetts. Av avdelningens 37 sektioner fanns det nu bara 19 kvar. Helt nya konstellationer hade skapats. Vår nya sektion Sjukvård syd Keolistrafiken bestod av ca medlemmar uppdelade på ett 80-tal arbetsgivare fördelat geografiskt över hela länet. Till vårt förfogande hade vi kr, 13 fackexpeditioner, flera hundra fackliga ombud och en hel del facklig tid som bekostades av arbetsgivaren. Sida 4 av 26

5 I fördelningen av våra budgetmedel hade vi prioriterat att informera oss om de många nya arbetsplatserna och att satsa rejält med pengar på medlemsmöten, verksamhetsinventering och ombudsverksamheten. Styrelsen har noggrant följt hur sektionsbudgeten har fördelats och använts. Detta har försvårats av tekniska begränsningar i budgetsystemet. T.ex. klarade inte systemet av att hantera kostnader parallellt med gamla och nya sektioner varpå en del kostnader från gamla sektion 17 (Sigtuna) har bokförts på det nya sektion 17. Men trots detta och andra budgettekniska barnsjukdomar har vi hållit oss inom budgetramarna. Ordförande har ordet Ett spännande år går mot sitt slut. Att bilda en ny sektion och skapa en grundförutsättning för verksamheten har varit givande, arbetsamt, roligt och emellanåt fyllt av blod, svett och tårar. Styrelsen har fått bygga en grundplattform som organisationen behöver för att kunna verka på bästa sätt och en förmån som styrelsen har haft är att det finns olika kompetenser och erfarenheter och det har vi tagit fasta på. Detta första år har i mångt och mycket varit ett inventeringsår i mångt och mycket. Vilka är medlemmarna och vilka behov har de och vilka förutsättningar har vi? Att bygga upp våra olika förhandlingsorganisationer som sköter motpartsfrågorna och att få till de demokratiska funktionella uppdragen har varit rejäla men spännande utmaningar. Sektionsstyrelsens uppdrag är inriktat på det demokratiska arbetet. Och på styrelsens möten görs en tydlig delning mellan det funktionella och det demokratiska. Det arbetssättet är helt nytt för oss alla. Jag som ordförande tycker ändå att vi har kommit långt och att det utvecklar styrelsens arbete. Vi har genomgått en styrelseutbildning där arbetsformer diskuterades och byggandet av vår gemensamma värdegrund formades. Den utbildningen, tillsammans med tre planeringsdagar i mars har skapat en grund för sektionen. Alla styrelseledamöter har också genomgått utbildning i Kommunals värdegrund i likhet med den modell som finns för arbetsplatsombuden och alla funktionsutbildningar. I juni hade vi en uppföljningskonferens med genomgång av nuläget och fortsatt planering. Sektionens förhandlingsorganisationer sattes på hårt prov i och med de två konflikterna som förbereddes både inom Sveriges Kommuner och Landsting och Bussbranschen varav en blev verklighet. En annan utmaning som styrelsen har ställts inför är att få arbetet på huvudexpeditionen att fungera optimalt och det har vi ännu inte lyckats med och förhandlingsorganisationen på Södersjukhuset har fått använda allt för mycket tid till detta arbete. Under senhösten prövar vi därför att med andra resurser för att förstärka medlemsservicen. Detta måste vi utveckla mer. Sektionen har under året omfördelat budgetmedel för att bemöta behovet av medlemsservice och vi fick löfte i slutet av året från Kommunal Stockholms län att vi kommer att få fortsatt ekonomiskt stöd från avdelningen p.g.a. sektionens sammansättning av arbetsgivare. Byggandet på vår grundstomme för sektionen kommer fortsätta länge än och det är ett arbete som jag ser framemot med tillförsikt. Anne-Li Rosengren, Ordförande sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Sida 5 av 26

6 Verksamhet kopplat till funktionsuppdrag Arbetsmarknad Sektionens arbetsmarknadsansvarige är Magnus Lunell. Nya A-kasseregler infördes under 2013 och innebär hårdare kontroll och disciplinåtgärder. Aktivitetsrapportering, att man går på inbokade möten och är aktivt arbetssökande är inget nytt. Det nya är en åtgärdstrappa med varning och avstängning från ersättning i fem steg. Åtgärdstrapporna delas upp i tre kategorier: 1. Att missköta sitt arbetssökande. 2. Att förlänga sin tid i arbetslöshet. 3. Att orsaka sin arbetslöshet. Vi har haft cirka 30 förfrågningar från Arbetsförmedlingens så kallade samråd. Samråd är när Arbetsförmedlingen vill veta vad vi anser om de arbetsgivare dit de vill skicka personer som är i olika arbetsmarknadsåtgärder. Det har hållits en funktionsutbildning för Sektionens arbetsmarknadsansvarige i oktober 2013 där bland annat dessa frågor diskuterade sen del. Arbetsmiljösamordning Sektionen har två arbetsmiljösamordnare. En med fokus på Keolistrafiken, Mats Hansson, och en med ansvar för övriga arbetsgivare/förhandlingsorganisationer, Tommy Hägglund. Under året anordnade avdelning Stockholm två mycket uppskattade seminarier/utbildningar som sektionen deltagit i: Den 25 april: seminarium om arbetsskadehantering med LO s förbundsjurist Magnus Eriksson som föreläsare. Från sektionen deltog 13 personer. Den 1 oktober var det seminarium/utbildning i arbetsskadeförsäkring/rehabilitering Föreläsare var Försäkringskassans arbetsskadehandläggare Karin Franklin. Sektionen hade ett flertal deltagare. Samordning på Keolis Sedan januari 2013 har 9 träffar för huvudskyddsombuden (HSO) samordnats där förhandlingsorganisationens HSO lagt upp strategi för att begära åtgärder av arbetsgivaren inom arbetsmiljön. Detta har handlat om tillbud, psykosocial arbetsmiljö, förarplatsen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett antal förelägganden enligt Arbetsmiljölagen, s.k. 6:6a, och något skyddsstopp har lämnats till arbetsgivaren Keolis Sverige AB under året. Arbetsmiljöverket har ingripit några gånger på begäran av skyddsombuden. Arbetsmiljösamordnaren har dessutom varit delaktig i diverse förändringar som gällt flera depåer, såsom Grönlunds och Kund- och trafikservice. Arbetsmiljösamordnaren har dessutom företrätt trafikvärdar och hållplatsservice då inga ombud finns där. Under året har nya huvudskyddsombud fått coachning för att komma in i sitt uppdrag. Sida 6 av 26

7 Arbetsplatsombudsverksamhet Sektionens arbetsplatsombudsansvarige är Johan Malmgren. Sektionen hade vid årets slut 253 arbetsplatsombud. Arbetsplatsombuden har förordnanden på tre år varefter de omväljs om de och deras arbetskamrater så önskar. Vår strävan har varit att ha välinformerade och engagerade arbetsplatsombud (AO) som kan stå för Kommunals värdegrund och vara goda företrädare för sina arbetskamrater och erbjuda medlemskap till nyanställda. Vi har under året: Valt 38 nya arbetsplatsombud Omvalt 24 arbetsplatsombud Avsagt 26 arbetsplatsombud Facklig/politisk verksamhet Den person, Tomas Pettersson, som innehar detta uppdrag är även sektionens ungdomsansvarige. Under året har fokus dock legat på det facklig/politiska funktionsuppdraget. Han har genomgått en funktionsutbildning för facklig/politiskt ansvariga på avdelning Stockholm, ledd av de facklig/politiska samordnarna på avdelningen, tillsammans med alla facklig/- politiska från samtliga sektioner i Kommunal Stockholm län. Efter detta skapades en grupp där sektionernas facklig/politiskt ansvariga ingår, och vars syfte är att ha regelbundna träffar på avdelningen för att samordna det facklig/politiska arbetet särskilt nu inför supervalåret. Man har i gruppen fått lämna förslag till avdelningen på aktiviteter som man tycker är relevanta för vårt arbete inför valåret. Några förslag som är på gång är demokratidagar för AO/SO, husbil/valstuga månaden före valet, politikerträffar/arbetsplatsbesök, flygbladsutdelning och ringkvällar. Vår facklig/politiske ansvarige har, förutom funktionsutbildningen, under året gått LOkursen Insikter under året. Det är en kurs där man bl.a. fördjupar sig i arbetarrörelsens/fackföreningsrörelsens historia. Han har även deltagit på en välfärdskonferens arrangerad av Kommunal Stockholms län och Socialistiskt Forum. Den 2:a oktober hölls en konferens på Sveavägen 68 där Kommunal Stockholms Län samt ett antal socialdemokratiska politiker deltog. Kommunal redovisade sin valplattform och framförde att man kommer att bedriva en självständig valrörelse. Politikerna fick i sin tur redovisa sitt arbete i kommun/landsting och beskriva hur det är kopplat till Kommunals krav. Förutom den facklig/politisk ansvariges verksamhet på sektionen har sektionen regelbundna kontakter främst med landstingspolitiker inom Landstingsfullmäktige, Hälso- och Sjukvårdsnämnden samt med Trafiknämnden. Vi har goda kontakter etablerade inom Hälsooch sjukvårdsområdet sen tidigare, genom Landstingsgruppen där vi ständigt påverkar och samtalar med flera politiker inom främst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Under året har vi även börjat bygga upp liknande kontakter inom trafikområdet. Försäkringar Sektionen bytte försäkringsansvarig i augusti 2013 och nuvarande försäkringsansvarig är Magnus Lunell. Kommunals medlemmar är försäkrade via medlemsförsäkringar i facket och via kollektivavtalen på arbetsplatsen. Vi har för närvarande totalt 14 försäkringsinformatörer registrerade i sektionen inom områdena SAF/LO, KAP/KL och ITP. Försäkringsinformatörernas syfte är att hålla sig uppdaterade på avtalsförsäkringar och pensioner samt ha kännedom om våra med- Sida 7 av 26

8 lemsförsäkringar för att kunna hjälpa och hänvisa medlemmarna. För att kunna upprätthålla det anordnas regelbundet utbildningar, frukostmöten och konferenser av AFA Försäkring, LO, Kommunal och Folksam. Alla försäkringsinformatörer förväntas fortbilda sig varje år. Flera av informatörerna på Keolis är utsedda under året och har gått en fyradagars grundutbildning i LO:s regi. Flera av dessa ingår även i Keolis rehabgrupp. Grundutbildningen för arbetsplatsombud har under året avslutats av 17 nya arbetsplatsombud. Utöver detta erbjuds arbetsplatsombuden de utbildningar som finns i avdelningens och LO:s studiekataloger. Arbetsplatsombuden har deltagit i bl. a. följande utbildningar: Kommunals Värdegrund och Ideologi Grundutbildning SeMed-utbildning (medlemssystemet) Dialogutbildning Rehabkedjan Arbeta rätt Arbetsskadehantering Diskriminering och kränkande särbehandling Övriga förtroendevalda har gått bl. a. följande utbildningar: Studier Uppdraget som studieorganisatör i sektionen innehas av Anders Fredmark. Sektionen bedriver ingen egen utbildningsverksamhet för förtroendevalda utan nyttjar den utbildning som Avdelning Stockholms Län planerar och bedriver studier i enlighet med förbundets riktlinjer. Det är avdelningens ansvar att kvalitetssäkra såväl kursledare som utbildningsinnehåll och all budget för studier finns på avdelningen. Alla fackliga medlemsutbildningar genomförs i samarbete med LO-distriktet i Stockholms Län. Alla som nomineras till arbetsplatsombud genomgår först en endagars introduktion i Kommunals Värdegrund och Ideologi. 15 medlemmar har genomgått denna introduktionsdag. Organisation, värdegrund och fackligt ledarskap Sektionsstyrelseutbildning Sekreterarutbildning MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Arbetsrätt/Förhållningssätt Det svåra samtalet Utbildning för arbetsmarknadsansv. Utbildning för Facklig/politiskt ansv. Insikter Ungdomsverksamhet Uppdraget som ungdomsansvarig som även detta innehas av Tomas Pettersson, har hamnat i skymundan till förmån för den facklig/politiska verksamheten. Uppdraget ungdomsansvarig har ännu ingen funktionsutbildning att utgå ifrån. Vi räknar med att involvera ungdomsperspektivet i det facklig/politiska arbetet och vice versa på framöver. Sida 8 av 26

9 Valberedning Valberedningens sammankallande är Sussi Kostic Navidi. Valberedningen hade sitt första möte i september då man under en heldag gick igenom styrelseprotokoll och eventuella andra protokoll som tillkommit sedan årsmötet i februari. Av styrelseprotokollen kan man dra slutsatsen att sektionen har en väl fungerande styrelse. Under hösten utarbetades en blankett som skickades ut till medlemmarna i god tid till nomineringsmötet den 25 november. Valberedningen träffades åter för att sammanställa alla inkomna nominerade namn som lästes upp på nomineringsmötet. På mötet nominerades ytterligare några namn. En kort tid efter mötet träffades valberedningen igen för att fördela intervjutider till de personer som ej varit nominerade förut. Intervjuerna kommer att ske vid två heldagar före årsmötet Sida 9 av 26

10 Verksamhet kopplat till förhandlingsområde Förhandlingsorganisationer Capio AB med dotterbolag i Stockholms län I teamet ingår Marie Johansson, Tommy Hägglund och Kevin Thompson. Teamet har totalt åtta dagar per vecka i facklig tid från Capio. Året inleddes med ett förvärv av Carema Sjukvård, då det tillkom 1500 anställda över hela landet. I Stockholms region tillkom 22 nya enheter inom Primärvård, Psykiatri, Geriatrik, Titthålskirurgi, Ögonsjukvård, Rehab och Specialist sjukvård. Totalt i Stockholm har Capio 39 olika verksamheter och över 3000 anställda. I sektionen har vi över 800 medlemmar och 50 arbetsplatsombud fördelat på cirka 150 arbetsplatser spritt över hela länet. I mars ordnades en tvärfacklig träff för fackliga ombud anställda hos Capio inom Stockholms region. Inte mindre än 65 ombud kom till träffen där Capios Vd redogjorde för företagets nuläge och framtida strategi. Vi diskuterade våra fackliga utmaningar och utarbetade en gemensam facklig strategi för framtiden. Tillsammans har förbunden nästan 100 fackliga ombud verksamma inom Capio Stockholm! Capio S:t Görans sjukhus omfattas av kollektivavtal Pacta/Allmänna Bestämmelser och har löneförhandlats under hösten. Övriga Capioföretag har kollektivavtal hos Vårdföretagarna vars centrala avtal blev klart i slutet av året och löneförhandlingar har därför inte hunnit genomföras där. Här följer ett axplock av de viktigaste händelser inom de olika Capio företagen: Capio S:t Görans sjukhus (Akutsjukvård) 2013 är det första året med det nya vårdavtalet med SLL efter upphandlingen 2012 då Capio vann men till 9 % lägre pris. Då försvann 120 miljoner kronor i intäkter. Den fackliga utmaningen under året har varit att aktivt medverka i att hitta andra sätt att effektivisera utan att minska på personalen. Stort fokus har varit på arbetsmiljön, bemanning och Leanarbetet. Ett av villkoren i upphandlingen var att röntgenkliniken skulle återföras till sjukhuset vilket innebär en övergång från Unilabs till Capio S:t Göran. Detta innebar att arbetssätt, IT, HR policies och andra anställningsvillkor behövde omförhandlas och fasas in till det övriga sjukhuset. Vi har också prioriterat en översyn av poängmodellen. Att man behåller modellen, som ger ett betydligt bättre utfall för personalen än traditionell OB-ersättning, var en framgång i sig under rådande omständigheter. En annan viktig fråga var omförhandlingen av samverkansavtalet med en utveckling av regleringen gällande lokala fackliga företrädare och klinikombud. Det har varit ett stort antal byggnadsfrågor kopplat dels till behovet av stambyten men också till följd av en utökning av antalet vårdplatser och bygget av en ny akutmottagning med kapacitet för 100,000 akutbesök per år. En viktig principiell fråga under året har varit Allmänna Bestämmelsers (AB) regelverk gällande fridagar före och efter huvudsemestern. Här blev fokus på akutkliniken och det blev många förhandlingar både lokalt på kliniken och centralt på HR avdelningen. Vi kom fram till konsensus till slut, att man har rätt till Sida 10 av 26

11 fridagar om hela semesterperioden, juni augusti används i samband med semesterplaneringen. Med detta som grund kommer frågan att drivas på alla övriga kliniker under 2014! Vi har genomfört lönerevisionsförhandlingar (AB) under året där vi tillämpar vår modell av kvalitetssäkrad lönesättning som sker i tre steg, medlemmarnas enskilda medarbetarsamtal med sin chef, ombuds samtal med chefer och slutligen löneförhandlingar på varje klinik då vi fastställer de nya lönerna. Vi överskred potten på alla kliniker i år. Under året gjordes en insättning i personalens vinstandelsstiftelse motsvarande kr per person baserade på 2012 års vinst. Vår fackliga linje har varit och är att en eventuell vinst på sjukhuset, om det inte kan tas ut i form av ökat löneutrymme, ska komma personal till del via vinstdelning. Capio Dalen De stora frågorna på Dalen har varit diskussioner kring arbetsscheman, uppföljningen av flextidsavtalet, en del rehab- och personärenden och arbetet kring trycksårsprofylax och vårdkvalité. Capio Nacka En nytillkommen verksamhet inom Capio. Vi genomförde en lönerevision under våren med ett bra utfall (AB). Vi har genomfört flera arbetsplatsbesök för att utöka antalet arbetsplatsombud. Den stora frågan under hösten har varit att inrangera Nacka över till Vårdföretagarnas kollektivavtal E och hur vi ska förhindra att medlemmarna drabbas av försämringar. Dessa förhandlingar pågår fortfarande. Capio Vårdcentral Det tillkom 13 nya vårdcentraler till följd av förvärvet av Carema sjukvård, vilket innebär en utökning till 25 vårdcentraler i Stockholms län. Det har varit en hel del möten kring infasningen av dessa enheter och vi har förhandlat en ny chefs- och HR struktur för Stockholmsområdet. Vi har även drivit kravet på att inrätta en regional Skyddskommitté för Stockholm, men här har det gått trögt då det ska samordnas med de övriga regionerna ut i landet (central, syd och väst). Det har varit många chefsbyten och en hel del personärenden. På flera håll har vi förhandlat angående arbetsgivarens beslut att lägga ut hemsjukvården på andra företag, detta till följd av svårigheter att bemanna med tillräcklig många distriktssköterskor. Capio Maria Det har främst varit förhandlingar kring arbetsschema, rehabilitering och uppföljningen av det nya samverkansavtalet. I november påkallade arbetsgivaren förhandlingar för att konvertera en mentalskötare på natten till sjuksköterska (SSK). Arbetsgivaren hänvisade till patientsäkerheten och sårbarheten med den låga SSK-bemanningen. I förhandlingarna valde vi att lyfta fram den oro våra medlemmar känner inför framtiden. Vi hävdade att våra medlemmar är utvecklingsbara och inte bara avvecklingsbara. Vi enades om att starta ett utvecklingsprojekt för att lyfta fram och synliggöra mentalskötarnas kompetens. Målet är att hitta utvecklingsmöjligheter och säkerställa att våra medlemmar behövs även i framtiden på Capio Maria. Capio Hjärnhälsan Fem nya enheter har tillkommit. Den stora frågan har varit arbetsgivarens förslag på att konvertera 5 mentalskötartjänster till tre psykologer och en sjuksköterska tjänst. Vår genomlysning av frågan visade stora brister i beslutsunderlaget. Vi krävde att arbetsgivaren skulle backa och genomföra en ordentlig verksamhetsanalys tillsammans med all personal och Sida 11 av 26

12 en ordentlig konsekvensanalys. Detta är nu igång och vårt mål är att lyfta fram den höga kompetens som finns inom skötargruppen inom den öppna psykiatriska vården och därmed rädda kvar så många tjänster som möjligt. Övriga Capioföretag För både Capio Medocular och CFTK har det varit ett relativt lugnt år. Den stora frågan för Capio Anorexi Center har varit lokalflytten från Löwenströmska till Sollentuna sjukhus, med ritningsgranskning, chefsbyten och andra förhandlingar kopplat till detta. På Capio Ortopediska huset bedrivs främst dagkirurgi. Förhandlingar kring nya arbetsscheman och en verksamhetsförändring gällande köksuppgifter och undersköterskornas arbetsfördelning. Flera möten kring förberedelser av effekterna av en övergång från fasta vårdavtal till vårdvalet. Under året har det genomförts ett arbetsplats besök på Capio Saltsjöbaden Rehab, där vi har knutit kontakt med medlemmarna och arbetsledningen. Det har också varit diskussioner och lunch kontra måltidsuppehåll. Capio EWC (europeiska företagsrådet) I Capio förhandlingsteam ingår uppgiften att samordna de olika förhandlings- och beslutsnivåer inom Capio. Detta innebär ett försök till samordning av det lokala förhandlingsarbetet, Stockholmsövergripande förhandlingar, insyns och påverkans möjligheter gällande lokala bolagstyrelser, koncernstyrelsen och det Europeiska företagsrådet. Det är i rådet vi håller kontakten med våra fackliga kamrater anställda inom Capio i andra länder, främst Frankrike och Tyskland. Vi samordnar detta via rådet och dess arbetsutskott där Kommunal har ordförandeposten är det första året med det nya omförhandlade europeisk företagsrådsavtal med förbättrade möjligheter till information och samråd. De frågor teamet har drivit i rådet har varit samråd kring anti-muta -, anti-korruption - och Whistleblower -policyn, en form av skydd för Capio anställda för att kunna påtala brister och missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren. Vi har tidigare drivit frågan om meddelarfrihet för alla Capio anställda i Sverige vilket ledde till ett kollektivavtal om detta tecknades med fackförbunden och Capio. Vi har medverkat i en uppdatering av den etiska koden och, tillsammans med tyska och franska kamrater utarbetat en enkät gällande Information och samråd inom Capio. Unilabs Unilabs bedriver främst laboratorier och röntgenverksamhet. Den stora frågan under året har varit hanteringen av verksamhets- och personalfrågorna i samband med en delning av labbet till ett laboratorium för akuta labbflöden på S:t Görans sjukhus och ett laboratorium på Kungsholmen för primärvårdsflöden. Här har det rått stora brister ur både medbestämmande- och arbetsmiljölagsynpunkter och skyddsombuden har ej givits möjlighet att deltar i processen. Nu får arbetsgivaren backa och göra om och göra rätt. Vi förbereder en stämning p.g.a. lagbrott. Keolis Sverige AB Kommunal på Keolis består dels av ett team med övergripande ansvar och dels alla trafikområden med ett huvudskyddsombud, arbetsplatsombud och en samordnare på varje depå. Förhandlingsorganisationen har förhandlat fram dels personlig facklig tid för ett antal företrädare och dels facklig tid för bemanning av expeditionerna. Teamet har tilldelats personlig facklig tid per vecka av Keolis som fördelas enligt följande: Åsa Gisslén, 32 h/v för hela Keolistrafiken Mats Hansson, 24 h/v för Arbetsmiljö Sida 12 av 26

13 Magnus Lunell, 24 h/v för Rehabilitering Anders Fredmark, 24 h/v för varsel och överläggningar Annika Fäldt, ingen förhandlad tid, söker ledigt för den tid som arbetsgivaren kallar till förhandling samt förberedelser. Följande arbetsplatser/garage finns inom Keolis i Stockholms län: Eriksberg Frihamnen (t.o.m. Augusti 2013) Gubbängen Södertörn Hornsberg Lidingö (t.o.m. Augusti 2013) Nacka/Värmdö Nyboda Söderhallen Nya Stockholm Östra (fr.o.m augusti 2013 sammanslagning av Lidingö o Frihamnen) På varje depå/garage finns en samordnare med huvudansvar för det fackliga arbetet där. För bemanning av expeditionerna hade garagen under 2013: 25 timmar per vecka: Hornsberg, Söderhallen, Nyboda, Gubbängen, Södertörn, Eriksberg, Nacka/Värmdö 10 timmar per vecka: Lidingö 6 timmar per vecka: Frihamnen Delegationer för MBL 11 och 19 ute på Trafikområdena: Lidingö: Gia Kressner- Gjednes, Edin Karat Nyboda: Lars-Åke Johansson, Christer Swanson Hornsberg: Kenneth Lindberg, Anders Willgård Söderhallen: Leif Länghemmer, Niklas Tengnér Gubbängen: Ulf Björe, Mats Hansson Eriksberg: Yakoub Chukro, Markus Lähdes Nacka Värmdö: Saknas delegation, förhandlingsteamet träder in. Södertörn: Yvonne Edberg Johansson, Per Mellin Året som gått Den 6 februari hade Sektion Keolistrafiken sitt avslutande årsmöte och vi gick in i den nya sektionen 1 mars 2013 och blev Sektions Sjukvård syd Keolistrafiken. Vi har vunnit mycket kunskap och haft många luttrade företrädare att luta oss mot i olika frågor. Under året har följande förhandlingar enligt MBL genomförts: Fördelning av den fackliga tiden. Genomfördes av ombudsmannen Grönlundsprojektet Omorganisation av KTS Omorganisering av kundvärdarna i E19 Tillägg för rampvakter. Genomfördes av ombudsmannen Organisationsöversyn på HK Tillsättning av affärsområdesdirektör Stockholm Tillsättning av HR & Kommunikationsdirektör Översyn av verkstadsorganisationen Omorganisation på Hållplatsservice Central trafikledning Utökade slumpvisa drogtester för verkstad och servicehall. Genomfördes av ombudsmannen Sparade semesterdagar år 5 Genomfördes av ombudsmannen Under året har vi haft ett antal informella samverkansmöten med företaget där vi träffat Förhandlingschefen och affärsområdesdirektören. Vi fick information om vad som händer inom företaget och hade möjligheter att diskutera de frågor som är aktuella från Sida 13 av 26

14 vårt håll. Det har varit en mycket givande samverkan då vi kunnat diskutera många frågor om vad som händer dels i företaget och dels ute på de olika depåerna. Tyvärr så slutade affärsområdesdirektören i företaget i augusti och sedan dess så har vi inte haft lika lätt att få veta vad som är på gång i företaget. Den nya affärsområdesdirektören tillträdde sin anställning i september och har haft fullt upp med att sätta sig in i företaget. Förhoppningarna är att vi ska återuppta de informella mötena när han blivit lite varm i kläderna. Trafikprojektet som startades upp i slutet av 2012 avslutades under första halvåret och övergick till att bli KST (Kommunals Samordning av Trafiken). Där finns representanter från alla bolag och alla personalkategorier. Vi träffas och diskuterar gemensamma frågor och strategier. Det finns även undergrupper där man diskuterar frågor som bara rör vissa yrkesgrupper, t ex servicehall, verkstad, kundoch trafikvärdar. KST träffas 4 gånger om året. Vi har under året även haft en del avhopp av förtroendevalda på vissa garage vilket lett till att arbetsbördan ökat för förhandlingsteamet då förhandlingsarbetet och samverkan ändå måste fortsätta att fungera på dessa garage. Det ställer stora krav på utbildning av ombuden och engagemanget för att få delegationer att sitta i samverkansgrupper. Tyvärr hänger inte tillgången på, och behovet av utbildning i detta ihop då kurserna varit få och många ställts in på grund av avtalsförhandlingarna för BBA. Dock är vi nu ifatt på den punkten och vi kan avsluta året lite lugnare. Under augusti inledde vi regelbundna träffar där alla samordnarna på garagen diskuterat motpartsfrågor. Dessa träffar har genomförts varannan månad och ett är ett komplement till Inför CSAM-möte som hållits varje månad. Vår förhoppning är att vi ska kunna utöka samordnarträffarna till att bli månatliga under Förhandlingsorganisationen har kallat de arbetsplatsombud som har mandat att förhandla i de lokala samverkansgrupperna, samt huvudskyddsombud till sammanlagt sju st Keolisträffar, fem av dessa var halvdagar och två var heldagsträffar. Huvudsyftet med Keolisträffarna är dels att planera strategi och gå igenom punkter för nästkommande respektive trafikområdes samverkansmöte (L-SAM) och dels att diskutera de frågor som skall tas upp i central samverkan (C-SAM). Här har samverkansledamöter ett forum att träffa övriga arbetsplatsombud och diskutera vad som händer på de olika garagen. Avtalsrörelse 2013 Det har varit kollektivavtalsförhandlingar under året eftersom BBA-avtalet gick ut i maj. I vanlig ordning var vi tvungna att strejka då vi inte såg någon annan framkomlig väg gentemot BUA. Strejken bestod dels av en nyanställnings- och övertidsblockad på alla garage samt att vi tog ut bussförare på en del ställen. Det garage i Stockholm som först togs ut i strejk var Söderhallen. Där var kampviljan stor och många ställde upp för vårt avtal. Förhandlingarna drog ut på tiden och det blev därför varsel även för Hornsbergs del. Strax innan de skulle gå ut i strejk så kom arbetsgivaren och Kommunal överens om ett nytt avtal. I samband med varslen så genomfördes ett antal möten på avdelningskontoret med depåernas förtroendevalda. Det hölls även ett antal möten med de medlemmar som skulle tas ut i strejk. Löneförhandlingarna för medlemmarna i verkstad, servicehall, hållplatsservice, kund och Sida 14 av 26

15 trafikvärdar med flera hölls i september och oktober. Potten 2013 var, enligt det centrala kollektivavtalet BBA, 530 kr per medlem och med ett individgarantibelopp 0 kr. En individuell handlingsplan ska senast inom en månad upprättas för de som fått ringa lönepåslag (upp till 265 kr). Kommunal och Keolis tecknade inför löneförhandlingarna ett lokalt kollektivavtal i Stockholms Län innehållande minimilöner och individgarantibelopp (220 kr). Förhandlingarna genomfördes under september och oktober av Ombudsman Yvonne Chevallerau och Magnus Lunell. Representanter för de olika garagen var med när man förhandlade just deras trafikområde. Kommunal var under förhandlingarna mycket noga med att påtala att det är de lönesättande cheferna som ska motivera och förklara den individuella lönesättningen för sina anställda och att Kommunal kommer ta enskilda överläggningar i de fall där medlemmarna önskar det. Kommunal påtalade också att en förutsättning för att lönesättningen ska fungera är att alla haft ett medarbetarsamtal i god tid, att kriterierna är väl kända och att lönesättningen är sakligt grundad att den inte bygger på godtycke. Rehabgruppen Den 16 januari hade vi upptaktsmöte med den nya Rehabgruppen och ytterligare tre sammanträden har hållits under Rehabgruppen är fortsättningen på Keolis förhandlingsorganisations arbete med att kartlägga, ge stöd och hjälp till långtidssjukskrivna medlemmar. I Kommunal Keolis Rehabgrupp ingår fackliga företrädare från samtliga garage. Rehabgruppens ombud har god kunskap i rehabiliteringsarbete och arbetsskadehantering. Vi är pålästa och kunniga om Försäkringskassans och AFA s kollektivavtalsförsäkringar och vår uppgift är att stödja medlemmar i kontakten med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Företagshälsovården. Vi hjälper även medlemmar att ompröva och överklaga beslut om exempelvis nekad sjukpenning, sjukersättning, livränta och indragen SGI (sjukpenninggrundande inkomst). I Rehabgruppen ingår: Magnus Lunell, Rehabansvaring på förhandlingsorganisationen Julio Vergara Leighton, Söderhallen Kenneth Lindberg, Hornsberg Esmail Zadeh Darrehshourian, Hornsberg Herbert Musoke, Nyboda Aurora Parra Herrera, Gubbängen Åsa Gisslén, Gubbängen Sylwia Söderbaum, Eriksberg Gisela Bengs, Södertörn Roger Karlsson, Södertörn Thomas Malmsten, Nacka Värmdö Stiftelsen Stora Sköndal Teamet består av Johan Malmgen och Cabir Aksu. Facklig tid är förhandlad med arbetsgivaren. Året har präglats av stor turbulens. Arbetsgivaren startade ett bemanningsprojekt under förra året som färdigställdes i år. I korthet handlar det om hur bemanningen ska se ut under dygnets 24 timmar. Utfallet av detta innebar att arbetsgivaren bestämde att alla heltidstjänster inom äldreomsorgen skulle Sida 15 av 26

16 försvinna, ett otroligt hårt slag för Kommunals medlemmar. Förhandlingarna om ny organisation inleddes och avslutades i oenighet, då arbetsgivaren inte backat från sitt förslag samt ignorerat Kommunals inbjudan att partsgemensamt se över olika schematekniska lösningar som skulle kunna innebära att heltidstjänster räddades. Normalt efter en omorganisationsförhandling brukar arbetsgivaren kalla till s.k. LAS-förhandlingar, för att fastställa turordningsreglerna. I detta fall valde arbetsgivaren, som ett ensidigt arbetsgivarbeslut, att i ett brev till berörda anställda erbjuda fortsatt anställning med sysselsättningsgraden varierande mellan %. Man fick välja att antingen tacka ja till den nya deltidsanställningen eller så skulle man bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Denna hanteringsordning är enligt Kommunal felaktig, då Kommunal tolkar det som att vi redan är uppsagda och vi borde ha uppsägningstider från de gamla tjänsterna. Kommunal driver nu detta ärende för alla medlemmar, både nattoch dagpersonal, som drabbats. Ärendet befinner sig i dagsläget på förbundsnivå och är inte avgjort. I samband med neddragningarna av sysselsättningsgraderna, införde arbetsgivaren även nya scheman ute på enheterna. Överlappningstiderna har minskat drastiskt och organisationen är nu så slimmad att minsta frånvaro måste täckas för att personalen ska kunna utföra ett respektabelt omvårdnadsarbete. Arbetsmiljön har givetvis till följd av detta försämrats och skyddsombuden har ett viktigt arbete framför sig att bevaka detta. Kommunal såg till, faktiskt med god hjälp av arbetsgivaren, att tretton personer som uppnått företrädesrätt till nya tjänster, fick sådana erbjudanden. Glädjen var stor hos flera av Kommunals medlemmar, när de fick information om detta och skulle slippa fortsätta som timanställda med allt vad det innebär i form av otrygghet och svårigheter att planera framtiden. Stora Sköndal beslutade under året att de inte skulle ha kvar sitt centralkök i egen regi. I augusti tog ISS över köket. Genom att vi fick det till en verksamhetsövergång, erbjöds den befintliga kökspersonalen att följa med över till ISS, istället för att riskera uppsägning. I slutet av november öppnades det första av två nya vård- och omsorgsboende i Sköndal. Demensvård och somatisk omvårdnad kommer att bedrivas där och nu gäller det att arbetsgivaren kan fylla platserna, så det inte blir ett ekonomiskt bakslag. Under året har det genomförts fem stycken medlemsmöten och sju stycken arbetsplatsombudsträffar. Södersjukhuset AB Teamet består av Anne-Li Rosengren (förhandlingsansvarig), Åsa Palm, Ann-Christine Nilsson, Tomas Pettersson och Marie Lorentzon. Facklig tid á 53 timmar samt 40 timmar arbetsmiljötid per vecka är förhandlad med arbetsgivaren. På Internmedicin kontaktade de lokala skyddsombuden förhandlingsorganisationen och påtalade allvarliga problem med platsbrist, överbeläggningar och personalbrist. Belastningen är särskilt tungt för våra medlemmar eftersom det i första hand är sjuksköterskor som sagt upp sig och det är våra medlemmar som blir kvar, står för kontinuiteten och skolar in nya medarbetare. Vårt huvudskyddsombud har hjälpt och stöttat våra lokala företrädare. Vi har tillsammans med Vårdför- Sida 16 av 26

17 bundet haft ett flertal möten med arbetsgivaren och påtalat problemen. Arbetsgivaren oförmåga att bemöta våra krav ledde till slut att Arbetsmiljöverket kontaktades, vilka kom och gjorde en särskild inspektion på avdelningen med de största problemen. Landstingsfullmäktige har beslutat om en investering av ny behandlingsbyggnad till sjukhuset. Det så kallade västläget. Bygget blir på befintlig tomt till sjukhuset och de hus som står där idag ska rivas. Behandlingsbyggnaden ska innehålla bland annat en ny akutmottagning och ny operationsavdelning. Inom varje delprojekt som Locum ansvarar för finns det partsgemensamma arbetsgrupper. Följande skyddsombud deltar: Akutmottagning (Maria Elfsson och Ing-Marie Zettergren) Operationsavdelningar (Caisa Blomqvist) Sterilcentral (Marceline Mindana) Endoskopiverksamhet (Margareta Essing-Börjes) Patologi (ej tillsatt enheterna tillhör Universitetssjukhuset) Logistik, d.v.s. försörjningsdelar (Mats Bergquist och Anette Grundsten) Vårdavdelningar (Tomas Pettersson och Minttu Leino) Ett annat omfattande byggprojekt som har startas är ombyggnad av befintliga vårdavdelningar där de lokala skyddsombuden på de flesta ställen ingår. Dessa ombyggnader är ett led i att rusta upp det snart 70-åriga sjukhuset till moderna avdelningar för att klara arbetsmiljöverkets krav. Det arbetet medför evakuering och flyttning av vårdavdelningar med patienter. För detta finns också ett föreläggande från arbetsmiljöverket. Nytt tillagningskök planeras och en byggarbetsgrupp har inlett det arbetet. Södersjukhuset har fattat ett strategiskt beslut att sjukhuset ska driva köket i egen regi och själv tillaga alla patientmat. Sjukhuset menar att man därmed kan vara mer flexibel med maten till patienterna än nu. Idag köps maten från centralköket på Rosenlunds sjukhus. Vårt huvudskyddsombud Åsa Palm ingår i den arbetsgruppen. Patienthotellets byggande och förflyttning av verksamhet från sjukhuset och dit har inneburit en hel del arbete. BB-avdelningar har fått stänga med omplacering av undersköterskor till följd och hela bemanningen inom obstetriken har genomlysts. I samband med detta framförde vi skarp kritik mot den minimala bemanning som är på förlossningsavdelningen i förhållande till antalet förlossningar. Vi har haft långa diskussioner angående bland annat transporter mellan förlossningen och patienthotellet och till slut kom vi överens om en acceptabel kompromiss. Huvudskyddsombudet har tillsammans med lokala företrädare bland annat gjort skyddsrond på patienthotellet och där påtalat stora brister. Efter öppnande av patienthotellet har sjukhuset fått revidera sina vårdplatser och återigen öppna en halv BBavdelning för patienterna som varit för sjuka för vistelse på hotellet. Löneöversynen genomfördes under september och oktober. I år begärde vi få lönekriterier tillsammans med lönebud samt en redogörelse av hur chefen jobbat med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal. På så sätt har vi skapat ett större tryck på de enheter som inte jobbar aktivt med sina lönekriterier och vi fick därmed även verksamhetscheferna att ta ett större ansvar. Resultatet är att det nu finns Sida 17 av 26

18 endast en handfull enheter kvar som inte har några kriterier och som nu jobbar aktivt med dessa inför nästa års löneöversyn. Vi känner att vi fått ett stort gehör hos flera verksamhetschefer som blivit varse de brister som uppdagades. Nya lönen, inklusive retroaktiv lön från 1 april betalades ut i november. Sjukhuset har bytt VD efter över 10 år. Vår nya VD har tydligt visat att han vill se ett bättre flöde och arbete i samverkansgrupperna. Utveckling av samverkansavtalet diskuteras och han har sagt att arbetet ska prioriteras. Vi ser att VD har samma inställning till samverkan på Södersjukhuset som vi och vi fortsätter att påverka i denna riktning. Lokalt och från förhandlingsorganisationen har vi deltagit i olika rekryteringar av chefer, så väl enhetschefer som verksamhetschefer. Vår normala hantering av dessa frågor är att samverkansledamöterna lokalt tar ansvar för detta i första hand. Efter att vi sade upp ramavtalet för flexibel arbetstid (flextid) för ett antal år sedan har det fortsatt inte fungerat tillfredsställande, och det har varit svårt att enas om nya kollektivavtal för flextid på de olika enheterna. I syfte att komma vidare har en partsgemensam arbetsgrupp startat under tidig höst för att ta ett helt och nytt grepp i hela arbetstidsfrågan. Det framkom vid slutet av förra året att man infört flextid för Servicegruppens utan att förhandla den,i en förhandlings som även ska innefatta en process så att gruppen är införstådd med arbetstidsmodellens regler. Detta medförde att vi kallade till förhandling och krävde istället ut övertid enligt gällande kollektivavtal, istället och detta har betalats ut. Utöver det har omförhandlingar av de andra arbetstidsmodellerna skett och revideringar gjorts. Medlemsmöten har genomförts med bland annat information om nya kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser. Vi har även genomfört träffar med arbetsplatsombuden vid tre tillfällen: Kommunals fokusmål 2013 samt nya avtalet Kulturprogrammet och årets löneöversyn Arbetsskadeförsäkringen och arbetsskadeanmälan Gruppträffar för arbetsplatsombuden, inför de olika verksamhetsområdenas samverkansmöten, har fortsatt månadsvis på de områden där de lokala företrädarna har valt att fortsätta efter föregående års granskning av gruppträffarna. RFO-områden Ambulanssjukvård i Stockholms län Inom sektionen ingår samtliga ambulansföretag i Stockholm, AISAB, Falck och Samariten. Regionalt fackligt ombud (RFO) är Kevin Thompson. Efter en lång och besvärlig avtalsrörelse inom Vårdföretagarna Ambulans tecknades till sist ett nytt kollektivavtal för Den stora stötestenen var hanteringen av jour men nu har det tecknats ett nytt avtal gällande jour och arbetsmiljö. Veckan före julafton genomfördes en lönerevisionsförhandling med Samariten Ambulans. Här testade vi en ny lösning där den retroaktiva höjningen och uppräkningen av höjda er- Sida 18 av 26

19 sättningar användes för att utöka potten. Därmed ökades potten från 500 kr till 925 kr. Den nya lönen gäller från och med januari Inom Falck Ambulans däremot kunde arbetsgivaren inte enas om sina egna bud varpå den bokade lönerevisionsförhandlingen ställdes in! I skrivande stund har Falck inte besvarat begäran om nya lönerevisonsförhandlingar. Det har varit ett stort problem på en del håll inom ambulansföretagen, men främst inom Falck, att arbetsgivaren lagt ut extra arbetspass med ackumulerade jourtimmar, när det bäst passar arbetsgivaren. I arbetet med ett nytt arbetsschema inom Falck Ambulans ville schemagruppen att all arbetstid skulle vara inlagd i schemat, vilket vi förhandlade fram. Kommunals linje i Stockholm har varit och är: Inga 24 timmars arbetspass Planerad rast istället för osäkerheten med måltidsuppehåll Avlösning för att säkerställa hemgång vid arbetspassets slut Hos Falck ambulans har det varit diskussion och förhandlingar gällande att all personal ska blåsa negativt innan man påbörjar sitt arbetspass på ambulanshelikoptern. Kommunals linje är att alkohol och droger inte hör hemma på arbetsplatsen men personalen vill ogärna behöva ange varandra när det inte finns en närvarande och ansvarig arbetsledare till hands. Lösningen blev att i samband med skiftbyte ska påbörjande ambulanshelikopter besättning utför utandningsprov inför avgående pilot, som har en arbetsledande funktion. Inom övriga ambulansverksamheten finns inte alltid en närvarande arbetsledare så där tillämpas inte denna kontroll. Inom AISAB genomfördes lönerevisionsförhandlingar utifrån AB/HÖK avtalet. Förhandlingarna gav ett bra utfall med totalt flera tusen kronor utöver potten. Djursjukvård i Stockholms län Teamet som arbetar med djursjukvården är Johan Malmgren och Elisabeth Özdere-Lycke från sektion SLSO/Norra länet egenskap av regionala fackliga ombud(rfo) samt Jörgen Hallberg och Kicki Höglund i egenskap av regionala skyddsombud(rso). De har hela länet som område och har under året genomfört ett antal förhandlingar gällande omorganisationer, uppsägningar, lokala löneavtal samt enskilda medlemsärenden. Man märker av ett större intresse hos arbetsgivarna att teckna avtal om lokal lönepott, vilket innebär att lönetarifferna frångås och en individuell lönesättning sker. Viktigt i detta arbete är att arbetsgivaren tar fram tydliga lönekriterier som är grunden till lönesättningen. RSO har varit behjälpliga för ombud och arbetsgivare i deras arbetsmiljöarbete. I takt med att legitimeringen av djursjukskötarna skett, har naturvetarna börjat värva dessa, då de är akademiker. Kollektivavtalet äger dock Kommunal och det är endast Kommunal som kan förhandla för sina medlemmar. Detta har fört med sig att arbetsplatsbesöken ökat och ett antal nya medlemmar värvats. En heldags arbetsplatsombudsträff genomfördes med alla ombud på Östersjön. Då det är svårt att kunna kalla in ombuden under halvdagar, då deras schemaläggning ofta sätter hinder så bokas därför alltid heldagar för dessa tillfällen. Det har genomförts två medlemsmöten under året. Dessa hade vi på vår länsavdelning och vi bjöd in Anja Westerberg från förbundskontoret till dessa, då hon arbetar mycket med hanteringen av legitimeringen för djursjukskötarna. I denna bransch är flera större aktörer Sida 19 av 26

20 verksamma, inte bara i Stockholm, utan även i hela Sverige samt norden. Detta har gjort att kollektivavtalen hamnat i fokus under Inom djursjukvården har sektionens RFO och RSO besökt ca 25 arbetsplatser sen sektionen bildades. Man har arbetat aktivt med både rekrytering av nya medlemmar samt information och stöd till befintliga medlemmar. Ersta Diakoni Regionalt fackligt ombud är Kent Wall från sektion SLSO/Norra länet. Dessutom finns två fackliga företrädare, Gunnel Dahl och Nina Johansson, där vi har förhandlat sammanlagt 20 timmar facklig tid med arbetsgivaren för att bemanna den lokala expeditionen och bedriva fackliga arbetet. Det centrala avtalet (Vårdföretagarna) blev klart sent på året och därför har man inte hunnit med någon löneöversyn. Den kommer att starta i början på På Ersta har man även påbörjat en revidering av det lokala samverkansavtalet. Under året ändrade man nattbemanningen på Ersta Hospice, vilket ledde till förhandling och omplacering av några av våra medlemmar. Ersta Diakoni vann en upphandling inom äldreomsorgen vilket innebär att Linnégården, med ca 70 medlemmar, fördes över till Ersta Diakoni i december. Det har även varit neddragningar på Mariahemmet som resulterade i att två kökstjänster togs bort. Ingen medlem har dock mist sitt jobb. För övrigt har man haft en del medlemsärenden under året. Ideella föreningar Regionalt fackligt ombud är Luis Diaz, från sektion Skärholmen. Det kommer en hel del samråd från Arbetsförmedlingen gällande de ideella föreningarna som vi hanterat och löneöversyn har genomförts under året. Hos de mindre arbetsgivarna (X-Cons i Stockholm, Stiftelsen unga kvinnors värn; Finska föreningen i Stockholm, Föreningen Jakobsberg Gård) har det varit lugnt. På Frälsningsarmén har vi hanterat en del arbetsmiljöproblem och medlemsärenden och ett av ärendena ledde till att en av våra medlemmar fick ett ekonomiskt skadestånd. Även på Stockholms Stadsmission har vi genomfört ett antal förhandlingar under året. MediCarrier AB Regionalt fackligt ombud är Tommy Hägglund. Den stora händelsen under året var förberedelserna för att ta ut våra medlemmar på MediCarrier i strejk i samband med avtalsrörelsen gentemot SKL. Att ta ut MediCarrier är strategisk viktigt då vi med minimal insats kan vi få maximal effekt när uteblivna förråd påverkar hela Stockholms läns landsting. Däremot är MediCarrier en svår arbetsplats att stänga därför att det krävs 24 timmars bemanning av in- och utfarter. Detta kräver stora förberedelser med medlemmar som går strejkvakt dygnet runt, tillgång till mobila toaletter och en liten husvagn för att slippa regn och rusk. Dialogen med ledningen på MediCarrier fungerade mycket bra så vi testade ett nytt grepp Sida 20 av 26

Kommunal Stockholm, sektion Sjukvård syd Keolistrafiken

Kommunal Stockholm, sektion Sjukvård syd Keolistrafiken ÅRSBERÄTTELSE 2015 Kommunal Stockholm, sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Årsberättelse 2015 Innehåll Mål och syfte... 3 Framgångsfaktorer/Kärnvärden:... 3 Kommunals löften... 3 Sektionens verksamhetsområde...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2014. Innehåll. Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken. Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Årsberättelse 2014 Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken Innehåll Mål och syfte... 3 Framgångsfaktorer/Kärnvärden:... 3 Kommunals löften... 3 Sektionens verksamhetsområde... 3 Ekonomi...

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015

Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015 Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015 1 Inledning Kommunal sektion Skärholmen verkar inom stadsdelarna Södermalm, Älvsjö, Hägersten- Liljeholmen och Skärholmen samt inom social -/arbetsmarknads-/äldre-

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer